Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler"

Transkript

1 Boligmeteret September 2016 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler

2 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger til fremtiden har stor betydning for etterspørselen og prisutviklingen. Vi måler derfor utviklingen i økonomien og boligmarkedet, og kobler det sammen med forbrukernes forventninger og planer om kjøp. Vi samler indikatorene for boligmarkedet i Boligmeteret som vi publiserer kvartalsvis i Boligmeteret utarbeides for EiendomsMegler 1. Prognosesenteret AS Oslo, 20. september 2016

3 Oppsummering: Optimismen øker på vegne av norsk økonomi Husholdningenes vurdering av utviklingen i norsk økonomi har blitt betydelig bedre! September målingen viser at langt flere vurderer norsk økonomi som bedre, og en betydelig høyere andel forventer en fortsatt positiv utvikling de kommende 12 månedene, dette er den tredje målingen på rad, hvor vi ser en økende optimisme blant husholdningene. Andelen som forventer negativ utvikling i norsk økonomi har gått ned fra 27% til 20%, mens andelen som forventer bedring i norsk økonomi har gått opp fra 22% til 26% (i perioden juni september 2016). Bergen, Stavanger/Sandnes, Kristiansand og Kristiansund er alle byer med høyest andel med tro på en bedre utvikling i norsk økonomi. Det er færre som forventer stigende arbeidsledighet nå i september enn ved tidligere målinger i Majoriteten av husholdningene forventer at rentenivået holder seg uendret. Optimisme på egne vegne Husholdningene opplever og forventer, i stor grad stabilitet i egen økonomisk utvikling. Det er imidlertid verdt å merke seg at det er betydelig flere som er positive enn negative, i vurdering av utviklingen i egen økonomi! Andelen som forventer positiv utvikling i egen økonomi er høyest blant husholdningene bosatt i Lillehammer, Kristiansand og Namsos, mens andelen som forventer negativ utvikling i egen økonomi er høyest blant dem som bor Ålesund, Tromsø, Hamar og Sandefjord/Tønsberg. 3 Stadig mange med flytteplaner... 22% av husholdningene planlegger å flytte fra dagens bolig i løpet av 1-3 år, hvilket betyr et årlig flyttepotensiale på ca husstander, det vil si samme nivå som ved forrige måling i juni. Husholdningene foretrekker å selge eksisterende bolig før man kjøper ny. Dette kan bidra til lavere omsetningstakt i boligmarkedet, dersom det skulle bli vanskeligere å selge boligen man bor i nå.

4 Konklusjoner Boligmeteret for september 2016 viser at norske husholdninger fortsatt er positive i sin vurdering av egen økonomi 25% av husholdningene opplever at de har fått en bedre økonomisk situasjon i løpet av de siste 12 månedene (23% ved forrige måling), mens 13% opplever å ha fått det dårligere (12% ved forrige måling). Når det gjelder vurdering av egen økonomi kommende 12 måneder er det også en klar overvekt som forventer en positiv utvikling (28%), kontra de som forventer en negativ utvikling (8%). Husholdningene bosatt i Tromsø, Lillehammer, Trondheim, Stavanger/Sandnes og Kristiansand ligger på topp ift. forventninger til positiv utvikling i egen økonomi. og tegn til optimisme på vegne av norsk økonomi Det er en nedgang i andelen som opplever norsk økonomi som dårligere enn for ett år siden, 46% i juni mot 33% i dag. Andelen som forventer dårligere norsk økonomi gikk ned fra 27% i juni til 20% i september. Majoriteten opplever og forventer uendret norsk økonomi. Det er i størst grad husholdningene bosatt i Molde, Kristiansund, Kristiansand, Stavanger/Sandnes og Bergen som ser lysere på utviklingen i norsk økonomi neste 12 måneder. stabilt rentenivå og økende arbeidsledighet? 6 av 10 forventer stabilt rentenivå neste 12 måneder. Andelen som forventer høyere arbeidsledighet fortsetter å synke, fra 67% i mars, 49% i juni til 38% i september.

5 Konklusjoner ny eller brukt bolig? 2 av 3 norske husholdninger foretrekker å kjøpe brukt bolig, mens i underkant av en tredjedel foretrekker å kjøpe ny bolig. De eldste aldersgruppene foretrekker i større grad å kjøpe ny bolig enn de yngre aldersgruppene. flere forventer høyere boligpriser 6 av 10 svarer at de forventer høyere boligpriser de neste 12 måneder (5 av 10 i juni), 28% forventer uendrete boligpriser og kun 7% tror de vil bli lavere. «Optimistene» forventer en boligprisvekst på 4,7%, «pessimistene» en prisnedgang på 5,0% (4,6% og 5,0% ved forrige måling). men store regionale forskjeller (i forventningene) Omsetningsrekordene fortsetter i hovedstaden, og 8 av 10 i Oslo forventer fortsatt vekst i boligprisene, i snitt forventes en boligprisvekst på 6,2% blant husholdningene i Oslo. Husholdningene bosatt i Oslo, Trondheim, Drammen, Fredrikstad/Sarpsborg, Hamar og Lillehammer, er alle byer med andeler over 70% som forventer høyere boligpriser. De mest pessimistiske husholdningene finner vi i Stavanger/Sandnes (35%) og Kristiansund (26%) hvor andelene med forventninger om lavere boligpriser er høyest.

6 Hvordan ser du på utviklingen i norsk økonomi og egen økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden og i de neste 12 månedene? Økonomisk utvikling Diagrammet under viser hvordan norske husholdninger vurderer utviklingen for egen og norsk økonomi siste 12 måneder, samt forventninger til økonomisk utvikling 12 måneder frem i tid. 33% opplever norsk økonomi som dårligere i dag enn for 12 mnd. siden, hvilket er 13%-poeng lavere enn ved forrige måling, i juni. Større optimisme ift. utviklingen i norsk økonomi 2 av 10 forventer negativ utvikling for norsk økonomi neste 12 måneder, hvilket er en nedgang siden juni 2016 da 27% forventet en negativ utvikling i norsk økonomi. 26% forventer en bedring i norsk økonomi de neste 12 månedene, hvilket er noe opp fra 22% i juni Stabilitet ift. utviklingen i personlig økonomi Generelt er husholdningene mer positive i vurderingen av egen økonomi enn for norsk økonomi. September-målingen viser at husholdningene vurderer utviklingen i egen økonomi neste 12 måneder på omtrent samme måte som man opplever at den har utviklet seg de siste 12 månedene. Mer enn 6 av 10 opplever, og forventer, at egen økonomi har vært og vil være, tilnærmet uendret. 4 av 10 har hatt en positiv utvikling og noen flere (28%) forventer en positiv utvikling i egen økonomi. Det er færre som forventer dårligere utvikling i egen økonomi fremover enn andelen som har opplevd negativ utvikling i egen økonomi foregående 12-måneders periode.

7 Feb sept positiv trend på vegne av norsk økonomi Norsk økonomi: Husholdningenes negative syn på norsk økonomi siste 12 mnd. har gått kraftig ned de to siste målingene, og er nå på de laveste nivået siden februar Andelen som mener norsk økonomi er blitt dårligere siste 12 mnd. er gått ned fra 61% i mars 2016 til 33% september Forventningene om en dårligere utvikling neste 12 mnd. i norsk økonomi er også gått ned fra 27% i juni 2016 til 20% nå. Andelen som forventer en bedring i norsk økonomi neste 12 mnd. er gått opp fra 22% til 26%. Majoriteten opplever og forventer likevel stabilitet i norsk økonomi foregående 12 måneder og neste 12 måneder.

8 Feb sept stabil utvikling i egen økonomi Egen økonomi: Egen økonomi siste 12 måneder oppleves som uendret for majoriteten av husholdningene (62%). En tilsvarende andel forventer også uendret egen økonomi neste 12 måneder. Andelen som opplever bedre egen økonomi har steget 2-prosentpoeng fra målingen i juni. For den neste 12 måneders perioden er det en marginal økning i andelen som forventer bedring, fra 27% til 28%. Motsatt er det en nedgang på 1-prosentpoeng som forventer dårligere egen økonomi. 8

9 Husholdningenes vurdering av økonomisk utvikling Diagrammet under viser nettoverdiene (positive minus negative) for hvordan respondentene i undersøkelsen vurderer utviklingen i norsk og egen økonomi siste 12 måneder, samt forventninger til utviklingen i norsk og egen økonomi neste 12 måneder. Generelt sett er norske husholdninger mer positive til utviklingen i egen økonomi enn i norsk økonomi. Ved denne målingen, ser vi at det har snudd, respondentene er mer positive i sitt syn på utviklingen i norsk økonomi neste 12 måneder. Husholdningene bosatt i Bergen, Stavanger/Sandnes, Kristiansund og Molde opplever i størst grad at norsk økonomi har blitt dårligere de siste 12 månedene. Der er imidlertid verdt å merke seg at det er i disse områdene vi finner høyest andeler som forventer at norsk økonomi vil bedre seg de neste 12 månedene. Respondentene bosatt i Namsos, Hamar, Tromsø, Porsgrunn/Skien og Oslo er mest negative (minst positive) i sine forventninger til norsk økonomi neste 12 måneder. Respondentene bosatt Bergen, Kristiansand, Molde er blant de mest positive i sine vurderinger av utviklingen i norsk økonomi. Namsos er eneste by med negativ nettoverdi for utviklingen i norsk økonomi neste 12 måneder. Andelene med høyeste forventninger til bedre egen økonomi neste 12 måneder, finner vi på Lillehammer, Kristiansand, Trondheim og Porsgrunn/Skien. 9

10 Opplevelse av norsk økonomi, siste 12 måneder, og neste 12 måneder? Norsk økonomi, siste 12 mnd Bedre Dårligere Uendret Vet ikke TOTAL 12 % 33 % 51 % 5 % Oslo 10 % 32 % 55 % 3 % Bergen 7 % 41 % 47 % 4 % Stavanger/Sandnes 6 % 42 % 47 % 5 % Trondheim 17 % 22 % 56 % 5 % Drammen 10 % 32 % 50 % 7 % Fredrikstad/Sarpsborg 12 % 34 % 48 % 6 % Porsgrunn/Skien 11 % 37 % 51 % 1 % Tromsø 9 % 34 % 50 % 7 % Hamar 14 % 29 % 52 % 5 % Lillehammer 17 % 29 % 48 % 7 % Hønefoss 12 % 27 % 55 % 7 % Kristiansand 9 % 32 % 53 % 6 % Ålesund 16 % 35 % 44 % 5 % Sandefjord/Tønsberg 11 % 33 % 51 % 5 % Krisitiansund 8 % 46 % 40 % 6 % Molde 10 % 47 % 37 % 6 % Stjørdal 14 % 29 % 54 % 4 % Levanger 14 % 23 % 56 % 7 % Verdal 6 % 32 % 60 % 2 % Namsos 17 % 34 % 45 % 5 % Steinkjer 14 % 20 % 61 % 5 % Hvordan forventer du at norsk økonomi vil være om 12 mnd? Bedre Dårligere Uendret Vet ikke TOTAL 26 % 20 % 50 % 4 % Oslo 25 % 22 % 46 % 7 % Bergen 31 % 13 % 48 % 9 % Stavanger/Sandnes 31 % 20 % 47 % 2 % Trondheim 25 % 22 % 52 % 2 % Drammen 27 % 22 % 46 % 4 % Fredrikstad/Sarpsborg 24 % 16 % 56 % 5 % Porsgrunn/Skien 18 % 17 % 61 % 4 % Tromsø 20 % 19 % 55 % 6 % Hamar 24 % 23 % 49 % 3 % Lillehammer 27 % 18 % 53 % 2 % Hønefoss 26 % 14 % 53 % 7 % Kristiansand 32 % 13 % 53 % 2 % Ålesund 28 % 28 % 40 % 4 % Sandefjord/Tønsberg 24 % 19 % 56 % 2 % Krisitiansund 35 % 19 % 41 % 5 % Molde 43 % 18 % 38 % 2 % Stjørdal 21 % 18 % 57 % 4 % Levanger 20 % 15 % 59 % 5 % Verdal 24 % 20 % 47 % 9 % Namsos 18 % 33 % 42 % 7 % Steinkjer 27 % 23 % 48 % 2 % Økonomisk utvikling norsk økonomi 33% av husholdningene opplever at norsk økonomi har blitt dårligere siste 12 måneder, hvilket er en betydelig nedgang sammenlignet med juni-målingen som viste at 46% (61% i mars-målingen) opplevde at det hadde vært en nedgang i norsk økonomi. 20% forventer fortsatt negativ utvikling neste 12 måneder, mot 27% ved forrige måling. Norsk økonomi siste 12 måneder: Husholdningene bosatt i Molde, Kristiansund, Bergen og Stavanger/Sandnes er de som i størst grad opplever at norsk økonomi har blitt verre siste 12 måneder, mens husholdningene bosatt i Trondheim, Lillehammer og Namsos (17%) i størst grad opplever at det har vært en bedring. 10 Norsk økonomi neste 12 måneder: Husholdningene bosatt i Namsos, Ålesund og Hamar, er de som i størst grad forventer en negativ utvikling for norsk økonomi neste 12 måneder, mens respondentene i Molde, Kristiansund, Kristiansand, Stavanger/Sandnes og Bergen er de områdene der flest forventer en positiv utvikling for norsk økonomi neste 12 måneder.

11 11 Opplevelse av egen økonomi, siste 12 måneder, og neste 12 måneder? Egen økonomi i dag sammenlignet med for ett år siden? Bedre Dårligere Uendret Vet ikke TOTAL 25 % 13 % 62 % 0 % Oslo 31 % 11 % 57 % 2 % Bergen 24 % 17 % 59 % 0 % Stavanger/Sandnes 23 % 20 % 58 % 0 % Trondheim 37 % 10 % 53 % 0 % Drammen 21 % 8 % 71 % 0 % Fredrikstad/Sarpsborg 19 % 11 % 70 % 0 % Porsgrunn/Skien 25 % 17 % 59 % 0 % Tromsø 27 % 14 % 59 % 0 % Hamar 26 % 14 % 61 % 0 % Lillehammer 31 % 7 % 63 % 0 % Hønefoss 33 % 11 % 55 % 1 % Kristiansand 25 % 17 % 57 % 1 % Ålesund 22 % 16 % 62 % 0 % Sandefjord/Tønsberg 23 % 17 % 61 % 0 % Kristiansaund 20 % 15 % 65 % 0 % Molde 15 % 14 % 71 % 0 % Stjørdal 28 % 13 % 60 % 0 % Levanger 25 % 17 % 58 % 0 % Verdal 22 % 14 % 64 % 0 % Namsos 26 % 11 % 63 % 0 % Steinkjer 21 % 5 % 73 % 1 % Hvordan forventer du at egen økonomi vil være om 12 mnd? Bedre Dårligere Uendret Vet ikke TOTAL 28 % 8 % 63 % 1 % Oslo 23 % 10 % 66 % 1 % Bergen 26 % 6 % 67 % 1 % Stavanger/Sandnes 30 % 10 % 59 % 1 % Trondheim 30 % 5 % 65 % 0 % Drammen 28 % 9 % 62 % 1 % Fredrikstad/Sarpsborg 24 % 7 % 67 % 3 % Porsgrunn/Skien 28 % 4 % 68 % 0 % Tromsø 30 % 11 % 58 % 1 % Hamar 25 % 12 % 62 % 1 % Lillehammer 38 % 2 % 60 % 0 % Hønefoss 28 % 8 % 63 % 2 % Kristiansand 34 % 9 % 58 % 0 % Ålesund 26 % 14 % 56 % 4 % Sandefjord/Tønsberg 23 % 11 % 65 % 1 % Kristiansund 27 % 5 % 67 % 2 % Molde 28 % 7 % 64 % 1 % Stjørdal 29 % 7 % 61 % 2 % Levanger 27 % 5 % 67 % 1 % Verdal 30 % 7 % 59 % 4 % Namsos 32 % 9 % 59 % 1 % Steinkjer 25 % 6 % 66 % 3 % Økonomisk utvikling egen økonomi Husholdningene verken opplever eller forventer betydelige endringer i egen økonomi. Mer enn 6 av 10 svarer at egen økonomi er uendret, og forventer heller ikke at økonomien vil endre seg det neste året. Det er en noe høyere andel som forventer at egen økonomi skal bli bedre, enn andelen som opplever at privatøkonomien har blitt bedre siste året. Egen økonomi siste 12 måneder: Respondentene bosatt i Bergen, Stavanger/Sandnes, Porsgrunn/Skien, Kristiansand, Sandefjord/Tønsberg og Levanger opplever i størst grad at egen økonomi har blitt verre siste 12 måneder, mens respondentene i Oslo, Trondheim, Lillehammer og Hønefoss i størst grad opplever at egen økonomi har blitt bedre. Egen økonomi neste 12 måneder: Det er relativt små forskjeller mellom områdene når det gjelder forventningene til utviklingen i egen økonomi de neste 12 månedene. Lillehammer og Kristiansand skiller seg noe ut fra de andre byene, ved en noe høyere andel som forventer bedring og en noe lavere andel som forventer forverring av egen økonomi de neste 12 månedene.

12 12 Registrert ledighet og pengemarkedsrente

13 Hvordan tror du arbeidsledigheten og renten i Norge vil være om 12 måneder? Færre forventer høyere arbeidsledighet og flere forventer uendret rente 6 av 10 forventer at rentene holder seg på samme nivå som i dag om 12 måneder. Det er en høyere andelen som forventer høyere rente enn lavere. Andelen som forventer høyere renter er størst i aldersgruppen 65 år +. Andelen som forventer høyere arbeidsledighet er størst blant aldersgruppen år. Målingen i september viser en lavere andel (38%) som forventer økende arbeidsledighet enn ved målingen i juni (49%) og mars (67%). Arbeidsledighet TOTAL år år år år 65+ år Høyere 38% 35% 39% 39% 45% 33% Lavere 26% 24% 21% 22% 25% 38% Uendret/samme nivå 34% 36% 38% 37% 29% 26% Vet ikke 3% 5% 2% 2% 2% 4% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rente TOTAL år år år år 65+ år Høyere 26% 27% 24% 24% 21% 34% Lavere 8% 13% 8% 7% 6% 5% Uendret/samme nivå 62% 49% 62% 67% 72% 58% Vet ikke 4% 12% 6% 2% 2% 2% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 13

14 14 Hvordan tror du arbeidsledigheten og renten i Norge vil være om 12 måneder? Rentenivå Høyere Lavere Uendret/ samme nivå Vet ikke TOTAL 26 % 8 % 62 % 4 % Oslo 28 % 11 % 52 % 9 % Bergen 27 % 7 % 61 % 5 % Stavanger/Sandnes 16 % 11 % 67 % 6 % Trondheim 17 % 10 % 70 % 3 % Drammen 30 % 4 % 63 % 3 % Fredrikstad/Sarpsborg 29 % 11 % 55 % 4 % Porsgrunn/Skien 31 % 6 % 63 % 1 % Tromsø 27 % 7 % 60 % 6 % Hamar 25 % 8 % 61 % 6 % Lillehammer 33 % 10 % 52 % 5 % Hønefoss 25 % 11 % 59 % 6 % Kristiansand 19 % 11 % 64 % 6 % Ålesund 25 % 9 % 60 % 7 % Sandefjord/Tønsberg 24 % 5 % 70 % 2 % Kristiansund 28 % 6 % 61 % 6 % Molde 28 % 6 % 64 % 2 % Stjørdal 29 % 11 % 56 % 4 % Levanger 27 % 4 % 66 % 3 % Verdal 21 % 5 % 72 % 3 % Namsos 31 % 9 % 60 % 1 % Steinkjer 30 % 5 % 61 % 5 % Arbeidsledighet og renteutvikling Arbeidsledighet Høyere Lavere Uendret/ samme nivå Vet ikke TOTAL 38% 26% 34% 3% Oslo 38% 25% 37% 1% Bergen 44% 22% 29% 4% Stavanger/Sandnes 32% 29% 35% 5% Trondheim 36% 30% 30% 5% Drammen 39% 27% 28% 6% Fredrikstad/Sarpsborg 47% 15% 36% 3% Porsgrunn/Skien 48% 23% 28% 2% Tromsø 31% 20% 44% 5% Hamar 38% 18% 39% 5% Lillehammer 31% 26% 41% 2% Hønefoss 47% 21% 26% 6% Kristiansand 19% 33% 47% 1% Ålesund 35% 34% 30% 1% Sandefjord/Tønsberg 40% 20% 38% 2% Krsitiansund 34% 36% 28% 2% Molde 31 % 34 % 35 % 1 % Stjørdal 43 % 25 % 31 % 2 % Levanger 39 % 28 % 31 % 2 % Verdal 34 % 26 % 36 % 4 % Namsos 42 % 24 % 29 % 4 % Steinkjer 40 % 29 % 31 % 1 % 62% av husholdningene forventer uendret/samme rentenivå de neste 12-måneder, mens 8% forventer lavere rentenivå om 12 måneder er (16% ved målingen i juni). Andelen som forventer høyere rentenivå er 26% - opp 7-prosentpoeng fra forrige måling. Frykten for høyere arbeidsledighet fortsetter å avta. 38% forventer høyere arbeidsledighet mot 49% ved forrige måling. 1 av 4 forventer lavere arbeidsledighet i Norge om 12 måneder. Forventninger til renteutviklingen: Respondentene bosatt i Lillehammer og Namsos forventer i størst grad økende rentenivå neste 12 måneder. Respondentene i Oslo, Stavanger/Sandnes, Fredrikstad/Sarpsborg, Hønefoss, Kristiansand og Stjørdal forventer i størst grad et fortsatt lavere rentenivå neste 12 måneder. Forventninger til arbeidsledigheten: Respondentene bosatt i Fredrikstad/Sarpsborg, Porsgrunn/Skien, Stjørdal og Namsos forventer i størst grad at arbeidsledigheten vil være høyere om 12 måneder. Respondentene i Kristiansand, Ålesund, Kristiansund og Molde forventer i størst grad forventer at arbeidsledigheten vil være lavere om 12 måneder.

15 Boligkjøpsplaner kjøpe eller selge først? Boligkjøperne er litt mindre forsiktige Grafen til høyre viser utviklingen i andelen som vil kjøpe versus selge, før man kjøper ny bolig. Grafen viser at godt over halvparten av husholdningene vil selge sin eksisterende bolig før de kjøper ny. Dette er samme nivå som i juni. 3 av 10 vil kjøpe bolig før de selger eksisterende bolig. Andelen som vil kjøpe før man selger har gått opp fra 31% ved forrige måling. Vet ikke andelen er økt fra 10% til 11% siden forrige måling. Andelen som vil selge før de kjøper, øker med stigende alder. 15 Kjøpe eller selge først TOTAL år år år år 65+ år Vil kjøpe først 32% 34% 44% 32% 29% 24% Vil selge først 57% 48% 48% 59% 63% 65% Vet ikke 11% 18% 7% 10% 8% 11% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 Boligkjøpsplaner kjøpe eller selge først? 16 Boligkjøperne er fortsatt forsiktige 57% av husholdningene vil selge sin eksisterende bolig før de kjøper ny, mens 3 av 10 vil kjøpe før de selger boligen. Topp-liste selge først : Stavanger/Sandnes: 73% (72% forrige måling) Kristiansund: 73% (84% forrige måling) Ålesund: 68% (74% forrige måling) Topp-liste kjøpe først: Oslo: 51% (43% ved forrige måling) Bergen: 47% (35% forrige måling) Trondheim: 47% (43% forrige måling) Kjøpe eller selge først Vil kjøpe først Vil selge først Vet ikke TOTAL 32% 57% 11% Oslo 51% 41% 8% Bergen 47% 44% 9% Stavanger/Sandnes 15% 73% 12% Trondheim 47% 42% 11% Drammen 43% 49% 8% Fredrikstad/Sarpsborg 28% 55% 17% Porsgrunn/Skien 28% 62% 10% Tromsø 28% 58% 14% Hamar 37% 51% 12% Lillehammer 39% 53% 8% Hønefoss 37% 48% 15% Kristiansand 30% 57% 13% Ålesund 22% 68% 10% Sandefjord/Tønsberg 39% 49% 12% Kristiansund 15% 73% 13% Molde 30% 59% 11% Stjørdal 25% 64% 12% Levanger 32% 62% 6% Verdal 30% 60% 11% Namsos 25% 66% 10% Steinkjer 29% 66% 5%

17 Foretrekker du NY eller BRUKT bolig ved neste boligkjøp? 2 av 3 foretrekker brukt bolig Grafen til høyre viser i hvilken grad respondentene foretrekker brukt eller ny bolig ved neste kjøp. 2 av 3 husholdninger foretrekker kjøp av brukt bolig, mens 27% foretrekker kjøp av ny bolig. Andelen som foretrekker ny bolig øker med stigende alder med unntak av aldersgruppen år som i størst grad foretrekker brukt bolig. Andelen som i størst grad vil kjøpe brukt bolig: Verdal: 81% Porsgrunn/Skien: 75% Bergen: 71% Sandefjord/Tønsberg: 71% år: 75% Andelen som i størst grad vil kjøpe ny bolig: Molde: 43% Steinkjer: 40% år: 49% 17 Ny eller brukt bolig? TOTAL år år år år 65+ år Brukt 66% 69% 69% 75% 46% 43% Ny 27% 24% 25% 16% 49% 46% Vet ikke 8% 7% 6% 9% 5% 10% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100%

18 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Stadig flere forventer vekst i boligprisene 62% av husholdningene forventer at boligprisene vil være høyere om 12 måneder (54% ved målingen i juni), 7% forventer lavere boligpriser (10% ved målingen i juni) mens 28% forventer uendrede boligpriser der de bor. De som i størst grad forventer høyere boligpriser: år: 66% år: 64% 18 Boligprisene om 12 mnd TOTAL år år år år 65+ år De vil være høyere enn i dag 62% 66% 64% 59% 60% 60% De vil være lavere 7% 8% 7% 7% 8% 7% De vil være like som i dag/uendret 28% 21% 27% 30% 31% 30% Vet ikke/ 4% 6% 2% 4% 2% 4% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100%

19 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Flere tror på vekst i boligprisene Grafen til høyre viser et dramatisk omslag i hvordan norske husholdninger vurderer boligprisutviklingen de neste 12 månedene. En stadig høyere andel forventer økende boligpriser. September målingen viser den høyeste andelen som forventer høyere boligpriser siden mars 2014! En økning på 23-prosentpoeng siden mars Andelen som forventer lavere boligpriser har økt jevnt og trutt siden juni 2014 frem til mars 2016, men falt kraftig i juni-målingen En fortsatt nedgang fra 10% i juni til 7% i september vitner om respondentenes sterke forventninger til høyere boligpriser. 19

20 De som forventer lavere boligpriser Fallende boligpriser? Kun 7% av respondentene forventer lavere boligpriser om 12 måneder. I gjennomsnitt forventes boligprisene å synke med 5,0%, hvilket er samme nivå som ved forrige måling. Aldersgruppen år er mest pessimistiske ift. et prisfall i boligmarkedet med et beregnet gjennomsnitt på 5,5%. Forventet prisfall TOTAL år år år år 65+ år 1 % 4% 11% 3% 5% 0% 0% 2 % 17% 28% 30% 9% 13% 9% 3 % 16% 12% 6% 15% 23% 26% 4 % 6% 4% 15% 4% 5% 4% 5 % 34% 20% 35% 35% 43% 43% 6 % 2% 0% 0% 6% 0% 0% 7 % 2% 2% 0% 2% 0% 4% 8 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9 % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10 % 16% 17% 11% 22% 16% 10% 11% eller mer 3% 6% 0% 2% 0% 4% Gj.sn.prisfall 5,0% 4,7% 4,2% 5,5% 4,9% 5,0% 20

21 De som forventer høyere boligpriser Stigende boligpriser? 62% av respondentene forventer høyere boligpriser om 12 måneder. I gjennomsnitt forventes en prisvekst på 4,7%, (4,6% ved forrige måling). Aldersgruppen år forventer sterkest prisvekst i boligprisene, 5,0%. Forventet prisvekst TOTAL år år år år 65+ år 1 % 7% 11% 7% 6% 5% 4% 2 % 19% 19% 19% 18% 21% 21% 3 % 16% 15% 14% 17% 17% 16% 4 % 8% 7% 8% 8% 7% 10% 5 % 26% 22% 24% 27% 26% 29% 6 % 3% 3% 3% 4% 2% 3% 7 % 4% 5% 4% 4% 3% 4% 8 % 2% 3% 2% 1% 4% 1% 9 % 1% 1% 2% 1% 0% 0% 10 % 10% 8% 10% 10% 12% 11% 11% eller mer 5% 9% 7% 3% 3% 2% Gj.sn.prisvekst 4,7% 4,8% 5,0% 4,7% 4,8% 4,6% 21

22 22 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Optimismen øker! Totalt svarer 62% (54% i juni) at man forventer økende boligpriser der man bor neste 12 måneder, mens bare 7% (10% i juni) tror boligprisene vil være lavere om 12 måneder. Tabellen under viser imidlertid at det er store geografiske forskjeller når det gjelder prisforventningene i boligmarkedet. I Oslo svarer mer enn 8 av 10 husholdningene at de forventer høyere boligpriser om 12 måneder. Ved forrige måling i juni 2016, var det 7 av 10 som forventet høyere boligpriser. Andre byer hvor optimismen har steget siden forrige måling i juni, er Bergen, Drammen, Porsgrunn/Skien og Lillehammer. Kun 7% av husholdningene forventer lavere boligpriser om 12 måneder. I Stavanger/ Sandes er andelen som forventer høyere boligpriser lik andelen som forventer lavere boligpriser, 35%. I Molde er andelen som forventer lavere boligpriser gått fra 17% ved i juni til 7% nå, og i Lillehammer er andelen som forventer lavere boligpriser gått ned med 7 prosentpoeng. Generelt er det betydelig større andeler optimister i markedet ved denne målingen enn i juni. Av de 21 byene i undersøkelsen, forventer 18 av dem (85%) at boligprisene vil bli høyere de neste 12 månedene. Boligprisene om 12 mnd Høyere Lavere Uendret Vet ikke Total 62 % 7 % 28 % 4 % Oslo 83 % 3 % 11 % 3 % Bergen 67 % 3 % 24 % 6 % Stavanger/Sandnes 35 % 35 % 27 % 4 % Trondheim 72 % 1 % 24 % 3 % Drammen 77 % 2 % 13 % 8 % Fredrikstad/Sarpsborg 77 % 1 % 17 % 6 % Porsgrunn/Skien 69 % 2 % 28 % 1 % Tromsø 62 % 8 % 29 % 1 % Hamar 79 % 1 % 16 % 4 % Lillehammer 72 % 4 % 21 % 3 % Hønefoss 78 % 2 % 18 % 2 % Kristiansand 50 % 9 % 39 % 3 % Ålesund 58 % 9 % 28 % 5 % Sandefjord/Tønsberg 67 % 2 % 27 % 5 % Kristiansund 23 % 26 % 47 % 4 % Molde 53 % 7 % 37 % 2 % Stjørdal 63 % 2 % 33 % 1 % Levanger 63 % 4 % 33 % 1 % Verdal 54 % 11 % 31 % 5 % Namsos 39 % 15 % 39 % 7 % Steinkjer 52 % 3 % 43 % 2 %

23 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Grafene under viser utviklingen i andelen som forventer høyere, lavere eller uendrede boligpriser kommende 12 måneder, for de aktuelle byene i undersøkelsen (ikke tatt med de 5 ekstra byene i Midt-Norge). 23

24 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Grafene under viser utviklingen i andelen som forventer høyere, lavere eller uendrede boligpriser kommende 12 måneder, for de aktuelle byene i undersøkelsen (ikke tatt med de 5 ekstra byene i Midt-Norge). 24

25 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Grafene under viser utviklingen i andelen som forventer høyere, lavere eller uendrede boligpriser kommende 12 måneder, for de aktuelle byene i undersøkelsen (ikke tatt med de 5 ekstra byene i Midt-Norge). 25

26 Hvordan tror du boligprisene vil være der du bor om 12 måneder? Forventninger til boligprisene Forventninger om boligprisvekst: Tabellen til venstre viser at de som forventer økende boligpriser i gjennomsnitt forventer en boligprisvekst på 4,7% i løpet av neste 12 måneder (4,6% ved forrige måling). 41% (43% ved forrige måling) forventer en prisvekst på 1-3%. Respondentene bosatt i Oslo, Drammen, Tromsø, Hamar, Hønefoss og Kristiansund er mest optimistiske ift. boligprisveksten, med forventninger om gjennomsnittlig boligprisvekst på over 5,3% neste 12 måneder. Andel som forventer prisvekst 1-3% 4-5% 6-8% 9-10% 11% eller mer Gj.sn.prisvekst TOTAL 41 % 34 % 9 % 11 % 5 % 4,7 % Oslo 29 % 29 % 12 % 19 % 12 % 6,2 % Bergen 56 % 25 % 13 % 5 % 0 % 3,9 % Stavanger/Sandnes 57 % 26 % 6 % 6 % 6 % 4,0 % Trondheim 33 % 43 % 8 % 13 % 3 % 4,7 % Drammen 25 % 35 % 15 % 12 % 13 % 5,8 % Fredrikstad/Sarpsborg 38 % 36 % 12 % 12 % 2 % 4,8 % Porsgrunn/Skien 51 % 30 % 6 % 6 % 7 % 4,3 % Tromsø 37 % 33 % 5 % 15 % 10 % 5,3 % Hamar 33 % 32 % 14 % 16 % 5 % 5,3 % Lillehammer 32 % 48 % 12 % 8 % 1 % 4,8 % Hønefoss 32 % 32 % 12 % 16 % 8 % 5,6 % Kristiansand 56 % 24 % 5 % 12 % 2 % 4,2 % Ålesund 52 % 29 % 10 % 5 % 4 % 4,1 % Sandefjord/Tønsberg 44 % 39 % 9 % 9 % 0 % 4,2 % Kristiansund 26 % 43 % 5 % 17 % 9 % 5,7 % Molde 46 % 45 % 2 % 6 % 0 % 3,8 % Stjørdal 52 % 26 % 6 % 11 % 0 % 3,9 % Levanger 47 % 29 % 9 % 9 % 0 % 4,0 % Verdal 44 % 37 % 5 % 11 % 0 % 4,1 % Namsos 54 % 34 % 8 % 2 % 0 % 3,5 % Steinkjer 41 % 46 % 5 % 7 % 0 % 4,3 % 26

27 Forventet kjøpspris neste bolig? 1 av 4 vil betale mellom 4 og 6 mill. kr. Grafen til høyre viser hvor mye husholdningene forventer å betale ved kjøp av neste bolig. 1 av 4 forventer å betale mellom 4,0 5,9 mill.kr. for sin neste bolig. I gjennomsnitt forventer husholdningene å betale 4,18 mill.kr for sin neste bolig. (4,37 mill.kr. ved forrige måling). 20% vet ikke hvor mye de kommer til å betale for neste bolig, (likt som ved forrige måling). 27 Det er aldersgruppen år som forventer å betale mest for sin neste bolig, med et gjennomsnitt på ca. 4,6 mill.kr. De yngste forventer å betale minst, med et gjennomsnitt på 3,03 mill.kr. (3,1 mil.kr. ved forrige måling). Årsaken til at man ved denne målingen får en nedgang i forventet kjøpspris, er trolig at undersøkelsen inkluderer 5 ekstra byer i Midt-Norge hvor alle forventer en kjøpspris på rundt 3,5 mill.kr. Forventet kjøpspris alder TOTAL år år år år 65+ år Under 500' kr 1% 3% 0% 1% 0% 1% 500' 999' kr 1% 3% 0% 0% 1% 0% ' kr 2% 4% 2% 2% 0% 3% 1 500' 1 999' kr 4% 6% 3% 2% 4% 5% 2 000' 2 999' kr 16% 27% 15% 12% 14% 16% 3 000' 3 999' kr 19% 17% 19% 20% 17% 19% 4 000' 5 999' kr 25% 12% 28% 30% 32% 21% 6 000' 7 999' kr 8% 2% 12% 10% 7% 5% 8 000' 9 999' kr 3% 0% 6% 3% 3% 2% Mer enn 10 mill. kr 2% 1% 2% 4% 3% 1% Vet ikke 20% 24% 15% 17% 19% 26% SUM 100% 100% 100% 100% 100% 100% Gj.sn.kjøpspris

28 Forventet kjøpspris neste bolig? 4,18 mill.kr i gjennomsnitt. Oslo med forventet kjøpspris over 5,8 mill.kr. Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom byene i undersøkelsen når det gjelder hvor mye man regner med å måtte betale for neste bolig. Fra 5,8 mill.kr. i Oslo til 3,2 mill.kr. i Namsos. Tallene i parentes viser resultatene fra forrige måling. Følgende byer ligger på topp i forventet kjøpspris: - Oslo: 5,8 mill.kr. (5,8 mill.kr) - Stavanger/Sandnes: 5,0 mill.kr. (5,1 mill.kr.) - Bergen: 4,5 mill.kr. (5,1 mill.kr.) - Tromsø: 4,7 mill.kr. (5,1 mill.kr.) - Kristiansand: 4,8 mill.kr (4,2 mill.kr.) - Trondheim: 4,9 mill.kr. (4,7 mill.kr) Følgende byer ligger på bunn i forventet kjøpspris: - Namsos: 3,3 mill.kr (ikke med i forrige måling) - Verdal: 3,4 mil.kr. (ikke med i forrige måling) - Porsgrunn/Skien: 3,4 mill.kr. (3,6 mill.kr) 28

29 Flytteplaner i løpet av 5 år? Flytteplaner Diagrammet til høyre viser at 22 % av husholdningene har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av 1-3 år. Det betyr et årlig flyttepotensiale på vel husholdninger. Mer enn 6 av 10 husholdninger har ikke flytteplaner. Tabellen viser flytteplaner fordelt på alder. Andelen med flytteplaner er høyest i den yngste aldersgruppen, deretter avtagende med stigende alder. I den yngste aldersgruppen er det 57% som planlegger å flytte i løpet av 3 år. 29 Flytteplaner TOTAL år år år år 65+ år JA, vil flytte i løpet av 1 år 10% 26% 10% 5% 5% 5% JA, vil flytte i løpet av 2 år 7% 20% 8% 4% 4% 2% JA, vil flytte i løpet av 3 år 5% 11% 8% 3% 2% 4% JA, vil flytte i løpet av 4 år 2% 5% 2% 2% 2% 1% JA, vil flytte i løpet av 5 år 6% 9% 5% 5% 4% 5% Nei, har ikke flytteplaner 66% 24% 65% 77% 79% 79% Vet ikke 4% 5% 3% 3% 4% 5% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

30 Flytteplaner i løpet av 1-3 år? Flytteplaner 23% av husholdningene planlegger å flytte i løpet av 1-3 år I Oslo er andelen med flytteplaner i løpet av 1-3 år på 34%. Diagrammet til høyre viser at i overkant av 2 av 10 husholdninger har planer om å flytte fra sin nåværende bolig i løpet av de neste 1-3 årene. Dette tilsvarer et årlig flyttepotensiale på nesten husholdninger årlig. Tallene i parentes er tilsvarende tall fra forrige måling. Topp-liste flytteplaner 1 3 år: år: 57% (59%) - Oslo: 34% (24%) - Ålesund: 27% (22%) - Trondheim: 30% (30%) - Bergen: 28% (26%) Flytteplaner - alder TOTAL år år år år 65+ år JA, vil flytte i løpet av 1-3 år 22% 57% 25% 13% 11% 11% 30

31 31 Hvilken boligtype foretrekker du ved neste boligkjøp? Flere i byene ønsker seg enebolig Grafen viser dagens boligmasse sammenlignet med boligpreferansene ved neste boligkjøp. Om vi summerer boligmassen i de kartlagte byene, og sammenligner denne med summen av boligpreferansene i de aktuelle byene kommer vi frem til at det er fler som vil bo i eneboliger, enn som bor i enebolig i dag, og det er færre som vil bo i småhus enn andelen som bor småhus i dag. De som bor i leilighet i dag, vil også i stor grad bo i leilighet ved neste boligkjøp. Nesten halvparten av boligmassen i de undersøkte byene er leiligheter. En betydelig andel av de (unge) som i dag bor i leilighet vil flytte til en større bolig neste gang, og således etterspørre småhus eller enebolig (beliggende utenfor byene) neste gang.

32 Hvilken boligtype foretrekker du ved neste boligkjøp? Tabellen til høyre viser hvordan respondentene i de aktuelle byområdene svarer at de foretrekker å bo i fremtiden. Andelen som vil bo i enebolig (40%) er høyest blant respondentene bosatt i Stavanger/Sandnes, Fredrikstad/Sarpsborg, Porsgrunn/Skien, Sandefjord/Tønsberg, Stjørdal, Verdal og Steinkjer. Andelen som vil bo i småhus (11%) er høyest blant respondentene bosatt i Trondheim og Hønefoss. Andelen som vil bo i leilighet (44%) er høyest blant respondentene bosatt i Oslo, Bergen, Drammen, Tromsø, Kristiansand, Ålesund og Levanger. Foretrukket boligtype neste Enebolig Småhus Leilighet Annet Vet ikke TOTAL 40 % 11 % 44 % 2 % 3 % Oslo 27 % 11 % 56 % 3 % 3 % Bergen 23 % 21 % 54 % 0 % 2 % Stavanger/Sandnes 51 % 15 % 27 % 0 % 7 % Trondheim 38 % 24 % 36 % 2 % 0 % Drammen 32 % 10 % 55 % 3 % 0 % Fredrikstad/Sarpsborg 50 % 10 % 31 % 4 % 5 % Porsgrunn/Skien 50 % 22 % 22 % 2 % 4 % Tromsø 34 % 9 % 51 % 6 % 0 % Hamar 41 % 5 % 47 % 0 % 7 % Lillehammer 42 % 3 % 49 % 3 % 3 % Hønefoss 31 % 24 % 41 % 5 % 0 % Kristiansand 43 % 6 % 51 % 0 % 0 % Ålesund 34 % 6 % 57 % 3 % 0 % Sandefjord/Tønsberg 50 % 14 % 36 % 0 % 0 % Kristiansund 46 % 5 % 46 % 2 % 0 % Molde 34 % 12 % 49 % 2 % 3 % Stjørdal 50 % 12 % 35 % 3 % 0 % Levanger 29 % 8 % 54 % 2 % 6 % Verdal 53 % 0 % 41 % 0 % 7 % Namsos 48 % 9 % 37 % 0 % 5 % Steinkjer 54 % 0 % 47 % 0 % 0 % 32

33 Hvilken eieform har du/dere i dagens bolig, og hvilken eieform er mest sannsynlig i neste bolig? Flertallet foretrekker å eie egen bolig 75% eier i dag egen bolig, og 78% ønsker å eie sin neste bolig. Det er den yngste aldersgruppen, år som i størst grad foretrekker å leie sin neste bolig, 21%. Eieform neste bolig - alder TOTAL år år år år 65+ år Eier egen bolig/selveier 78% 72% 90% 86% 73% 65% Borettslag 7% 2% 2% 6% 13% 15% Leier 7% 21% 5% 2% 4% 5% Bo(r) sammen med foreldre 0% 0% 0% 0% 0% 0% Vet ikke 8% 4% 3% 6% 10% 14% TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33

34 Boligprisutvikling I august var gjennomsnittsprisen 2,8% høyere enn forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene opp 1,1% fra juli måned. Boligprisene er 9,1% høyere enn for et år siden. Gjennomsnittsprisene hittil i 2016 er 6,6% høyere enn gjennomsnittsprisen var i Kilde: Makrobond, Eiendom Norge 34

35 Om utvalgsundersøkelsen til Boligmeteret Undersøkelsens formål Måling av planer og forventninger til bolig- og fritidsboligmarkedet Dato for gjennomføring Datainnsamlingsmetode Antall intervjuer Utvalg Vekting Webundersøkelse via web panelet til Norstat intervjuer fordelt på 100 intervjuer i hver av de 21 store byene Predefinert utvalg med kvoter for alder og byer. Vektet etter kjønn, alder og landsdel Feilmargin Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4 3,2 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Feilmarginene for undergrupper er noe større. Oppdragsgiver EiendomsMegler 1 35 Kontakt hos Prognosesenteret AS Kåre Elnan Mobil: eller e-post: Henriette Tomassen Mobil: eller e-post:

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015

Boligmeteret. Juni 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Boligmeteret Juni 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 25.06.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for november 2014 Det månedlige Boligmeteret for november 2014 er gjennomført av Prognosesenteret AS for for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.11.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Forventningsundersøkelser for Norges Bank

Forventningsundersøkelser for Norges Bank Forventningsundersøkelser for Norges Bank Undersøkelser blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 1. kvartal 2013 28.02.2013 Forord Opinion Perduco utfører på oppdrag

Detaljer

3. kvartal 2014 29.08.2014

3. kvartal 2014 29.08.2014 3. kvartal 2014 29.08.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

4. kvartal 2014 28.11.2014

4. kvartal 2014 28.11.2014 4. kvartal 2014 28.11.2014 Forord Opinion utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020

Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Boligmarkedsanalyse Levanger Kommune 2012 2020 Håkon Lutdal Prosjektsjef Levanger 02 oktober Agenda 1. Om EiendomsMegler 1 Midt-Norge 2. Boligmarkedansanlyse Levanger kommune 2012-2012 Befolkningsutvikling

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

November 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk November 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Scenarieanalyse 2010-2020

Scenarieanalyse 2010-2020 Scenarieanalyse 2010 - et i Norge Scenarieanalyse 2010 - Scenarieanalysen er gjennomført på oppdrag av Boligprodusentenes Forening, og har som målsetting å analysere strukturen i boligmassen (tilbudssiden),

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MAI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og

Detaljer

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Februar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Februar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Januar 2015. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Januar 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk APRIL 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Desember 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Desember 214 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne statistikken, skal Eiendom Norge, Finn.no, og Eiendomsverdi oppgis som kilde Innhold Hovedpunkter

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk JULI 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid Antall aktive annonser 8 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 2.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 28.05.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 4.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 26.11.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JULI Eiendom Norges boligprisstatistikk JULI 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk

JUNI Eiendom Norges boligprisstatistikk JUNI 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

OKTOBER Eiendom Norges boligprisstatistikk

OKTOBER Eiendom Norges boligprisstatistikk OKTOBER 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk

AUGUST Eiendom Norges boligprisstatistikk AUGUST 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk NOVEMBER 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk AUGUST 215 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 1 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk

APRIL Eiendom Norges boligprisstatistikk APRIL 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk SEPTEMBER 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag

Detaljer

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

September 2014. Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk September 2014 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk

Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk MARS 2015 Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk VED ALL PUBLISERING AV DATA, FIGURER O.L. FRA DENNE STATISTIKKEN, SKAL EIENDOM NORGE, FINN.NO, OG EIENDOMSVERDI OPPGIS SOM KILDE INNHOLD Hovedpunkter

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2015 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivslederne og husholdninger 26.02.2015 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 12/2006 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs boligundersøkelse uke 48/2006: side 2/12 OPAK AS har siden mai 1981 foretatt undersøkelser

Detaljer

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007:

Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventningsundersøkelsen 2. kvartal 2007: Forventninger om lavere prisvekst og høyere lønnsvekst blant partene i arbeidslivet TNS Gallups Forventningsundersøkelse for 2. kvartal 2007 viser at det nå ventes

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 1.KVARTAL 2016 Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 25.02.2016 FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører

Detaljer

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 3.KVARTAL 2016

FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK 3.KVARTAL 2016 FORVENTNINGSUNDERSØKELSE FOR NORGES BANK.KVARTAL Undersøkelse blant økonomieksperter, parter i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger 5.08. FORORD På oppdrag for Norges Bank utfører Epinion kvartalsvise

Detaljer

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008

Aktuell kommentar. Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Nr. 5 juli 2008 Nr. 5 juli 28 Aktuell kommentar Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Av: Marita Skjæveland, konsulent i Norges Bank Finansiell stabilitet Har boligbyggingen vært for høy de siste årene? Marita

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten beskriver

Detaljer

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Analyse og resultater fra spørreundersøkelse om Bergenseres ønsker for sitt neste bosted og bolig for Bergen Tomteselskap og Eiendomsmegler Vest Ansvarlig: Seniorkonsulent

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010)

Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010) Resultater befolkningsundersøkelse om flytting For Flora kommune (sommeren 2010) Bakgrunn Undersøkelse blant innbyggerne i Flora kommune om deres ønsker eller behov for å flytte innen kommunen Gjennomført

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 1. kvartal 2016 Markedssyn «Summer is coming» 1. NBBLs prisstatistikk NBBLs prisstatistikk for borettslagsboliger viser en prisoppgang på 1,6 prosent i årets

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006

Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Valg av OL-by i 2018 Landsomfattende Omnibus 11. - 14. desember 2006 Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING 11. - 14. desember 2006 Måle hvilken by som foretrekkes som Norges vinter-ol i 2018

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Prognosesenteret AS, 09/10 ke@prognosesenteret.no

Prognosesenteret AS, 09/10 ke@prognosesenteret.no Hva skjedde? 2007 2008 2009 Boligutvikligen først & sist Prognosesenteret AS, 09/10 Befolkningsutviklingen I 1665-2008 1820: 1 mill. pers, < 10% i byene levealder: K: 48 år M: 45 år 1885: 2 mill. pers

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 4. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2012

Boligmarkedsanalyse 4. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2012 Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 1/24/23 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr.

Detaljer

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland

Knutepunkt Edinburgh 2014. Konserndirektør Vegard Helland Knutepunkt Edinburgh 2014 Konserndirektør Vegard Helland 1 2 3 Næringslivet i SMN / Midt-Norge / NV Eiendomsmarkedet med bankøyne Tilgang på finansiering 1 2 3 4 Vårt geografiske fokus er i Trøndelag og

Detaljer

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12

NR. 12/2014. Oslo, 02.02.2015 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder eiendomsrådgivning. Side 1/12 Side 1/12 NR. 12/2014 Det bygges fremdeles for få boliger i Norge sett i forhold til befolkningsveksten, og med de største utfordringene i Osloområdet. Boligprisene i Oslo har steget i 2014, men husholdningenes

Detaljer

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014

Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2014 Leieprisstatistikk for Oslo. Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo, 11.02.2015 Forord Denne rapporten

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank»

Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «På nachspiel med Norges Bank» Nachspiel med Norges Bank kan gi 5 prosent boligprisvekst i 2017 Markedssyn 2017 Ved inngangen til 2017 går boligmarked på høygir, dog

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 4. kvartal 2015 Markedssyn 2016 Boligprisene «flater» ikke ut, men stiger om lag 5% 1. NBBLs prisstatistikk NBBL anslår at boligprisene vil stige om lag 5% i

Detaljer

Midt-Norsk boligkrakk? Nei Bygg boligene folk har råd til!

Midt-Norsk boligkrakk? Nei Bygg boligene folk har råd til! Midt-Norsk boligkrakk? Nei Bygg boligene folk har råd til! Wien, 16.10.13 Jan Håvard Valstad Analysesjef EM1MN Boligmarkedet er mer interessant enn sex (antall treff på Google siste 12 mnd) Men hva skjer

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 4. kvartal 2013. Markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2013

Boligmarkedsanalyse 4. kvartal 2013. Markedsutviklingen pr. 4. kvartal 2013 Boligmarkedsanalyse kvartal 2013 Markedsutviklingen pr. kvartal 2013 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 21/01/2014 Markedsutviklingen pr. kvartal 2013 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Hvilken rolle spiller renta for boligprisene i Oslo?

Hvilken rolle spiller renta for boligprisene i Oslo? Hvilken rolle spiller renta for boligprisene i Oslo? Finansiell fagdag, Norges Bank, 22. november 2016 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no Mål i politikken:

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012

Boligmarkedsanalyse 1. kvartal 2012. Markedsutviklingen pr. 1. kvartal 2012 Boligmarkedsanalyse kvartal 22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Prognosesenteret AS og Boligprodusentenes Forening 4/23/22 Markedsutviklingen pr. kvartal 22 Innhold Konklusjoner markedsutviklingen pr.

Detaljer

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring

NR. 06-07/2014. Oslo, 21.08.2014 for OPAK AS. Øystein Dieseth Avdelingsleder næring 3975.1 Side 1/9 NR. 06-07/2014 Stort sett mindre endringer i leieprisene for kontorbygg i Oslo siste halvår av 2014. Blant kystbyene har prisveksten i Tromsø fortsatt. Øvrige kystbyer har uendret leieprisnivå

Detaljer

Kommunereformen Sentio Research Group

Kommunereformen Sentio Research Group Kommunereformen Sentio Research Group Innhold Faget samfunnsvitenskap og meningsmålinger Hva mener nordmenn flest Etter å ha målt i over 100 kommuner. Er det noen fellestrekk? Vil folket involveres i prosessen.

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

Hovedkilden for denne utredningen er Folke- og boligtellingen fra Statistisk Sentralbyrå i 2001.

Hovedkilden for denne utredningen er Folke- og boligtellingen fra Statistisk Sentralbyrå i 2001. Hvem bor i borettslag? NBBL-undersøkelse av data fra Folke- og Boligtellingen 2001 Innledning Hvem bor i borettslag? Det har vært et ønske å få en bedre dokumentasjon om beboere i borettslag. Det har vært

Detaljer

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1

NR. 05/2014. for OPAK AS. Oslo, 11.08.14. Øystein Dieseth Avd.leder Eiendomsrådgiving. Side 1/8 3968.1 3968.1 Side 1/8 NR. 05/2014 I følge OPAKs boligundersøkelse i mai har nominell prisoppgang det siste året vært fra 1 til 6 prosent. Selveierleiligheter har som eneste prissegment hatt prisnedgang. Meglerbransjens

Detaljer

MAI 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

MAI 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk MAI Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og metode 12

Detaljer

FEBRUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

FEBRUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk FEBRUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Volum - antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Usolgte boliger 10 Boligtyper, prisutvikling 11 Datagrunnlag og

Detaljer

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen

1. Beskrivelse av totalpopulasjonen 20 VEDLEGG 1. Beskrivelse av totalpopulasjonen Vår populasjon består av personer som er født og bosatt i Norge, og som ved utgangen av 1993 er mellom 25 og 40 år. Disse har grunnskole, videregående skole

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

Høykonjunktur på boligmarkedet:

Høykonjunktur på boligmarkedet: Økonomiske analyser 5/21 : Unge er ikke blitt presset ut * Arne Andersen Når prisene er lavest på boligmarkedet, skulle man tro at de som skal etablere seg for første gang ville se sin sjanse til en rimelig

Detaljer