S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN 15.01.15. Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE"

Transkript

1 S T Y R E S A K # 03/15 STYREMØTET DEN Vedrørende: REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BA- OG MA-PROGRMMENE Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen av arbeidet med å rekruttere studenter til orientering. Vedlegg: Tidligere dokumenter: Styresak # 36/14 Rapport fra gjennomføring av opptaket for 2014/2015 Bergen, den

2 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL BACHELOR- OG MASTERPROGRAMMENE VED KHiB Styret behandlet i møte 16. september 2014 opptaksrapport for 2014 (Styresak # 36/14 Rapport fra gjennomføring av opptaket for 2014/2015). Rapporten gjør rede for rekrutteringsarbeidet ved KHiB, og presenterer de siste opptaksprosessene i tall, både utviklingen fra 2006 til i dag, men også antall søkere, tilbudsbrev, ja-/nei-svar, ventelistekandidater mm. for opptaket i I tillegg skisserer rapporten noen utviklingstrekk som det er verdt å legge merke til, og som bør vektlegges når KHiB skal stake ut kursen for videre rekrutteringsarbeid. Slik det fremgår av styresak 36/14 har vi utfordringer på disse punktene: - Noe lavere søkertall i 2014 enn i 2013 ved begge avdelinger, både BA- og MAstudiene, om enn i noe varierende grad. Vi kan foreløpig ikke si om dette er en såkalt naturlig svingning, eller om det er en tendens. - En del søkere betrakter ikke KHiB som sitt mest attraktive alternativ. Dette gir seg utslag i at flere som får tilbud om plass, trekker seg ved tilbud fra andre kunstutdanningsinstitusjoner innenlands eller utenlands. Dette er tydelig på både BA og MA i kunst, der samtlige ventelistekandidater, hhv 25 og 16, fikk tilbud om plass utover sommeren, fordi tilsvarende antall kandidater trakk seg. - Ved MA-studiet i design fant opptakskomiteen det ikke forsvarlig å gi mer enn to søkere plass på venteliste, fordi den faglige kvaliteten på de øvrige søkerne ble betraktet som for lav. Selv om dette studiet ikke opplever det samme frafallet i løpet av sommeren som ved Avdeling for kunst, blir resultatet likevel at man til slutt ikke fyller måltallet på 26 studenter, men ender opp med Andelen utenlandske søkere øker og andel norske søkere synker. For begge MAstudier var andelen utenlandske søkere i 2014 på hele 81,5%. (For detaljer, se tabell 11 og 12 i styresak 36/14.) Det er ikke nødvendigvis et problem med en høy andel ikke-norske studenter, men i en rekrutteringskontekst er det viktig å følge opp søkermønstre blant norske ungdommer. Det bør utredes om dette er en lokal eller nasjonal tendens. Kommentert gjennomgang av rekrutteringsarbeidet fram til 2014 Målsettingene for rekrutteringsarbeidet kan enkelt formuleres slik: - Å få søkere og studenter med så sterk faglig bakgrunn som mulig - Å få så mange søkere som mulig med KHIB som førstevalg Slik styresak 36/14 redegjør for, var det gjort et omfattende rekrutteringsarbeid i forkant av 2014-opptaket, med skolebesøk, mottak av skoleklasser på KHiB, messedeltakelser, KHiBs egen portfoliodag, nettsider og respons på individuelle forespørsler. Direkte kontakt med elever i videregående skole betraktes som viktig, men sannsynligvis er dette langsiktig arbeid, siden gjennomsnittsalderen for søkerne til KHiBs BA-studier har vært ca. 25 år ved opptakene i 2013 og

3 Mange av søkerne til KHiB har etter videregående skole bevisst arbeidet for å øke sin kunstfaglige kompetanse. Kunstfagskoler og folkehøgskoler med relevante studietilbud er derfor naturlige nedslagsfelt for KHiBs rekrutteringsarbeid. Det er særlig disse målgruppene som inviteres til KHiBs portfoliodag, der de besøkende blir guidet rundt, får overvære prosjektpresentasjoner, serveres lunsj og ikke minst får anledning til å få respons på sine egen arbeider. Gjennom Utdanning i Bergen har KHiB deltatt på utdanningsmesser i hovedsak på Vestlandet, men også på større messer på det sentrale Østland. KHiB betaler et betydelig beløp kr for å være del av Utdanning i Bergen, og regnskapstallene derfra viser at nettopp utdanningsmessene legger beslag på store deler av deltakerinstitusjonenes bidrag (over 1,2 mill. kr. i 2014). Generelle undersøkelser om rekruttering og våre egen undersøkelser blant BA-søkere viser at nettsider og word of mouth er de viktigste informasjonskildene for søkere til høyere utdanning, og det er derfor betimelig å stille spørsmål ved om ikke tiden har løpt fra utdanningsmessene. KHiB har i møter i Styringsgruppen for Utdanning i Bergen gitt uttrykk for at vi vil vurdere vårt bidrag til og deltakelse på utdanningsmessene, og vi har også bedt Utdanning i Bergen om å ta med seg disse betraktningene inn i arbeidet med ny strategi. Spørsmålet er om ikke de samme ressursene kunne brukes mer målrettet og med bedre resultater på andre former for rekrutteringsarbeid. Vi vet at nettsider er en viktig kilde kanskje den aller viktigste til informasjon for potensielle søkere i dag. KHiBs nettsider justeres og oppdateres, samtidig som en mer omfattende og systematisk gjennomgang av informasjonen på nett er under forberedelse. Individuell informasjon som svar på epost-henvendelser er også en viktig del av rekrutteringsarbeidet. Vi har ikke systemer for å telle antall henvendelser av denne typen, og heller ikke medgått tid for å svare, men det er betydelig ressursbruk her. Uten å ha tall bak påstanden, er det grunn til å tro at kvaliteten på kontakten og informasjonen fra KHiBs ansatte, har direkte innvirkning på om den resulterer i en søknad. Siden dette er ressurskrevende, er tydelige og informative nettsider en viktig faktor. Rekrutteringsarbeidet på kort sikt (2015) I februar 2015 tiltrer to nye kommunikasjonsrådgivere ved Enhet for kvalitetsutvikling. Begge er høyt kompetente og erfarne, og en av de første oppgavene vil være å arbeide med rekrutteringsinformasjon på nett for Avdeling for kunst. Ved Avdeling for design arbeides det også med målrettet profilering av studiene og fagfeltene på nettsidene. I løpet av 2015 er målet at kommunikasjonsrådgiverne, i samarbeid med fagmiljøene og eksterne eksperter, skal ha foretatt en større gjennomgang og analyse av KHiBs nettsider, og at arbeidet med en ny kommunikasjonsstrategi for KHiB har startet. Dette peker frem mot utviklingen av helt nye nettsider og en ny visuell identitet som skal være klar til innflytting i nytt hus i Likefullt vil det bli arbeidet med de eksisterende nettsidene, og i løpet av 2015 er intensjonen å gjennomføre nødvendige oppgraderinger av nåværende nettsider. Den 2

4 viktigste oppgraderingen i rekrutteringsøyemed handler om å gjøre khib.no mer tilgjengelig og brukervennlig på mobile enheter. I løpet av februar vil det bli publisert aktuelle saker som presenterer utdanningshverdagen ved KHiB og vektlegger studenters konkrete erfaringer fra spesifikke kurs, prosjekter og undervisningssituasjoner. Mens formidling og profilering av kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) har vært et satsingsområde de siste årene, jobber vi nå for å få til en bedre balanse mellom utdannings- og forskningsstoff, og å formidle gode eksempler på KU-basert utdanning. En nyhetssak om MA i kuratorpraksis løfter det nye programmet frem på khib.no. MA-programmene i kunst og design blir profilert internasjonalt gjennom «calls for applications» i nettidsskriftet Art&Education i forkant av søknadsfristene 1. februar og 1. mars. Tekst er utformet i samråd med de to MA-koordinatorene. Også MA i kuratorpraksis vil bli profilert i Art&Education, men da med primært siktemål å gjøre den internasjonale kunstutdanningsverden oppmerksom på at KHiB har utvidet sitt MA-tilbud. Kontakten med både videregående skoler og kunstforskoler skal videreføres og styrkes. Design- og kunstfagene sies å være i krise i den videregående skole (jf. debatt i BT januar 2015), og det er viktig å kjenne til og ha kontakt med denne delen av utdannings-norge, siden den videregående skolen er en langsiktig rekrutteringsarena. Likedan bør kontakten med forskolene styrkes, siden vi her har en helt åpenbar rekrutteringsarena av målrettede elever. Rektorene ved kunstfagskolene blir som tidligere invitert til erfaringsutveksling i et eget møte på Portfoliodagen 20. februar. En sentral målsetting for 2015 er å gjenetablere og videreutvikle KHiBs nyhetsbrev til en målrettet kommunikasjonskanal med mulighet for differensiert informasjon til ulike mål- og mottakergrupper. Veivalg og muligheter rekruttering til KHiB på lengre sikt For at rekrutteringsarbeidet skal bli målrettet, er det nødvendig å se på hele bredden i arbeidet, fra bred informasjonsspredning til de yngste potensielle søkerne (videregående skole), til målrettet informasjonsarbeid overfor grupper av potensielle søkere (for eksempel forskolene eller individuell informasjon). Tall fra siste opptak viste at mange faller fra på veien mellom innsendt søknad og faktisk studiestart. Altså slutter ikke rekrutteringsarbeidet ved mottatt søknad. Da begynner en ny fase av arbeidet der målet blir å holde på de gode søkerne, og unngå at de vraker KHiB til fordel for en annen utdanningsinstitusjon. Det er utfordrende å være liten i utkanten av Europa og skulle konkurrere mot store og renommerte kunstutdanningsinstitusjoner i mer sentrale strøk. Vi må bli tydelige på hvilke fortrinn har KHiB i en slik kontekst, og hvordan vi kan utnytte disse. Slike fortrinn handler om faktiske forhold (beliggenhet, studietilbud, utstyr), men også om fagmiljøenes selvforståelse. Det gjøres mye godt rekrutteringsarbeid ved KHiB i dag. Det er også eksisterende utredningsarbeid som man må støtte seg til i det videre arbeidet, alt fra Handlingsplan for rekruttering (2005) til en nyoppnevnt arbeidsgruppe ved Avdeling for design. Det er også klare tanker i fagmiljøene om hva som er KHiBs fortrinn og hva som gjør oss konkurransedyktig i en internasjonal kontekst. 3

5 Arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi vil spille en nøkkelrolle i KHiBs rekrutteringsarbeid på lang sikt, og rekrutteringsperspektiv må innarbeides her. Dette fordrer et utstrakt samarbeid mellom Enhet for kvalitetsutvikling, som forvalter KHiBs administrative kommunikasjonsressurser og Enhet for avdelingsstøtte, som inkluderer studieadministrativ spisskompetanse. Videre må det tenkes helhetlig omkring rekrutteringsarbeidet - fra den potensielle søkerens første kjennskap til KHiB, til den samme personen som opptatt student ved KHiB. Nettopp derfor bør studentene inkluderes i arbeidet gjennom fokusgrupper, siden de står nærmest de målgruppene vi ønsker å nå. Dagens studenter er også fremtidens ansatte. Derfor har de forutsetninger for, sammen med dagens ansatte, å utforme scenarier for hvilken institusjon vi ønsker at KHiB skal være om ti eller femten år. Med utgangspunkt i dagens kunnskap om utviklingstrekk i høyere kunst- og designutdanning, nasjonalt og internasjonalt, bør vi formulere en verdiplattform for det langsiktige rekrutteringsarbeidet. Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen av arbeidet med å rekruttere studenter til orientering Kari Bjørgo Johnsen/Signe Solberg 4

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 4: Avtakerrapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000 Eifred Markussen og Nina Sandberg Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000 NIFU

Detaljer

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø

Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger. En evaluering. Bjørn Stensaker Agnete Vabø Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker Agnete Vabø Rapport 30/2013 Fakultets- og instituttstyrer ved Universitetet i Stavanger En evaluering Bjørn Stensaker

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen

IKT i lærerutdanningen. På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Dorothy S. Olsen Rapport 20/2013 IKT i lærerutdanningen På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse?

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste

Vedlegg SAK 5112C Virksomhetsplan-Kunst-2014 siste 1 MAL VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplanen (VPL) har de senere år vist hvordan avdelingen tar sikte på å oppfylle målsetningene i kunst- og designhøgskolens strategiske plan 1 innenfor avdelingens budsjettramme.

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer