REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2011/836 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN I 2011 Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen i søkertall og studenttall i tilknytning til studentopptaket i Søkningen på landsbasis til høyere utdanning gjennom SO har i år gått noe opp. HiTs andel av primærsøkere har gått opp fra 2408 i fjor til 2576 i år, og det har medført en økning i HiTs markedsandel fra 2,33 til 2,37. De innrapporterte studenttallene per 1. oktober viser at antall egenfinansierte studenter har økt kraftig. I år er tallet 5845 studenter mot 5478 i fjor. Årets tall er det høyeste siden høgskolen ble etablert i 1994 og innebærer en økning på 6,7 prosent fra i fjor, som igjen hadde en økning på 6,2 i forhold til Tallene kan fortsatt endre seg noe, men det er imidlertid grunn til å anta at eventuelle endringer vil være marginale. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar saken til orientering. Bakgrunn HiTs arbeid med å rekruttere studenter består av flere faser. Første fase er markedsførings- og søknadsprosessen. I denne fasen er høgskolens arbeid blant annet veiledning av søkere og informasjons- og markedsføringsaktiviteter. Resultatet av søknadsprosessen danner grunnlaget for det videre arbeid med årets opptak, og sier mye om hvor attraktivt høgskolens studietilbud er. Etter at søknadsfristen er utløpt 15. april, saksbehandles søknadene. Søknadene blir vurdert i forhold til kvalifikasjonskravene for opptak til de ulike studiene. Kvalifiserte søkere blir poengberegnet for å kunne rangeres i forhold til andre søkere. I opptaksfasen gis det tilbud til kvalifiserte søkere. Til studieprogram med flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, gis det tilbud til de best kvalifiserte. Studier med ledige plasser etter hovedopptaket blir lagt ut på restetorget 20. juli. På restetorget gjelder første mann til mølla - prinsippet, forutsatt at søker er kvalifisert. Søkerne får en frist for å svare ja til tilbud om studieplass. Her er det noe frafall. Det er også et visst frafall fram mot studiestart. Det endelige resultatet av rekrutteringsprosessen er det antall studenter som møter fram og blir aktive studenter (møttall). Møttallene er i bevegelse i perioden fra studiestart og en del uker framover. Det skyldes at noen studenter møter, men slutter igjen, mens andre får tilbud om annen studieplass i tiden etter studiestart. Endelige møttall registreres per 1. oktober. Jeg viser også til S-sak 49/11 Søkertall 2011, når det gjelder antall søkere i 2011.

2 2 Følgende nettsider gir detaljert statistikk om høyere utdanning: Vurdering Studentopptaket skjer både gjennom Samordna opptak (SO) og gjennom lokalt opptak (LOK). Studentopptaket til de fleste grunnstudier ved alle offentlige universiteter og høgskoler, pluss en del private institusjoner, skjer gjennom SO. Her er det derfor mulig å sammenligne med andre institusjoners søkertall, og dermed mulig å synliggjøre hvordan HiT klarer seg i en tilspisset kamp om å rekruttere studenter. LOK-opptaket omfatter først og fremst påbyggingsstudier, mastergradsstudier og noen grunnstudier. Siden det her søkes direkte til hver enkelt institusjon, finnes det ikke tilgjengelig statistikk for å trekke sammenligninger mellom institusjoner. På denne bakgrunn er det mest hensiktsmessig å bruke SO-søkertall i en videre analyse. For å begrense omfanget av informasjonen er det valgt å sammenlikne HiT med våre geografisk sett tre nærmeste institusjoner: Høgskolen i Vestfold (HiVe), Høgskolen i Buskerud (HiBu) og Universitetet i Agder (UiA). Tallmateriale for analysen finnes i vedlegg 1. Søker-, opptaks- og møttall for det lokale opptaket vises i vedlegg 2. Søkertall Markedsandel av førsteprioritetssøkere Søkningen på landsbasis til høyere utdanning gjennom SO har i år gått opp fra i 2010 til i år. HiTs andel av førsteprioritetssøkere har gått opp fra 2408 i fjor til 2576 i år, som tilsvarer en økning i markedsandel fra 2,33 til 2,37. HiT er den 10. mest søkte institusjonen gjennom SO. Diagrammet viser HiTs prosentandel av førsteprioritetssøkerne i SO sammenliknet med HiVe, HiBu og UiA. Markedsandel av førsteprioritetssøkere, i %. Utviklingen de siste årene har vist at HiT har tapt markedsandeler i forhold til våre geografisk nære institusjoner HiVe og UiA. Det samme har HiBu. Det ser imidlertid ut til at HiT nå har en svak

3 3 oppadgående trend i markedsandel. HiBu har i år hatt en svak oppgang, mens UiA har fått en liten nedgang i markedsandel. HiVe forstsetter å øke sine markedsandeler også i Alle institusjonene har økt antall førsteprioritetssøknader siden antall søkere i SO har økt. Geografisk fordeling Hvem søker HiT? Diagrammet viser de syv fylkene med flest søkere til HiT. De øvrige fylkenes søkere er samlet under kolonnen Andre. Førsteprioritetssøkere til HiT fordelt på hjemstedsfylke. 5,9 prosent av søkerne fra Vestfold velger å søke HiT som sin førsteprioritet. For Buskerud og Agder er tallene henholdsvis 4,8 % og 2,0%. I år er 44,7% av HiTs førsteprioritetssøkere fra Telemark. Søkere fra Vestfold og Buskerud har en andel på henholdsvis 11,2% og 9% av søkermassen som har HiT som sin førsteprioritet. Andelen av søkere fra Vestfold og Buskerud varierer noe fra år til år. HiT tilbyr deltidsstudium i vernepleie hvert annet år, og dette er mye av forklaringen på variasjonen i søkermassen. HiT har de siste fire årene hatt en svak nedgang i markedsandel av telemarkinger som søker høyere utdanning gjennom SO. I 2011 er den på 33,8 %, en nedgang fra 34,3% i fjor, mens den faktiske søkningen til HiT er på samme nivå i år som i fjor (1142 mot 1144). Grunnen til nedgangen i markedsandel er at antall telemarkinger som søker høyere utdanning har økt med 42 fra i fjor. Søkermassen i de fire fylkene har også hatt ulik vekst de siste årene. I Telemark har søkermassen økt med 7,5% siden 2007, mens den i Vestfold i samme periode har økt med hele 24,7%. Markedsandelen av søkere til institusjonen fra eget fylke varierer, fra UiA som har 45,3% av søkerne fra agderfylkene, til HiBu som bare har 17,2% av søkerne fra Buskerud. Prosentandelen er forholdsvis stabil over tid, både for Telemark, Buskerud, Vestfold og Agder. Hvor søker telemarkingene? På bakgrunn av endringene i HiTs markedsandel blant søkerne fra Telemark, er det interessant å se hvor disse ellers søker. Diagrammet under viser at de mest attraktive institusjonene for telemarkingene etter HiT er UiO, UiA, HiO og NTNU. En gjennomgang av førsteprioritetene viser at de mest søkte studiene ved disse institusjonene i all hovedsak ikke tilbys ved HiT (som medisin, psykologi, jus, fysioterapi og journalistikk). Høgskolene i Vestfold og Buskerud er de åttende og tiende mest søkte

4 4 institusjonene blant telemarkingene. Antall førsteprioritetssøkere fra Telemark Aldersfordeling Antall personer som søker høyere utdanning gjennom SO har økt med 17,5% siden 2007, mens andelen søkere under 26 år ligger rundt 75%, jf. diagrammet under. Antall søkere gjennom SO, fordelt på alder. Markedskampanjen til HiT retter seg først og fremst mot åringene. Det er derfor interessant å se hvordan søkermengden til HiT fordeler seg på de ulike aldersgruppene. Også her er våre nærmeste institusjoner med i sammenlikningen, sammen med totaltallet for alle søkere i SO-opptaket. Diagrammet under viser antall søkere til HiT, UiA, HiVe og HiBu fordelt på alder.

5 5 Antall førsteprioritetssøkere fordelt på alder, HiT (59,7%) har en mindre andel av aldersgruppen år enn gjennomsnittet (75,3%), og har dermed en høyere andel av de eldre søkerne, spesielt de over 40. Vi ser samme trenden ved HiVe (64,5%) og HiBu (71,1%), men ikke like sterk. UiA (77,4%) har en høyere andel av unge søkere enn gjennomsnittet. Faktisk har HiT og UiA like mange søkere i gruppene og 40+, mens i aldersgruppen har UiA over dobbelt så mange søkere som HiT. Diagrammet under viser søknadsutviklingen til HiT fordelt på alder. Det er i aldersgruppen år at økningen har vært størst de siste årene. Etter flere år med en negativ trend i søkertall blant søkere under 26 år, har det i år vært en positiv utvikling, med søkertall på 2007-nivå. Førsteprioritetssøkere til HiT fordelt på aldersgruppene 19-25, og 40+.

6 6 Fagområder HiT deler studietilbudene sine inn i åtte fagområder (HiTs nettsider og studiekatalogen). Diagrammet under viser hvilke fagområder som har størst søkning, og utviklingen i søkningen for fagområdene de siste fem årene. Førsteprioritetssøkere til HiT fordelt på fagområder. Tre fagområder skiller seg ut med flest studieplasser (i parentes) og dermed flest søkere: Lærer- og førskolelærerutdanning (542), informatikk, økonomi og administrasjon (395) og helse- og sosialfag (297). Det er også disse fagområdene som har hatt størst variasjon i søkertall de siste årene. Innenfor fagområdet informatikk, økonomi og administrasjon har eiendomsmeglerstudiet dobbelt så mange søkere i år som i Ellers viser lærer- og førskolelærerutdanning en klar oppgang. Variasjonen på helse- og sosialfag har som hovedårsak at vernepleier deltid kun tilbys hvert annet år. Årets søkertall på de åtte fagområdene blir kommentert individuelt senere i saken. Fagområdene er presentert i vedlegg 3. Restetorget HiT rekrutterer mange studenter på restetorget. Studier med ledige plasser etter at hovedopptaket er kjørt blir lagt ut på restetorget 20. juli. På restetorget gjelder første mann til mølla -prinsippet, forutsatt at søker er kvalifisert. Det kan søkes opptil ti studieønsker, men disse blir ikke prioritert innbyrdes. Dette betyr at søker kan få opptil 10 tilbud på restetorget. Bare ett av disse tilbudene kan det svares ja på. På grunn av denne organiseringen vil det være stort sprik i antall tilbud gitt og antall jasvar på restetorget. I år har HiT hatt 53 av 65 studier ute på restetorget, og har mottatt til sammen 2220 søknader. Antall søknader har nær doblet seg siden 2009, da HiT mottok 1181 søknader på restetorget. Studiested og nettstudier Porsgrunn har i år hatt en nedgang i søkertall, etter et meget sterkt år i Bø har hatt en markert oppgang i søkertallet i år, etter en markert nedgang tidligere år. En av grunnene til dette er at søkningen til eiendomsmeglerstudiet i år økte. De nettbaserte studiene har også i år en fin økning. Dette skyldes i hovedsak at det stadig tilbys nye nettbaserte studier. I diagrammet under er HiTs nettbaserte studier trukket frem for å vise utviklingen innenfor denne typen studietilbud. Nettbaserte studier omfatter både nettbaserte studier og en kombinasjon av nett og

7 7 samlinger. HiTs nett- og samlingsbaserte studietilbud er: Digitalt mediedesign (nett), førskolelærerutdanning (samling), grunnskolelærerutdanning ( 2 desentraliserte og 2 nettbaserte), vernepleierutdanning (samling) og sykepleierutdanning (samling), norsk og historie (nett). Førsteprioritetssøkere fordelt på studiested. Studenttall Diagrammet som følger, viser antall studenter per 1. oktober 2011, sammenliknet med tilsvarende tall på fakultets- og institusjonsnivå de siste åtte årene. Fordi studenttall (antall hoder) brukes i noen sammenhenger, mens heltidsekvivalenter (hvor deltidsstudenter er omregnet til heltidsstudenter) brukes i andre sammenhenger (bl.a. i HiTs strategiske plan), er begge deler tatt med i vedlegg 1. HS og EFL tilbyr deltidsstudier, mens TF og til dels AF bare har heltidsstudenter. Antall studenter på hvert fakultet, og samlet for hele HiT. AF viser en klar positiv trend i studenttallet, mens TF viser en noe svakere trend. HS har rekruttert godt på alle sine studier i hele perioden og har dermed alltid fylt sine studieplasser. Antall studieplasser ved HS er derfor besatt og antall studenter er stabilt. EFL har de senere år hatt en negativ trend i

8 8 studenttallet, men ser ut til å ha snudd trenden de to siste årene. For HiT har antall registrerte studenter økt kraftig de to siste årene. I år har økningen vært på 367 studenter (6,7%), mens den i fjor var på 338 (6,6%). Antall heltidsekvivalenter fortsetter også å stige. Stigningen er i år på 325 (6,4%). Studiestedene Diagrammet under viser utviklingen i studenttallet på studiestedene. Studenter organisert gjennom Gateway-samarbeidet er angitt som egen kategori, siden studentene studerer på ulike steder rundt om i verden. Antall studenter på studiestedene.(totalt antall studenter fra DBH) I DBH blir ikke studenter på forkurs til ingeniørutdanning regnet med, men de er med i diagrammet. Bø har en kraftig økning i antall studenter de siste årene. Bø og Porsgrunn skiller seg ut som de to store studiestedene ved HiT, med over dobbelt så mange studenter som Notodden. Det er skilt mellom studenter på nett/desentraliserte studier og på samlingsbaserte studier, siden studenter på samlingsbaserte studier er på studiestedet i perioder. Omtrent 1/3 av studentene på samlingsbaserte studier har samlinger på Notodden (lærer- og førskolelærerstudier), men 2/3 av studentene har samlinger i Porsgrunn (helse- og sosialfag). De to siste årene har antall studenter på nettstudier blitt mer enn doblet. Dette skyldes at stadig flere studietilbud tilbys som nettbaserte studier. Nedenfor følger en gjennomgang av årets søker-, opptaks- og møttall på hvert av de åtte fagområdene til HiT. Diagrammene er samlet i vedlegg 3. Utviklingen av søker-, tilbuds-, ja-svar og møttall for hvert studium i perioden vises i vedlegg 4. Informatikk, økonomi og administrasjon Det tilbys 395 studieplasser fordelt på 13 grunnstudier, hvorav 8 er bachelorstudier. Fagområdet hører til på AF. Med unntak av bedriftsøkonomi og informasjonsbehandling som også tilbys i Porsgrunn, undervises alle studiene i Bø. Majoriteten av søkerne er i aldersgruppen år. Med unntak av eiendomsmegler og bedriftsøkonomi i Porsgrunn kom alle studiene på dette fagområdet ut på restetorget. Det genererte mange søkere (699), og det ble det gitt 1170 tilbud, fordelt på hovedopptak, suppleringer og restetorg.

9 9 Det er ikke gjort noe skille mellom disse tilbudene i den videre analysen. 41,6% av tilbudene utløste ja-svar, og av disse møtte 410 studenter (84%) ved studiestart. Det er også verdt å nevne at av de to studiene som også tilbys i Porsgrunn, fikk disse henholdsvis 3 og 5 ganger så mange søkere i hovedopptaket som de tilsvarende studiene i Bø. Kultur, språk og historie Fagområdet har 205 studieplasser fordelt på 10 grunnstudier. Av disse er to bachelorstudier og ett kandidatstudium. Norsk og historie tilbys både som ordinært og som nettstudium. Alle studiene hører til på AF. Studiene har søkere i alle aldersgrupper, men de to nettbaserte studiene skiller seg ut ved nesten ikke å ha søkere under 26 år. Alle studiene på fagområdet ble lagt ut på restetorget da ingen av studiene ble fylt opp i hovedopptaket (133 førsteprioritetssøkere til 205 studieplasser). Det ble gitt 760 tilbud som genererte 34,2% ja-svar. Av disse møtte 225 studenter (86,5%). De to desidert mest søkte studiene på fagområdet er norsk og historie nettbasert, som fikk henholdsvis 55 og 53 studenter. Natur og miljø Det tilbys fire grunnstudier, hvorav tre er bachelorstudier, med til sammen 81 studieplasser. Studiene undervises i Bø og hører til på AF. Studiene rekrutterer omtrent 70% av sine søkere fra den yngste aldersgruppen, men med totalt bare 67 førsteprioritetssøkere ble alle studiene lagt ut på restetorget. Det ble gitt totalt 202 tilbud. Av disse svarte 35% ja, og 63 (88,7%) møtte til studiestart. Natur og miljø har, som kultur, språk og historie, slitt med rekrutteringen de siste årene. Kroppsøving, idrett og friluftsliv Fagområdet består av fire grunnstudier, hvorav tre er bachelorstudier. Det er til sammen 150 studieplasser fordelt på studiene. Med unntak av Kroppsøving og idrettsfag som hører til EFL og undervises på Notodden, undervises studiene i Bø og hører til AF. Det var 181 søkere til studiene, og idrettsfagene ble fylt opp i hovedopptaket. De øvrige studiene ble lagt ut på restetorget. 85,6% av søkerne var under 25 år, ingen over 40 år. Det ble gitt 472 tilbud og antall ja-svar var 43%. Det møtte totalt 163 studenter (80,3%). Lærer og førskolelærer Det tilbys totalt 13 profesjonsstudier, hvorav fire er førskolelærerstudier, to er faglærerstudier og syv er grunnskolelærerstudier (GLU 1-7 og 5-10). Førskole-, GLU 1-7 og 5-10 tilbys både som nett/samlingsbasert, i Porsgrunn og på Notodden. I tillegg tilbys førskolelærerstudiet i Drammen og GLU 1-7 som desentralisert studium. Faglærerstudiene tilbys på Notodden. Det er til sammen 542 studieplasser. Studiene hører til EFL. Nærmere halvparten av søkerne er under 26 år, men nett- og samlingsbaserte studier rekrutterer best i de høyere aldersgruppene. Tre av de fire førskolelærerstudiene ble fylt opp i hovedopptaket og kom ikke ut på restetorget. Av studiene som tilbys både på Notodden, på nett og i Porsgrunn rekrutterer Notodden gjennomgående dårligere enn de øvrige studietilbudene. Svarprosenten var også mye lavere på dette studiet. (33% mot 75%) Av 665 søkere til GLU var det kun 310 som fikk tilbud. Dette skyldes at så få av søkerne oppfylte opptakskravene til lærerstudier.

10 10 Kunst, design og tradisjonskunst Det tilbys 10 studier med til sammen 133 studieplasser. Tre studier er bachelorstudier. Folkekunst og folkemusikk undervises på Rauland. De øvrige studiene undervises på Notodden, med unntak av digital mediedesign, som er et nettstudium. De fleste søkerne er under 26 år. Unntak er digital mediedesign som rekrutterer like godt fra alle aldersgrupper. Studiet hadde over 3,6 primærsøkere per studieplass og er det studiet ved HiT som rekrutterer best. Svarprosenten på studiet var overraskende lav (58,6%), siden det normalt ser ut til at det er en sammenheng mellom gode søkertall og høy andel ja-svar, jfr helse- og sosialfag. For øvrig ble det gitt 318 tilbud, som genererte 129 ja-svar og 108 nye studenter. Helse- og sosialfag Det tilbys 5 profesjonsstudier med til sammen 297 studieplasser om alle tilhører HS. Studiene undervises i Porsgrunn, hvorav to er samlingsbaserte. Alle studiene rekrutterer bra og ble fylt opp i hovedopptaket. Studiene har en stor andel voksne studenter, og kun 50% av søkerne er under 26 år. Det ble gitt 409 tilbud, som førte til 329 jasvar (80%). Av disse møtte 298 til studiestart. Ingeniør og teknologi TF tilbyr fem ulike ingeniørstudier, som alle undervises i Porsgrunn. Søkere gjennom SO må dekke opptakskravet om ekstra kompetanse i matematikk og fysikk. Søkere som ikke har dette kan tas opp via lokalt opptak, gjennom tresemesterordningen. HiT tilbyr også alle sine studier til søkere med yrkesfaglig bakgrunn (fagbrev). Opptaket her gjøres også lokalt. Av 345 søkere fikk 176 tilbud til Y-veisstudiene. Dette førte til 141 ja-svar, og 114 nye studenter. Gjennom tresemesterordningen ble det gitt 50 tilbud, 70% svarte ja, og 24 møtte ved studiestart. Av søkerne gjennom SO er omtrent 75% under 26 år. Som for lærerstudiene er det mange søkere som ikke fyller opptakskravene. Av 175 søkere var det bare 96 som fikk tilbud. 58 svarte ja til plassen, mens 53 møtte ved studiestart. 72% av årets nye studenter på ingeniørstudiene kom ikke gjennom Samordna opptak, men ble tatt opp lokalt. Oppsummering HiT rekrutterer forholdsvis bra fra eget fylke, men markedsandelen har hatt en svak negativ trend de siste fem årene, fra 35,8 til 33,8%. Søkermassen i Telemark har kun økt med 7,5% siden På landsbasis er økningen på 17,5%. Høgskolen rekrutterer mange søkere i de eldre aldersgruppene. På landsbasis er andelen søkere år på 71,1%, mens HiTs andel er på 59,7%. Denne er sunket fra 62,7% i 2007, på tross av at dette er hovedmålgruppen for rekrutteringskampanjen. HiT rekrutterer mange søkere på restetorget, der 53 av 65 studier blir lagt ut. Høgskolen har nær doblet antallet søkere på restetorget de to siste årene, og hadde 2220 restetorgssøkere i Kristian Bogen rektor

11 11 Vedlegg 1: Tabeller til Vedlegg 2: Søker-, opptaks- og møttall, lokalt opptak 2011 Vedlegg 3: Søker-, opptaks- og møttall, SO-opptak 2011, fordelt på fagområder Vedlegg 4: Søker-, opptaks- og møttall, SO-opptak

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2013 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.1.13 S-sak 81/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim /674 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler utviklingen

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2009 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 29.1.9 S-sak 93/9 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 28/151 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 29 Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering.

Høgskolen i Telemark. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2014 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER OG SØKERTALL 2014 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt

Detaljer

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 S-sak 43/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012)

FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) FORELØPIGE NØKKELTALL FOR OPPTAKET I 2012 (Tallene er hentet fra Samordna Opptak, 23. april 2012) (Tallene for 2012 vil sannsynligvis bli justert etter opptaket i juli, og må derfor sees på som foreløpige

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden)

Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden) Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.09.2010 Saksbehandler: Journalnummer: Morten Østby 2006/1506 Behov for økt areal til høgskolens virksomhet i Drammen (Papirbredden) Saken i korte trekk

Detaljer

S T Y R E S A K # 21/13 STYREMØTET DEN OPPTAK 2013/14

S T Y R E S A K # 21/13 STYREMØTET DEN OPPTAK 2013/14 S T Y R E S A K # 21/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.12 OPPTAK 2013/14 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Tidligere dokumenter: Saksfremlegg til styret

Detaljer

Interesse for høyere utdanning og NTNU

Interesse for høyere utdanning og NTNU Interesse for høyere utdanning og NTNU - En undersøkelse blant personer i alderen 17 25 år Gjennomført av Sentio Research Norge Juni 2013 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen... 3 Om rapportering... 3

Detaljer

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering

Orientering om søkertall. - Oppdatert etter rektoratorientering Orientering om søkertall - Oppdatert etter rektoratorientering Førsteprioritetssøkere 22 993 søkere NTNU som førstevalg (16,95 % av alle søkere nasjonalt). NTNUs andel av budsjetterte studieplasser nasjonalt

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

LOKALT OPPTAK 2011. Søkertall pr 1. mars

LOKALT OPPTAK 2011. Søkertall pr 1. mars LOKALT OPPTAK 2011 Søkertall pr 1. mars Gode tall! Høgskolen har en økning på 22,5 % (248 primærsøkere) fra 2010 til 2011 til studier i det lokale opptaket Høgskolen har de siste årene hatt en jevn økning

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2008. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler 2 Innhold 1 Innledning... 4 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Oppgang i antall søkere... 6 2.2 Søknader

Detaljer

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674

Høgskolen i Telemark SØKERTALL 2013. Styret. 02.05.13 S-sak 32/13. Mette Venheim 2013/674 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 S-sak 32/13 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2013/674 SØKERTALL 2013 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

Rapport om trendar i søkjarutviklinga

Rapport om trendar i søkjarutviklinga Rapport om trendar i søkjarutviklinga Orienteringssak i Høgskolestyret møtedato 23.11.29 1. Om rapporten - tematikk og avgrensingar Rapporten tek for seg utviklinga i søkinga til Høgskolen i Østfold i

Detaljer

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning

Høringsuttalelse: Forslag om endring av karakterkrav i matematikk til lærerutdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oslo, 17.11.2014 Vårt saksnummer: 2014/11576 Deres saksnummer: 14/3741- Postboks 1133 0318 Oslo Telefon: 22 84 18 00 postmottak@samordnaopptak.no www.samordnaopptak.no

Detaljer

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre

Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Søkertall april 2015 (se tabell siste side) Notat fra Rådgiver Harald Åge Sæthre Generelt Fakultetet har i 2015 en liten reduksjon i søkertallet på 3 %. Fortsatt er imidlertid det samlede søkertall på

Detaljer

Søkerstatistikk 2013

Søkerstatistikk 2013 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

SØKERSTATISTIKK 2005. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler SØKERSTATISTIKK Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Samordna opptak Søkerstatistikk 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Forsatt øking i antall søkere....

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2011. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no Samordna opptak 2. mai 2013 postmottak@samordnaopptak.no 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget

Detaljer

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF)

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) 5388 Økologi og naturressurser, 2. året 3 17 9410 Trenerstudium fordypning, 60 stp 30 21 22 30 30 32 5448 Forurensning og miljø, 2. året 1 1 50P Spansk, Porsgrunn

Detaljer

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011

STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 STATUS LOKALT OPPTAK, PR 16. JULI 2011 Høgskolen har pr 16. juli 2 069 søkere i det lokale opptaket (tilsvarende tall i fjor var 1 815). Dette er det høyeste søkertallet høgskolen har hatt i det lokale

Detaljer

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009

Høgskolen i Telemark Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008-2009 S-sak 122/09 Utkast av 04.12.09 Godkjent av styret (dato): Innledning...3 I Rapport om studiekvalitet for studieåret...3 1. Inntakskvalitet...3 1.1 Søkertall...3

Detaljer

Orientering om samordna opptak ved NMBU

Orientering om samordna opptak ved NMBU US 44/2015 Orientering om samordna opptak ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektøren Saksbehandler(e): Ole-Jørgen Torp Arkiv nr: 15/01679 Vedlegg: 1. Pressemelding 2. Powerpoint-presentasjon

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

Søkerstatistikk 1997

Søkerstatistikk 1997 Søkerstatistikk 1997 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1997... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1996... 5 1.4 Spesielle trekk ved 1995... 5

Detaljer

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler

Søkerstatistikk2000. Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Søkerstatistikk20 Tall fra det samordna opptaket til universiteter og høgskoler Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 2 Nøkkeltall... 5 2.1 Stabile søkertall -

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2013 var det 70 755 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn To av tre studenter

Detaljer

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk

Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Bakgrunn for notatet Økning for engelsk, fransk, spansk og tysk Samordna opptak 2011 økende interesse for fremmedspråk, men fortsatt få søkere Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 6/2011 (10.5.2011) v/ Gerard Doetjes Bakgrunn for notatet Samordna opptak

Detaljer

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker

Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Høgskolen i Telemark Seksjon for studie- og forskningssaker Avdeling for teknologiske fag Avdeling for helse- og sosialfag Avdeling for allmennvitenskapelige fag Avdeling for estetiske fag, folkekultur

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2013 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2013 gikk ut 15. april. Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger:

Eksempel på resultater fra fire store og viktige utdanninger: Pressemelding Dato: 3. februar 2015 Studentene fortsatt ikke fornøyde oppfølgingen Norske studenter er i snitt fornøyde eget studieprogram, men det er store variasjoner mellom ulike utdanninger og institusjoner.

Detaljer

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no

Søkerstatistikk 2010. Samordna opptak www.samordnaopptak.no 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk Samordna opptak 20. februar 2012 postmottak@samordnaopptak.no Søkerstatistikk 1 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 53/16 06.09.2016 Dato: 29.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/1677-INC Orientering om opptak

Detaljer

Odd E. Johansen INGENIØRUTDANNING MED FØRSTE STUDIEÅR PÅ NOTODDEN, MARKEDSUNDERSØKELSE

Odd E. Johansen INGENIØRUTDANNING MED FØRSTE STUDIEÅR PÅ NOTODDEN, MARKEDSUNDERSØKELSE Odd E. Johansen INGENIØRUTDANNING MED FØRSTE STUDIEÅR PÅ NOTODDEN, MARKEDSUNDERSØKELSE Rapport 01/01 Telemarksforsking-Notodden 2001 ISBN 82-7463-062-9 Prosjektnavn: Ingeniørutdanning med første studieår

Detaljer

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11:

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11: Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne fag Saksbehandler: Intern tlf.: E-post: Journalnummer: Dato: Helle Friis Knutzen 35 95 27 12 helle.f.knutzen@hit.no 26.04.2012 Ikke-opptak til studier ved Fakultet

Detaljer

Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 2007, tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 2007, tall fra Samordna opptak (SO) Søkning til høyere utdanning i fremmedspråk våren 20, tall fra Samordna opptak (SO) Generelt om søkningen til høyere utdanning i år Samordna opptak (SO) har i april 20 registrert cirka 92 500 søkere til

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014

En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 En undersøkelse blant søkere til Universitetet i Oslo 2014 Kvantitativ undersøkelse gjennomført for Universitetet i Oslo Oslo, 13. juni 2014 Innledning På oppdrag for Universitetet i Oslo har Opinion i

Detaljer

Fremmedspråk på universiteter og høyskoler - status for studieåret

Fremmedspråk på universiteter og høyskoler - status for studieåret Fremmedspråk på universiteter og høyskoler - status for studieåret 2009-10 Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 2/2011 (1.2.2011) 1 v/ Eva Thue Vold og Gerard Doetjes Innledning I dette

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2016 - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Søkning om opptak til høyere utdanning - Tall fra tjenesten Samordna opptak (SO) ved Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT) Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2014 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2014 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer

Hva forteller statistikken om UMB-studentene? Ole Gjølberg 29. August 2007

Hva forteller statistikken om UMB-studentene? Ole Gjølberg 29. August 2007 Hva forteller statistikken om UMB-studentene? Ole Gjølberg 29. August 2007 Betydningen av kvantitative analyser Enhver kvalitet manifisterer seg i en kvantitet, og uten kvantitet kan det ikke være noen

Detaljer

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28.

Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner. Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner Ole Gjølberg UHR-konferanse 28. oktober 2009 Er det en sammenheng mellom råvare- og ferdigvarekvalitet i høyere

Detaljer

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no.

1 Tallene er hentet fra www.samordnaopptak.no. Samordna opptak 2015: Spansk og tysk fortsetter å øke, fransk og mindre underviste språk går ned Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen Notat 4/2015 Samordna opptak (SO) 1 har publisert søkertallene

Detaljer

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010

Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar, NTNU 27. september 2010 Råvarekvalitet i norsk høyere utdanning Startkompetanse på tvers av fag og institusjoner: Statistikk + noen refleksjoner omkring studieveiledning og studietilbud Ole Gjølberg, UMB Nasjonalt studieveilederseminar,

Detaljer

NEDLEGGING AV BACHELORGRADSSTUDIUM I KULTUR ARRANGERING, FORMIDLING OG FORVALTNING

NEDLEGGING AV BACHELORGRADSSTUDIUM I KULTUR ARRANGERING, FORMIDLING OG FORVALTNING Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 22.11.13 S-sak 89/13 Saksbehandler: Journalnummer: Åshild Rønnaug Kise 2013/1573 NEDLEGGING AV BACHELORGRADSSTUDIUM I KULTUR ARRANGERING, FORMIDLING OG

Detaljer

Søkerstatistikk 2012

Søkerstatistikk 2012 Søkerstatistikk 2 Sluttstatistikk for opptaket Samordna opptak har avsluttet datainnsamlingen etter opptaket og kan legge fram endelige søkerstatistikker. Datagrunnlaget omfatter samtlige læresteder som

Detaljer

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 36/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 20.11.14 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2014/17380 Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer for

Detaljer

STYREMØTET DEN 28.11.12

STYREMØTET DEN 28.11.12 S T Y R E S A K # 14/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28.11.12 ANALYSE AV OPPTAKET FOR STUDIEÅRET 2012/13 Forslag til vedtak: Styret tar statusrapporten om opptaket for studieåret 2012/13 til orientering.

Detaljer

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret

Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret Innhold Tabell 1: Fagmiljøet ved førskolelærerutdanningene, studieåret 2009-2010... 2 Tabell 2: Faglige årsverk fordelt på stillingskategori, studieåret 2009-2010... 3 Tabell 3: Faglige årsverk fordelt

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Kode Navn 2012 Interne valg 547 GLU 1-7, Notodden 22 548 GLU1-7, Porsgrunn 55 550 GLU 1-7, nett 78 551 GLU 1-7, desentralisert 35 655 GLU 5-10,

Kode Navn 2012 Interne valg 547 GLU 1-7, Notodden 22 548 GLU1-7, Porsgrunn 55 550 GLU 1-7, nett 78 551 GLU 1-7, desentralisert 35 655 GLU 5-10, Kode Navn 2012 Interne valg 547 GLU 1-7, Notodden 22 548 GLU1-7, Porsgrunn 55 550 GLU 1-7, nett 78 551 GLU 1-7, desentralisert 35 655 GLU 5-10, Notodden og desentralisert 63 657 GLU 5-10, nett 45 651 GLU

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 62/15 27.10.2015 Dato: 16.10.2015 Arkivsaksnr: 2015/11358-INC Orientering om opptak

Detaljer

Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo

Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo "Administrative utfordringer ved innføringen av to grunnskolelærerutdanninger" Nasjonalt studieadministrativt seminar 2013 Magne Rogne og Kari-Anne S. Malmo Om Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer

Opptaksrapport 2009 1

Opptaksrapport 2009 1 Opptaksrapport 2009 1 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING AV OPPTAK... 3 3. HØGSKOLENS OPPTAKSKOMITÉ... 3 3.1 ARBEIDSOPPGAVER... 3 3.2 OPPTAKSKOMITEENS ARBEID I 2009... 4 4. SØKERTALL... 5 Tabell 1 Utvalgte

Detaljer

Søkerstatistikk 1998

Søkerstatistikk 1998 Søkerstatistikk 1998 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Datagrunnlaget for statistikken... 4 1.2 Spesielle trekk ved 1998... 5 1.3 Spesielle trekk ved 1997... 5 2 Nøkkeltall... 6 2.1 Lavere søkning

Detaljer

Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing?

Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing? Universitets- og høgskolesektoren: Kan sektoren arbeide slik at industrien er mindre avhengig av outsourcing? Rekruttering: hva er de unge opptatt av? Konjunkturer / Utdanning som regel i motfase - Etterspørsel

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-14/14 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Gründerstipend 2014 For 11. gang ble HiST

Detaljer

4Voksne i høyere utdanning

4Voksne i høyere utdanning VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I HØYERE UTDANNING 1 kap 4 4Voksne i høyere utdanning I 2014 var det 70 000 studenter på 30 år eller mer ved universiteter og høyskoler her til lands. Hovedfunn: Kvinner er i flertall

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011

Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Universitetet i Stavanger Styret US 103/09 (ephortesak 2009/3386) Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 Utgreiing. Styret selv må, etter Lov

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Saksbehandler: Journalnummer:

Saksbehandler: Journalnummer: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 27.11.14 S-sak 96/14 Saksbehandler: Journalnummer: Hans Jacob Berntsen/Kristin Midtbø 14/01620 STATUS FOR UTVIKLING AV NYE STUDIETILBUD, FASTSETTING AV

Detaljer

Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret

Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret Informasjon om videreutdanning for ansatte og ledere i PPT studieåret 2016-2017 Ansatte og ledere i PPT kan søke videreutdanning innen 15. april. Kommunen/fylkeskommunen kan søke tilretteleggingsmidler

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012

Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø. Studieåret 2011-2012 Fakultet for teknologiske fags rapport om læringsmiljø Studieåret 2011-2012 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN...3 1. Rammekvalitet...3 1.1 Evaluering av infrastruktur og læringsmiljø...3 1.2 Læringsmiljøet generelt...4

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Høstseminar, Terminus Hvem er studentene våre? Hvodan finner vi dem, og hvordan beholder vi dem?

Høstseminar, Terminus Hvem er studentene våre? Hvodan finner vi dem, og hvordan beholder vi dem? Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Høstseminar, Terminus 2014 Hvem er studentene våre? Hvodan finner vi dem, og hvordan beholder vi dem? Prodekan Harald Walderhaug Studiesjef Eli Høye Grunnlagsmateriale:

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall Renatesenteret Realfagbygget 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 2008/9203 2008/8644 1.10.2009 Sluttrapport fra prosjektet MATRISE MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet Rekruttering

Detaljer

Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger

Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger Konsekvenser av innføring av nye karakterkrav ved opptak til sykepleierutdanninger FSAT ble 14. desember bedt om å levere en utredning viser effekten av eventuell innføring av nytt opptakskrav om minimum

Detaljer

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015

S T Y R E S A K # 50/15 STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 S T Y R E S A K # 50/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 28-29.10.15 STUDENTOPPTAKET 2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Tidligere dokumenter: Bergen, den

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG FOR 2014 FOR HØGSKOLEN I TELEMARK. Vedtatt av styret

BUDSJETTFORSLAG FOR 2014 FOR HØGSKOLEN I TELEMARK. Vedtatt av styret Høgskolen i Telemark Utkast 11.10.12 BUDSJETTFORSLAG FOR 2014 FOR HØGSKOLEN I TELEMARK Vedtatt av styret 25.10.12 2 1. Generelt Høgskolen i Telemark (HiT) ble etablert 1. august 1994 gjennom sammenslåing

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning?

Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonale søkere til masterutdanning en nasjonal samordning? Internasjonaliseringskonferansen 2014 Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør Høgskolen i Gjøvik 2 INNHOLD 1) Sammensetning og mandat

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING

SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 17.06.10 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2009/1204 SLUTTRAPPORT FRA AGENDA KAUPANG OM ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE FORELØPIG ORIENTERING

Detaljer