Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering."

Transkript

1

2

3 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: S-sak 43/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mette Venheim 2012/287 SØKERTALL 2012 Saken i korte trekk Årets søkertall i nasjonalt opptak (NOM) viser en økning i faktiske søkertall sammenliknet med 2011, samtidig som HiTs markedsandel øker sammenliknet med fjorårets søkertall fra samme periode. I lokalt opptak (LOK) er søkertallene også jevnt over gode. Tilråding Jeg tilrår at styret gjør slikt vedtak: Styret tar foreløpige søkertall for 2012 til orientering. Bakgrunn Høgskolen i Telemark (HiT) tar opp studenter gjennom to ulike opptak, NOM og LOK. De fleste grunnstudier har opptak i NOM, som går via Samordna opptak (SO), og er grunnlag for sammenlikning med andre institusjoner. Påbyggingsstudier, masterstudier og noen grunnstudier har direkte opptak til HiT gjennom LOK. Spesielt fakultet for teknologiske fag skiller seg ut ved at nær 80 % av søkerne kommer via lokalt opptak. For å få en oversikt over den totale søkningen til høgskolen må man se på begge opptakene. Fra og med opptaket 2008 måtte alle søkere bruke nettsøknad når de søkte gjennom SO. I 2010 måtte alle søkere også bruke nettsøknad (søknadsweb) i det lokale opptaket. Nytt i år et at hele LOK er elektronisk. Det vil si at i tillegg til nettsøknad foreligger alle søkerens dokumenter til saksbehandlingen som elektroniske dokumenter, enten direkte lastet opp av søker eller skannet inn ved opptakskontoret. HiT er en av de første institusjonene som gjør hele det lokale opptaket elektronisk. Vurdering Søkertallene fra SO viser at det er 2831 førsteprioritetssøkere i år mot 2576 i fjor, en oppgang på 255 førsteprioritetssøkere sammenliknet med 2011, jfr. vedlegg 1, tabell 1. Det innebærer en oppgang i markedsandelen til HiT fra 2,37 % til 2,45 %. Det har i år i nasjonal sammenheng vært en oppgang på 7159 søkere, dvs. en økning på 6,6 prosent. Det innebærer at HiT har hatt en prosentvis større økning enn landsgjennomsnittet i år, da HiTs økning er på 9,9 %. Generelt har søkningen til høyere utdanning de siste årene økt. Det kan blant annet forklares med at ungdomskullene er større, men økningen er større enn veksten i ungdomskullene skulle tilsi. Det ser ut til at det er en økt interesse for høyere utdanning i befolkningen 1. I vedlegg 1, tabell 2 vises antall førsteprioritetssøkere for et utvalg av universiteter og høgskoler i Når det gjelder våre naboinstitusjoner, går det fram at Høgskolen i Vestfold (HiVe) og Høgskolen i Buskerud (HiBu) har hhv 4,7 % og 17 % flere førsteprioritetssøkere i år enn i fjor. Antall førsteprioritetssøkere til Universitetet i Agder (UiA) har økt med 19,1 % forhold til i fjor. Dermed har 1 Pressemelding: Rekordhøy søkning til høyere utdanning, Samordna opptak, 23. april 2012.

4 2 UiA i år passert Universitetet i Stavanger (UiS) i antall førsteprioritetssøkere og er nå Norges 6. mest søkte institusjon. Antall førsteprioritetssøkere til Høgskolen i Østfold (HiØ) har økt med 19,3 % siden 2011, og dette har ført til at HiØ har passert HiT i antall førsteprioritetssøkere. HiT er dermed den 11. mest søkte institusjonen i I nasjonal sammenheng er det teknologiske fag som har størst økning i søkere med en oppgang på 20,0 %. Deretter følger pedagogiske fag, 14,0 %, jus 11,8 % og lærer 11,7 % 1. For HiT er tilsvarende tall 41 % for teknologiske fag og 15,1 % for lærerstudier. Vi tilbyr ikke studier i jus og årsstudiet i pedagogiske fag er nytt av året. Aldersfordeling Andelen av søkere som er 25 år eller yngre i nasjonalt opptak er 74,5 %, jfr tabell 3 i vedlegg 1. HiT har en større andel av eldre søkere, det samme gjelder HiVe, HiBu og HiØ. Ved HiT er kun 59,3 % av søkerne 25 år eller yngre. Til sammenlikning har UiA en søkerandel på 79 % som er 25 år eller yngre. Geografisk tilknytning I vedlegg 1, tabell 4 vises den geografiske tilknytningen av HiTs søkere i NOM-opptaket. Nær 45 % (1262) av førsteprioritetssøkerne kommer fra Telemark. Vestfold og Buskerud representerer hver drøyt 10 % av søkerne til HiT, mens det kun er 5 % av søkerne som kommer fra Agderfylkene. Søkerfordeling på studier Høgskolens portefølje deles opp i åtte fagområder; Informatikk, økonomi og administrasjon, Lærer og førskolelærer og Helse- og sosialfag med over 500 førsteprioritetssøkere, mens Kultur, språk og historie, Kroppsøving og friluftsliv, Natur og miljø, Kunst, design og tradisjonskunst og Ingeniør og teknologi hver har under 200 førsteprioritetssøkere. Tabell 1: Søkere fordelt på fagområde i nasjonalt opptak, NOM Informatikk, økonomi og administrasjon Kultur, språk og historie Kroppsøving, idrett og friluftsliv Natur og miljø Lærer og førskolelærer Kunst, design og tradisjonskunst Helse og sosialfag Ingeniør og teknologi Totalt I vedlegg 2 vises søkertallene til hele høgskolens studietilbud som tilbys i det nasjonale opptaket via Samordna opptak. Studiene er fordelt på fagområder. Innen Informatikk, økonomi og administrasjon har antall førsteprioritetssøkere økt de siste årene. Dette skyldes i hovedsak mange søkere til eiendomsmeglerstudiet (239 i år mot 197 i fjor), men også bachelorstudiet i økonomi og administrasjon har 41 % flere førsteprioritetssøkere i år (65) enn i fjor (46). Kandidatstudiet i økonomi og administrasjon har kun 7 førsteprioritetssøkere, dvs. samme nivå som i de siste 6 årene. Årsstudiene bedriftsøkonomi og informasjonsbehandling, som tilbys i Porsgrunn, har i år hatt en liten nedgang i søkertall. Høgskolens studier innen informatikk har en svak nedgang i søkertall. Fagområdet Kultur, språk og historie har økt antall førsteprioritetssøkere fra 128 i 2011 til 192 i Dette skyldes i stor grad økt søking til nettstudiene i norsk og historie, men også de ordinære årsstudiene i norsk, spansk og historie har hatt en oppgang i antall søkere. Delingen av bachelorstudiet S-sak 43/12

5 3 i humanistiske fag, til bachelor i litteratur og språk og bachelor i historiske fag, har gitt økt søking. Bachelorstudiet i kulturarbeid har en stabil søkning, mens kandidatstudiet i år når et absolutt bunnivå på 2 førsteprioritetssøkere mot fjorårets 8 søkere. Bachelorstudiet i Friluftsliv, kultur og natur har økt søkning med 13 førsteprioritetssøkere og årsstudiet i kroppsøving/idrettsfag på Notodden har økt fra 5 førsteprioritetssøkere i fjor til 14 i år. De øvrige studiene innen Kroppsøving, idrett og friluftsliv har stabile søkertall. Studiene innenfor Natur og miljø har totalt en nedgang på 19 førsteprioritetssøkere. Bare bachelorstudiet i forurensing og miljø har en oppgang i antall førsteprioritetssøkere fra 9 i fjor til 12 i år. Bachelorstudiene i økologi og naturressurser og i natur, miljø og friluftsliv har en nedgang på rundt 30 %, mens årsstudiet i natur og miljø halverer antall førsteprioritetssøkere i forhold til i fjor. Dette studiet endret for øvrig navn fra natur og friluftsliv i år, og dette kan ha hatt en negativ innvirkning på søkertallene. Lærer og førskolelærer har i år hatt en kraftig økning i antall førsteprioritetssøkere. De to nye studiene Spesialpedagogikk - innføring og førskolelærer, arbeidsplassbasert har fått hhv 52 og 62 søkere, og GLU 5-10 desentralisert har økt med 3 til 63 førsteprioritetssøkere. De to sistnevnte har etter all sannsynlighet tatt søkere fra førskolelærer, samlingsbasert og GLU 1-7, desentralisert, som til sammen har hatt en nedgang på hhv 33 og 55 førsteprioritetssøkere. Førskolelærerstudiene på Notodden, i Drammen og i Porsgrunn har alle en oppgang i søkertall på mellom 20 og 30 prosent. Studiene innen Kunst, design og tradisjonskunst har en stabil søkermengde. Det er kun små variasjoner innenfor de ulike studiene. Bachelorstudiene på Rauland har oppgang i søkertallene, mens årsstudiene går ned. På Helse- og sosialfag er det som vanlig god søking til alle studiene. Variasjonen av antall førsteprioritetssøkere fra år til år skyldes i all hovedsak at vernepleier, deltid tilbys hvert annet år. Det er spesielt vernepleierstudiet og barnevernsstudiet som øker antall førsteprioritetssøkere i år. Innen Ingeniør og teknologi er antall førsteprioritetssøkere økt fra 100 i fjor til 141 i år. Bare elkraft har hatt en nedgang i antall søkere. Fagområdet har lave søkertall, men majoriteten av søkerne på dette fagområdet (80 %) kommer gjennom lokalt opptak. Det nystartede byggstudiet i plan- og infrastruktur (13) rekrutterer på langt nær så godt som byggstudiet i byggdesign (32). Det samme vises i det lokale opptaket. Søkerfordeling på studiested Tabell 2 viser antall førsteprioritetssøkere til HiT fordelt på undervisningssted. Det er viktig å merke seg at studietilbudet på de ulike studiestedene kan være ulikt fra år til år. Årets økning i antall førsteprioritetssøkere i Drammen kan forklares ved at HiT i år tilbyr to studier i Drammen, mot ett i fjor. Tabell 2: Søkere fordelt på studiested Studiested Porsgrunn Bø Notodden Rauland Drammen Desentralisert Nett Totalt S-sak 43/12

6 4 Porsgrunn er det studiestedet med høyest antall førsteprioritetssøkere, noe som for en stor del skyldes at helse- og sosialfag har så høye søkertall. Nesten 20 % av EFLs søkere søker studier som undervises i Porsgrunn. Også AF har studier som tilbys i Porsgrunn, bedriftsøkonomi og informasjonsbehandling. Her er søkerfordelingen hhv 64 og 20 i Porsgrunn, mens tilsvarende studier i Bø har hhv 13 og 10 førsteprioritetssøkere. Lokalt opptak Søkertallene for LOK-opptaket viser at det var 2235 førsteprioritetssøkere i 2012 mot 2310 i fjor. Det er en nedgang på 75 førsteprioritetssøkere. Den viktigste forskjellen på årets og fjorårets opptak er at det i år ikke er opptak til helsesøsterstudiet. I 2011 var det hele 339 førsteprioritetssøkere her. Det er viktig å merke seg at de aller fleste av studiene på lokalt opptak holder åpent for søking fremdeles, siden det fortsatt er ledig kapasitet. Alle studiene innen Ingeniør og teknologi er stengt for søking. Både Ingeniør og teknologi og Lærer og førskolelærer har i år hatt en oppgang i søkertall, og står for hhv 38 % og 33 % av søkerne. Tabell 3: Søkere fordelt på fagområde i lokalt opptak, LOK Informatikk, økonomi og administrasjon Kultur, språk og historie* Kroppsøving, idrett og friluftsliv Natur og miljø Lærer og førskolelærer Kunst, design og tradisjonskunst Helse og sosialfag Ingeniør og teknologi* Totalt * Søkere til NUS (Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter) og utenlandske søkere til masterstudiene i teknologi er ikke tatt med. Dette fordi det har vært ulike prosedyrer for registrering av søkerne i FS fra år til år. Til studiet Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter (NUS) og utenlandske søkere til masterstudiene i teknologi, er det høye søkertall. På grunn av at en stor andel av søkerne ikke er kvalifiserte holdes tallene utenfor FS. Tabell 4: Antall utenlandske søkere til masterstudier ve TF og NUS TF master NUS I vedlegg 3 vises søkertallene til hele høgskolens studietilbud som tilbys i det lokale opptaket. Studiene er fordelt på fagområder. Fagområdene Informatikk, økonomi og administrasjon, Kroppsøving og idrett og friluftsliv og Natur og miljø har alle under 100 søkere i det lokale opptak. Studiene er i all hovedsak påbyggingsstudier. Masterstudiet i natur-, helse- og miljøvernsfag med en liten oppgang i søkertall, fra 30 til 38, mens masterstudiet i kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsfag har en nedgang på 43 søkere i år mot 56 i fjor. Innen Kultur, språk og historie er det forfatterstudiet, som utmerker seg med 137 søkere mot 126 i S-sak 43/12

7 5 fjor, som også var et godt år. Masterstudiet i kulturstudier har 41 søkere i år som i fjor. Det tilbys i overkant av 50 halvårsenheter på området Lærer og førskolelærer. Nær halvparten av søkerne til fagområdet søker disse påbyggingsstudiene i lærer- eller førskolelærerutdanningen. Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid og deltid, øker antall søkere fra i fjor, fra hhv 140 og 86 til 157 og113. Masterstudiet i pedagogikk har også en gledelig øking i antall søkere fra 29 i fjor til 46 i år. Innen Kunst, design og tradisjonskunst har det vært en svak nedgang på nesten alle studier. Det nettbaserte masterstudiet i formgivning, kunst og håndverk har i år 46 søkere mot 65 i fjor, mens den ordinære varianten av studiet holder samme nivå som i fjor med 13 søkere. Masterstudiet i tradisjonskunst har også redusert antall søkere fra 12 til 9 søkere. Kreativ maskinstrikking 1 på Rauland har hatt en gledelig oppgang i søkertall, 23 søkere i år mot 5 i fjor. Innen Helse- og sosialfag rekrutterer studiene jevnt bra, men masterstudiet i flerkulturelt forebyggende arbeid har en nedgang i søkertall fra 67 til 43 søkere i år. Innen Ingeniør og teknologi har de totale søkertallene økt med hhv 19, 11, 21 prosent de siste 3 årene. Dette skyldes i all hovedsak økt søkning til forkurs og tres. Y-veisstudiene rekrutterer fortsatt godt, men har en svak nedgang i år med 325 søkere i år (340 i fjor). Samlet sett er jeg godt tilfreds med antall førsteprioritetssøkere til HiT i Særlig er det grunn til å framheve at søkingen til grunnskolelærerutdanningen øker. Et usikkerhetsmoment knyttet til søkertallene for GLU er om alle søkerne tilfredsstiller opptakskravene. Selv om restetorget regnes med, er de endelige tilbudstall for grunnskolelærerutdanningen de siste årene langt lavere enn søkertallene grunnet frafall pga mangelfulle kvalifikasjoner. Det er også positivt at HiTs markedsandel øker og at HiT fortsatt har en posisjon som en av de mest søkte institusjonene i den statlige universitets- og høgskolesektoren i Norge. Kristian Bogen rektor Vedlegg: 1. Søkertall fra Samordna opptak 2. Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i nasjonalt opptak Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 S-sak 43/12

8 Vedlegg 1 Søkertall fra Samordna opptak Tabell 1: Antall førsteprioritetssøkere gjennom Samordna opptak og til HiT Førsteprioritetssøkere Totalt i NOM-opptak Høgskolen i Telemark Markedsandel 2,66 2,41 2,22* 2,33 2,37 2,45 *Politihøgskolen blir med i NOM-opptaket gjennom Samordna opptak. Tabell 2: Antall førsteprioritetssøkere til de største og nærmeste institusjonene Institusjon UIO HIOA* NTNU UIB HIST UIA UIS HIB UIT HIØ HIT HiVe HiBu Endring % endring , , , , , , , , , , , , ,9 Tabell 3: Aldersfordeling av søkere til HiT Aldersfordeling i % Til og med 25 år Over 25 år Nasjonalt 74,5 25,5 HiT 59,3 40,7 UiA HiVe HiBu 70,7 29,3 UiS 59,5 40,5 Tabell 4: Geografisk fordeling av søkere til HiT Fylke Antall søkere % andel søkere Telemark ,6 Vestfold ,4 Buskerud ,1 Agder 148 5,2 Oslo 132 4,7 Akershus 100 3,5 Rogaland 87 3,1 Andre ,4

9 Vedlegg 2 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i nasjonalt opptak 2012 Søkere fordelt på fakultet AF EFL HS TF Informatikk, økonomi og administrasjon Kode Bed.øk. Bø Bed.øk. Porsgrunn Øk./adm., kandidat Øk./adm., bachelor Turisme og ledelse (Reiseliv), 317 bachelor Revisjon, bachelor Innovasjon/entrepr Internasj.markedsf Eiendomsmegling Informasjonsbehandling, 187 årsstudium Informasjonsbehandling, Porsgrunn Informatikk, bachelor Informasjonssystemer, bachelor Kultur, språk og historie Kode Engelsk årsstudium Historie årsstudium Historie, nett Idehistorie Historiske fag, bachelor Norsk årsstudium Norsk, nett Spansk årsstudium Litteratur og språk, bach. 10 Humanistiske fag, bachelor Kulturarbeid, kandidat Kulturarbeid, bachelor

10 Kroppsøving, idrett og friluftsliv Kode Navn Idrett årsstudium Friluftsliv, kultur- og naturveiledning årsstudium Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, bach Idrettsvitenskap, bach Kroppsøving/idrettsfag Natur og miljø Kode Navn Økologi og naturressurser, bachelor Forurensing og miljø, bach Natur, miljø og friluftsliv, bach Natur og miljø, årst Lærer og førskolelærer Kode Navn GLU 1-7, Notodden* GLU1-7, Porsgrunn* GLU 1-7, nett* GLU 1-7, desentralisert GLU 5-10, Notodden og 655 desentralisert GLU 5-10, nett GLU 5-10, Porsgrunn Faglærer kroppsøving/friluftsliv Faglærer kunst og håndverk Faglærer i praktisk/estetiske fag Førskolelærer, Notodden Førskolelærer, deltid samlingsbasert Førskolelærer, Drammen Førskolelærer, Porsgrunn Førskolelærer, arbeidsplassbasert, 134 Drammen 62

11 3 676 Spesialpedagogikk - innføring Kunst, design og tradisjonskunst Kode Navn Visuelle kunstfag Leire Tre med metall - kunst, håndverk 532 og design Kunst/håndverk Tegning - bilde Form og design Digital mediedesign Folkekunst, bachelor Folkemusikk, bachelor Folkekunst, årsstudium Folkemusikk, årsstudium Sum Helse- og sosialfag Kode Navn Sykepleier, heltid Sykepleier, deltid Vernepleier, heltid Vernepleier, deltid Barnevern i et flerkulturelt 70 samfunn Sum Ingeniør og teknologi Kode Navn Bygg - Byggdesign Bygg - Plan og infrastruktur 13 6 Elkraft* Gass- og energiteknologi Informatikk og automatisering Maskin Sum

12 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon Kode Navn Revisjon, fordypning Reiseliv, fordypning Geografiske informasjonssystem, påbygging Internasjonal markedsføring fordypning Innovasjon og entreprenørskap, påbygging Kultur, språk og historie Kode Navn Norsk, påbygging Kultur og ledelse Nordisk historie fordypning, 30 stp Examen philosophicum/facultatum Forfatterstudium Engelsk, fordypning Kuratorarbeid - utstilling og formidling Kultur - arrangering, formidling og forvaltning, fordypning Masterstudium i kulturstudier NUS Kroppsøving, idrett og friluftsliv Kode Navn Idrett, administrasjon og ledelse Idrett, administrasjon og ledelse Masterstudium i kroppsøvings-, idretts- og 9409 friluftslivsfag Trenerstudium fordypning, 60 stp Idrettsvitenskap, 2.året Nordisk friluftsliv Friluftsliv, kultur- og naturveiledning Friluftsliv, kultur- og naturveiledning Idrettsfaglig spesialisering Natur og miljø Kode Navn Ecotourism and Sustainability

13 Masterstudium i natur-, helse- og miljøvern for lærere Alpine Ecology, vår 5866 Alpine Ecology, årsstudium Alpine Ecology, høst Masterstudium i natur-, helse- og miljøvern Lærer og førskolelærer Kode Navn Tradisjonsmat, Rauland Samfunnsfag 1, nett Samfunnsfag med vekt på Norge og Europa Engelsk 1, nett Norsk Faglærer kroppsøving, 2. året Musikk 1, trinn Religion, livssyn og etikk 1, trinn 1-7, nett Engelsk 1, trinn 1-7, Porsgrunn Kunst og håndverk, trinn 1-7, nett Samfunnsfag 1, trinn IKT 1, trinn 1-7, nett Kunst og håndverk 1, trinn Kunst og håndverk 2, trinn 1-7, nett Design, redesign og saum av klede, Rauland Religion, livssyn og etikk 2, trinn 1-7, nett Samfunnsfag 1, trinn Samfunnsfag 2, trinn Kunst og håndverk 1, trinn 5-10, Porsgrunn Kunst og håndverk 2, trinn 5-10, Porsgrunn Engelsk 1, trinn 5-10, Porsgrunn Engelsk 2, trinn 5-10, Porsgrunn Matematikk 1, trinn 5-10, Porsgrunn Samfunnsfag 1, trinn 5-10, nett Matematikk 2, trinn 5-10, Porsgrunn 2412 Produksjon for sal og scene Norsk 3, nett Samfunnsfag, årsstudium, Porsgrunn Småbarnsped. for andre enn førskolelærere Environmental Arts Norsk for førskolelærere Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid

14 Matematikk Matematikk Norsk 2, nett Forming for førskolelærere Spesialpedagogikk, Porsgrunn Pedagogisk veiledning Pedagogikk m/vekt på didaktikk og ledelse, master Drama 1, Notodden Physical Education, Sports and Society 1 4 Barnehagepedagogikk for andre enn 2937 førskolelærere Musikk for førskolelærere Kroppsøving og idrettsfag Kunst og håndverk Kunst og håndverk Samfunnsfag med vekt på Norge og Midtøsten Samfunnsfag med vekt på Norge og Europa, nett Engelsk 1, Porsgrunn IKT i læring Drama for førskolelærere 2955 Musikk 1, Notodden Barnehage og ledelse for førskolelærere Spesialpedagogikk, Notodden Småbarnspedagogikk for andre enn førskolelærere Utefag for førskolelærere Naturfag Småbarnspedagogikk for førskolelærere Tverrfaglig veiledning 1, påbygging Narturfag Musikk Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid Kunst, design og tradisjonskunst Kode Navn Masterstudium i formgivning, kunst og håndverk, 4747 nettbasert Folkemusikk Folkekunst Kreativ maskinstikking Masterstudium i tradisjonskunst Tre - formgiving, fordypning, 60 stp Kreativ maskinstikking

15 Digital bildeskaping og visuell kommunikasjon, 60 stp Leire 2, 60 stp Tegning og bildekommunikasjon fordypning, stp Tekstil - formgiving, fordypning, 60 stp Master i formgivning, kunst og håndverk Folkekunst Folkemusikk Helse- og sosialfag Kode Navn Barnevern i et minoritetperspektiv Flerkulturelt arbeid, master Psykisk helsearbeid, 2 år, deltid Flerkulturelt arbeid, 2 år deltid Kultur for helse, 2 år deltid Helsesøster, deltid over 2 år Aldring og eldreomsorg, 2 år - deltid Sum Ingeniør og teknologi Kode Navn Forkurs TF Forkurs - matematikk og fysikk** Tres- Bygg, byggdesign Tres- Bygg, plan- og infrastruktur Tres - Elkraft Tres - Elektronikk 4 * * 3090 Tres - Informatikk og automatisering * * 3012 Tres - Maskiningeniør Tres - Kjemiingeniør Y-veien, bygg - byggdesign Y-veien, bygg - plan og infrastruktur Y-veien, Elkraft Y-veien, Elektronikk 12 * * 3190 Y-veien, Informatikk og automatisering * * 3188 Y-veien, kjemiingeniør Y-veien, maskiningeniør Master Process Technology, N Master Systems and Control Engineering, N

16 Master Energy and Environmental Technology, N Sum *I 2009 er tidligere elektrolinje delt i hhv. Elektronikk, elkraft og informatikk og automatisering. **Forkurssøkerne er delt opp i hhv. Fullt forkurs og kun matematikk/fysikk. Utenlandske søkere - Process Technology, Systems and Control Engineering, Energy and Environmental Technology

17 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: S-sak 44/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2012/287 FASTSETTING AV IKKE-OPPTAK TIL STUDIEPROGRAMMER 2012 Saken i korte trekk Det er variasjoner i søkertallene innenfor de forskjellige studiene ved Høgskolen i Telemark (HiT), og for studier med dårlig søkning har styret fastsatt en nedre grense for antall førsteprioritetssøkere (heltidsekvivalenter) for at et studium skal starte opp. Dette gjelder for studier innenfor det lokale opptaket (LOK) og opptaket gjennom Samordna opptak (SO). Tilråding Med forbehold om mulige endringer som følge av drøftingsmøte med tjenestemannsorganisasjonene , tilrår jeg at styret gjør slikt vedtak: 1. Styret vedtar at alle studier startes opp høsten Rektor får fullmakt til å ta endelig stilling til ikke-opptak til studier etter forslag fra fakultetene dersom situasjonen senere tilsier dette. Bakgrunn Styret gjorde i møte , S-sak 50/11, følgende vedtak i pkt. 2 og 3 om nedre grense for antall førsteprioritetssøkere for at et studium skal startes opp: 2. Styret vedtar at den nedre grense for primærsøkere til bachelorgrads- og årsstudier normalt settes til minimum femten (heltidsekvivalenter) for at studieprogrammet skal startes opp. 3. Styret vedtar at dersom antallet primærsøkere til studieprogram er lavere enn femten, skal det foretas en helhetsvurdering. I en slik helhetsvurdering skal det bl.a. legges vekt på studieprogrammets plass i den samlede porteføljen, dets forhold til fagprofilen, mulig samordning med andre studieprogrammer, økonomien i studieprogrammet samt hvilke tiltak som kan være aktuelle for å øke antallet søkere til studieprogrammet. En gjennomgang av søkertallene for Samordna opptak og lokalt opptak for 2012, ut fra ovennevnte vedtak, viser at det må vurderes om følgende studier skal startes opp: Fakultet for helse- og sosialfag (HS) Samordna opptak Ingen studier her har under 15 førsteprioritetssøkere. Problemstillinger rundt ikke-opptak er derfor ikke aktuelle. Lokalt opptak Ingen studier her har under 15 førsteprioritetssøkere. Problemstillinger rundt ikke-opptak er derfor ikke aktuelle.

18 2 Fakultet for allmennvitenskapelige fag (AF) Samordna opptak Kode Navn 1. pri. søkere 400 Idehistorie Historiske fag, bachelor Spansk årsstudium Litteratur og språk, bach Kulturarbeid, kandidat Bed.øk. Bø Øk./adm., kandidat Informasjonsbehandling, årsstudium Informatikk, bachelor Økologi og naturressurser, bachelor Forurensing og miljø, bach Natur og miljø, årst. 8 Lokalt opptak Kode Navn 1. pri. søkere 07.mai 5840 Ecotourism and Sustainability Masterstudium i natur-, helse- og miljøvern for lærere Revisjon, fordypning Reiseliv, fordypning Geografiske informasjonssystem, påbygging Internasjonal markedsføring fordypning Innovasjon og entreprenørskap, påbygging Norsk, påbygging Nordisk historie fordypning, 30 stp Examen philosophicum/facultatum Engelsk, fordypning Kuratorarbeid - utstilling og formidling Kultur - arrangering, formidling og forvaltning, fordypning Idrett, administrasjon og ledelse Trenerstudium fordypning, 60 stp Idrettsvitenskap, 2.året Nordisk friluftsliv Friluftsliv, kultur- og naturveiledning Friluftsliv, kultur- og naturveiledning 3 3 S-sak 44/12

19 3 Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) Samordna opptak Kode Navn 1. pri. søkere 649 Kroppsøving/idrettsfag Visuelle kunstfag Leire Tre med metall - kunst, håndverk og design Kunst/håndverk Folkemusikk, bachelor Folkekunst, årsstudium Folkemusikk, årsstudium 5 Lokalt opptak Kode Navn 1. pri. søkere 07.mai 2140 Faglærer kroppsøving, 2. året Religion, livssyn og etikk 1, trinn 1-7, nett Engelsk 1, trinn 1-7, Porsgrunn Kunst og håndverk, trinn 1-7, nett Kunst og håndverk 1, trinn Kunst og håndverk 2, trinn 1-7, nett Religion, livssyn og etikk 2, trinn 1-7, nett Samfunnsfag 1, trinn Samfunnsfag 2, trinn Kunst og håndverk 2, trinn 5-10, Porsgrunn Engelsk 1, trinn 5-10, Porsgrunn Engelsk 2, trinn 5-10, Porsgrunn Norsk 3, nett Samfunnsfag, årsstudium, Porsgrunn Environmental Arts Forming for førskolelærere Musikk for førskolelærere Samfunnsfag med vekt på Norge og Europa, nett Småbarnspedagogikk for førskolelærere Masterstudium i tradisjonskunst Tre - formgiving, fordypning, 60 stp Digital bildeskaping og visuell kommunikasjon, 60 stp Leire 2, 60 stp Tegning og bildekommunikasjon fordypning, 60 stp Tekstil - formgiving, fordypning, 60 stp Master i formgivning, kunst og håndverk Folkekunst Folkemusikk 2 2 S-sak 44/12

20 4 Fakultet for teknologiske fag (TF) Samordna opptak Kode Navn 1. pri. søkere 33 Bygg - Plan og infrastruktur 13 6 Elkraft 13 Lokalt opptak Kode Navn 1. pri. søkere 3033 Tres- Bygg, plan- og infrastruktur Y-veien, bygg - plan og infrastruktur Master Energy and Environmental Technology, N 11 På denne bakgrunn ba opptakskontoret i internt notat fakultetene om eventuelle merknader knyttet til ikke-opptak til høgskolens studieprogram høsten 2012, jf. vedlegg 1 og 2. Opptakskontoret mottok merknader fra TF, EFL (3stk.), AF og HS, jf. vedleggene 3, 4, 5, 6, 7 og 8. TF viser til at studiene i det lokale opptaket og bachelorgradsstudiene gjennom SO har samme studieplan. Siden de samlet når over nedre grense for ikke-opptak kan studiene starte opp høsten AF og EFL viser til at bachelorgrads- og årsstudiene gjennom SO er underlagt samme studieplan og til sammen når de over den nedre grensen for ikke-opptak. I tillegg nevner EFL at i det lokale opptaket har avdelingen mange fordypninger og videreutdanninger i grunnskolelærer- og førskolelærerutdanningene som det søkes på forskjellige måter til. Totalt er søkertallet for mange av studiene over den nedre grensen. EFL ønsker derfor å starte opp alle studiene. AF viser til at i det lokale opptaket har fakultetet søkere som søker seg inn på 2. og 3. året på de forskjellige bachelorgradene. Det vil også skje en gjennomgang av studiene ved IKH-instituttet og AF ønsker derfor å tilby alle studier som er aktuelle for ikke-opptak høsten Vurdering Det er grunn til å merke seg at det søkes fortløpende om opptak til de åpne studiene i det lokale opptaket etter søknadsfristen 15. april. Dette er ikke mulig i SO-opptaket. Restetorget gjennom SO åpner ikke før 20. juli. Ved fortløpende søkning i det lokale opptaket vil man kunne få nok søkere til å starte opp studiet som per 15. april hadde under 15 førsteprioritetssøkere. Utenlandske søkere og kvotesøkere søker også fortløpende etter fristen i det lokale opptaket. Mange studier har lik studieplan, og dermed undervises de sammen. Dette gjelder ofte årsstudium, som er 1. året i bachelorgraden. Samlet sett får disse studiene over 15 førsteprioritetssøkere, og siden studiene uansett vil startes opp er det ikke noen innsparing ved ikke-opptak. Dette gjelder studiene gjennom SO. Videre er det mange eksterne søkere som søker seg inn på enten 2. eller 3. året på de forskjellige bachelorgradsstudiene. Selv om det er under 15 førsteprioritetssøkere til noen av disse studiene kan de ikke avlyses da det allerede er tatt opp studenter til tilhørende bachelorgradsstudier. I det lokale opptaket til EFL er det en del fordypninger og videreutdanninger innenfor grunnskolelærer-, faglærer- og førskolelærerutdanningene. Opptakskontoret har oversikt over de eksterne søkerne til disse studiene, mens fakultetet selv mottar søknadene fra våre egne studenter. Samlet sett har de fleste studiene over 15 førsteprioritetssøkere. Videre er noen studier også S-sak 44/12

21 5 praksisorienterte og kapasiteten på verkstedene kan ligge mellom 12 til 15 studenter. Det er derfor ingen innsparing ved ikke-opptak til studier gjennom det lokale opptaket. Gjennom SO har folkemusikk bachelor og årsstudium folkemusikk samlet under 15 førsteprioritetssøkere. Etter min vurdering bør de likevel starte opp. Jeg legger her til grunn at for studiested Rauland er folkemusikk pr. i dag et helt sentralt fagområde. Dette synspunktet samsvarer også med fakultetets anbefaling. Bachelorgradsstudiet i humanistiske fag består av eksisterende studietilbud som historie, norsk, engelsk, spansk og idehistorie. Erfaring har vist at mange av studentene på bachelor i humaniorafagene rekrutteres internt, dvs. studenter som i utgangspunktet går på årsstudium i engelsk, spansk, norsk og idéhistorie går over på 2. året i bachelorgradsstudiet etter endt årsstudium. IKH-instituttet skal se på omfattende endringer innenfor bachelorstudiet kultur- arrangering, formidling og forvaltning. Dette vil få konsekvenser for hele studieporteføljen da også de humanistiske fagene skal sees på i sammenheng med endringen som vil gjøres innenfor bachelorgraden i kultur. Det er derfor formålstjenelig å vente med å gjøre store endringer innenfor fagområdet før evalueringen er gjort. HS har ingen studier tilbudt gjennom SO og LOK som har under 15 førsteprioritetssøkere. TF har to studier gjennom SO og tre studier gjennom LOK der antall førsteprioritetssøkere er under den nedre grensen for oppstart. Disse studiene undervises imidlertid sammen med andre og vil uansett startes opp. Dermed er det ingen innsparing ved ikke-opptak. Ut fra denne vurderingen foreslås det at alle studiene som det vurderes ikke-opptak til ved høgskolen startes opp høsten Kristian Bogen rektor Vedlegg: 1. Internt notat fra opptakskontoret 2. Internt notat fra opptakskontoret 3. Internt notat fra Fakultet for teknologiske fag. 4. Internt notat fra Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. 5. Internt notat fra Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. 6. Internt notat fra Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. 7. Internt notat fra Fakultet for allmennvitenskapelige fag. 8. Internt notat fra Fakultet for helse- og sosialfag. S-sak 44/12

22 about:blank 1 av :20 Subject:Ikke-opptak 2012 Date:Fri, 20 Apr :01: From:Mari Helle Hegna To:Anne M. Blichfeldt janea knutzen Sissel Rønningsland CC:Mette Venheim Ikke-opptak til studier på Høgskolen i Telemark Styret gjorde i møte , S-sak 50/11, følgende vedtak om nedre grense for antall primærsøkere for at et studium skal startes opp: Styret vedtar at dersom antallet primærsøkere til studieprogram er lavere enn femten, skal det foretas en helhetsvurdering. I en slik helhetsvurdering skal det bl.a. legges vekt på studieprogrammets plass i den samlede porteføljen, dets forhold til fagprofilen, mulig samordning med andre studieprogrammer, økonomien i studieprogrammet samt hvilke tiltak som kan være aktuelle for å øke antallet søkere til studieprogrammet. Styret vedtar at 15 heltidsekvivalenter normalt blir satt som nedre grense for opptaksmåltall. Tilbakemelding settes til mandag 30. april, da styresaken må være ferdig til torsdag 11. mai. Se vedlegg for hvilke studier (merket rødt) som det må vurderes ikke-opptak til, SO og LOK. mvh Mari -- Mari Helle Hegna Rådgiver Høgskolen i Telemark Tlf E-post:

23 SO AF Kode Navn Engelsk årsstudium Historie årsstudium Historie, nett Idehistorie Historiske fag, bachelor Norsk årsstudium Norsk, nett Spansk årsstudium Litteratur og språk, bach. 10 Humanistiske fag, bachelor 273 Kulturarbeid, kandidat Kulturarbeid, bachelor Bed.øk. Bø Bed.øk. Porsgrunn Øk./adm., kandidat Øk./adm., bachelor Turisme og ledelse (Reiseliv), bachelor Revisjon, bachelor Innovasjon/entrepr Internasj.markedsf Eiendomsmegling Informasjonsbehandling, årsstudium Informasjonsbehandling, Porsgrunn Informatikk, bachelor Informasjonssystemer, bachelor Økologi og naturressurser, bachelor Forurensing og miljø, bach Natur, miljø og friluftsliv, bach Natur og miljø, årst

24 185 Idrett årsstudium Friluftsliv, kultur- og naturveiledning årsstudium Friluftsliv, kultur- og naturveiledning, bach Idrettsvitenskap, bach LOK Kode Navn Ecotourism and Sustainability Masterstudium i natur-, helse- og miljøvern for lærere Alpine Ecology, vår 5866 Alpine Ecology, årsstudium Alpine Ecology, høst Masterstudium i natur-, helse- og miljøvern Revisjon, fordypning Reiseliv, fordypning Geografiske informasjonssystem, påbygging Internasjonal markedsføring fordypning Innovasjon og entreprenørskap, påbygging Norsk, påbygging Kultur og ledelse Nordisk historie fordypning, 30 stp Examen philosophicum/facultatum Forfatterstudium Engelsk, fordypning Kuratorarbeid - utstilling og formidling Kultur - arrangering, formidling og forvaltning, fordypning Masterstudium i kulturstudier Idrett, administrasjon og ledelse Idrett, administrasjon og ledelse Masterstudium i kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsfag

25 9410 Trenerstudium fordypning, 60 stp Idrettsvitenskap, 2.året Nordisk friluftsliv Friluftsliv, kultur- og naturveiledning Friluftsliv, kultur- og naturveiledning Idrettsfaglig spesialisering Sum

26 SO EFL Kode Navn GLU 1-7, Notodden * 25* 26* 548 GLU1-7, Porsgrunn * 75* 77* 550 GLU 1-7, nett * 22* 37* 551 GLU 1-7, desentralisert GLU 5-10, Notodden og desentralisert GLU 5-10, nett GLU 5-10, Porsgrunn Faglærer kroppsøving/friluftsliv Faglærer kunst og håndverk Faglærer i praktisk/estetiske fag Førskolelærer, Notodden Førskolelærer, deltid - samlingsbasert Førskolelærer, Drammen Førskolelærer, Porsgrunn Førskolelærer, arbeidsplassbasert, Drammen Kroppsøving/idrettsfag Spesialpedagogikk - innføring 52 Drama Visuelle kunstfag Leire Tre med metall - kunst, håndverk og design Kunst/håndverk Tegning - bilde Form og design Digital mediedesign Folkekunst, bachelor Folkemusikk, bachelor Folkekunst, årsstudium Folkemusikk, årsstudium

27 Sum *Allmennlærerstudier i hhv. Notodden, Porsgrunn og deltid, nett. LOK Kode Navn Tradisjonsmat, Rauland Samfunnsfag 1, nett Samfunnsfag med vekt på Norge og Europa Engelsk 1, nett Norsk Faglærer kroppsøving, 2. året Musikk 1, trinn Religion, livssyn og etikk 1, trinn 1-7, nett Engelsk 1, trinn 1-7, Porsgrunn Kunst og håndverk, trinn 1-7, nett Samfunnsfag 1, trinn IKT 1, trinn 1-7, nett Kunst og håndverk 1, trinn Kunst og håndverk 2, trinn 1-7, nett Design, redesign og saum av klede, Rauland Religion, livssyn og etikk 2, trinn 1-7, nett Samfunnsfag 1, trinn Samfunnsfag 2, trinn Kunst og håndverk 1, trinn 5-10, Porsgrunn Kunst og håndverk 2, trinn 5-10, Porsgrunn Engelsk 1, trinn 5-10, Porsgrunn Engelsk 2, trinn 5-10, Porsgrunn Matematikk 1, trinn 5-10, Porsgrunn Samfunnsfag 1, trinn 5-10, nett Matematikk 2, trinn 5-10, Porsgrunn 2412 Produksjon for sal og scene 17

28 2413 Norsk 3, nett Samfunnsfag, årsstudium, Porsgrunn Småbarnsped. for andre enn førskolelærere Environmental Arts Norsk for førskolelærere Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid Matematikk Matematikk Norsk 2, nett Forming for førskolelærere Spesialpedagogikk, Porsgrunn Pedagogisk veiledning Pedagogikk m/vekt på didaktikk og ledelse, master Drama 1, Notodden Physical Education, Sports and Society Barnehagepedagogikk for andre enn førskolelærere Musikk for førskolelærere Kroppsøving og idrettsfag Kunst og håndverk Kunst og håndverk Samfunnsfag med vekt på Norge og Midtøsten Samfunnsfag med vekt på Norge og Europa, nett Engelsk 1, Porsgrunn IKT i læring Drama for førskolelærere 2955 Musikk 1, Notodden Barnehage og ledelse for førskolelærere Spesialpedagogikk, Notodden Småbarnspedagogikk for andre enn førskolelærere Utefag for førskolelærere Naturfag 2 6

29 2971 Småbarnspedagogikk for førskolelærere Tverrfaglig veiledning 1, påbygging Narturfag Musikk Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid Masterstudium i formgivning, kunst og håndverk, nettbasert Folkemusikk Folkekunst Kreativ maskinstikking Masterstudium i tradisjonskunst Tre - formgiving, fordypning, 60 stp Kreativ maskinstikking Digital bildeskaping og visuell kommunikasjon, 60 stp Leire 2, 60 stp Tegning og bildekommunikasjon fordypning, 60 stp Tekstil - formgiving, fordypning, 60 stp Master i formgivning, kunst og håndverk Folkekunst Folkemusikk

30 SO HS Kode Navn Sykepleier, heltid Sykepleier, deltid Vernepleier, heltid Vernepleier, deltid Barnevern i et flerkulturelt samfunn Sum LOK Kode Navn Barnevern i et minoritetperspektiv Flerkulturelt arbeid, master Psykisk helsearbeid, 2 år, deltid Flerkulturelt arbeid, 2 år deltid Kultur for helse, 2 år deltid Helsesøster, deltid over 2 år Aldring og eldreomsorg, 2 år - deltid Sum

31 SO TF Kode Navn Bygg - Byggdesign Bygg - Plan og infrastruktur 13 6 Elkraft* Gass- og energiteknologi Informatikk og automatisering Maskin Sum LOK Kode Navn Forkurs TF Forkurs - matematikk og fysikk*** Tres- Bygg, byggdesign Tres- Bygg, plan- og infrastruktur Tres - Elkraft Tres - Elektronikk 4 * * * * 3090 Tres - Informatikk og automatisering * * * * 3012 Tres - Maskiningeniør Tres - Kjemiingeniør Y-veien, bygg - byggdesign Y-veien, bygg - plan og infrastruktur Y-veien, Elkraft Y-veien, Elektronikk 12 * * * * 3190 Y-veien, Informatikk og automatisering * * * * 3188 Y-veien, kjemiingeniør Y-veien, maskiningeniør Master Process Technology, N Master Systems and Control Engineering, N * Master Energy and Environmental Technology, N

32 Sum **2009- Masterstudiene undervises på engelsk og har mange utenlandske søkere. 63 av 411 er norske. * I 2009 er tidligere elektrolinje delt i hhv. Elektronikk, Elkraft og Informatikk og automatisering. ***Forkurssøkerne er delt opp i hhv. fullt forkurs og kun matte/fysikk. Kode Navn (utenlandske søkere) Master Process Technology Master Systems and Control Engineering Master Energy and Environmental Technology Sum

33 Høgskolen i Telemark Fakultet for teknologiske fag Mari Helle Hegna Internt notat Journalnr: 2012/287 Dato: Ikke-opptak 2012 ved TF Vi viser til e-post sendt , der det blir bedt om tilbakemelding fra fakultetet på et evt. ikkeopptak. Følgende studier ved TF er under grensen for ikke-opptak: 033 Plan og infrastruktur (13 førsteprioritetssøkere) 006 Elkraftteknikk (13 førsteprioritetssøkere) 3033 Tres Plan og infrastruktur (4 førsteprioritetssøkere) 3133 Y-vei - Plan og infrastruktur (7 førsteprioritetssøkere) 1942 Master Energy and Environmental Technology (11 førsteprioritetssøkere) Fakultetet ønsker å tilby alle studiene høsten Begrunnelse for dette er som følger: 033 Plan og infrastruktur (NOM-opptak) og 3033 Tres Plan og infrastruktur (TFY-opptak) har lik studieplan, og dermed lik undervisningen. Forskjellen er at Tres-søkerne mangler matematikk/fysikk og har sommerkurs med disse fagene i tillegg til ordinære studier. Denne gruppen har altså totalt 17 førsteprioritetssøkere. Det samme gjelder for 006 Elkraftteknikk (NOM-opptak). Denne gruppen blir slått sammen med 3006 Tres Elkraftteknikk og har da til sammen 34 førsteprioritetssøkere Y-vei Plan og infrastruktur ønskes sett i sammenheng med 3103 Y-vei Byggdesign, der det er 90 førsteprioritetssøkere. Det er i tillegg 47 søkere på annen prioritet. Dette er søkere med bakgrunn i yrkesfaglig studieretning, og de har ikke mulighet for å søke studier med GSK som opptaksgrunnlag. Det er derfor stor sannsynlighet for at andre prioritetssøkerne også kommer. Masterstudiene ved TF har i tillegg til tallene som kommer frem her, et betydelig opptak av studenter fra andre land enn Norge. Søkertallet for EET var 22 førsteprioritetssøkere, altså 33 til sammen. Med bakgrunn i ovennevnte ønsker TF å tilby alle sine studier høsten Med hilsen Anne M Blichfeldt førstekonsulent Postadresse Besøksadresse Kontakt Saksbehandler Postboks 203 Kjølnes Ring 56 Telefon Anne M Blichfeldt 3901 Porsgrunn Telefaks Internett

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11:

Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11: Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne fag Saksbehandler: Intern tlf.: E-post: Journalnummer: Dato: Helle Friis Knutzen 35 95 27 12 helle.f.knutzen@hit.no 26.04.2012 Ikke-opptak til studier ved Fakultet

Detaljer

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014

REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 31.10.14 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Helle Hegna 2014/739 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN 2014 Saken i korte trekk Tilråding Jeg tilrår

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Innkalling. Styret. Møte 8/14-27.11.2014. Høgskolen i Telemark

Innkalling. Styret. Møte 8/14-27.11.2014. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 8/14-27.11.2014 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 390 l Porsgrunn Telefon: 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 (http://www.h it.no/mainfcontent/view/full/1

Detaljer

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7

DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 OPPTAKSRAPPORT 2012 DEL 1 NASJONALE TALL, NOM-OPPTAKET... 7 1.0 Nasjonale søkertall... 7 1.1 Søkerutvikling antall søkere til høgere utdanning... 8 1.2 Endring i antall studier... 10 1.3 Kjønnsfordeling,

Detaljer

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5

INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 Innholdsfortegnelse: INNLEDNING... 4 1.0 Totale opptakstall 2014 NOM+LOK... 5 1.1 Hvor kommer høgskolens søkere fra?... 7 1.2 Søkernes aldersprofil... 9 1.3 Kjønnsfordeling... 9 1.4 Høy andel realkompetansesøkere...

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 65/15 Orientering om søkertall for UiS 2015 Saksnr: 15/03781-1 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Høgskolen i Telemark Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Notodden, 30. april 2009 Innhold: 1. Innledning 3 2. Anbefalinger 6 3. Arbeidet i utvalget 9 4. Samlet gjennomgang av fagtilbud

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 11.11.2013 Dokumentdato: 6.11.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 72/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T

NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet N O T A T NTNU S-sak 66/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 26.11.13 Saksansvarlig: Berit J. Kjelstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Arkiv: 2013/11627 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Opptaksrammer

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2012

Utdannings- og forskningsmelding 2012 Utdannings- og forskningsmelding 2012 Forsidebildet: Førsteamanuensis Claire Vaugelade Berg og lærerstudenter Kenneth Finnestad og Nina Vidvei Larsen Institutt for matematiske fag, Fakultet for teknologi

Detaljer

IT-studier, tilstrømming og våre studenter

IT-studier, tilstrømming og våre studenter IT-studier, tilstrømming og våre studenter Hovedrapport for FoU-prosjektet IT-studiene og utdanningsmarkedet Geir Borkvik og Laila J. Matberg Pris kr. 110,- ISBN 978-82-7569-191-8 ISSN 1501-6889 2009,

Detaljer

Y-vei i ingeniørutdanning

Y-vei i ingeniørutdanning 1 Y-vei i ingeniørutdanning - forslag til tilpassing etter ny rammeplan Den alternative ingeniørutdanningen Y-vei ble startet opp som forsøksordning i 2002 og godkjent som et permanent studium i 2007.

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 08:30-13:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat

Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat Studieporteføljestyring Bakgrunnsnotat 09.10.2013 Innhold 1.0 Sammendrag... 4 2.0 Innledning... 4 3.0 Rammebetingelser... 8 3.1 Føringer fra Kunnskapsdepartementet... 8 3.2 Føringer fra HiOA-styret...

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Mal for Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2010/2011 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet...3

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Fakultet for allmennvitenskapelige fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid

Høgskolen i Telemark. Fakultet for allmennvitenskapelige fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Fakultet for allmennvitenskapelige fags rapport om studiekvalitet og kvalitetsarbeid Studieåret 2012/2013 I RAPPORT OM STUDIEKVALITET FOR STUDIEÅRET... 3 1. Inntakskvalitet (rekruttering)... 3 1.1 Søkertall...

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

Rapport og planer 2013 / 2014

Rapport og planer 2013 / 2014 Rapport og planer 2013 / 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 I. Rapport og planer for HBV 2014. II. Forord Fra 31.12.13 opphørte Høgskolen i Buskerud (HiBu)og Høgskolen i Vestfold (HiVe) å eksistere.

Detaljer

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2011. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2011 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine nettsider finn du oppdatert søkjarinformasjon.

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sine

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

4.1 Deltakelse i høyere utdanning

4.1 Deltakelse i høyere utdanning 4Voksne i høyere utdanning I dette kapittelet presenterer vi statistikk over personer på 30 år eller mer som tar høyere utdanning, og personer som er i videre- og etterutdanning (se faktaboks). Fokuset

Detaljer

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO)

Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Søkning om opptak til høyere utdanning 2015 - Tall fra Samordna opptak (SO) Fristen for å søke om opptak til grunnutdanninger innenfor høyere utdanning i 2015 gikk ut 15. april. Dette faktaflaket gir en

Detaljer