Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014"

Transkript

1 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark (HiT) med hjemmel i FOR : Forskrift om opptak til høyere utdanning. Endringene er med hjemmel i videredelegeringsreglement pkt fastsatt av viserektor for utdanning Virkeområde Retningslinjene gjelder for opptak på grunnlag av realkompetanse til utdanninger ved HiT. Retningslinjene gjelder dessuten for privatisters adgang til å gå opp til eksamen på grunnlag av realkompetanse. 2. Beslutningsmyndighet Opptak på grunnlag av realkompetanse avgjøres av dekan ved det enkelte fakultet, og behandling av søknadene utføres av saksbehandlere ved fakultetet/opptakskontoret i samarbeid med gjeldende fakultet. 3. Opptakskrav Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Med realkompetanse menes de kunnskaper søkeren har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. Saksbehandler må vurdere kvalifikasjonene i forhold til det faget som søkeren ønsker å studere, og vurdere om søkeren har nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle studiet uten generell studiekompetanse. Saksbehandler skal foreta en helhetsvurdering av søkerens forutsetninger. Det kan derfor ikke settes opp ufravikelige krav/retningslinjer til yrkespraksis m.m. Som en veiledning og støtte både for søkere og for saksbehandler, har HiT utarbeidet noen generelle retningslinjer for godkjenning av realkompetansen som gjelder alle studier, og noen spesielle retningslinjer for hvert studium. Søker må dokumentere at disse minstekravene er dekket. Generelle retningslinjer Søkere må, på lik linje med 23/5-søkere, dokumentere minimum 5 års fulltids yrkespraksis. Utdanning eller organisasjonsarbeid kan dekke deler av kravet. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk i henhold til gjeldende Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler. For å være kvalifisert må søkeren på en tilfredsstillende måte gjøre rede for motivasjon for å søke studiet og hvorfor søkeren tror han/hun kan gjennomføre studiet. Vurdering av yrkespraksis: Ved vurdering av yrkespraksis følges de samme prosedyrer som brukes i det samordna opptaket. Praksis summeres i hele måneder. Minste tellende arbeidsforhold er minimum halv stilling (50 %) i minimum 6 måneder (som gir 3 mnd. uttelling). Arbeidsforholdet må ha vart sammenhengende hos samme arbeidsgiver i minst et halvt år før det kan telle med, eller hos maksimalt to arbeidsgivere i minst et halvt år (med sammenhengende menes at det ikke må være lenger opphold enn tre dager). Ved beregning av hele måneder følges vanlige forhøyningsregler. 30 timer eller mer pr. uke (80 % stilling), godskrives som full stilling. Ved omregning av deltidsarbeid tas det utgangspunkt i 37,5 timers uke. Deltidsarbeid under halv stilling teller normalt ikke. Unntak: 2 deltidsjobber i samme tidsrom kan legges sammen og regnes som om det var én jobb når de i sum utgjør minst 50 % av full jobb. Unntaksvis kan høgskolen godkjenne deltidsarbeid under 50 % hvis dette har vært søkerens hovedbeskjeftigelse i så mange år at det ved omregning utgjør minimum 2 år fulltidsarbeid.

2 2 450 timer som lærervikar i et skoleår/kalenderår godkjennes som et halvt års praksis. Tilsvarende godkjennes 900 timer som ett år. Ved studiestart i høstsemesteret kan praksis fram til 1. august godkjennes. Når det gjelder krav om kunnskaper tilsvarende fag fra videregående skole, vises det i tabellen under til årstimer. En uketime (før Kunnskapsløftet) tilsvarer 28 årstimer. Retningslinjer for enkeltstudium Fakultet for allmennvitenskapelige fag Ex.phil/ex.fac Dokumentert allsidig bakgrunn. Idéhistorie, årsstudium Allsidig bakgrunn og personlig interesse for idéhistorie. Gode lesekunnskaper i engelsk. Engelsk, årsstudium Engelskkunnskaper tilsvarende studiekompetansefaget, 140 årstimer. Spansk, årsstudium Norsk, årsstudium Historie, årsstudium Historiske fag, Språk og litteratur, Forfatterstudiet Kultur arrangering, formidling og forvaltning, Idrett, årsstudium Friluftsliv, kultur og naturveiledning, årsstudium og Idrettsvitenskap, Informasjonsbehandling, årsstudium Informatikk, Informasjonssystemer, Økonomi og adm., kandidat + Revisjon og regnskap, Eiendomsmegler, Bedriftsøkonomi, årsstudium Int. markedsføring, Turisme og ledelse, Innovasjon og entreprenørskap, Forurensing og miljø, Økologi og naturressurser, Spanskkunnskaper tilsvarende C-språk fra videregående skole. Norskkunnskaper tilsvarende studiekompetansefaget, 393 årstimer. Allsidig bakgrunn og personlig interesse for historie. Gode lesekunnskaper i engelsk. Allsidig bakgrunn og personlig interesse for historie. Gode lesekunnskaper i engelsk. Søkerne må spesifisere hvilke fag de ønsker: Krav ved fordypning i engelsk: Engelskkunnskaper tilsvarende studiekompetansefaget 140 årstimer. Krav ved fordypning i norsk: Norskkunnskaper tilsvarende NOR1211/VG4000 (hovedmål), NOR1212/VG4001 (sidemål) og NOR1213/VG 4005 (muntlig). Krav ved basisstudier i spansk: Spanskkunnskaper tilsvarende C-språk fra videregående skole. Innsendte tekster, vurderes av jury. 2 års praksis innenfor kultursektoren. Frivillig organisasjonsarbeid vil bli vektlagt. 2 års relevant praksis fra idrettsarbeid og kunnskaper i naturfag tilsvarende studiekompetansefaget, 140 årstimer. 2 års relevant praksis og kunnskaper i matematikk tilsvarende studiekompetansefaget på videregående skole, 224 årstimer. 2 års relevant praksis og kunnskaper i matematikk tilsvarende R1 fra videregående skole. 2 års praksis relevant til studiet, samt kunnskaper innen regnskap og kunnskaper innen matematikk tilsvarende studiekompetansefaget, 224 årstimer. 2 års praksis relevant til studiet. 2 års relevant praksis innen naturfag, friluftslivsfag, økologi eller forurensningsproblematikk.

3 Natur, miljø og friluftsliv, Natur og miljø, årsstudium Naturfag, årsstudium (nett) Geografiske informasjonssystemer (GIS) 2. år i i Litteratur og språk med fordypning i norsk 2.år i i Litteratur og språk med fordypning i engelsk 2. år i i Historiske fag 2. år i Idrettsvitenskap, med fordypningsmuligheter i: - idrettsadministrasjon og ledelse - trenerrollen - fysisk, aktivitet og helse 2. år i friluftsliv, kultur og naturveiledning 3. år i i turisme og ledelse 3. år i i internasjonal markedsføring 3. år i i innovasjon og entreprenørskap 2 års relevant praksis og kunnskaper på høgskolenivå innen matematikk, statistikk og informasjonsbehandling. Kunnskaper i norsk språk, litteratur og samfunn tilsvarende årsstudium. Kunnskaper i engelsk språk, litteratur og samfunn tilsvarende engelsk årsstudium. Kunnskaper i norsk historie tilsvarende historie årsstudium. 2 års relevant praksis fra hhv.: - idrettsarbeid/idrettsadministrasjon - idrettsarbeid/trenervirksomhet - idrettsarbeid/helserelatert trening 2 års relevant praksis fra friluftsveiledning Relevant praksis og kunnskaper tilsvarende 2 års høgskolestudier Relevant praksis og kunnskaper tilsvarende 2 års høgskolestudier Relevant praksis og kunnskaper tilsvarende 2 års høgskolestudier 3 Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Grunnskolelærerutdanning Opptak på bakgrunn av realkompetanse er ikke mulig. Barnehagelærerutdanning - 3 års relevant praksis. - Søkeren må dokumentere kunnskaper tilsvarende 112 årstimer norsk og 84 årstimer matematikk (nivå: videregående skole). - Lønnet og frivillig arbeid med barn og unge vil bli vektlagt. Kroppsøving, årsstudium - 3 års relevant praksis. Kroppsøving 1 - Søkeren må dokumentere kunnskaper tilsvarende 112 årstimer norsk og 140 Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk Faglærerutdanning i kroppsøving Naturfag 1 Engelsk 1 årstimer realfag (nivå: videregående skole). Opptak på bakgrunn av realkompetanse er ikke mulig. Kunnskaper tilsvarende 140 årstimer naturfag, samt matematikkunnskaper tilsvarende R1. Engelskkunnskaper tilsvarende studiekompetansefaget engelsk, 140 årstimer.

4 IKT i læring 3 års relevant praksis, samt studiekompetansefaget matematikk, 224 årstimer. 4 Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 2 Sosialpedagogikk Folkekunst, årsstudium Folkekunst, Folkemusikk, årstudium Folkemusikk, Musikk 1 Grunnstudier i kunst- og håndverksfag - Kunnskaper tilsvarende til sammen 140 årstimer i samfunnsfag og historie fra videregående skole. - 2 års relevant praksis - 2 års relevant praksis. - Søkeren må dokumentere kunnskaper tilsvarende 112 årstimer norsk (nivå: videregående skole). - 2 års relevant praksis. - Søkeren må dokumentere kunnskaper tilsvarende 112 årstimer norsk (nivå: videregående skole). - 2 års relevant praksis. - Søkeren må dokumentere kunnskaper tilsvarende 112 årstimer norsk (nivå: videregående skole). Drama 1 2 års relevant praksis Mat og helse 2 års relevant praksis Norsk 2 Kunnskaper tilsvarende Norsk 1 (30 studiepoeng) Matematikk 1, 2 og 3 Studiekompetansefaget matematikk (224 årstimer) med karakteren 3 eller bedre eller bestått kurs på høyere nivå i videregående skole. Kunst og håndverk 2 Kunnskaper tilsvarende Kunst og håndverk 1 (30 studiepoeng) Musikk 2 Naturfag 2 Praktisk-pedagogisk utdanning Spesialpedagogikk, grunnstudium og Spesialpedagogikk, påbygging Andre påbyggingsstudier ved avdelingen Kunnskaper tilsvarende Musikk 1 (30 studiepoeng) Kunnskaper tilsvarende Naturfag 1 (30 studiepoeng) Det kreves at utdanning og praksis er på nivå med 3 års høyere utdanning (180 studiepoeng). Det kreves presis og god dokumentasjon av både praktiske og teoretiske ferdigheter i de fagområder HiT har tilbud om innenfor PPU. Det er krav om minimum 5 års praksis fra skole innen relevant fagområde. Minst 3 års relevant pedagogisk praksis. Du må i tillegg dokumentere kunnskaper tilsvarende 112 årstimer (4 uketimer) i norsk, 84 årstimer (3 uketimer) i matematikk, 84 årstimer (2 uketimer) i samfunnsfag, samt kunnskaper i engelsk. Relevant 3-årig høgskole-/universitetsutdanning uten det ordinære minimumskravet til pedagogikk + minimum 3 års relevant pedagogisk praksis og/eller kurs/utdanning i pedagogisk relaterte emner tilsvarende 30 studiepoeng. Kunnskaper tilsvarende grunnstudiet (det ordinære opptaksgrunnlaget.) Fakultet for helse- og sosialfag Barnevernspedagog-, Minimum 3 års relevant praksis og dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk sykepleier- og tilsvarende 112 årstimer per fag på videregående skoles nivå. For flerkulturelt vernepleierutdanning. barnevern kan kravet om kunnskaper i engelsk fravikes, dersom søker kan Videreutdanningsstudier i helse- og sosialfag dokumentere annet fremmedspråk i et omfang av minst 224 uketimer på vgs.-nivå. For studier som krever autorisasjon/godkjenning tas det ikke opp på bakgrunn av realkompetanse. For andre videreutdanningsstudier kreves utdanning/praksis på nivå med de ordinære opptakskravene. Fakultet for teknologiske fag

5 Bachelor i ingeniørfag, 3 år. 5 Minimum 3 års relevant praksis i forhold til linje/studieretning. Søkere må dokumentere kunnskaper i - engelsk tilsvarende 140 årstimer på videregående skoles nivå. - norsk tilsvarende 112 årstimer fra videregående skole. - matematikk og fysikk tilsvarende R2 og Fysikk 1. Søkere uten tilstrekkelige kunnskaper i matematikk/fysikk, kan tas opp gjennom tresemesterordningen (TRES) eller følge matematikk og fysikk på det 1-årige forkurset. På forkurset vil også studentene kunne få dekket kravene til kompetanse i norsk og engelsk. Masterstudier: - Master i kulturstudier - Natur, helse og miljø, master - Natur, helse og miljø for lærere -Environmental Science - Kroppsøving, idrett og friluftsliv - Tradisjonskunst, master - Formgiving, kunst og håndverk - Flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge - Process Technology - Systems and Control Engineering - Energy and Environmental Technology -Pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse For opptak på grunnlag av realkompetanse til et mastergradsstudium kreves det at utdanning/praksis er på nivå med relevant gradsstudium/ordinære opptakskrav. Det er opp til høgskolen å avgjøre hva som er relevant praksis/utdanning/organisasjonserfaring i forhold til søkt studium. 4. Rangering Rangering skjer etter gjeldende forskrifter om opptak og rangering. Realkompetansesøkere kan ikke poengberegnes og må rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning. Det er ikke anledning til å avsette en egen kvote/andel av studieplassene til denne søkergruppa. Ved rangering skal det legges vekt på: - Omfang og relevans av praksis, utdanning og organisasjonsarbeid. - Ferdigheter innen fag som studiet forutsetter at søker har kunnskaper i. - Motivasjon for å søke studiet. - Hvorfor søkerne tror de kan gjennomføre studiet. 5. Søknadsfrist Søknadsfristen er 1. mars. Grunnstudier søkes på vanlig måte via Samordna opptak, mens påbyggingsstudier, grunnstudier på mindre enn 60 sp., og høyere grads studier søkes gjennom høgskolens lokale opptak.

6 6 Bestemmelsene i dette punktet gjelder ikke for privatister. Se nærmere regler i FOR : Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Telemark, Frist for innsending av dokumentasjon Søkere til grunnstudier skal sende inn dokumentasjon i henhold til prosedyrene i det samordna opptaket. Søkere til påbyggingsstudier sender inn i henhold til prosedyrene i det lokale opptaket. 7. Krav til dokumentasjon All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold og stillingsprosent. Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare fram til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at jobben fortsatte utover dette tidspunkt. Når det gjelder attester som skal dokumentere relevant praksis, skal det gå klart fram hvilke hovedarbeidsområde(r) stillingen har omfattet. Søker har selv ansvar for at utfyllende attester er sendt høgskolen innen fastsatt tidsfrist. Høgskolen godkjenner ikke at søker leverer nye attester som erstatning for mangelfulle attester etter at opptaket er foretatt (med mindre det fortsatt er ledige plasser ved studiet). Godkjenning av dokumentasjon utover det som er nevnt her, følger regelverket til det samordna opptaket. 8. Interne rutiner i saksbehandlingen Opptakskontoret er ansvarlig for distribuering av søknader til fakultetene, med mindre det er søknader opptakskontoret selv har saksbehandlingsansvar for. I de tilfeller søkeren har søknadsalternativ ved flere fakulteter sørger opptakskontoret for at en kopi sendes hvert fakultet. En opptaksansvarlig ved den aktuelle utdanning behandler søknadene i samarbeid med en fagperson ved fakultetet. Opptaksansvarlig ved høgskolen kan konsulteres under saksbehandlingen. Saksbehandler fatter vedtak om tilbud skal gis eller ikke. Vedtak registreres i opptakssystemene. Fakultetene er ansvarlige for at nødvendig personale er til stede slik at saksbehandling og eventuell klagebehandling kan skje innen fastsatte frister. 9. Ventelister Søkere som får godkjent realkompetanse for et studium, men som ikke får tilbud om studieplass i hovedopptaket, blir satt på venteliste. Plassering på venteliste og senere tilbud om studieplass må sees i sammenheng med de øvrige søkergruppene. 10. Søknader etter fristen Høgskolen kan godkjenne søknader som kommer etter fristen dersom det er sannsynlig at det vil bli ledige plasser ved studiet. Slike søkere skal kun tilbys plass dersom det fortsatt er ledige plasser etter at kvalifiserte søkere som har søkt innen fristen, er tilbudt plass. 11. Privatister Dersom en privatist fyller kravene til realkompetanse, slik de er fastsatt i pkt. 3, skal vedkommende ha adgang til å gå opp til eksamen som privatist under forutsetning av at studiet er åpent for privatister, jf. forskriften nevnt i punkt 5. I tillegg forutsettes det at vedkommende ikke kan dokumentere generell studiekompetanse og fyller minst 25 år i løpet av søknadsåret.

7 7 Spørsmål om privatisters adgang til å avlegge eksamen skal behandles av avdelingens dekan. 12. Klage Søker har, i henhold til forvaltningslovens 28, rett til å klage innen tre uker etter at søker er gjort kjent med begrunnelsen. Klage på søknad om opptak på grunnlag av realkompetanse skal stiles til HiT v/ Opptakskontoret. 13. Reservering av studieplass Ved søknad om reservering av studieplass gjelder de bestemmelsene som blir praktisert i forbindelse med det samordna opptaket. 14. Bytte av studieplass Godkjent realkompetanse gjelder kun for et særskilt studium ved et bestemt lærested. Det er følgelig ikke anledning til å søke om å bytte til studieplass ved annet lærested. 15. Ikrafttredelse og gyldighet Disse retningslinjene trer i kraft fra og med opptaket høsten 2013 og gjelder inntil videre.

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7

Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3. Nasjonale søker- og opptakstall 4. Høgskolens søkertall (NOM) 7 OPPTAKSRAPPORT 2007 Innhold side Nasjonal opptak, forklaring 3 Lokalt opptak, forklaring 3 Nasjonale søker- og opptakstall 4 Høgskolens søkertall (NOM) 7 Kommentarer til den enkelte avdeling 10 Høgskolens

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID!

Søkerhandboka 2010. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no 1. Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søkerhandboka 2010 Alle søkere må registrere seg og benytte MinID! Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon Innhold samordnaopptak.no På Samordna opptak

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer