Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad til videreutdanning i ammeveiledning"

Transkript

1 Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier vedlagt. Treårig helse- eller sosialfaglig utdanning på bachelornivå eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Søkere skal i tillegg ha minimum to års erfaring fra praksissted med daglig kontakt med ammende kvinner, og dokumentere minimum 500 timers praktisk ammeveiledning. Vitnemål fra videregående skole, vitnemål fra 3-årig høyere utdanning, alternativt dokumentasjon på relevant realkompetanse. v/ida Tveiten Postboks Elverum Søknadsfrist: 1.april 2015 (Etter søknadsfrist er det løpende inntak fram mot studiestart ved ledige plasser.) Personalia Personnummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Etternavn: Fornavn: 1 Gate/vei: Postnummer: Sted: Tlf: (priv) Arbeidsgiver: Tlf: (arb) Stilling: e-post: Utdanning a) Utdanning/fag:.. Fullført Mnd/år Samlet studietid Vedlegg 2 Skole:... mnd. b) Utdanning/fag: mnd. Skole:.. c) Utdanning/fag:.... mnd Skole:..

2 Praksis Dato Dato Omfang Vedlegg a) fra. til u/t 3 b).. fra til u/t c).. fra.. til.u/t d)... fra til...u/t nr.. Andre opplysninger som er relevant for søkeren 4 Vi gjør oppmerksom på følgende: SØKNADSBEHANDLING 1. Vi behandler den enkelte søknad ut fra dokumentert videregående skole, høyere utdanning og yrkeserfaring. 2. Innsendt dokumentasjon skal være bekreftede kopier (bekreftelse fra offentlig kontor, skole, kommunalt kontor, politikammer mm). Kopier som ikke er bekreftet vil ikke bli lagt til grunn for vurderingen, og vil forsinke saksbehandlingen. 3. Ved vurdering av realkompetanse kan arbeidserfaring dokumenteres ved en CV, bekreftet av arbeidsgiver(e). Dokumentasjon på praksis som mangler angivelse av arbeidets art og omfang (varighet og stillingsandel), vil ikke bli lagt til grunn i vurderingen av søknaden. 4. Søkere som tidligere har studert ved må også legge ved bekreftede kopier av alle relevante vitnemål (søknadspapirer makuleres når opptaket er avsluttet). 5. Søkeren er ansvarlig for at opplysningene på sin dokumentasjon er fullstendige, og kan bli bedt om å forevise originale vitnemål og attester. Eventuelle forfalskninger rammes av straffelovens 182 og vil bli politianmeldt. FORBEHOLD De enkelte kurs/studier blir igangsatt med forbehold om at de får tilstrekkelig søkning. Underskrift Jeg har lest informasjonen ovenfor og vet at uriktige, manglende eller misvisende opplysninger kan føre til at jeg mister retten til å fullføre utdanningen. 5 Sted: Dato: Underskrift:

3 GENERELLE OPPTAKSKRITERIER (sist endret i hht ny Forskrift om opptak til høyere utdanning, gjeldende fra 1/1-09) Kurs ved høgskoler og universitet er i utgangspunktet åpent for alle. Lovverket krever imidlertid at de som vil ha godskrevet studiepoeng for kurs de avlegger eksamen i, må dokumentere generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. Nedenfor følger hovedreglene. Generell studiekompetanse For generell studiekompetanse gjelder krav om både utdanning/praksis (pkt 1 nedenfor) og bestemte fag (pkt 2 nedenfor). Fagkravene må enten være dekket innenfor eller tas i tillegg til krav om utdanning/praksis. 1) Utdanning/praksis Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning eller Fagopplæring med fag-/svennebrev eller Yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen (fylte 23 år i opptaksåret og minst 5 års praksis/utdanning) 2) Fagkravene (fellesfag, må være bestått med karakteren 2 eller bedre) De obligatoriske fagkravene er de samme som tidligere, men samfunnsfag/historie og matematikk har fått utvidet omfang. Oversikten under viser fagkravene for søkere fra Kunnskapsløftet (som gjelder nå) med faktiske timetall sammenlignet med kravene for søkere fra Reform 94. Søkere med beståtte fag fra Reform 94 eller tidligere strukturer, får godkjent fagene etter overgangsreglene i kapittel 9-1 i forskriften. Kunnskapsløftet Reform 94 (eller tilsvarende for tidligere strukturer) Studiespesialiserende utdanningsprogram Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag norsk 393 årstimer norsk 14 uketimer engelsk 140 årstimer engelsk 5 uketimer historie 140 årstimer nyere historie 4 uketimer samfunnsfag 84 årstimer samfunnslære 2 uketimer matematikk 224 årstimer matematikk 5 uketimer naturfag 140 årstimer naturfag 5 uketimer 23/5-Regelen For å oppnå generell studiekompetanse etter 23/5-regelen må en fylle minst 23 år i søknadsåret dekke alle de 6 obligatoriske fagkravene (se over) dokumentere minst 5 års heltids yrkespraksis/utdanning Kravet om 5 års yrkespraksis/utdanning kan fra 2009 dekkes med 5 års utdanning, mens en tidligere måtte dokumentere minst et halvt års arbeidspraksis innenfor 5-årskravet. Fagkravene teller som ett av de fem årene, hvis det ikke er overlapping med fag som inngår i hele årskurs som skal telle med i 5-årskravet. Som utdanning teller også folkehøgskole, fagskole og høyere utdanning av minst ett års varighet. Som praksis teller også omsorgsarbeid og fullført militær-/ siviltjeneste. Deltidsarbeid blir regnet om til heltid med utgangspunkt i 37,5 timers uke, men 90 % stilling eller mer regnes som full jobb. Deltidsarbeid under 50 % stilling eller arbeidsforhold under et halvt år teller normalt ikke.

4 Fullført fagskoleutdanning Søkere som har fullført 2-årig fagskoleutdanning godkjent etter lov av 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning, får generell studiekompetanse under forutsetning av at søkerne i tillegg oppfyller kravet i norsk. Høyere utdanning og norsk Søkere som ikke har generell studiekompetanse på annen måte, men som har en avsluttet høyere utdanning av minst ett års varighet (60 sp), har generell studiekompetanse når norskkravet er oppfylt. Avbrutt studium gir ikke generell studiekompetanse. Søkere som er over 25 år og har fullført og bestått eksamen fra høgskole- eller universitetsstudium av minst ett års varighet (eller to halvårige studium), har generell studiekompetanse. Avbrutt studium gir ikke generell studiekompetanse. Det er en forutsetning at søkeren har dekket fagkravet norsk. Søkere som har fullført og bestått en høyere utdanning på minst to år, har generell studiekompetanse uavhengig av alder. Realkompetanse Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i søknadsåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på annen måte. Hvert enkelt lærested avgjør selv hva som gir realkompetanse til sine studier, og realkompetanse vurderes for hvert enkelt studium. Praksis Realkompetanse bygget opp gjennom yrkeserfaring dokumenteres ved attest fra arbeidsgiver. Attesten skal opplyse om arbeidets art, varighet (fra dato til dato), og omfang (fulltids eller deltidsjobb). Deltidsjobber må angis i timer pr. uke eller prosent av full stilling. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra likningskontor og foretaksregister. Omsorgsarbeid Bostedsbevis fra Folkeregisteret for søkeren og egne barn, evt. attest fra sakkyndig (lege, sosialkontor e.l.). Militær- og siviltjeneste Militær førstegangstjeneste skal dokumenteres med militært tjenestebevis (egen blankett), fra 2007 militær tjenesteuttalelse. Mangler du militært tjenestebevis/tjenesteuttalelse, ta kontakt med din rulleførende enhet. Attester, vernepliktsbok, diplom for vernedyktighetsmedalje o.l. er ikke tilstrekkelig. Søkere som har befalsskole eller utskrevet sersjantkurs, må sende vitnemål og tjenesteuttalelse. Sivilt tjenestebevis, fås ved henvendelse til siviltjenesteadministrasjonen der tjenesten ble avsluttet. I Høgskolestyresak 15 (2001/15) er det satt opp retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetansevurdering ved. Her heter det blant annet: Minimum opptakskrav: 25 år eller eldre i opptaksåret Minimum 5 års relevant praksis (heltid) hvorav inntil 2 år kan være relevant utdanning. Utenlandske søkere (søkere fra land utenfor Norden) må dokumentere norskkunnskaper på samme måte som ved ordinært opptak. Opptak på bakgrunn av realkompetanse kan oppnås ved en helhetsvurdering av søkere på grunnlag av utdanning og relevant praksis sett i forhold til studium som ønskes gjennomført.

5 Nasjonal kompetansetjeneste for amming i samarbeid med UTREGNING AV PRAKTISK AMMEVEILEDNING: Ifølge opptakskravet til Videreutdanning i ammeveiledning skal det foreligge attestasjon for minimum 500 timers praktisk ammeveiledning. Dette gjelder uansett om du søker inn på bakgrunn av studiekompetanse eller realkompetanse. Modellen for utregning av praktisk ammeveiledning tar utgangspunkt i hvor mange prosent av din daglige arbeidstid som reelt går med til praktisk ammeveiledning. Søkerne til dette studiet har ulik arbeidserfaring fra helsestasjoner, fødestuer, barselavdelinger, ammepoliklinikk osv. Det er store variasjoner fra arbeidssted til arbeidssted og hvor mye av arbeidstiden som faktisk blir brukt til ammeveiledning. Det er derfor ikke mulig å sette en bestemt prosentandel daglig ammeveiledning opp mot en bestemt type stilling. For å få et inntrykk av hvor mye tid du bruker i din jobb, anbefaler vi at du notere over en uke hvor mye tid du bruker hver dag på praktisk ammeveiledning. Bruker du for eksempel gjennomsnittlig 2 timer hver dag av en arbeidsdag på 8 timer, svarer det til 25 % av arbeidstiden. Ved utregning av dine praksistimer, deler du ditt ukentlige timetall med prosentandelen av den tid som du i gjennomsnitt bruker på ammeveiledning per dag, og deretter ganger med antall arbeidsuker du har jobbet i denne stillingen. Eksempel 1: 35,5 timer/uken i et år, hvor 25 % av tiden går med ammeveiledning. 35,5 timer : 25 % = 8,875 timer x 52 uker = 461,5 timer ammeveiledning. Eksempel 2:17,75 timer/uken i tre år, hvor 20 % av tiden går med ammeveiledning. 17,75 timer : 20 % = 3,55 timer x 156 uker = 553,8 timer ammeveiledning. De tallene som da gjelder for deg setter du inn i "Registreringsskjema for praktisk ammeveiledning og får dette attestert av en overordnet. Har du hatt flere arbeidsforhold, skriver du et skjema for hver. Har du spørsmål til dette kontakt Tine Greve på epost:

6 Nasjonal kompetansetjeneste for amming i samarbeid med 3. Registrering av praktisk ammeveiledning Personalia Personnummer: Etternavn: Fornavn: Jobber/har jobbet ved Hun/han har i perioden / - til / - jobbet i % stilling. Den gjennomsnittlige tid per dag som er bruk til ammeveiledning vurderes til %. Eksempel: 35,5 timer/uken i et år, hvor 25 % av tiden går med ammeveiledning. 35,5 timer : 25 % = 8,875 timer x 52 uker = 461,5 timer ammeveiledning. timer : % = timer x uker = timers ammeveiledning Sted: Dato: Overordnets navn og underskrift samt stempel: Dokumentasjonen sendes innen 1. april 2015 til: v/ida Tveiten Postboks Elverum

7 Nasjonal kompetansetjeneste for amming i samarbeid med VEILEDNING TIL SØKNADSSKJEMA FOR VIDEREUTDANNING I AMMEVEILEDNING Søknaden til Videreutdanning i ammeveiledning består av følgende skjemaer: 1. Søknad til Videreutdanning i ammeveiledning : Fylles ut av alle som søker om studieplass, enten på bakgrunn av høyere utdanning eller realkompetanse.. 2. Skjema for registrering av praktisk ammeveiledning. Skal utfylles av alle Begge skjema fåes ved henvendelse til Nasjonal kompetansetjeneste for amming eller Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse- og idrettsfag. Nasjonal Kompetansetjeneste for Amming: E-post til: avdeling for folkehelsefag E-post til: tlf Du kan også laste ned skjemaene fra: eller

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse IKONER: Dette er en brosjyre for alle som har tatt, eller vil ta videregående opplæring. Ønsker du generell studiekompetanse, spesielle fag, eller

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høringsinstanser iflg vedlagte liste Dok.nr. 1 9 OKT. 2006 Aikivnr. Sé> O Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200604428 18.10.06 HØRING: Forslag til ny felles

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no

Søkerhandboka 2012. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. samordnaopptak.no Søkerhandboka 2012 Søknad om opptak til universiteter og høgskoler samordnaopptak.no 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak (SO) sin nettstad finn du oppdatert søkjar - informasjon

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09 Extens Dokumentasjon Jens Petter Ringdal april 09 Dokumentasjon Hva vi skal gå gjennom: Dokumentasjon Kunnskapsløftet Vitnemål er dokumentasjon for: Fullført og bestått treårig opplæringsløp som gir generell

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

"kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes"

kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes "kompetanse vokser ikke på trær, men kan plukkes" Informasjonshefte om Kompetansereformen INNHOLD Forord Definisjoner knyttet til skole og utdanning Utdanningspermisjon Økonomi studielån arbeidsgiver tariffavtale/særavtale

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer