Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)"

Transkript

1 Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring og voksenopplæring. PPU gjennomføres i samsvar med studieplan/fagplaner som vedtas på Universitetet i Stavanger for gjeldende studieår. Studieplanen bygger på gjeldende nasjonal rammeplan og forskrift for praktisk-pedagogisk utdanning. PPU tilsvarer en arbeidsmengde på 60 studiepoeng, altså ett år normert studietid. PPU består av: 30 studiepoeng pedagogikk, som er felles for alle studenter 30 studiepoeng fagdidaktikk eller 30 studiepoeng yrkesdidaktikk uker veiledet praksisopplæring PPU kan inngå som inntil 1 år/60 studiepoeng av en bachelor- eller mastergrad under Lov om universiteter og høgskoler. Studietilbudet Høsten 2007 tar vi opp nye heltidsstudenter og nye deltidsstudenter. Heltidsstudenter tar alle 60 studiepoengene på ett år inkludert 12 uker praksis, høstpraksis i uke og vårpraksis i uke Heltidsstudenter gis ikke muligheter for å ha deler av praksis i egen klasse. Deltidsstudenter (PPU over to år) tar studieåret studiepoeng pedagogikk inkludert 6 uker praksis, høstpraksis i uke eller vårpraksis i uke Studenter som har 50% stilling i skolen, og som underviser i fag som er relevante for studiet, kan etter søknad få deler av praksisoppfølgingen i egen klasse. Studenter som har praksis i egen klasse gjennomfører da kun en ekstern praksisperiode på 6 uker. Allmennfaglige studenter skal ha den eksterne praksisperioden i annet skoleslag/ annet nivå enn det de selv jobber i til daglig. 1

2 Opptakskrav Yrkesdidaktikk Studenter med yrkesfaglig kompetanse skal, i tillegg til 30 studiepoeng pedagogikk, ha 30 studiepoeng yrkesdidaktikk og tas opp på PPU på ett av følgende grunnlag: 1. Generell studiekompetanse, profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og minimum 2 år yrkespraksis etter fullført utdanning (profesjonsrettet utdanning begrenses i denne sammenheng til utdanning som kvalifiserer for undervisning på yrkesfaglige studieretninger i videregående opplæring), eller 2. generell studiekompetanse og fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, 2 år yrkesteoretisk utdanning og minimum 2 år yrkespraksis etter fullført fag-/svennebrev. Fagdidaktikk Studenter med allmennfaglig kompetanse (det vil si generell studiekompetanse og allmennfaglig universitets- eller høgskoleutdanning) skal, i tillegg til 30 studiepoeng pedagogikk, ha 30 studiepoeng fagdidaktikk. Allmennfaglig utdanning begrenses i denne sammenheng til utdanning som kvalifiserer for undervisning i allmennfag i grunnskole og/eller videregående opplæring og voksenopplæring. Studentene tas opp på PPU på ett av følgende grunnlag: 1. Studiekompetanse, minimum 180 studiepoeng bestående av ett grunnfag/årsstudium (60 studiepoeng) og ett mellomfag/fordypningsstudium (90/80 studiepoeng) innen to skolefag hvor vi tilbyr fagdidaktikk, eller 2. studiekompetanse, minimum 180 studiepoeng bestående av graden bachelor/cand.mag og med minimum 120 studiepoeng innen ett og samme fagområde hvor vi tilbyr fagdidaktikk, eller 3. studiekompetanse, graden master/hovedfag innen et fagområde hvor vi tilbyr fagdidaktikk. 2

3 Prioritering ved opptak Yrkesdidaktikk Ved opptak av nye heltidsstudenter vil vi prioritere; helse og sosialfag, mekaniske fag/teknikk og industriell produksjon, medier og kommunikasjon og økonomiske og administrative fag/service og samferdsel. Ved opptak av nye deltidsstudenter vil vi prioritere; byggfag/bygg og anleggsteknikk, elektrofag, hotell- og næringsmiddelfag/restaurant og matfag, informatikk og formgivingsfag/design og håndverk. Ikke-prioriterte kategorier kan etter individuell vurdering tas opp for gjennomføring av PPU over 3 år. Hvert år kan studenter med eventuelle andre fagområder sende søknad til studiekoordinator om å få et eget opplegg i yrkesdidaktikk (jfr gjeldende studieplan). Vi vil videre foreta følgende prioritering ved opptaket: 1. kandidater med fullført master/hovedfag, og med relevant skolefag for videregående skole. 2. kandidater med fullført bachelor/cand.mag-grad, og med relevant skolefag for videregående skole. 3. kandidater som tilfredsstiller minstekrav for opptak. Studentene prioriteres etter omfang på utdanning og yrkespraksis ut over minstekravet for opptak. Fagdidaktikk Ved opptak av nye heltidsstudenter vil vi prioritere; engelsk, fransk, spansk, norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk, kroppsøving/idrettsfag, medier og kommunikasjon og økonomiske og administrative fag/service og samferdsel. Ved opptak av nye deltidsstudenter vil vi prioritere; engelsk, tysk, norsk, samfunnsfag, KRL/religion og etikk, naturfag, informatikk og kunst og håndverk. Ikke-prioriterte kategorier kan etter individuell vurdering tas opp for gjennomføring av PPU over 3 år. Hvert år kan studenter med eventuelle andre fagområder sende søknad til studiekoordinator om å få et eget opplegg i fagdidaktikk (jfr gjeldende studieplan). 3

4 Vi vil videre foreta følgende prioritering ved opptaket: 1. kandidater med fullført master/hovedfag innen et fagområde hvor vi tilbyr fagdidaktikk 2. kandidater med minimum 180 studiepoeng bestående av graden bachelor/cand.mag og med to fag (mellomfag/fordypningsfag og grunnfag/årsstudium) innen to fagområder hvor vi tilbyr fagdidaktikk 3. kandidater med minimum 180 studiepoeng bestående av graden bachelor/cand.mag og med minimum 120 studiepoeng innen ett og samme fagområde hvor vi tilbyr fagdidaktikk 4. kandidater med minimum 180 studiepoeng og to fag (mellomfag/fordypningsfag og grunnfag/årsstudium) innen to fagområder hvor vi tilbyr fagdidaktikk Vurdering av opptak på spesielt grunnlag Personer som ikke kommer inn under de nevnte kriterier for allmennfag eller yrkesfag, kan søke om opptak etter særskilt vurdering, og eventuelt opptak til deler av PPU-studiet. Kvoter av studenter ved oversøking m.v. Erfaringsmessig blir det mange søkere med samfunnsfag, religion og helseog sosialfag, og få søkere med realfag og språk. Vi ønsker en balanse i antall studenter i fagdidaktikk og yrkesdidaktikk. Intensjonen er at det skal være minst studenter på hvert tilbud i fagdidaktikk og yrkesdidaktikk. Vi forbeholder oss derfor retten til å ta inn alle kvalifiserte søkere innenfor hver gruppe, inntil studenter, selv om det kommer i konflikt med generelle regler for prioritering. Kvotering blir gjort både ut fra det behov skolene antas å ha, for å ha noenlunde samme studenttall på de ulike emnene og av hensyn til muligheten for å finne praksisplasser. Rangering av søkere som står likt ved prioritering For allmennfag blir alder lagt til grunn dersom søkerne ellers står likt ifølge prioritering og eventuelt kvotering. For yrkesfag blir utdanning utover minstekravet avgjørende sammen med antall år med relevant yrkespraksis. 4

5 Søkere med utdanning fra utlandet Søkere med utdanning fra utlandet må dokumentere utdanning som er likeverdig med norsk utdanning som kvalifiserer for opptak til PPU. Søkere som har all sin utdanning fra utlandet (inkludert grunnskole/videregående) må dokumentere gode norsk- og engelskkunnskaper (jf. krav om generell studiekompetanse). Organisering Opptakskontoret og den enkelte student må være oppmerksom på hva som kan kombineres og enda mer, hva som ikke kan kombineres. Eksempel: En student med norsk og naturfag kan ikke få 30 studiepoeng fagdidaktikk samme året, dette fordi at vi har undervisning i begge disse fagdidaktiske emnene på samme tidspunkt. Matematikk og informatikk går annet hvert år, så studenter med denne fagkombinasjonen må også ta fagdidaktikk over to år, dette gjelder også andre fagkombinasjoner. Det er derfor viktig å sette seg inn i timeplanen på neste side (side 6) og vår rullerende plan (jfr prioriteringer side 3) for tilbud innen fag- og yrkesdidaktikk. Studier kan bli avlyst på grunn av for få søkere, de kan bli lagt til andre tider osv. Det kan bli redusert timetall og mer selvstudium/oppgaveskriving dersom det er få studenter til tilbud i fagdidaktikk og yrkesdidaktikk. All undervisning i fag- og yrkesdidaktikk er obligatorisk. Det aller meste av undervisningen i pedagogikk er også obligatorisk, dette presiseres nærmere i semesterplanene. Studiet inneholder flere obligatoriske innleveringsoppgaver/-prosjekter med mer. Studieplan/fagplaner, semesterplaner og litteraturlister foreligger senest ved studiestart. Vi gjør oppmerksom på at praksisperiodene er vanskelige å kombinere med annen jobb. Flere og flere skoler har bunden arbeidstid Studentene skal følge lærers arbeidsdag. Studenter må derfor planlegge å ta seg fri fra alt annet arbeid (ta permisjon/avspasere/ta ut ferie) i de periodene/ukene de skal ha praksis på PPU. 5

6 Praksis - for alle studenter Heltidsstudenter; 12 uker praksis, høstpraksis i uke og vårpraksis i uke Deltidsstudenter; 6 uker praksis studieåret , høstpraksis i uke eller vårpraksis i uke Pedagogikk 30 studiepoeng - for alle nye studenter Deltidsstudenter; mandag kl og onsdag kl Heltidsstudenter; mandag kl og torsdag kl Fagdidaktikk studiepoeng - for heltidsstudenter og 2.års deltidsstudenter Norsk, mandag kl Naturfag, mandag kl Fransk/Spansk, tirsdag kl Matematikk, tirsdag kl Samfunnsfag, onsdag kl Engelsk, torsdag kl Kroppsøving/idrettsfag, torsdag kl Medier og kommunikasjon, fredag kl , vårsemesteret Øk. og adm.fag/service og samferdsel, fredag kl , vårsem. Yrkesdidaktikk 30 studiepoeng - for heltidsstudenter og 2. års deltidsstudenter Helse- og sosialfag Mekaniske fag/ teknikk og industriell produksjon Medier og kommunikasjon Økonomiske og administrative fag/ service og samferdsel Ca 50% av undervisningen i yrkesdidaktikk er felles for alle yrkesfaglige studenter (Felles Yrkesdidaktikk) med undervisning fredager kl , hele høstsemesteret. Vårsemesteret gir vi undervisning i mindre grupper (Spesiell Yrkesdidaktikk). Denne undervisningen blir i utgangspunktet også lagt til fredager kl * Hvert år kan studenter med eventuelle andre fagområder/skolefag (musikk, drama, mat og helse, naturbruk osv) sende søknad til studiekoordinator om å få et eget opplegg i fag-/yrkesdidaktikk (jfr gjeldende studieplan). 6

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013

Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Akademiker til Norge? Per Arne Sæther, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet København 25. april 2013 Det norske skolesystemet en oversikt Lysark 1 Grunnskolen: 10-årig med skolestart 6 år Inndelt i barnetrinnet

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

IB Diploma Programme International Baccalaureate

IB Diploma Programme International Baccalaureate IB Diploma Programme International Baccalaureate Nytt internasjonalt program på Spjelkavik vgs fra høsten 2012 IB Diploma Programme er toårig og går over Vg2 og Vg3 Bygger på Vg1 fra studieforberedende

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse

ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse ta opp fag, privatisteksamen og generell studiekompetanse IKONER: Dette er en brosjyre for alle som har tatt, eller vil ta videregående opplæring. Ønsker du generell studiekompetanse, spesielle fag, eller

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Fagmøte. Utviklingstrekk i rekruttering til. Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen. uhr@uhr.no www.uhr.no

Fagmøte. Utviklingstrekk i rekruttering til. Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen. uhr@uhr.no www.uhr.no Fagmøte Alternative opptaksveier Utviklingstrekk i rekruttering til ingeniørutdanning Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen Visjon Ingeniøren Samfunnsengasjert, kreativ og handlekraftig, med evne til aktivt

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer