Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Realkompetanse. Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse. NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning. Anita Klinbajl rådgiver"

Transkript

1 Realkompetanse Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av realkompetanse NOKUT - Fagkonferanse om utenlandsk utdanning Anita Klinbajl rådgiver

2 Innhold Bakgrunn Krav til realkompetanse ved HiOA Tilleggskrav/spesielle opptakskrav Oversikt over studier med spesielle opptakskrav Krav til dokumentasjon Saksbehandling Rangering Helhetsvurdering Søkertall Kontaktinformasjon NOKUT 2

3 Realkompetanse (F-15-10, 3 1 og 7 12), (F-55-00, , fra KUF) Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som ikke har generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse: kunnskaper ervervet gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonserfaring, utdanning eller på annen måte. Det er den enkelte institusjon som skal vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner for et studium. Det er den enkelte institusjon som vurderer hva som er hensiktsmessige framgangsmåter ved saksbehandling. Søkerne skal rangeres etter bestemmelsene om rangering av søkere som ikke kan poengberegnes ( 7-12). NOKUT 3

4 Realkompetanse Forsøk på HiO i 2000 (barnevern og sosionom deltid) Første opptak i 2001 Hvert enkelt lærested bestemmer hva som gir realkompetanse til sine studier. Samme type studium kan derfor ha forskjellige krav til realkompetanse ved ulike læresteder. Hvert enkelt lærested bestemmer fremgangsmåten for saksbehandling. NOKUT 4

5 Krav til realkompetanse ved HiOA - I 25 år eller eldre i opptaksåret Kan ikke ha generell studiekompetanse (GSK) Dokumentere minimum 5 års relevant fulltids yrkespraksis (deltid regnes om til heltid etter bestemte regler Dokumentere tilstrekkelige ferdigheter i norsk (annet nordisk språk) Dokumentere kunnskaper i engelsk Gjøre rede for motivasjon for å søke studiet og hvorfor de mener du kan gjennomføre studiet NOKUT 5

6 Krav til realkompetanse ved HiOA- II Enkelte studier har krav om tilleggsfag Dersom det kreves kunnskaper i matematikk eller andre fag i videregående opplæring, kan faget være bestått ved realkompetansevurdering (opplæringsloven 4-63) eller ved å dokumentere karakter 2 eller bedre Enkelte studier har spesielle opptakskrav NOKUT 6

7 Relevant yrkespraksis Minimum 5 år fulltids yrkespraksis Deltid: normalt ikke mindre enn 50% i minimum 6 måneder), arbeidsforholdet må være sammenhengende hos max to arbeidsgivere i minst 6 måneder. 2 av årene kan erstattes av relevant utdanning, relevant ulønnet arbeid, organisasjonserfaring e.l. Relevant fagopplæring som er dokumentert med gyldig dokumentasjon eller relevant utdanning som ikke er basert på læretid, kan godkjennes med inntil 3 år Til enkelte utdanninger kan omsorg for egne barn godkjennes med 1 år innenfor 2-årsrammen NOKUT 7

8 Kunnskaper i norsk søkere med utdanning fra Norge/Norden Kunnskaper i norsk dokumenteres ved å fylle ut egenerklæring eller ved å dokumentere fag avlagt på videregående skole (393 årstimer norsk) Søker må begrunne hvorfor hun/han har nok kunnskaper i norsk til å gjennomføre studiet Egenerklæringsskjema sendes elektronisk sammen med følgeskjema Søkere som kan dokumentere norsk på nivå med kravet til GSK fra videregående skole (393 årstimer), trenger ikke å fylle ut egenerklæring NOKUT 8

9 Kunnskaper i norsk søkere uten utdanning fra Norge/Norden Søkere med utdanning utenfor Norden, må dokumentere norsk på følgende måte: Bestått eksamen i norsk/norsk som andrespråk (393 årstimer) eller Test i norsk høyere nivå skriftlig med minimum karakteren Bestått eller 450 poeng (bergenstesten) eller Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter eller Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk eller Tilsvarende NOKUT 9

10 Kunnskaper i engelsk Kunnskaper i engelsk dokumenteres ved å fylle ut egenerklæring Søker må begrunne hvorfor hun/han har nok kunnskaper i engelsk til å gjennomføre studiet Egenerklæringsskjema sendes elektronisk sammen med følgeskjema Søkere som kan dokumentere engelsk på nivå med kravet til GSK fra videregående skole (140 årstimer), trenger ikke å fylle ut egenerklæring NOKUT 10

11 Egenerklæringer Søkeren må fylle ut egenerklæringer om motivasjon for å søke studiet/studier og hvorfor søkeren mener de kan gjennomføre studiet Egenerklæringsskjema sendes elektronisk sammen med følgeskjema Vi anbefaler at søkeren jobber mye med egenerklæringene NOKUT 11

12 Egenerklæring - eksempel NOKUT 12

13 Krav til realkompetanse ved HiOA - eksempler Bachelorstudiet i sykepleie Praksis, utdanning osv. innen helse-, omsorg-, sosial- eller undervisningssektor. Omsorg for egne barn kan telle. I tillegg kreves kunnskaper i matematikk på nivå med kravet til GSK. Bachelorstudiet i informasjonsteknologi Praksis, utdanning osv. innen tekniske fagområder. I tillegg må det spesielle opptakskravet oppfylles: matematikk R1 eller (S1 + S2). Bachelorstudiet barnehagelærer fulltid/deltid Praksis, utdanning osv. innen helse-, omsorg-, sosial- eller undervisningssektor, der søker har arbeidet med barn/ungdom som er 18 år eller yngre. Omsorg for egne barn kan telle. Kunst og design (årsstudium og bachelorstudium) Praksis, utdanning osv. fra områder, der hovedvekt er lagt på formgiving, kunst og håndverk eller tilsvarende. Full oversikt på hioa.no/opptak NOKUT 13

14 Studier med tilleggskrav Tilleggskrav/spesielle opptakskrav kommer i tillegg til de generelle opptakskravene Enkelte studier har krav om tilleggsfag For eksempel sykepleieutdanning har krav om matematikk på nivå med kravet til GSK (224 årstimer/5 uketimer) Vernepleie har krav om matematikk tilsvarende 84 årstimer i KL og 3 uketimer i R94 NOKUT 14

15 Studier med spesielle opptakskrav - I Studium Kravkode Krav Barnevernpedagog deltid BVDE Enten 2 års relevant fulltids forpraksis eller minimum 50% arbeidstilknytning i studietida Bioingeniør Farmasi (reseptar) BIOI Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) og biologi 1 eller fysikk 1 eller kjemi 1 Grunnskolelærer LÆRER Minimum snittkarakteren 3 i norsk og matematikk Fotojournalist Produktdesign FOTO PROD Opptaksprøve Informasjonsteknologi MATRS Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) NOKUT 15

16 Studier med spesielle opptakskrav - II Studium Kravkode Krav Ingeniør HING Matematikk (R1 + R2) og fysikk 1 Ortopediingeniør ORTO Matematikk (R1 + R2) og fysikk 1 Tanntekniker TANN Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) eller fysikk 1 eller kjemi 1 Trafikklærer TRAF Førerkort klasse B sammenhengende de 3 siste årene pr. 1. august Yrkesfaglærerutda nning YLBYGA/YLDES H/YLEL/YLHS/YL MK/YLREMA/TL SERV/YLTEKP Relevant fag-/svennebrev/annen yrkesopplæring og 2 års relevant yrkespraksis etter endt opplæring NOKUT 16

17 Bachelorstudiet i journalistikk kvote for søkere med minoritetsbakgrunn Inntil 5 plasser Søker selv eller begge foreldrene må være født i Afrika, Asia eller Latin-Amerika Må ha dokumentasjon fra offentlig norsk myndighet NOKUT 17

18 Krav til dokumentasjon All praksis, utdanning og annen dokumentasjon som gir grunnlag for opptak, må dokumenteres: Kopi av originalvitnemål og kopi av oversettelse Kopi av arbeidsattester Kopi av relevante kurs Gode egenerklæringer NOKUT 18

19 Krav til arbeidsattester Skal være daterte Angi lengden på arbeidsforholdet Angi omfanget av arbeidet (stillingsposent/timetall i uken) Si noe om arbeidsoppgaver NOKUT 19

20 Saksbehandling og vurdering Vurdere om utdanningen er relevant Vurdere om yrkespraksis er relevant Vurdere egenerklæringer Etterlyse ved mangler, gjøre oppmerksom dersom utdanning/yrkespraksis ikke er relevant. - Registrere relevant utdanning og yrkespraksis Fakultetene vurderer og rangerer realkompetansesøkere. Opptakskomiteen ved HiOA bestemmer hvem får tilbud om studieplass. NOKUT 20

21 Rangering av realkompetansesøkere - I Forskrift om opptak til høyere utdanning: 7-12.Rangering av søkere som ikke kan poengberegnes (1) Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, må rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter rangering på grunnlag av poengberegning. (3) Opptaksorganet skal ved vurderingen legge vekt på søkerens reelle kvalifikasjoner for studiet, herunder søkerens norskkunnskaper. NOKUT 21

22 Rangering av realkompetansesøkere - II Omfang og relevans av yrkespraksis i forhold til utdanningen Relevans av utdanning, ulønnet arbeid, organisasjonserfaring Ferdigheter i norsk og engelsk Kunnskaper i enkeltfag (på nivå med kravet som inngår i GSK eller tilsvarende) ved de utdanningene der dette er et krav Spesielle opptakskrav Egenerklæringene NOKUT 22

23 Rangering av realkompetansesøkere - III Rangering av alle kvalifiserte søkere i 4 nivåer og i forhold til hverandre, evnt med nyansering, dvs. nivå og + / -. Nivå 1: Meget god søker (skal få tilbud om studieplass) Nivå 2: God søker Nivå 3: Middels god søker Nivå 4: Svak søker Søkere som ikke får tilbud om studieplass, får tilbud om venteliste NOKUT 23

24 Helhetsvurdering Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved HiOA: Pkt. 8. Helhetsvurdering Opptakskomitéen kan etter helhetsvurdering vurdere hvorvidt en søker har realkompetanse for et studium og eventuelt gi tilbud om studieplass selv om ikke kriteriene i punkt 3 eller 5 er oppfylt. Utgangpunktet skal være en vurdering av om søker har de nødvendige forkunnskaper for å kunne gjennomføre studiet. I forbindelse med helhetsvurdering er det ikke anledning til å stille absolutte krav. NOKUT 24

25 Søkertall HiOA I Totalt antall førstevalgsøkere via SO Totalt antall førstevalgsøkere til HiOA Totalt antall søkere til HiOA Totalt antall førstevalgsøkere (REA) til HiOA 829 Totalt antall søkere (REA) til HiOA Antall tilbud (REA) 274 NOKUT 25

26 Søkertall HiOA II De mest søkte studiene på grunnlag av realkompetanse Studium Totalt Førstevalg Tilbud 1 Sykepleier Vernepleier Barnevernspedagog Barnehagelærer (førskolel.) Sosialt arbeid (sosionom) Trafikklærer NOKUT 26

27 Opptaksveiledning HiOA Drop-in veiledning Pilestredet hver mandag (til og med 15. april) kl Kjeller hver 2. tirsdag kl Ekstra veiledning 11. april kl Oversikt over veiledningsdatoer: hioa.no studier og kurs NOKUT 27

28 Opptakskontoret HiOA Tlf (kl ) NOKUT 28

29 Åpen dag på HiOA torsdag 14. mars 2013 i Pilestredet og på Kjeller Åpningstider kl Opptaksveiledning Studieveiledning Omvisning på Campus Informasjon om studietilbud Miniforelesninger NOKUT 29

30 Nyttige sider hioa.no/opptak hioa.no/studietilbud samordnaopptak.no NOKUT 30

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon Nytt fra årets opptak Spesielle opptakskrav

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

STUDIEUTVALGET. - Det var ingen bemerkninger til forrige protokoll - Ingen saker meldt til eventuelt

STUDIEUTVALGET. - Det var ingen bemerkninger til forrige protokoll - Ingen saker meldt til eventuelt STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/10 fra møte onsdag 14. april 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Berit Skirstad (SKS), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Sigmund A. Andersen (SIM), Jørgen

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 3 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 28.04.2015 12:51:00 Kristiansund videregående skole og Fagskolen

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST)

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) H-V-017/11 1 Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. mai 2011 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering

3.2 Opptaksgrunnlaget... 13 3.3 Utenlandsk utdanning... 13 3.4 Opptak... 13 3.5 Opptak på grunnlag av realkompetanse... 14 3.6 Individuell vurdering Student reglement Innholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Studentenes undersøkelses- og opplysningsplikt... 4 1.2 Studieavgift... 4 1.3 Om opptak, ordensbestemmelser m.v.... 4 1.4 Endringer...

Detaljer

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus

Reglement for Fagskolen Oslo Akershus Reglement for Reglementet gir regler om rettigheter og plikter for studenter ved, heretter kalt FOA, så langt det ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Reglementet gjøres kjent for studentene gjennom

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014

Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Vedtatt 22.11.2011. Revidert 13.juni 2013 Reglement for Fagskoleutdanninga i Møre og Romsdal fylkeskommune Sist endret 27.02.2014 Innhold 1-1 Formål 2 1-2 Virkeområde 2 2-1 Studentenes rettigheter og plikter

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet

SØKNADSSKJEMA. Erstatningsopptak til veterinærstudiet SØKNADSSKJEMA Erstatningsopptak til veterinærstudiet Etternavn: Fornavn: Nasjonalitet: Personnummer: Hjemstedsadresse: Adresse søkeren kan nås på: E-post: Telefon: Nåværende studiested/universitet: Land:

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Retningslinjer for. realkompetansevurdering. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015

Retningslinjer for. realkompetansevurdering. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015 Retningslinjer for realkompetansevurdering Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2015 1 Retningslinjer ibm realkompetansevurdering på fagskolen Jf. FFF og NOKUTs retningslinjer for realkompetansevurdering.

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer