ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU"

Transkript

1 ORIENTERING OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU Søknadsfrist Svar på søknad om opptak Fristen for å søke om opptak til vårsemesteret er 15. november. Fristen for å søke på grunnlag av realkompetanse er 1. november Brev med avgjørelse på opptak, vil bli sendt til alle kvalifiserte søkere i uke 50. Søkere som avslutter videregående skole høsten 2002, vil få bekreftelse på opptak i januar. Opptak til adgangsbegrensede emner Du har også anledning til å søke opptak til adgangsbegrensede emner innefor det fakultetet du søker opptak. Oversikt over de adgangsbegrensede emnene følger vedlagt. Opptak til adgangsbegrensede emner skjer etter at du har fått opptak til et fakultet. Svar på opptak til adgangsbegrensede emner vil bli tilsendt like før semesterstart som er 13. januar Søkere til adgangsbegrensede emner blir rangert på grunnlag av konkurransepoeng. Tar du imot plassen Hvis du ikke gir oss beskjed om du tar imot studieplassen, mister du den. Svarslippen må returneres innen oppgitt frist. Generell studiekompetanse Realkompetanse Vedlegg til søknad Det er normalt krav om generell studiekompetanse for å bli tatt opp som student ved NTNU. Dersom du avslutter videregående skole høsten 2002, må du opplyse om det i søknaden. Frist for ettersending av vitnemål/fagkarakterbevis avsluttet høsten 2002, er 15. januar Søker du opptak på grunnlag av realkompetanse må du be om et tilleggskjema. Gjelder kun for søkere som er 25 år eller eldre og som ikke har generell studiekompetanse. All utdanning, praksis, kurs eller lignende som du mener har betydning for din søknad om opptak, må være vedlagt søknaden. Send oss kopier av vitnemål og andre vedlegg. Husk å få papirene attestert ved et offentlig kontor med stempel og underskrift før du sender dem! Hvis papirene ikke er attestert, kan du få avslag på din søknad. Dette skjemaet gjelder kun for opptak til vårsemesteret på lavere grads studier. For søknad til hovedfag, benyttes eget skjema. For søknad om ordinært opptak til høstsemesteret, benyttes eget nasjonalt søknadsskjema som sendes til Samordna opptak i Oslo innen 15. april.

2 Veiledning for utfylling av søknadsskjemaet. Tallene nedenfor viser til tilsvarende rubrikker på søknaden. 1. Personalia Vær nøyaktig når du fyller ut rubrikkene. Du må skrive alle 11 sifrene i fødselsnummeret ditt, ellers kan vi ikke behandle søknaden din. Har du skiftet til annet navn enn det som går fram av vedleggene dine, må du dokumentere navneendringen. Dersom du har en annen svaradresse enn hjemstedsadresse må dette oppgis for den perioden det er aktuelt. Dette for at vi skal kunne nå deg pr. post med brev, giro og annen informasjon. Endrer du adresse, må vi få skriftlig melding om dette umiddelbart. 2. Angi hvilket opptaksgrunnlag du har. 3. Studium ved NTNU Kryss av for det fakultetet der du ønsker å studere. Undervisningstilbudene er beskrevet i Studiehåndbøkene til de ulike fakultetene. Søkere til videregående emner eller emner på mellomfagsnivå, bør ta kontakt med en studieveileder ved det aktuelle fakultetet for innpassing av annen utdanning i forhold til videre studier. Søknad om innpassing sendes direkte til fakultetet. Har du spørsmål generelt vedrørende fag, kan du ta kontakt med det enkelte fakultetet for studieveiledning. Studiehåndbøkene finnes tilgjengelig på NTNU s hjemmeside på internett: 4. Emner 1. semester. En del emner er adgangsbegrenset. Ønsker du å søke disse emnene må du angi disse emnene under punkt 4. Se vedlagte oversikt over adgangsbegrensede emner. Det er ikke nødvendig å føre opp emner som ikke er adgangsbegreset. 5. Generell studiekompetanse Her må du krysse av ved den aktuelle rubrikken. Legg ved dokumentasjon for alle årskurs. Søker du på grunnlag av annen utdanning, f.eks. delfag, yrkesutdanning, eller tilsvarende, må du legge ved dokumentasjon på dette. Hvis du søker på grunnlag av en kombinasjon av skole og praksis, må attester for praksis være spesifisert med stillingsandel og tidsrom. 6. Realkompetanse. Søker du på grunnlag av realkompetanse må du be om et tilleggskjema for at din søknad skal bli behandlet. Gjelder kun for søkere som er 25 år eller eldre og som ikke har generell studiekompetanse. 7. Universitets- og høgskoleutdanning Har du utdanning fra et annet universitet eller høgskole, må du legge ved dokumentasjon på dette i form av karakterutskrift eller vitnemål. Slik utdanning kan gi deg tilleggspoeng som inngår i dine totale konkurransepoeng. 8. Militær-/Siviltjensete, Folkehøgskole Tilleggspoeng for fullført militær- eller sivil førstegangstjeneste kan man bare få dersom dette er dokumentert med attest for tjenesten. Kopi av vernepliktsboken er ikke godkjent. Det gis tilleggspoeng for fullført og bestått folkehøgskole som er fullført f.o.m. våren Merknader Forhold som ikke er kommet fram andre steder på søknadsskjemaet, men som du mener kan ha betydning for din søknad om opptak, skriver du her. 10. Underskrift Når skjemaet er utfylt, kontrollerer du at alle dine opplysninger er korrekte og skriver så under i dette feltet.

3 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Opptakskontoret, Dragvoll 7491 Trondheim Telefon: Telefax: Søknadsfrister: 1. november for søkere som søker på bakgrunn av realkompetanse 15. november for ordinære søkere SØKNAD OM OPPTAK TIL ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIER VED NTNU (Se veiledningen for utfylling) VÅREN Personlige opplysninger Etternavn, fornavn og mellomnavn (evt. tidligere navn dersom du har skiftet navn) Hjemstedsadresse Fødselsnummer (11 siffer) Postnr Poststed Telefon Svaradresse Angi periode for svaradresse Postnr Poststed Telefon Land Målform! Bokmål! Nynorsk 2. Jeg søker på grunnlag av: Norsk/nordisk utdanning! International Baccalaureate! Utenlandsk utdanning! Rudolf Steinersskole! Realkompetanse! (NB Se punkt 6 i veiledningen) 3. Studium ved NTNU Angi hvilket fakultet du ønsker opptak til. (kun ett alternativ) Hist.-fil. fag! Samfunnsvit. fag! Realfag! Ex.phil./Ex.fac.! 4. Emner 1. semester. Angis dersom du søker adgangsbegrensede emner, se vedlagte oversikt. Emnekode Emnetittel Ikke skriv i feltet nedenfor! Til bruk for Studieavdelingen. Merknader Gsk. gr.lag: Karakterpoeng: Fordypning: Realfagspoeng: Bonuspoeng: Tilleggspoeng: Konk.poeng: Saksbehandl.: Punchet: Kontrollert:

4 5.Generell studiekompetanse Grunnlag Vedlagt Avsluttes høsten 2002 a Fullført og bestått 3-årig videregående skole, Allmenne, økonomisk-administrative fag b Fullført og bestått 3-årig videregående skole, andre studieretninger c International Baccalaureate d Fagbrev/svennebrev Dokumentasjon på fagkrav e Fylte 23 år i løpet av opptaksåret og 5 år fulltids arbeidserfaring/omsorgsarbeid/skolegang Dokumentasjon på fagkrav Dokumentasjon på arbeidserfaring/omsorgsarbeid/skolegang f Utenlandsk utdanning på nivå med norsk 3-årig videregående skole, Planlagt/avlagt norsktest (hvilken)...dato... h Rudolf Steinerskole i Annen utdanning som gir studiekompetanse j Opptak på grunnlag av høyere utdanning 6. Realkompetanse Ny 37, nr. 2 i Lov om universiteter og høgskoler lyder: Institusjonen kan gi søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, opptak til enkeltstudier dersom de på grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende studium. Søker du på grunnlag av realkompetanse, må du fylle ut et tilleggsskjema for at din søknad skal bli behandlet. 7. Universitets- og høgskoleutdanning Lærested Fag Sem./År Vedlegg nr. 8. Militær/Siviltjeneste, Folkehøgskole Verneplikt Folkehøgskole Sem./År Vedlegg nr. 9. Merknader (Se veiledningen) 10. Underskrift Jeg lover å rette meg etter de regler som gjelder for studenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ved å blant annet overholde fastsatte frister for betaling av semesteravgift, registrering, eksamensmelding og melding til videre studium. Sted Dato Underskrift

5 Adgangsbegrensede fag og emner våren Vedtatt i Kollegiet For nærmere opplysninger om hvert enkelt emne vises det til studiehåndbøkene for NTNU. Disse finner du på nettadressen: Emnekode Tittel Studieplasser HF-fakultetet Grunnemner HFARK 120 Feltarkeologisk metode I 40 HFDT 101 Introduksjonsemne drama og teater 40 HFARK 220 Feltarkeologisk metode II 25 HFAVS220/HFMV210 IKT, kommunikasjon og kunnskapsutvikling 40 * HFDT 203 Dramapedagogisk fordypning 30 HFMV 202 Hypertekst og multimedier 20 * Fordeles mellom grunnfagsstudenter fra Informatikk, språk og kultur og Anvendt språkvitenskap med 30 og 10 plasser til hver av disse gruppene. SVT-fakultetet SVPSY 200 Psykologi mellomfag 40 SVIDR 214 Fysisk aktivitet og helse 10 * SVIDR 215 Motorikk og bevegelsesproblemer 10 * SVPED 211 Rådgivning/sosialpedagogisk arbeid 40 SVPED228/SVMV211 Mediepedagogikk I 30 SVPED 227 Spesialpedagogikk III 40 SVPED 321 Spesialpedagogikk III 10 ** * Undervises kun ved tilstrekkelig interesse og dersom fagmiljøet har nok undervisningsressurser. ** SVPED 321 er første del av hovedfaget i spesialpedagogikk, og studenter som tas opp til hovedfaget har fortrinnsrett til dette emnet. NT-fakultetet Grunnemner MNKBIGF Emnegruppe i biologi 80 * MNKBI 101 Molekylær- og cellebiologi 10 * MNKBI 102 Faunistikk og floristikk i norske økosystemer 10 * MNKKJ 120 Organisk kjemi 100 MNKAK 202 Vannkjemi/oseanografi 15 MNKAK 203 Grunnkurs i akvakultur 32 MNKBI 215 Molekylærbiologi lab.kurs 24 MNKBI 373 Gentoksikologi 15 MNKZO 251 Histologi 24 SIK 4005 Biokjemi vk 75 ** SIK 4009 Mikrobiologi 60 ** SIK 4017 Miljøbioteknologi 24 SIF 4070 Cellebiologi 36 SIF 4092 Strålingsbiofysikk 24

6 SIF 4094 Medisinsk fysikk 24 MNKKJ224/SIK3066 Organisk synteselab 20 MNKKJ253/SIK3038 Kromatografi 30 ** MNKKJ 270 Naturmiljøkjemi 20 SIK 2050 Prosessregulering 80 * Emnegruppe i biologi (MNKBI ) 20 vekttall, har felles opptak i vårsemesteret. Det er satt av 10 plasser til de som ønsker å MNKBI 101 og 102 som enkeltemner. ** Antall plasser er medregnet studenter fra de allmennvitenskapelige studier. IME-fakultetet MNFIT 291 Prosjektarbeider i informatikk 60

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

Betalingskurs i norsk språk

Betalingskurs i norsk språk Betalingskurs i norsk språk Søknadsfrist 15. april for høstsemesteret 1. oktober for vårsemesteret Søknaden sendes til: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Detaljer

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS

SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS SØKNADSFRIST: 15. april 2004 SØKNAD OM OPPTAK TIL HØGSKOLEN I BUSKERUD - HØNEFOSS VIDEREUTDANNING, PÅBYGGINGSSTUDIER OG DELTIDSSTUDIER Etternavn: Fornavn: Fødselsdato/personnr.: (11 siffer): Personalia:

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.

Søkerhandboka. Søknad om opptak til universiteter og høgskoler. OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak. 2004 Søkerhandboka Søknad om opptak til universiteter og høgskoler OPPDATERT SØKERINFORMASJON OG NETTSØKNAD FINNER DU PÅ www.samordnaopptak.no Generell informasjon WWW.SAMORDNAOPPTAK.NO På Samordna opptak

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE

SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Søknaden leveres/sendes til fakultetet SØKNAD OM FRITAK FOR EMNE PERSONALIA Etternavn, fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Fakultet, studieprogram

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 2 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 24.03.2014 12:44:00 Datakvalitet AS Inntak til fagskolen i Kristiansund

Detaljer

Utskrift fra kvalitetssikringssystem

Utskrift fra kvalitetssikringssystem Utskrift fra kvalitetssikringssystem Inntak til fagskolen i Kristiansund Versjon : 3 Håndbok-ansvarlig: Kjersti Strand Lyngvær Skrevet ut: 28.04.2015 12:51:00 Kristiansund videregående skole og Fagskolen

Detaljer

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015

Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Rådgiverdagen 12. mars 2015 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2015 Kjersti Rusten Seksjon for opptak og tilrettelegging Agenda Søknadsprosessen - frister og fremgangsmåte - innsending

Detaljer

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB

Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser. Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Samordna opptak, poengberegning og poenggrenser Unni B. Rogvin Opptakskontoret, HiB Generell studiekompetanse (GSK) Opptak uten GSK Særskilt vurdering + Dispensasjon Nytt fra årets opptak Spesielle opptakskrav

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler

Søkerhandboka 2013. Søk opptak til universiteter og høgskoler Søkerhandboka 2013 Søk opptak til universiteter og høgskoler 1 Generell informasjon samordnaopptak.no På Samordna opptak sin nettstad finn du oppdatert søkjarinforma sjon. Her kan du søkje om opptak, melde

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST)

Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) H-V-017/11 1 Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. mai 2011 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høringsinstanser iflg vedlagte liste Dok.nr. 1 9 OKT. 2006 Aikivnr. Sé> O Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200604428 18.10.06 HØRING: Forslag til ny felles

Detaljer

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)

INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Revidert februar 2015 R INNTAKSREGLEMENT for Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) Gjeldende for skoleåret 2015/2016. Med hjemmel i Privatskolelova

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer