Studieplan. Videreutdanning i Ammeveiledning. 20 studiepoeng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan. Videreutdanning i Ammeveiledning. 20 studiepoeng"

Transkript

1 Studieplan Videreutdanning i Ammeveiledning 20 studiepoeng Studieplanen er godkjent 1.gang: Studieplanen er revidert og godkjent av dekan

2 1. Innledning Nasjonalt kompetansesenter for amming (NKA) er oppdragsgiver og har tatt initiativ til denne utdanningen fordi det er et behov for å heve kompetansen rundt amming og ammeveiledning blant helsepersonell i Norge. Nasjonalt kompetansesenter for amming er en videreføring av helsemyndighetenes Mor-Barn vennlig initiativ. NKA er lokalisert ved Kvinneklinikken på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Blant senterets hovedoppgaver er å styrke kompetansen og tilbudet i helsesektoren for å fremme vellykket amming å styrke forskningsbasert kunnskap om morsmelk og amming Til tross for lang tradisjon for amming sank forekomsten dramatisk også her i landet i forrige århundre. Fra 1970 tallet har ammingen igjen økt kraftig i Norge. I dag er det vel dokumentert at morsmelken har stor betydning for helsen, både på kort og lang sikt. Offisiell norsk politikk og anbefalinger om amming legger dermed til grunn forskningsbasert kunnskap. Helsepersonell har en nøkkelrolle for å tilrettelegge, følge opp, veilede og gi rådgivning til mødre og fedre slik at flest mulig barn sikres morsmelk. Mor-barn vennlig initiativ var i første omgang rettet mot føde/barselavdelingene i Norge. De siste årene har også neonatalavdelingene og ikke minst primærhelsetjenesten ved landets helsestasjoner kommet med i dette ammefremmende arbeid. Studiet gjennomføres i samarbeid med Høgskolen i Hedmark, Avdeling for helse- og idrettsfag. Høgskolen i Hedmark har det overordnede faglige ansvar for studiet, formelt ansvar for opptak, samt ansvaret for gjennomføring av eksamen. Nasjonalt kompetansesenter for amming har det løpende faglige ansvar for utvikling og gjennomføring av studiet i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. 2. Læringsmål Hovedmålet for Nasjonalt kompetansesenter for amming er: Flest mulig barn skal ammes med færrest mulig problemer. Hensikten med videreutdanning i ammeveiledning er å gi økt kompetanse til helsepersonell som i sitt daglige arbeid er i kontakt med ammende mødre. Utdanningen skal gi kunnskap i form av en bedre teoretisk forståelsesramme og økte praktiske ferdigheter. Utdanningen skal gjøre helsepersonell i stand til å bidra til at alle mødre som ønsker det, skal få en best mulig ammestart og gis mulighet for å kunne amme barnet sitt så lenge de ønsker. Oppfølging, veiledning og rådgivning må gis og tilpasses individuelt, slik at flest mulige barn i Norge får morsmelk og ammes i tråd med Anbefalinger for spedbarnsernæring, Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet Læringsmål: Etter endt studie skal studentene kunne: - finne og bruke teoretisk, forskningsbasert kunnskap i sitt arbeid med amming - veilede og gi råd om amming til mødre og deres familier

3 - anvende kunnskap i praktisk ammeveiledning på eget arbeidssted ved å: veilede og gi råd til arbeidskollegaer bidra med undervisning av arbeidskollegaer være pådriver til evaluering/forbedring av praksis på eget arbeidssted 3. Målgruppe Målgruppen er helsepersonell som for eksempel helsesøstre, jordmødre, barnepleiere, sykepleiere, leger og klinisk ernæringsfysiologer. 4. Opptakskrav Minimum treårig helse- eller sosialfaglig utdanning på bachelornivå eller realkompetanse på tilsvarende nivå (se beskrivelse av realkompetansekravene nedenfor). I tillegg kreves minimum 2 års erfaring fra praksissted med daglig kontakt med ammende kvinner. Det skal foreligge attestasjon for minimum 500 timer praktisk ammeveiledning. Praksis skal være i løpet av de siste ti år. Det anbefales at deltakerne er tilknyttet et praksissted hvor de er i daglig kontakt med ammende kvinner under studietiden. Søkere som ikke har bachelorgrad eller tilsvarende, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på annen måte. I Høgskolestyresak 15 (2001/15) er det satt opp retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetansevurdering ved Høgskolen i Hedmark. Her heter det blant annet: Minimum opptakskrav: 25 år eller eldre i opptaksåret Minimum 5 års relevant praksis (heltid) hvorav inntil 2 år kan være relevant utdanning. Utenlandske søkere (søkere fra land utenfor Norden) må dokumentere norskkunnskaper på samme måte som ved ordinært opptak. Opptak på bakgrunn av realkompetanse kan oppnås ved en helhetsvurdering av søkere på grunnlag av utdanning og relevant praksis sett i forhold til studium som ønskes gjennomført. 5. Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning i Ammeveiledning bygger på 3- årig høgskole- eller universitetsutdanning. Studiet gjennomføres på deltid over to semestre og er på totalt 20 studiepoeng.

4 6. Kompetanse Studiet vil gi en omfattende teoretisk kunnskap om morsmelk og hele ammeprosessen. Studiet gir helsepersonell kompetanse til å gjennomføre en optimal ammeveiledning under hele ammeperioden. I de forskjellige grunnutdanningene for helsepersonell er kompetanse i amming tillagt forholdsvis liten vekt både i teori og i praksis. Formell kompetanse vil være med på å sikre bedre praksis og at denne bygger på et faglig teoretisk grunnlag. Bestått eksamen gir mulighet for betegnelsen Ammeveileder Nasjonalt kompetansesenter for amming. 7. Informasjonskompetanse Studentene skal gjennom studiet tilegne seg informasjonskompetanse, gjennom blant annet bruk av digitale læringsverktøy som for eksempel det nettbaserte studiestøttesystemet Fronter. Studentene skal vurdere behovet for informasjon, og kunne finne, vurdere og gjøre seg nytte av informasjon i egen læring og i skriving av oppgaver. Dette vil dels bli integrert i studiet, og dels bli gitt i form av egne forelesninger og veiledning om informasjonskompetanse gjennom hele studiet. Informasjon om biblioteket og ulike søkemuligheter finnes på Høgskolen i Hedmark sin webside; Biblioteket Studiehjelp. 8. Studiets innhold, oppbygging og organisering Emne Obligatoriske krav Vurdering Ammeveiledning, 20 sp Temaene er beskrevet i pkt studieoppgaver, teori 12 studieoppgaver, praksis Del 1. Skriftlig eksamen over 4 timer Del 2. Skriftlig fordypningsoppgave over 4-6 uker Studiet er organisert som et fleksibelt, nettbasert selvstudium for helsepersonell. Studiet bygger på selvstudium og individuelt arbeid med studieoppgaver knyttet til teori og praksis. Det gjøres bruk av det nettbaserte studiestøttesystemet Fronter i studiet. I studiet vil det inngå studieoppgaver knyttet til praksis og teori. Form og innhold presiseres i oppgaveteksten. Det tilbys veiledning på et utvalg av disse oppgavene Disse er beskrevet under: 5 teoretiske studieoppgaver knyttet til pensumlitteraturen. 12 praktiske studieoppgaver. Studenten skal evaluere veiledningssituasjonene skriftlig. De praktiske studieoppgavene forutsetter kontakt med ammende kvinner. Praksis utføres normalt på egen arbeidsplass. Studenten evaluerer sine ferdigheter på de ulike emneområdene. Ved behov for hospitering for å oppfylle de obligatoriske kravene, er studenten selv ansvarlig for å finne hospiteringssted.

5 Teoretiske og praktiske studieoppgaver leveres løpende inn på Fronter. 9. Internasjonalisering Utveksling av studenter og forskere til utlandet er ikke planlagt for dette studiet. Det vil kunne benyttes noe utenlandsk litteratur. 10. Undervisnings og læringsformer Undervisningsformen for alle temaer i emnet Ammeveileding er en kombinasjon av selvstudier og arbeid med studieoppgaver knyttet til teori og praksis. Arbeidsformen vil være preget av et pedagogisk grunnsyn med studenter som aktivt søker kunnskap og som vektlegger ansvar for egen læring gjennom stor grad av egenaktivitet. Studiets erfaringsbaserte karakter skal tas vare på ved at teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og klinisk kompetanse vektlegges. Arbeidsformene i studiet skal ivareta allerede ervervet kunnskap, erfaring og faglige forståelse for å fremme den enkelte students fag- og veiledningskompetanse innen ammeveiledingsarbeid. 11. Vurderingsformer I emnet Ammeveiledning vil det være todelt eksamen som består av: Individuell skriftlig eksamen over 4 timer som vurderes til bestått/ikke bestått Form: Flervalgsspørsmål. Eksamen vil dekke alle temaene nevnt under pkt. 13: innhold i studieplanen og har som mål å teste studentenes faktakunnskaper om emnet. Individuell fordypningsoppgave som vurderes med graderte karakterer A-E(bestått) og F(ikke bestått) Form: Ammekasuistikk hvor studentene følger en ammende kvinne i 4-6 uker. Fordypningsoppgaven har som mål å teste studentenes praktiske veiledningskunnskaper i tillegg til faktakunnskaper i emnet. 12. Litteraturliste Litteratur til emne ammeveiledning 20 sp utgjør 1100 sider. 50 sider er selvvalgt og skal knyttes til og dokumenteres sammen med den enkelte oppgave. Helsing, E., Häggkvist, Anna-Pia: Amming til deg som vil amme. Fagbokforlaget 2008 Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet: Anbefalinger for spedbarnsernæring. SEF Heftet er en del av kompendiet som lastes ned fra Fronter 368 sider 50 sider

6 Sundhedsstyrelsen: Amning en håndbog for sundhedspersonale. Sundhedsstyrelsen 2009 (Danmark) Boken leveres ut ved studiestart. 184 sider Tveiten, Sidsel,: Pedagogikk i sykepleiepraksis. Fagbokforlaget sider Wilson-Clay, Barbara, Hoover, Kay: The Breastfeeding Atlas. 4rd. edition LactNews Press Bestilles fra Kompendium for Videreutdanning i ammeveiledning. En samling artikler som dekker opp pensum. Lastes ned fra Fronter Her er det oppdateringer etc. i forhold til Ammekyndig helsestasjon. Selvvalgt litteratur til Presentasjonsmappen 154 sider 50 sider 50 sider I alt 1100 sider 13. Emnebeskrivelser Kode: 48AMV Emnets navn: Ammeveiledning Studiepoeng: 20 Semester: 1. og 2. Språk: norsk Læringsmål: Etter endt studie skal studentene ha tilegnet seg evne til å: - finne og bruke teoretisk, forskningsbasert kunnskap i sitt arbeid med amming - veilede og gi råd om amming til mødre og deres familier - anvende kunnskap i praktisk ammeveiledning på eget arbeidssted ved å: veilede og gi råd til arbeidskollegaer bidra med undervisning av arbeidskollegaer være pådriver til evaluering/forbedring av praksis på eget arbeidssted

7 Innhold: Studiet dekker de fagområder som er aktuelle ved ammeveiledning og for forståelsen av amming og morsmelkens betydning. Studiet tar utgangspunkt i Ti trinn for vellykket amming. Kunnskapen skal bygge på forskningsbasert teori og praksis. Følgende temaer inngår i studiet: - Ammingens fysiologi og brystets anatomi - Morsmelk - Veiledning - Amming de første 14 dagene - Amming de første seks månedene - Amming etter seks måneder - Amming relatert til mors helse - Amming av flerlinger - Amming av barn med spesielle behov - Opprettholdelse av laktasjonen når barnet ikke kan die - Ammeproblemer - Bruk av hjelpemidler - Mor-barn vennlig initiativ - Amming sett i et samfunnsperspektiv Organisering og arbeidsformer: forelesning, gruppearbeid, veiledning og selvstudie Krav til forkunnskaper: Ingen Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen: - 5 teoretiske studieoppgaver - 12 studieoppgaver i praksis Vurderingsordning: Emnet har 2 deleksamener: - 4 timers skriftlig individuell eksamen som vurderes med bestått/ikke bestått - Individuell fordypningsoppgave som vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er den laveste beståtte karakter.

8 Begge deleksamener må være bestått for å få endelig karakter i emnet. Det vil si at karakteren fra presentasjonsmappen og skriftlig eksamen over 4 timer slås sammen til en endelig karakter, som vil være bokstavkarakter. Faglig ansvar: avdeling for helse- og idrettsfag

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning

Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Søknad til videreutdanning i ammeveiledning Generelt opptakskrav: Evt. spesielle opptakskrav: Legg ved: Søknaden sendes til: Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse. Se eget skriv om opptakskriterier

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Skriv 2.2 September 2012 Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert:

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 1 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Fagskoleutdanning i rehabilitering

Fagskoleutdanning i rehabilitering Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i rehabilitering 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1 4 Organisering

Detaljer

Utkast til rapport. Samlesak. Søknader om vesentlige endringer.

Utkast til rapport. Samlesak. Søknader om vesentlige endringer. Utkast til rapport Samlesak Søknader om vesentlige endringer. Endring av navn fra psykisk helsearbeid, rus og avhengighetsproblematikk eller miljøarbeid innen rus til psykisk helsearbeid og rusarbeid Utdanningslengde

Detaljer

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN

Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser Videreutdanning, 60 studiepoeng

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi 22. september 2003, revidert 18. juni 2009 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering...

Detaljer

Programplan for Helsesøsterutdanning

Programplan for Helsesøsterutdanning Programplan for Helsesøsterutdanning Public health nursing education 60 studiepoeng/ ECTS Heltid Godkjenning: Planen bygger på Rammeplan og forskrift for helsesøster utdanning, 60 studiepoeng fastsatt

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i barnehage, skole og SFO

NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i barnehage, skole og SFO NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i barnehage, skole og SFO AOF Haugaland Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Haugaland/ Haugesund, Sauda, Ølen og Karmøy Ernæring i barnehage,

Detaljer

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014

Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg. Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Vesentlig endring for den allerede godkjente fagskoleutdanningen eldreomsorg Chr. Thams fagskole, tidligere Orme fagskole Januar 2014 Utdanningssted Utdanningstilbud: Fjernundervisning ved Christian Thams

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng

Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten. 7,5 studiepoeng Studieplan Ledelse av innovasjon og velferdesteknologi i helse-og omsorgstjenesten 7,5 studiepoeng Studieplan godkjent 14. januar 2015 2 1. Innledning Høgskolen i Hedmark, Fagakademiet og Ressurssenter

Detaljer

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen

Detaljer

Programevaluering av Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Programevaluering av Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programevaluering av Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Høst 2002 Våren 2006 Institutt for helseledelse og helseøkonomi Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Forord Det er nå over

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester NOKUTs tilsynsrapporter Ernæring i pleie- og omsorgstjenester AOF Haugaland Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Haugaland/ Haugesund, Sauda, Ølen og Karmøy Ernæring i pleie-

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care 180 studiepoeng Heltid Godkjenning Planen bygger på Rammeplan

Detaljer