STUDIEUTVALGET. - Det var ingen bemerkninger til forrige protokoll - Ingen saker meldt til eventuelt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEUTVALGET. - Det var ingen bemerkninger til forrige protokoll - Ingen saker meldt til eventuelt"

Transkript

1 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/10 fra møte onsdag 14. april 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Berit Skirstad (SKS), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Sigmund A. Andersen (SIM), Jørgen Flåtene og Vebjørn Johansen (ref.) Fravær: Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Gunnar Breivik (SKS) Saksliste: SU-sak 28/10 Framdriftsrapporter master i idrettsvitenskap SU-sak 29/10 Møtedatoer høsten 2010 SU-sak 30/10 Ny innleveringsording masteroppgave SU-sak 31/10 Rutiner for elektronisk innlevering i alle emner SU-sak 32/10 Trenerstudiet endringer studie- og emneplaner SU-sak 33/10 Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse SU-sak 34/10 O-saker: Høring Revisjon 1BA Handlingsplan studentrekruttering 2010 Endelige emnenavn Coaching og ledelse Spørreskjema programevaluering SU-sak 35/10 Eventuelt - Det var ingen bemerkninger til forrige protokoll - Ingen saker meldt til eventuelt SU-sak 28/10 Framdriftsrapporter master i idrettsvitenskap Vedtak SU-sak 28/10: SU tar oversikten over fremdriftsrapporteringen til etterretning. Ut i fra målsetting i OVP 2010 om 75 % gjennomføringsgrad på masterstudiet, er det positivt å se at 83 % av studentene forventer å levere på normert tid. SU ber om at det etter oppmeldingstidspunktet gjøres en henvendelse til de studenter som eventuelt ikke melder seg opp om årsaker til fravik fra plan. SU ber også om at det lages en seksjonsvis oversikt over antallet som faktisk melder seg opp.

2 SU-sak 29/10 SU-møter høsten 2010 Vedtak SU-sak 29/10: SU vedtar følgende møter høsten 2010: Onsdag 18. august, kl (ved behov) Onsdag 15. september, kl Onsdag 13. oktober, kl Onsdag 10. november, kl (MERK TIDSPUNKT) Onsdag 8. desember, kl (MERK TIDSPUNKT) SU-sak 30/10 Ny innleveringsording masteroppgave SU er positive til at det lages en ny innleveringsordning for masteroppgaven. SU er også i stor grad positive til å faste innleveringsdatoer, både i vår- og høstsemesteret. Gjennomstrømmingen har økt etter at innleveringsdatoene ble innført, og SU ønsker å videreføre faste innleveringsdatoer. SU ønsker imidlertid at det kan gjøres unntak fra innleveringsdatoene dersom det fins særskilte grunner til det. Studentene opplever også de faste innleveringsdatoene som positive, selv om enkelte skulle ønske at oppgaven kunne leveres tidligere på høsten. SU ønsker derfor at innleveringsdato skyves fram fra 30. november til 30. oktober. SU ser også at det kan gjøres noen grep med tanke på trykking av oppgaver og fastsetting av eksamenskomiteer som kan effektivisere prosessene etter at studentene har levert masteroppgaven. Vedtak SU-sak 30/10: Studieutvalget støtter følgende forslag til rutine for innlevering av masteroppgaver, gjeldende fra og med høsten 2010: 1. Studentene leverer masteroppgaven elektronisk via skriveren HustrykkeriWeb og i Fronter (word-dokument eller annet tekst-format). 2. Fast innleveringsdato settes til 30. mai og 30. oktober, med oppmelding hhv. 30. april og 30. september. 3. Unntak fra innleveringsdatoene må det søkes om. 4. Det må sikres at alle oppgavene er ferdig trykket i rimelig tid etter innleveringsdato slik at vi unngår at tidspunkt for muntlig eksamener blir vesentlig senere enn ved dagens ordning. 5. Servicetorget sørger for at oppgavene trykkes, ev. ved eksternt trykkeri. 6. Studieavdelingen og studentene henter ferdige oppgaver i Servicetorget. 7. Studieavdelingen sørger for distribuering til kommisjonene. 8. Innlevering av masteroppgaver våren 2010 skal gjøres i henhold til nåværende ordning. Ny ordning vil gjelde fra og med høsten 2010, dvs. innlevering første gang vår SU ønsker at ordningen med elektroniske innlevering prøves høstsemesteret 2010, med innleveringsdato 30. oktober! Studieavdelingen vil i samarbeid med Servicetorget og Biblioteket utarbeide nødvendige rutiner og infrastruktur for at den nye ordningen skal fungere, samt sørge for informasjon om innleveringsordningen til studenter og ansatte. SU-sak 31/10 Rutiner for elektronisk innlevering i alle emner Studentene ønsker mest mulig elektronisk innlevering. SU er positive til at innleveringene skal skje i Fronter, men det understrekes at enkelte fagansatte vil fortsatt ha papirkopier også ved andre innleveringer enn rene eksamensinnleveringer. SU støtter ikke forslaget om at emneansvarlig selv må sørge for utskrift av dokumentene.

3 SU støtter således ikke foreslåtte pkt. 5 i forslag til rutiner: 5. Utskrift Emneansvarlig må selv organisere utskrift av dokumenter i forbindelse med andre innleveringer der dette er aktuelt. Fagseksjonene lager selv eventuelle interne rutiner. SU ønsker at Servicetorget kan være en mottakssentral for innleveringer der emneansvarlig ønsker at studentene skal levere papirutgave i tillegg til å ha levert i Fronter. SU understreker at det må være levert oppgave i Fronter som formelt er gjeldende for om studentene har levert eller ikke. SU ønsker følgende ordlyd i punkt 5 Emneansvarlig må selv organisere utskrift av dokumenter i forbindelse med andre innleveringer der dette er aktuelt. Fagseksjonene lager selv eventuelle interne rutiner. Servicetorget kan fungere som mottakssentral. Dette må koordineres av emneansvarlig overfor Servicetorget. Vedtak SU-sak 31/10: SU støtter de prinsipielle føringene i forslag til rutiner for elektronisk innlevering i alle emner. SU støtter ikke foreslåtte punkt 5 om utskrift av dokumenter i forbindelse med andre innleveringer enn eksamensinnleveringer. SU støtter følgende forslag til rutiner: 1. Generelt Alle innleveringer der dette er mulig skal gjennomføres i Fronter. Det vil skilles mellom eksamensinnleveringer og andre innleveringer. For emner som har eksamensinnleveringer (intern og/eller ekstern sensur) vil det bli opprettet egne eksamensinnleveringsrom i Fronter. Disse innleveringene skal også leveres i papirversjon i Servicetorget, og de vil administreres av studieseksjonen. Andre innleveringer kan være elementer i en mappevurdering, arbeidskrav eller andre oppgaver i emnet, altså innleveringer som ikke gis en selvstendig karakter. Eksamensansvarlig studieseksjonen har ansvar for følgende: Lage oversikt over eksamensinnleveringer og andre innleveringer At det opprettes innleveringsfoldere i eksamensinnleveringsrom i Fronter og at vurderingsmeldte studenter har tilgang til rommet Emneansvarlig har ansvar for følgende: Å rapportere inn innleveringsdatoer til studieseksjonen innen gitte frister slik at dette kan registreres i timeplan. Å opprette innleveringsfoldere for andre innleveringer i Fronter. Programansvarlig har ansvar for følgende: Å koordinere innleveringsdatoer på programmet slik at man unngår perioder med for høy belastning på studentene. 2. Informasjon Generell informasjon om innleveringer gis på og i Fronter. Ansvar: Studieseksjonen. Informasjon om eksamensinnleveringer gis i Fronter i det aktuelle eksamensinnleveringsrommet. Ansvar: Studieseksjonen Informasjon om andre innleveringer gis i Fronter i det ordinære emnerommet. Ansvar: Emneansvarlig.

4 3. Innlevering Innlevering av oppgaver som skal kjøres gjennom tekstgjenkjenning skal skje i et format som er tekstsøkbart (f.eks word, openoffice, pdf i tekstformat). Studenten er ansvarlig for at oppgaven leveres innen fristen i innleveringsfolderen i Fronter. Annen informasjon om innlevering gis i det aktuelle rommet i Fronter. 4. Tekstgjenkjenning/plagiatkontroll Intern sensor er ansvarlig for at plagiatkontroll gjennomføres. Veiledning til gjennomføring av dette finnes i Fronter i rommet fronterhjelp. Fronteransvarlig kan også kontaktes på for opplæring, oppretting av brukerkonto i Ephorus og annen hjelp i forbindelse med dette punktet. 5. Utskrift Emneansvarlig må selv organisere utskrift av dokumenter i forbindelse med andre innleveringer der dette er aktuelt. Fagseksjonene lager selv eventuelle interne rutiner. Servicetorget kan fungere som mottakssentral. Dette må koordineres av emneansvarlig overfor Servicetorget. 6. Support Studieseksjonen ved fronteransvarlig gir opplæring og støtte til gjennomføring av innleveringer i fronter. Kontakt: Studieavdelingen sørger for at det gis informasjon til studenter og ansatte når endelige rutiner er klare. Rutinene vil gjelde fra og med studieåret SU-sak 32/10 Trenerstudiet endringer studie- og emneplaner Vedtak SU-sak 32/10: 1. SU vedtar at det ikke åpnes for å endre studie- og emneplaner for TRL240 og TRL241 for studieåret SU vil understreke at fristen for å gjøre endringer er gått ut for lenge siden og andre emneansvarlige har fått avslag på å melde inn endringer etter fristen. SU ser de faglige argumentene for at studentene skal få komme tidligere i gang med praksis. SU åpner derfor for at emne- og programansvarlig kan legge inn praksis under organisering og arbeidsformer i emneplanen for TRL240. Dermed kan emneansvarlig gjøre noen praktiske justeringer av undervisningsinnholdet slik at studentene kan påbegynne praksis tidligere. Dersom program- og emneansvarlig ønsker å melde inn endringer gjeldende fra og med studieåret må dette gjøres innen oktober Studieseksjonen legger inn endringen i emneplanen for TRL SU åpner ikke for å opprette et eget 5SP emne i Idrettsmedisin for trenerstudiet parallelt med FAH330 Idrettmedisin (10 SP). Trenerstudiet må forholde seg til de vedtatte emner. SU ser at dette medfører ulemper for de trenerstudentene som ønsker å velge TRL316 Ballspillanalyse (5SP), ved at disse studentene da må velge 35 SP høsten SU oppfordrer programansvarlig til å utvide TRL316 Ballspillanalyse til 10SP fra og med studieåret Dette må meldes inn til SU innen oktober Studieavdelingen sørger for at timeplanen tilrettelegges slik at trenerstudentene kan ta 35 valgbare studiepoeng.

5 SU-sak 33/10 Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse SU ønsker gjerne noe statistikk på resultater for studenter tatt opp på grunnlag av realkompetanse sammenliknet med studenter tatt opp på grunnlag av GSK. Vedtak SU-sak 33/10: SU vedtar foreslåtte vedlagte retningslinjer for opptak til lavere grads studier ved NIH på grunnlag av realkompetanse. SU-sak 34/10 O-saker Høring Revisjon 1BA Handlingsplan studentrekruttering Berit Skirstad etterspurte markedsføring av SPM 30 SP engelsk tilbud - IBI bør få ekstraordinære rekrutteringstiltak framover for å øke jenteandelen Endelige emnenavn Coaching og ledelse Spørreskjema programevaluering. - Legges ut ca. første mai. Mål om å få høyere svarprosent enn tidligere. Hvordan kan skal vi klare dette? Bidrag fra STA? Bidrag fra programansvarlige? Sette av en time på timeplanen hvor studentene fyller ut skjema? Vedtak SU-sak 34/10: SU tar sakene til orientering SU-sak 35/10 Ingen saker Eventuelt NIH 16. april 2010

6 Retningslinjer for opptak til lavere grads studier ved Norges idrettshøgskole på grunnlag av realkompetanse Disse retningslinjene er fastsatt av Studieutvalget ved Norges idrettshøgskole Retningslinjene er i henhold til Universitets- og høgskolelovens 3-6, nr. 2 og rundskriv F fra Kunnskapsdepartementet. Godkjent realkompetanse gjelder kun for et særskilt studium ved et bestemt lærested. Det er følgelig ikke anledning til å søke om å bytte til studieplass ved annet lærested eller annet studieprogram på NIH. 1. Virkeområde Retningslinjene gjelder for opptak på grunnlag av realkompetanse til lavere grads studier ved NIH. Retningslinjene gjelder dessuten for privatisters adgang til å gå opp til eksamen på grunnlag av realkompetanse. 2. Opptakskrav Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller mer i opptaksåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Med realkompetanse menes de kunnskaper søkeren har fått gjennom arbeidserfaring, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. 2.1 Generelle opptakskrav Generelle opptakskrav gjelder alle studier Arbeidserfaring Søkere må dokumentere minimum fem års fulltids arbeidserfaring. Utdanning, organisasjonsarbeid og/eller omsorgsarbeid kan dekke deler av kravet. Det er en fordel med erfaring som omfatter veiledning, undervisning og arbeid innen fagkretsen og med målgruppen for den aktuelle utdanningen Norsk og engelsk Søkere må dokumentere skriftlige og muntlige kunnskaper i norsk (eller et annet nordisk språk) normalt tilsvarende Vg3-nivå og i engelsk normalt tilsvarende Vg1- nivå fra videregående skole, studieforberedende utdanningsprogram. Søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk på samme måte som søkere med generell studiekompetanse på grunnlag av utdanning fra land utenfor Norden Matematikk/naturfag: På enkelte studier kan det være aktuelt at søker må ha kunnskaper i matematikk og/eller naturfag tilsvarende Vg1-nivå fra videregående skole Motivasjon For å være kvalifisert må søkeren på en tilfredsstillende måte gjøre rede for motivasjon for å søke studiet og hvorfor søkeren tror han/hun kan gjennomføre studiet. 2.2 Spesielle opptakskrav For studier som har spesielle opptakskrav, må disse være oppfylt.

7 3. Rangering Realkompetansesøkere kan ikke poengberegnes, og må rangeres i forhold til poengberegnede søkere ved hjelp av en skjønnsmessig vurdering. Det kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som kan poengberegnes. Ved rangering skal det legges vekt på: - Omfang og relevans av praksis, utdanning og organisasjonsarbeid. - Ferdigheter innen fag som studiet forutsetter at søker har kunnskaper i. - Motivasjon for å søke studiet. - Hvorfor søkerne tror de kan gjennomføre studiet. 4. Krav til dokumentasjon All arbeidserfaring, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak må dokumenteres med attesterte kopier. Attest for arbeidserfaring må angi lengde og tidspunkt for arbeidsforholdet, stillingsprosent og innhold av arbeidet. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med bekreftelse fra ligningskontor eller foretaksregister. Fagkrav må dokumenteres med vitnemål/kompetansebevis fra utdanning, eller attest for arbeidserfaring som viser bruk av norsk/engelsk/andre fag i arbeidssituasjonen. Omsorg for egne barn skal dokumenteres med bostedsbevis fra Folkeregisteret for søkeren og egne barn, evt. attest fra sakkyndig (lege, sosialkontor e.l.). Attester må være datert for å komme i betraktning. Søkere som ikke dekker fagkravene i norsk og engelsk gjennom utdanning, må fylle ut eget skjema om språkkunnskaper. 5. Saksbehandling, vedtak og klage Studieavdelingen er saksforbereder. Prorektor og/eller fagansvarlig ved den aktuelle seksjonen/studieprogrammet behandler søknadene i samarbeid med Studieavdelingen og kommer med en anbefaling til Opptakskomiteen. Opptakskomiteen fatter vedtak om tilbud skal gis eller ikke. Søkere som ber om det har krav på begrunnelse av vedtak fattet av Opptakskomiteen. Krav om begrunnelse må framsettes i løpet av tre uker etter at søker mottok underretning om vedtaket, jf. forvaltningslovens 24. Dersom søker ikke er tilfreds med begrunnelsen som gis, har søker i henhold til forvaltningslovens 28 rett til å klage innen tre uker etter at søker er gjort kjent med begrunnelsen. Klage på avslag om opptak på grunnlag av realkompetanse, skal stiles til Styrets klagenemnd og sendes Studieavdelingen. Seksjonene er ansvarlige for at nødvendig personale er til stede slik at saksbehandling og eventuell klagebehandling kan skje innen fastsatte frister. 6. Privatister Dersom en privatist fyller kravene til realkompetanse, slik de er fastsatt i pkt. 2, skal vedkommende ha adgang til å gå opp til eksamen som privatist under forutsetning av at studiet er åpent for privatister. 7. Ikrafttredelse og gyldighet Disse retningslinjene trer i kraft for deltidsstudier fra og med 1. juni 2010 og for heltidsstudier fra og med 1. september Endringer må behandles av Studieutvalget ved høgskolen.

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Saksliste

STUDIEUTVALGET. Saksliste STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 9/10 fra møte onsdag 13. oktober 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Anne Marte Pensgaard (SCP), Gunnar Breivik (SKS), Sigmund Anderssen (SIM), Vebjørn

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 7/11 fra møte tirsdag 25. oktober 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Trine Stensrud (vara SIM), Berit Skirstad (vara SKS, tilstede

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. HØRING: Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høringsinstanser iflg vedlagte liste Dok.nr. 1 9 OKT. 2006 Aikivnr. Sé> O Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200604428 18.10.06 HØRING: Forslag til ny felles

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

HØRING FORSLAG OM NY FORSKRIFT OM OPPTAK TIL BACHELORUTDANNINGEN VED POLITIHØGSKOLEN

HØRING FORSLAG OM NY FORSKRIFT OM OPPTAK TIL BACHELORUTDANNINGEN VED POLITIHØGSKOLEN Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Deres referanse: 2008/00995-13 273.1 Vår referanse: 20100217 Sted, Dato Oslo, 31.10.2012 HØRING FORSLAG OM NY FORSKRIFT

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2009/2010 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015 tisip Innhold FORSIDE... 1 PRAKTISK INFORMASJON... 3 Kontaktinformasjon...3 Lånekassen...3 Obligatorisk oppmøte...4 Undervisning og eksamen...4 Sensurfrister...4

Detaljer

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet

2-1. Generell studiekompetanse Kunnskapsløftet Vedlegg til rundskriv F15-10 Forskrift om opptak til høyere utdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-6, 3-7 og

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer