Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag. Vi viser til epost sendt torsdag 20.04.2012 med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11:"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Avdeling for allmenne fag Saksbehandler: Intern tlf.: E-post: Journalnummer: Dato: Helle Friis Knutzen Ikke-opptak til studier ved Fakultet for allmennvitenskaplige fag Vi viser til epost sendt torsdag med gjengitt styrevedtak i S-sak 50/11: Styret vedtar at dersom antallet primærsøkere til studieprogram er lavere enn femten, skal det foretas en helhetsvurdering. I en slik helhetsvurdering skal det bl.a. legges vekt på studieprogrammets plass i den samlede porteføljen, dets forhold til fagprofilen, mulig samordning med andre studieprogrammer, økonomien i studieprogrammet samt hvilke tiltak som kan være aktuelle for å øke antallet søkere til studieprogrammet. Det blir bedt om tilbakemelding fra avdelingene i samsvar med styrets ovennevnte vedtak. AF har en rekke studium med færre enn 15 førsteprioritetssøkere. Vi ønsker å tilby alle disse studiene høsten Argumentasjon for dette framgår under, gruppert for fagområder: Kultur, språk og historie 481 Historiske fag, bachelor 921 Litteratur og språk, bachelor Vi ber om at disse studieprogrammene sees i sammenheng. Vi viser til søknaden om opprettelse av de to studiene (ephortesak 11/1599-3). Her understreket vi at ønsket om igjen å ha to ulike humanistiske grader var et rent rekrutteringstiltak en nødvendig tilpasning til Samordna Opptak for å gjøre begge studieretningene på den humanistiske bachelorgraden synlige der. For øvrig medførte oppdelingen ikke noen endringen i forhold til opplegget for den felles humanistiske bachelorgraden. Vi forutsatte derfor i søknaden at de to nye studiene skulle behandles som ett med tanke på måltall/studenttall. Hvis vi legger disse studiene sammen, er det p.t. 17 studenter. Videre vil vi påpeke at både Historiske fag, bachelor og Litteratur og språk, bachelor er verdifulle med tanke på rekruttering til Kulturstudier, master som igjen vil være en viktig rekrutteringsbase for den nye doktorgraden i kulturstudier. Vi vil også bemerke at så lenge vi har årsstudier, er bachelorgradene viktige instrumenter for å beholde studentene hos oss utover det ene året. Endelig vil vi påpeke at det er omfattende endringer i gjære i bachelorstudiet Kultur - arrangering, formidling og forvaltning i forbindelse med en evaluering av dette. Vi forventer at disse endringene vil få betydning for hele instituttets portefølje. Bl.a. kan det være snakk om å gi de humanistiske fagene større plass i BA i kultur. Det er selvsagt lite hensiktsmessig å gjøre store forandringer i forkant av den evaluerings- og endringsprosessen som vi planlegger. Derfor ønsker vi å foreta opptak her til tross for relativt svake tall så langt i opptaket.

2 2 400 Idéhistorie Studiet er en viktig del av 481 Historiske fag, bachelor og studentene på sistnevnte studium vil få problemer med å fylle opp bachelorgraden sin med relevante fag dersom tilbudet om idéhistorie faller bort. 2 av 6 emner er samkjørt med emner som inngår i BA i kultur arrangering, formidling og forvaltning. Erfaringsmessig er det i snitt ca 15 studenter som tar de øvrige emnene knyttet til studiet. 912 Spansk og latinamerikansk språk og kultur Først ønsker vi å påpeke at tallene viser en økning fra i fjor. Vi har etter vedtak og utlysning i studieåret 2010/2011 nylig utvidet kapasiteten i spansk faggruppe fordi vi tror at markedet for spansk vil øke nå når det første kullet med elever som har hatt spansk fra 8. skoleår og gjennom hele videregående skole, blir studenter. Dette utvidede markedet ønsker vi vår del av, og satser derfor offensivt. Vi må gi denne satsingen litt tid før vi eventuelt vurderer å reversere ekspansjonen på spansk. Vi har for øvrig som et ledd i denne offensiven nettopp inngått en samarbeidsavtale om spanskundervisning i Costa Rica som vi håper vil gi betydelig økning i studiepoengproduksjon totalt sett, og samtidig øke rekrutteringen til studiet i Bø. Men dette tilbudet blir først lansert i disse dager. Vi kan derfor ikke forvente noen umiddelbar effekt Norsk, påbygging Som en del av høgskolens internasjonaliseringsstrategi har norskgruppen vært velvillig til å samarbeide med Scandinavian Studies in Telemark (SST) for å gi våre internasjonale studenter flere, bredere og bedre alternativer til kurs. Emnet 2115 Fantastisk litteratur, som går på Norsk, påbygning, går også som 2526 Fantastisk litteratur for internasjonale studenter. Det er instituttets håp at slike samarbeidstiltak skal gjøre SST mer kostnadseffektivt og attraktivt. SST er under revisjon p.g.a. sviktende oppslutning. Det er i denne situasjonen ikke ønskelig å frata SST-studentene en interessant valgmulighet ved ikke å kjøre 8100 Norsk, påbygning i kommende studieår. Norskmiljøet på IKH har dessuten vært i front når det gjelder å utvikle nettilbud til studentene. Våren 2012 går det første kullet med nettstudenter ut, og tilbakemeldingene er udelt positive (til dels overveldende positive). Flere av nettstudentene som er ferdige nå, etterlyser muligheten til å fortsette. Faggruppen ønsker å gi dem et tilbud på Norsk, påbygning som med enkle grep gjøres nettbasert. De har derfor utviklet et nettbasert tilbud og studentene har fått mulighet til å søke intern overgang med frist 1. mai. Også av den grunn bør vi foreta opptak på 8100 Norsk, påbygning. Erfaringer fra tidligere år viser at det til påbygningsstudiene (dette gjelder engelsk og historie også) er mange lokale påmeldinger som ikke kan telles ennå. Studentene rekrutteres fra 921 Litteratur og språk, bachelor og interne overgangsordninger. Det nøyaktige tallet vil ikke være klart før 15. september. Endelig ønsker instituttet å påpeke at vi har en forpliktelse i forhold til studentene til å gi dem et tilbud om en fordypning da dette kreves for at de skal få en bachelorgrad hos oss Nordisk historie, fordypning Som ved 8100 Norsk, påbygging er det vanskelig å få noen reelle tall på påbygningsemnene på instituttet før 15. september. Erfaringene fra tidligere tilsier at dette tilbudet først og fremst rekrutterer blant våre egne studenter. Instituttet vil dessuten understreke at Nordisk historie er den eneste muligheten studentene på 481 Historiske fag, bachelor har for å få en fordypning og dermed en bachelorgrad.

3 Engelsk, fordypning Instituttet vil også her påpeke at tallene som fremkommer gjennom Samordna opptak nå, ikke er reelle. I fjor var søkertallet til Engelsk, fordypning 0, mens det var 6 og 9 studenter som tok eksamen. Faggruppen er imidlertid urolig for studenttallene og har forsøkt å gjøre studiet mer attraktivt. Neste studieår skal det for første gang tilbys et nettbasert emne både for campus- og fjernstudenter som skal gå på vårsemesteret ( 2030N Literature of Mystery and Detection (desentralized and nett based) ). Dette er et interessant eksperiment, og det er lite hensiktsmessig å redusere undervisningstilbudet i engelsk umiddelbart forut for en satsing på nettstudier som kan gi dette faget en oppsving av samme type som norsk og historie nå opplever. Vi vil dessuten her gjenta argumentet om at instituttet ønsker å gi studentene som er tatt opp på 921 Litteratur og språk, bachelor tilbud om en fordypning da det kreves for å få en bachelorgrad. Det bør være mulig å velge fordypning i norsk eller engelsk om vi skal ha ambisjon om å opprettholde og øke studenttallene både på engelsk og norsk Kuratorarbeid Dette er et betalingsstudium med søknadsfrist 15. mai. Studiet blir kun startet opp dersom det er minst søkere på dette tidspunktet. 273 Kulturarbeid, kandidat og 8933 Kultur arrangering, formidling og forvaltning, fordypning Disse studiene tilsvarer og er helt samkjørt med hhv de to første årene og det siste året av BA i kultur arrangering, formidling og forvaltning. Det vil derfor ikke være nonen besparelser ved ikke-opptak til disse studiene Ex.phil/fac. Alle emner som inngår i dette studiet inngår også som obligatoriske emner i BA i historiske fag, BA i litteratur og språk og i nedlagte BA i humanistiske fag som vil ha studenter knyttet til seg også de to neste årene. Natur og miljø 388 Økologi og naturressurser, BA 448 Forurensing og miljø, BA 605 Natur og miljø, årsst. Første år av disse tre studiene er helt sammenfallene og sammenfaller også med første år av BA i natur, miljø og friluftsliv. Det er til sammen 51 søkere til disse studiene. De to siste årene av BA i økologi og naturressurser og BA i forurensning og miljø har anslagsvis 80 av sine 120 studiepoeng felles. Studiene er en viktig underbygning for masterstudiet i natur, helse og miljø - som i år har en gledelig økning i søkere. Studiene er således en viktig første byggekloss for vår nye doktorgrad i økologi Masterstudium i natur-, helse og miljøvern for lærere Alle emner som inngår i studiet er felles med vanlig Master i natur-, helse- og miljøvernfag, som har 34 søkere. Til sammen har de 38 søkere Alpine Ecology, årsstudium 5897 Alpine Ecology, høst Disse studiene er først og fremst søkt av studenter ved samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Emnene i disse studiene tilbys som valgemner i andre internasjonale studier og i BA-studiene i dette fagområdet.

4 4 Informatikk, økonomi og administrasjon 5840 Ecotourisme and Sustainability Studiet tilbys først og fremst som en del av vår engelskspråklige studieportefølje. Studiet har først og fremst søkere fra samarbeidsinstitusjoner internasjonalt. Alle fagene tilbys her tilbys også på andre engelskspråklige studietilbud, som Alpine Ecology og Scandinavian studies. 164 Bedriftsøkonomi, Bø 035 Økonomi og administrasjon, kandidatstudium 6103 Revisjon, fordypning 6113 Reiseliv, fordypning 6116 Internasjonal markedsføring, fordypning 6923 Innovasjon og entreprenørskap, påbygging Dette er studium hvor alle emner sammenfaller med emner i enten første, de to første eller siste år av studienes tilsvarende BA-studium. Her er ingen innsparing ved ikke-opptak. 187 Informasjonsbehandling, årsstudium, Bø Alle emner her inngår i BA i informasjonssystemer og BA i informatikk. 395 Informatikk, Bachelor Minst 120 av 180 studiepoeng er felles med BA i informasjonssystemer. Til sammen har de to BAstudiene 24 søkere. Hvis man legger til søkere til årsstudium i Bø, er det 34 søkere til sammen. Flere av studentene på årsstudiene i Porsgrunn og Bø går over til BA i informatikk etter avsluttet førsteår, slik at tallet på studenter på 2. og 3. år er høyere enn søkertallet tilsier. Eksempelvis er det 8 flere som går på 2. året nå i vår enn det det var primærsøkere til studiet høsten Informatikkfagmiljøet er også en viktig bidragsyter på deler av økonomistudiene. For eksempel er det ca 200 studenter som var meldt opp emnet Informasjonsbehandling, 10 stp i Bø i høst i Porsgrunn Geografiske informasjonssystemer Her er 50 av 60 studiepoeng samundervist med andre studium, blant annet informatikkstudiene og studiene i natur, helse og miljøvern. Det ene emnet som ikke inngår i andre studium er et prosjektarbeidsemne som er svært lite ressurskrevende. Idrett og friluftsliv 9404 Idrett, administrasjon og ledelse Trenerstudiet, fordypning 9440 Idrettsvitenskap, BA, 2. året 9912 Friluftsliv, kultur og naturveiledning Friluftsliv, kultur og naturveiledning 2 Alle disse studiene tilsvarer 2. og 3. år på henholdsvis BA i idrettsvitenskap og BA i friluftsliv, kultur og naturveiledning 1.

5 Nordisk friluftsliv Dette er et studium som tilbys i et Nordisk nettverk, der HiT står for undervisning i ett av fire emner. 25 studenter fra Danmark og Sverige kommer hit hvert år for å ta dette emnet. Studiet tilbys også for norske studenter. Det er ingen ekstra kostnader forbundet med å ha norske studenter registrert på studiet. På bakgrunn av argumentasjon over håper vi på styrets godkjenning av oppstart av alle ovennevnte studier høsten **** Fakultetet vil legge til at vi i forbindelse med studieporteføljesaken i november 2012 vil foreslå å legge ned en rekke av de fordypnings- og påbygningsstudium det lenge har vært få søkere til. Vi kan finne andre metoder for å knytte til oss disse studentene for eksempel gjennom å registrerer de direkte inn på sisteåret på det tilsvarende BA-studier. Vennlig hilsen Arild Hovland dekan Helle Friis Knutzen førstekonsulent

Innkalling. Styret. Møte 8/14-27.11.2014. Høgskolen i Telemark

Innkalling. Styret. Møte 8/14-27.11.2014. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 8/14-27.11.2014 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 390 l Porsgrunn Telefon: 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 (http://www.h it.no/mainfcontent/view/full/1

Detaljer

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014

Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 13.02.2015 Retningslinjer for opptak til grunn- og påbyggingsstudier på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Telemark gjeldende fra studieåret 2013/2014 Fastsatt av styret for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT

Høgskolen i Telemark. Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Høgskolen i Telemark Utredning om ny grunnskolelærerutdanning (GLU) ved HiT Notodden, 30. april 2009 Innhold: 1. Innledning 3 2. Anbefalinger 6 3. Arbeidet i utvalget 9 4. Samlet gjennomgang av fagtilbud

Detaljer

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkrykode: Styresak: Sak nr.: zoly Møte: 30.10.2014 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Bakgrunn Det vises til Styresak 54114 om studieprogram

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 5/2014 12. november 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 08:30-13:00

Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 08:30-13:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 03/2014 Møtested: Universitetet i Nordland Dato: 27.05.2014 Tidspunkt: 08:30-13:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår:

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår: 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer

Kvalitetsrapport for 2010

Kvalitetsrapport for 2010 Kvalitetsrapport for 2010 Innhold Kvalitetsrapport for 2010... 0 1. Innledning... 2 2. Sammendrag og konklusjoner... 3 2.1 Utdanning... 3 2.2 Forsknings- og utviklingsarbeid... 3 2.3 Formidling, nyskaping

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015

Rapport fra arbeidsgruppe. KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Rapport fra arbeidsgruppe KOBLING: Bakgrunnsinformasjon til utarbeiding av handlingsplan for internasjonalisering 2012-2015 Bildet på forsiden: Internasjonale deltakere på Høgskolen i Bergen sin Erasmus

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Internt notat Journalnr: 2008/1583 Dato: 14.10.2008. AF KSS-08 Søknad om etablering av årsstudium i Ecotourism and Sustainability

Internt notat Journalnr: 2008/1583 Dato: 14.10.2008. AF KSS-08 Søknad om etablering av årsstudium i Ecotourism and Sustainability Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitenskapelige fag Seksjon for studie- og forskningssaker Internt notat Journalnr: 2008/1583 Dato: 14.10.2008 AF KSS-08 Søknad om etablering av årsstudium i Ecotourism

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Y-vei i ingeniørutdanning

Y-vei i ingeniørutdanning 1 Y-vei i ingeniørutdanning - forslag til tilpassing etter ny rammeplan Den alternative ingeniørutdanningen Y-vei ble startet opp som forsøksordning i 2002 og godkjent som et permanent studium i 2007.

Detaljer

Rapport om studentrekruttering. September 2014

Rapport om studentrekruttering. September 2014 Rapport om studentrekruttering September 2014 1 Innhold Innhold... 2 1. Introduksjon... 4 2. Kommunikasjonsplattform for studentrekruttering... 5 Innledning... 5 Strategiske mål... 5 Innhold og varighet...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 16. Juni 2010 Vår ref.: 2010/788 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Kristian K. Fredriksen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren,

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1

Studentopptaket 2012. Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis. Opptaksrapport 2012 side 1 Studentopptaket 12 Opptak til BA- og MA programmene PPU studiet og Skapende kuratorpraksis Opptaksrapport 12 side 1 Innhold Studentopptaket 12... 1 Innhold... 2 Innledning og sammendrag... 3 Søkertall

Detaljer

Endringer i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer

Endringer i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer UNIVERSITETSSTYRET Universitetet i Bergen Arkivkode: ) Styresak: 82/13 Sak nr.: ; / Møte: 11.12.13 Endringer i studietilbud og fastsetting av opptaksrammer Bakgrunn Universitetsstyret vedtar årlig endringer

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer