Møtebok Styret. Møte 3/ Høgskolen i Telemark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok Styret. Møte 3/09-7.5.2009. Høgskolen i Telemark"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 3/ Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : Telefaks :

2 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok Saksbehandler: Anita Dale Direkte innvalg: E-post Journalnummer : 2009/3 Dato : Møtenummer : 3/2009 Motedag/-dato : Torsdag 7. mai 2009 Møtetid : Kl Møtested/-rom: Høgskolen i Telemark, studiested Notodden, møterom S-363 SAKSLISTE B-sak B-sak S-sak 34/09 Godkjenning av innkalling S-sak 35/09 Godkjenning av saksliste S-sak 36/09 Godkjenning av møtebok fra møtet 27. mars 2009 S-sak 37/09 Informasjonsutveksling S-sak 38/09 Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 1. tertial 2009 S-sak 39/09 Orientering om status for høgskolens økonomi S-sak 40/09 Fordeling og disponering av økonomiske ressurser til stipendiatstillinger S-sak 41/09 Utvelgelse av nytt studium for intern evaluering S-sak 42/09 Søkertall 2009 S-sak 43/09 Status for og videreutvikling av arbeidet med universitetsprosjektet S-sak 44/09 Spørsmål om utvidelse av stillingsrammen ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning S-sak 45/09 Årsrapport om verne- og miljøarbeidet i høgskolen 2008 S-sak 46/09 Fastsetting av møteplan for styret for studieåret S-sak 47/09 Fastsetting av stillingsomtale for stilling som professor II innen formgiving, kunst og håndverk - fagdidaktikk og tilsetting uten forutgående kunngjøring S-sak 48/09 Oppretting av stilling som professor II innen elkraftteknikk - fastsetting av stillingsomtale og tilsetting uten utlysing i stillingen S-sak 49/09 Eventuelt S-sak 50/09 Referatsaker

3 2 TIL STEDE: Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Kari Carlsen Peter Fjågesund Tekn./adm. Trine Ellefsen Eksterne: Rune Nilsen Sigbjørn Molvik Studentene: Odd Erling Tjøstheim Administrasjonen: Nils Røttingen, høgskoledirektør Per M. Holtung, informasjonssjef (ikke tilstede under B-saker) Marianne Thorsdal, PO-direktør John Viflot, økonomidirektør (ikke tilstede under B-saker) Olav Risholt, prosjektdirektør (ikke tilstede under B-saker) Anita Dale, førstekonsulent Forfall: Ingrid Risland Gunn Marit Helgesen Ingen eksterne vararepresentanter kunne møte. Ikke møtt: Linda Pettersen Prorektor hadde merknad til at det ofte er forfall fra eksterne styremedlemmer til styremøtene. Ofte kan heller ikke de eksterne varamedlemmene møte. Spørsmålet ble diskutert og ulike tiltak ble nevnt. Administrasjonen følger opp. Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen: S-sakene 34/09-39/09, S-sak 45/09, S-sakene 47/09 og 48/09, S-sak 43/09, S-sakene 40/09-42/09, S-sak 44/09, S-sak 46/09 og S-sakene 49/09 og 50/09. Dokument som ble utdelt i møtet: Referat fra informasjons- og drøftingsmøtet med tjenestemannsorganisasjonene Høgskoledirektørens oppsummering av etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet VEDTAKSLISTE S-sak 34/09 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 3109

4 3 S-sak 35/09 Godkjenning av saksliste Det ble ikke meldt saker under Eventuelt: Sakslisten ble enstemmig godkjent. S-sak 36/09 Godkjenning av møtebok fra møtet 27. mars 2009 Møtebok fra møtet 27. mars 2009 ble enstemmig godkjent. S-sak 37/09 Informasjonsutveksling Rektor orienterte om følgende: Etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet Høgskoledirektørens skriftlige oppsummering fra møtet ble utdelt. Rune Nilsen, prorektor og høgskoledirektøren supplerte. Kari Carlsen stilte spørsmål om departementets svar i forbindelse med utfordringene knyttet til ny grunnskolelærerutdanning. Høgskoledirektøren, rektor og prorektor informerte. Brev til Kunnskapsdepartementet om målrettet tildeling av studieplasser i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett. HiT ber om å få tilbakeført 50 studieplasser i ingeniørutdanningene i tillegg til tildeling av 30 ekstra studieplasser innen vernepleierutdanning, 15 studieplasser innen mastergradsstudium i engelsk og norsk - fagdidaktisk retning og 10 studieplasser innen allmennlærerutdanningen. Møte med Telemark fylkeskommune ang. partnerskapsavtalen m.v. Felles ledelsesseminar med Universitetet i Agder Forskerforbundets OU-seminar i Langesund, , for ledere og tillitsvalgte i Universitetet i Agder og høgskolene i Buskerud, Telemark og Vestfold. S-sak 38/09 Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 1. tertial 2009 Journalnummer: 2009/509 Saksutredning fra høgskoledirektøren Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret gir rektorfullmakt til å godkjenne høgskolens regnskap for 1. tertial Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 3109

5 1 ^ t i`f 1, I 2 L ^', 4 S-sak 39/09 Orientering om status for høgskolens økonomi Journalnummer: 2007/ Langtidsbudsjett for perioden for Høgskolen i Telemark Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 10/09. Tilråding: Styret tar økonomisk status til orientering. Rune Nilsen, Sigbjørn Molvik og prorektor fremmet følgende endringsforslag: Styret registrerer at den økonomiske situasjonen ved høgskolen er bekymringsfull. Styret ber administrasjonen arbeide videre med en gjennomgang av de økonomiske utfordringene i tråd med konklusjonen i saken. Styret ber om en særlig oppfølging av følgende forhold: 1. Kompetansegrunnlaget for FoU ved institusjonen inkludert publisering 2. Fellessatsingene på FoU og mastergrads- og forskerutdanninger 3. Fellessatsinger på utdanningsløpene 4. Institusjonell mulighet for felles forvaltning av ledige stillinger som forskningskapital 5. At universitetsfunksjonsatsingen holdes på et høyt nivå Peter Fjågesund fremmet følgende endringsforslag: Styret tar økonomisk status til orientering og ber administrasjonen om å arbeide videre med synspunkter som kom frem i møtet. Høgskoledirektøren trakk sin tilråding i møtet. Votering: Endringsforslaget fra Nilsen, Molvik og prorektor ble stilt opp mot endringsforslaget til Fjågesund. Endringsforslaget fra Nilsen, Molvik og prorektor ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer. Endringsforslaget fra Nilsen, Molvik og prorektor ble deretter votert over punktvis. Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 5 ble vedtatt med 7 mot 1 stemme. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 3109

6 5 Vedtak: Styret registrerer at den økonomiske situasjonen ved høgskolen er bekymringsfull. Styret ber administrasjonen arbeide videre med en gjennomgang av de økonomiske utfordringene i tråd med konklusjonen i saken. Styret ber om en særlig oppfølging av følgende forhold: 1. Kompetansegrunnlaget for Fo U ved institusjonen inkludert publisering 2. Fellessatsingene på Fo U og mastergrads- og forskerutdanninger 3. Fellessatsinger på utdanningsløpene 4. Institusjonell mulighet for felles forvaltning av ledige stillinger som forsknings kapital 5. At universitetsfunksjonsatsingen holdes på et høyt nivå S-sak 40/09 Fordeling og disponering av økonomiske ressurser til stipendiatstillinger Journalnummer: 2007/ Oversikt over stipendiatstillingene Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 14/09. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret tar saken til foreløpig orientering med de signaler som fremkom i møtet. S-sak 41/09 Utvelgelse av nytt studium for intern evaluering Journalnummer: 2009/533 Saksutredning fra høgskoledirektøren Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 15/09. Organisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret vedtar at videreutdanning helsesøster ved Avdeling for helse- og sosialfag skal være gjenstandfor intern evaluering i Høgskoleni Telemark REFERAT FRA MØTE 3109

7 1 'Ililfi i tl 6 S-sak 42/09 Søkerta Journalnummer: 2009/ Oversikt over primærsøkere til HiT gjennom Samordna Opptak 2. Oversikt over primærsøkere til HiT gjennom lokalt opptak Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 15/09. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret tar foreløpig søkertall for 2009 til orientering. S-sak 43/09 Status for og videreutvikling av arbeidet med universitetsprosjektet Journalnummer : 2009/124 Saksutredning fra høgskoledirektøren Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 11/09. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Styret gir sin tilslutning til det videre arbeidet med universitetsprosjektet slik det omtales i saksforelegget. 2. Det utformes en prosjektplan for universitetssatsingen med klare rapporteringsrutiner. Det etableres en prosjektorganisasjon som sikrer god forankring internt i høgskole?, og blant sentrale regionale aktører. Planen leggesfram for styret i møtet S-sak 44/09 Spørsmål om utvidelse av stillingsrammen ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Journalnummer: 2009/ Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Saken ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene , jf. D-sak 16/09. Organisasjonene sluttet seg til høgskoledirektørens tilråding. Høgskoleni Telemark REFERAT FRA MØTE 3109

8 7 1, 7 IIL2 L^ 1 Tilråding: 1. Ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning blir stillingsrammen for ordinære stillinger økt med 1 stilling og stillingsrammen for oppdragsstillinger blir økt med 3 stillinger. Stillingsrammen for avdelingen fastsettes etter dette til 136,80 ordinære stillinger og 16 oppdragsstillinger. 2. Ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning blir stillingsrammen for ordinære stillinger midlertidig utvidet med 1 stilling. Utvidelsen gjelderfram til det blir ledigfast stilling innen fagområdet pedagogikk, men likevel ikke lenger enn til Votering: Det ble stemt punktvis over tilrådingen. Pkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme. Pkt 2 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning blir stillingsrammen for ordinære stillinger økt med 1 stilling og stillingsrammen for oppdragsstillinger blir økt med 3 stillinger. Stillingsrammen for avdelingen fastsettes etter dette til 136,80 ordinære stillinger og 16 oppdragsstillinger. 2. Ved Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning blir stillingsrammen for ordinære stillinger midlertidig utvidet med 1 stilling. Utvidelsen gjelder,fram til det blir ledigfast stilling innen fagområdet pedagogikk, men likevel ikke lenger enn til S-sak 45/09 Årsrapport om verne- og miljøarbeidet i høgskolen 2009 Journalnummer: 2009/91 1. Årsrapport om verne- og miljøarbeidet ved Høgskolen i Telemark for 2008 Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 12/09. Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: Styret tar årsrapport om verne- og miljøarbeidet ved Høgskolen i Telemarkfor 2008 til etterretning. Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 3/09

9 tl'1^ ^q b^t 11^, 1^A 8 S-sak 46/09 Fastsetting av møteplan for styret for studieåret Journalnummer: 2007/ Planleggingskalender studieåret Tjenestemannsorganisasjonene fikk informasjon om saken i møte , jf. I-sak 13/09. Tilråding: Dato Tid Sted Evt. tema Torsdag 24. september Kl Bø Torsdag 22. og Styremøte m/seminar.fredag 23. oktober Torsda 26. november Kl Notodden Torsdag 17. desember Kl Porsgrunn Torsdag 25. februar Kl Bø Torsdag 25. og Styremøte m/seminar.fredag 26. mars Torsdag 6, mai Kl Notodden Torsdag 17. juni Kl Porsgrunn Etter innspill i møtet endret høgskoledirektøren sin tilråding, som ble enstemmig vedtatt slik: Dato Tid Sted Evt. tema Torsdag 24. september Kl Bø Torsdag 29. og Styremøte in/seminar fredag 30. oktober Torsdag 26. november Kl Notodden Fredag 18. desember Kl Porsgrunn Torsdag 25. februar Kl Bø Torsdag 25. og Styremøte m/seminar fredag 26. mars Torsdag 6. mai Kl Notodden Torsdag 17. juni Kl Porsgrunn Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 3/09

10 9 S-sak 47/09 Fastsetting av stillingsomtale for stilling som professor II innen formgiving, kunst og håndverk - fagdidaktikk og tilsetting uten forutgående kunngjøring Journalnummer: 2009/ Internt notat fra Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning 2. Sakkyndig vurdering CV for Christina Nygren-Landsgård 4. Avdelingens forslag til stillingsomtale 5. Høgskoledirektørens forslag til stillingsomtale Tilråding: 1. Styret fastsetter stillingsomtale for bistilling som professor II innen fagområdet formgiving, kunst og håndverk -fagdidaktikk i samsvar med høgskoledirektørens forslag Styret godkjenner at det blir foretatt ansettelse i stillingen uten forutgående kunngjøring. 3. Christina Nygren-Landsgard ansettes i 20 % bistilling som professor II innen fagområdet formgiving, kunst og håndverk -fagdidaktikk for perioden til Prorektor fremmet følgende utsettelsesforslag. Saken utsettes og oversendes FoU-utvalget til vurdering. Votering: Utsettelsesforslaget fra prorektor falt med 3 mot 5 stemmer. Tilrådingen ble stemt over punktvis. Alle punktene ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret fastsetter stillingsomtale for bistilling som professor II innen fagområdet formgiving, kunst og håndverk -fagdidaktikk i samsvar med høgskoledirektørens forslag Styret godkjenner at det blir foretatt ansettelse i stillingen uten forutgående kunngjøring. 3. Christina Nygren-Landsgard ansettes i 20 % bistilling som professor II innen fagområdet formgiving, kunst og håndverk -fagdidaktikk for perioden til Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 3109

11 1 'f1i_lf^^t IT 10 S-sak 48/09 Oppretting av stilling som professor II innen elkraftteknikk - fastsetting av stillingsomtale og tilsetting uten utlysing i stillingen Journalnummer: 2009/ Internt notat fra Avdeling for teknologiske fag 2. Forslag til stillingsomtale fra Avdeling for teknologiske fag 3. CV for Ole-Morten Midtgård 4. Sakkyndig vurdering Styret fattet følgende enstemmige vedtak i samsvar med høgskoledirektørens tilråding: 1. Styret vedtar å opprette en bistilling som professor II innen elkraftteknikk ved Avdeling for teknologiske fag. 2. Styret fastsetter stillingsomtalefor stillingen i samsvar med forslaget fra Avdeling for teknologiske fag. 3. Styret vedtar å tilsette Ole-Morten Midtgård i 20 % bistilling som professor innen elkraftteknikk ved Høgskolen i Telemark for en periode på 3 år. S-sak 49/09 Eventuelt Ingen saker. S-sak 50/09 Referatsaker Følgende referatsaker ble sendt ut med møteinnkallingen: KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk. " Brev fra Kunnskapsdepartementet. Departementet fastsetter at Høgskolen i Telemark kan opprette doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk. 50/02 "St meld nr. 30 ( ) Klima for forskning. " Hovedpunkter i meldingen er at bevilgningene til forskning vil fortsette å øke og at forskningspolitikken skal styres etter ni forskningspolitiske mål. Regjeringen fremhever klimaendringene som den viktigste utfordringen i samfunnet, og dermed også for forskningen. Kapittel 2 i meldingen, Regjeringens forskningspolitikk: Status og sammendrag, er vedlagt. Høgskoleni Telemark REFERAT FRA MØTE 3109

12 11 FELLESADMINISTRASJONEN 50/03 "Tilsagn på søknad om støtte til prosjektet "Digitale Telemarkskilder". " Telemark fylkeskommune, Hovedutvalg for Kultur og identitet, har vedtatt å gi Høgskolen i Telemark tilsagn på kr til prosjektet "Digitale Telemarkskilder". 50/04 "Anvendelse av midler for å stimulere aktiviteten i norsk økonomi. " Statsbygg er tildelt 7 mill. kroner for å sette i gang rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeider ved Høgskolen i Telemark. Statsbygg og HiT har i samråd utformet en prioriteringsliste og rektor har fattet følgende vedtak, som samsvarer med prioriteringslisten: Liste fra Forslag til nye tiltak møtet med HiT Sum pr (foreløpige kalkyler ) Statsbygg prioritering studiested Bø BØ, ombygging av resepsjon Ombygging av avdelingskontor/arkiv til stipendiatkontor Ombygging som følge av utvidelse Parkeringsplasser som følge av anlegging av gangvei Sum BØ Porsgrunn Postec Baldakin/tekke - utomhus atrium Vinduer 2.etasje maskinblokk ca 20 stk Utskifting av belegg og lister i bygg B Utskifting av belegg og lister i auditorium B113 Ombygging KFS Mindre ombygginger av kontorer Sykkelstativer Vurdere parkeringsplass bak bygg F Utskifting av lysarmatur i stort auditorium alt. Lysstyring Persienner A271 HC-rom Sum KjØlnes Notodden Tillegg vindusutskifting F- L- og trappeoppgang ENØK - Varme- og lysstyringstyring S- blokk (kontor/kantine/møterometc) Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 3/09

13 12 Xq b, I I! og N-fløy Keramikkavdelingen - innvendig oppussing (delvis brukeryrstyr) Sykkelstativ Bygging av ny garasje inntil SB's garasje Sum Notodden Reserve Sum TILSETTINGSUTVALG FAGLIGE STILLINGER 50/05 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for allmennvitenskapelige fag Sture Kvarv er innvilget permisjon fra stilling som førsteamanuensis fra til Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Ingvild Aspaas har fatt forlenget tilsetting i vikariat som høgskolelektor i pedagogikk fra til Elisabeth Hovde Johannesen har fatt forlenget tilsetting i 50 % vikariat som høgskolelektor i norsk fra til og forlenget tilsetting i 33 % vikariat som høgskolelektor i norsk fra til Per Haraldsen er overført til fast stilling som høgskolelektor i kristendom, religion og livssynskunnskap fra Elisabeta Eriksen er innvilget permisjon fra stilling som førsteamanuensis i matematikk fra til Anne Grethe Lauritzen har fatt forlenget tilsetting som høgskolelektor i pedagogikk fra til Avdeling for helse- og sosialfag Anita Aniksdal er tilsatt i 50 % stilling som høgskolelektor i psykologi fra med krav om at hun gjennomfører kurs i høgskolepedagogikk i løpet av 3 år. Vikariater som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sykepleie - godkjenning av utlysingstekst. Oppdragsstilling i barnevern - godkjenning av utlysingstekst. Hildegunn Garvoll er tilsatt i vikariat som høgskolelærer fra til Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 3/09

14 t""t ^_.1L, t j^l ^^ 13 Avdeling for teknologiske fag Professorat i modellbasert industriell optimering - godkjenning av utlysingstekst. Professor 11-stilling i C02-fangst - godkjenning av utlysingstekst. Stipendiatstilling i prosessanalytisk teknologi - godkjenning av utlysingstekst. Wijesinghe Kaluarachchinge Hiromi Ariyaratne er tilsatt som stipendiat innen fagområdet C02-nøytrale brensler fra til med krav om bestått mastergrad med tilfredsstillende resultat. TEKNISK- ADMINISTRATIVE STILLINGER 50/06 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Tone Marie Tesdal er overført til fast stilling som konsulent ved kurs- og oppdragsvirksomheten ved EFL fra Tonje Brokke er overført til fast stilling som konsulent ved kurs- og oppdragsvirksomheten ved EFL fra Avdeling for teknologiske fag Stilling som overingeniør/avdelingsingeniør i kjemi - godkjenning av utlysingstekst. Stillingen lyses ut når evt. oppsigelse foreligger. Bibliotektjenesten Paulo Bairos er tilsatt i 25 % stilling som konsulent. Driftstjenesten Kirsten Marie Olsen er tilsatt i 70 % stilling som renholder (arbeidsleder). Fellesadministrasjonen Kjell Torbjørn Steinhaug er tilsatt i vikariat som rådgiver fra til Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 3/09

15 14 1 _l i L IIn ANDRE FASTE UTVALG Læringsmil j tiutvalget Referat fra mote medfølgende hovedsaker: LMU-sak 14/09 Informasjons- og referatsaker 1. NOKUTS evaluering av kvalitetssikringssystemet våren LMU-sak 21/08 Forslagsrett for observatører i Læringsmiljøutvalget styrebehandlet (S-sak 10/09) 3. Informasjon om status for LMU-sak 20/07 - Strukturell problemstilling i Porsgrunn 4. Status for studiested Rauland Likestillingsutvalget 50/08 Referat fra møte medfølgende hovedsaker: LSU-sak 7/09 Status for likestillingsarbeidet LSU-sak 8/09 Orientering om program for lederforum med likestilling som tema 12. juni Styret tok referatsakene til orientering. Neste styremøte: Torsdag 18. juni i Porsgrunn,^l'i edt høgskoledirektør Høgskolen i Telemark REFERAT FRA MØTE 3/09

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler)

Høgskolen i Telemark. Liste fra møtet med Statsbygg. Sum pr studiested. Forslag til nye tiltak (foreløpige kalkyler) Høgskolen i Telemark Møtedato: 07.05.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 50/01 "Godkjenning av doktorgradsstudium i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk."

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02

mi& Høgskolen i Telemark styret Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mi& I> Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 7/09-26.1 1.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 ffl IENGTiffil ^^^ v Høgskolen

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 6/09-29.10.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 6/09-29.10.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 23.05.08 Møtenummer : 3/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 21.01.04 Møtenummer : 1/2004 Ekstraordinært styremøte Møtedag/-dato : Møtetid : Kl.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 21.09.07 Møtenummer : 5/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 11.05.07 Møtenummer : 3/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010

Møtebok. ro 119 Høgskolen Telemark. Styret. Møte 4/10-18.6.2 010 ro 119 Høgskolen Telemark Møtebok Styret Møte 4/10-18.6.2 010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 mm~miwi;miyk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 1/09-26.2.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 1/09-26.2.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 04.12.06 Møtenummer : 9/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. november 2006 Møtetid : Kl.

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark

Møtebok. Styret. Møte 51 I I 24.05.201. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 51 I I 24.05.201 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Effl~UNWIMT3 Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark

styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok styret Møte 5/09-24.9.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon: 35 57 50 00 Teletanks o 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 17.04.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 270 post 75 tilsagn om tilskudd til bygging av studentboliger."

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 124/01 "Omfordeling av 100 studieplasser - førskolelærerutdanningen." Brev 08.10.2007 fra

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 20.10.06 Møtenummer : 7/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark

Styret. Møte 2/09-27.3.2009. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 2/09-27.3.2009 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2008/10 18.04.08 Møtenummer : 2/2008 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 09.00-13.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 10/ 11-15. 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 M^ Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen

Styret: Faglig tilsatte: Dag K. Bjerketvedt, rektor (leder) Knut Duesund, prorektor Anne H. Glenna Frode Lieungh. Hanne Thürmer Stein Lier-Hansen Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 22.10.04 Møtenummer : 8/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 08.30-12.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.02.11 S-sak 16/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.02.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16/01 "Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 30.11.07 Møtenummer : 7/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 16.30 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 22.06.07 Møtenummer : 4/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.30 Møtested/-rom

Detaljer

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund

Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Torsdag 30. mars 2006 Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom : Quality Hotel & Resort Skjærgården - Langesund Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 03.04.06 Møtenummer : 2/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.00 Møtested/-rom

Detaljer

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007:

1. Rektor tildeler følgende stipend for doktorgradskvalifisering 2007: Høgskolen i Telemark Møtedato: 21.06.07 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 85/01 "Statsbudsjettet 2007 kap. 281 post 01 Tilskudd til pilotprosjektet Skolebasert lærerutdanning."

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 09.05.14 S-sak 39/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 09.05.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 39/01 Oversendelse av protokoll - omstillingsavtale i forbindelse med overføring av førskoleog

Detaljer

87/02 "Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse

87/02 Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.09.04 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER FELLESADMINISTRASJONEN 87/01 Valg av representanter til studentsamskipnadens styre." Brev av 03.09.04 til Studentsamskipnaden

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale / Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 18.11.05 Møtenummer : 7/2005 Møtedag/-dato : Torsdag 17. november 2005 Møtetid : Kl.

Detaljer

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar

Varamedlemmer: Førsteamanuensis Andreas Zedrosser (AF) Stipendiat Niranjan Parulekar Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 13.02.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13/01 "Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 4/15 07.05.2015. Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 4/15 07.05.2015, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale

Detaljer

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark

Møtebok. Møte 7/11-23.09.201 1. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 7/11-23.09.201 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært)

Møte 5/1 5-04.06.20 IS (ekstraordinært) Høgskolen i Telemark Møtebok Møte 5/1 5-04.06.20 IS Høgskole n i T elemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 390 l Porsgrunn Te lefon : 35 57 50 00 Telefaks: 35 57 50 02 iiej. IMI Høgskolen i Telemark Møtebok

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I

Møtebok. Styret. Møte 9/12-13.12.2012 '5111I '5111I Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 9/12-13.12.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen i Telemark Styret

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 23.02.12 S-sak 19/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.02.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2012 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark

Møtebok. Styret. Møte 2/12-23.03.2012. Høgskolen itelemark Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 2/12-23.03.2012 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon :35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20/01 "Statsbudsjettet for 2008 kap. 275 Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Telemark."

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 23.02.06 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 17/01 "Regnskapsavslutning pr. 31. oktober 2005 - oppsummering." Brev av 19.01.06 fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 24.05.12 S-sak 53/12 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 24.05.12 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 53/01 "Praktiske og estetiske fag i lærerutdanningen." Kopi av brev 12.03.2012 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 06/00001 21.09.06 Møtenummer : 6/2006 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 13.40 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark S-sak 93/11 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 23.09.11 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 93/01 "Statsbudsjettet 2011 kap. 226 post 21 og kap. 231 post 21 Midler til Videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 18.06.14 S-sak 58/14 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 18.06.14 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 58/01 "Høgskolen i Telemark Dagsorden for etatsstyringsmøtet 10. juni 2014." Kopi av brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 23.06.05 Møtenummer : 4/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-14.00 Møtested/-rom

Detaljer

Møtebok. Møte I/ 10-25.2.2010. Høgskolen i Telemark

Møtebok. Møte I/ 10-25.2.2010. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte I/ 10-25.2.2010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 1 f Høgskolen i Telemark Styret

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Møtebok Styret. NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark. Møte 51 I 0-27.9.2010

Møtebok Styret. NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark. Møte 51 I 0-27.9.2010 NAMNIT*WNT -Ift Høgskolen itelemark Møtebok Styret Møte 51 I 0-27.9.2010 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 waffinwis Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale /

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale / Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 27.02.03 Møtenummer : 2/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: John Erik Larsen 2006/1393 SØKNAD OM AKKREDITERING AV DOKTORGRADSSTUDIUM I GASS- OG ENERGISYSTEMER Saken i korte

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 25.02.10 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 19/01 "Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.10.05 05/00907-508 Saksbehandler: Terje Dehli Jacobsen REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Bakgrunn Høgskolen i Telemarks (HiTs)

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Andrea Myhrbraaten Medlem STA Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Strand Hotell Fevik Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 13:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET

UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.02.05 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET 14/01 "Om forkurs for ingeniør- og maritime utdanninger og etablering av

Detaljer

hil Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 II...115- i Høgskolen i Telemark

hil Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 II...115- i Høgskolen i Telemark hil II...115- i Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 8/13-19.12.2013 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen Styret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4 PROTOKOLL Møtedato: 19. mars. Møtested: Avdeling for helse- og sosialfag møterom K3 i sokkel. Møtetidspunkt: Kl. 12.15 14.15. Til stede fra Høgskolestyret: Rektor Torunn Klemp

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale/Nils Røttingen 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 04/00001 07.05.04 Møtenummer : 3/2004 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-16.00

Detaljer

Fra adm. Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, seksjonssjef Knut Jarbo, økonomisjef Birgit Marøy, kommunikasjonssjef Anders Eggen, direktør Tove Blix

Fra adm. Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, seksjonssjef Knut Jarbo, økonomisjef Birgit Marøy, kommunikasjonssjef Anders Eggen, direktør Tove Blix Møteprotokoll Utvalg Styret Møtedato 07.6.2013 Tidspunkt 13:00 16:00 Møtested NMH rom 140 Oslo, 13.6.2013 Tilstede medlemmer Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Inger

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 02.12.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 07.10.2015 kl. 12:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Marit

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 18.10.07 Saksnummer: 101/07 Saksbehandler: Journalnummer: Terje Dehli Jacobsen 2007/1663 REKRUTTERING AV STUDENTER TIL HØGSKOLEN Saken i korte trekk Saken omhandler

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/11 MØTE 29. SEPTEMBER 2011 KL. 12:00 15:15 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem

styreleder medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 6/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 25.05.2011 Tidspunkt: kl 08.30 11.30 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Marit Sundet Terje Fallmyr Maja Jensvoll Ellen

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.11 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.11

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 21.03.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer

Møtebok. Styret. Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02

Møtebok. Styret. Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 - Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 7/14-31.10.2014 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 ed Høgskolen Styret i Telemark

Detaljer

Møtedag: Møtested: 6. mai 2014 kl.10.00 13.00 Kunsthøgskolen i Oslo. Til stede:

Møtedag: Møtested: 6. mai 2014 kl.10.00 13.00 Kunsthøgskolen i Oslo. Til stede: MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: Forfall: STYREMØTE UTKAST 6. mai 2014 kl.10.00 13.00 Kunsthøgskolen i Oslo Ida Børresen (IB) Kristoffer Christiansen (KC) Karen Disen (KD) Inger Lise Eid (ILE)

Detaljer

Referat fra 7. møte i styret 2013

Referat fra 7. møte i styret 2013 Referat fra 7. møte i styret 2013 Tid: Mandag 16. desember 2013 kl. 10-18 Sted: NLA Høgskolen, Sandviken Tilstede: Knut Espeland (leder), Helge Bjørkhaug, Aud Karin Kjølvik, Arne Lyngstad (1. vara), Kirsten

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Møtebok. Styret. Møte 5/13-20.09.2013. Høgskolen i Telemark T11.

Møtebok. Styret. Møte 5/13-20.09.2013. Høgskolen i Telemark T11. T11. Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 5/13-20.09.2013 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 Høgskolen Styret i Telemark

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 13:30-18:00 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Forfall Medlemmer: Bjørn Ekeberg, Hanne Therese Myhrer, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET TORSDAG 28. FEBRUAR 2002, KL. 10.00 16.00 TOLLBUGT. 35 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Hege Randi Eriksen Einar Jebens Øystein Noreng

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 13. juni 2005. Varighet: kl. 12.30 15.00. Varamedlemmer: Andreas Bergstrøm. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 13. juni 2005 Varighet: kl. 12.30 15.00 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10

Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Høgskolen i Telemark Vedlegg 1 Nøkkeltall innen årsverk, alderssammensetning og lønnsnivå på avdelinger og institutter ved Høgskolen i Telemark pr. 01.10.10 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.10

Detaljer

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna

Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Universitetet i Nordland og Dato: 30.09.2015 kl. 9:00 11.00 Sted: Scandic Hell, Stjørdal Arkivsak: 15/0173 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

AVDELINGSSTYREMØTE AVDELING FOR SYKEPLEIE PROTOKOLL

AVDELINGSSTYREMØTE AVDELING FOR SYKEPLEIE PROTOKOLL ASP - Avdelingsstyremøte 02.10.07 Innkalling Møtedato: 02.10.07 Sted: Ranheimsveien 10, møterom 11 i 3.etg. Kl. 09.00-12.00 Styremedlemmer til stede: Helge Garåsen Anne Tveit Ingeborg Olaug Kamsvåg (fratrådte

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 27. februar 2006. Varighet: kl. 12.00 16.00. Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 27. februar 2006. Varighet: kl. 12.00 16.00. Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. februar 2006 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden Medlemmer: Knut Aarvak, Elin Nesje Vestli, Jon T. Pihlstrøm, Eva Skærbæk,

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL. Styret ved NHH. Dato: kl. 10:15 Sted: NHH Arkivsak: 17/00357

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL. Styret ved NHH. Dato: kl. 10:15 Sted: NHH Arkivsak: 17/00357 OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Styret ved NHH Dato: 08.06.2017 kl. 10:1 Sted: NHH Arkivsak: 17/0037 Tilstede: Frøystein Gjesdal, Arne Hyttnes, Aase Aamdal Lundgaard, Finn Junge-Jensen, Marit Warncke (til kl.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 09.11.2010 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 09.11.2010 09.00 Offentlig protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 09.11.2010 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Jens Høistad

Detaljer

Styresak Saker til behandling U.off. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Styresak Saker til behandling U.off. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det 07.12.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det : Jarle Eid,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 16.10.2015 kl. 9:00-11:30 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12

S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Høgskolen i Telemark Tabellvedlegg S-sak 07/13 En samlet oversikt over personalsituasjonen ved Høgskolen i Telemark pr 01.10.12 Dette vedlegget inneholder nøkkeltall pr 01.10.12 relatert til stillingsrammer,

Detaljer

Høgskolen i Telemark. 02.05.13 S-sak 38/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark. 02.05.13 S-sak 38/13 REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: Saksnummer: 02.05.13 Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 38/01 "Forskningsprosjekt om kvalitet og samspill i høyere utdanning." Brev 08.03.13 fra

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 4/2007 27.-28. juni 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Torkild Sivertsen Torunn Hamran Wivi-Ann Tingvoll Elena Shelygina Ola Slagstad Bjørn

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.02.2013. Møtet ble holdt på Hotel Norge og varte fra kl. 13:00-17:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET. PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET. PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet Onsdag 14. juni 2017 kl. 13.00 møte ble holdt i Fossestova, Litteraturhuset i Bergen Tilstede: Gruppe

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 12.02.2015. Møtet ble holdt i Museplass 1 og varte fra kl. 10:00 15:00. Til stede fra Universitetsstyret: Katharina Wolff, Joakim Palme, Synnøve

Detaljer