2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting som viserektor for utdanning Saken i korte trekk Åremålsstilling som viserektor for utdanning blir ledig fra som følge av at Bjørn Goksøyr, som nå er tilsatt i stillingen, går av med pensjon. Denne saken omhandler spørsmålet om godkjenning av utlysingstekst og oppnevning av innstillingsutvalg i forbindelse med tilsetting i stillingen. Tilråding Jeg råder styret til å gjøre slikt vedtak: 1. Styret fastsetter utlysingstekst for åremålsstilling som viserektor for utdanning i samsvar med rektors forslag Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Rektor (leder) Personal- og organisasjonsdirektøren En av dekanene, utpekt av rektor En tjenestemannsrepresentant oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap En studentrepresentant oppnevnt av Studentorganisasjonen i Telemark Bakgrunn Viserektor for utdanning, Bjørn Goksøyr, går av med pensjon Stillingen må derfor lyses ut. Iht. lov om universiteter og høgskoler (UH-loven) skal tilsetting i denne type stillinger skje på grunnlag av innstilling fra et innstillingsutvalg. I denne saken legges det derfor fram sak om utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg. Vurdering Utlysingstekst Styret vedtok i S-sak 13/11 (Utredning om institusjonell ledelse ved Høgskolen i Telemark) oppretting av bl.a. åremålsstillinger som viserektor for hhv. utdanning og for forskning og utvikling ved HiT. I samme sak vedtok styret stillingsomtale for bl.a. denne stillingen. Stillingsomtalen er senere justert ved styrets vedtak i S-sak 14/12, jf. vedlegg 1. Jeg foreslår at det i det store og hele benyttes samme utlysingstekst som den som ble fastsatt i S-sak 13/11, men med noen endringer. I 4. avsnitt foreslås tilføyd at opptaks- og markedsfunksjonen er

2 2 tillagt stillingen. Dette har sin bakgrunn i oppretting av ny markeds- og kommunikasjonsenhet, som er lagt til seksjon for utdanning.videre foreslår jeg at ordet naboinstitusjoner i 1. setning i 6. avnitt byttes ut med Universitetet i Agder ut fra det som nå er situasjonen når det gjelder universitetsambisjonene og samarbeid med andre. Når det gjelder krav til utdanning, vil jeg foreslå en viss oppmykning ved at formuleringen fortrinnsvis på doktorgradsnivå i 1. setning i 7. avsnitt endres til gjerne på doktorgradsnivå. Videre er det gjort endringer i lønnsopplysningene i samsvar med nye lønnssatser pr Jeg viser for øvrig til mitt forslag til utlysingstekst for viserektor for utdanning, jf. vedlegg 2. Sammensetning av innstillingsutvalg I lov om universiteter og høgskoler (UH-loven) 11-1 (3), heter det: Ansettelse av prorektor og leder for avdeling og grunnenhet skal skje på grunnlag av innstilling fra et innstillingsutvalg. Styret selv fastsetter innstillingsutvalgets sammensetning og nærmere regler for innstilling m.m. Studentene skal være representert i innstillingsutvalget, hvis ikke styret enstemmig bestemmer noe annet. Som det går fram, skal ansettelse av bl.a. prorektor skje på grunnlag av innstilling fra et innstillingsutvalg. Selv om det bare er prorektor som er nevnt i lovteksten, legger jeg til grunn at bestemmelsen om innstillingsutvalg også kan gjøres gjeldende ved tilsetting som viserektor. Styret behandlet i S-sak 25/11 spørsmålet om sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting som prorektor for forskning og utvikling. Styret gjorde slikt vedtak: 1. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i åremålsstilling som viserektor for forskning skal følge samme prinsipp som sammensetningen av innstillingsutvalg for tilsetting i åremålsstilling som rektor, jf. S-sak 105/10, med det unntak at personal- og organisasjonsdirektøren erstatter høgskoledirektøren i innstillingsutvalget. 2. Utvalget får følgende sammensetning: Rune Nilsen Kari Carlsen Personal- og organisasjonsdirektøren 1 representant fra studentene oppnevnt av SOT 1 representant fra tjenestemannsorganisasjonene oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene Som det går fram av vedtaket, er det der referert til S-sak 105/10 som bl.a. omhandlet sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting som rektor. Om dette innstillingsutvalgets sammensetning heter det i sakspremissene i S-sak 105/10 bl.a.: Når det gjelder innstillingsutvalgets sammensetning for øvrig, vil jeg foreslå at noen av styrets medlemmer inngår i dette. Betenkeligheten ved en slik løsning er at noen av de samme som skal være med å tilsette også har vært med og lagt fram innstilling. På den annen side har høgskolen til nå hatt en ordning for tilsetting i åremålsstillinger som dekaner der rektor har deltatt i innstillingen som leder i innstillingsutvalget og i tilsettingen i styret som styrets leder. Med bakgrunn i den ordningen som har vært gjeldende ved tilsetting i dekanstillingene, mener jeg det også ved tilsetting som rektor må kunne forsvares å ha en ordning med at ett eller flere av styrets medlemmer er med i innstillingsutvalget. Etter min mening bør ett av de eksterne medlemmene i styret være leder i innstillingsutvalget. Videre vil jeg foreslå at ett av styremedlemmene som representerer de faglig ansatte, er med i innstillingsutvalget. Jeg mener også at høgskoledirektøren bør tiltre utvalget siden vedkommende kompetanse- og erfaringsmessig dekker flere av de lederoppgaver som fra 1. august 2011 tillegges åremålstilsatt rektor. I tillegg kommer en studentrepresentant oppnevnt av Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) og en tjenestemannsrepresentant oppnevnt av S-sak 75/12

3 3 organisasjonene i fellesskap. Ved oppnevningen bør det tas hensyn til en god kjønnsmessig balanse i innstillingsutvalget. Etter som høgskolen fra har fått en ny styrings- og ledelsesstruktur, kan det prinsippet for sammensetning av innstillingsutvalg som ble lagt til grunn ved tilsettingen i stillingen som viserektor for forskning og utvikling ikke automatisk videreføres ved tilsetting som viserektor for utdanning. Fra nevnte dato er det innført en ordning med enhetlig ledelse på institusjonsnivå med rektor som øverste leder. Rektor er nærmeste foresatte for viserektorene, og jeg finner det derfor naturlig at rektor inngår som medlem i innstillingsutvalget og leder dette. Ved tilsetting som viserektor for forskning og utvikling var to av styremedlemmene med i innstillingsutvalget. Som det går fram av ovennevnte sitat fra S-sak 105/10, ble det der nærmere problematisert hvorvidt styremedlemmer bør delta i innstillingsutvalg i tilsettingssaker de selv skal være med å avgjøre. Selv om det ikke er noe kategorisk forbud mot at medlemmer i et tilsettingsorgan også er medlemmer i innstillingsutvalget, bør en slik løsning etter min mening unngås. Det grunnleggende prinsippet i statstjenesten om at saker om tilsettinger skal behandles i to ledd, tilsier at så langt som mulig bør de som skal komme med forslag om hvem som skal tilsettes være andre enn de som tilsetter. Ut fra dette vil jeg foreslå at de to styremedlemmene som inngikk i innstillingsutvalget ved tilsetting av viserektor for forskning og utvikling erstattes med personal- og organisasjonsdirektøren, samt en av dekanene som utpekes av rektor. Personal- og organisasjonsdirektøren representerer ved siden av rektor høgskolens sentrale administrasjon, mens den aktuelle dekan representerer fakultetene i innstillingsutvalget. I tillegg kommer en tjenestemannsrepresentant oppnevnt av organisasjonene i fellesskap og en studentrepresentant oppnevnt av Studentorganisasjonen i Telemark (SoT). Ved oppnevningen bør det tas hensyn til god kjønnsmessig balanse i utvalget. Når det gjelder sekretærfunksjonen for utvalget, foreslår jeg at denne ivaretas av Seksjon for personalog organisasjonsutvikling (PO-seksjonen). Kristian Bogen rektor Vedlegg: 1. Stillingsomtale for stilling som viserektor for utdanning, vedtatt i S-sak 14/ Rektors forslag til utlysingstekst for viserektor for utdanning. S-sak 75/12

4 STILLINGSOMTALE FOR VISEREKTOR FOR UTDANNING VED HØGSKOLEN I TELEMARK Fastsatt av styret Myndigheten til viserektor for utdanning er delegert fra rektor, og viserektoren rapporterer til rektor. 2. Viserektor for utdanning er leder for seksjon for utdanning i høgskolen. 3. Viserektor for utdanning skal legge til rette for nært samarbeid mellom seksjon for utdanning og høgskolens fakulteter. 4. Viserektor for utdanning skal initiere og legge til rette for utvikling av høgskolens studieportefølje, forberede saker som skal avgjøres av styret eller rektor innenfor utdanningsområdet, iverksette og følge opp vedtak som fattes på dette området og fatte beslutninger innenfor rammen av rektors delegeringsvedtak. Viserektor skal også forberede og følge opp saker som skal behandles i nemnder, råd og utvalg innenfor ansvarsområdet. 5. Viserektor for utdanning skal påse at utdanningsvirksomheten utøves i samsvar med gjeldende lov- og regelverk. Viserektoren skal legge til rette for praktisk gjennomføring av utdanningsvirksomheten, som for eksempel eksamensavvikling, utskriving av vitnemål osv. 6. Viserektor for utdanning har ansvar for opptak av studenter på de områder der det ikke er fellesopptak, og skal sørge for at det foreligger informasjon om høgskolens studietilbud. 7. Viserektor for utdanning har ansvar for kvalitetssikring og evaluering av høgskolens studietilbud. 8. Viserektor for utdanning inngår i høgskolens ledergruppe. 9. Viserektor for utdanning kan bli tillagt ansvars-/arbeidsoppgaver ut over det som framgår av denne stillingsomtalen.

5 Rektors forslag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark (HiT) har ca studenter og 600 tilsatte, og har undervisnings- og FoU-virksomhet i Bø, Notodden, Rauland og Porsgrunn. Fellesadministrasjonen er plassert i Porsgrunn. Viserektor for utdanning Høgskolen i Telemark innførte fra enhetlig ledelse på institusjonsnivå med rektor som daglig leder av høgskolens samlede faglige og administrative virksomhet. For å styrke den faglige ledelsen har styret fra samme tidspunkt opprettet to viserektorstillinger, en for utdanning og en for forskning og utvikling. Stillingen som viserektor for utdanning er ledig fra Viserektor for utdanning har rektor ved høgskolen som nærmeste overordnede, og skal samarbeide nært med denne. Stillingen er organisatorisk knyttet til høgskolens fellesadministrasjon i Porsgrunn. Viserektor er leder for seksjon for utdanning. Viserektor for utdanning inngår i høgskolens ledergruppe og skal på vegne av rektor ha det overordnede ansvaret innen utdanningsområdet. Til stillingen ligger bl.a. ansvaret for å påse at utdanningsvirksomheten utøves i samsvar med gjeldende lover og forskrifter m.v., og for utvikling, kvalitetssikring og evaluering av høgskolens studietilbud. Ansvar for opptaks- og markedsfunksjonen er også lagt til stillingen. Det er fastsatt stillingsomtale for stillingen. Høgskolen er inne i en spennende utviklings- og omstillingsprosess, og har ambisjoner om å oppnå universitetsstatus sammen med Universitetet i Agder. Viserektor for utdanning vil ha en viktig rolle i dette arbeidet. Som følge av denne prosessen, tas det samtidig forbehold om mulige endringer i stillingsinnehold. Det kreves at den som tilsettes har høy kompetanse med solid og relevant praksis, og utdanning gjerne på doktorgradsnivå. Det legges vekt på erfaring med ledelse fra større kunnskaps- og/eller forskningsmiljø. Det er ønskelig med god innsikt i utdannings- og forskningspolitikk og i aktuelle utfordringer innenfor universitets- og høgskolesektoren. Stillingen krever organisasjonsforståelse og innsikt i samspillet mellom høgskolen og samfunnet rundt. Den som tilsettes må rette seg etter de lover, forskrifter, instrukser og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. Tilsettingen skjer på åremål for 4 år. Stillingen kan maksimalt innehas i to åremålsperioder. Høgskolen har som mål å ha minst 40 % av begge kjønn i sine lederstillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner vil kvinnelig søker bli tilsatt framfor mannlig.

6 Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Stillingen er plassert i lønnsplan , stillingskode 1060 Avdelingsdirektør, ltr (fra kr pr. år). Fra lønna blir det trukket 2 % innskudd i Statens Pensjonskasse. Tilsettingsorgan er styret for Høgskolen i Telemark. Nærmere opplysninger om stillingen ved rektor Kristian Bogen tlf eller direktør John W. Viflot, tlf Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt, bes ta med kopier av attester og vitnemål. Høgskolen i Telemark benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkerne om å registrere sin søknad elektronisk ved å klikke på lenken til høyre Send søknad.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: REVISJON AV VALGREGLEMENTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vedlegg: Vedlegg 1 Utkast

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok

Håndbok. Statens personalhåndbok Håndbok Statens personalhåndbok 2007 1 Statens Personalhåndbok Ajourført utgave 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 2 Statens personalhåndbok 2006 Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008 Håndbok Statens personalhåndbok 2008 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 5 Statens personalhåndbok 2008-utgaven Til mottakere av Statens personalhåndbok Personalhåndboka

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser)

Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) Forsvarets personellhåndbok - Del D forvaltning av vervede (grenaderer og matroser) fastsettes til bruk i Forsvaret Oslo, 1. november 2012 Tom Simonsen Direktør Sjef Forsvarsstaben/ Personellavdelingen

Detaljer

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07

INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 INFORMASJON TIL NY MEDARBEIDER - fra 01.08.07 Vi ønsker deg velkommen til Høgskolen i Buskerud. Som ny medarbeider er det mye nytt du må sette seg inn i. Dette heftet er ment å være en første informasjonskilde

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole. April 2006 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges Handelshøyskole April 2006 Forord Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal alle akkrediterte høgre utdanningsinstitusjoner ha et

Detaljer

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål Tilråding: Styret

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 10.04.2014 S-sak 29/14 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer