2. Et verktøy for lærerne gjennom skoleåret ved utarbeidelse av planer for trinnet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. Et verktøy for lærerne gjennom skoleåret ved utarbeidelse av planer for trinnet."

Transkript

1 1 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

2 Innledning. På bakgrunn av strategisk plan og satsingen på lesing som grunnleggende ferdig, har vi utarbeidet en felles lese-og skriveplan for Fridalen skole. Vi har sakset fra strategiplanen vår målene for leseopplæringen: Med strategiplanen som utgangspunkt har vi satt oss følgende mål: Lese-og skriveplanen skal være en: 1. En felles plattform for skolen med hensyn til lese-og skriveopplæringen. 2. Et verktøy for lærerne gjennom skoleåret ved utarbeidelse av planer for trinnet. 3. En idèbank med hensyn til varierte læringsmetoder. Elevene går gjennom ulike faser med hensyn til leseutviklingen (se illustrasjon forside). De går fra å bli lest for, via medlesing til selvstendig lesing. Med bakgrunn i arbeidet med SOL (Systematisk Observasjon av Lesing) har SOL-gruppen på vår skole utarbeidet denne planen. Denne har også vært ute til høring blant lærerne. Vi er særlig fornøyd med at vi har klart å komprimere planen for hvert trinn ned til et par sider. På denne måten håper vi at arbeidet med lesing og skriving på Fridalen skole skal kunne gjøres både enklere og mer systematisk. Fridalen skole, Rune Monsen Avdelingsleder, 6.-7.trinn 2 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

3 LESE- OG SKRIVEPLAN FOR 1. ÅRSTRINN Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen på 1. årstrinn er at elevene skal forstå: o At talespråket kan deles opp i mindre deler, fonem (lyd). o At skrevet tekst kan deles opp i mindre deler, grafem (bokstav). o At til ethvert fonem er det tilsvarende grafem. Mål: Relevante Kompetansemål i K06 til lesing og skriving etter 2. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk trekke bokstavlyder sammen til ord lese store og små trykte bokstaver lese enkle tekster med sammenheng og forståelse bruke enkle strategier for leseforståelse bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur bruke datamaskinen til tekstskaping finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing Konkrete mål/organisering/metoder for 1. årstrinn Organisering/metoder: Lesing: o Lære å lytte o Koble lyd og bokstav. Kjenne alle lydene o Kunne navn på alle lydene i alfabetet o Logolesing, billedlesing o Lese / gjøre seg kjent med enkle bøker med store bokstaver o Lære riktig leseretning o Få kjennskap til hva ord og setning er o Tekstskaping på PC. Skriving: o Skrive alle de store bokstavene i alfabetet o Lage fellestekster, der læreren skriver og eleven dikterer. Oppleve at det er sammenheng mellom tale og skrift. (tekstskaping) o Tegne / liksomskrive / skrive o Lære korrekt blyantgrep o Lære riktig skriveretning o 3 Lese- og skriveplan for Fridalen skole o Nylund: Stasjonsorganisering, der leseinnlæring er ivaretatt ved lærerstyrt stasjon og minst én stasjon i tillegg. o Rim, rytme, regler og språkleker. o Språklig bevissthet. o Lytte ut fremlyd, innlyd og utlyd. o Lydmetode som hovedmetode. o Trekke sammen lyder til ord. o Stavelser, ordstammer, morfemer og lydrette ord. o Ordbilder. o Daglig lesetrening med tilpasset leselekse hver dag. o Veiledet lesing. o Repetert lesing o Medlesing. o Parlesing. o AskiRaski. o Høyfrekvente ord. o Aktiv bruk av biblioteket. o Delta i leseaksjoner. o Ny start: Intensivkurs for enkeltelever med behov for ekstra oppfølging o Forklare / være bevisst på innlæring av nye/ukjente begreper Lese- og skriveopplæringen på 1. årstrinn: o Leseinnlæringen skal være lystbetont og motiverende o Leseinnlæringen skal være differensiert, tilpasset elevens modenhetsnivå o Fortsatt jobbe aktivt med avkoding: Lyd som hører til bokstaven, vokaler, stavelser, lyderingsteknikk (sammensynging). Dette er viktig for å gi eleven et verktøy, som kan brukes i den videre leseutvikling. o Fortsatt sterkt fokus på enkeltlyder og stavelser i ord for å sikre god automatisering av lesing.

4 Delferdigheter i SOL-skjemaet som oftest er aktuelle å kontrollere på 1. trinn 1 - FØR-ALFABETISK LESING Kjenner igjen navnet sitt. JA Lesing bygger på visuelle særtrekk ved ordet + gjetting. Viser interesse for teksters innhold og betydning av ord. Viser interesse for å leke med språket, rim, regler og sanger. 2 - BEGYNNENDE ALFABETISK LESING Har kunnskap om noen bokstaver. JA Leser ord ved å bruke de bokstavene de kan, kombinert med visuelle særtrekk ved ordet og kontekstuelle holdepunkter. Kjenner igjen lange ord med mange kjennetegn (Tyrannosaurus Rex) bedre enn korte visuelt like ord (har han hun). Faste aktiviteter: o Det skal brukes min. 1 t. pr. uke utenom spisetid til høytlesing o Lesetrening på skolen /hjemme hver uke o Et skriftlig arbeid på skolen / hjemme hver uke o Nylund: Stasjonsorganisering, der leseinnlæring er ivaretatt ved lærerstyrt stasjon og minst én stasjon i tillegg. o Leseaksjonen i november (lærer/foreldres høytlesing er medregnet) o Bokdagen om våren. Foreldresamarbeid: o Gjennomgang av lese- og skriveopplærings-planen på foreldremøte ved oppstart av skoleår. o Bruke planen som utgangspunkt for elevens faglige utvikling i foreldresamtale på vår. Observasjon og kartlegging: o Nivåprøver fra Damm for 1. klasse o Obligatorisk kartleggingsprøve for 1. trinn, fra Udir o SOL-skjema for hver enkelt elev. Forslag til lese- og skrivestimulerende tiltak: o Bokstavene henger i klasserommet. o Billedbøker i klasserommet o Trinnbaserte bokutstillinger på biblioteket: 2 ukers perioder. o Bibliotekbesøk, både skolebibliotek og folkebibliotek o Lesekrok o Skriveverksted o Tekstskaping o Høytlesing o Bruk av data 4 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

5 LESE- OG SKRIVEPLAN FOR 2. ÅRSTRINN Relevante Kompetansemål i K06 til lesing og skriving etter 2. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk trekke bokstavlyder sammen til ord lese store og små trykte bokstaver lese enkle tekster med sammenheng og forståelse bruke enkle strategier for leseforståelse bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur bruke datamaskinen til tekstskaping finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen på 2. årstrinn er: o At elevene skal ha knekt lesekoden o At elevene skal kunne skrive egne, enkle tekster o At elevene skal legge grunnlaget for en god og tydelig skrift Mål: Konkrete mål/organsering/metoder for 2. årstrinn Organisering/metoder: Lesing: o Kunne de små og de store bokstavene o Kunne skille vokaler og konsonanter. o Kunne koble grafem (bokstav) til fonem (lyd) o Diftonger og komplekse grafemer. o Ha knekt lesekoden (kunne trekke sammen lyder til ord og dele opp ord til enkelte lyder) o Leseforståelse - kunne gjengi innholdet (tegne, muntlig /skriftlig fortelling) o Vite hva en setning er. o Kunne lese en sammenhengende tekst. Skal kunne både avkode og forstå innholdet. o Lesehastighet min. 25 ord pr. minutt. Skriving: o Kunne de små og de store bokstavene riktig i forhold til hverandre (størrelse og form) o Legge grunnlaget for sammenhengende skrift o Være bevisst på hva et ord er o Være bevisst på hva en setning er o Kunne følgende høyfrekvente ord: jeg, meg, seg, og, det, de, men, ikke, som, være, er, her, der. o Skrive / skape egne tekster o Begynne med enkel orddiktat o Nylund: Stasjonsaktiviteter m/ én lærerstyrt stasjon o Nivådelt leselekse hver dag. Ukens ord. o Drill inn de 100 mest brukte ord (høyfrekvente). o Aktiv bruk av biblioteket. Lese hjemme i selvvalgt bok 15 min. pr. dag. o Veiledet lesing, o Repetert lesing, o Parlesing o Medlesing av tilpassete tekster. o Rim, regler og ellinger. o Språkleker o o AskiRaski. o Diktat, o Drama. o Sangtekster. o Delta i leseaksjoner i høsthalvåret. o Ny start: Økter med individuell intensiv lesetrening for elever med behov o Forklare / være bevisst på innlæring av abstrakte begreper 5 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

6 Lese- og skriveopplæringen på 2. årstrinn: o Leseinnlæringen skal være lystbetont og motiverende o Leseinnlæringen skal være differensiert, tilpasset elevens modenhetsnivå o Fortsatt jobbe aktivt med avkoding: Lyd som hører til bokstaven, vokaler, stavelser, lyderingsteknikk (sammensynging). Dette er viktig for å gi eleven et verktøy, som kan brukes i den videre leseutvikling. o Fortsatt sterkt fokus på enkeltlyder og stavelser i ord for å sikre god automatisering av lesing. Delferdigheter i SOL-skjemaet som oftest er aktuelle å kontrollere på 2. trinn 3 TIDLIG FONOLOGISK LESING Har tilegnet seg det alfabetiske prinsipp. JA Kan lytte ut lyder i enkle, lydrette ord (eks. sol s-o-l). Kan binde sammen oppleste lyder i korte, lydrette ord til ord.(eks. s-o-l sol) Kan avkode korte, lydrette ord ved hjelp av lydbinding /sammensynging. Kan peke ut enkeltord i setninger.(har begrep om ord/setning) 4 AUTOMATISERT FONOLOGISK LESING Har automatisert de enkle bokstav/lyd-assosiasjonene + diftongene. JA Kan gjenkjenne, skrive og benevne alle bokstavene. Kan avkode nonord ved hjelp av lydbindingsstrategien (fonologisk lesing). Kan avkode komplekse ord ved hjelp av lydbindingsstrategien (fonologisk lesing). Kan gjenkjenne de vanligste småordene (se 100 ordsliste/askiraski) Hovedstrategi er fortsatt fonologisk. Kan lese enkle tekster og svare på, akkurat-der -spørsmål (FoSS) Kan gjøre en av setningene i teksten om til et spørsmål. Faste aktiviteter: o Det skal brukes min. 1 t. pr. uke utenom spisetid til høytlesing o Det skal brukes minst 10 min. pr. dag til stillelesing o Leselekse hver dag. Leselekse bør høres på skolen minst 1 gang pr. uke o Ord- eller setningsdiktat fast én gang pr. uke o Et skriftlig arbeid på skolen / hjemme hver uke o Nylund: Stasjonsorganisering, der leseinnlæring er ivaretatt ved lærerstyrt stasjon + én stasjon i tillegg. o Leseaksjonen i november (lærer/foreldres høytlesing medregnes) o Bokdagen om våren Observasjon og kartlegging: o Nivåprøver fra Damm for 2. klasse o Obligatorisk kartleggingsprøve for 2. trinn, fra Udir o SOL-skjema for hver enkelt elev. o Carlsten-test 2. trinn Foreldresamarbeid: o Gjennomgang av lese- og skriveopplærings-planen på første foreldremøte. o Bruke planen som utgangspunkt for elevens faglige utvikling i foreldresamtale på vår. 6 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

7 LESE- OG SKRIVEPLAN FOR 3. ÅRSTRINN Relevante Kompetansemål fra K06 til lesing etter 4. trinn begrunne egne tekstvalg, og gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer framføre tekster for medelever lese skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse trekke slutninger på grunnlag av forståelse for sammenheng mellom deler og helhet i tekster bruke lesestrategier og tekstkunnskap målrettet for å lære gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder vurdere og sammenligne egne og andres tekster ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger finne opplysninger i en sammensatt tekst ved å kombinere ord og illustrasjon samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i en tekst samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer variere setningskonstruksjon Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen på 3. årstrinn er: o Å øke lesehastigheten o Forstå det du leser o Utvikle skriftferdigheter til sammenhengende skrift Mål: Konkrete mål/organsering/metoder for 3. årstrinn Organisering/metoder: Lesing: o Lese min. 25 ord pr. minutt o Kunne alfabetet o Kunne dele sammensatte ord o Kunne lese konsonantforbindelser først og sist i ord (se f.eks "Komplekse ord" i SOL-perm) o Kunne lese diftonger (au, ai, ei, øy) og ord med disse i o Lese en tekst med god intonasjon og flyt. o Lese en enkel tekst og kunne svare på noen enkle "akkurat der-spørsmål". o Lese og forstå en enkel oppgavetekst. o Kunne lese høyt for andre, for eksempel for yngre elever, medelever eller småsøsken. o Kunne reflektere over enkel tekst. o Eleven skal kunne anvende parate ordbilder av høyfrekvente ikke-lydrette ord. Skriving: o Lære sammenhengende skrift o Rettskrivingsregler iht. lærebok. o Kunne følgende høyfrekvente ord: for, til, at, med, skulle, ville, kommer, alt, om, han, hun, vil, også, skal, dette, over, eller, opp, alle, etter, inn, under, der, disse, får, på, mange, vel, sitt. o Kunne skrive de fire diftonger o Kunne skrive tallordene opp til 20 med bokstaver. 7 Lese- og skriveplan for Fridalen skole o Nylund: Stasjonsaktiviteter m/ én lærerstyrt stasjon o Bevisstgjøring av strategier for avkoding av lange og vanskelige ord. o Hurtig avkoding av ikke-lydrette høyfrekvente ord. o Repetert lesing. o Nøkkelord o Nivådelt leselekse hver dag. o Aktiv bruk av biblioteket. Lese i selvvalgt bok 15 min. pr. dag. o Veiledet lesing, o Parlesing o Medlesing av tilpassete tekster o AskiRaski. o Diktat o Drama o Sangtekster. o Språkleker o Delta i leseaksjoner. o Ny start: Økter med individuell intensiv lesetrening for elever med behov o Forklare / være bevisst på

8 o Vite at det skal være stor forbokstav i begynnelsen av en setning o Kunne bruke stor forbokstav i egennavn o Vite at det skal være punktum i slutten av en setning o Kunne forskjell på vokaler og konsonanter o Ha kjennskap til ordklassen substantiv o Lære å skrive dikt og brev o innlæring av abstrakte begreper Lese- og skriveopplæringen på 3. årstrinn: o Leseinnlæringen skal være lystbetont og motiverende o Leseinnlæringen skal være differensiert, tilpasset elevens modenhetsnivå o Fortsatt jobbe aktivt med avkoding: Lyd som hører til bokstaven, vokaler, stavelser, lyderingsteknikk (sammensynging). Dette er viktig for å gi eleven et verktøy, som kan brukes i den videre leseutvikling. o Fortsatt sterkt fokus på enkeltlyder og stavelser i ord for å sikre god automatisering av lesing. Delferdigheter i SOL-skjemaet som oftest er aktuelle å kontrollere på 3. trinn 3 TIDLIG FONOLOGISK LESING Har tilegnet seg det alfabetiske prinsipp. Kan lytte ut lyder i enkle, lydrette ord (eks. sol s-o-l). Kan binde sammen oppleste lyder i korte, lydrette ord til ord.(eks. s-o-l sol) Kan avkode korte, lydrette ord ved hjelp av lydbinding /sammensynging. Kan peke ut enkeltord i setninger.(har begrep om ord/setning) 4 AUTOMATISERT FONOLOGISK LESING Har automatisert de enkle bokstav/lyd-assosiasjonene + diftongene. Kan gjenkjenne, skrive og benevne alle bokstavene. Kan avkode nonord ved hjelp av lydbindingsstrategien (fonologisk lesing). Kan avkode komplekse ord ved hjelp av lydbindingsstrategien (fonologisk lesing). Kan gjenkjenne de vanligste småordene (se 100 ordsliste/askiraski) Hovedstrategi er fortsatt fonologisk. Kan lese enkle tekster og svare på, akkurat-der -spørsmål (FoSS) Kan gjøre en av setningene i teksten om til et spørsmål. Faste aktiviteter: o Det skal brukes min. 1 t. pr. uke utenom spisetid til høytlesing o Det skal brukes minst 10 min. pr. dag til stillelesing o Leselekse hver dag. Leselekse bør høres på skolen minst 1 gang pr. uke o Ord- eller setningsdiktat fast én gang pr. uke o Et skriftlig arbeid på skolen / hjemme hver uke o Nylund: Stasjonsorganisering, der leseinnlæring er ivaretatt ved lærerstyrt stasjon + én stasjon i tillegg. o Leseaksjonen i november (lærer/foreldres høytlesing medregnes) o Bokdagen om våren 8 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

9 Observasjon og kartlegging: o SOL-skjema for hver enkelt elev. o Carlsten-test 3. trinn o Obligatorisk kartleggingsprøve for 3. trinn, fra Udir Foreldresamarbeid: o Gjennomgang av lese- og skriveopplærings-planen på første foreldremøte. o Bruke planen som utgangspunkt for elevens faglige utvikling i foreldresamtale på vår. 9 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

10 LESE- OG SKRIVEPLAN FOR 4. ÅRSTRINN Relevante Kompetansemål fra K06 til lesing etter 4. trinn begrunne egne tekstvalg, og gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer framføre tekster for medelever lese skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse trekke slutninger på grunnlag av forståelse for sammenheng mellom deler og helhet i tekster bruke lesestrategier og tekstkunnskap målrettet for å lære gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder vurdere og sammenligne egne og andres tekster ordne tekster med overskrift, innledning og avslutning beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger finne opplysninger i en sammensatt tekst ved å kombinere ord og illustrasjon samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i en tekst samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer variere setningskonstruksjon Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen på 4.årstrinn er: o Å utvikle gode lesemåter, slik at de får bedre innholdsforståelse og høyere lesefart. o Å utvikle skriveferdighetene til å skrive sakpregete tekster utfra hva de selv er opptatt av. o Å arbeide med oppbygging av en fortelling. o Å bruke litteratur som inspirasjon for egne fortellinger. Mål: Konkrete mål/organisering for 4. årstrinn Organsering/metoder: Lesing: o Lese min. 50 ord pr. minutt o Lese en fagtekst og ha forståelse av hva som står der o Lese og forstå en instruksjon o Kunne lese høyt for andre, f.eks. yngre elever, medelever, småsøsken o Lesekvart en gang pr. uke o Lese høyt for hverandre i små grupper o Lese faktatekster og bruke egnete lesestrategier for å tilegne seg stoffet. o Bruke sin førforståelse i møte med en tekst. o Bli kjent med hvordan hente informasjon fra ulike medier. o Bruke skolebiblioteket/ læringssenter på en målrettet måte. o Skrive korte bokanmeldelser. o Legge frem prosjektarbeid for medelever. o Lese tekster på ulike måter. o Lese og formidle dikt/ eventyr og sangtekster gjennom dramatisering og fremføring. o Daglig lesestund / stillelesing. o Daglig leselekse. o Repetert lesing. o Veiledet lesing, o Parlesing o Medlesing. o Språkleker o Bibliotekbesøk. o Delta i leseaksjoner. o AskiRaski o Forklare / være bevisst på innlæring av abstrakte begreper o Jobbe systematisk med læringsstrategier (jfr. Læringsstrategier for Fridalen skole) o 10 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

11 Skriving: o Bruke sammenhengende skrift o Rettskrivingsregler iht. lærebok. o Øve på å høre forskjell på ord med dobbel og enkel konsonant o Kunne skrive de 100 vanligste ordene (se egen ordliste) o Kunne hva et substantiv, verb og adjektiv er o Kunne skrive enkel fortelling med begynnelse, handling og slutt o Kunne skrive sakspregede tekster om det de er opptatt av o Skrive noen tekster på data. Lese- og skriveopplæringen på 4. årstrinn: o Leseinnlæringen skal være lystbetont og motiverende o Leseinnlæringen skal være differensiert, tilpasset elevens modenhetsnivå o Fortsatt jobbe aktivt med avkoding: Lyd som hører til bokstaven, vokaler, stavelser, lyderingsteknikk (sammensynging). Dette er viktig for å gi eleven et verktøy, som kan brukes i den videre leseutvikling. o Fortsatt sterkt fokus på enkeltlyder og stavelser i ord for å sikre god automatisering av lesing. o Utvikle og etablere en god og funksjonell sammenhengende håndskrift. Delferdigheter i SOL-skjemaet som oftest er aktuelle å kontrollere på 4. trinn 4 AUTOMATISERT FONOLOGISK LESING Har automatisert de enkle bokstav/lyd-assosiasjonene + diftongene. JA Kan gjenkjenne, skrive og benevne alle bokstavene. Kan avkode nonord ved hjelp av lydbindingsstrategien (fonologisk lesing). Kan avkode komplekse ord ved hjelp av lydbindingsstrategien (fonologisk lesing). Kan gjenkjenne de vanligste småordene (se 100 ordsliste/askiraski) Hovedstrategi er fortsatt fonologisk. Kan lese enkle tekster og svare på, akkurat-der -spørsmål (FoSS) Kan gjøre en av setningene i teksten om til et spørsmål. 5 TIDLIG ORTOGRAFISK LESING Antall parate ordbilder øker. Stadig flere ord gjenkjennes umiddelbart, også uregelrette ord (se 220 ordsliste). Tilegner seg kunnskap om lesing av ord med enkel og dobbel konsonant. JA Bruker fonologisk strategi som back-up ved vanskelige og ukjente ord med vanskelige ortografiske mønstre (eks. beherskelse ). Stopper opp og studerer nye og ukjente ord, leser om igjen og korrigerer seg selv. Leser ord-for-ord med god kontroll. Kan lese enkle tekster og svare på, akkurat-der -spørsmål, og tenk-og-let spørsmål (FoSS) Kan lage spørsmål til teksten de har lest, akkurat-der-spørsmål (FoSS) 11 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

12 Faste aktiviteter: o Det skal brukes min. 1 t. pr. uke utenom spisetid til høytlesing o Det skal brukes minst 10 min. pr. dag til stillelesing o Leselekse hver dag. Leselekse bør høres på skolen minst 1 gang pr. uke o Ord- eller setningsdiktat fast én gang pr. uke o Et skriftlig arbeid på skolen / hjemme hver uke o Nylund: Stasjonsorganisering, der leseinnlæring er ivaretatt ved lærerstyrt stasjon + én stasjon i tillegg. o Leseaksjonen i november (lærer/foreldres høytlesing medregnes) o Bokdagen om våren Observasjon og kartlegging: o SOL-skjema for hver enkelt elev. o Carlsten-test 4. trinn Foreldresamarbeid: o Gjennomgang av lese- og skriveopplærings-planen på første foreldremøte. o Bruke planen som utgangspunkt for elevens faglige utvikling i foreldresamtale på vår. 12 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

13 LESE- OG SKRIVEPLAN FOR 5. ÅRSTRINN Relevante Kompetansemål til lesing etter 7. trinn lese et mangfold av tekster i ulike sjangrer og av ulik kompleksitet på bokmål og nynorsk: norske og oversatte, skjønnlitterære tekster og sakprosatekster formulere tolkninger av leste tekster uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen med egne ord referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner bruke oppslagsverk og ordbøker bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap lese enkle litterære tekster på svensk og dansk og gjengi innholdet Hovedmål med lese- og skriveopplæringen på 5. årstrinn er: o Elevene skal utvikle lese- og læringsstrategier. o De skal bli kjent med et bredt utvalg av skjønnlitteratur og saksprosa som kan gi opplevelser og stimulere leseglede, kunnskapstørst og spenningstrang. o Gjennom sin egen skriving skal de kunne gi uttrykk for tanker, meninger og erfaringer, og oppleve at de får tilbakemelding på det de vil formidle. Mål: Konkrete mål/organisering/metoder for 5. årstrinn Organisering og metoder: Lesing: o Daglig lesestund / stillelesing. o Lese min. 80 ord i minuttet. o Daglig leselekse. o Skal kunne tilpasse ulike lesestrategier etter behov. o Parlesing på skolen o Skal kunne skumlese for å finne fakta i en tekst. o Repetert lesing. o Skal kunne lese med god rytme og leseforståelse. o Lese lekser i smågrupper på skolen o Videreutvikle og styrke allerede innlærte ferdigheter o Bibliotektime innenfor lesing. o Klassebibliotek med elevenes egne bøker. o Kunne lese for yngre elever. o Klasseperm for gode tekster o Lese aviser og presentere nyheter for klassen. o Faste diktater. o Kunne gjøre nytte av oppskrifter. o Bokanmeldelser og forfatterbesøk o Skal kunne reflektere over tekster. o o Skal kunne delta i responsgrupper. o Forklare / være bevisst på innlæring av 13 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

14 o Hente informasjon fra ulike medier med muntlig videreformidling. o Innføring i enkel kildekritikk. Skriving: o Rettskrivingsregler iht. lærebok. o Skriving saksprosa tekster om ulike emner o Produsere tekster, og bearbeide/redigere dem o Lære tekstbehandling i tilknytning til egne tekster og øve tastaturbruk o Arbeide med rettskriving, bruke ordliste abstrakte begreper o Jobbe systematisk med læringsstrategier (jfr. Læringsstrategier for Fridalen skole) o Lese for hverandre. o Muntlig fremføring av tekster. o AskiRaski. o Delta i leseaksjoner. o Føringer for lese- og skriveopplæringen på 5. trinn: o Leseinnlæringen skal være lystbetont og motiverende o Leseinnlæringen skal være differensiert, tilpasset elevens modenhetsnivå o Fortsatt jobbe aktivt med avkoding: Lyd som hører til bokstaven, vokaler, stavelser, lyderingsteknikk (sammensynging). Dette er viktig for å gi eleven et verktøy, som kan brukes i den videre leseutvikling. o Fortsatt sterkt fokus på enkeltlyder og stavelser i ord for å sikre god automatisering av lesing. o Utvikle og etablere en god og funksjonell sammenhengende håndskrift. Delferdigheter i SOL-skjemaet som oftest er aktuelle å kontrollere på 4. trinn 5 TIDLIG ORTOGRAFISK LESING Antall parate ordbilder øker. Stadig flere ord gjenkjennes umiddelbart, også uregelrette ord (se 220 ords-liste). Tilegner seg kunnskap om lesing av ord med enkel og dobbel konsonant. Bruker fonologisk strategi som back-up ved vanskelige og ukjente ord med vanskelige ortografiske mønstre (eks. beherskelse ). Stopper opp og studerer nye og ukjente ord, leser om igjen og korrigerer seg selv. Leser ord-for-ord med god kontroll. Kan lese enkle tekster og svare på, akkurat-der -spørsmål, og tenk-og-let spørsmål (FoSS) Kan lage spørsmål til teksten de har lest, akkurat-der-spørsmål (FoSS) 6 - AUTOMATISERT ORDGJENKJENNING Har automatisert de komplekse grafemene (eks. skj, hj, spr, kn, ng ). Ordavkodingen er automatisert og krever lite kognitive ressurser. Leser alle vanlige ord rett (se 500 ords-liste). Leser enkel/dobbel konsonant rett (se par-ordsliste/aski-raski) Mestrer lesing av ukjente, lange eller sammensatte ord. Leser ikke lenger ord-for-ord, men binder ordene sammen til meningsbærende enheter, setningfor-setning. Har naturlig pause ved tegnsetning (komma, punktum). Oppfatter den røde tråden i et enkelt hendelsesforløp og leser tilpassede tekster med forståelse. Kan svare på i-hodet-spørsmål. (FoSS) Kan gjenfortelle fra en selvlest tekst (kan event. være stillelesing). Kan lese og forstå enkle skriftlige oppgaver/instruksjoner. Mestrer aldersadekvat rettskriving og de vanligste former for tegnsetting. 14 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

15 Faste aktiviteter: o Det skal brukes min. 1 t. pr. uke utenom spisetid til høytlesing o Det skal brukes minst 15 min. pr. dag til stillelesing o Leselekse hver dag. Leselekse bør høres på skolen minst 1 gang pr. uke o Ord- eller setningsdiktat fast én gang pr. uke o Et skriftlig arbeid på skolen / hjemme hver uke o Nylund: Stasjonsorganisering, der leseinnlæring er ivaretatt ved lærerstyrt stasjon + én stasjon i tillegg. o Leseaksjonen i november (lærer/foreldres høytlesing medregnes) o Bokdagen om våren Observasjon og kartlegging: o SOL-skjema for hver enkelt elev. o Carlsten-test 5. trinn o Nasjonale prøver; leseferdighetsprøve. Foreldresamarbeid: o Gjennomgang av lese- og skriveopplærings-planen på første foreldremøte. o Bruke planen som utgangspunkt for elevens faglige utvikling i foreldresamtale på vår. 15 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

16 LESE- OG SKRIVEPLAN FOR 6. ÅRSTRINN Relevante Kompetansemål til lesing etter 7. trinn lese et mangfold av tekster i ulike sjangrer og av ulik kompleksitet på bokmål og nynorsk: norske og oversatte, skjønnlitterære tekster og sakprosatekster formulere tolkninger av leste tekster uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen med egne ord referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner bruke oppslagsverk og ordbøker bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap lese enkle litterære tekster på svensk og dansk og gjengi innholdet Hovedmål med lese- og skriveopplæringen på 6. årstrinn er: o Elevene skal utvikle lese- og læringsstrategier. o De skal bli kjent med et bredt utvalg av skjønnlitteratur og saksprosa som kan gi opplevelser og stimulere leseglede, kunnskapstørst og spenningstrang. o Gjennom sin egen skriving skal de kunne gi uttrykk for tanker, meninger og erfaringer, og oppleve at de får tilbakemelding på det de vil formidle. Mål: Konkrete mål/organisering/metoder for 6. årstrinn Organisering og metoder: Lesing: o Lese min. 90 ord i minuttet. o Høytlesing for hverandre o Høytlesing for 2. trinn (fadderbarna) o Artikulasjon og stemmebruk o Lesing av ikke-lydrette ord (jfr. trinnets språkbok) o Mestre å lese ulike sjangre for hverandre. o Lese avistekster og kunne videreformidle innholdet. o Kunne forstå oppskrifter, bruksanvisninger og lignende.. o Høytlesing, dikt og drama som fremføres. 16 Lese- og skriveplan for Fridalen skole o Daglig lesestund / stillelesing. o Daglig leselekse. o Repetert lesing. o Bibliotektime o Bokanmeldelser o Faste diktater o Samarbeid o Fremføringer av egne tekster/produkt o Klasseperm for gode tekster o Arbeide med rettskriving i egne tekster og få rettledning etter behov.

17 Skriving: o Rettskrivingsregler iht. lærebok. o Skrive fortelling, arbeide med miljø og personskildring, konflikt og løsning. o Legge vekt på ordvalg, nyanser og variasjon i språket o Samarbeide om å lage manus til filmfortellinger o Skrive saksprosatekster gjerne knyttet til arbeid i andre fag o Hente aktuell informasjon fra leksikon, oppslagsverk, fagbøker, diagram,bilde og nettet o Arbeide med avsnitt o Skrive ut og redigere et intervju o Jobbe med avis (Avis i skolen). Lage avis. o Prosjektarbeid: Innhente, skrive, redigere og presentere informasjon ved hjelp av IKT. o Øve på å kombinere tekst og bilde og å integrere tekst og tegning ved hjelp av elektroniske hjelpemidler o Skrive bokanmeldelser o Produsere tekster, og bearbeide/redigere dem Bruk av ordliste o Forklare / være bevisst på innlæring av abstrakte begreper o Jobbe systematisk med læringsstrategier (jfr. Læringsstrategier for Fridalen skole) o o Skjermtekst med kildekritikk. o Muntlig fremføring av tekster. o AskiRaski. o Forfatterbesøk. Føringer for lese- og skriveopplæringen på 6. trinn: o Leseinnlæringen skal være lystbetont og motiverende o Leseinnlæringen skal være differensiert, tilpasset elevens modenhetsnivå o Når det gjelder lesesvake elever: o Fortsatt jobbe aktivt med avkoding: Lyd som hører til bokstaven, vokaler, stavelser, lyderingsteknikk (sammensynging). Dette er viktig for å gi eleven et verktøy, som kan brukes i den videre leseutvikling. o Fortsatt fokus på enkeltlyder og stavelser i ord for å sikre god automatisering av lesing. o Utvikle og etablere en god og funksjonell sammenhengende håndskrift. Delferdigheter i SOL-skjemaet som oftest er aktuelle å kontrollere på 6. trinn 6 - AUTOMATISERT ORDGJENKJENNING Har automatisert de komplekse grafemene (eks. skj, hj, spr, kn, ng ). Ordavkodingen er automatisert og krever lite kognitive ressurser. Leser alle vanlige ord rett (se 500 ords-liste). Leser enkel/dobbel konsonant rett (se par-ordsliste/aski-raski) Mestrer lesing av ukjente, lange eller sammensatte ord. Leser ikke lenger ord-for-ord, men binder ordene sammen til meningsbærende enheter, setningfor-setning. Har naturlig pause ved tegnsetning (komma, punktum). Oppfatter den røde tråden i et enkelt hendelsesforløp og leser tilpassede tekster med forståelse. Kan svare på i-hodet-spørsmål. (FoSS) Kan gjenfortelle fra en selvlest tekst (kan event. være stillelesing). Kan lese og forstå enkle skriftlige oppgaver/instruksjoner. Mestrer aldersadekvat rettskriving og de vanligste former for tegnsetting. JA 17 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

18 7 - ØKT AUTOMATISERING OG LESEFLYT -dette er et prosesstrinn som må sjekkes/soles flere ganger i løpet av mellom-/ungdomstrinn Setningslesingen er automatisert. Øker lesehastighet på stadig vanskeligere tekster uten at det går ut over sikkerhet og forståelse. Er i stand til å oppnå god leseflyt og leser hele avsnitt flytende og med god intonasjon (på aldersadekvate tekster) Kan lese og forstå, også lange og kompliserte setninger. Kan lese og følge skriftlige oppgaver og instruksjoner. JA Faste aktiviteter: o Det skal brukes min. 1 t. pr. uke utenom spisetid til høytlesing o Det skal brukes minst 15 min. pr. dag til stillelesing o Leselekse hver dag. Leselekse bør høres på skolen minst 1 gang pr. uke o Ord- eller setningsdiktat fast én gang pr. uke o Et skriftlig arbeid på skolen / hjemme hver uke o Nylund: Stasjonsorganisering, der leseinnlæring er ivaretatt ved lærerstyrt stasjon + én stasjon i tillegg. o Leseaksjonen i november (lærer/foreldres høytlesing medregnes) o Bokdagen om våren Observasjon og kartlegging: o SOL-skjema for hver enkelt elev. o Carlsten-test 6. trinn Foreldresamarbeid: o Gjennomgang av lese- og skriveopplærings-planen på første foreldremøte. o Bruke planen som utgangspunkt for elevens faglige utvikling i foreldresamtale på vår. 18 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

19 LESE- OG SKRIVEPLAN FOR 7. ÅRSTRINN Relevante Kompetansemål til lesing etter 7. trinn lese et mangfold av tekster i ulike sjangrer og av ulik kompleksitet på bokmål og nynorsk: norske og oversatte, skjønnlitterære tekster og sakprosatekster formulere tolkninger av leste tekster uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen med egne ord referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt mestre ortografi, tegnsetting, variert ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner bruke oppslagsverk og ordbøker bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap lese enkle litterære tekster på svensk og dansk og gjengi innholdet Hovedmål med lese- og skriveopplæringen på 7. årstrinn er: o Elevene skal utvikle lese- og læringsstrategier. o De skal bli kjent med et bredt utvalg av skjønnlitteratur og saksprosa som kan gi opplevelser og stimulere leseglede, kunnskapstørst og spenningstrang. o Gjennom sin egen skriving skal de kunne gi uttrykk for tanker, meninger og erfaringer, og oppleve at de får tilbakemelding på det de vil formidle. Føringer for lese- og skriveopplæringen på 7. trinn: o Leseinnlæringen skal være lystbetont og motiverende o Leseinnlæringen skal være differensiert, tilpasset elevens modenhetsnivå o Når det gjelder lesesvake elever: o Fortsatt jobbe aktivt med avkoding: Lyd som hører til bokstaven, vokaler, stavelser, lyderingsteknikk (sammensynging). Dette er viktig for å gi eleven et verktøy, som kan brukes i den videre leseutvikling. o Fortsatt fokus på enkeltlyder og stavelser i ord for å sikre god automatisering av lesing. o Utvikle og etablere en god og funksjonell sammenhengende håndskrift. 19 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

20 Mål Konkrete mål og organisering for lesing og skriving på 7. årstrinn Organisering og metoder: Lesing: o Lesing av ikke-lydrette ord (jfr. trinnets språkbok) o Flerstavelsesord o Lesehastighet: Minimum 80 ord pr. min. o Lese min. 120 ord i minuttet. o Presentere stoff med/ uten hjelpemidler med mottakerbevissthet. o Begrunne egne meninger, samt å være kritisk til egne og andres meninger. o Kunne opptre i ulike språkroller. o Det samiske alfabetet. o Å kunne lese tekster på bokmål/ nynorsk og nordiske språk. o Kunne drøfte skjønnliterære tekster, ha forståelse for språkets form og innhold utfra egne erfaringer. o Kunne arbeide med filosofiske tekster o Kunne lese en avis og redegjøre for det som de har lest. o Regelmessig lesekvarten o Grip boka o Lesehesten o Bokanmeldelser o Bibliotektime o Fast leselekse, event. skrive leselogg. o Lydbøker o Tema: Bøker og forfattere o Lese for elever på 2. trinn o Skriving: o Faste diktater o Arbeide med saksprosatekster o Finne begrunnelser og forklaringer og bruke det i sin egen skriving o Elevene skal gi hverandre tilbakemelding på skriftlige arbeider o Skrive for mottakere utenfor klasserommet o Arbeide grundig med en tekst med vekt på det estetiske i egen språkføring o Arbeide grundig med vekt på rettskriving og tegnsetting / ordliste o Utvikle en lett, leselig, personlig håndskrift o Prøve på ulike typer prydskrift / kallegrafi o Få noe erfaring i å bruke elektroniske medium til å produsere og publisere tekster o Eksperimentere med å lage reklame selv o Skrive ei bokmelding om ei fag- eller skjønnlitterær bok. o Skrivemappe- hvor elevene samler sine beste tekster / skriftforming o Klasseperm med gode tekster. Disse står i klassen og kan leses av alle. 20 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

21 Faste aktiviteter: o Det skal brukes min. 1 t. pr. uke utenom spisetid til høytlesing o Det skal brukes minst 15 min. pr. dag til stillelesing o Leselekse hver dag. Leselekse bør høres på skolen minst 1 gang pr. uke o Ord- eller setningsdiktat fast én gang pr. uke o Et skriftlig arbeid på skolen / hjemme hver uke o Nylund: Stasjonsorganisering, der leseinnlæring er ivaretatt ved lærerstyrt stasjon + én stasjon i tillegg. o Leseaksjonen i november (lærer/foreldres høytlesing medregnes) o Bokdagen om våren Observasjon og kartlegging: o SOL-skjema for hver enkelt elev. o Carlsten-test 7. trinn o Leseferdighetsprøve fra Udir for 7. trinn Metoder i leseinnlæringen: o Veiledet lesing o Repetert lesing: o Forklare / være bevisst på innlæring av abstrakte begreper o Jobbe systematisk med læringsstrategier (jfr. Læringsstrategier for Fridalen skole) Foreldresamarbeid: o Gjennomgang av lese- og skriveopplærings-planen på første foreldremøte. o Bruke planen som utgangspunkt for elevens faglige utvikling i foreldresamtale på vår. 7 - ØKT AUTOMATISERING OG LESEFLYT -dette er et prosesstrinn som må sjekkes/soles flere ganger i løpet av mellom-/ungdomstrinn Setningslesingen er automatisert. JA Øker lesehastighet på stadig vanskeligere tekster uten at det går ut over sikkerhet og forståelse. Er i stand til å oppnå god leseflyt og leser hele avsnitt flytende og med god intonasjon (på aldersadekvate tekster) Kan lese og forstå, også lange og kompliserte setninger. Kan lese og følge skriftlige oppgaver og instruksjoner. 8 - STRATEGISK LESING Kan bruke ulike begrep til å samtale om hvilken type tekst han har med å gjøre, -fagtekst eller skjønnlitteratur. Kan også bruke begreper som beskriver kjennetegn ved ulike sjangrer innenfor hver hovedgruppe. Kan aktivere og bruke sine bakgrunnskunnskaper i møte med tekst. JA Overvåker egen lesing, leser om igjen og korrigerer seg selv, og kan benytte effektive strategier når han støter på ukjente ord. Kjenner til at det finnes ulike typer spørsmål, og kan bearbeide tekst gjennom å stille spørsmål til teksten. (FoSS) Kan oppsummere innholdet i fagtekster på ulike måter, fra detaljert resymé til ensetningssammendrag og egenproduserte overskrifter. 21 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

22 Kan trekke ut det viktigst i en fagtekst og benytte ulike notatteknikker som nøkkelord, rammenotat, styrkenotat og tokolonnenotat. Kan benytte ulike notatteknikker i teksten, klistrelapper, understreking, tegnsystemer og utguling. Kan bruke tankekart, både som en måte å strukturere bakgrunnskunnskap og som en måte å strukturere fagstoffet innenfor et tema. Kan finne fram i ordbøker og leksikon. Kan lese ulike tabeller, diagrammer og grafer og kart. Kan lese og følge bruksanvisninger. Kan målrette søkene sine på internett. Finner fram til relevant informasjon og kan navigere på internettsider Mål Konkrete mål/organisering/metoder for 7. trinn Organisering/metoder: Lesestimulerende tiltak: o Lese eventyr o Lesekonkurranser o o Elevene presenterer bøker for hverandre, leser utdrag - og frister hverandre til å lese o Kasse med tegneserier - hefter i klasserommet o Lesevake o Lese inn på bånd, høre på etterpå, lese inn hørespill o Strategispill o Rollespill / skuespill o Besøk utenfra, f.eks. rappere, sanger, reklame o Lesehefter, f.eks. Akka, bakka, Snipp, Snapp, Les og løs, Hva leste du nå? o Elever anbefaler gode bøker til hverandre o Klassens 10 på topp! o Klasseroman (elevene skriver etter tur) o Tegneserie bibliotek på klasserommet (fotballblader, bilblader) o Holde bokforedrag. o Lage forside til bøker og lage utstilling o Forfatterbesøk o Brev til forfatter Skrivestimulerende tiltak: o Lage gruppebok. Skrivestafett, hver elever skriver sitt kapittel o Lage gruppebok. Planlegge sammen, hver elev skriver hvert sitt kapittel etterpå 22 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

23 o Brevskriving med vennskapsklasse o E-post o Logg o Prosessorientert skriving o Sjanger skriving o Skrive saksprosatekster o Lage intervju o Lage avis o Skrive småbøker til fadderklassen. o Klassens beste grøssere. 23 Lese- og skriveplan for Fridalen skole

SOL systematisk observasjon av lesing

SOL systematisk observasjon av lesing Vedlegg 12 SOL systematisk observasjon av lesing SOL er et kartleggingsverktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. SOLkartleggingsverktøyet inneholder 10 nivå med klare kriterier for hva

Detaljer

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Hovedområder: Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Muntlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Samhandle

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

Innhold: Innføring og utvikling av læringsstrategier.

Innhold: Innføring og utvikling av læringsstrategier. Innhold: Side 3-4: Side 4-5: Side 6: Side 7-12: Side 12-13: Side 13-14: Side 14-16: Side 16-17: Side 17-18: Side 19-21 Forord Plan Alfabet 1. - 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Innføring

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med skriftlige oppgaver innen sjangeren sakprosa/fagtekst og skjønnlitterær tekst. På disse

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2015/2016 Faglærer: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former

Detaljer

Systematisk Observasjon av Lesing

Systematisk Observasjon av Lesing Systematisk Observasjon av Lesing Strategisk Leseflyt Ortografisk Fonologisk Logografisk Logografisk lesing: Har ikke knekt koden, men ordene begynner å tre fram. Leser ord ved hjelp av ordets form og

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler

Detaljer

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I NORSK. FOR 5. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Gro Anita S Arnesen verk: Zeppelin Lesebok (gul), Zeppelin Språkbok (blå) og arbeidsbøker til begge disse. UK E TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen, Elisabet B. Langeland, Ida P. S. Myrvang, Karianne Flagstad Moen, Kirsten G. Varkøy, Kristin

Detaljer

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale.

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale. Norsk Kompetansemål Delmål 3. trinn Delmål 4. trinn Muntlige kommunikasjon Innhold/arbeidsmåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflekter over innholdet

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Halvårsplan våren 2015

Halvårsplan våren 2015 3-5 - mestre sentrale regler i formverk og ortografi - bruke ordbøker - bruke bilder i presentasjoner - vurdere tekster - bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon - opptre i ulike roller gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 5.trinn, Arbeidsbok 3 til

Detaljer

Systematisk Observasjon av Lesing

Systematisk Observasjon av Lesing Systematisk Observasjon av Lesing Lesing = avkoding X forst åelse (Gough & Tunmer 1984) Observasjon av avkodi ngsferdigheter. Observasjon av forståelsesstrategier. Leseutviklingen satt inn i vår pyramide

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Fagplan i norsk 7. trinn

Fagplan i norsk 7. trinn Fagplan i norsk 7. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål læreverk Skriftlige tekster Bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen Muntlige

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter: Obj115 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15 Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: - Å utvikle gode lesemåter, slik at de får bedre innholdsforståelse og høyere lesefart.

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-42 Les og lær. Finn det viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Vi leser 2. trinn Odd Haugstad. Leseverket består av: - Leseboka Vi leser - Lese-gøy - Lettlestbøker - Arbeidsbøker 1

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole

ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 7. Lærer: Brynjulf Bakklund Muntlige tekster Hovedområdet muntlige tekster dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si å lytte og tale og utforskning

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn

Årsplan i Norsk 2. trinn Årsplan i Norsk 2. trinn Uke Hovedtema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetoder gjennom året Vurderingsmetoder gjennom året August, sept. Repetisjon av alle bokstavene Fagtekst Rettskriving

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å inkludere de fem grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver Årsplan i norsk for 2.trinn 20142015 Faglærer Yngve Henriksen Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Muntlig kommunikasjon Skriftlig

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret Fra Læreplan i norsk

Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret Fra Læreplan i norsk Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret 2016-2017 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn: Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING ÅRSPLAN I NORSK 3. KLASSE 2015-2016 SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING Systematisk observasjon av lesing (SOL) er en prosess som går ut på å få barn til å lese. Det er et verktøy for å fastslå hvor

Detaljer

Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik

Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2014/2015 Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former S P T M B lytte, ta ordet etter tur og gi respons

Detaljer

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk Plan i norsk 2014/2015 Følger læreverket Zeppelin Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk 35-36 Læresamtale sammendrag Lære ulike læringsstrategier. Bli bevisst egne

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten Mnd. Kompetansemål 35-39 Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Zeppelin språkbok 5 Zeppelin lesebok 5 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 5 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 5 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter

Detaljer

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter Innhold norsk Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

Fagplan, 6. trinn, Norsk.

Fagplan, 6. trinn, Norsk. Fagplan, 6. trinn, Norsk. Lærerverk: Ord for alt, språkbok A & B + Tekstbok. Cappelen Måned Kompetansemål K06 Læringsmål / Delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier August September Mål for opplæringen

Detaljer

Muntlig kommunikasjon. Skriftlig kommunikasjon A U G U S T S E P T E M B E R. Muntlig og skriftlig tilbakemelding fra lærer ut fra gitte kriterier

Muntlig kommunikasjon. Skriftlig kommunikasjon A U G U S T S E P T E M B E R. Muntlig og skriftlig tilbakemelding fra lærer ut fra gitte kriterier G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon - samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon - lese av ulike - gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2013/14

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2013/14 Obj100 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2013/14 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med skriftlige oppgaver innen sjangeren sakprosa/fagtekst eller skjønnlitterær tekst.

Detaljer

Leseplan. for. Sædalen skole 2012/ 2013

Leseplan. for. Sædalen skole 2012/ 2013 Leseplan for Sædalen skole 2012/ 2013 En bok er en rikdom, en bok er en venn og kan vel ditt vennskap fortjene -for han som har lært seg å lese i den, blir aldri på jorden alene. Leseplan for Sædalen skole

Detaljer

HALVÅRSPLAN. Trinn: 2. Periode: Høst. FAG: Norsk. Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur

HALVÅRSPLAN. Trinn: 2. Periode: Høst. FAG: Norsk. Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur HALVÅRSPLAN Trinn: 2. Periode: Høst FAG: Norsk Område Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Kompetansemål Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen.

Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen. Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen. Den gode lese- og skriveopplæringen *er avhengig av lærerens kompetanse. *kan forebygge lese- og skrivevansker. *skal kunne fange

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 7. TRINN 2014/2015

ÅRSPLAN NORSK 7. TRINN 2014/2015 ÅRSPLAN NORSK 7. TRINN 2014/2015 Uke Tema Læringsmål Lærestoff Metoder 34 Min reise til Skrive en fortelling om en tildelt plass, viktig å få med 5 fakta om hver person som drar (min 3- max 6 ink. seg

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen ÅRSPLAN Skoleåret: 2015-2016 Trinn: 4. Fag: Norsk Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen Uke Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse 34 35 Ordkunnskap Rettskriving Grammatikk

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best.

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best. Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 4.trinn Timefordeling på trinnet: 8 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Med forbehold om endringer

Detaljer

7.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3 Uke 2-11

7.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3 Uke 2-11 1 7.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3 Uke 2-11 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON opptre i ulike roller gjennom dramaaktiviteter, opplesing og presentasjon lytte til og videreutvikle innspill fra andre, og skille

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland,

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING NORSK Navn Lytte til andre, uttrykke seg og grunngi egne standpunkter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK LOKAL LÆREPLAN I NORSK 3.-4. TRINN MUNTLIGE TEKSTER metoder og arbeidsmåter 1. handle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler - lytte til andre

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull, Astrid Lindgren, Jo

Detaljer

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Læreverk: Zeppelin Språkbok (blå), Zeppelin lesebok (gul), Leseforståelsehefter, Modelltekster fra Skriv så blekket spruter. Uke Tema Kompetansemål: Læringsmål: Innhold

Detaljer

Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016

Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016 Fagplan for norsk 8. trinn 2015-2016 34-37 Norrøn tid Presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske tekster i norsk litteratur Å kunne lese om norrøn tid, litteratur

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å inkludere de fem grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2014-15

ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2014-15 ÅRSPLAN NORSK 4. TRINN 2014-15 UKE TEMA LÆRINGSMÅL KOMPETANSEMÅL INNHOLD METODE VURDERING 33 34 35 36 SB: Å lese høyt - Å lese høyt for andre. Å skrive replikker/ Mer om replikker dialog, ordrett, replikk,

Detaljer

HALVÅRSPLAN. Isfjorden barneskole. Trinn: Periode: VÅR. FAG: Norsk

HALVÅRSPLAN. Isfjorden barneskole. Trinn: Periode: VÅR. FAG: Norsk HALVÅRSPLAN Trinn: Periode: VÅR FAG: Norsk Område Kompetansemål Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

Årsplan i Norsk 4.trinn

Årsplan i Norsk 4.trinn Årsplan i Norsk 4.trinn Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema August september Tema: Dikt, fakta, spill Repetisjon: Stor bokstav og punktum.

Detaljer

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Norsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

NORSK 1.periode Ukene 34-40

NORSK 1.periode Ukene 34-40 NORSK 1.periode Ukene 34-40 3.trinn MÅL FRA LKO6 KJENNETEGN PÅ MÃLoPPNÅELsE VURDERINGSFORM Begynnende måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse kommunikas'lon Lytte etter, gjenfortelle, forklare

Detaljer

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Utarbeidet etter L-06 Andebu - august 2006 Aud Bjørnetun, Karin Dahl Myhre, Magni Wegger 1. tr. Mål Arbeidsmåter Hjelpemidler Vurdering

Detaljer

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma. HALVÅRSPLAN VÅREN 2017 TRINN: 5. FAG: NORSK UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Uke 1 Venn- diagram Kopi fra «Salto». Samtale om lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

Detaljer

Faktatekster og skjønnlitteratur. bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

Faktatekster og skjønnlitteratur. bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger Årsplan Norsk trinn N Uke 33 34 35 36 37 38 39 Tema ør vi leser Mens vi leser, tankekart ompetansemål muntlige muntlige tter at vi har lest, tankekart muntlige akta og skjønnlitteratur samtale om faglige

Detaljer

Årsplan i Norsk 4.trinn

Årsplan i Norsk 4.trinn Årsplan i Norsk 4.trinn 2016-2017 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Tema August september Tema: Dikt, fakta, spill Repetisjon: Stor bokstav

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD LÆRERVERK: ZEPPELIN 6 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE ER FRA

Detaljer

Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema

Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema Uk e Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema Grammatikk og språk Arbeidsmåte Vurdering 34 -Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Fag: Norsk År: 2012/2013 Trinn: 3.trinn Lærer: Therese Hermansen og Monica S Brunvoll Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål/ukens læringsmål Arbeidsmetode

Detaljer

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4 1 4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON - samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Periode og tema Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurdering: Uke 34-37 Si hva du mener (Valg) Jeg kan vurdere egne antagelser. Jeg kan vende meg på en relevant måte til kjente

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom KAPITLER EMNER OG LÆRINGSMÅL PERIODE KOMPETANSEMÅL LÆRINGSSTRATEGIER OG METODER Kap. 1 i leseboka På biblioteket Kap 2 i leseboka Lesekurs Forberedende lesing til nasjonale prøver. Gjennomføring av nasjonale

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon ÅSPLAN I NOSK FO 2. TINN HØSTN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og kultur Tema/delmål Arbeidsformer gjennom året Vurderingsformer S P T M B

Detaljer

«Hvis du ikke vet hvor du skal, asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas. spiller det heller ingen rolle hvor du går.» dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

«Hvis du ikke vet hvor du skal, asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas. spiller det heller ingen rolle hvor du går.» dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop «Hvis du ikke vet hvor du skal,

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Sommerfortelling skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende

Detaljer

Satsingsområder: Lesing, skriving og regning Tilpasset opplæring Digital kompetanse. Lesestrategier og skriving

Satsingsområder: Lesing, skriving og regning Tilpasset opplæring Digital kompetanse. Lesestrategier og skriving 4.Trinn Fag: NORSK VÅR 2016 Satsingsområder: Lesing, skriving og regning Tilpasset opplæring Digital kompetanse Grunnleggende ferdigheter å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese å kunne regne å kunne

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Periode og tema Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurdering: 34-36 Lese og læringsstrategier Jeg behersker ulike lesemetoder og endrer lesemåte ved behov. Jeg mestrer ulike

Detaljer

Uke Fagemne Læringsmål Arbeidsmåte Vurdering

Uke Fagemne Læringsmål Arbeidsmåte Vurdering Miland skole 2015-16. Årsplan i norsk for 5. trinn. Seks timer per uke. Lærer: Bjørn Ove Kjennvold. Lærebøker: Safari 5, Agora 5, Agora Øvebok, Medio A og Snipp. Digitale ressurser: Forlagets webside,

Detaljer

Lesestrategi Førlesing. Lære å bruke BOI. Lesestrategier under lesing. Arbeide med gjenfortelling. Lesestrategier etter skriving.

Lesestrategi Førlesing. Lære å bruke BOI. Lesestrategier under lesing. Arbeide med gjenfortelling. Lesestrategier etter skriving. Årsplan i norsk 3.trinn 2017/18 Uke Kompetansemål Læringsmål Grunnl. ferdigheter Læremiddel Sider VFL 33 Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir. Strukturere

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer