Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune"

Transkript

1 Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende: klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse, skal de ha lært følgende: klasse:... 4 Når elevene er ferdige med 3. klasse, skal de ha lært følgende: klasse... 5 Når elevene er ferdige med 4. klasse, skal de ha lært følgende: klasse... 6 Når elevene er ferdige med 5. klasse, skal de ha lært følgende: klasse... 7 Når elevene er ferdige med 6. klasse, skal de ha lært følgende: klasse... 8 Når elevene er ferdige med 7. klasse, skal de ha lært følgende: Fra læreplanen på Udir 2.klasse... 9 Fra læreplanen på Udir 4.klasse Fra læreplanen på Udir 7.klasse Revidert på fagteam

2 1.klasse: Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende: Kople lyd og bokstav Kjenne alle bokstavene i alfabetet store og små Lese/ gjøre seg kjent med enkle bøker Kunne riktig leseretning Lytte til andre Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Leke, improvisere og eksperimentere med rim, stavelser, språklyder, ord og meningsbærende elementer Utrykke egne følelser og meninger Samtale om hvordan ord og bilder virker sammen i bildebøker Snakke om form og innhold i eldre og nyere sanger, regler og dikt Kunne riktig blyantgrep Skrive alle de store og små bokstavene i alfabetet med riktig skriveretning og i bokstavhuset Delta i en diktering, der læreren skriver og elevene dikterer Skrive enkle korte tekster i bok og på PC 2

3 2.klasse Når elevene er ferdige med 2. klasse, skal de ha lært følgende: Ha knekt lesekoden Skal kunne skrive egne, enkle tekster Lytte til andre og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesing Leke, improvisere og eksperimentere med rim, stavelser, spåklyder, ord og meningsbærende elementer Uttrykke egne følelser og meninger Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger Samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst. Lese store og små trykte bokstaver Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm Bruke enkle strategier for leseforståelse Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing. Bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster Arbeide kreativt med tegning i forbindelse med lesing Samtale om hvordan ord og bilder virker sammen i bildebøker og andre bildemedier Snakke om form og innhold i eldre og nyere sanger, regler og dikt Gi uttrykk for hvordan vi forstår noen kjente ordtak og faste uttrykk og forklare opphavet til vanlige ord og uttrykk. Kunne vite hva et ord er. Kunne vite hva en setning er og trene på å skrive setninger med stor bokstav og punktum Kunne følgende høyfrekvente ord: Jeg, meg, deg, seg, og, det, de, men, ikke, som, være, er, her, der Bruke datamaskin til tekstskaping Skrive enkle beskrivende og fortellende tekster 3

4 3. klasse: Når elevene er ferdige med 3. klasse, skal de ha lært følgende: Lese min. 50 ord i minutter Kunne alfabetet Bli kjent med lokale forfattere eks. A.Prøysen og V. Sandbeck Samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr Uttrykke tanker om personer og handlinger i tekstene de leser Lese skjønnlitterære tekster og enkle fagtekster med flyt Kunne gjenfortelle innholdet i det de har lest Samhandle med andre gjennom lek Dramatisere tekster Lære enkle regler for diskusjoner og samtaler Kunne gi og ta imot beskjeder Samtale om noe en har sett, lest eller hørt. Framføre tekster for medelever Skrive sammenhengende funksjonell skrift Kjennskap til enkel tastaturbruk/data. Kunne de 100 mest brukte ord Vite at det skal være stor bokstav i begynnelsen av setningen og punktum i slutten Kunne bruke stor forbokstav i egennavn Kunne forskjell på vokaler og konsonanter Kunne diftongene Kunne spørreord med hv- og ha kjennskap til ng og nk som ending. Ha kjennskap til ordklassene Substantiv, Verb og Adjektiv. Kunne skrive fortellinger, brev og dikt Kunne ordne tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning Kunne beherske et tilstrekkelig ordforråd til å kunne uttrykke opplevelser, følelser og egne meninger. Kunne bruke enkle språklige bilder Vurdere egne tekster ut i fra enkle fagkriterier Foreta informasjonssøk på nettet Skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy Kunne lage fortellinger ved å kombinere ord og bilde f.eks. tegneserier digitalt med Cartoonist 4

5 4.klasse Når elevene er ferdige med 4. klasse, skal de ha lært følgende: Lese min. 70 ord i minuttet Samhandle med andre gjennom lek Dramatisere tekster Lære regler for diskusjoner, samtale og praktisere regler for gruppesamtaler Fortelle og forklare Kunne gi og ta imot beskjeder Forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre Gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer Framføre tekster for medelever Lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse Få trening i å lese tabeller med forståelse Kunne gjenfortelle innholdet i det de har lest Beskrive egne litteraturvalg Samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer. Uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer Beskrive likhet og forskjeller mellom et utvalg talemålsvarianter i Norge Forstå noe svensk og dansk tale Beherske sammenhengende skrift både små og store bokstaver Kunne høre forskjell på ord med dobbel/enkel konsonant Kunne skrive de vanligste ord med kj-, skj-, sk-, sj-lyden, ng, nk Kunne skrive de 100 vanligste ordene Kunne hva et substantiv, verb, adjektiv er Lære å skrive lærelogg Kunne variere setningskonstruksjon Vurdere og sammenligne egne og andres tekster ut i fra fagkriterier Skrive sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving Kunne skrive fortellinger, brev, dikt og sakpreget tekst Kunne ordne tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning Kunne beherske et tilstrekkelig ordforråd til å kunne uttrykke opplevelser, følelser og egne meninger. Gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder Bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving Kunne lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde med og uten digitale verktøy Drøfte noen estetiske virkemidler i sammensatte tekster Finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir Foreta informasjonssøk på nettet Finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett Lære å bruke e-post Skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy 5

6 5. klasse Når elevene er ferdige med 5. klasse, skal de ha lært følgende: Lese min. 80 ord i minuttet Bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulikt tempo Lese lengre skjønnlitterære tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på bokmål og nynorsk, og uttrykke forståelse og leseopplevelser Lese og gjengi innhold i enkle litterære tekster på dansk Lytte til andre, uttrykke og grunngi egne meninger og standpunkter og vise respekt for andres Kunne referere og oppsummere tekster Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med forståelse for språk og innhold og egne opplevelser Forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk Presenter egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur skriftlig og muntlig Presenterer egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barnelitteratur Bruke biblioteket og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Bruke oppslagsverk, lese og forstå innholdet nok til å kunne skrive ulike fagtekster Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler Bruke sang, musikk og bilder i fremføringer og presentasjoner Opptre i ulike språkroller gjennom rollelek og drama, opplesning, intervju og presentasjoner Lese dikt og kunne formidle dikt gjennom dramatisering og framføring Vurdere egne og andres presentasjoner ut i fra faglige kriterier. Vurdere Tv-programmer og begrunne egne medievalg Drøfte virkningene av digitale tekster Forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk Gjengi og uttale bokstavene som finnes i det nordsamiske alfabetet Bruke egne erfaringer fra lesing i skjønnlitterær skriving og i sakpreget skriving Kunne skrive bokanmeldelser Kjenne til fortellingens tre inndelinger og jobbe med skildringer av personer og steder Jobbe med å få til spenning, bruke humor og lignende i fortellinger Strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema Bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon Kunne skrive ulike former for dikt Få kjennskap til prosessorientert skriving ved skriving av fortellinger, samt videreutvikle evnen til å kunne gi tilbakemeldinger på andres tekster Vurdere egne og andres tekster ut i fra faglige kriterier. Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet manuelt og ved hjelp av digitale verktøy Mestre variert ordforråd og variere setningskonstruksjonen Vite hva synonymer og antonymer er Beherske bruk av spørretegn, utropstegn og punktum Få kjennskap til bruk av komma Skille ord med lang/kort å-lyd Skille kj-lyden og sj-lyden Kunne de vanligste hv-ordene Vite at substantiv deles i egennavn og fellesnavn Vite hva infinitiv, presens og preteritum er av et verb Adjektiv/gradbøying Skriftforming - Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift 6

7 6. klasse Når elevene er ferdige med 6. klasse, skal de ha lært følgende: Lese 100 ord pr. minutt Lytte til andre og vise respekt for andres meninger og standpunkter, samt uttrykke og grunngi egne meninger og standpunkter Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med og uten hjelpemidler Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer ut i fra fagkriterier Bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulikt tempo Bruke biblioteket og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Lese lengre norske og oversatte tekster på bokmål og nynorsk og kunne uttrykke forståelse og leseopplevelse muntlig Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill, drama og opplesing Forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk Vite hva en dialekt er og kjenne noen kjennetegn på dialekter Se etter språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med noen andre dialekter Lese og gjengi innholdet i enkle litterære tekster på svensk og dansk Kunne vite hva ordklassene: substantiv, verb, adjektiv, pronomen og preposisjoner er. Kjenne til ordklassene interjeksjoner og konjunksjoner, samt ha hørt om adverb Kunne bøye et substantiv i kjønn, tall og gradbøye adjektivet Kunne bøye et verb i 3 tider og ha hørt om presens perfektum og preteritum perfektum Kunne enkle kommaregler samt kunne bruke anførselstegn/replikkstrek og kolon Jobbe med avsnitt Kunne de vanligste ord med stumme lyder g/d, j-lyden, o-lyden og æ-lyden Forenkling av dobbel konsonant og jobbe videre med sammensatte ord og bindebokstaver Videreutvikle den sammenhengende skriften Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med standpunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold Vite hva en tekst er og kunne referere og oppsummere tekster Vurdere sterke og svake sider i egne og andres tekster ut i fra fagkriterier Strukturere en tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenhenger mellom setninger og avsnitt Jobbe videre med skriving av fortelling, utvide øyeblikket, variere ved å bruke ulike adjektiver, miljøskildringer, personskildringer, bilder i språket Kjenne begrepet skriveplan og oppbygningen av en fortelling Bruke erfaringer fra egen lesing i skriving Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på dialekt Kunne lage et intervju og skrive en avisartikkel Lage sammensatte tekster og presentasjoner med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet manuelt og ved hjelp av digitale verktøy Bruke sang og musikk i framføringer og presentasjoner Bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene Vite hva reklame er, lære om virkemidlene og vurdere ulike reklamer Bruke oppslagsverk manuelt og digitalt 7

8 7.klasse Når elevene er ferdige med 7. klasse, skal de ha lært følgende: Lese min. 120 ord pr. minutt Lese lengre norske og oversatte tekster på bokmål og nynorsk Lese innholdet i enkle litterære tekster på dansk og svensk og gjengi innholdet Uttrykke forståelse og leseopplevelse av ulike litterære tekster Aktivt bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulik tempo og formål Presentere egen leseerfaring fra skjønnlitteratur muntlig Lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres meninger Drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker. Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold. Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføring med bakgrunn i faglige kriterier Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, diskusjoner, intervju og presentasjoner. Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og kjenne til gruppespråk Forklare likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk Bevisst bruke læringsstrategier(bison-overblikk, nøkkelord, VØL-skjema, SAM-skjema, tankekart) Kjenne til enkle ord og uttrykk på et av de samiske språkene Kunne alle ordklasser. Bøye substantiv, verb og adjektiv Kunne og/å, da/når, kommaregler Analyse: Kunne verbal, subjekt, indirekte og direkte objekt. Kjenne adverbial. Kunne bruke synonymordboka og stavekontrollen på datamaskinen Bruke oppslagsverk og ordbøker digitalt og manuelt Mestre sentrale rettskrivingsregler og ha en funksjonell tegnsetting Referere og oppsummere ulike tekster Skape sammenheng mellom setninger og avsnitt Kunne skrive rapport, søknad og møtereferat Kjenne oppbygningen av og innholdet i en biografi Kunne skrive reflekterende og argumenterende tekster etter mønstertekster eller andre kilder Tilpasse egne tekster til formål og mottaker Bevisst bruke sanser, kroppsspråk, språkbilder og beskrivelser i egne tekster Eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål, nynorsk og dialekt/gruppespråk Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterærpreget og sakpreget skriving Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosessen og i produksjon av interaktive tekster Presentere egne lesererfaringer fra skjønnlitteratur skriftlig Lage sammensatte tekster(tegninger/bilder/musikk/animasjoner/overganger/bakgrunner/linker..) manuelt og ved hjelp av digitale verktøy Bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene Vurdere sterke og svake sider ved egne og andre tekster og presentasjoner ut i fra faglige kriterier Bearbeide egne tekster manuelt/digitalt med utgangspunkt i fagkriterier, eller på bakgrunn av tilbakemeldinger fra lærer og/eller medelever ut i fra fagkriterier Presentere egne tolkninger av personer, handlinger og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur Presentere fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler Bruke bilder og musikk i framføringer og presentasjoner Vurdere film og bli kjent med filmprosessen og virkemidlene Begrunne egne medievaner Forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster og bilder hentet fra internett. Kildekritikk, kildehenvisning og opphavsrett 8

9 Fra læreplanen på Udir 2.klasse Muntlig kommunikasjon lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende elementer og ord samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper mening fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer sette ord på egne følelser og meninger uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk Skriftlig kommunikasjon vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk trekke lyder sammen til ord lese store og små trykte bokstaver lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur skrive enkle beskrivende og fortellende tekster arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving Språk, litteratur og kultur samtale om opphavet til og betydningen av noen kjente ordtak, begreper og faste uttrykk samtale om begrepene dialekt, bokmål og nynorsk samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier samtale om innhold og form i eldre og nyere sanger, regler og dikt samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing 9

10 Fra læreplanen på Udir 4.klasse Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige tekster forstå noe svensk og dansk tale bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål variere stemmebruk og intonasjon i framføring av tekster Skriftlig kommunikasjon lese tekster av ulike typer på bokmål og nynorsk med sammenheng og forståelse finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder lese, reflektere over og samtale om egne og andres tekster bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til egen skriving Språk, litteratur og kultur beskrive ordklasser og deres funksjon forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre beskrive eget talemål og sammenligne med andres samtale om innhold og form i sammensatte tekster gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TVprogram samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer 10

11 Fra læreplanen på Udir 7.klasse Muntlig kommunikasjon lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy vurdere andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier Skriftlig kommunikasjon lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst lese enkle tekster på svensk og dansk og gjengi og kommentere innholdet forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker eksperimentere med skriving av enkle tekster på sidemål gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler Språk, litteratur og kultur gi eksempler på noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk utføre grunnleggende setningsanalyse og vise hvordan tekster er bygd opp ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap sammenligne språk og språkbruk i tekster på bokmål og nynorsk lese og uttale stedsnavn som inneholder spesielle nordsamiske bokstaver, og kjenne til enkelte ord og uttrykk på ett av de samiske språkene sammenligne talemål i eget miljø med noen andre talemålsvarianter og med de skriftlige målformene bokmål og nynorsk gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder bruke forskjellige former for digitale og papirbaserte ordbøker 11

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4

ÅRSPLANLEGGER, AGORA 4 12 Agora 4 ÅRSPLANLEGGER, Stoff fra Øveboka er skrevet inn med fet skrift Året rundt samtale Lage tankekart, og assosiere til årstider Studere språkbilder i dikt følelser og Gjenkjenne og bruke de språklige

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16

Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16 Årsplan i norsk - 4. klasse 2015-16 Antall timer pr : 6 timer Lærere: Evelyn Haugen, Marte Fjelldalen og Helene Venheim Foss Læreverk: Agora Elle Melle Salaby.no Lær deg å lære (elevene velger: Enten Løkkeskrift

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: ZEPPELIN 6 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE VEKTLEGGER HVA ELEVENE

Detaljer

Helhetlig metode- og fagplan i norsk

Helhetlig metode- og fagplan i norsk Dalgård skole Lokal fagplan Helhetlig metode- og fagplan i norsk 1.-4. trinn 1 FORORD: Denne planen er laget for at lærere på småskoletrinnet på Dalgård skole skal se et helhetlig løp for norskfaget 1.

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen

Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Kompetansemål Delmål Tid Tema Aktiviteter/læremidler Vurdering Skolebiblioteket Bydelsbiblioteket Klasseundervisning 1.Drøfte og vurdere skjønnlitterære

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk

Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk v Notáhta Notat Geasa/Til: «TilSbr_Navn» Min čuj./vår ref: 12/4172-16 Beaivi/Dato: 01.02.2013 Høringsnotat om endringer i læreplan i samisk som førstespråk Innledning Sametinget sender med dette forslag

Detaljer