Innhold: Innføring og utvikling av læringsstrategier.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Innføring og utvikling av læringsstrategier."

Transkript

1

2 Innhold: Side 3-4: Side 4-5: Side 6: Side 7-12: Side 12-13: Side 13-14: Side 14-16: Side 16-17: Side 17-18: Side Forord Plan Alfabet trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Innføring og utvikling av læringsstrategier. 2

3 Forord: Elevene kommer med klare forventninger til det å begynne på skolen. Ved å starte lese - og skriveopplæringen med en gang, ivaretas barnas iboende interesse og motivasjon for å lære. Elevene må bli møtt på deres ståsted og foresatte må få veiledning i forhold til deres rolle i opplæringen. Læring skal ta utgangspunkt i et konstruktivistisk og sosialkonstruktivistisk læringssyn, som innebærer at læring skjer i elevens hode ved aktiv deltaking og at ny læring bygger på etablert kunnskap. Dette læringsyn legger vekt på helheten og at læring skjer i fellesskap og i samhandling med andre. Å beherske lesekunsten er viktig for å klare seg i dagens samfunn og grunnleggende for læring i alle fag i skolen. En rekke nasjonale og internasjonale undersøkelser viser at leseferdigheten til norske elever ikke er på det nivå man skulle ønske. Det er også dokumentert at norske barn, spesielt gutter, leser mindre enn de gjør i land det er naturlig å sammenligne seg med. I kunnskapsløftet er lesing definert som en grunnleggende ferdighet som skal integreres i alle fag. Norskfaget er blitt styrket. Ulsetskogen skole utarbeider derfor en helhetlig leseopplæringsplan som konkretiserer de mål og ferdigheter som er forventet på hvert trinn. Målet er å gjøre det lettere for lærere på en rask måte å få oversikt over hva som er forventet/ hva som skal gjennomgås på hvert trinn og i noen tilfeller på hvilken måte. Vi vil sikre oss at vi på vår skole har felles forståelse av lese-/skriveopplæringen. Planen skal være et faglig styringsredskap for personalet og ledelsen ved Ulsetskogen skole. Den skal danne grunnlag for kvalitetsutviklingen i skolen. Planen må være dynamisk for å fange stadige endringer i det moderne samfunnet. Planen må omfatte kartlegging av elever og finne dem som trenger ekstra støtte i opplæringen. Den må også inneholde oversikt over hvilke forpliktende tester som til enhver tid skal gjennomføres på ulike klassetrinn ved skolen. 3

4 Foreldresamarbeid: Alle foreldre må få en kort innføring i prinsippene for lese - og skriveopplæringen og tekstskaping på PC (kreativ skriving) på det første foreldremøtet. Skolen må gi konkrete råd og tips til hva foresatte kan arbeide med hjemme. Det må også informeres om skolens forventninger til samarbeid. Planen skal si noe om: Skape engasjement og ambisjoner for lesingen. Utvikle språklige ferdigheter. Ivareta og utvikle elevenes kodingsferdigheter. Undervise i leseforståelse. Kartlegge og vurdere. Hvordan: Skape engasjement og ambisjoner for lesingen. 1. Foreldremedvirkning. 2. Lese "overalt". Daglig lesestund (høyt). 3. Tilpasset tekst/ interessefelt. 4. Bibliotekbesøk/ læringssenter/ klassebibliotek med gode rutiner. 5. Motivere/ holdning ift. lesing. Lesekort/ logg/ kontrakt/ bokanmeldelse. 6. Sang, tekst og drama. 7. Lese for hverandre. Lese tekster på ulike måter også med veiledning. Utvikle språklige ferdigheter 1. Kjennskap om språk og begreper. 2. Lese for hverandre, stillelesing, veiledet lesing og delta i leseprosjekt. Undervise medelever. Bruke sjekkliste og holde foredrag. 3. Individuelt tilpasset leselekse. 4. Klassebibliotek. 5. Ordkjeder, luketekst og høyfrekvente ord satt i system. 4

5 Ivareta og utvikle elevenes kodingsferdigheter 1. Lyd og bokstav i rekkefølge etter fast program og på sitt nivå + AskiRaski og "repetert lesing". 2. Språklig bevissthet: Språkleker og sansemotorisk arbeid. 3. Sjangerkunnskap: Fagbøker og annen litteratur. Undervise i leseforståelse 1. Ulike leseteknikker og strategier. 2. Helordslesing, bildeord, ordbilder og skjermtekst. 3. Leserytme og innholdsforståelse. Kartlegging 1. Interne kartleggingsprøver: høst og vår v/ kontaktlærer. 2. Kommunale kartleggingsprøver: Vår (1., 2., 3. og 7. trinn). 3. Sikre system og oppfølging. 4. Nasjonale prøver. Vurdering 1. Vurdering av leseferdighet og forståelse etter kartleggingsprøvenes kriterier. 2. Observasjon og vurdering kontinuerlig. 3. Lesing med tilbakemelding. Indikatorskjema til hjelp i skolen sine lesestimuleringsprosjekt. 4. Høytlesing i par og fremlegging av fagtekst i plenum med tilbakemelding. 5. Nivåvurdering. 6. Både individrelatert og målrelatert vurdering. 7. Elevvurdering. 8. Lærervurdering. 9. Få kunnskap om tilrettelegging for å tilpasse lærestoffet. Ved Ulsetskogen skole har vi valgt å bruke følgende skrift. 5

6 Løkkeskrift er prioritert. Elever med spesielle behov kan bruke den skriften som dem passer best. 6

7 Følgende påstander er verd å merke seg: Jo mer du leser for barnet, dess mer vil barnet lese på egenhånd. Barn som er blitt lest for, lærer å uttrykke seg på en bedre måte. Barn som er blitt lest mye for, har lettere for å lære seg språk. Barn får et bedre grunnlag for å skrive fordi bøkene gir skrivemodeller. LOKAL LÆREPLAN I NORSK - LESING trinn Kompetansemål etter 2. tr. Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer Uttrykke egne følelser og meninger Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst Lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesing Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger 1. trinn (nedbrutte mål) Leke med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. Vise egne følelser. Lære å si sine meninger. Fortelle om opplevelser og erfaringer. Samtale om og gi eks. på stemmebruk. Lytte til andre i samtale og ved høytlesing. Samtale om personer i eventyr og fortellinger. Kopioriginal: 7

8 BLINK-LESING PÅ ULSETSKOGEN SKOLE. Veien fra bokstavgjenkjenning til funksjonell leser. Følgende påstander er verd å merke seg: Jo mer du leser for barnet, dess mer vil barnet lese på egenhånd. Barn som er blitt lest for, lærer å uttrykke seg på en bedre måte. Barn som er blitt lest mye for, har lettere for å lære seg språk. Barn får et bedre grunnlag for å skrive fordi bøkene gir skrivemodeller. Mål: Skape engasjement og ambisjoner for lesing. Hvorfor blink-lesing? Gir elevene tilpasset lesetrening og leselekse. Gir elevene gode lesevaner. Gir elevene økt leseflyt og leseforståelse. Gir elevene motivasjon og mestringsfølelse. Hva er blinklesing? Leseopplæring med progresjon utfra den enkelte elevs ståsted. Blinklesing forutsetter samarbeid hjem skole. Leseopplæring fra elevene starter med å bli lest høyt for hjemme, til enkle lesekort og videre til lettleste bøker med veiledning. Hva er lesekort? Lesekort er en kombinasjon av bokstav, bilde og ord. Lesekort brukes til innlæring og automatisering av bokstav/ lyd og høyfrekvente ord. Lesekortene har ulik vanskegrad. Lesekort er motiverende for videre lesing. 8

9 Hva er lettlesthefter og lettlestbøker? Lettleste hefter og bøker er veien videre fra lesekort. Lettleste hefter og bøker finnes med både små og store bokstaver. Lettleste hefter og bøker har et tilpasset språk med repetisjoner av høyfrekvente ord. Lettleste hefter og bøker gir økt mestringsfølelse og leseglede. Samarbeid hjem/ skole: Det viktig at elevene får lese litt hver dag. Det er skolens ansvar å veilede og nivåtilpasse lesestoffet til hver enkelt elev. Elevene får lesetid på skolen hver dag. Det er viktig at foresatte aktivt støtter og følger opp elevens lesing med trening hjemme. Tips til foresatte: Sett av tid til lesing med barnet hver dag. Husk å gi ros og oppmuntring. La lesestunden bli en positiv opplevelse. Bruk bildene og overskriftene som utgangspunkt for samtale og lesing. Repeter det barnet har øvd inn på skolen. 9

10 Når elevene er ferdig med 1. trinn, er målet at de skal ha lært følgende: Koble lyd og bokstav. Kjenne alle lydene. Kunne alle bokstavene i alfabetet (store og små). Kunne skrive de store bokstavene. Kunne riktig lese/ skriveretning. Lese/ gjøre seg kjent med enkle tekster/ bøker. Tekstskaping på PC. Metoder: Rim, rytme, regler og språkleker. Språklig bevissthet (Frost). Lytte ut fremlyd, innlyd og utlyd. Lydmetode som hovedmetode. Trekke sammen lyder til ord. Stavelser, ordstammer, morfemer og lydrette ord. Ordbilder. Daglig lesetrening med tilpasset leselekse hver dag. Veiledet lesing. Medlesing. Parlesing. Høyfrekvente ord. Aktiv bruk av biblioteket. Delta i leseaksjoner. VØSLE( se vedlegg) Tankekart( se vedlegg) Tester og kartlegging til bruk i på 1. trinn: Leseklar? Kartlegging av språklig bevissthet. ( Ivar Topstad) Kartlegging av leseferdighet (Udir/ lesesenteret.) Underveisvurdering (for eksempel ukentlige målprøver.) Nivåvurdering. Faglig oppfølging av elever som har lav måloppnåelse: Lesekurs. Foreldresamarbeid. 10

11 Kompetansemål etter 2. tr. Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer Uttrykke egne følelser og meninger Fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer Samtale om hvordan valg av ord, stemmebruk og intonasjon skaper ulik mening i tekst Lytte og gi respons til andre i samtaler, under framføringer og ved høytlesing Samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger Når elevene er ferdig med 2.trinn, er målet at de skal ha lært følgende: Kunne skille vokaler og konsonanter. Diftonger og komplekse grafemer. Vite hva en setning er. Arbeide med ordkjeder og sammensatte ord. Kunne lese en sammenhengende tekst. Skal kunne både avkode og forstå innholdet. Faktalesing og nøkkelord. Lesehastighet min. 25 ord pr. minutt. Kunne løkkebokstavene. Metoder: Luketekst. Tankekart. VØSLE ( se vedlegg) BISON ( se vedlegg) Nøkkelord. Nivådelt leselekse hver dag. Ukens ord. Drill inn de 100 mest brukte ord (høyfrekvente). Aktiv bruk av biblioteket. Lese hjemme i selvvalgt bok 15 min. pr. dag. Veiledet lesing, parlesing og medlesing av tilpassete tekster. (Husk femfingerregelen). Lese på tid. (Repetert lesing). Skjermtekst. Diktat, gjenfortelling og drama. Sangtekster. Delta i leseaksjoner i høsthalvåret. Tester og kartlegging til bruk på 2. trinn. Høst: Kåre Johnsen orddiktat. C. T. Carlsten leseprøve - setningsdiktat. Vår: Kåre Johnsen orddiktat. 11

12 C. T. Carlsten leseprøve - setningsdiktat. Kartlegging av leseferdighet (Udir/ lesesenteret.) Underveisvurdering (for eksempel ukentlige målprøver.) Nivåvurdering. Faglig oppfølging av elever som har lav måloppnåelse: Lesekurs. Foreldresamarbeid. LOKAL LÆREPLAN I NORSK LESING trinn Kompetansemål Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler Fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder 3. trinn (nedbrutte mål) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner. Gjengi, forklare, gi og ta imot beskjeder. Forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre Begrunne egne tekstvalg, og gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TVprogrammer Snakke om hvordan språk kan krenke andre. Framføre tekster for medelever framføre tekster for medelever Gi utrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer. Når elevene er ferdig med 3.trinn, er målet at de skal ha lært følgende: Lese min. 50 ord i minuttet. Lese en tekst med god intonasjon og flyt. Lese en fagtekst og ha forståelse av hva som står der. Lese og forstå en instruksjon. Kunne lese høyt for andre, for eksempel for yngre elever, medelever eller småsøsken. Kunne lese "mellom linjene" ut i fra kontekst. Kunne reflektere over enkel tekst. Kunne lese skjermtekst. AskiRaski. Bruke en funksjonell løkkeskrift. Eleven skal kunne anvende parate ordbilder av høyfrekvente ikke-lydrette ord. 12

13 Metoder: Bevisstgjøring av strategier for avkoding av lange og vanskelige ord. Hurtig avoding av ikke-lydrette høyfrekvente ord. Lese på tid. (Repetert lesing). Luketekst. Tankekart og styrkenotat. VØSLE, BISON og Venn - diagram. ( Se vedlegg.) Nøkkelord Nivådelt leselekse hver dag. Ukens ord. Aktiv bruk av biblioteket. Lese i selvvalgt bok 15 min. pr. dag. Veiledet lesing, parlesing og medlesing av tilpassete tekster. (Husk femfingerregelen). Skjermtekst. Diktat, gjenfortelling og drama. Sangtekster. Bruke pedagogiske spill og programvare til å forstå instruksjoner. Delta i leseaksjoner. Tester og kartlegging til bruk på 3.trinn. Høst: Kåre Johnsen orddiktat. C. T. Carlsten leseprøve - setningsdiktat. Vår: Kåre Johnsen orddiktat. C. T. Carlsten leseprøve - setningsdiktat. Underveisvurdering (for eksempel ukentlige målprøver.) Obligatorisk kartleggingsprøve (læringssenteret.) Nivåvurdering. Faglig oppfølging av elever som har lav måloppnåelse: Lesekurs. Foreldresamarbeid. Kompetansemål etter 4. trinn. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler Fortelle, forklare, gi og ta imot beskjeder Forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre Begrunne egne tekstvalg, og gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, filmer, dataspill og TV-programmer Framføre tekster for medelever 13

14 Når elevene er ferdig med 4.trinn, er målet at de skal ha lært følgende: Lese min. 60 ord i minuttet. Kunne ta i bruk sin førforståelse i møte med en tekst. Tilpasse lesestrategier etter behov. Kunne hente informasjon fra ulike medier. Kunne bruke skolebiblioteket/ læringssenter på en målrettet måte. Kunne skrive en kort bokanmeldelse. Kunne legge frem prosjektarbeid for medelever. Lese tekster på ulike måter. Lese og kunne formidle dikt/ eventyr og sangtekster gjennom dramatisering og fremføring. Metoder: Lese " overalt". Daglig lesestund. Daglig leselekse. Øvetekst og fritidslesing. Repetert lesing. Veiledet lesing, parlesing og medlesing. Bibliotekbesøk. Delta i leseaksjoner. AskiRaski og skjermtekst. Elevvurdering (egenvurdering). VØSLE, BISON, Venn-diagram, Rollekort, kolonnenotat og tankekart. ( se vedlegg) Tester og kartlegging til bruk på 4.trinn. Høst: Kåre Johnsen orddiktat. C. T. Carlsten leseprøve - setningsdiktat. Vår: Kåre Johnsen orddiktat. C. T. Carlsten leseprøve - setningsdiktat. Underveisvurdering (for eksempel ukentlige målprøver.) Nivåvurdering. Faglig oppfølging av elever som har lav måloppnåelse: Lesekurs. Foreldresamarbeid. LOKAL LÆREPLAN I NORSK LESING trinn Kompetansemål Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner 5. trinn Bli kjent med ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner 14

15 Lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres Drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres Få kjennskap til hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster Gi en respons på andres muntlige framføringer Presentere et fagstoff muntlig Når elevene er ferdig med 5.trinn, er målet at de skal ha lært følgende: Lese min. 80 ord i minuttet. Skal kunne tilpasse ulike lesestrategier etter behov. Skal kunne skumlese for å finne fakta i en tekst. Skal kunne lese med god rytme og leseforståelse. Videreutvikle og styrke allerede innlærte ferdigheter innenfor lesing. Kunne lese for yngre elever. Lese aviser og presentere nyheter for klassen. Kunne gjøre nytte av oppskrifter. Skal kunne reflektere over tekster. Skal kunne delta i responsgrupper. Metoder: Hente informasjon fra ulike medier med muntlig videreformidling. Skjermtekst med kildekritikk. Bruke varierte strategier i arbeid med fagtekst og skjønnlitterære tekster. Stillelesing og høytlesing. Lese for hverandre. Muntlig fremføring av tekster. Førlesing, tekstlesingsfasen og etterarbeidsfasen. Lese tekst hver dag. Repetert lesing og veiledet lesing. Bokanmeldelse og forfatterbesøk. Leselystprosjekt. VØSLE, BISON, Venn-diagram, Rollekort, kolonnenotat og tankekart. ( se vedlegg) 15

16 Tester og kartlegging til bruk på 5.trinn. Høst: Kåre Johnsen orddiktat. C. T. Carlsten leseprøve - setningsdiktat. Vår: Kåre Johnsen orddiktat. C. T. Carlsten leseprøve - setningsdiktat. Nasjonale prøver. Underveisvurdering (for eksempel ukentlige målprøver.) Nivåvurdering. Faglig oppfølging av elever som har lav måloppnåelse: Lesekurs. Foreldresamarbeid. 6. trinn Øve seg på å være i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres Reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster Gi en vurdering av andres muntlige framføringer Presentere et fagstoff muntlig med hjelpemidler Når elevene er ferdig med 6.trinn, er målet at de skal ha lært følgende: Lese min. 100 ord i minuttet. Skrive leselogg. Mestre å lese ulike sjangre for hverandre. Lese en avis og kunne videreformidle innholdet. Kunne forstå oppskrifter, bruksanvisninger og lignende. Delta i responsgrupper og kunne lytte til andre. Legge frem prosjektarbeid med bruk av IKT. Høytlesing, dikt og drama som fremføres. Metoder: Hente informasjon fra ulike medier med muntlig videreformidling. Skjermtekst med kildekritikk. Bruke varierte strategier i arbeid med fagtekst og skjønnlitterære tekster. 16

17 VØSLE, BISON, Venn-diagram, Rollekort, kolonnenotat og tankekart. ( se vedlegg) Stillelesing og høytlesing. Lese for hverandre. Muntlig fremføring av tekster. Førlesing, tekstlesingsfasen og etterarbeidsfasen. Lese tekst hver dag. Repetert lesing og veiledet lesing. Bokanmeldelse og forfatterbesøk. Tester og kartlegging til bruk på 6.trinn. Høst: Kåre Johnsen orddiktat. C. T. Carlsten leseprøve - setningsdiktat. Vår: Kåre Johnsen orddiktat. C. T. Carlsten leseprøve - setningsdiktat. Underveisvurdering (for eksempel ukentlige målprøver.) Nivåvurdering. Faglig oppfølging av elever som har lav måloppnåelse: Lesekurs. Foreldresamarbeid. Kompetansemål etter 7. trinn. Opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner Lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres Drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer Presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler Når elevene er ferdig med 7.trinn, er målet at de skal ha lært følgende: Lese min. 120 ord i minuttet. Presentere stoff med/ uten hjelpemidler med mottakerbevissthet. Begrunne egne meninger, samt å være kritisk til egne og andres meninger. Kunne opptre i ulike språkroller. Det samiske alfabetet. Å kunne lese tekster på bokmål/ nynorsk og nordiske språk. 17

18 Kunne drøfte skjønnliterære tekster, ha forståelse for språkets form og innhold utfra egne erfaringer. Kunne arbeide med filosofiske tekster Kunne lese en avis og redegjøre for det som de har lest. Metoder: Hente informasjon fra ulike medier med muntlig og skriftlig videreformidling. Skjermtekst med kildekritikk. Reklametekster og mottakerbevissthet. Bruke varierte strategier i arbeid med fagtekst og skjønnlitterære tekster. Egne og andres tekster. VØSLE, BISON, Venn-diagram, Rollekort, kolonnenotat og tankekart. ( se vedlegg) Stillelesing og høytlesing. Lese for hverandre. Lyttetrening. Muntlig fremføring av tekster. Førlesing, tekstlesingsfasen og etterarbeidsfasen. Lese hver dag. Nærlesing, skumlesing, punktlesing og opplevelseslesing. Bokanmeldelse og forfatterbesøk. Studieteknikk for eksempel bruk av nøkkelord og tankekart. Ordsmie. Tester og kartlegging til bruk på 7.trinn. Høst: Kåre Johnsen orddiktat. C. T. Carlsten stillelesingsprøve - setningsdiktat. Vår: Kåre Johnsen orddiktat. C. T. Carlsten leseprøve - setningsdiktat. Nasjonal kartleggingsprøve. Kartlegging av leseferdighet (Udir/ lesesenteret.) Underveisvurdering (for eksempel ukentlige målprøver.) Nivåvurdering. Faglig oppfølging av elever som har lav måloppnåelse: Lesekurs. Foreldresamarbeid. 18

19 19

20 Venndiagram: Synliggjør det som er likt og det som er ulikt på følgende måte: Ulikheter likheter Ulikheter Vøsle: Vøsle er en forkortelse av: Dette tror jeg at jeg Vet om et emne fra før Dette Ønsker jeg å lære mer om (f.eks. prosjektarbeid) Slik vil jeg lære Dette har jeg Lært Evaluere resultat/ læringsutbytte Vet Ønsker å lære Slik vil jeg lære Har Lært Evaluere Tankekart: Lag så mange stråler som du har bruk for. Troll De tre bukkene Bruse Elv Geitebukker Tankekart er en måte å organisere kunnskap på slik at den lagres lettere i langtidsminnet. 20

21 Kolonnenotat: Lag så mange kolonner som du har bruk for. Rev Kjennetegn Mat Levesett - Rødbrun pels Mus Hi - - BISON: BILDER OG TEKST. Studer alle bilder, illustrasjoner, tabeller og skjemaer, også bildetekstene. INNLEDNING Husk at innledningen er viktig. SISTE AVSNITT Siste svsnitt er også viktig. (oppsummering) OVERSKRIFTER Husk overskriften er viktig også kapitteloverskrifter. NB! ORD SOM SKILLER SEG UT. Ord som skiller seg ut med skrifttyper er viktige. Rollekort: Åpne "rollekort" for å finne/ se kortene. Rollekort er en god hjelp til å få til strukturerte gruppesamtaler om lest stoff i lesesirkler. Lesesirkelen organiseres ved å gi elevene klare oppgaver både mens de leser og under samtalen de gjennomfører i etterkant. Oppgavene kan gis muntlig, skrives på tavlen eller på egne rollekort. Rollekort 21

Innhold: Innføring og utvikling av læringsstrategier.

Innhold: Innføring og utvikling av læringsstrategier. Innhold: Side 3-4: Side 4-7: Side 8: Side 9-15: Side 15-17: Side 17-18: Side 18-20: Side 20-22: Side 22-24: Side 25-30 Forord Plan Alfabet 1. - 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Innføring

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2015/2016 Faglærer: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

«Hvis du ikke vet hvor du skal, asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas. spiller det heller ingen rolle hvor du går.» dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

«Hvis du ikke vet hvor du skal, asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas. spiller det heller ingen rolle hvor du går.» dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop «Hvis du ikke vet hvor du skal,

Detaljer

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale.

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale. Norsk Kompetansemål Delmål 3. trinn Delmål 4. trinn Muntlige kommunikasjon Innhold/arbeidsmåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflekter over innholdet

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

Helhetlig leseplan Hordvik skole

Helhetlig leseplan Hordvik skole Helhetlig leseplan Hordvik skole Skolens strategier for å få funksjonelt gode og engasjerte lesere 1 Å lese - en basis for livslang læring Elevene kommer med klare forventninger til det å begynne på skolen.

Detaljer

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Hovedområder: Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Muntlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Samhandle

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 7. TRINN 2014/2015

ÅRSPLAN NORSK 7. TRINN 2014/2015 ÅRSPLAN NORSK 7. TRINN 2014/2015 Uke Tema Læringsmål Lærestoff Metoder 34 Min reise til Skrive en fortelling om en tildelt plass, viktig å få med 5 fakta om hver person som drar (min 3- max 6 ink. seg

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Vi leser 2. trinn Odd Haugstad. Leseverket består av: - Leseboka Vi leser - Lese-gøy - Lettlestbøker - Arbeidsbøker 1

Detaljer

2. Et verktøy for lærerne gjennom skoleåret ved utarbeidelse av planer for trinnet.

2. Et verktøy for lærerne gjennom skoleåret ved utarbeidelse av planer for trinnet. 1 Lese- og skriveplan for Fridalen skole 2010-2014 Innledning. På bakgrunn av strategisk plan og satsingen på lesing som grunnleggende ferdig, har vi utarbeidet en felles lese-og skriveplan for Fridalen

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Eli Aune Andresen, Elisabet B. Langeland, Ida P. S. Myrvang, Karianne Flagstad Moen, Kirsten G. Varkøy, Kristin

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn

Årsplan i Norsk 2. trinn Årsplan i Norsk 2. trinn Uke Hovedtema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetoder gjennom året Vurderingsmetoder gjennom året August, sept. Repetisjon av alle bokstavene Fagtekst Rettskriving

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2014/2015 Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former S P T M B lytte, ta ordet etter tur og gi respons

Detaljer

Leseplan. for. Sædalen skole 2012/ 2013

Leseplan. for. Sædalen skole 2012/ 2013 Leseplan for Sædalen skole 2012/ 2013 En bok er en rikdom, en bok er en venn og kan vel ditt vennskap fortjene -for han som har lært seg å lese i den, blir aldri på jorden alene. Leseplan for Sædalen skole

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med skriftlige oppgaver innen sjangeren sakprosa/fagtekst og skjønnlitterær tekst. På disse

Detaljer

Leseplan. Dette er Haukedalen skoles leseplan som følges av alle lærere på alle trinn i alle fag.

Leseplan. Dette er Haukedalen skoles leseplan som følges av alle lærere på alle trinn i alle fag. Leseplan Dette er Haukedalen skoles leseplan som følges av alle lærere på alle trinn i alle fag. Lesing er en grunnleggende ferdighet, og alle lærere er leselærere. Det betyr at det må undervises i lesing

Detaljer

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter Innhold norsk Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15. Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: Faste lese- og skriveaktiviteter: Obj115 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4. trinn 2014/15 Hovedmålet med lese- og skriveopplæringen er: - Å utvikle gode lesemåter, slik at de får bedre innholdsforståelse og høyere lesefart.

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-42 Les og lær. Finn det viktigste

Detaljer

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING

SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING ÅRSPLAN I NORSK 3. KLASSE 2015-2016 SOL SYSTEMATISK OBSERVASJON AV LESING Systematisk observasjon av lesing (SOL) er en prosess som går ut på å få barn til å lese. Det er et verktøy for å fastslå hvor

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016

Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Fagplan i norsk 1. trinn 2015-2016 Kunnskapsløftet: Norsk Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende

Detaljer

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er

Kunne rime Kunne lytte ut språklyder i et ord Kunne dele opp ord i stavelser, muntlig Vite hva et ord er ÅRSPLAN I Norsk FOR 1. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Astrid Marie Helle og Henriette Kaldheim Læreverk: Tuba Luba UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Leke, improvisere og eksperimentere

Detaljer

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I NORSK. FOR 5. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Gro Anita S Arnesen verk: Zeppelin Lesebok (gul), Zeppelin Språkbok (blå) og arbeidsbøker til begge disse. UK E TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon ÅSPLAN I NOSK FO 2. TINN HØSTN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og kultur Tema/delmål Arbeidsformer gjennom året Vurderingsformer S P T M B

Detaljer

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best.

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best. Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 4.trinn Timefordeling på trinnet: 8 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Med forbehold om endringer

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

Skrive i egen skrivebok og bruke datamaskin. Låne bøker på skolebiblioteket. Faste språkleker sammen eller som stasjonsundervisning

Skrive i egen skrivebok og bruke datamaskin. Låne bøker på skolebiblioteket. Faste språkleker sammen eller som stasjonsundervisning RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2015/16 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver

vise forståelse for sammenhengen mellom språklyd og bokstav og mellom talespråk og skriftspråk lese store og små trykte bokstaver Årsplan i norsk for 2.trinn 20142015 Faglærer Yngve Henriksen Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Muntlig kommunikasjon Skriftlig

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Karina Verpe, Rocio Paez Rokseth, Judy Guneriussen og Trude Thun Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Læreverk: Zeppelin Språkbok (blå), Zeppelin lesebok (gul), Leseforståelsehefter, Modelltekster fra Skriv så blekket spruter. Uke Tema Kompetansemål: Læringsmål: Innhold

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2013/14

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2013/14 Obj100 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2013/14 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med skriftlige oppgaver innen sjangeren sakprosa/fagtekst eller skjønnlitterær tekst.

Detaljer

Leseplan for Gjettum skole

Leseplan for Gjettum skole Leseplan for Gjettum skole Lesing og skriving er kulturskapte og miljøavhengige ferdigheter. Det er ikke ferdigheter som utvikler seg av seg selv som en naturlig modning. Den som skal lære å lese og skrive,

Detaljer

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma. HALVÅRSPLAN VÅREN 2017 TRINN: 5. FAG: NORSK UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Uke 1 Venn- diagram Kopi fra «Salto». Samtale om lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

Detaljer

HALVÅRSPLAN. Trinn: 2. Periode: Høst. FAG: Norsk. Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur

HALVÅRSPLAN. Trinn: 2. Periode: Høst. FAG: Norsk. Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur HALVÅRSPLAN Trinn: 2. Periode: Høst FAG: Norsk Område Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Kompetansemål Muntlige tekster Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Detaljer

Halvårsplan for: 3. trinn høst 2017

Halvårsplan for: 3. trinn høst 2017 Halvårsplan for: 3. trinn høst 2017 Fag: Norsk Uke Tema/emne Læremidler Kompetansemål Vurdering Ansvar 33 Skrive fortellinger v.hj.a. tankekart Skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst 34 Hva

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 5.trinn, Arbeidsbok 3 til

Detaljer

Hallingby skole. Plan for lese- og skriveopplæring for småskoletrinnet.

Hallingby skole. Plan for lese- og skriveopplæring for småskoletrinnet. Hallingby skole Plan for lese- og skriveopplæring for småskoletrinnet. Hallingby skoles plan for lese- og skriveopplæring bygger på prinsippene om tilpasset opplæring og om å skape et positivt møte med

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

God leseutvikling på 1. og 2. trinn. «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U»

God leseutvikling på 1. og 2. trinn. «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U» God leseutvikling på 1. og 2. trinn «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U» Språkleker på 1. trinn hvorfor? De fleste barnehager er gode på språkstimulering det er viktig at skolen viderefører

Detaljer

Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole

Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole Skolens strategier for å få funksjonelt gode og engasjerte lesere 1 Å lese - en basis for livslang læring Vi på Olsvik skole tror at eleven

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Zeppelin språkbok 5 Zeppelin lesebok 5 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 5 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 5 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Årsplan i kroppsøving 6. trinn

Årsplan i kroppsøving 6. trinn Årsplan i kroppsøving 6. trinn Uke Emne Arbeidsmåter Mål Vurdering 34-36 Les og lær Studieteknikk - Foredrag - Rettskriving (dobbel enkel kons.) - Grammatikk, substantiv og verb Klasseromsundervi sning

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

NORSK 1.periode Ukene 34-40

NORSK 1.periode Ukene 34-40 NORSK 1.periode Ukene 34-40 3.trinn MÅL FRA LKO6 KJENNETEGN PÅ MÃLoPPNÅELsE VURDERINGSFORM Begynnende måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse kommunikas'lon Lytte etter, gjenfortelle, forklare

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen ÅRSPLAN Skoleåret: 2015-2016 Trinn: 4. Fag: Norsk Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen Uke Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse 34 35 Ordkunnskap Rettskriving Grammatikk

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Norsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Halvårsplan våren 2015

Halvårsplan våren 2015 3-5 - mestre sentrale regler i formverk og ortografi - bruke ordbøker - bruke bilder i presentasjoner - vurdere tekster - bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon - opptre i ulike roller gjennom

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Halvårsplan for: 3.trinn 2016/17

Halvårsplan for: 3.trinn 2016/17 Halvårsplan for: 3.trinn 2016/17 Fag: Norsk Uke Tema/emne Læremidler Kompetansemål Vurdering Ansvar 33 Skrive fortellinger v.hj.a. tankekart Skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst 34 Hva et

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Fag: Norsk År: 2012/2013 Trinn: 3.trinn Lærer: Therese Hermansen og Monica S Brunvoll Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål/ukens læringsmål Arbeidsmetode

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole

ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 7. Lærer: Brynjulf Bakklund Muntlige tekster Hovedområdet muntlige tekster dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si å lytte og tale og utforskning

Detaljer

PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN 2.TRINN FOR HOBØL, SKIPTVET OG SPYDEBERG

PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN 2.TRINN FOR HOBØL, SKIPTVET OG SPYDEBERG PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN 2.TRINN FOR HOBØL, SKIPTVET OG SPYDEBERG 2. trinn, side 1 Positiv holdning til bøker, bokstaver og lesing Foreldrene tas aktivt med i arbeidet og får veiledning. (Se

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 1

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 1 Fag: Norsk Trinn: 4.trinn vår 2017 Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 1 Å stille spørsmål til tekster Stille og besvare les og finn-spørsmål og tenk selv-spørsmål Lese tekster

Detaljer

Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen.

Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen. Hvordan skape gode og glade lesere? Struktur og system på leseopplæringen. Den gode lese- og skriveopplæringen *er avhengig av lærerens kompetanse. *kan forebygge lese- og skrivevansker. *skal kunne fange

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Periode og tema Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurdering: 34-36 Lese og læringsstrategier Jeg behersker ulike lesemetoder og endrer lesemåte ved behov. Jeg mestrer ulike

Detaljer

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Zeppelin 5 språkbok og Zeppelin 5 lesebok Uke Tema Arbeidsmetoder og aktiviteter Kompetansemål Læringsmål 35-36 2 Lær å lære (kurs) Språkbok s. 18-39. Kopiark 9a-13.

Detaljer

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

Lese- og skriveopplæringsplan. for. Kronstad skole

Lese- og skriveopplæringsplan. for. Kronstad skole Lese- og skriveopplæringsplan for Kronstad skole Innholdsfortegnelse: Forord side 3 1. trinn side 4 2. trinn side 6 3. trinn side 8 4. trinn side 10 5. trinn side 12 6. trinn side 14 7. trinn side 16 2

Detaljer

Årsplan i norsk, 2. trinn

Årsplan i norsk, 2. trinn Årsplan i norsk, 2. trinn 2016-2017 Tid Emne Kompetansemål Læringsmål Lærestoff Aktiviteter og konkretisering 35 Alfabetuke -repetere alle bokstavene Elev skal kunne lese store og små trykte bokstaver.

Detaljer

Utarbeidet av: Linn Sørensen, spesialpedagog ved Ekrehagen skole. Årsplan i norsk for 2. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009.

Utarbeidet av: Linn Sørensen, spesialpedagog ved Ekrehagen skole. Årsplan i norsk for 2. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009. Årsplan i norsk for 2. klasse ved Ekrehagen skole skoleåret 2008 / 2009. Læreverk som følges dette skoleåret er: Vi leser lesebok skrevet av Odd Haugstad, utgitt av pedagogisk forlag. Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Apeltun skole Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Visjon og verdier I Apeltun skoles visjon er fellesskapet en viktig verdi. Vi vil se stjerner. Vi inkluderer elever, foreldre og ansatte på skolen.

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Periode og tema Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurdering: Uke 34-37 Si hva du mener (Valg) Jeg kan vurdere egne antagelser. Jeg kan vende meg på en relevant måte til kjente

Detaljer

Den andre leseopplæringen

Den andre leseopplæringen Den andre leseopplæringen «Å lære å lese å lese for å lære» Overordnede mål: Det helhetlige arbeidet med lesing der begrepsinnlæring, samtale og skriving løper sammen med selve lesingen. Elevene øves i

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN

ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN 2017-18 Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Stine Guttormsen og

Detaljer

Faktatekster og skjønnlitteratur. bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

Faktatekster og skjønnlitteratur. bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger Årsplan Norsk trinn N Uke 33 34 35 36 37 38 39 Tema ør vi leser Mens vi leser, tankekart ompetansemål muntlige muntlige tter at vi har lest, tankekart muntlige akta og skjønnlitteratur samtale om faglige

Detaljer

Muntlig kommunikasjon. Skriftlig kommunikasjon A U G U S T S E P T E M B E R. Muntlig og skriftlig tilbakemelding fra lærer ut fra gitte kriterier

Muntlig kommunikasjon. Skriftlig kommunikasjon A U G U S T S E P T E M B E R. Muntlig og skriftlig tilbakemelding fra lærer ut fra gitte kriterier G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon - samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon - lese av ulike - gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Utarbeidet etter L-06 Andebu - august 2006 Aud Bjørnetun, Karin Dahl Myhre, Magni Wegger 1. tr. Mål Arbeidsmåter Hjelpemidler Vurdering

Detaljer

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn

ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn ÅRSPLAN for skoleåret 2015-2016i: NORSK 1.trinn Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok 1 og 2, Språkleker (Frost)matriell fra Odd Haugstad Salaby Mnd August

Detaljer

Årsplan i norsk

Årsplan i norsk UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD 34 Å lese høyt Variere stemmebruk og intonasjon i Kunne fremføre en tekst for andre. Zeppelin språkbok s. 6 8 framføring av tekster. Zeppelin lesebok s. 8-11 Lytte

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Norsk Trinn: 4. Lærer: Anita K Tronstad Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..) Arbeidsmåter

Detaljer

Fagplan i norsk 7. trinn

Fagplan i norsk 7. trinn Fagplan i norsk 7. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål læreverk Skriftlige tekster Bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen Muntlige

Detaljer

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 2

Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 2 Fag: Norsk Trinn: 4.trinn vår 2016 Uke Tema Kompetansemål Aktivitet/ strategi for å oppnå målet 2 Diftonger (repetisjon fra før jul) Lære om diftonger Lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale verktøy

Detaljer

FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh.

FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh. LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 ved Vardåsen skole 2017-2018 FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh.

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011-2012 Lycée français René Cassin d Oslo

ÅRSPLAN NORSK 2011-2012 Lycée français René Cassin d Oslo ÅRSPLAN NORSK 20112012 Lycée français René Cassin d Oslo Trinn8 (5 ) Jenny Juve Formål med faget med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer