Systematisk Observasjon av Lesing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systematisk Observasjon av Lesing"

Transkript

1 Systematisk Observasjon av Lesing

2 Lesing = avkoding X forst åelse (Gough & Tunmer 1984) Observasjon av avkodi ngsferdigheter. Observasjon av forståelsesstrategier.

3 Leseutviklingen satt inn i vår pyramide Strategisk Leseflyt Ortografisk Fonologisk Logografisk

4 3.Tidlig fonologisk lesing Forstår det alfabetiske prinsipp. Leser ved hj elp av lydbindingsstrategi. Feillesinger kan forekomme pga lydplukking og/eller feil intonasjon. Leter etter lydpakken (eks l-a-n-d-e-t, s-k-j-ø-n-e-r) Tid- og energikrevende.

5 3. Har tilegnet seg det al fabetiske prinsipp. Kan lytte ut lyder i enkl e, lydrette ord (eks. sol s-o-l). Kan binde sammen oppleste lyder i korte, lydrette ord til ord (eks. s-o-l sol).

6 3. Kan avkode korte lydrette ord ved hjelp av lydbinding/ sammensynging. Kan peke ut enkeltord i setninger. (Har begrep om ord/setning.) Lytteeksempler: Spor 1, gutt 2.kl.: Her er ei ku Spor 2, samme elev, samme tekst ca ½ år senere

7 6.Automatisert ordgjenkjenning Hurtig, nøyaktig og uanstrengt Oppfatter den røde tråden Forstår en skriftlig instruksjon

8 6. Har automatisert de komplekse grafemene (f.eks. skj, hj, spr, kn, ng ) Ordavkodingen er automatisert og krever lite kognitive ressurser. Leser alle vanlige ord rett (se 500 ords-liste). Leser enkel/dobbel konsonant rett (se par-ordsliste/aski-raski).

9 6. Mestrer lesing av ukjente, lange eller sammensatte ord. Leser ikke lenger ord-for-ord, men binder ordene sammen til meningsbærende enheter, setning-for-setning. Har naturlig pause ved tegnsetting (komma, punktum).

10 6. Oppfatter den røde tråden i et enkelt hendelsesf orløp og leser tilpassede tekster med f orståelse. Kan svare på i-hodet-spørsmål. (FoSS) Kan gjenfortelle fra en selvlest tekst (kan eventuelt v ære stillelesing). Kan lese og forstå enkle skriftlige oppgaver/instruksjoner. Mestrer aldersadekvat rettskrivin g og de vanligste former for tegnsetting.

11 8.Strategisk lesing Leser med forst åelse og bakgrunnskunnskap. Begynner å bruke ulike læringsstrategier i møte med tekst.

12 8. Kan bruke ulike begrep til å samtale om hvilken type tekst han har med å gjøre, -fagtekst eller skjønnlitteratur. Kan også bruke begreper som beskriver kjennetegn ved ulike sjangrer innenfor hver hovedgruppe. Kan aktivere og å bruke sine bakgrunnskunnskaper i m øte med tekst.

13 8. I BOKA peke på et sted i boka, akkurat der peke på og finne svaret flere steder, tenk og let I HODET Du må lese og tenke, forfatteren og du Du kan svare på uten videre, på egen hånd Overvåker egen lesing, leser om igjen og korrigerer seg selv, og kan benytte effektive strategier når han støter på ukjent ord. Kjenner til at det f innes ulike typer spørsmål, og kan bearbeide tekst gjennom å stille spørsmål til teksten (FoSS). Kan oppsummere innholdet i fagtekster på ulike måter, fra detaljert resym é til ensetningssammendrag og egenproduserte overskrifter.

14 8. Kan trekke ut det viktigste i en fagtekst og benytte ulike notatteknikker som n økkelord, rammenotat, styrkenotat og tokolonnenotat Kan benytte ulike notatteknikker i teksten, - klistrelapper, understreking, tegnsys temer og utguling Kan bruke tankekart, b åde som en måte å strukturere bakgrunnskunnskap og som en måte å strukturere fagstoffet innenfor et tema.

15 8. Kan finne fram i ordb øker og leksikon. Kan lese ulike tabeller, diagrammer, graf er og kart. Kan lese og følge bruksanvisninge r. Kan målrette søkene sine på internett. Finner fram til relevant informasjon og kan navigere p å internettsider

16 Strategisk Leseflyt Ortografisk Fonologisk Logografisk

17 Bakgrunn Stadig større krav til leseferdighet Nivået på leseferdighetene i Norge er dårligere enn ellers i Europa, i tillegg går nivået ned i Norge Lesing er én av fem grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet Bedre tilpasset opplæring Sikre overgang til mellomtrinn og ungdomstrinn, - et felles språk.

18

19 Bakgrunn Stadig større krav til leseferdighet Nivået på leseferdighetene i Norge er dårligere enn ellers i Europa Én av fem grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet Bedre tilpasset opplæring Sikre overgang til mellomtrinn og ungdomstrinn, - et felles språk.

20 Bakgrunn Utvide lærernes kompetanse. Videreføre arbeidet i Leseprosjekt-gruppa i Gjesdal kommune. Skoleleder og arbeidsgruppa på besøk på Abildsø vurdere Lus (Leseutviklingsskjema). Resultat: Arbeidsgruppa fikk i oppgave å utarbeide verktøyet + lage en opplæringspakke for alle lærere i kommunen. Det ble SOL og Torleiv Høien ble faglig veileder.

21 SOL Systematisk Observasjon av Lesing Bygger på nyere forskning om lesing og leseutvikling Utgangspunkt i Spear-Swerling og Sternbergs leseutviklingsmodell Høien og Lundbergs ordavkodingsmodell Mange års praksis og erfaring med lesing og leseopplæring.

22 Spear-Swerling og Sternberg (1994) The road not taken Meget god leseferdighet Høyt utviklede forståelses-egenskaper Strategisk lesing Bevisst bruk av forståelsesstrategier Automatisert ordgjenkjenning Avkoding hurtig og uanstrengt Kontrollert ordgjenkjenning Lesing blir et redskap for økt ordforråd og økte kunnskaper Avkoding er sein og nøyaktig og forbruker mye mental energi Forståelse dårlig Ordgjenkjenning på fonetisk grunnlag Har oppdaget det alfabetiske prinsipp Avkoding og forståelse dårlig Ordgjenkjenning på visuelt grunnlag Ingen kunnskap om alfabetisk system Avkoding og forståelse dårlig Forsinkede lesere Ikke-automatiserte lesere Kompensatoriske lesere Ikke-alfabetiske lesere Mangler leseflyt Mangler læringsstrategier: lese for å lære (Mangler avanserte forståelsesstrategier) Ikke automatisert fonologisk lesing Ord-for-ord leser Ikke gode nok avkodingsferdigheter Gjetter gjerne utfra noen bokstaver Mangler fonologisk bevissthet Fortsatt bruk av visuell strategi

23 Modell for ordavkoding skrevet ord VA VA: BG: visuell analyse bokstavgjenkjenning BG P FO P: parsingprosess OG: SA: ortografisk ordgjenkjenning semantisk aktivering SA OG FG KTM FS FG: FO: KTM: fonologisk ordgjenkjenning fonologisk omkoding korttidsminne AP FS: AP: fonologisk syntese artikulasjonsprosess talt ord?

24 Verktøy i bruk i dag Kartleggingsprøver fra LS (1., 2. og 7.kl.) Nasjonale prøver for 5. og 8.kl Årsprøver Lesetester, hastighet forståelse Ordkjedetest Rettskrivingsprøver AskiRaski Logos for enkelte elever

25 Men hva så? Hva gjør vi med resultatene? Hvordan tolker vi resultatene? Vanlige beskrivelser er: han/hun leser s å dårlig kan ikke lese... forstår ingenting av det han/hun leser... leser seint over stokk og stein/ hastig og lystig Hvordan tilbakemelder vi resultatene?

26 SOL Systematisk Observasjon av Lesing Gir bredere informasjon enn det vi får fra prøver. Erstatter ikke standardiserte prøver. Setter lærers observasjoner i system. Beskriver presise, gjenkjennelige kjennetegn, et felles språk. Gir god mulighet for å følge utviklingen. Er et godt utgangspunkt for å tilpasse undervisning og opplegg. Gir et godt grunnlag for elev- og foreldresamtaler.

27 SOL- permen inneholder Pedagogisk del Teoridel (pyramide m/underpunkt) Elev- og klasseskjema (finnes også digitalt) Forslag til arbeidsmåter/tips/tiltak. Ordforklaringer Litteraturforslag tilpasset trinnene i pyramiden. Tekstbank med forslag til tekster og arbeidsoppgaver til soling. En del oppgaver som vedlegg.

28 Kurspakken-SOL inneholder: Kurs 1:To dagers innf øringskurs i SOL-verktøyet Kurs 2: En dag ca 3 mnd. etter kurs 1 Tema: Tiltak Kurs 3: En dag ca 6 mnd. etter kurs 2 Tema: Lesing i fag SOL-perm til hver skole Tilgang til eget nettsted Digital-SOL Ressurslærers rolle: Kurse eget kollegiet Være SOL-veileder på egen skole

29 En blir god til å lese ved å lese.

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse LÆRERVEILEDNING. www.relemo.no

Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse LÆRERVEILEDNING. www.relemo.no Et program for økt - lesehastighet - nøyaktighet - leseforståelse LÆRERVEILEDNING www.relemo.no Innholdsfortegnelse Forord... 4 1. Bakgrunn for utvikling av programmet... 5 2. Teori... 5 2.1 Lesing...

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR LØTEN KOMMUNE INNHOLD Disposisjon... 3 Kap 1: Mål for leseplanen... 4 Kap 2: Presisering av mål for leseplanen... 5 Kap 3: Innledning... 6 Kap 4:... 9 Teoriforankring for lese- og

Detaljer

Følg oss på Facebook!

Følg oss på Facebook! Følg oss på Facebook! Aktualitet PISA (2009) viste også at 10% av elevene går ut av grunnskolen uten funksjonell leseferdighet Ca. 15% av elevene i grunnskolen har lesevansker som hindrer dem i læringsprosessen

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE INNHOLD Innledning. s. 3 Leseferdighet kan læres. s. 4 Lesing i alle fag trinn 1. s. 5 Lesing i alle fag trinn 2. s. 8 Lesing

Detaljer

Når lesing er vanskelig på ungdomsskolen og i videregående skole

Når lesing er vanskelig på ungdomsskolen og i videregående skole 1 Når lesing er vanskelig på ungdomsskolen og i videregående skole Vigdis Refsahl 2 Lesing Avkode Forstå Indre holdepunkter Ytre holdepunkter Språk og struktur Bevisste leseprosesser Fonologisk Bokstavlyder

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR ELVERUM KOMMUNE Forpliktende helhetlig leseplan for Elverumbarnehagen og Elverumskolen Versjon 1- juni 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Mål for leseplanen... 3 1.1 Presisering av mål

Detaljer

Innledning s. 3 Leseferdighet kan læres!.. s. 4 Språkstimulering i barnehagen for 3 4 åringene s. 6

Innledning s. 3 Leseferdighet kan læres!.. s. 4 Språkstimulering i barnehagen for 3 4 åringene s. 6 INNHOLD Innledning s. 3 Leseferdighet kan læres!.. s. 4 Språkstimulering i barnehagen for 1 2 åringene s. 5 Språkstimulering i barnehagen for 3 4 åringene s. 6 Språkstimulering i barnehagen for 5 åringene..

Detaljer

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE

KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE KOMMUNAL LESEPLAN FOR TRYSIL KOMMUNE Forpliktende helhetlig leseplan for Trysilbarnehagen og Trysilskolen 1 Innholdsfortegnelse 1. Mål for leseplanen... 3 1.1 Presisering av mål for leseplanen... 3 2.

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7

1 Periodeplan 1. Lokal Læreplan i norsk for Drammensskolen 2013-14. Trinn 2013-14. Trinn 1-7 1 Periodeplan 1 Lokal læreplan 2013-14 1 1-7 1 Periodeplan 1 1 Periodeplan 1 Kompetansemål Læringsmål Muntlig kommunikasjon samtale om teksters innhold og betydningen av ord fortelle i en gruppe leke og

Detaljer

Lesevansker og tiltak

Lesevansker og tiltak 1 Når lesing blir vanskelig Lesevansker og tiltak Stord 25.10.2013 Vigdis Refsahl 2 Program 1. Hva skal til for å mestre leksa? a) Lesing som avkoding og forståelse. b) «Å stoppe opp mens jeg leser» c)

Detaljer

Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn i Ringsaker kommune

Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn i Ringsaker kommune Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn i Ringsaker kommune RINGSAKER VEKST OG UTVIKLING Innhold Innledning... 3 Program for systematisk lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn...

Detaljer

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Lese- og skriveopplæring

METODISK VEILEDNING 1. Metodisk veiledning Lese- og skriveopplæring METODISK VEILEDNING 1 Metodisk veiledning Lese- og skriveopplæring METODISK VEILEDNING 2 Innhold Bakgrunn for lese- og skriveopplæring på spor 1 3 Historien 3 Om begrepet analfabet 4 Deltakere på spor

Detaljer

Levanger kommune. Prosedyrer for kartlegging og tiltak innen lese- og skriveopplæring i Levanger kommune

Levanger kommune. Prosedyrer for kartlegging og tiltak innen lese- og skriveopplæring i Levanger kommune Levanger kommune Prosedyrer for kartlegging og tiltak innen lese- og skriveopplæring i Levanger kommune Levanger 8.10.2009 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for arbeidet:... 3 1.1 Meldt behov fra lærerne:...

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Lese- og skrivevansker metodiske grep

Lese- og skrivevansker metodiske grep Lese- og skrivevansker metodiske grep Hell, 12. november 2009 Ellen Heber utfordringer muligheter tilrettelegging Literacy - begrepet Et utvidet lesebegrep The ability to understand and use those written

Detaljer

Veileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseferdigheter med «Tempolex bedre lesing»

Veileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseferdigheter med «Tempolex bedre lesing» Veileder i hvordan lære å lese og å oppnå bedre leseferdigheter med «Tempolex bedre lesing» Du sitter foran datamaskinene og har som mål å starte opp med øving med «Tempolex bedre lesing». Hvor starter

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det?

Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Lesing som grunnleggende ferdighet - Hva er nå det? Masterstudie i spesialpedagogikk Våren 2012 Trine Merete Brandsdal DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk

Detaljer

2015-20 SPRÅK- LESE- SKRIVEOPPLÆRING I FROGN KOMMUNE 2015-2020

2015-20 SPRÅK- LESE- SKRIVEOPPLÆRING I FROGN KOMMUNE 2015-2020 SPRÅK- LESE- SKRIVEOPPLÆRING I FROGN KOMMUNE 2015-2020 FROGN KOMMUNE, August 2015 FØRSTE GANG VEDTATT 2004, REVIDERT 2006 OG 2015 1 INNHOLD 1 Innledning og skisse Hovedmål og gjennomføring for Frognelever

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

Leseopplæring. Praksis

Leseopplæring. Praksis 1 Leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne Praksis Vigdis Refsahl Praksisdel til Leseopplæring på grunnleggende nivåer - nivå 1 og 2 fra fonologi til leseflyt, etter Jørgen Frost, 1999,

Detaljer

MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN

MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN MÅL OG TILTAK PÅ 5. TRINN Prioriterte utviklingsområder på alle trinn Skriving i alle fag Ordforrådsarbeid Leseforståelse Kommentarer til planen Overgangen fra fjerde til femte trinn blir særlig sårbar

Detaljer

Lesehester med skrivekløe

Lesehester med skrivekløe LESE- OG SKRIVEPLAN FOR RENNESØY KOMMUNE 2014-2017 Lesehester med skrivekløe VISJON: Lese- og skriveopplæringen i Rennesøy kommune gir førskolebarn og elever funksjonelle lese- og skriveferdigheter. Elevene

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

PLAN FOR SPRÅKSTIMULERING OG LESE-/SKRIVEOPPLÆRING I BARNEHAGER OG SKOLER

PLAN FOR SPRÅKSTIMULERING OG LESE-/SKRIVEOPPLÆRING I BARNEHAGER OG SKOLER PLAN FOR SPRÅKSTIMULERING OG LESE-/SKRIVEOPPLÆRING I BARNEHAGER OG SKOLER FROGN KOMMUNE, AUGUST 2004 Revidert utgave juli 2006 2 INNHOLDSOVERSIKT Innledning: Hensikt med planen s. 5 DEL 1. GRUNNLAG FOR

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Plan for grunnleggende språk-, lese- og skrivekompetanse i barnehage og grunnskole

Plan for grunnleggende språk-, lese- og skrivekompetanse i barnehage og grunnskole Plan for grunnleggende språk-, lese- og skrivekompetanse i barnehage og grunnskole Eidsvoll kommune Utarbeidet 2010/2011 Revidert høsten 2013 1 1. GRUNNLAGET FOR PLANEN 5 1.1. Forankring 5 1. 2. Ressurs-

Detaljer