1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr BUDSJETT Herøy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune"

Transkript

1 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr BUDSJETT 2011 Herøy kommune

2 - 2 -

3 Innhold Rådmannens kommentar Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Herøy barnehage Herøy skole Kulturskolen i Herøy Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy NAV Herøy Herøy sykehjem Teknisk enhet Finansforvaltning Investering Forslag til endringer på postnivå

4 Rådmannens kommentar Det vedtatte budsjettet for 2011 er meget stramt. Enhetene måtte gjennom flere tilstramminger før vi klarte å få det i balanse. Allerede pr. 1.tertial ser vi at de store driftsenhetene har problemer med å holde overtids- og vikarbudsjettet. En kontroll i mai viser at overtidsbudsjettene for hele året er nærmest oppbrukt. Samtidig har de litt overforbruk på de ordinære lønnsbudsjettet. Dette gir signaler om at vi kan få problemer med å få et regnskap for 2011 i balanse. Driften er så stram at det ikke er forsvarlig foreta noen nedbemanning nå på kort sikt. Vi tvinges derfor til å bruke av overskuddet for 2010/disposisjonsfondet for å utbalansere i I tillegg må vi plukke på enkeltposter for finne balanse. Siden rammene for ikke gir rom for utvidelser må vi allerede nå begynne å forberede nedskjæringer/nedbemanninger i 2012 for å få 2012-budsjettet i balanse. Befolkningsveksten fører til vekstsmerter i barnehage og skole. Spesielt prekært er dette i barnehagen der vi må utvide med en hel avdeling for å dekke etterspørselen. Siden barnehagene nå er lagt inn i rammebevilgningene får vi ingen økonomisk kompensasjon på kort sikt. Vi må styrke lønnsbudsjettet for barnehagen med kr I tillegg har barnehagen budsjettert med kr for mye i inntekter. Dette må rettes opp ved denne reguleringen. Vi legger opp til at skolen skal få en styrking på kr Med dette skal de klare å øke bemanningen med 30 % assistentstilling og 50 % lærer. Slik det ligger an i rammene er det ikke rom for å videreføre dette i Styrkingene må derfor gjøres midlertidige. Overtidsbudsjettet for hjemmetjenesten må styrkes med kr Lånet for 150 års-jubileet er ikke kommet med i budsjettet. Dette må rettes opp med en årlig kostnad på kr Samlet er det behov for en styrking på kr som finansieres med kr fra disposisjonsfondet og kr på tilstramminger på enkelttiltak. Jeg vil advare mot å øke stillingsrammer utover dette før økonomiplanen for legges fram for behandling. Hvis vi øker lønnsrammene uten langsiktig dekning må vi igjen i 2012 starte nedbemanning/oppsigelser. Det er ikke forsvarlig økonomisk politikk og personalpolitikk - 4 -

5 100 Folkevalgte styringsorgan Konklusjon Regnskapstall per viser at driften av enheten er i samsvar med budsjettet. Enheten har ikke behov for budsjettregulering. Rapportering på mål Tiltak Prosjekt Økt bosetting Benevnelse 1.1 Prosjektledelse Kontinuerlig prosess 1.2 Partnerskapsprosjektet Prosjektet er startet. Prosjektleder økt bosetting deltar i arbeidsgruppen som har hatt 2 møter. Leder av styringsgruppen for økt bosetting er representant i styringsgruppen for partnerskapsprosjektet. 2.1 Omdømmeprosjekt Resultater fra omdømemåling foretatt av Oxford Research / Distriktsenteret skal være utgangspunkt for tiltak. Vi venter fortsatt på gjennomføring av omdømmemålingen. 2.2 Tiltak i grendene Brasøy grendeutvalg er tildelt kr som delfinansiering av varmepumpe på ungdomshuset Økningan grendeutvalg tildeles kr til positivitetshelg. Seløy/Staulen grendeutvalg tildeles kr som delfinansiering av varmepumpe på ungdomshuset. Husvær grendeutvalg tildeles kr til gymutstyr. Øvrige tiltak i Husvær er klart definerte, kommunen ser på hva som kan realiseres gjennom andre program/tilskuddsordninger. Sandvær grendeutvalg bes om å utarbeide prioritering av tiltakene samt budsjett og sende dette inn i en ny søknad. Alle grendeutvalg er bedt om å komme med innspill for et langsiktig program i henhold til kommunestyrevedtaket i budsjettforhandlingen , med prioriterte tiltak og anslag over kostnader. 2.3 Prosjekt i skolen Økt bosetting deltok på Yrkesmessa. Elevene besøkte bedrifter i Herøy for å se på framtidige muligheter og kompetansebehov i Herøy. 2.4 Levere på forventning Prosjektet følger utviklingen av tiltakene under effektiv forvaltning 2.5 Inspirasjonshelg Planlegging er ikke påbegynt 2.6 Kommunisere mulighetene Herøyfjerdingen blir aktivt og kontinuerlig brukt. Utviklingen av egen hjemmeside er ikke kommet lengre i perioden. 2.7 Feiring små framskritt Ikke planlagt i perioden

6 2.9 Markedsføring Det her vært mange positive reportasjer om prosjektet og Herøy i lokale medier, regionale medier, fylkeskommunale medier og også nasjonalt på sidene til Kommunal- og regionaldepartementet og Distriktsenteret. Mye av dette som følge av en bevist strategi. Felles markedsføring er utført gjennom helsides annonser, Herøy - et hav av muligheter: Helgeland blad Helgeland Arbeiderblad Karriere på Helgeland Helgeland Blad (Distribuert i alle postkasser fra Vega i sør til Rødøy i nord) Helgeland Blad (Distribuert i alle postkasser fra Vega i sør til Rødøy i nord). Helgeland Arbeiderblad 6. april (total distribusjon) Samarbeidsavtale er inngått med næringslivet, følgende annonseplan er avtalt: 11. mai (HA). Totaldistribusjon i 11 kommuner på Helgeland (hjem i alle postkasser). 20. mai (HB). Sommeravisa. Innstikk i HB og Br.sunds Avis. Videre blir den lagt ut på alle turistinfoer og ferger på Helgeland, samt i diverse butikker, spisesteder, overnattinger etc. 30. mai (HA). Sommeravisa opplag ca Totaldistribusjon i 11 kommuner på Helgeland. (hjem i alle postkasser) samt innstikk i Rana Blad. Avisa blir lagt ut på turistkontor, ferjer, hurtigbåter, og andre strategiske steder på Helgeland. I tillegg langs store deler av Sagavegen. 21. juni (HA). Totaldistribusjon i 11 kommuner på Helgeland. (hjem i alle postkasser) 17. august (HA). Totaldistribusjon i 11 kommuner på Helgeland (hjem i alle postkasser) 13. september (HA). Totaldistribusjon i 11 kommuner på Helgeland. (hjem i alle postkasser) Herøyfjerdingen Herøyfjerdingen er brukt mye i for informasjon til kommunens innbyggere, og som springbrett for positive reportasjer i regionale medier. Herøyfjerdingen har vært et viktig virkemiddel for arbeidet med omdømmebygging. 3.1 Gründerkurs Ikke startet 3.2 Fond elev/ungdom/student Fondets størrelse er kr Det er ikke søkt om midler fra fondet i perioden. 3.3 Tilrl. Kompetansearbeidspl. Prosjektet følger utviklingen vedrørende planlegging av kontorfellesskap / næringshage ved Herøy marine næringspark

7 3.4 Pendlingsmuligheter Kontinuerlig prosess. 4.1 Tilrettelegging bygging Det jobbes med og argumenteres for kommunalt kjøp av leiligheter og salg av eldre kommunalt eide boliger. 4.2 Markedsføre tomter/boliger Brosjyre for regulerte tomter er utarbeidet. 4.3 Prioritert. beh. boligbygg. Er prioritert. Men, avtaler må på plass. 4.4 Tilrettel. regulering tomter Over 100 nye tomter er planlagt regulert. 4.5 Kjøp/klargjøring tomter Planlegging pågår. 4.6 Boligbyggerskole inkl tomt Planlegging pågår. 4.7 Tilsk. kjøp nye leiligheter Ikke påbegynt 4.8 Tilr. friluftsliv/turisme Deltatt i styremøter for prosjektet Ut i Øyan. Allmøte er holdt i Brasøy der handlingsplan for reiselivssatsning for sørøyene ble diskutert. 5.1 Kontor bosetting og inkl. Eget prosjekt for Integrering og inkludering av tilflyttere er utarbeidet med egen prosessplan. Det er søkt til NFK og KRD om 2.5 millioner kr. til gjennomføring av prosjektet i perioden 2011 til Velkomstpakke Velkomstpakke bestående av Herøyskjorten og velkomstbrosjyre er utdelt til ca 50 tilflyttere. 5.3 Norskkurs Norskkurs for innbyggere uten rett og plikt til norskopplæring (arbeidsinnvandrere fra EØS) pågår som et prøveprosjekt. Det er 20 deltagere. 5.4 Integr. i skole og barnehage Under utvikling 5.5 Innflytterdagen Planlagt 25. mai. 5.6 Inkl. i lag, foreninger, m.m. Under planlegging. 5.7 Inkludering i nærmiljøet Under planlegging 5.8 Integrering i arbeidslivet Under planlegging 5.9 Gründerkurs - innvandrere Under planlegging 5.10 Boligbyggerkurs invdr. Under planlegging 5.11 Kommunikasjon - hva skjer Under planlegging 5.12 Møteplass Under planlegging - 7 -

8 Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Folkevalgte styringsorgan 1,00 1,00 1,00 1, Prosjekt økt bosetting 0,00 1,00 1,00 1,00 SUM 1,00 2,00 2,00 2,00 Økonomiske ressurser Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorgan Politisk virksomhet Prosjekt - Økt bosetting Kommune og stortingsvalg Eldrerådet Barne- og ungdomsrådet Funksjonshemmedes råd Reserverte tilleggsbevilg T o t a l t Avvik Enheten drives innenfor vedtatte rammer

9 110 Administrasjonsenheten Konklusjon I henhold til regnskapstall per er enheten i balanse og drives innenfor vedtatte rammer. Enheten har ikke behov for justering av budsjettet. Rapportering på mål Mål Kommunedelplan Næring tiltak Forbedring av ferge- og hurtigbåttilbudet/oppfølging anbudsprosesser Realisere fastlandsforbindelse med tunnel Herøy-Alsten / oppfølging av forprosjekt Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Stamflyplass i Helgelandsregionen/Utvidelse av Stokka Oppgradere veger og bruer i Herøy Fjerning av flaskehalser for næringstransport på Herøy Bedre bredbåndsdekning gjennom fiberkabel Utvikle reiseliv med basis i kystkultur Bidra til kopling av risikovillig kapital og virkemiddelapparatet i konkrete prosjekter Påvirke arealplanarbeidet for best mulig tilrettelegging av næringsarealer Stimulere til interkommunalt samarbeid Nettverksbygging Utvikle geo-turisme Stimulere til lokalt eierskap innen næringslivet Tilrettelegge for satsing på nye marine arter inne oppdrett og fiskeri i areal- og kystsoneplanen. Status Prosessen pågår. Kommunen har gitt uttalelse til ruteforslag og anbudsunderlag. Våren 2011 er det søkt om midler til å oppdatere forprosjektutredningen med hensyn til nye trafikktall og nye bestemmelser for fergeinnløsning. Formålet er å utvikle et beslutningsgrunnlag for forprosjektet Fastlandsforbindelse Herøy/Dønna Alstahaug. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt Dette er Statens veivesen sitt ansvarsområde. Høsten 2010 inngikk Herøy kommune en avtale om prosjektsamarbeid for å bygge ut et fiberbasert nett i Herøy. Fylkeskommunen innvilget kr til byggetrinn 1. Anlegget har vært ute på anbud og byggetrinn 1 vil stå ferdig høsten Dette er en kontinuerlig prosess i samarbeid med det lokale næringslivet. Dette er en kontinuerlig prosess i samarbeid med delt lokale næringslivet. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Arbeidet er ikke startet. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess

10 Bidra til gjennomføring av fiskerinæringen Videreutvikle Herøy Marine Næringspark Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv Jobbe for statlige arbeidsplasser Tilrettelegge for forskningsarbeidsplasser i Herøy Kartlegging av ungdom/utdanning for etablering i Herøy Samarbeid med utdanningsinstitusjoner Få bygd flere boliger Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Gjennom vårt deleierskap i RKK ytre Helgeland er kommunen en viktig aktør i tilretteleggingen av muligheter for kompetanseheving for det lokale næringslivet. Dette er også en av grunntankene ved etableringen av det regionale studiesenteret. Dette er en kontinuerlig prosess. Dette vil være et fokus ved videreutviklingen av Herøy Marine Næringspark. Arbeidet er ikke igangsatt. Herøy kommune samarbeider med en rekke utdanningsinstitusjoner både regionalt og nasjonalt gjennom kompetanseutviklingsprogram som vi gjennomfører i regi av RKK ytre Helgeland. Kommunen bygger ut gjennom det kommunale boligselskapet HerBo, og samarbeider og legger til rette for andre aktører. Sektorplan effektiv forvaltning tiltak Utarbeidelse av tjenestebeskrivelser Dette vil bli gjennomført ved innføring av nytt system for kommunale nettsider i løpet av Oppgradering av hjemmeside Herøy kommune har i samarbeid med de andre HALD-kommunene investert i et nytt system for kommunale nettsider som vil bli satt i drift i løpet av Gjennomføre brukerundersøkelser annet hvert år ved bruk av KSverktøy Barnehagene bruker dette verktøyet årlig og har gjennomført undersøkelse i 2008, 2009 og Kommunen skal gjennomføre følgende undersøkelser i 2011: Brukerundersøkelse i barnehagene Brukerundersøkelser i pleie og omsorg Brukerundersøkelse psykisk helse Sørge for tilbakemelding på henvendelser etter forvaltningsloven Innføre rutiner for brukerhenvendelser Tilby bruk av elektroniske skjema Bevisstgjøring av ansatte gjennom analyse av brukerundersøkelsen Informasjon og veiledning til brukerne Kontinuerlig prosess. Arbeidet er gjennomført. Bruk av elektroniske skjema vil bli gjennomført i forbindelse innføring av ny løsning for kommunale nettsider. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess

11 Kvalitetssikring av innhold på kommunal hjemmeside. Utarbeide kompetanseutviklingsplan for den enkelte enhet Avsette midler til kompetanseheving Sektorplan for oppvekst og kultur tiltak Utarbeide og gjennomføre gode rutiner for samarbeid mellom kommune og kommunalt foreldreutvalg(kfu) Delta i regionalt samarbeid om Karriéresenteret Utarbeide en handlingsplan for kommunen og privat næringsliv når det gjelder rekruttering av lærlinger Etablere studiesenter i Herøy Utvide åpningstiden på biblioteket Herøy kommune har i samarbeid med de andre HALD-kommunene investert i et nytt system for kommunale nettsider som vil bli satt i drift i løpet av Ansvaret for kvalitetssikring og utvikling er lagt til stillingen som informasjonsarbeider. Under arbeid. Kompetanseheving skjer innenfor de til enhver tid vedtatt rammer. Kommuneadministrasjonen har faste drøftingsmøter 4 5 ganger i året der skole, KFU, Utdanningsforbundet og kommunenivået deltar. Herøy kommune har deltatt i dette regionale samarbeidet fra det ble innført som prøveprosjekt i I 2008 var prosjektperioden over og det ble utarbeidet en varig samarbeidsavtale om Karrieresenteret på ytre Helgeland. Dette har siden endret navn til Veiledningssenteret. Arbeidet er ikke påbegynt. Arbeidet er påbegynt. Det er ikke avsatt midler til en utvidelse av åpningstiden i Samlokalisere skole og bibliotek Det er blitt nedsatt en administrativ arbeidsgruppe som er i gang med arbeidet. Nytt bibliotek i tilknytning til skolen er under utredning, og sak vil bli fremmet i løpet av høsten Gjeninnføre tilbudet om folkebad Det er ikke satt av midler til dette i Lage kart over oppmerkede turstier i Det er ikke avsatt midler til tiltaket i Herøy og tilrettelegge for funksjonshemmede der det er mulig Kulturhus i Herøy Ny svømmehall Ny lokalisering av ungdomsklubben og et utvidet aktivitetstilbud Bedre skilting av lokale stednavn Dokumentasjon av lokal kulturarv Markedsføre Herøy som en levende kystkultur Ny bru over Herøysundet Gang- og sykkelsti til Tenna og Fagervika Veilys Nedsatt fartsgrense ved Herøy sentralskole og opphøyde gangfelt/undergang Planleggingsarbeidet er påbegynt. Arbeidet er ikke påbegynt. Planen er å flytte ungdomsklubben inn i lokaler hos Herøy skole i løpet av sommeren Arbeidet er startet. Arbeidet er ikke påbegynt. Dette er en kontinuerlig prosess. Tiltaket avhanger av Statens veivesen. Tiltaket er innarbeidet i trafikksikkerhetsplanen. Videre arbeid avhenger av Statens veivesen. Arbeidet er påbegynt. Arbeidet er ikke igangsatt

12 Kompetanseplan for kommunalt Arbeidet er startet opp. ansatte Sektorplan for helse, sosial og omsorg tiltak Teleslynge på rådhuset og helsehuset Arbeidet er ikke påbegynt. Rusforebyggende tiltak blant ungdom Rusforebyggende tiltak gjennomføres i samarbeid i skole og på fritidsklubb med politiet. Utrede frivillighetssentral/vaktmester Arbeidet er ikke påbegynt. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Rådmannens kontor 3,60 3,00 3,00 3, Servicekontoret 7,20 6,00 6,00 6, Informasjon 0,40 1,00 1,00 1, EDB-kontor 1,00 1,00 1,00 1, Administrasjonsbygget 0,76 0,46 0,46 0, Legeskyssbåten 4,00 6,00 6,00 6, Næringsadministrasjon 1,00 1,00 1,00 0, Idrettshall 0,50 0,50 0,50 0, Bibliotek 0,75 0,75 0,75 0, Barne- og ungdomstiltak 0,75 0,75 0,75 0,75 SUM 19,96 20,46 20,46 19,

13 Økonomiske ressurser Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1035 Interkommunale tjenester Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole Felles Barnehage felles Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Folkehelsearbeid Revisjon Næringsadministrasjon Næringsfond I Næringsarbeid Næringsfond II Idrettshall Bibliotek Kulturvern Andre kulturaktiviteter Barne- og ungdomstiltak Tilskudd trossamfunn T o t a l t Avvik 1035 Interkommunale tjenester Ansvarsområdet Interkommunale tjenester er nytt av året. Her vil kommunens økonomiske forpliktelser i regionale samarbeidstiltak bli samlet. Dessverre har det skjedd en glipp når nummeret på ansvarsstedet ble laget. Dette skulle vært Det er dessverre komplisert å endre dette når regnskapsåret er påbegynt, dette vil derfor bli rettet opp for budsjettåret Diverse fellesutgifter I budsjettet for 2011 er det avsatt midler til lærling på administrasjonsenheten. Det har ikke blitt brukt ressurser på lærling i vårhalvåret. Denne utgiften kan dermed reduseres med Næringsfond I I budsjettet for 2011 ble det vedtatt et budsjett til næringstilskudd på kr Regnskapstall per viser et overforbruk på kr Dette må ses i sammenheng med avsetningen til næringsfond på ansvarssted 1183 Næringsfond II Næringsfond II

14 I budsjettet for 2011 vedtok kommunestyret å avsette kr av driftsbudsjettet til næringsfond II. Dette er dessverre budsjettert på feil art. Her er det budsjettert som en negativ inntekt. Dette har ingen konsekvenser for budsjettet, men bør likevel rettes opp. Beløpet flyttes fra en inntektsart til utgiftsarten 15500, Avsetninger til bundne fond. Dette må ses opp mot overforbruket på kr på 1181 Næringsfond I Barne- og ungdomstiltak Driften av ungdomsklubben har vært preget av vakanse og lavt driftsnivå så langt. Mads Knutsen har vært i stillingen fra mai Han søkte, og fikk permisjon fra stillingen fra for å gå inn i en annen stilling i kommunen. Fra har han sagt opp stillingen som barne- og ungdomsarbeider. Høyt arbeidspress i rådmannen stab har ført til at det har vært vanskelig å få hjulene i gang igjen. Vi har fått på plass en midlertidig løsning i perioden til Slik arbeidsoppgavene i rådmannens stab er for tiden, er det ikke realistisk å få på plass en ny bemanningsløsning før sommeren. Vi foreslår derfor at stillingen er vakant i juni og juli, og at stillingen som barne- og ungdomsarbeider lyses ut i løpet av sommeren, med planlagt driftsstart i august En tilleggskomplikasjon er den forespeilede flytteprosessen for ungdomsklubben, fra MChuset til Herøy skole. Vi foreslår å bruke av eksisterende lønnsmidler til dette arbeidet. Forslaget er at det avsettes til oppgradering av inventar og utstyr og til uforutsette utgifter i flytteprosessen

15 240 Herøy barnehage Konklusjon Utfordringer med økt barnetall og større hjelpebehov har ført til at Herøy barnehage trenger å bli tilført kr i lønnsmidler for å styrke pedagogressursen med 0,7 årsverk og assistentressursen med 1,05 årsverk fra 1. august Barnehagen har også behov for å bli tilført kr på grunn av feilbudsjettering av inntekter. Totalt har barnehagen behov for en styrking av ressursene med kr Kommentarer Bosetningsprosjektet i Herøy kommune har så langt vært vellykket, og ført til økning av befolkningen i kommunen. En av de første kommunale instansene som merker dette er barnehagen. Når barnefamilier flytter til Herøy for å arbeide er noe av det første de har behov for en barnehageplass. Denne utviklingen har satt barnehagen under press både ressursmessig og kompetansemessig. Vi forventer at denne utviklingen vil holde seg og dette gir et økt ressursbehov i barnehagen. Herøy kommune avslutter våren 2011 et treårig utviklingsprosjekt i barnehage og skole, som har som mål og klare å fange opp barn som trenger hjelp i forhold til utvikling og opplæring på et tidligere tidspunkt enn i dag (jmf. St.meld. nr. 16 ( ) og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring, St.meld. nr. 23 ( ) Språk bygger broer Språkstimulering og språkopplæring for barn, unge og voksne, St.meld. nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen og St.meld. nr. 41 ( ) Kvalitet i barnehagen ). Utviklingsprosjektet har resultert i en helhetlig plan for språkstimulering og leseopplæring for barn mellom 1 9 år som systematiserer og styrker det forebyggende arbeidet i Herøy. Det er også utviklet et eget undervisningsopplegg med ressursperm for dette arbeidet i barnehagen. Barnehage og skole har prøvd ut og innarbeidet verktøy for kartlegging av barn mellom 2 og 9 år og utviklet og innført klare rutiner for samhandlingen mellom barnehage og skole. Dette arbeidet vil føre til, og har allerede påvirket, at det er, og vil være et økende behov for hjelpetiltak i barnehagen. Målet med dette arbeidet vil være å avdekke hjelpebehov på et tidligere tidspunkt slik at hjelpebehovet senere i skolegangen vil være mindre. Kunnskapsdepartementet har i en pressemelding den sagt følgende: Kunnskapsdepartementet vil sikre at spesialpedagogikk også inngår i barnehagenes virksomhet og går derfor inn for å flytte opplæringslovens bestemmelser om spesialpedagogisk hjelp til barnehageloven. Målet er at spesialpedagogisk hjelp skal bli en naturlig del av det helhetlige pedagogiske barnehagetilbudet som i dag tilbys barn i førskolealder. Evnen til å fange opp og følge opp barn med særlige behov vil bli viktig i arbeidet med å forbedre førskolelærerutdanningen. Dette vil på sikt føre til at det er behov for å styrke den spesialpedagogiske kompetansen i barnehagen. I en pressemelding den skrev Kunnskapsdepartementet følgende: - For å sikre barnehager av høy kvalitet og ivareta barns behov for omsorg, lek og læring er det nødvendig med tilstrekkelig antall pedagoger. Vi har et regelverk som

16 skal sikre dette. Nå presiserer vi hvordan reglene skal forstås og praktiseres, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagene er gitt med hjemmel i barnehageloven. Bestemmelsen har ligget fast siden En betydelig del av barnehagesektoren ser ut til å praktisere normen for pedagogisk bemanning i barnehagene i strid med dette, sier Halvorsen. I følge pedagognormen for barnehager skal det være minimum én pedagogisk leder per barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år. - Jeg ser alvorlig på at ikke alle barnehager følger regelverket om pedagogisk bemanning, sier Halvorsen. Mange barnehager legger til grunn en prosentvis pedagogressurs per barn, noe som ikke er i tråd med regelverket. - Andelen voksne per barn i norske barnehager ligger i verdenstoppen, men mange av disse er assistenter, sier statsråden. Disse gjør gjennomgående en meget god jobb, men førskolemangelen er stor i dag. Regjeringen har derfor igangsatt en rekke tiltak for å øke antall førskolelærere, både når det gjelder opprettelse av nye studieplasser og tiltak for å beholde og rekruttere førskolelærere. I tillegg gjøres det også en innsats for å få førskolelærere som er i andre yrker tilbake til barnehagen. I stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen (fremlagt i mai 2009) foreslo Kunnskapsdepartementet å utarbeide en veileder til kommunene om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Herøy kommune har, i samsvar med råd fra Fylkesmannen, lagt til grunn en prosentvis pedagogressurs per barn i dimensjoneringen av stillingshjemler for pedagogiske ledere i barnehagen. Departementet har annonsert at de skal komme med en veileder for hvordan kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter skal tolkes i løpet av mai Den har ikke kommet per dags dato. Likevel er tolkningen og konsekvensene klare. Herøy barnehage har i dag 3,3 årsverk med pedagogisk bemanning. Den nye tolkningen av forskriften tilsier at vi må ha 4 årsverk. Herøy barnehage ber derfor om midler til å øke pedagogressursen i barnehagen med 0,7 årsverk fra Herøy barnehage har de siste 6 7 årene vært drevet med en minimumsbemanning. Dette vil i praksis si at barnehagen til enhver tid er full, og at man må justere bemanningen hver gang man har endringer i barnetallet. Det er mulig å drive barnehagen på denne måten når barnetallet er stabilt for å ha en kostnadseffektiv drift. I de siste par årene har barnetallet ikke vært stabilt, noe som har skapt problemer for barnehagen i forhold til bemanning, kravet til å kunne ta opp nye barn på kort varsel. Siden august 2010 har Herøy barnehage hatt en økning i barnetallet på over 20 %. Dette har satt barnehagen under et stort press. Fra og med har alle barn som er ett år eller mer innen utgangen av det året det søkes om plass en lovfestet rett til barnehageplass. Dette har ført til en situasjon det barnehagen ikke kan si nei til å ta inn flere barn fordi barnehagen er full. Herøy kommune praktiserer også løpende opptak. Dette betyr at alle som søker barnehageplass i praksis kan få dette med få dagers varsel. Dersom Herøy kommune skal fortsette å kunne gi et barnehagetilbud av samme kvalitet og med samme tilgjengelighet, er det nødvendig å organisere og bemanne barnehagen på en annen måte. Vi ønsker å etablere Herøy barnehage som en 4-avdelings barnehage nå når den nye tolkningen av pedagogressurs i barnehagen legger til rette for dette

17 Herøy barnehage vil da trenge å bli tilført 1,05 årsverk med assistent fra og med for å kunne gjennomføre dette fra samme dato. Ved en feil er det blitt budsjettert alt for høye inntekter fra foreldrebetaling i Herøy barnehage for Ut fra kjent barnetall og dagens drift vil de reelle inntektene ligge ca under det budsjetterte beløpet. Dersom Herøy barnehage ikke får tilført dette beløpet må budsjettet for barnehagen kuttes med samme beløp. Dette vil få konsekvenser både for kapasiteten, åpningstiden og antall stillinger i barnehagen. Det er ikke mulig å spare inn et slikt beløp uten reduksjon i bemanningen. Rapportering på mål Mål Status Sektorplan for oppvekst og kultur tiltak 2011 Språkstimulering i barnehagen Tilpasse åpningstiden i barnehagen etter brukernes behov Etablere rutiner for samarbeid mellom foreldre og barnehage/kommune Tilrettelegge for lærlinger i skole, barnehage og SFO Legge til rette for større medvirkning for barn og foresatte i utarbeiding av planer i barnehage og skole Utarbeide en veileder for gjennomføring av foreldremøter Herøy barnehage har deltatt i det tre-årige utviklingsprosjektet Et helhetlig opplæringsløp for å styrke det forebyggende arbeidet, og øke kompetansen i barnehagen når det gjelder kartlegging. Herøy barnehage har i dag en åpningstid på 9 timer og 45 minutter per dag, ut fra behov meldt fra næringslivet. Ut fra spørreundersøkelser er foreldrene fornøyd med denne åpningstiden. Dette har ikke blitt arbeidet med ut over det normale. På grunn av mangel på tilgang til lærlinger og kapasitetsproblemer i barnehagen har Herøy barnehage ikke læringer for øyeblikket. Arbeidet er ikke påbegynt. Arbeidet er ikke påbegynt. Sektorplan for helse, sosial og omsorg tiltak 2011 Oppmuntre skoleklasser, barnehager og ulike lag og foreninger til å besøke Herøy omsorgssenter Sektorplan for en effektiv forvaltning tiltak 2011 Ta i bruk KS sitt verktøy (bedrekommune.no) Tilbakemeldinger skal skje innen tidsfrist definert i forvaltningsloven Tilby bruk av elektroniske skjema Målet er tatt til etterretning, og vil bli innarbeidet i årsplan for barnehagen. Barnehagen har siden 2009 gjennomført spørreundersøkelsen tre ganger. Resultatene fra dette blir gjort kjent i tilstandsrapport for barnehagen som presenteres kommunestyret. Barnehagen tilstreber så langt det er mulig å følge alle lover, forskrifter og regler. Dette vil bli innført når de nye nettsidene til kommunen blir iverksatt

18 Bevisstgjøring av ansatte gjennom analyse av brukerundersøkelsen Informasjon og veiledning til brukerne Kvalitetssikring av innhold på kommunale hjemmesider Resultatet fra brukerundersøkelsen er tema på personalmøte i barnehagen, og skal være en del av grunnlaget for barnehagens virksomhetsbaserte vurdering. Barnehagen gjennomfører lovpålagte foreldresamtaler og foreldremøter. I tillegg er den daglige kontakten mellom barnehage og foreldre et fokusområde. Det vil bli innført rutiner for dette ved iverksetting av nye kommunale nettsider. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Barnehage 12,50 12,65 12,20 12,75 SUM 12,50 12,65 12,20 12,75 Økonomiske ressurser Grp.ansvar Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 240 HERØY BARNEHAGE T o t a l t Avvik Herøy barnehage har behov for å bli tilført kr mer til utvidelse av hjemlene for pedagog- og assistentressurs. Barnehagen må også tilføres kr på grunn av at foreldrebetalingen er blitt overbudsjettert. Totalt har Herøy barnehage behov for å bli tilført kr Statistikk Antall barn Herøy barnehage år år 2+1 (3) år 2+4 (6) år 4+5 (9) år 4+7 (11) år 9+8 (17) år 1+4 (5) SUM Antall plassekvivalenter Herøy barnehage Plasser 57,0 64,0 58,6 58,4-18 -

19 260 Herøy skole Konklusjon Driften av skolen går som planlagt. Vi bruker mer ressurser innen assistent/ skole i vårhalvåret, dette vil bli tatt ned tilsvarende i høsthalvåret. Skolen har fått en del uforutsette utfordringer gjennom nye behov innen spesialundervisning og mottak av fremmedspråklige elever fra andre land. Elevtallet er også steget i forhold til tidligere prognoser. Rektor ber om å øke bemanningen høsten-11 med 30 % assistent og 50 % lærer. Dette vil utgjøre kr. Rapportering på mål Mål System for kvalitetsstyring Tydelige strukturer og rutiner i klasserommet Tiltak mot rus Kompetanseheving Et helhetlig opplæringsløp Kvalitetssikre leseopplæring i norsk for minoritetsspråklige elever. Karriéreveiledning Status Skolen gjennomfører elev-, foreldre- og lærerundersøkelsen. Resultatet brukes i utarbeidelse av ståstedsanalyse for skolen. Dette er en kontinuerlig jobb, vi planlegger kompetanseheving innen emnet til høsten Temaet tas opp som tema både overfor elever og foresatte. Arrangement i samarbeid med FAU planlegges i mai Kompetansedag innen elevvurdering gjennomført. Vi fokuserer på undervisning tilpasset formativ vurdering og mer elevmedvirkning. Kompetansedag innen læringsplattformen It`s learning er også gjennomført Prosjektet avsluttes til sommeren. Det er laget en plan for både barnehage og skole Vil bli prioritert mer foran neste skoleår. Skolen samarbeider med næringsforeningen og videregående skole om bla. yrkesmesse og hospiteringer. Yrkesmessa ble en suksess i år. Skolen har hatt et godt samarbeid med Karriéresenteret i Sandnessjøen i forhold til utvikling av lokalt og regionalt planverk og videregående skoler

20 Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Adm. 1,96 1,96 1,96 1, Grunnskole Lærer 20,99 20,95 20,88 20,88 Assistent 1,88 1,88 1,88 1,83 renhold SFO Assistent 2,78 2,78 2,78 2,5 Lærling Voksenopplæring Lærer 0,72 1,23 1,53 1,33* 2607 Spes.ped. hjelp i bh. Lærer 0,2 0,2 0,31 0,35 SUM 34, ,34 31,85 * Skolen kjøper tjenester fra Dønna kommune, i tillegg til de 0,73 % vi stiller med selv Økonomiske ressurser Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole SFO Voksenopplæring Spesialpedagogisk tiltak T o t a l t Avvik 2600 Grunnskole: -overskridelse fast lønn skyldes feilføring i budsjettet. Dette er rettet opp. Dessuten er assistentressurs skjevbrukt, og vil bli tatt noe ned fra høsten av. -overskridelse kjøp av matvarer (11159) må sees opp mot brukerbetaling. -overskridelse vikarer sees opp mot refusjon sykepenger -kjøp av tjenester fra private sees opp mot refusjon fra fylket I økonomiplanen er det lagt inn et kutt på 1,5 lærerstilling fra 1/8. Etter at gjeldende budsjett ble vedtatt, viser behov ved skolen og nye sakkyndige vurderinger fra PPT nye behov innen spesialundervisning, både på lærer- og assistentsiden. Vi har elever som krever mye oppmerksomhet og oppfølging i klasserommet både faglig og adferdsmessig, og disse elevene setter stort preg på læringsmiljøet til de øvrige elever. 1. klasse vil til høsten bli på 22 elever, der 3 elever er fremmedspråklige. Her må det settes inn 2 lærere i alle timer. Kommunen jobber aktivt for å få flere innbyggere og vi har foreløpig 4-5 nye elever som starter til høsten. Det er signaler på at det blir flere. Disse fremmedspråklige elevene, i tillegg til de vi allerede har, krever særskilt norskopplæring. Vi vil bruke ca en halv lærerstilling på særskilt norskopplæring til høsten. Konsekvensen på kutt i lærerstillinger og de nye behov vi har fått, blir mindre ressurser til delingstimer i fag og rektor er bekymret for kvaliteten på opplæringen vi gir. Fra 1/ er

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE Vintersol over Vinnatrøa RÅDMANNEN MARS 2008 Årsrapport for Frosta kommune 2007 Innhold FORORD... 3 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 4 1.1 DRIFTSINNTEKTER...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer