1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr BUDSJETT Herøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune"

Transkript

1 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr BUDSJETT 2011 Herøy kommune

2 - 2 -

3 Innhold Rådmannens kommentar Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Herøy barnehage Herøy skole Kulturskolen i Herøy Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy NAV Herøy Herøy sykehjem Teknisk enhet Finansforvaltning Investering Forslag til endringer på postnivå

4 Rådmannens kommentar Det vedtatte budsjettet for 2011 er meget stramt. Enhetene måtte gjennom flere tilstramminger før vi klarte å få det i balanse. Allerede pr. 1.tertial ser vi at de store driftsenhetene har problemer med å holde overtids- og vikarbudsjettet. En kontroll i mai viser at overtidsbudsjettene for hele året er nærmest oppbrukt. Samtidig har de litt overforbruk på de ordinære lønnsbudsjettet. Dette gir signaler om at vi kan få problemer med å få et regnskap for 2011 i balanse. Driften er så stram at det ikke er forsvarlig foreta noen nedbemanning nå på kort sikt. Vi tvinges derfor til å bruke av overskuddet for 2010/disposisjonsfondet for å utbalansere i I tillegg må vi plukke på enkeltposter for finne balanse. Siden rammene for ikke gir rom for utvidelser må vi allerede nå begynne å forberede nedskjæringer/nedbemanninger i 2012 for å få 2012-budsjettet i balanse. Befolkningsveksten fører til vekstsmerter i barnehage og skole. Spesielt prekært er dette i barnehagen der vi må utvide med en hel avdeling for å dekke etterspørselen. Siden barnehagene nå er lagt inn i rammebevilgningene får vi ingen økonomisk kompensasjon på kort sikt. Vi må styrke lønnsbudsjettet for barnehagen med kr I tillegg har barnehagen budsjettert med kr for mye i inntekter. Dette må rettes opp ved denne reguleringen. Vi legger opp til at skolen skal få en styrking på kr Med dette skal de klare å øke bemanningen med 30 % assistentstilling og 50 % lærer. Slik det ligger an i rammene er det ikke rom for å videreføre dette i Styrkingene må derfor gjøres midlertidige. Overtidsbudsjettet for hjemmetjenesten må styrkes med kr Lånet for 150 års-jubileet er ikke kommet med i budsjettet. Dette må rettes opp med en årlig kostnad på kr Samlet er det behov for en styrking på kr som finansieres med kr fra disposisjonsfondet og kr på tilstramminger på enkelttiltak. Jeg vil advare mot å øke stillingsrammer utover dette før økonomiplanen for legges fram for behandling. Hvis vi øker lønnsrammene uten langsiktig dekning må vi igjen i 2012 starte nedbemanning/oppsigelser. Det er ikke forsvarlig økonomisk politikk og personalpolitikk - 4 -

5 100 Folkevalgte styringsorgan Konklusjon Regnskapstall per viser at driften av enheten er i samsvar med budsjettet. Enheten har ikke behov for budsjettregulering. Rapportering på mål Tiltak Prosjekt Økt bosetting Benevnelse 1.1 Prosjektledelse Kontinuerlig prosess 1.2 Partnerskapsprosjektet Prosjektet er startet. Prosjektleder økt bosetting deltar i arbeidsgruppen som har hatt 2 møter. Leder av styringsgruppen for økt bosetting er representant i styringsgruppen for partnerskapsprosjektet. 2.1 Omdømmeprosjekt Resultater fra omdømemåling foretatt av Oxford Research / Distriktsenteret skal være utgangspunkt for tiltak. Vi venter fortsatt på gjennomføring av omdømmemålingen. 2.2 Tiltak i grendene Brasøy grendeutvalg er tildelt kr som delfinansiering av varmepumpe på ungdomshuset Økningan grendeutvalg tildeles kr til positivitetshelg. Seløy/Staulen grendeutvalg tildeles kr som delfinansiering av varmepumpe på ungdomshuset. Husvær grendeutvalg tildeles kr til gymutstyr. Øvrige tiltak i Husvær er klart definerte, kommunen ser på hva som kan realiseres gjennom andre program/tilskuddsordninger. Sandvær grendeutvalg bes om å utarbeide prioritering av tiltakene samt budsjett og sende dette inn i en ny søknad. Alle grendeutvalg er bedt om å komme med innspill for et langsiktig program i henhold til kommunestyrevedtaket i budsjettforhandlingen , med prioriterte tiltak og anslag over kostnader. 2.3 Prosjekt i skolen Økt bosetting deltok på Yrkesmessa. Elevene besøkte bedrifter i Herøy for å se på framtidige muligheter og kompetansebehov i Herøy. 2.4 Levere på forventning Prosjektet følger utviklingen av tiltakene under effektiv forvaltning 2.5 Inspirasjonshelg Planlegging er ikke påbegynt 2.6 Kommunisere mulighetene Herøyfjerdingen blir aktivt og kontinuerlig brukt. Utviklingen av egen hjemmeside er ikke kommet lengre i perioden. 2.7 Feiring små framskritt Ikke planlagt i perioden

6 2.9 Markedsføring Det her vært mange positive reportasjer om prosjektet og Herøy i lokale medier, regionale medier, fylkeskommunale medier og også nasjonalt på sidene til Kommunal- og regionaldepartementet og Distriktsenteret. Mye av dette som følge av en bevist strategi. Felles markedsføring er utført gjennom helsides annonser, Herøy - et hav av muligheter: Helgeland blad Helgeland Arbeiderblad Karriere på Helgeland Helgeland Blad (Distribuert i alle postkasser fra Vega i sør til Rødøy i nord) Helgeland Blad (Distribuert i alle postkasser fra Vega i sør til Rødøy i nord). Helgeland Arbeiderblad 6. april (total distribusjon) Samarbeidsavtale er inngått med næringslivet, følgende annonseplan er avtalt: 11. mai (HA). Totaldistribusjon i 11 kommuner på Helgeland (hjem i alle postkasser). 20. mai (HB). Sommeravisa. Innstikk i HB og Br.sunds Avis. Videre blir den lagt ut på alle turistinfoer og ferger på Helgeland, samt i diverse butikker, spisesteder, overnattinger etc. 30. mai (HA). Sommeravisa opplag ca Totaldistribusjon i 11 kommuner på Helgeland. (hjem i alle postkasser) samt innstikk i Rana Blad. Avisa blir lagt ut på turistkontor, ferjer, hurtigbåter, og andre strategiske steder på Helgeland. I tillegg langs store deler av Sagavegen. 21. juni (HA). Totaldistribusjon i 11 kommuner på Helgeland. (hjem i alle postkasser) 17. august (HA). Totaldistribusjon i 11 kommuner på Helgeland (hjem i alle postkasser) 13. september (HA). Totaldistribusjon i 11 kommuner på Helgeland. (hjem i alle postkasser) Herøyfjerdingen Herøyfjerdingen er brukt mye i for informasjon til kommunens innbyggere, og som springbrett for positive reportasjer i regionale medier. Herøyfjerdingen har vært et viktig virkemiddel for arbeidet med omdømmebygging. 3.1 Gründerkurs Ikke startet 3.2 Fond elev/ungdom/student Fondets størrelse er kr Det er ikke søkt om midler fra fondet i perioden. 3.3 Tilrl. Kompetansearbeidspl. Prosjektet følger utviklingen vedrørende planlegging av kontorfellesskap / næringshage ved Herøy marine næringspark

7 3.4 Pendlingsmuligheter Kontinuerlig prosess. 4.1 Tilrettelegging bygging Det jobbes med og argumenteres for kommunalt kjøp av leiligheter og salg av eldre kommunalt eide boliger. 4.2 Markedsføre tomter/boliger Brosjyre for regulerte tomter er utarbeidet. 4.3 Prioritert. beh. boligbygg. Er prioritert. Men, avtaler må på plass. 4.4 Tilrettel. regulering tomter Over 100 nye tomter er planlagt regulert. 4.5 Kjøp/klargjøring tomter Planlegging pågår. 4.6 Boligbyggerskole inkl tomt Planlegging pågår. 4.7 Tilsk. kjøp nye leiligheter Ikke påbegynt 4.8 Tilr. friluftsliv/turisme Deltatt i styremøter for prosjektet Ut i Øyan. Allmøte er holdt i Brasøy der handlingsplan for reiselivssatsning for sørøyene ble diskutert. 5.1 Kontor bosetting og inkl. Eget prosjekt for Integrering og inkludering av tilflyttere er utarbeidet med egen prosessplan. Det er søkt til NFK og KRD om 2.5 millioner kr. til gjennomføring av prosjektet i perioden 2011 til Velkomstpakke Velkomstpakke bestående av Herøyskjorten og velkomstbrosjyre er utdelt til ca 50 tilflyttere. 5.3 Norskkurs Norskkurs for innbyggere uten rett og plikt til norskopplæring (arbeidsinnvandrere fra EØS) pågår som et prøveprosjekt. Det er 20 deltagere. 5.4 Integr. i skole og barnehage Under utvikling 5.5 Innflytterdagen Planlagt 25. mai. 5.6 Inkl. i lag, foreninger, m.m. Under planlegging. 5.7 Inkludering i nærmiljøet Under planlegging 5.8 Integrering i arbeidslivet Under planlegging 5.9 Gründerkurs - innvandrere Under planlegging 5.10 Boligbyggerkurs invdr. Under planlegging 5.11 Kommunikasjon - hva skjer Under planlegging 5.12 Møteplass Under planlegging - 7 -

8 Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Folkevalgte styringsorgan 1,00 1,00 1,00 1, Prosjekt økt bosetting 0,00 1,00 1,00 1,00 SUM 1,00 2,00 2,00 2,00 Økonomiske ressurser Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorgan Politisk virksomhet Prosjekt - Økt bosetting Kommune og stortingsvalg Eldrerådet Barne- og ungdomsrådet Funksjonshemmedes råd Reserverte tilleggsbevilg T o t a l t Avvik Enheten drives innenfor vedtatte rammer

9 110 Administrasjonsenheten Konklusjon I henhold til regnskapstall per er enheten i balanse og drives innenfor vedtatte rammer. Enheten har ikke behov for justering av budsjettet. Rapportering på mål Mål Kommunedelplan Næring tiltak Forbedring av ferge- og hurtigbåttilbudet/oppfølging anbudsprosesser Realisere fastlandsforbindelse med tunnel Herøy-Alsten / oppfølging av forprosjekt Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Stamflyplass i Helgelandsregionen/Utvidelse av Stokka Oppgradere veger og bruer i Herøy Fjerning av flaskehalser for næringstransport på Herøy Bedre bredbåndsdekning gjennom fiberkabel Utvikle reiseliv med basis i kystkultur Bidra til kopling av risikovillig kapital og virkemiddelapparatet i konkrete prosjekter Påvirke arealplanarbeidet for best mulig tilrettelegging av næringsarealer Stimulere til interkommunalt samarbeid Nettverksbygging Utvikle geo-turisme Stimulere til lokalt eierskap innen næringslivet Tilrettelegge for satsing på nye marine arter inne oppdrett og fiskeri i areal- og kystsoneplanen. Status Prosessen pågår. Kommunen har gitt uttalelse til ruteforslag og anbudsunderlag. Våren 2011 er det søkt om midler til å oppdatere forprosjektutredningen med hensyn til nye trafikktall og nye bestemmelser for fergeinnløsning. Formålet er å utvikle et beslutningsgrunnlag for forprosjektet Fastlandsforbindelse Herøy/Dønna Alstahaug. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt Dette er Statens veivesen sitt ansvarsområde. Høsten 2010 inngikk Herøy kommune en avtale om prosjektsamarbeid for å bygge ut et fiberbasert nett i Herøy. Fylkeskommunen innvilget kr til byggetrinn 1. Anlegget har vært ute på anbud og byggetrinn 1 vil stå ferdig høsten Dette er en kontinuerlig prosess i samarbeid med det lokale næringslivet. Dette er en kontinuerlig prosess i samarbeid med delt lokale næringslivet. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Arbeidet er ikke startet. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess

10 Bidra til gjennomføring av fiskerinæringen Videreutvikle Herøy Marine Næringspark Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv Jobbe for statlige arbeidsplasser Tilrettelegge for forskningsarbeidsplasser i Herøy Kartlegging av ungdom/utdanning for etablering i Herøy Samarbeid med utdanningsinstitusjoner Få bygd flere boliger Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Gjennom vårt deleierskap i RKK ytre Helgeland er kommunen en viktig aktør i tilretteleggingen av muligheter for kompetanseheving for det lokale næringslivet. Dette er også en av grunntankene ved etableringen av det regionale studiesenteret. Dette er en kontinuerlig prosess. Dette vil være et fokus ved videreutviklingen av Herøy Marine Næringspark. Arbeidet er ikke igangsatt. Herøy kommune samarbeider med en rekke utdanningsinstitusjoner både regionalt og nasjonalt gjennom kompetanseutviklingsprogram som vi gjennomfører i regi av RKK ytre Helgeland. Kommunen bygger ut gjennom det kommunale boligselskapet HerBo, og samarbeider og legger til rette for andre aktører. Sektorplan effektiv forvaltning tiltak Utarbeidelse av tjenestebeskrivelser Dette vil bli gjennomført ved innføring av nytt system for kommunale nettsider i løpet av Oppgradering av hjemmeside Herøy kommune har i samarbeid med de andre HALD-kommunene investert i et nytt system for kommunale nettsider som vil bli satt i drift i løpet av Gjennomføre brukerundersøkelser annet hvert år ved bruk av KSverktøy Barnehagene bruker dette verktøyet årlig og har gjennomført undersøkelse i 2008, 2009 og Kommunen skal gjennomføre følgende undersøkelser i 2011: Brukerundersøkelse i barnehagene Brukerundersøkelser i pleie og omsorg Brukerundersøkelse psykisk helse Sørge for tilbakemelding på henvendelser etter forvaltningsloven Innføre rutiner for brukerhenvendelser Tilby bruk av elektroniske skjema Bevisstgjøring av ansatte gjennom analyse av brukerundersøkelsen Informasjon og veiledning til brukerne Kontinuerlig prosess. Arbeidet er gjennomført. Bruk av elektroniske skjema vil bli gjennomført i forbindelse innføring av ny løsning for kommunale nettsider. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess

11 Kvalitetssikring av innhold på kommunal hjemmeside. Utarbeide kompetanseutviklingsplan for den enkelte enhet Avsette midler til kompetanseheving Sektorplan for oppvekst og kultur tiltak Utarbeide og gjennomføre gode rutiner for samarbeid mellom kommune og kommunalt foreldreutvalg(kfu) Delta i regionalt samarbeid om Karriéresenteret Utarbeide en handlingsplan for kommunen og privat næringsliv når det gjelder rekruttering av lærlinger Etablere studiesenter i Herøy Utvide åpningstiden på biblioteket Herøy kommune har i samarbeid med de andre HALD-kommunene investert i et nytt system for kommunale nettsider som vil bli satt i drift i løpet av Ansvaret for kvalitetssikring og utvikling er lagt til stillingen som informasjonsarbeider. Under arbeid. Kompetanseheving skjer innenfor de til enhver tid vedtatt rammer. Kommuneadministrasjonen har faste drøftingsmøter 4 5 ganger i året der skole, KFU, Utdanningsforbundet og kommunenivået deltar. Herøy kommune har deltatt i dette regionale samarbeidet fra det ble innført som prøveprosjekt i I 2008 var prosjektperioden over og det ble utarbeidet en varig samarbeidsavtale om Karrieresenteret på ytre Helgeland. Dette har siden endret navn til Veiledningssenteret. Arbeidet er ikke påbegynt. Arbeidet er påbegynt. Det er ikke avsatt midler til en utvidelse av åpningstiden i Samlokalisere skole og bibliotek Det er blitt nedsatt en administrativ arbeidsgruppe som er i gang med arbeidet. Nytt bibliotek i tilknytning til skolen er under utredning, og sak vil bli fremmet i løpet av høsten Gjeninnføre tilbudet om folkebad Det er ikke satt av midler til dette i Lage kart over oppmerkede turstier i Det er ikke avsatt midler til tiltaket i Herøy og tilrettelegge for funksjonshemmede der det er mulig Kulturhus i Herøy Ny svømmehall Ny lokalisering av ungdomsklubben og et utvidet aktivitetstilbud Bedre skilting av lokale stednavn Dokumentasjon av lokal kulturarv Markedsføre Herøy som en levende kystkultur Ny bru over Herøysundet Gang- og sykkelsti til Tenna og Fagervika Veilys Nedsatt fartsgrense ved Herøy sentralskole og opphøyde gangfelt/undergang Planleggingsarbeidet er påbegynt. Arbeidet er ikke påbegynt. Planen er å flytte ungdomsklubben inn i lokaler hos Herøy skole i løpet av sommeren Arbeidet er startet. Arbeidet er ikke påbegynt. Dette er en kontinuerlig prosess. Tiltaket avhanger av Statens veivesen. Tiltaket er innarbeidet i trafikksikkerhetsplanen. Videre arbeid avhenger av Statens veivesen. Arbeidet er påbegynt. Arbeidet er ikke igangsatt

12 Kompetanseplan for kommunalt Arbeidet er startet opp. ansatte Sektorplan for helse, sosial og omsorg tiltak Teleslynge på rådhuset og helsehuset Arbeidet er ikke påbegynt. Rusforebyggende tiltak blant ungdom Rusforebyggende tiltak gjennomføres i samarbeid i skole og på fritidsklubb med politiet. Utrede frivillighetssentral/vaktmester Arbeidet er ikke påbegynt. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Rådmannens kontor 3,60 3,00 3,00 3, Servicekontoret 7,20 6,00 6,00 6, Informasjon 0,40 1,00 1,00 1, EDB-kontor 1,00 1,00 1,00 1, Administrasjonsbygget 0,76 0,46 0,46 0, Legeskyssbåten 4,00 6,00 6,00 6, Næringsadministrasjon 1,00 1,00 1,00 0, Idrettshall 0,50 0,50 0,50 0, Bibliotek 0,75 0,75 0,75 0, Barne- og ungdomstiltak 0,75 0,75 0,75 0,75 SUM 19,96 20,46 20,46 19,

13 Økonomiske ressurser Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1035 Interkommunale tjenester Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole Felles Barnehage felles Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Folkehelsearbeid Revisjon Næringsadministrasjon Næringsfond I Næringsarbeid Næringsfond II Idrettshall Bibliotek Kulturvern Andre kulturaktiviteter Barne- og ungdomstiltak Tilskudd trossamfunn T o t a l t Avvik 1035 Interkommunale tjenester Ansvarsområdet Interkommunale tjenester er nytt av året. Her vil kommunens økonomiske forpliktelser i regionale samarbeidstiltak bli samlet. Dessverre har det skjedd en glipp når nummeret på ansvarsstedet ble laget. Dette skulle vært Det er dessverre komplisert å endre dette når regnskapsåret er påbegynt, dette vil derfor bli rettet opp for budsjettåret Diverse fellesutgifter I budsjettet for 2011 er det avsatt midler til lærling på administrasjonsenheten. Det har ikke blitt brukt ressurser på lærling i vårhalvåret. Denne utgiften kan dermed reduseres med Næringsfond I I budsjettet for 2011 ble det vedtatt et budsjett til næringstilskudd på kr Regnskapstall per viser et overforbruk på kr Dette må ses i sammenheng med avsetningen til næringsfond på ansvarssted 1183 Næringsfond II Næringsfond II

14 I budsjettet for 2011 vedtok kommunestyret å avsette kr av driftsbudsjettet til næringsfond II. Dette er dessverre budsjettert på feil art. Her er det budsjettert som en negativ inntekt. Dette har ingen konsekvenser for budsjettet, men bør likevel rettes opp. Beløpet flyttes fra en inntektsart til utgiftsarten 15500, Avsetninger til bundne fond. Dette må ses opp mot overforbruket på kr på 1181 Næringsfond I Barne- og ungdomstiltak Driften av ungdomsklubben har vært preget av vakanse og lavt driftsnivå så langt. Mads Knutsen har vært i stillingen fra mai Han søkte, og fikk permisjon fra stillingen fra for å gå inn i en annen stilling i kommunen. Fra har han sagt opp stillingen som barne- og ungdomsarbeider. Høyt arbeidspress i rådmannen stab har ført til at det har vært vanskelig å få hjulene i gang igjen. Vi har fått på plass en midlertidig løsning i perioden til Slik arbeidsoppgavene i rådmannens stab er for tiden, er det ikke realistisk å få på plass en ny bemanningsløsning før sommeren. Vi foreslår derfor at stillingen er vakant i juni og juli, og at stillingen som barne- og ungdomsarbeider lyses ut i løpet av sommeren, med planlagt driftsstart i august En tilleggskomplikasjon er den forespeilede flytteprosessen for ungdomsklubben, fra MChuset til Herøy skole. Vi foreslår å bruke av eksisterende lønnsmidler til dette arbeidet. Forslaget er at det avsettes til oppgradering av inventar og utstyr og til uforutsette utgifter i flytteprosessen

15 240 Herøy barnehage Konklusjon Utfordringer med økt barnetall og større hjelpebehov har ført til at Herøy barnehage trenger å bli tilført kr i lønnsmidler for å styrke pedagogressursen med 0,7 årsverk og assistentressursen med 1,05 årsverk fra 1. august Barnehagen har også behov for å bli tilført kr på grunn av feilbudsjettering av inntekter. Totalt har barnehagen behov for en styrking av ressursene med kr Kommentarer Bosetningsprosjektet i Herøy kommune har så langt vært vellykket, og ført til økning av befolkningen i kommunen. En av de første kommunale instansene som merker dette er barnehagen. Når barnefamilier flytter til Herøy for å arbeide er noe av det første de har behov for en barnehageplass. Denne utviklingen har satt barnehagen under press både ressursmessig og kompetansemessig. Vi forventer at denne utviklingen vil holde seg og dette gir et økt ressursbehov i barnehagen. Herøy kommune avslutter våren 2011 et treårig utviklingsprosjekt i barnehage og skole, som har som mål og klare å fange opp barn som trenger hjelp i forhold til utvikling og opplæring på et tidligere tidspunkt enn i dag (jmf. St.meld. nr. 16 ( ) og ingen sto igjen Tidlig innsats for livslang læring, St.meld. nr. 23 ( ) Språk bygger broer Språkstimulering og språkopplæring for barn, unge og voksne, St.meld. nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen og St.meld. nr. 41 ( ) Kvalitet i barnehagen ). Utviklingsprosjektet har resultert i en helhetlig plan for språkstimulering og leseopplæring for barn mellom 1 9 år som systematiserer og styrker det forebyggende arbeidet i Herøy. Det er også utviklet et eget undervisningsopplegg med ressursperm for dette arbeidet i barnehagen. Barnehage og skole har prøvd ut og innarbeidet verktøy for kartlegging av barn mellom 2 og 9 år og utviklet og innført klare rutiner for samhandlingen mellom barnehage og skole. Dette arbeidet vil føre til, og har allerede påvirket, at det er, og vil være et økende behov for hjelpetiltak i barnehagen. Målet med dette arbeidet vil være å avdekke hjelpebehov på et tidligere tidspunkt slik at hjelpebehovet senere i skolegangen vil være mindre. Kunnskapsdepartementet har i en pressemelding den sagt følgende: Kunnskapsdepartementet vil sikre at spesialpedagogikk også inngår i barnehagenes virksomhet og går derfor inn for å flytte opplæringslovens bestemmelser om spesialpedagogisk hjelp til barnehageloven. Målet er at spesialpedagogisk hjelp skal bli en naturlig del av det helhetlige pedagogiske barnehagetilbudet som i dag tilbys barn i førskolealder. Evnen til å fange opp og følge opp barn med særlige behov vil bli viktig i arbeidet med å forbedre førskolelærerutdanningen. Dette vil på sikt føre til at det er behov for å styrke den spesialpedagogiske kompetansen i barnehagen. I en pressemelding den skrev Kunnskapsdepartementet følgende: - For å sikre barnehager av høy kvalitet og ivareta barns behov for omsorg, lek og læring er det nødvendig med tilstrekkelig antall pedagoger. Vi har et regelverk som

16 skal sikre dette. Nå presiserer vi hvordan reglene skal forstås og praktiseres, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Forskrift om pedagogisk bemanning i barnehagene er gitt med hjemmel i barnehageloven. Bestemmelsen har ligget fast siden En betydelig del av barnehagesektoren ser ut til å praktisere normen for pedagogisk bemanning i barnehagene i strid med dette, sier Halvorsen. I følge pedagognormen for barnehager skal det være minimum én pedagogisk leder per barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år. - Jeg ser alvorlig på at ikke alle barnehager følger regelverket om pedagogisk bemanning, sier Halvorsen. Mange barnehager legger til grunn en prosentvis pedagogressurs per barn, noe som ikke er i tråd med regelverket. - Andelen voksne per barn i norske barnehager ligger i verdenstoppen, men mange av disse er assistenter, sier statsråden. Disse gjør gjennomgående en meget god jobb, men førskolemangelen er stor i dag. Regjeringen har derfor igangsatt en rekke tiltak for å øke antall førskolelærere, både når det gjelder opprettelse av nye studieplasser og tiltak for å beholde og rekruttere førskolelærere. I tillegg gjøres det også en innsats for å få førskolelærere som er i andre yrker tilbake til barnehagen. I stortingsmeldingen om kvalitet i barnehagen (fremlagt i mai 2009) foreslo Kunnskapsdepartementet å utarbeide en veileder til kommunene om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Herøy kommune har, i samsvar med råd fra Fylkesmannen, lagt til grunn en prosentvis pedagogressurs per barn i dimensjoneringen av stillingshjemler for pedagogiske ledere i barnehagen. Departementet har annonsert at de skal komme med en veileder for hvordan kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter skal tolkes i løpet av mai Den har ikke kommet per dags dato. Likevel er tolkningen og konsekvensene klare. Herøy barnehage har i dag 3,3 årsverk med pedagogisk bemanning. Den nye tolkningen av forskriften tilsier at vi må ha 4 årsverk. Herøy barnehage ber derfor om midler til å øke pedagogressursen i barnehagen med 0,7 årsverk fra Herøy barnehage har de siste 6 7 årene vært drevet med en minimumsbemanning. Dette vil i praksis si at barnehagen til enhver tid er full, og at man må justere bemanningen hver gang man har endringer i barnetallet. Det er mulig å drive barnehagen på denne måten når barnetallet er stabilt for å ha en kostnadseffektiv drift. I de siste par årene har barnetallet ikke vært stabilt, noe som har skapt problemer for barnehagen i forhold til bemanning, kravet til å kunne ta opp nye barn på kort varsel. Siden august 2010 har Herøy barnehage hatt en økning i barnetallet på over 20 %. Dette har satt barnehagen under et stort press. Fra og med har alle barn som er ett år eller mer innen utgangen av det året det søkes om plass en lovfestet rett til barnehageplass. Dette har ført til en situasjon det barnehagen ikke kan si nei til å ta inn flere barn fordi barnehagen er full. Herøy kommune praktiserer også løpende opptak. Dette betyr at alle som søker barnehageplass i praksis kan få dette med få dagers varsel. Dersom Herøy kommune skal fortsette å kunne gi et barnehagetilbud av samme kvalitet og med samme tilgjengelighet, er det nødvendig å organisere og bemanne barnehagen på en annen måte. Vi ønsker å etablere Herøy barnehage som en 4-avdelings barnehage nå når den nye tolkningen av pedagogressurs i barnehagen legger til rette for dette

17 Herøy barnehage vil da trenge å bli tilført 1,05 årsverk med assistent fra og med for å kunne gjennomføre dette fra samme dato. Ved en feil er det blitt budsjettert alt for høye inntekter fra foreldrebetaling i Herøy barnehage for Ut fra kjent barnetall og dagens drift vil de reelle inntektene ligge ca under det budsjetterte beløpet. Dersom Herøy barnehage ikke får tilført dette beløpet må budsjettet for barnehagen kuttes med samme beløp. Dette vil få konsekvenser både for kapasiteten, åpningstiden og antall stillinger i barnehagen. Det er ikke mulig å spare inn et slikt beløp uten reduksjon i bemanningen. Rapportering på mål Mål Status Sektorplan for oppvekst og kultur tiltak 2011 Språkstimulering i barnehagen Tilpasse åpningstiden i barnehagen etter brukernes behov Etablere rutiner for samarbeid mellom foreldre og barnehage/kommune Tilrettelegge for lærlinger i skole, barnehage og SFO Legge til rette for større medvirkning for barn og foresatte i utarbeiding av planer i barnehage og skole Utarbeide en veileder for gjennomføring av foreldremøter Herøy barnehage har deltatt i det tre-årige utviklingsprosjektet Et helhetlig opplæringsløp for å styrke det forebyggende arbeidet, og øke kompetansen i barnehagen når det gjelder kartlegging. Herøy barnehage har i dag en åpningstid på 9 timer og 45 minutter per dag, ut fra behov meldt fra næringslivet. Ut fra spørreundersøkelser er foreldrene fornøyd med denne åpningstiden. Dette har ikke blitt arbeidet med ut over det normale. På grunn av mangel på tilgang til lærlinger og kapasitetsproblemer i barnehagen har Herøy barnehage ikke læringer for øyeblikket. Arbeidet er ikke påbegynt. Arbeidet er ikke påbegynt. Sektorplan for helse, sosial og omsorg tiltak 2011 Oppmuntre skoleklasser, barnehager og ulike lag og foreninger til å besøke Herøy omsorgssenter Sektorplan for en effektiv forvaltning tiltak 2011 Ta i bruk KS sitt verktøy (bedrekommune.no) Tilbakemeldinger skal skje innen tidsfrist definert i forvaltningsloven Tilby bruk av elektroniske skjema Målet er tatt til etterretning, og vil bli innarbeidet i årsplan for barnehagen. Barnehagen har siden 2009 gjennomført spørreundersøkelsen tre ganger. Resultatene fra dette blir gjort kjent i tilstandsrapport for barnehagen som presenteres kommunestyret. Barnehagen tilstreber så langt det er mulig å følge alle lover, forskrifter og regler. Dette vil bli innført når de nye nettsidene til kommunen blir iverksatt

18 Bevisstgjøring av ansatte gjennom analyse av brukerundersøkelsen Informasjon og veiledning til brukerne Kvalitetssikring av innhold på kommunale hjemmesider Resultatet fra brukerundersøkelsen er tema på personalmøte i barnehagen, og skal være en del av grunnlaget for barnehagens virksomhetsbaserte vurdering. Barnehagen gjennomfører lovpålagte foreldresamtaler og foreldremøter. I tillegg er den daglige kontakten mellom barnehage og foreldre et fokusområde. Det vil bli innført rutiner for dette ved iverksetting av nye kommunale nettsider. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Barnehage 12,50 12,65 12,20 12,75 SUM 12,50 12,65 12,20 12,75 Økonomiske ressurser Grp.ansvar Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 240 HERØY BARNEHAGE T o t a l t Avvik Herøy barnehage har behov for å bli tilført kr mer til utvidelse av hjemlene for pedagog- og assistentressurs. Barnehagen må også tilføres kr på grunn av at foreldrebetalingen er blitt overbudsjettert. Totalt har Herøy barnehage behov for å bli tilført kr Statistikk Antall barn Herøy barnehage år år 2+1 (3) år 2+4 (6) år 4+5 (9) år 4+7 (11) år 9+8 (17) år 1+4 (5) SUM Antall plassekvivalenter Herøy barnehage Plasser 57,0 64,0 58,6 58,4-18 -

19 260 Herøy skole Konklusjon Driften av skolen går som planlagt. Vi bruker mer ressurser innen assistent/ skole i vårhalvåret, dette vil bli tatt ned tilsvarende i høsthalvåret. Skolen har fått en del uforutsette utfordringer gjennom nye behov innen spesialundervisning og mottak av fremmedspråklige elever fra andre land. Elevtallet er også steget i forhold til tidligere prognoser. Rektor ber om å øke bemanningen høsten-11 med 30 % assistent og 50 % lærer. Dette vil utgjøre kr. Rapportering på mål Mål System for kvalitetsstyring Tydelige strukturer og rutiner i klasserommet Tiltak mot rus Kompetanseheving Et helhetlig opplæringsløp Kvalitetssikre leseopplæring i norsk for minoritetsspråklige elever. Karriéreveiledning Status Skolen gjennomfører elev-, foreldre- og lærerundersøkelsen. Resultatet brukes i utarbeidelse av ståstedsanalyse for skolen. Dette er en kontinuerlig jobb, vi planlegger kompetanseheving innen emnet til høsten Temaet tas opp som tema både overfor elever og foresatte. Arrangement i samarbeid med FAU planlegges i mai Kompetansedag innen elevvurdering gjennomført. Vi fokuserer på undervisning tilpasset formativ vurdering og mer elevmedvirkning. Kompetansedag innen læringsplattformen It`s learning er også gjennomført Prosjektet avsluttes til sommeren. Det er laget en plan for både barnehage og skole Vil bli prioritert mer foran neste skoleår. Skolen samarbeider med næringsforeningen og videregående skole om bla. yrkesmesse og hospiteringer. Yrkesmessa ble en suksess i år. Skolen har hatt et godt samarbeid med Karriéresenteret i Sandnessjøen i forhold til utvikling av lokalt og regionalt planverk og videregående skoler

20 Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Adm. 1,96 1,96 1,96 1, Grunnskole Lærer 20,99 20,95 20,88 20,88 Assistent 1,88 1,88 1,88 1,83 renhold SFO Assistent 2,78 2,78 2,78 2,5 Lærling Voksenopplæring Lærer 0,72 1,23 1,53 1,33* 2607 Spes.ped. hjelp i bh. Lærer 0,2 0,2 0,31 0,35 SUM 34, ,34 31,85 * Skolen kjøper tjenester fra Dønna kommune, i tillegg til de 0,73 % vi stiller med selv Økonomiske ressurser Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole SFO Voksenopplæring Spesialpedagogisk tiltak T o t a l t Avvik 2600 Grunnskole: -overskridelse fast lønn skyldes feilføring i budsjettet. Dette er rettet opp. Dessuten er assistentressurs skjevbrukt, og vil bli tatt noe ned fra høsten av. -overskridelse kjøp av matvarer (11159) må sees opp mot brukerbetaling. -overskridelse vikarer sees opp mot refusjon sykepenger -kjøp av tjenester fra private sees opp mot refusjon fra fylket I økonomiplanen er det lagt inn et kutt på 1,5 lærerstilling fra 1/8. Etter at gjeldende budsjett ble vedtatt, viser behov ved skolen og nye sakkyndige vurderinger fra PPT nye behov innen spesialundervisning, både på lærer- og assistentsiden. Vi har elever som krever mye oppmerksomhet og oppfølging i klasserommet både faglig og adferdsmessig, og disse elevene setter stort preg på læringsmiljøet til de øvrige elever. 1. klasse vil til høsten bli på 22 elever, der 3 elever er fremmedspråklige. Her må det settes inn 2 lærere i alle timer. Kommunen jobber aktivt for å få flere innbyggere og vi har foreløpig 4-5 nye elever som starter til høsten. Det er signaler på at det blir flere. Disse fremmedspråklige elevene, i tillegg til de vi allerede har, krever særskilt norskopplæring. Vi vil bruke ca en halv lærerstilling på særskilt norskopplæring til høsten. Konsekvensen på kutt i lærerstillinger og de nye behov vi har fått, blir mindre ressurser til delingstimer i fag og rektor er bekymret for kvaliteten på opplæringen vi gir. Fra 1/ er

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

2. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 2. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9 240

Detaljer

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting Bakgrunn økt bosetting Herøy kommune 50 mill Marine Harvest 100 mill 1 Herøy kommune - hovedsatsningsoområde Med bakgrunn i alle problemene (nedgang i folketall, arbeidsledighet, stor uføregrad, sosialhjelp,

Detaljer

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting Bakgrunn økt bosetting Herøy kommune 50 mill Marine Harvest 100 mill 1 2 Herøy kommune Med bakgrunn i problemene så søkte kommunen Fylkesmannen i Nordland om økonomisk støtte til et prosjekt økt bosetting,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.13 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 ØKONOMIPLAN 2011-2014 - BUDSJETT 2011 UTTALELSE FRA ELDRERÅDET Rådmannens innstilling: Saksutredning: Saksbehandler

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012. Herøy kommune

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012. Herøy kommune 2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag:

Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag: Behandling i Kommunestyret den 17.12.2013 Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag: 12. For 2014 settes det av kr 200.000.- til å utrede

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16 2013 Leirfjord kommune Uprioritert liste over alle drifts og investeringstiltak økonomiplan 201316 Alle tiltak investering 2014 2015 2016 Sum investeringer fra nye tiltak 39 142 000 4 212 000 9 040 000

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014. Herøy kommune - et hav av muligheter

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014. Herøy kommune - et hav av muligheter 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014 Herøy kommune - et hav av muligheter 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan...

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 23.02.2009 Fra kl: 09.05 Til kl: 10.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2011. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2011 Del 2 resultatenhetenes årsmelding I løpet av 2011 ble Herøy Marine Næringspark fullført. Dette er en av de tyngste næringssatsingene i Herøy kommune noensinne. Herøy kommune www.heroy-no.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Herøy kommune. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.09

1. TERTIALRAPPORT. Herøy kommune. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.09 1. TERTIALRAPPORT Herøy kommune Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.09 BUDSJETT 2009 2 Innhold 100 Folkevalgte styringsorgan...4 110 Administrasjonsenheten...5 240 Herøy barnehage...8 260 Herøy

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2013 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 2. mai 2013 var en æra over, da ble teknisk enhet lagt ned, og innlemmet i administrasjonsenheten. Som en del av denne omstruktureringen ble teknisk

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 VIDEREFØRING AV FRIVILLIGSENTRAL Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune ønsker å videreføre en frivilligsentral

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - 2017 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210)

Totalt. Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210) Kapittel : Sentraladministrasjonen 012: 1210 Øke bemanning på IT med 50 % stilling 2017 Sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse og kommuner i Øst Finnmark er vi nederst på listen når det gjelder

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/43

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/43 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/43 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2013 Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommunes regnskap for 2013 med et regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2013 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 2. mai 2013 var en æra over, da ble teknisk enhet lagt ned, og innlemmet i administrasjonsenheten. Som en del av denne omstruktureringen ble teknisk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter 2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.08.2017 Herøy kommune - et hav av muligheter 2 INNHOLD Rådmannens kommentar...4 100 Folkevalgte styringsorgan...7 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 27.06.2017 Tid: 18:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 06 80 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2011 UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning: Saksbeh.

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Undervisning og barnehage. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Undervisning og barnehage. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Undervisning og barnehage Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Stolt av barnehagetilbudet! Kostnad og tilskudd til private Utbygging av plasser

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Område 2 Formannskapet, 19.november

Område 2 Formannskapet, 19.november Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer