2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per BUDSJETT Herøy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012. Herøy kommune"

Transkript

1 2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per BUDSJETT 2012 Herøy kommune

2 2

3 INNHOLD Rådmannens kommentar Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Herøy barnehage Herøy skole Kulturskolen i Herøy Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy NAV Herøy Herøy sykehjem Teknisk enhet Finansforvaltning Investering

4 Rådmannens kommentar Regnskapet pr viser at alle enhetene har god styring. Det er ikke noe behov for større reguleringer. Reguleringsbehovet dekkes innenfor egne rammer. Unntaket er skole og barnehage som har fått ekstra utfordringer p.g.a. økt barnetall og et stort antall fremmedspråklige elever. Skole og barnehage får tilført ressurser fra ekstraordinære skjønnsmidler til formålet. Teknisk enhet har overskridelser p.g.a. nyrekruttering og opplæring av nytt brannmannskap. Vi vil forsøke å dekke dette innenfor egen enhet. Investeringsregnskapet viser at vi ikke har sammenheng mellom gjennomføring av investering og fastlagt finansiering. Dette vil bli opprettet i regnskapet for 2012 og i budsjettene videre framover. Prosjektet Økt bosetting har en noe senere gjennomføring enn budsjettert. Dette vil vi rette opp i budsjettet for 2013 og økonomiplanen for

5 100 Folkevalgte styringsorgan Konklusjon Regnskapstall pr viser at enheten ikke har behov for en regulering pr Rapportering på mål Mål Partnerskapsprosjektet i samarbeid med Helgeland regionråd Motivere for tilbakeflytting for kommunens ungdom aktiv deltakelse i vivilheim.no Status Prosjekt Økt bosetting Tiltak 2012 Vi deltar i prosjektet. Leder for styringsgruppen for prosjekt økt bosetting er representant i styringsgruppen for partnerskapsprosjektet. Prosjektleder for økt bosetting er i arbeidsgruppa for prosjektet. Kommunen deltar i prosjektet og foreningen vivilheim.no. Tiltaket er iverksatt for å få ungdom fra Herøy og Helgeland til å flytte heim etter endt skolegang MÅL: Gjennom bedring av omdømme skal Herøy kommune styrke sitt konkurransefortrinn som bo, arbeid og næringsutviklingskommune. Tiltak Omdømmeprosjekt Positivitetstiltak i Grendene Status Oxford Research / Distriktssenteret skal gjennomføre en omdømmemåling for kommunen. Vi venter fortsatt på at dette skal gjennomføres. Ut over dette satses det mye på omdømmearbeid gjennom markedsføring, synlighet i media og positive reportasjer. Ikke prioritert i økonomiplan Prosjekt i skolen klargjøring av mulighetene på Herøy Prosjektet vil delta på yrkesmessa. Det er ikke bestemt når denne blir Kommunen som tjenesteyter Sektorplan Effektiv forvaltning levere på forventning Inspirasjonshelg Ikke prioritert i økonomiplan Kommunisere mulighetene Ikke prioritert i økonomiplan Feiring av de små framskritt Planlagt i desember Stedsutvikling Ikke prioritert i økonomiplan Noen annonser har vært kjørt i lokalaviser. Vi har fått Markedsføring mange positive reportasjer i lokalaviser, i NRK, SVT1, Aftenposten (5 sider), m.fl. Herøyfjerdingen er et meget bra tiltak i kommunens omdømmebygging. Herøyfjerdingen prioriterer Herøyfjerdingen positivt stoff har positiv vinkling på sin informasjon. Flere regionale meder henter positivt stoff fra Herøyfjerdingen. MÅL: Det skal skapes flere og mer varierte arbeidsplasser. 5

6 Tiltak Gründerkurs Fond for etablererlån elevbedrift Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser - kontorfellesskap Jobbe for bedre pendlermuligheter Status Herøy er prosjekteier for Internasjonal Gründerskole. Finansiert med kr fra partnerskap HRR. Under planlegging Ikke prioritert i økonomiplan. Men kommunen får årlig støtte fra Fylkesmannen til entreprenørskapstiltak i skolen Rapport utarbeidet Dette arbeides det med kontinuerlig. MÅL: Herøy skal være et attraktivt lokalsamfunn der bo- og fritidstilbudene er varierte og mange. Tiltak Status Pga. satsningen på økt bosetting og en nasjonal anerkjennelse for det vi har gjort er vi blant 12 kommuner i Norge som er med i prosjektet boligetablering i distriktene. Dette medfører at Kommunal tilrettelegging for kommunen eller private kan søke om økonomisk bygging tilskudd for boligbygging. Det er satt av 20 millioner i 2012 for de deltagende kommuner. En regner med at tilsvarende beløp vil bli budsjettert for 2013 og Vi venter på nærmere avklaring og søknadskjema fra KRD. Markedsføre ledige tomter og boliger for salg/leie Prioritert behandling av saker for boligbygging Tilrettelegging for nye attraktive tomter. Oppkjøp og klargjøring av attraktive tomter Boligbyggerskolen inkl. tomt Etablerertilskudd Tilrettelegging for friluftsliv og turisme Det er utarbeidet en brosjyre for regulerte tomter i kommunen. Ser ikke grunn for å markedsføre boliger for salg, da finn.no benyttes. Egen nettside for boliger til leie vurderes Vedtatt Vedtatt i arealplan Avtale for kjøp av område i Åsen er gjort. Det jobbes med anbudsforberedelse for opparbeidelse og klargjøring av tomtene Ikke prioritert i økonomiplan. Men planlegges tatt med i prosjektet «Boligetablering i distriktene» Ikke prioritert i økonomiplan Ikke prioritert i økonomiplan. Kommunen satser gjennom prosjektet Ut i Øyan 6

7 MÅL: Nye innbyggere skal få en god velkomst, bli integrert i samfunnet og tatt godt vare på. Tiltak Status Kontoret er på plass, gir individuell og personlig hjelp til innflyttere. Det er viktig at innvandrerne vet hvor de kan få nødvendig hjelp ha en person å forholde Kontor bosetting og inkludering seg til. Kontoret har oversikt over registrerte og ikkeregistrerte innflyttere. Oppgavene flyttes gradvis over til Møtestedet Innflytterne og også nyfødte får en liten oppmerksomhet for å vise at de er velkommen i form av Herøyskjorten / body, kart over Herøy, velkomstbrosjyre med liste over lag og organisasjoner, huskeliste og annen nyttig informasjon. Velkomstpakken er gitt til personer som besøker Velkomstpakke kontoret. Vi bør få gitt til alle, da gjennom oppsøke tilflytterne «hjemme». Vi har ikke hatt kapasitet til dette og har også utfordringer med tidlig å vite hvem som flytter til kommunen. Frivillig virksomheter må involveres for å bedre tiltaket. Det er laget avtale med Møtestedet for dette. Innvandrere fra EØS området har ikke rett (staten betaler) eller plikt til å gjennomføre norskkurs. Å beherske norsk språk er en forutsetning for god integrering. Fra 1.januar 2012 startet vi et nytt tilbud som vi opplever fungerer bra. Vi har ca 30 deltagere. Norskkurs Kurset består nå av gruppeundervisning en formiddag og en kveld i uka. I tillegg til gruppeundervisning inneholder kurset individuell opplæring på den enkeltes nivå. Her har vi leid inn en norskskole i Serbia som holder denne opplæringen gjennom Skype. For rask integrering blir innflyttede elever umiddelbart tatt inn i skolen, før flyttemelding/registrering er Integrering i skole og barnehage godkjent. Det blir gitt tilbud om gratis ukentlige besøksdager i barnehagen for barn sammen med foreldre. Innflytterdagen Ikke gjennomført enda i Integrering i lag, foreninger med Under planlegging mer. Det er startet en fadderordning. Det har så langt vært Inkludering i nærmiljøet liten aktivitet. Muntlig avtale med Senter for kunnskap og likestilling Integrering i arbeidslivet er gjort. Prosjekt mentorordning for kvinner og menn med innvandrerbakgrunn Gründerkurs Under planlegging Boligbyggerkurs Under planlegging Kommunisere muligheter hva skjer i Herøy Egen Facebookside på engelsk, daglig informasjon - Møtestedet. 7

8 Møteplass Karriereveiledning Følgeforskning Den gamle barnehagen er ferdig oppusset og ombygd. Forening er stiftet Møtestedet. Det er søkt og fått innvilget Møtestedet som frivillighetssentral. Etablerertilskudd på kr fra staten er mottatt. Offisiell åpning under planlegging Nye kontorer i Møtestedet er ferdig. Karrieresenteret har kontordag hver 14. dag. Underveis notat (rapport) mottatt fra Norut Tromsø Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Folkevalgte styringsorgan 1,0 1,0 1,0 1,0 1, Prosjekt økt bosetting 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 SUM 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Økonomiske ressurser Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorgan Politisk virksomhet Prosjekt - Økt bosetting Herøy 150 år Kommune og stortingsvalg Råd for eldre og funksjonsh Barne- og ungdomsrådet T o t a l t Avvik 1000 Folkevalgte styringsorgan Godtgjørelsen til folkevalgte har overskridelse på grunn av etterbetaling, dette i henhold til reglementet for godtgjørelser til folkevalgte. Det ligger an til en overskridelse på budsjettpostene andre utgifter til transport, her er alle midlene er oppbrukt pr Vi forutsetter at det kan dekkes innenfor ansvarsområdet. 8

9 1021 Prosjekt økt bosetting Prosjekt økt bosetting består av en rekke ulike deltiltak som går over en periode på flere år. I hovedsak finansieres de ulike tiltakene ved at kommunen stiller med en egenandel på 50 %, og den siste halvdelen finansieres gjennom støtte fra staten, fylkeskommunen og andre. Usikkerhet rundt hvor langt man klarer å drive det enkelte prosjekt innen et kalenderår, fører til at det vil bli avvik mellom budsjett og regnskap. Kommunen følger her et prinsipp om at vi søker å få utbetalt en andel av eksterne midler som står i samsvar med fremdriften i prosjektene. I praksis betyr dette at kommunen prøver å balansere innhenting av eksterne midler og forbruket i prosjektene. Den endelige balanseringen av dette vil finne sted ved regnskapsavslutning for hvert budsjettår Reserverte tilleggsbevilgninger Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger budsjetteres i dag på ansvar 1051 Reserverte tilleggsbevilgninger, mens utgiftene regnskapsføres på ansvar 1000 Folkevalgte styringsorgan, og andre steder. Rådmannens kommentarer Det er viktig å få periodisert prosjektet Økt bosetting riktig. Dette synes å føre til forskyvning av aktivitet og dermed finansiering. Dette betyr endringer i økonomiplanen med større kommunale bevilgninger i 2013 og Den nye periodiseringen gjennomføres ved framleggingen av budsjett for

10 110 Administrasjonsenheten Konklusjon Regnskapsrapporten pr viser at enheten er i balansen. Rapportering på mål Mål Forbedring av ferge- og hurtigbåttilbudet/oppfølging anbudsprosesser Realisere fastlandsforbindelse med tunnel Herøy-Alsten / oppfølging av forprosjekt Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Stamflyplass i Helgelandsregionen /Utvidelse av Stokka Oppgradere veger og bruer i Herøy Fjerning av flaskehalser for næringstransport på Herøy Bedre bredbåndsdekning gjennom fiberkabel Utvikle reiseliv med basis i kystkultur Bidra til kopling av risikovillig kapital og virkemiddelapparatet i konkrete prosjekter Påvirke arealplanarbeidet for best mulig tilrettelegging av næringsarealer Stimulere til interkommunalt samarbeid Nettverksbygging Utvikle geo-turisme Stimulere til lokalt eierskap innen næringslivet Tilrettelegge for satsing på nye marine arter inne oppdrett og fiskeri i areal- og kystsoneplanen. Bidra til gjennomføring av fiskerinæringen Status Kommunedelplan Næring tiltak Prosessen pågår. Kommunen har gitt uttalelse til ruteforslag og anbudsunderlag. Fylkestinget har vedtatt at det skal utarbeides en konseptvalgutredning som startes opp i Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt Dette er Statens veivesen sitt ansvarsområde. Høsten 2010 inngikk Herøy kommune en avtale om prosjektsamarbeid for å bygge ut et fiberbasert nett i Herøy. Fylkeskommunen innvilget kr til byggetrinn 1. I mai 2012 ble dette byggetrinnet fullført. Byggetrinn 2 vil bli fullført innen utgangen av Byggetrinn 3, slik det var prosjektert er utgått, og det vil bli utlyst anbud på et mobilt bredbånd for områdene som dekkes av dette byggetrinnet. Dette er en kontinuerlig prosess i samarbeid med det lokale næringslivet. Dette er en kontinuerlig prosess i samarbeid med det lokale næringslivet. Kontinuerlig prosess. Arealplanen for sentrale områder av Herøy er vedtatt. Arbeidet med arealdelen for den resterende delen av kommunen er påbegynt. Ingen tiltak er under utvikling. Avventer evaluering av barnevern. Kontinuerlig prosess. Arbeidet er ikke startet. Kontinuerlig prosess. Arbeidet med interkommunal kyssoneplan er igangsatt i regi av regionrådene på Helgeland. Kontinuerlig prosess. 10

11 Videreutvikle Herøy Marine Næringspark Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv Jobbe for statlige arbeidsplasser Tilrettelegge for forskningsarbeidsplasser i Herøy Kartlegging av ungdom/utdanning for etablering i Herøy Samarbeid med utdanningsinstitusjoner Få bygd flere boliger Kassefabrikken er i drift og parkeringsanlegget for MH er ferdig. Arbeidet med prosjektering av kai og videre utfylling starter september 2012, med sikte på utbygging av kai i Forutsatt ny bevilgning i statsbudsjettet for Kontinuerlig prosess. Gjennom vårt deleierskap i RKK ytre Helgeland er kommunen en viktig aktør i tilretteleggingen av muligheter for kompetanseheving for det lokale næringslivet. Dette er også en av grunntankene ved etableringen av det regionale studiesenteret. Dette er en kontinuerlig prosess. Dette vil være et fokus ved videreutviklingen av Herøy Marine Næringspark. Arbeidet er ikke igangsatt. Herøy kommune samarbeider med en rekke utdanningsinstitusjoner både regionalt og nasjonalt gjennom kompetanseutviklingsprogram som vi gjennomfører i regi av RKK ytre Helgeland. Kommunen bygger ut gjennom det kommunale boligselskapet HerBo, og samarbeider og legger til rette for andre aktører. Kommunen er kommet med i Husbankens nasjonale satsing på utvikling av nye boligprosjekter. (20 40 boliger planlegges). Sektorplan effektiv forvaltning tiltak Utarbeidelse av Dette ble gjennomført og innført med igangsetting av nytt tjenestebeskrivelser kommunalt nettsted i april Oppgradering av hjemmeside Herøy kommune har i samarbeid med de andre HALDkommunene investert i et nytt system for kommunale nettsider som ble satt i drift i april Gjennomføre brukerundersøkelser annet hvert år ved bruk av KS-verktøy Sørge for tilbakemelding på henvendelser etter forvaltningsloven Innføre rutiner for brukerhenvendelser Tilby bruk av elektroniske skjema Barnehagene bruker dette verktøyet årlig og har gjennomført undersøkelse i 2008, 2009 og Kommunen vil gjennomføre følgende undersøkelser i 2012: Brukerundersøkelse i barnehagene Brukerundersøkelser i pleie og omsorg Brukerundersøkelse psykisk helse Kontinuerlig prosess. Arbeidet er gjennomført. Bruk av elektroniske skjema planlegges innført i løpet av høsten

12 Bevisstgjøring av ansatte gjennom analyse av brukerundersøkelsen Informasjon og veiledning til brukerne Kvalitetssikring av innhold på kommunal hjemmeside. Utarbeide kompetanseutviklingsplan for den enkelte enhet Avsette midler til kompetanseheving Utarbeide og gjennomføre gode rutiner for samarbeid mellom kommune og kommunalt foreldreutvalg(kfu) Delta i regionalt samarbeid om Karriéresenteret Utarbeide en handlingsplan for kommunen og privat næringsliv når det gjelder rekruttering av lærlinger Etablere studiesenter i Herøy Utvide åpningstiden på biblioteket Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Herøy kommune har i samarbeid med de andre HALD-kommunene investert i et nytt system for kommunale nettsider som ble satt i drift i april Under arbeid. Kompetanseheving skjer innenfor de til enhver tid vedtatt rammer. Sektorplan for oppvekst og kultur tiltak Kommuneadministrasjonen har faste drøftingsmøter 4 5 ganger i året der skole, KFU, Utdanningsforbundet og kommunenivået deltar. Herøy kommune har deltatt i dette regionale samarbeidet fra det ble innført som prøveprosjekt i I 2008 var prosjektperioden over og det ble utarbeidet en varig samarbeidsavtale om Karrieresenteret på ytre Helgeland. Dette har siden endret navn til Veiledningssenteret. Arbeidet er ikke påbegynt. Arbeidet er påbegynt. I forbindelse med den midlertidige samarbeidsavtalen om bibliotektjenesten med Dønna, har vi klart å utvide åpningstiden med 6 timer/uke. Samlokalisere skole og bibliotek Det er blitt nedsatt en administrativ arbeidsgruppe som er i gang med arbeidet. Nytt bibliotek i tilknytning til skolen er under utredning, og sak vil bli fremmet i løpet av høsten Gjeninnføre tilbudet om folkebad Det er ikke satt av midler til dette i Lage kart over oppmerkede turstier i Det er ikke avsatt midler til tiltaket i Herøy og tilrettelegge for funksjonshemmede der det er mulig Kulturhus i Herøy Ny svømmehall Ny lokalisering av ungdomsklubben og et utvidet aktivitetstilbud Bedre skilting av lokale stednavn Dokumentasjon av lokal kulturarv Markedsføre Herøy som en levende kystkultur Ny bru over Herøysundet Gang- og sykkelsti til Tenna og Fagervika Veilys Planleggingsarbeidet er påbegynt. Arbeidet er ikke påbegynt. Planen er å få i gang drift av ungdomsklubben i de gamle lokalene til Silvalen barnehage. Arbeidet er startet. Arbeidet er ikke påbegynt. Dette er en kontinuerlig prosess. Tiltaket avhenger av Statens veivesen. Tiltaket er innarbeidet i trafikksikkerhetsplanen. Videre arbeid avhenger av Statens veivesen. Arbeidet er påbegynt. 12

13 Nedsatt fartsgrense ved Herøy Arbeidet blir gjennomført i løpet av høsten. sentralskole og opphøyde gangfelt/undergang Kompetanseplan for kommunalt Arbeidet er startet opp. ansatte Sektorplan for helse, sosial og omsorg tiltak Teleslynge på rådhuset og helsehuset Arbeidet er fullført på rådhuset. Helsehuset er under vurdering. Rusforebyggende tiltak blant Rusforebyggende tiltak gjennomføres i samarbeid ungdom i skole og på fritidsklubb med politiet. Kommunen er blitt MOT-kommune. Utrede frivillighetssentral/vaktmester Arbeidet er påbegynt i regi av prosjekt økt bosetting Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Rådmannens kontor 3,0 3,0 3,0 3,0 3, Servicekontoret 6,2 6,2 6,4 6,4 6, Informasjon 1,0 1,0 1,0 1,0 1, EDB-kontor 1,0 1,0 1,0 1,0 1, Administrasjonsbygget 0,5 0,5 0,5 0,5 0, Legeskyssbåten 0,0 0,0 6,0 6,0 6, Folkehelsearbeid 0,2 0,2 0,0 0,0 0, Næringsadministrasjon 0,0 0,0 0,0 0,0 1, Idrettshall 0,0 0,0 0,3 0,3 0, Bibliotek 0,8 0,8 0,8 0,8 0, Barne- og ungdomstiltak 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 SUM 12,6 12,6 18,9 19,7 20,5 Årsaken til nedgangen i personalressurser i administrasjonsenheten er i hovedsak bortfall av legeskyssbåten. 13

14 Økonomiske ressurser Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole Felles Barnehage felles Interkommunale tjenester Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Folkehelsearbeid Samhandlingsreformen Revisjon Næringsfond I Næringsarbeid Næringsfond II Idrettshall Bibliotek Kulturvern Andre kulturaktiviteter Barne- og ungdomstiltak Tilskudd trossamfunn T o t a l t Avvik 1110 Servicekontoret Ved en feil har vi dratt med oss en budsjettpost på art Underskudd skrankekasse på kr. 1028,-. Arten er ugyldig, og beløpet bør overføres til en annen budsjettpost i ansvarsområdet Barnehage felles Tilskuddet til privat barnehage forskuddsutbetales tertialvis i Herøy kommune, basert på gjeldende lovverk, Rundskriv F-05/2011 og politisk vedtatte lokale retningslinjer for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Prosessen med å beregne satser og tilskudd er omfattende og komplisert. Dette er andre året vi praktiserer den nye ordningen, og første året med lokale retningslinjer. Så langt ser det ut til at kommunen kommer til å betale ut mindre tilskudd enn rammen som ble avsatt i budsjettet for Samhandlingsreformen Ifølge Helsedirektoratets publisering av tallgrunnlag for kommunal medfinansiering samsvarer det med à-kontobeløpene som er innbetalt. Endelig avregning for 2012 kommer våren

15 1183 Næringsfond II Det er avsatt til reiselivsprosjektet Ut i øyan. Så langt er det ikke ført utgifter i prosjektet Idrettshall Idrettshallen ble fra 1. januar 2012 overført fra Administrasjonsenheten til Herøy skole. Vi har hatt noen utfordringer i forhold til kommunens it-systemer og refusjoner, som har ført til at det er ført inntekter på dette ansvaret. Disse må overføres til ansvar 2610 ved avslutning av regnskapet for Andre kulturaktiviteter I forbindelse et kulturarrangement (Nordland teaters oppsetting av Vett og uvett ), fikk Herøy kommune inn en ekstraordinær inntekt på kr. Jubileumsboka er per delvis regnskapsført i driftsregnskapet og delvis i investering. I henhold til kommunestyrets vedtak er dette et investeringsprosjekt. Det foregår i dag en faglig diskusjon om dette kan regnskapsføres som investering. Vi vil komme tilbake med en rapport om dette i forbindelse med regnskapsavslutningen for året Rådmannens kommentarer Regnskapet pr viser balanse. Det er ikke behov for reguleringer. 15

16 240 Herøy barnehage Konklusjon Vi fikk fra 1.august inn flyktning i barnehagen. På grunn av behovet for ekstra oppfølging og tilrettelegging i en overgangsperiode, er det ansatt 60 % assistentressurs til Det må derfor tilføres kr på lønnsbudsjettet. I tillegg har barnehagen fått større utgifter i forhold til kontroll av lekeplassutstyr enn budsjettert. Dette utgjør kr Totalt trenger barnehagen å bli tilført kr , for å opprettholde driften slik den er planlagt. Driften ellers er meget stram, da det ikke lenger er samsvar mellom barnehagens lave driftsbudsjett og antall barn. Av hele barnehagens brutto budsjett på ca. kr. 7,3 mill. er ca. 95.5% lønnsposter. Det resterende (ca kr ) skal dekke hele driften utenom. Kommentarer Alle 72 plassene i Herøy barnehage er fylt opp. Vi har 5 barn på venteliste, der to av disse har fått plass fra (Overflytting fra Solli barnehage). Vi er ferdige med ferieavvikling, og evalueringen tyder på at den har fungert bra. De ansatte måtte i sommer ta 4 uker ferie. Dette er nødvendig for å sikre stabil og forsvarlig drift ellers i året Vi bestemte i fjor at barna ferieår skulle være kalenderår. Dette har ikke gjort sommer/ ferieavvikling noen travlere. De aller fleste velger å feriere på sommeren. Vi har ingen mulighet til å avvikle ferie uten vikarer. I år har vi vært heldige med at vikarene har vært kjente for barn og personalet. I løpet av 2012 har Herøy barnehage mottatt to rapporter som beskriver avvik på ulike områder. Den første rapporten er en støymålingsrapport basert på målinger gjort i barnehagen i perioden 31. mai til 7. juni Rapporten viser at det er behov for å sette inn støyreduserende tiltak i barnehagen, og at det må gjøres fysiske tiltak for å bedre akustikken på avdeling Måne. Den 27. august 2012 gjennomførte firmaet Lekeplasskontrollen en gjennomgang av uteområdet ved Herøy barnehage. Rapporten viser at det er en rekke lekeapparater som det må settes inn tiltak for å bedre sikkerheten på. En del av lekeapparatene har mangler som anses som kritiske, og må utbedres umiddelbart. Barnehagen har verken kompetanse eller ressurser for å kunne lukke disse avvikene, og har derfor behov for å få hjelp fra egne eller eksterne instanser for å kunne utrede og lukke disse. I tillegg har barnehagen behov for økonomiske ressurser for å få dette på plass. 16

17 Rapportering på mål Mål Status Sektorplan for oppvekst og kultur tiltak 2011 Vi har dette året videreført prosjektet Tidlig innsats. Vi har førskolegruppe 4 dager i uka, med fokus på språkleker og konsentrasjon, samt overgang til skole. Vi har per dato 7 flerspråklige barn. Dette innebærer for oss en større bevissthet i språkinnlæringen. Vi er Språkstimulering i barnehagen mer konkret i formidlingen, både i form av gjenstander og tegn-til-tale. Dette er momenter som alle barn har nytte av. Vi utvikler oss stadig på språkstimulering, og vi har hatt besøk fra andre barnehager som ønsker å høre om arbeidet vårt. Det vil være meget aktuelt å få noen skolert i forhold til dette tema i nær fremtid. Barnehagens åpningstid er i dag Vi har Tilpasse åpningstiden i barnehagen ikke hatt brukerundersøkelse siden våren 2011, men etter brukernes behov da viste resultatet at de som svarte var fornøyde med denne åpningstiden. Etablere rutiner for samarbeid mellom foreldre og barnehage/kommune Utarbeide en veileder for gjennomføring av foreldremøter Legge til rette for større medvirkning for barn og foresatte i utarbeiding av planer i barnehage og skole Tilrettelegge for lærlinger i skole, barnehage og SFO Oppmuntre skoleklasser, barnehager og ulike lag og foreninger til å besøke Herøy omsorgssenter Vi har dette året hatt større fokus på å få foreldrene på banen. I veileder for foreldremøter er målet økt oppslutning på møtene samt større medvirkning for våre foreldre. Vi inviterer de til å komme med innspill til tema og aktiviteter, og noen av disse tilbakemeldingene blir en del av vår årsplan. Dette er en start på et viktig arbeid. Videre er det også foreldresamtaler to ganger i året, der fokuset er samarbeid om det enkelte barn. Resultatet fra ståstedsanalyse gjort i personalet viser at vi ikke er gode nok i forhold til barns medvirkning. Dette er noe vi vil ha fokus på videre, blant annet i årsplanen. Vi har fra denne høsten igjen lærling i barnehagen, og dette syns vi er meget positivt! Sektorplan for helse, sosial og omsorg tiltak 2011 Vi har i året som gikk besøkt HOS i forbindelse med advent og jul. 17

18 Sektorplan for en effektiv forvaltning tiltak 2011 Ta i bruk KS sitt verktøy Dette er et verktøy som nå er innarbeidet (bedrekommune.no) Tilbakemeldinger skal skje innen Barnehagen tilstreber så langt det er mulig å følge alle tidsfrist definert i forvaltningsloven lover, forskrifter og regler. Dette er oppe og går i forbindelse med kommunes Tilby bruk av elektroniske skjema hjemmeside Resultatet fra brukerundersøkelsen er tema på Bevisstgjøring av ansatte gjennom personalmøte i barnehagen, og skal være en del av analyse av brukerundersøkelsen grunnlaget for barnehagens virksomhetsbaserte vurdering. Informasjon og veiledning til brukerne Kvalitetssikring av innhold på kommunale hjemmesider Barnehagen gjennomfører lovpålagte foreldresamtaler og foreldremøter. I tillegg er den daglige kontakten mellom barnehage og foreldre et fokusområde. Det vil bli innført rutiner for dette ved iverksetting av nye kommunale nettsider. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Barnehage 15,00 14,85 14,50 12,75 12,20 SUM 15,00* 14,85 14,50 12,75 12,20 *I tillegg til disse ressursene har vi per i dag inne lærling i 100 %, samt en person i 60 % arbeidspraksis Økonomiske ressurser Grp.ansvar Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 240 HERØY BARNEHAGE T o t a l t Avvik Post Lønn i faste stillinger Som nevnt innledningsvis må lønnsposten økes med kr , da vi har ansatt 60 % assistentressurs til Post Andre konsulenttjenester Herøy barnehage har fra og med 2012 inngått en avtale med firmaet Lekeplasskontrollen, for å få gjennomført årlige kontroller av lekeplassutstyret i barnehagen. Utgiftene til denne tjenesten viser seg å være kr ,- høyere enn budsjettert. 18

19 Statistikk Antall barn Herøy barnehage år år år år år år år år SUM Antall plassekvivalenter Herøy barnehage Plasser 73,8 75,1 70,1 56,1 58,4 Rådmannens kommentarer Barnehagen har store utfordringer med sprengt kapasitet. Et stort antall innvandrerbarn skaper språkutfordringer. Barnehagen tilføres ressurser fra ekstraordinære skjønnsmidler for å dekke ekstra assistentstilling ut året. Avvik med støy i lokalene og mangler ved lekeutstyret ute krever ekstra bevilgninger som tas fra avsatte fondsmidler. 19

20 260 Herøy skole Konklusjon Driften av skolen går som planlagt. Skolen har fått 6 flyktninger til skolen i høst som vil trenge ekstra oppfølging i årene fremover. Vi vet også at det er flere barn gjennom familiegjenforening som vil komme. Vi ber om ekstra ressurser til dette området. Skolen ber om kr høsten-12 for å finansiere ekstra norskopplæring for nyankomne flyktninger. Innføring av valgfag krever ekstra ressurser og undervisningstiden er også utvidet på ungdomstrinnet. Med bakgrunn i et økt elevtall, mange fremmedspråklige elever i skolen og utvidelse av undervisningstiden, ber vi om at de foreslåtte kutt på lærerressurs i 2013 og 2014 blir revurdert. Rapportering på mål Mål Status Sektorplan for oppvekst og kultur tiltak tilpasse åpningstiden i Sfo etter brukernes behov Vi har i dag helårsåpen Sfo tilpasset de ønsker vi har samarbeid mellom skole og ulike lag og Skolen stiller lokaler tilgjengelig for alle foreninger lag og foreninger som har behov tilby opplæring i minst 3 fremmedspråk Skolen tilbyr i dag engelsk, tysk og spansk revidere lokal plan for karriereveiledning og Plan for karriereveiledning og entreprenørskap entreprenørskap er under konstant revidering utarbeide plan for samarbeid mellom skole og Skole og kulturskole samarbeider rundt kulturskole ulike prosjekter hele året utrede et utvidet SFO-tilbud for barn med Elever med spesielle behov får et daglig spesielle behov tilbud om Sfo gjeninnføre folkebad Ikke gjennomført utarbeide veileder for gjennomføring av Ferdig til skolestart foreldremøter Sektorplan for helse, sosial og omsorg tiltak få automatisk døråpner i Herøyhallen Ikke gjennomført få terskeleliminatorer i skole og hall Gjennomført etter behov på barnetrinn og ungdomstrinn få teleslynge i aula og hall Ikke gjennomført utarbeide en plan for rusforebyggende tiltak Gjennomført i forbindelse med blant ungdom Besøke HOS kommunens rusplan 4.klasse har et fast, forpliktende samarbeid med HOS, Føringer fra statsbudsjettet Endret fag- og timefordeling Gjennomført i forbindelse med innføring av valgfag Valgfag innføres for 8.klasse fra Etter søknad er valgfag innført for hele ungdomstrinnet fra høsten Mer praktisk undervisning, jmf. stortingsmelding Tas i forbindelse med fellesskolering av om ungdomstrinnet personalet 20

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

Økonomiplan. Vedtatt av kommunestyret den 17.12.13 i sak 20/13. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Vedtatt av kommunestyret den 17.12.13 i sak 20/13. Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2014 2017 og Budsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret den 17.12.13 i sak 20/13 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 INNHOLD VEDTAK... 7 GENERELL DEL... 13 Innledning... 13 Befolkningsendring...

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2012 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13 4b Nore og Uvdal kommune N um E DAL mddelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud gård og pensjonat, Uvdal Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

';.;1.:". I. Årsmelding 2012 Dønna kommune

';.;1.:. I. Årsmelding 2012 Dønna kommune ';.;1.:". I Årsmelding 2012 Dønna kommune INNHOLDSFORTEGNELSE. Rådmannens kommentarer Side 3. økonomiske nøkkeltall Side 4. Organisasjonskart Side 7. Folkevalgte styringsorganer Side 8. Rådmannens stab

Detaljer

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Fellestjenesten... 6 Helse... 8 Pleie og omsorg... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 12 Skole... 17 Veggli

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 Ås kommune www.as.kommune.no Perioden 30.4.2014 31.8.2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 2. Økonomi... 5 2.1 Driftsstatus... 5

Detaljer

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014

Rollag kommune. Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen. Rådmannens årsrapport 2014 Rollag kommune Fotokonkurransen 2012, bildet fikk publikumprisen Foto: Solfrid Holtan Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 Innhold Rådmannens innledning... 2 Det kommunale styringssystem... 4 Utviklingstrender

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Årsmelding 2014

LEIRFJORD KOMMUNE. Årsmelding 2014 LEIRFJORD KOMMUNE Årsmelding 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR....3 INNLEDNING. 4 POLITISKE ORGAN...4 INTERKOMMUNALT SAMARBEID..5 SENTRALADMINISTRASJONEN...6 ØKONOMI...8 OPPVEKST

Detaljer

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Tertialrapport 1-2015

NORE OG UVDAL KOMMUNE. Tertialrapport 1-2015 NORE OG UVDAL KOMMUNE Tertialrapport 1 - Tertialrapport 1 - Nore og Uvdal kommune INNHOLD: Side Hovedoversikter/sammendrag... 3 Pleie, rehabilitering og omsorg... 5 Helse, sosial og barnevern... 9 NAV

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014

ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtatt i kommunestyret 12.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL DEL... 3 2 HANDLINGSPROGRAMMET... 4 ANSVARSOMRÅDE 1 SENTRALE STYRINGSORGANER

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune Tertialrapport 2/2014 Aurskog-Høland kommune 1 Innhold 1. PERSONAL... 4 2. FOKUSOMRÅDER... 5 BOLIGBYGGING OG SENTRUMSUTVIKLING... 5 MILJØVERN... 6 BARN OG UNGE... 7 NÆRINGSUTVIKLING... 9 FOLKEHELSE...

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer