2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per BUDSJETT Herøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012. Herøy kommune"

Transkript

1 2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per BUDSJETT 2012 Herøy kommune

2 2

3 INNHOLD Rådmannens kommentar Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Herøy barnehage Herøy skole Kulturskolen i Herøy Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy NAV Herøy Herøy sykehjem Teknisk enhet Finansforvaltning Investering

4 Rådmannens kommentar Regnskapet pr viser at alle enhetene har god styring. Det er ikke noe behov for større reguleringer. Reguleringsbehovet dekkes innenfor egne rammer. Unntaket er skole og barnehage som har fått ekstra utfordringer p.g.a. økt barnetall og et stort antall fremmedspråklige elever. Skole og barnehage får tilført ressurser fra ekstraordinære skjønnsmidler til formålet. Teknisk enhet har overskridelser p.g.a. nyrekruttering og opplæring av nytt brannmannskap. Vi vil forsøke å dekke dette innenfor egen enhet. Investeringsregnskapet viser at vi ikke har sammenheng mellom gjennomføring av investering og fastlagt finansiering. Dette vil bli opprettet i regnskapet for 2012 og i budsjettene videre framover. Prosjektet Økt bosetting har en noe senere gjennomføring enn budsjettert. Dette vil vi rette opp i budsjettet for 2013 og økonomiplanen for

5 100 Folkevalgte styringsorgan Konklusjon Regnskapstall pr viser at enheten ikke har behov for en regulering pr Rapportering på mål Mål Partnerskapsprosjektet i samarbeid med Helgeland regionråd Motivere for tilbakeflytting for kommunens ungdom aktiv deltakelse i vivilheim.no Status Prosjekt Økt bosetting Tiltak 2012 Vi deltar i prosjektet. Leder for styringsgruppen for prosjekt økt bosetting er representant i styringsgruppen for partnerskapsprosjektet. Prosjektleder for økt bosetting er i arbeidsgruppa for prosjektet. Kommunen deltar i prosjektet og foreningen vivilheim.no. Tiltaket er iverksatt for å få ungdom fra Herøy og Helgeland til å flytte heim etter endt skolegang MÅL: Gjennom bedring av omdømme skal Herøy kommune styrke sitt konkurransefortrinn som bo, arbeid og næringsutviklingskommune. Tiltak Omdømmeprosjekt Positivitetstiltak i Grendene Status Oxford Research / Distriktssenteret skal gjennomføre en omdømmemåling for kommunen. Vi venter fortsatt på at dette skal gjennomføres. Ut over dette satses det mye på omdømmearbeid gjennom markedsføring, synlighet i media og positive reportasjer. Ikke prioritert i økonomiplan Prosjekt i skolen klargjøring av mulighetene på Herøy Prosjektet vil delta på yrkesmessa. Det er ikke bestemt når denne blir Kommunen som tjenesteyter Sektorplan Effektiv forvaltning levere på forventning Inspirasjonshelg Ikke prioritert i økonomiplan Kommunisere mulighetene Ikke prioritert i økonomiplan Feiring av de små framskritt Planlagt i desember Stedsutvikling Ikke prioritert i økonomiplan Noen annonser har vært kjørt i lokalaviser. Vi har fått Markedsføring mange positive reportasjer i lokalaviser, i NRK, SVT1, Aftenposten (5 sider), m.fl. Herøyfjerdingen er et meget bra tiltak i kommunens omdømmebygging. Herøyfjerdingen prioriterer Herøyfjerdingen positivt stoff har positiv vinkling på sin informasjon. Flere regionale meder henter positivt stoff fra Herøyfjerdingen. MÅL: Det skal skapes flere og mer varierte arbeidsplasser. 5

6 Tiltak Gründerkurs Fond for etablererlån elevbedrift Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser - kontorfellesskap Jobbe for bedre pendlermuligheter Status Herøy er prosjekteier for Internasjonal Gründerskole. Finansiert med kr fra partnerskap HRR. Under planlegging Ikke prioritert i økonomiplan. Men kommunen får årlig støtte fra Fylkesmannen til entreprenørskapstiltak i skolen Rapport utarbeidet Dette arbeides det med kontinuerlig. MÅL: Herøy skal være et attraktivt lokalsamfunn der bo- og fritidstilbudene er varierte og mange. Tiltak Status Pga. satsningen på økt bosetting og en nasjonal anerkjennelse for det vi har gjort er vi blant 12 kommuner i Norge som er med i prosjektet boligetablering i distriktene. Dette medfører at Kommunal tilrettelegging for kommunen eller private kan søke om økonomisk bygging tilskudd for boligbygging. Det er satt av 20 millioner i 2012 for de deltagende kommuner. En regner med at tilsvarende beløp vil bli budsjettert for 2013 og Vi venter på nærmere avklaring og søknadskjema fra KRD. Markedsføre ledige tomter og boliger for salg/leie Prioritert behandling av saker for boligbygging Tilrettelegging for nye attraktive tomter. Oppkjøp og klargjøring av attraktive tomter Boligbyggerskolen inkl. tomt Etablerertilskudd Tilrettelegging for friluftsliv og turisme Det er utarbeidet en brosjyre for regulerte tomter i kommunen. Ser ikke grunn for å markedsføre boliger for salg, da finn.no benyttes. Egen nettside for boliger til leie vurderes Vedtatt Vedtatt i arealplan Avtale for kjøp av område i Åsen er gjort. Det jobbes med anbudsforberedelse for opparbeidelse og klargjøring av tomtene Ikke prioritert i økonomiplan. Men planlegges tatt med i prosjektet «Boligetablering i distriktene» Ikke prioritert i økonomiplan Ikke prioritert i økonomiplan. Kommunen satser gjennom prosjektet Ut i Øyan 6

7 MÅL: Nye innbyggere skal få en god velkomst, bli integrert i samfunnet og tatt godt vare på. Tiltak Status Kontoret er på plass, gir individuell og personlig hjelp til innflyttere. Det er viktig at innvandrerne vet hvor de kan få nødvendig hjelp ha en person å forholde Kontor bosetting og inkludering seg til. Kontoret har oversikt over registrerte og ikkeregistrerte innflyttere. Oppgavene flyttes gradvis over til Møtestedet Innflytterne og også nyfødte får en liten oppmerksomhet for å vise at de er velkommen i form av Herøyskjorten / body, kart over Herøy, velkomstbrosjyre med liste over lag og organisasjoner, huskeliste og annen nyttig informasjon. Velkomstpakken er gitt til personer som besøker Velkomstpakke kontoret. Vi bør få gitt til alle, da gjennom oppsøke tilflytterne «hjemme». Vi har ikke hatt kapasitet til dette og har også utfordringer med tidlig å vite hvem som flytter til kommunen. Frivillig virksomheter må involveres for å bedre tiltaket. Det er laget avtale med Møtestedet for dette. Innvandrere fra EØS området har ikke rett (staten betaler) eller plikt til å gjennomføre norskkurs. Å beherske norsk språk er en forutsetning for god integrering. Fra 1.januar 2012 startet vi et nytt tilbud som vi opplever fungerer bra. Vi har ca 30 deltagere. Norskkurs Kurset består nå av gruppeundervisning en formiddag og en kveld i uka. I tillegg til gruppeundervisning inneholder kurset individuell opplæring på den enkeltes nivå. Her har vi leid inn en norskskole i Serbia som holder denne opplæringen gjennom Skype. For rask integrering blir innflyttede elever umiddelbart tatt inn i skolen, før flyttemelding/registrering er Integrering i skole og barnehage godkjent. Det blir gitt tilbud om gratis ukentlige besøksdager i barnehagen for barn sammen med foreldre. Innflytterdagen Ikke gjennomført enda i Integrering i lag, foreninger med Under planlegging mer. Det er startet en fadderordning. Det har så langt vært Inkludering i nærmiljøet liten aktivitet. Muntlig avtale med Senter for kunnskap og likestilling Integrering i arbeidslivet er gjort. Prosjekt mentorordning for kvinner og menn med innvandrerbakgrunn Gründerkurs Under planlegging Boligbyggerkurs Under planlegging Kommunisere muligheter hva skjer i Herøy Egen Facebookside på engelsk, daglig informasjon - Møtestedet. 7

8 Møteplass Karriereveiledning Følgeforskning Den gamle barnehagen er ferdig oppusset og ombygd. Forening er stiftet Møtestedet. Det er søkt og fått innvilget Møtestedet som frivillighetssentral. Etablerertilskudd på kr fra staten er mottatt. Offisiell åpning under planlegging Nye kontorer i Møtestedet er ferdig. Karrieresenteret har kontordag hver 14. dag. Underveis notat (rapport) mottatt fra Norut Tromsø Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Folkevalgte styringsorgan 1,0 1,0 1,0 1,0 1, Prosjekt økt bosetting 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 SUM 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Økonomiske ressurser Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorgan Politisk virksomhet Prosjekt - Økt bosetting Herøy 150 år Kommune og stortingsvalg Råd for eldre og funksjonsh Barne- og ungdomsrådet T o t a l t Avvik 1000 Folkevalgte styringsorgan Godtgjørelsen til folkevalgte har overskridelse på grunn av etterbetaling, dette i henhold til reglementet for godtgjørelser til folkevalgte. Det ligger an til en overskridelse på budsjettpostene andre utgifter til transport, her er alle midlene er oppbrukt pr Vi forutsetter at det kan dekkes innenfor ansvarsområdet. 8

9 1021 Prosjekt økt bosetting Prosjekt økt bosetting består av en rekke ulike deltiltak som går over en periode på flere år. I hovedsak finansieres de ulike tiltakene ved at kommunen stiller med en egenandel på 50 %, og den siste halvdelen finansieres gjennom støtte fra staten, fylkeskommunen og andre. Usikkerhet rundt hvor langt man klarer å drive det enkelte prosjekt innen et kalenderår, fører til at det vil bli avvik mellom budsjett og regnskap. Kommunen følger her et prinsipp om at vi søker å få utbetalt en andel av eksterne midler som står i samsvar med fremdriften i prosjektene. I praksis betyr dette at kommunen prøver å balansere innhenting av eksterne midler og forbruket i prosjektene. Den endelige balanseringen av dette vil finne sted ved regnskapsavslutning for hvert budsjettår Reserverte tilleggsbevilgninger Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger budsjetteres i dag på ansvar 1051 Reserverte tilleggsbevilgninger, mens utgiftene regnskapsføres på ansvar 1000 Folkevalgte styringsorgan, og andre steder. Rådmannens kommentarer Det er viktig å få periodisert prosjektet Økt bosetting riktig. Dette synes å føre til forskyvning av aktivitet og dermed finansiering. Dette betyr endringer i økonomiplanen med større kommunale bevilgninger i 2013 og Den nye periodiseringen gjennomføres ved framleggingen av budsjett for

10 110 Administrasjonsenheten Konklusjon Regnskapsrapporten pr viser at enheten er i balansen. Rapportering på mål Mål Forbedring av ferge- og hurtigbåttilbudet/oppfølging anbudsprosesser Realisere fastlandsforbindelse med tunnel Herøy-Alsten / oppfølging av forprosjekt Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Stamflyplass i Helgelandsregionen /Utvidelse av Stokka Oppgradere veger og bruer i Herøy Fjerning av flaskehalser for næringstransport på Herøy Bedre bredbåndsdekning gjennom fiberkabel Utvikle reiseliv med basis i kystkultur Bidra til kopling av risikovillig kapital og virkemiddelapparatet i konkrete prosjekter Påvirke arealplanarbeidet for best mulig tilrettelegging av næringsarealer Stimulere til interkommunalt samarbeid Nettverksbygging Utvikle geo-turisme Stimulere til lokalt eierskap innen næringslivet Tilrettelegge for satsing på nye marine arter inne oppdrett og fiskeri i areal- og kystsoneplanen. Bidra til gjennomføring av fiskerinæringen Status Kommunedelplan Næring tiltak Prosessen pågår. Kommunen har gitt uttalelse til ruteforslag og anbudsunderlag. Fylkestinget har vedtatt at det skal utarbeides en konseptvalgutredning som startes opp i Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt Dette er Statens veivesen sitt ansvarsområde. Høsten 2010 inngikk Herøy kommune en avtale om prosjektsamarbeid for å bygge ut et fiberbasert nett i Herøy. Fylkeskommunen innvilget kr til byggetrinn 1. I mai 2012 ble dette byggetrinnet fullført. Byggetrinn 2 vil bli fullført innen utgangen av Byggetrinn 3, slik det var prosjektert er utgått, og det vil bli utlyst anbud på et mobilt bredbånd for områdene som dekkes av dette byggetrinnet. Dette er en kontinuerlig prosess i samarbeid med det lokale næringslivet. Dette er en kontinuerlig prosess i samarbeid med det lokale næringslivet. Kontinuerlig prosess. Arealplanen for sentrale områder av Herøy er vedtatt. Arbeidet med arealdelen for den resterende delen av kommunen er påbegynt. Ingen tiltak er under utvikling. Avventer evaluering av barnevern. Kontinuerlig prosess. Arbeidet er ikke startet. Kontinuerlig prosess. Arbeidet med interkommunal kyssoneplan er igangsatt i regi av regionrådene på Helgeland. Kontinuerlig prosess. 10

11 Videreutvikle Herøy Marine Næringspark Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv Jobbe for statlige arbeidsplasser Tilrettelegge for forskningsarbeidsplasser i Herøy Kartlegging av ungdom/utdanning for etablering i Herøy Samarbeid med utdanningsinstitusjoner Få bygd flere boliger Kassefabrikken er i drift og parkeringsanlegget for MH er ferdig. Arbeidet med prosjektering av kai og videre utfylling starter september 2012, med sikte på utbygging av kai i Forutsatt ny bevilgning i statsbudsjettet for Kontinuerlig prosess. Gjennom vårt deleierskap i RKK ytre Helgeland er kommunen en viktig aktør i tilretteleggingen av muligheter for kompetanseheving for det lokale næringslivet. Dette er også en av grunntankene ved etableringen av det regionale studiesenteret. Dette er en kontinuerlig prosess. Dette vil være et fokus ved videreutviklingen av Herøy Marine Næringspark. Arbeidet er ikke igangsatt. Herøy kommune samarbeider med en rekke utdanningsinstitusjoner både regionalt og nasjonalt gjennom kompetanseutviklingsprogram som vi gjennomfører i regi av RKK ytre Helgeland. Kommunen bygger ut gjennom det kommunale boligselskapet HerBo, og samarbeider og legger til rette for andre aktører. Kommunen er kommet med i Husbankens nasjonale satsing på utvikling av nye boligprosjekter. (20 40 boliger planlegges). Sektorplan effektiv forvaltning tiltak Utarbeidelse av Dette ble gjennomført og innført med igangsetting av nytt tjenestebeskrivelser kommunalt nettsted i april Oppgradering av hjemmeside Herøy kommune har i samarbeid med de andre HALDkommunene investert i et nytt system for kommunale nettsider som ble satt i drift i april Gjennomføre brukerundersøkelser annet hvert år ved bruk av KS-verktøy Sørge for tilbakemelding på henvendelser etter forvaltningsloven Innføre rutiner for brukerhenvendelser Tilby bruk av elektroniske skjema Barnehagene bruker dette verktøyet årlig og har gjennomført undersøkelse i 2008, 2009 og Kommunen vil gjennomføre følgende undersøkelser i 2012: Brukerundersøkelse i barnehagene Brukerundersøkelser i pleie og omsorg Brukerundersøkelse psykisk helse Kontinuerlig prosess. Arbeidet er gjennomført. Bruk av elektroniske skjema planlegges innført i løpet av høsten

12 Bevisstgjøring av ansatte gjennom analyse av brukerundersøkelsen Informasjon og veiledning til brukerne Kvalitetssikring av innhold på kommunal hjemmeside. Utarbeide kompetanseutviklingsplan for den enkelte enhet Avsette midler til kompetanseheving Utarbeide og gjennomføre gode rutiner for samarbeid mellom kommune og kommunalt foreldreutvalg(kfu) Delta i regionalt samarbeid om Karriéresenteret Utarbeide en handlingsplan for kommunen og privat næringsliv når det gjelder rekruttering av lærlinger Etablere studiesenter i Herøy Utvide åpningstiden på biblioteket Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Herøy kommune har i samarbeid med de andre HALD-kommunene investert i et nytt system for kommunale nettsider som ble satt i drift i april Under arbeid. Kompetanseheving skjer innenfor de til enhver tid vedtatt rammer. Sektorplan for oppvekst og kultur tiltak Kommuneadministrasjonen har faste drøftingsmøter 4 5 ganger i året der skole, KFU, Utdanningsforbundet og kommunenivået deltar. Herøy kommune har deltatt i dette regionale samarbeidet fra det ble innført som prøveprosjekt i I 2008 var prosjektperioden over og det ble utarbeidet en varig samarbeidsavtale om Karrieresenteret på ytre Helgeland. Dette har siden endret navn til Veiledningssenteret. Arbeidet er ikke påbegynt. Arbeidet er påbegynt. I forbindelse med den midlertidige samarbeidsavtalen om bibliotektjenesten med Dønna, har vi klart å utvide åpningstiden med 6 timer/uke. Samlokalisere skole og bibliotek Det er blitt nedsatt en administrativ arbeidsgruppe som er i gang med arbeidet. Nytt bibliotek i tilknytning til skolen er under utredning, og sak vil bli fremmet i løpet av høsten Gjeninnføre tilbudet om folkebad Det er ikke satt av midler til dette i Lage kart over oppmerkede turstier i Det er ikke avsatt midler til tiltaket i Herøy og tilrettelegge for funksjonshemmede der det er mulig Kulturhus i Herøy Ny svømmehall Ny lokalisering av ungdomsklubben og et utvidet aktivitetstilbud Bedre skilting av lokale stednavn Dokumentasjon av lokal kulturarv Markedsføre Herøy som en levende kystkultur Ny bru over Herøysundet Gang- og sykkelsti til Tenna og Fagervika Veilys Planleggingsarbeidet er påbegynt. Arbeidet er ikke påbegynt. Planen er å få i gang drift av ungdomsklubben i de gamle lokalene til Silvalen barnehage. Arbeidet er startet. Arbeidet er ikke påbegynt. Dette er en kontinuerlig prosess. Tiltaket avhenger av Statens veivesen. Tiltaket er innarbeidet i trafikksikkerhetsplanen. Videre arbeid avhenger av Statens veivesen. Arbeidet er påbegynt. 12

13 Nedsatt fartsgrense ved Herøy Arbeidet blir gjennomført i løpet av høsten. sentralskole og opphøyde gangfelt/undergang Kompetanseplan for kommunalt Arbeidet er startet opp. ansatte Sektorplan for helse, sosial og omsorg tiltak Teleslynge på rådhuset og helsehuset Arbeidet er fullført på rådhuset. Helsehuset er under vurdering. Rusforebyggende tiltak blant Rusforebyggende tiltak gjennomføres i samarbeid ungdom i skole og på fritidsklubb med politiet. Kommunen er blitt MOT-kommune. Utrede frivillighetssentral/vaktmester Arbeidet er påbegynt i regi av prosjekt økt bosetting Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Rådmannens kontor 3,0 3,0 3,0 3,0 3, Servicekontoret 6,2 6,2 6,4 6,4 6, Informasjon 1,0 1,0 1,0 1,0 1, EDB-kontor 1,0 1,0 1,0 1,0 1, Administrasjonsbygget 0,5 0,5 0,5 0,5 0, Legeskyssbåten 0,0 0,0 6,0 6,0 6, Folkehelsearbeid 0,2 0,2 0,0 0,0 0, Næringsadministrasjon 0,0 0,0 0,0 0,0 1, Idrettshall 0,0 0,0 0,3 0,3 0, Bibliotek 0,8 0,8 0,8 0,8 0, Barne- og ungdomstiltak 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 SUM 12,6 12,6 18,9 19,7 20,5 Årsaken til nedgangen i personalressurser i administrasjonsenheten er i hovedsak bortfall av legeskyssbåten. 13

14 Økonomiske ressurser Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole Felles Barnehage felles Interkommunale tjenester Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Folkehelsearbeid Samhandlingsreformen Revisjon Næringsfond I Næringsarbeid Næringsfond II Idrettshall Bibliotek Kulturvern Andre kulturaktiviteter Barne- og ungdomstiltak Tilskudd trossamfunn T o t a l t Avvik 1110 Servicekontoret Ved en feil har vi dratt med oss en budsjettpost på art Underskudd skrankekasse på kr. 1028,-. Arten er ugyldig, og beløpet bør overføres til en annen budsjettpost i ansvarsområdet Barnehage felles Tilskuddet til privat barnehage forskuddsutbetales tertialvis i Herøy kommune, basert på gjeldende lovverk, Rundskriv F-05/2011 og politisk vedtatte lokale retningslinjer for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Prosessen med å beregne satser og tilskudd er omfattende og komplisert. Dette er andre året vi praktiserer den nye ordningen, og første året med lokale retningslinjer. Så langt ser det ut til at kommunen kommer til å betale ut mindre tilskudd enn rammen som ble avsatt i budsjettet for Samhandlingsreformen Ifølge Helsedirektoratets publisering av tallgrunnlag for kommunal medfinansiering samsvarer det med à-kontobeløpene som er innbetalt. Endelig avregning for 2012 kommer våren

15 1183 Næringsfond II Det er avsatt til reiselivsprosjektet Ut i øyan. Så langt er det ikke ført utgifter i prosjektet Idrettshall Idrettshallen ble fra 1. januar 2012 overført fra Administrasjonsenheten til Herøy skole. Vi har hatt noen utfordringer i forhold til kommunens it-systemer og refusjoner, som har ført til at det er ført inntekter på dette ansvaret. Disse må overføres til ansvar 2610 ved avslutning av regnskapet for Andre kulturaktiviteter I forbindelse et kulturarrangement (Nordland teaters oppsetting av Vett og uvett ), fikk Herøy kommune inn en ekstraordinær inntekt på kr. Jubileumsboka er per delvis regnskapsført i driftsregnskapet og delvis i investering. I henhold til kommunestyrets vedtak er dette et investeringsprosjekt. Det foregår i dag en faglig diskusjon om dette kan regnskapsføres som investering. Vi vil komme tilbake med en rapport om dette i forbindelse med regnskapsavslutningen for året Rådmannens kommentarer Regnskapet pr viser balanse. Det er ikke behov for reguleringer. 15

16 240 Herøy barnehage Konklusjon Vi fikk fra 1.august inn flyktning i barnehagen. På grunn av behovet for ekstra oppfølging og tilrettelegging i en overgangsperiode, er det ansatt 60 % assistentressurs til Det må derfor tilføres kr på lønnsbudsjettet. I tillegg har barnehagen fått større utgifter i forhold til kontroll av lekeplassutstyr enn budsjettert. Dette utgjør kr Totalt trenger barnehagen å bli tilført kr , for å opprettholde driften slik den er planlagt. Driften ellers er meget stram, da det ikke lenger er samsvar mellom barnehagens lave driftsbudsjett og antall barn. Av hele barnehagens brutto budsjett på ca. kr. 7,3 mill. er ca. 95.5% lønnsposter. Det resterende (ca kr ) skal dekke hele driften utenom. Kommentarer Alle 72 plassene i Herøy barnehage er fylt opp. Vi har 5 barn på venteliste, der to av disse har fått plass fra (Overflytting fra Solli barnehage). Vi er ferdige med ferieavvikling, og evalueringen tyder på at den har fungert bra. De ansatte måtte i sommer ta 4 uker ferie. Dette er nødvendig for å sikre stabil og forsvarlig drift ellers i året Vi bestemte i fjor at barna ferieår skulle være kalenderår. Dette har ikke gjort sommer/ ferieavvikling noen travlere. De aller fleste velger å feriere på sommeren. Vi har ingen mulighet til å avvikle ferie uten vikarer. I år har vi vært heldige med at vikarene har vært kjente for barn og personalet. I løpet av 2012 har Herøy barnehage mottatt to rapporter som beskriver avvik på ulike områder. Den første rapporten er en støymålingsrapport basert på målinger gjort i barnehagen i perioden 31. mai til 7. juni Rapporten viser at det er behov for å sette inn støyreduserende tiltak i barnehagen, og at det må gjøres fysiske tiltak for å bedre akustikken på avdeling Måne. Den 27. august 2012 gjennomførte firmaet Lekeplasskontrollen en gjennomgang av uteområdet ved Herøy barnehage. Rapporten viser at det er en rekke lekeapparater som det må settes inn tiltak for å bedre sikkerheten på. En del av lekeapparatene har mangler som anses som kritiske, og må utbedres umiddelbart. Barnehagen har verken kompetanse eller ressurser for å kunne lukke disse avvikene, og har derfor behov for å få hjelp fra egne eller eksterne instanser for å kunne utrede og lukke disse. I tillegg har barnehagen behov for økonomiske ressurser for å få dette på plass. 16

17 Rapportering på mål Mål Status Sektorplan for oppvekst og kultur tiltak 2011 Vi har dette året videreført prosjektet Tidlig innsats. Vi har førskolegruppe 4 dager i uka, med fokus på språkleker og konsentrasjon, samt overgang til skole. Vi har per dato 7 flerspråklige barn. Dette innebærer for oss en større bevissthet i språkinnlæringen. Vi er Språkstimulering i barnehagen mer konkret i formidlingen, både i form av gjenstander og tegn-til-tale. Dette er momenter som alle barn har nytte av. Vi utvikler oss stadig på språkstimulering, og vi har hatt besøk fra andre barnehager som ønsker å høre om arbeidet vårt. Det vil være meget aktuelt å få noen skolert i forhold til dette tema i nær fremtid. Barnehagens åpningstid er i dag Vi har Tilpasse åpningstiden i barnehagen ikke hatt brukerundersøkelse siden våren 2011, men etter brukernes behov da viste resultatet at de som svarte var fornøyde med denne åpningstiden. Etablere rutiner for samarbeid mellom foreldre og barnehage/kommune Utarbeide en veileder for gjennomføring av foreldremøter Legge til rette for større medvirkning for barn og foresatte i utarbeiding av planer i barnehage og skole Tilrettelegge for lærlinger i skole, barnehage og SFO Oppmuntre skoleklasser, barnehager og ulike lag og foreninger til å besøke Herøy omsorgssenter Vi har dette året hatt større fokus på å få foreldrene på banen. I veileder for foreldremøter er målet økt oppslutning på møtene samt større medvirkning for våre foreldre. Vi inviterer de til å komme med innspill til tema og aktiviteter, og noen av disse tilbakemeldingene blir en del av vår årsplan. Dette er en start på et viktig arbeid. Videre er det også foreldresamtaler to ganger i året, der fokuset er samarbeid om det enkelte barn. Resultatet fra ståstedsanalyse gjort i personalet viser at vi ikke er gode nok i forhold til barns medvirkning. Dette er noe vi vil ha fokus på videre, blant annet i årsplanen. Vi har fra denne høsten igjen lærling i barnehagen, og dette syns vi er meget positivt! Sektorplan for helse, sosial og omsorg tiltak 2011 Vi har i året som gikk besøkt HOS i forbindelse med advent og jul. 17

18 Sektorplan for en effektiv forvaltning tiltak 2011 Ta i bruk KS sitt verktøy Dette er et verktøy som nå er innarbeidet (bedrekommune.no) Tilbakemeldinger skal skje innen Barnehagen tilstreber så langt det er mulig å følge alle tidsfrist definert i forvaltningsloven lover, forskrifter og regler. Dette er oppe og går i forbindelse med kommunes Tilby bruk av elektroniske skjema hjemmeside Resultatet fra brukerundersøkelsen er tema på Bevisstgjøring av ansatte gjennom personalmøte i barnehagen, og skal være en del av analyse av brukerundersøkelsen grunnlaget for barnehagens virksomhetsbaserte vurdering. Informasjon og veiledning til brukerne Kvalitetssikring av innhold på kommunale hjemmesider Barnehagen gjennomfører lovpålagte foreldresamtaler og foreldremøter. I tillegg er den daglige kontakten mellom barnehage og foreldre et fokusområde. Det vil bli innført rutiner for dette ved iverksetting av nye kommunale nettsider. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Barnehage 15,00 14,85 14,50 12,75 12,20 SUM 15,00* 14,85 14,50 12,75 12,20 *I tillegg til disse ressursene har vi per i dag inne lærling i 100 %, samt en person i 60 % arbeidspraksis Økonomiske ressurser Grp.ansvar Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 240 HERØY BARNEHAGE T o t a l t Avvik Post Lønn i faste stillinger Som nevnt innledningsvis må lønnsposten økes med kr , da vi har ansatt 60 % assistentressurs til Post Andre konsulenttjenester Herøy barnehage har fra og med 2012 inngått en avtale med firmaet Lekeplasskontrollen, for å få gjennomført årlige kontroller av lekeplassutstyret i barnehagen. Utgiftene til denne tjenesten viser seg å være kr ,- høyere enn budsjettert. 18

19 Statistikk Antall barn Herøy barnehage år år år år år år år år SUM Antall plassekvivalenter Herøy barnehage Plasser 73,8 75,1 70,1 56,1 58,4 Rådmannens kommentarer Barnehagen har store utfordringer med sprengt kapasitet. Et stort antall innvandrerbarn skaper språkutfordringer. Barnehagen tilføres ressurser fra ekstraordinære skjønnsmidler for å dekke ekstra assistentstilling ut året. Avvik med støy i lokalene og mangler ved lekeutstyret ute krever ekstra bevilgninger som tas fra avsatte fondsmidler. 19

20 260 Herøy skole Konklusjon Driften av skolen går som planlagt. Skolen har fått 6 flyktninger til skolen i høst som vil trenge ekstra oppfølging i årene fremover. Vi vet også at det er flere barn gjennom familiegjenforening som vil komme. Vi ber om ekstra ressurser til dette området. Skolen ber om kr høsten-12 for å finansiere ekstra norskopplæring for nyankomne flyktninger. Innføring av valgfag krever ekstra ressurser og undervisningstiden er også utvidet på ungdomstrinnet. Med bakgrunn i et økt elevtall, mange fremmedspråklige elever i skolen og utvidelse av undervisningstiden, ber vi om at de foreslåtte kutt på lærerressurs i 2013 og 2014 blir revurdert. Rapportering på mål Mål Status Sektorplan for oppvekst og kultur tiltak tilpasse åpningstiden i Sfo etter brukernes behov Vi har i dag helårsåpen Sfo tilpasset de ønsker vi har samarbeid mellom skole og ulike lag og Skolen stiller lokaler tilgjengelig for alle foreninger lag og foreninger som har behov tilby opplæring i minst 3 fremmedspråk Skolen tilbyr i dag engelsk, tysk og spansk revidere lokal plan for karriereveiledning og Plan for karriereveiledning og entreprenørskap entreprenørskap er under konstant revidering utarbeide plan for samarbeid mellom skole og Skole og kulturskole samarbeider rundt kulturskole ulike prosjekter hele året utrede et utvidet SFO-tilbud for barn med Elever med spesielle behov får et daglig spesielle behov tilbud om Sfo gjeninnføre folkebad Ikke gjennomført utarbeide veileder for gjennomføring av Ferdig til skolestart foreldremøter Sektorplan for helse, sosial og omsorg tiltak få automatisk døråpner i Herøyhallen Ikke gjennomført få terskeleliminatorer i skole og hall Gjennomført etter behov på barnetrinn og ungdomstrinn få teleslynge i aula og hall Ikke gjennomført utarbeide en plan for rusforebyggende tiltak Gjennomført i forbindelse med blant ungdom Besøke HOS kommunens rusplan 4.klasse har et fast, forpliktende samarbeid med HOS, Føringer fra statsbudsjettet Endret fag- og timefordeling Gjennomført i forbindelse med innføring av valgfag Valgfag innføres for 8.klasse fra Etter søknad er valgfag innført for hele ungdomstrinnet fra høsten Mer praktisk undervisning, jmf. stortingsmelding Tas i forbindelse med fellesskolering av om ungdomstrinnet personalet 20

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting Bakgrunn økt bosetting Herøy kommune 50 mill Marine Harvest 100 mill 1 2 Herøy kommune Med bakgrunn i problemene så søkte kommunen Fylkesmannen i Nordland om økonomisk støtte til et prosjekt økt bosetting,

Detaljer

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting Bakgrunn økt bosetting Herøy kommune 50 mill Marine Harvest 100 mill 1 Herøy kommune - hovedsatsningsoområde Med bakgrunn i alle problemene (nedgang i folketall, arbeidsledighet, stor uføregrad, sosialhjelp,

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 VIDEREFØRING AV FRIVILLIGSENTRAL Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune ønsker å videreføre en frivilligsentral

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

2. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 2. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9 240

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2013 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 2. mai 2013 var en æra over, da ble teknisk enhet lagt ned, og innlemmet i administrasjonsenheten. Som en del av denne omstruktureringen ble teknisk

Detaljer

Herøy kommune Dato: 20.04.2012

Herøy kommune Dato: 20.04.2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Herøy kommune Årlig rapport BOLYST Dato: 20.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Herøy Integrering og inkludering av tilflyttere

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2013 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 2. mai 2013 var en æra over, da ble teknisk enhet lagt ned, og innlemmet i administrasjonsenheten. Som en del av denne omstruktureringen ble teknisk

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.13 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2011. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2011 Del 2 resultatenhetenes årsmelding I løpet av 2011 ble Herøy Marine Næringspark fullført. Dette er en av de tyngste næringssatsingene i Herøy kommune noensinne. Herøy kommune www.heroy-no.kommune.no

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014. Herøy kommune - et hav av muligheter

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014. Herøy kommune - et hav av muligheter 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014 Herøy kommune - et hav av muligheter 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan...

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 ØKONOMIPLAN 2011-2014 - BUDSJETT 2011 UTTALELSE FRA ELDRERÅDET Rådmannens innstilling: Saksutredning: Saksbehandler

Detaljer

Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag:

Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag: Behandling i Kommunestyret den 17.12.2013 Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag: 12. For 2014 settes det av kr 200.000.- til å utrede

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2011 UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning: Saksbeh.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 10/1338

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 10/1338 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 10/1338 ØKT BOSETTING - PRIORITERING AV TILTAK INNENFOR VEDTATT BUDSJETT Rådmannens innstilling: 1 Formannskapet slutter seg

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

ÅRSMELDING Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2012 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Logo for Herøy kommunes 150-årsjubileum. Logoen er laget av Frida Karlsen i forbindelse med en logokonkurranse høsten 2011. Herøy kommune www.heroy-no.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 27.06.2017 Tid: 18:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 06 80 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter 2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.08.2017 Herøy kommune - et hav av muligheter 2 INNHOLD Rådmannens kommentar...4 100 Folkevalgte styringsorgan...7 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 23.02.2009 Fra kl: 09.05 Til kl: 10.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2014

REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2014 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/516 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2014 Barne- og ungdomsrådets uttalelse: Saksutredning: Saken skal behandles i kommunestyret

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Hvordan kan vi jobbe med integrering i fremtiden? Under Bolystkonferansen i Honningsvåg 10. og 11. november 2015, ble deltagerne utfordret på hvordan

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 17.08.2011. Rådmann ønsket at vi tok ut regnskapstallene slik at augustlønn var bokført. Dette medfører at det er en god del andre kostnader

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Møterom 2, 2. etg Dato: 26.09.2012 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

Boligens rolle i den lokale samfunnsutviklingen -slik Herøy kommune ser det.

Boligens rolle i den lokale samfunnsutviklingen -slik Herøy kommune ser det. Boligens rolle i den lokale samfunnsutviklingen -slik Herøy kommune ser det. Bodø 11.12.2012 Folketall areal - boliger Folketall (pr. 01.10.12): 1742 Areal 64 km 2 820 helårsboliger og 650 fritidsboliger

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 MANGLENDE TETTING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET Rådmannens innstilling: 1.For å tette Arbeistilsynets pålegg og å

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 89 Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom 2, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 09:00 OBS: Merk klokkeslett. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.05 Verdal, 30. mai 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - 2017 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/470

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/470 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/470 BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/43

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/43 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/43 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2013 Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommunes regnskap for 2013 med et regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR

SAKSFRAMLEGG REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL OPPVEKST OG KULTUR SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Susanne Taalesen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1089 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. TERTIAL 2016 - OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

! " # $ " %& ! %' "" ' (" ) '"+, )-# ", ,. " (/ " (/ " " ! "# " +0 * 1 " +$ " " & 2" '

!  # $  %& ! %'  ' ( ) '+, )-# , ,.  (/  (/   ! #  +0 * 1  +$   & 2 ' ! # $ %&! #%'! %' ' ( ) &*) '+, )-#,,. (/ (/! # +0 * 1 +$ #$%&'&( & 2 ' ) 3 * 4 + 4# 5#67 # 3 4 * #4 4 + * #* 4* * #3. 8 #3 * #* 9#* 3 4 3 * #*+ #3 4 # * #3 3 * 4 + 33 333+ + *+# * + 3 3 3 4 4 * #+ 3 4*

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer