Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Midtre Namdal samkommunestyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014"

Transkript

1 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/ Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Midtre Namdal samkommunestyre Administrasjonssjefens innstilling 1. Tertialrapport 2/14 tas til etterretning. 2. Samarbeidskommunene varsles om et forventet samlet merforbruk i MNS med unntak av tiltaksbudsjettene på kr Namsos kommune varsles om et forventet merforbruk i tiltaksbudsjettet i barnevernet med og mindreforbruk på tiltaksbudsjettene i Nav med Overhalla kommune varsles om et forventet mindreforbruk i tiltaksbudsjettet i barnevernet med og et merforbruk i tiltaksbudsjettet i Nav med Hjemmel for vedtaket er:

2 Saksopplysninger / vurdering Regnskapstall og prognoser pr utgangen av 2.tertial (neg.tall = inntekt) Budsjettkontroll August 2014 Skjema 1B Pr. August 2014 Hele året Regnskap Budsjett Avvik Rev.bud. Oppr. bud. Avvik Prognose Regnskap Politisk Administrasjon Sentralbord Skatteoppkreveren Informasjonsteknologi og kvalitet IT fagsystemer MNS Lønn/Regnskap PPT Barnevern Legevakt Kommuneoverlege LINA NAV Utviklingsavdelingen Regionalt Næringsfond Miljø- og landbruksforvaltning Kalk renter og avskrivning Netto driftsutgifter, resultatenheter Tiltaksregnskap pr august Avvik i forhold til budsjett Prognose 2014 Kommune Barnevern NAV Barnevern Nav Namsos Overhalla Namdalseid Fosnes Sum Det enkelte ansvarsområde kommenteres under: 1. Ansvar 9000 politikk Området ser ut til å gå med et mindreforbruk på hovedsakelig knyttet til godtgjørelse til folkevalgte og bevertning. 2. Ansvar 9100 administrasjon. I forbindelse med at MNS overtok arbeidsgiveransvaret fra ble kostnader knyttet til personalforsikringer avglemt i budsjettprosessen. Kommunene som hadde arbeidsgiveransvar før får en tilsvarende reduksjon i sine utgifter til forsikring. Prognosen som ble gitt i 1.tertial (kr ) viser seg å være for lav. Ny prognose er Prosjektet «Samfunnssikkerhet og beredskap» er nå avsluttet. Prosjektet forutsatte at samarbeidskommunene skulle bidra til egenfinansiering gjennom kjøp av tjenester fra

3 prosjektet. Dette har ikke skjedd i den utstrekning som forutsatt. Prosjektet vil derfor bli gjort opp med et underskudd på som må dekkes av kommunene via MNSregnskapet. For øvrig ser ansvar 9100 ut til å gå i balanse. 3. Ansvar 9110 skatteoppkrever Skatteoppkreveren rapporterer mindreforbruk anslått til Mindreforbruket er knyttet til vakanser i stillinger. Dette kommer i tillegg til allerede justert ramme i forbindelse med 1.tertial med Ansvar 9120 IT IT rapporterer om at det har vært gjennomført en lisensrevisjon på Microsoft-produkter. Det ble konstatert et betydelig avvik som tertialrapport 1/2014 ble estimert til Ansvarsområdet fikk tilført mens ble forutsatt dekket over eget budsjett. I realitet ble regningen fra Microsoft i gebyr/ekstrakostnad for underlisensiering: I tillegg er eksisterende avtale blitt fornyet med det reelle (og nå kontrollerte) antallet lisenser samt prisstigning. Dette betyr en årlig ekstrakostnad med som slår inn allerede fra Det betyr at det er ytterligere underdekning på knyttet til denne revisjonen. Beregningen er gjennomgått av IT-leder og det er ikke mulige ankepunkter på verken revisjonen eller en ekstraregning som fulgte revisjonen. IT er utfordrer på å finne dekning innom eget budsjett med «snu alle steiner». Det er gjort og IT har funnet ytterligere som kan dekkes innom eget ansvar. Det rapporteres dermed med et ytterligere budsjettavvik utover det som ble rapportert 1.tertial med fagsystemer: Prognosen for IT fagsystemer er at den vil gå i balanse. 6. Ansvar 9140 Sentralbord Ingen avvik 7. Ansvar 9200 Lønn og regnskap Her rapporteres et forventet merforbruk på kr som referer seg til økte kostnader knyttet til statlig krav om innføring av A-melding knyttet til innkjøp av konverteringsverktøy og opplæring. A-melding er en samlet rapporteringssystem fra NAV, skattemyndighetene og SSB som skal iverksettes fra Dette er en kostnad som nå MNS dekker og som kun er 1/3-del av kostnaden om kommunene skulle ha gjort dette hver for seg. Samtidig får nå kommunen adgang til å bruke Namsos kommunes integrasjoner mot Altin, et system som kreves for å kunne levere A-melding i Altin. Dette sparer de tre kommunene til sammen ca på. 8. Ansvar 9250 PPT Leder rapporterer noe overforbruk på lønn, men forventingen er at året som helhet skal gå i balanse. Det er noe usikkerhet knyttet til husleien som har økt, men der fordelingsnøkkelen med Namsos kommune er uavklart. 9. Ansvar 9300 Barnevern På drift har det oppstått en usikkerhet mhht. husleie. Barnevernet har som følge av flere stillinger fått større lokaler. Det er kommet et krav fra utleier (Namsos kommune) som indikerer et merforbruk på på driftsbudsjettet. Det gjenstår noe arbeid med å kvalitetssikre husleiefordelingen før endelig prognose kan fastsettes. Merknad [TBR1]: Regner med at vi har nærmere avklaring før saken skal sendes ut til samkommunestyret.

4 Vedr. tiltaksbudsjettene ble det rapportert ny justert prognose pr utgangen av juli til samkommunestyre i sak 51/14. Der ble prognosen for Namsos kommune justert ned fra 3,5 mill kroner (gitt i tertialrapport 1/14) til 2,5 mill kr. Rammen er samtidig økt med 1,5 mill kr. Prognose for overforbruk pr utgangen av august blir dermed et merforbruk på 1 mill kroner. Overhalla justerte sin ramme for tiltaksbudsjettet med 1,5 mill kroner i samme sak. Det kan se ut til at det vil bli et mindreforbruk i forhold til denne rammen, her forsiktig estimert til For de øvrige kommunene er prognosen opprettholdt. Regnskapstallene pr utgangen av august supplert med informasjon om status i saker der omsorgsovertakelse er foretatt eller planlagt (betalingsforpliktelser som vi har eller kommer til å pådra oss), gir ikke grunnlag for ytterligere justering av prognosen. Det er fortsatt mange usikkerhetsmomenter knyttet til denne prognosen. 10. Ansvar 9310 legevakt, 9311 LINA og 9320 kommuneoverlegen Prognosene viser at ansvarene forventes å gå i balanse ved utgangen av året. 11. Ansvar 9350 NAV Driftsbudsjettet rapporteres å gå i balanse. Det vises til tabellen for nye og oppdaterte prognoser for tiltaksbudsjettene fra NAV. Det viser et en prognose med mindreforbruk for kommunene Namsos, Namdalseid og Fosnes hovedsakelig begrunnet med færre personer på kvalifiseringsprogrammet enn beregnet. For Overhalla meldes en prognose på et merforbruk på Dette er både knyttet til økning av antallet i kvalifiseringsprogrammet og en økning av sosialhjelpen. Det meldes om flere brukere og flere brukere med store hjelpebehov. 12. Ansvar 9400 Utvikling Rapporterer om at ansvarsområdet vil gå i balanse ved årets slutt. 13. Ansvar 9410 Miljø og landbruk Rapporterer merinntekt på gebyr for jord- og konsesjonssaker som betyr at ansvaret har en prognose på at de vil gå med et mindreforbruk på i Rådmannsgruppen har vært tydelig på at det først skal letes etter dekning innom MNS sitt budsjett dersom det oppstår endrede forutsetninger i løpet av året. Det som er meldt inn og akseptert som avvik kan oppsummeres på følgende måte: Ansvar Tjeneste/ Endring Kommentarer prosjekt Innsparing godtgjørelse til folkevalgte samt bevertning / Manglende internfinansiering Forsikringer ny revidert prognose. Kommunene vil få tilsvarende reduksjon i sine forsikringsutgifter Vakanse i stilling Lisensrevisjon. Økte kostnader i 2014 utover allerede rapportert: Av dette forutsettes dekket under eget ansvar Innføring av A-melding Husleieøkning Økte gebyrinntekter Sum Merknad [TBR2]: Usikkert anslag

5 Det er en utfordring for kommunene at tertialrapporten i MNS ikke behandles i samkommunestyre før i november. Rådmennene og økonomisjefene i kommunene har derfor fått tilgang på rapporten for at ev. tiltak i sine tertialrapporter. Det er vanskelig å fastslå eksakt hvilken fordeling mellom kommunene oppsettet i tabellen vil få i og med at det er ulike fordelingsnøkler på de ulike ordningene. Dersom vi forenkler dette til å gjelde IT med en 50/50 fordeling og barnevern med 90/10 vil dette bety følgende fordeling på de økte utgiftene. Barnevern Sum Kommune IT (drift) Namsos Overhalla Namdalseid Fosnes SUM

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015. med økonomiplan 2015-2018 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2015 med økonomiplan 2015-2018 Rådmannens innstilling Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014

Årsberetning 2013 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 Vedtatt i samkommunestyret den 16.05.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering... 5 2.4

Detaljer

Regnskapsrapport pr 30.04.2015. Innherred Samkommune

Regnskapsrapport pr 30.04.2015. Innherred Samkommune Regnskapsrapport pr 30.04.2015 Innherred Samkommune Verdal, 27. mai 2015 Innhold: Innledning og administrasjonssjefens kommentar 3 Økonomisk situasjon pr 30.04.15 3 Organisasjon 4 Sykefravær 4 Årsverk

Detaljer

Netto drift per 31.08.2014

Netto drift per 31.08.2014 Vedlegg E Netto drift per Oppvekst og levekår Barnehage Prognose Periodisert budsjett per perid. budsjett Justert årsbudsjett mindre-/ merforbruk per 31. Netto driftsutgifter 673 299 666 548-6 751 1 040

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. med økonomiplan 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014. med økonomiplan 2014-2017 Fosnes kommune ÅRSBUDSJETT 2014 med økonomiplan 2014-2017 Versjon 1.0 24.10.13 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017 Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR 30.04.2014-1. TERTIAL

SAKSFRAMLEGG SAK: REGNSKAPS- OG SYKEFRAVÆRSRAPPORT PR 30.04.2014-1. TERTIAL SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/2122-20 Saksbehandler: Sissel Marie Saua

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/2122-20 Saksbehandler: Sissel Marie Saua Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/2122-20 Saksbehandler: Sissel Marie Saua Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 78/2014 21.08.2014 Kommunestyret 09.10.2014 Økonomisk

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010

DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013

Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013 Handlingsprogram med økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 07.nov. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 4 2 Hovedmålsettinger for Midtre Namdal Samkommune... 5 3 Organisering... 5 3.1 Politisk organisering...

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Økonomirapport for Eigersund kommune - mai 2014

Økonomirapport for Eigersund kommune - mai 2014 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 25.05.2014 Arkiv: :FE-240, TI-&14 Arkivsaksnr.: 14/344 Journalpostløpenr.: 14/15462 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-18 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 19.03.2014 Halden kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 2 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 18. juni 2010 KL. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 11/10 Oppfølging

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.11.2012 12/707 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 6. desember

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT INVESTERING DESEMBER

ØKONOMIRAPPORT INVESTERING DESEMBER Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.10.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

Økonomistyring. Steinkjer kommune

Økonomistyring. Steinkjer kommune Økonomistyring Steinkjer kommune Forvaltningsrevisjon nr 1702-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden desember 2009 til september 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen

Detaljer