HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap"

Transkript

1 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: Fra kl: Til kl: Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Arnt-Frode Jensen Laila Furu Vold Ellinor Z. Johansen Espen Storholm Bjørn N. Lund Elbjørg Larsen Vegar Dalen Ann-Kristin Lenning Roy Skogsholm rådmann Liv Hansen formannskapssekretær Siv Nilsen kommunalleder 1 Geir Berglund kommunalleder 2 Roy Nilssen enhetsleder Teknisk sektor Knut Prestø næringssjef Harry Nilssen rådgiver Merknader til innkalling: Det var ingen merknader til innkallingen. Det var ingen merknader til sakslisten. Det var ingen merknader til referatsaklisten. Behandlede saker: 5/09 17/09 Det ble gitt orientering fra møte på Hestøya tilrettelegging for næringsutvikling. Underskrifter: Arnt-Frode Jensen Ann-Kristin Lenning Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Herøy, SAKSLISTE

2 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/09 08/1156 EKSTRAORDINAR REVISJON - BUDSJETT /09 09/21 KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV SAK 60/08 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN /09 09/57 KJØP AV GRUNN - FLOSTAD INDUSTRIOMRÅDE 8/09 09/180 REVISJON AV KOMMUNALT ØKONOMIREGLEMENT 9/09 09/183 REVISJON AV REGLEMENT FOR HERØY KOMMUNES FINANSFORVALTNING 10/09 09/184 REVISJON AV POLITISK DELEGASJONSREGLEMENT 11/09 09/187 KRISEPAKKE BYGG OG ANLEGG - RAMMEBEVILGNING 12/09 08/1584 BOSETTING AV FLYKTNINGER 13/09 08/1585 KOMMUNEDELPLAN FOR ØKT BOSETTING HOVEDMÅL OG DELMÅL 14/09 09/189 SEKTORPLANER FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG OG OPPVEKST OG KULTUR OG EN EFFEKTIV FORVALTNING 15/09 09/153 TILSKUDD KRISESENTERET FOR YTRE HELGELAND /09 08/761 KOMMUNEDELPLAN - NÆRING HOVEDMÅL - DELMÅL - TILTAK 17/09 08/1613 ETABLERING AV BOLIGSELSKAP

3 5/09 EKSTRAORDINAR REVISJON - BUDSJETT 2009 Formannskapets enst. innstilling: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Følgende rammer vedtas for investeringsbudsjettet for 2009: Beskrivelse Budsjett 2009 Sum investeringer Sum fond 0 Sum bruk av driftsmidler 0 Sum lån Sum tilskudd 0 Sum annet Sum renter Sum avdrag 0 Netto finansiering 0 Følgende rammer vedtas for det enkelte rammeområdet i driftsbudsjettet for 2009: Beskrivelse Budsjett 2009 Herøy kommune i Nordland Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift 0 Finansforvaltning Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Folkevalgte styringsorgan Sum inntekter 0 Sum utgifter Netto utgift Administrasjonsenheten Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Herøy sentralskole Sum inntekter Sum utgifter

4 Beskrivelse Budsjett 2009 Netto utgift Herøy barnehage Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Kulturskolen i Herøy Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Herøy sosialkontor Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Barnevernstjenesten i Herøy Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Herøy sykehjem Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Herøy Helsesenter Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Hjemmetjenesten i Herøy Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Teknisk enhet Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen

5 Rådmannens innstilling tiltres. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: Følgende rammer vedtas for investeringsbudsjettet for 2009: Beskrivelse Budsjett 2009 Sum investeringer Sum fond 0 Sum bruk av driftsmidler 0 Sum lån Sum tilskudd 0 Sum annet Sum renter Sum avdrag 0 Netto finansiering 0 Følgende rammer vedtas for det enkelte rammeområdet i driftsbudsjettet for 2009: Beskrivelse Budsjett 2009 Herøy kommune i Nordland Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift 0 Finansforvaltning Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Folkevalgte styringsorgan Sum inntekter 0 Sum utgifter Netto utgift Administrasjonsenheten Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Herøy sentralskole Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift

6 Beskrivelse Budsjett 2009 Herøy barnehage Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Kulturskolen i Herøy Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Herøy sosialkontor Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Barnevernstjenesten i Herøy Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Herøy sykehjem Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Herøy Helsesenter Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Hjemmetjenesten i Herøy Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift Teknisk enhet Sum inntekter Sum utgifter Netto utgift

7 6/09 KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL AV SAK 60/08 - BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Formannskapets enst. innstilling: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Kommunestyret har valgt å ta stilling til eventuell dekning av underskudd for 2008 når regnskapet er behandlet. Kommunestyret kan da etter loven ta stilling til mulig inndekning i 2009 eventuelt føre eventuelt underskuddet til dekning i budsjettet for Kommunestyret har økt utbyttet fra Helgelandskraft med kr Utbytte og renter kan i sin helhet føres til dekning av driftsutgifter. 3. Ut fra ovenstående finner ikke kommunestyret grunnlag for å foreta endringer i vedtak i sak 60/ Saken oversendes til fylkesmannen til videre behandling. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Rådmannens innstilling tiltres. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: 1. Kommunestyret har valgt å ta stilling til eventuell dekning av underskudd for 2008 når regnskapet er behandlet. Kommunestyret kan da etter loven ta stilling til mulig inndekning i 2009 eventuelt føre eventuelt underskuddet til dekning i budsjettet for Kommunestyret har økt utbyttet fra Helgelandskraft med kr Utbytte og renter kan i sin helhet føres til dekning av driftsutgifter. 3. Ut fra ovenstående finner ikke kommunestyret grunnlag for å foreta endringer i vedtak i sak 60/ Saken oversendes til fylkesmannen til videre behandling.

8 7/09 KJØP AV GRUNN - FLOSTAD INDUSTRIOMRÅDE Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Saken utsettes. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Det ble enighet om at saken utsettes. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: 1 Herøy kommune innleder forhandlinger med Statsskog SF med tanke på kjøp av et sammenhengende næringsområde på om lag 12 daa samt adkomst til kommunal kai. 2 Øvrige festede områder tilbys Per Johansen Transport AS og Herøy ASVO. 3 Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forhandlingene og utarbeide en avtale om kjøp av arealene. 4 Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne avtalen.

9 8/09 REVISJON AV KOMMUNALT ØKONOMIREGLEMENT VÅREN 2009 Formannskapets enst. innstilling: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Vedlagt forslag til revidert økonomireglement for Herøy kommune vedtas. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Rådmannens innstilling tiltres. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: Vedlagt forslag til revidert økonomireglement for Herøy kommune vedtas.

10 9/09 REVISJON AV REGLEMENT FOR HERØY KOMMUNES FINANSFORVALTNING Formannskapets enst. innstilling: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Herøy kommune godkjenner framlagte revisjon av Reglement for Herøy kommunes finansforvaltning med følgende endringer: Når det gjelder utøvelse av reglementets pkt. 5 skal formannskapet konsulteres. Pkt. 5. Fullmakter/delegering Kulepunkt 4 endres til: Vurdere å akseptere om kommunen skal vike prioritet på kommunale utlån. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Ordfører Arnt-Frode Jensen framsatte følgende endringsforslag: Herøy kommune godkjenner framlagte revisjon av Reglement for Herøy kommunes finansforvaltning med følgende endringer: Når det gjelder utøvelse av reglementets pkt. 5 skal formannskapet konsulteres. Pkt. 5. Fullmakter/delegering Kulepunkt 4 endres til: Vurdere å akseptere om kommunen skal vike prioritet på kommunale utlån. Ordførerens endringsforslag ble enst. vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: Herøy kommune godkjenner framlagte revisjon av Reglement for Herøy kommunes finansforvaltning

11 10/09 REVISJON AV POLITISK DELEGASJONSREGLEMENT Formannskapets enst. innstilling: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Den framlagte revisjonen (revisjon ) av politisk styringssystem og delegasjonsreglement godkjennes. 2. Kommunestyret tar det reviderte ( revisjon ) administrative delegasjonsreglementet til orientering &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Rådmannens innstilling tiltres. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: 1. Den framlagte revisjonen (revisjon ) av politisk styringssystem og delegasjonsreglement godkjennes. 2. Kommunestyret tar det reviderte ( revisjon ) administrative delegasjonsreglementet til orientering

12 11/09 KRISEPAKKE BYGG OG ANLEGG - RAMMEBEVILGNING Formannskapets enst. innstilling: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1 Som et ledd i Regjeringens krisetiltak for å motvirke økende leilighet vedtar Herøy kommunestyre å forsere arbeidet med å renovere svømmebasseng og fasader ved Herøy sentralskole innefor en kostnadsramme på 17,5 mill. 2 Arbeidene finansieres slik: Rentekompensert lån kr Vedlikeholdstilskudd kr Salg av skoler kr Tilskudd svømmebasseng (50 % av totalkostnader) kr Tilbakeføring av mva.-komp. (av totalsum eks. renter) kr Komp. red. skatteinngang kr Sum finansiering kr 3 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp byggelån og lån til mellomfinansiering på framtidige tilskudd. 4 Før arbeidene med bassenget starter opp skal det utredes muligheter for bygging av nytt basseng innenfor samme kostnadsramme. 5 Formannskapet gis fullmakt til å omdisponere midler fra renovering av bassenget til eventuell nybygging av basseng. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Rådmannens innstilling tiltres. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: 1 Som et ledd i Regjeringens krisetiltak for å motvirke økende leilighet vedtar Herøy kommunestyre å forsere arbeidet med å renovere svømmebasseng og fasader ved Herøy sentralskole innefor en kostnadsramme på 17,5 mill. 2 Arbeidene finansieres slik: Rentekompensert lån kr Vedlikeholdstilskudd kr Salg av skoler kr Tilskudd svømmebasseng (50 % av totalkostnader) kr Tilbakeføring av mva.-komp. (av totalsum eks. renter) kr Komp. red. skatteinngang kr Sum finansiering kr 3 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp byggelån og lån til mellomfinansiering på framtidige tilskudd. 4 Før arbeidene med bassenget starter opp skal det utredes muligheter for bygging av nytt basseng innenfor samme kostnadsramme. 5 Formannskapet gis fullmakt til å omdisponere midler fra renovering av bassenget til eventuell nybygging av basseng.

13 12/09 BOSETTING AV FLYKTNINGER Formannskapets enst. innstilling: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Herøy kommune inngår avtale med IMDi om bosetting av flyktninger. Herøy kommune forplikter seg til å ta i mot 20 personer i perioden Det bosettes ikke enslige, mindreårige flyktninger. Det tilsettes flyktningkonsulent for å organisere bosettingsarbeidet &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Rådmannens innstilling tiltres. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: Herøy kommune inngår avtale med IMDi om bosetting av flyktninger. Herøy kommune forplikter seg til å ta i mot 20 personer i perioden Det bosettes ikke enslige, mindreårige flyktninger. Det tilsettes flyktningkonsulent for å organisere bosettingsarbeidet

14 13/09 KOMMUNEDELPLAN FOR ØKT BOSETTING HOVEDMÅL OG DELMÅL Formannskapets enst. innstilling: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Hovedmål: Delmål: For å oppnå økt bosetting skal det satses på gode trivsels-, arbeids- og botilbud. Herøy kommune skal arbeide for at: FLERE SKAL BO I HERØY Tiltak: Disse tiltakene må innarbeides i planen: Bosetting av flyktninger Boligselskap Billige og attraktive tomter Tilrettelagt arbeidspendling Gode kommunikasjoner Varierte arbeidsplasser Herøypakken Merkevarebygging Leve det Gode liv. Kretsutvikling Gründerånden Kultur og fritidstilbud &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Rådmannens innstilling tiltres. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen

15 Innstilling: Hovedmål: Delmål: For å oppnå økt bosetting skal det satses på gode trivsels-, arbeids- og botilbud. Herøy kommune skal arbeide for at: FLERE SKAL BO I HERØY Tiltak: Disse tiltakene må innarbeides i planen: Bosetting av flyktninger Boligselskap Billige og attraktive tomter Tilrettelagt arbeidspendling Gode kommunikasjoner Varierte arbeidsplasser Herøypakken Merkevarebygging Leve det Gode liv. Kretsutvikling Gründerånden Kultur og fritidstilbud

16 14/09 SEKTORPLANER FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG OG OPPVEKST OG KULTUR OG EN EFFEKTIV FORVALTNING Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Saken utsettes. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Ordfører Arnt-Frode Jensen framsatte forslag om at saken utsettes. Utsettelsesforslaget ble enst. vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: Styringsgruppen fremmer følgende forslag til hovedmål og delmål i forbindelse med revidering av sektorplan for helse, sosial og omsorg og sektorplan, oppvekst og kultur: SEKTORPLAN HELSE, SOSIAL OG OMSORG Hovedmål: Herøy kommune skal satse på kvalitet, trivsel og et godt miljø, for å skape en trygg og omsorgsfull hverdag for kommunens innbyggere. Delmål 1: Tilgjengelighet i kommunale bygg Alle kommunale bygg, anlegg og tjenester skal være tilgjengelig for alle uansett funksjonsnivå. Delmål 2: Videreutvikle og styrke tilbudet innen psykisk helse Kommunen skal arbeide for å kvalitetssikre tilbudet innen psykisk helse gjennom økt fokus på forebyggende arbeid, tverrfaglig samarbeid, brukermedvirkning og kompetanseheving. Delmål 3: Trivsel i hverdagen Kommunen skal tilrettelegge for et variert dagtilbud som fremmer trivsel og sosial samhandling. Delmål 4: Et helse- og omsorgstilbud tilpasset den enkelte Det skal utvikles tjenester som trygger hverdagen for svakstilte grupper og deres pårørende. Der det er formålstjenelig kan dette gjøres sammen med frivillige organisasjoner. Kommunen skal sikre et botilbud for de som har behov for tilrettelagte boliger. Delmål 5: Kompetanse Kommunen skal arbeide for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse og stimulere ansatte til å styrke sin kompetanse innenfor kommunens prioriterte områder.

17 SEKTORPLAN OPPVEKST OG KULTUR Hovedmål: Herøy kommune skal satse på kvalitet, mangfold og trivsel i oppvekst- og kultursektoren. Delmål 1: Et godt og mangfoldig opplæringstilbud Kommunen skal arbeide for å opprettholde og videreutvikle kvaliteten innen skole, barnehage og kulturskole. Kommunen skal vektlegge alternative læringsarenaer blant annet gjennom et nært samarbeid med næringslivet. Delmål 2: Idretts-, kultur- og fritidstilbudet Kommunen skal arbeide for å opprettholde og videreutvikle idretts-, kultur- og fritidstilbudet. Delmål 3: Kompetanse Kommunen skal arbeide for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse og stimulere ansatte til å styrke sin kompetanse innenfor kommunens prioriterte områder. Delmål 4: Foreldresamarbeid Kommunen skal gjennom en god dialog med heimen legge til rette for å få engasjerte og aktive foreldre i barnehage og skole. Delmål 5: Lokal kulturarv Kommunen skal gi barn og unge en identitet gjennom opplevelse og kunnskap om lokalsamfunn og kystkultur. Kommunen skal markedsføre Herøysamfunnet som en del av en levende kystkultur. Kommunen skal ivareta lokal kulturarv gjennom å sikre kulturminner for fremtiden ved å tilrettelegge for publikum, publisering av historisk stoff og formidling. Delmål 6: En god og trygg skolevei Herøy kommune skal arbeide for å tilrettelegge skoleveien slik at barn og unge kan ferdes på egenhånd.

18 15/09 TILSKUDD KRISESENTERET FOR YTRE HELGELAND 2009 Formannskapets enst. vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Herøy kommune bevilger kr til krisesentret for Ytre- Helgeland for Tilskuddet dekkes over konto &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Rådmannens innstilling tiltres. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Innstilling: 1. Herøy kommune bevilger kr til krisesentret for Ytre- Helgeland for Tilskuddet dekkes over konto

19 16/09 KOMMUNEDELPLAN - NÆRING HOVEDMÅL - DELMÅL - TILTAK Formmannskapets enst. innstilling: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Styringsgruppens forslag til hovedmål delmål tiltak: Hovedmål: Herøy kommune skal i samarbeid med næringslivet være en aktiv støttespiller for eksisterende og nye næringer. Delmål: Bedre samferdsel/kommunikasjon Utvikle eksisterende og legge til rette for nye bedrifter med spesiell fokus på reiseliv Hav og maritime muligheter Kompetanse / kompetansearbeidsplasser Skaffe tilveie boliger En effektiv forvaltning (egen sektorplan) Tiltak til delmål <Bedre samferdsel/kommunikasjon> Forbedring av ferge og hurtigbåttilbudet - hurtigbåt, tilrettelagt behovet til pendlere og skoleelever - bedre fergekapasitet / to ferger - døgnkontinuerlig fergedrift - tilpasse ruter til tog/fly/buss - senere avgang fra regionsenteret for hurtigbåt Realisere fastlandsforbindelse med tunell Herøy Alsten Bru / tunell til Brasøy/Husvær Stamflyplass i Elsfjord Oppgradere veger og bruer i Herøy Fjerning av flaskehalser for næringstransport på Herøy Bedre bredbåndsdekning gjennom fiberkabel

20 Tiltak til delmål <Utvikle eksisterende og legge til rette for nye bedrifter med spesiell fokus på reiseliv> Utvikle reiseliv med basis i kystkultur Kommunen skal være et koblingspunkt mot risikovillig kapital og virkemiddelapparatet Gjennom arealplanen bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutvikling Stimulere til interkommunalt samarbeid Nettverksbygging Utvikle geo-turisme (bærekraftig i pakt med naturen) Tiltak til delmål <Hav og marine muligheter> Stimulere til lokalt eierskap innen næringslivet Tilrettelegge for satsing på nye marine arter innen oppdrett og fiskeri i areal- og kystsoneplan Bidra til gjenoppbygging av fiskerinæringen Utvikle marin næringspark på Hestøy Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri Tiltak til delmål <Utvikling av kompetanse kompetansearbeidsplasser> Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv Jobbe for statlige arbeidsplasser Tilrettelegge for forskningsarbeidsplasser i Herøy Kartlegging av ungdom/utdanning for etablering i Herøy Samarbeid med utdanningsinstitusjoner Tiltak til delmål <Skaffe tilveie boliger> Etablere boligselskap Tiltak til delmål <En effektiv forvaltning> Se egen sektorplan &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Rådmannens innstilling tiltres. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen

21 Innstilling: Styringsgruppens forslag til hovedmål delmål tiltak: Hovedmål: Herøy kommune skal i samarbeid med næringslivet være en aktiv støttespiller for eksisterende og nye næringer. Delmål: Bedre samferdsel/kommunikasjon Utvikle eksisterende og legge til rette for nye bedrifter med spesiell fokus på reiseliv Hav og maritime muligheter Kompetanse / kompetansearbeidsplasser Skaffe tilveie boliger En effektiv forvaltning (egen sektorplan) Tiltak til delmål <Bedre samferdsel/kommunikasjon> Forbedring av ferge og hurtigbåttilbudet - hurtigbåt, tilrettelagt behovet til pendlere og skoleelever - bedre fergekapasitet / to ferger - døgnkontinuerlig fergedrift - tilpasse ruter til tog/fly/buss - senere avgang fra regionsenteret for hurtigbåt Realisere fastlandsforbindelse med tunell Herøy Alsten Bru / tunell til Brasøy/Husvær Stamflyplass i Elsfjord Oppgradere veger og bruer i Herøy Fjerning av flaskehalser for næringstransport på Herøy Bedre bredbåndsdekning gjennom fiberkabel

22 Tiltak til delmål <Utvikle eksisterende og legge til rette for nye bedrifter med spesiell fokus på reiseliv> Utvikle reiseliv med basis i kystkultur Kommunen skal være et koblingspunkt mot risikovillig kapital og virkemiddelapparatet Gjennom arealplanen bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutvikling Stimulere til interkommunalt samarbeid Nettverksbygging Utvikle geo-turisme (bærekraftig i pakt med naturen) Tiltak til delmål <Hav og marine muligheter> Stimulere til lokalt eierskap innen næringslivet Tilrettelegge for satsing på nye marine arter innen oppdrett og fiskeri i areal- og kystsoneplan Bidra til gjenoppbygging av fiskerinæringen Utvikle marin næringspark på Hestøy Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri Tiltak til delmål <Utvikling av kompetanse kompetansearbeidsplasser> Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv Jobbe for statlige arbeidsplasser Tilrettelegge for forskningsarbeidsplasser i Herøy Kartlegging av ungdom/utdanning for etablering i Herøy Samarbeid med utdanningsinstitusjoner Tiltak til delmål <Skaffe tilveie boliger> Etablere boligselskap Tiltak til delmål <En effektiv forvaltning> Se egen sektorplan

23 17/09 ETABLERING AV BOLIGSELSKAP Formannskapets enst. vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Herøy kommune etablerer boligselskapet HerBo AS Følgende eiendommer, til en samlet markedsverdi kr ,-, inngår som grunnkapital i selskapet: - Askmyra 10A og 10B, g.nr.4/1/73 - Askmyra 8A og 8B, g.nr.4/1/73 - Lunden, g.nr.5/453 - Valsåsen 1 og 2, g.nr.5/343 - Svingen 1, g.nr.5/273 - Svingen 2, g.nr.5/273 - Svingen 3, g.nr.5/273 - Svingen 4, g.nr.5/273 Herøy kommune tegner aksjer for kr ,- i selskapet, som belastes Prosjekt økt bosetting i investeringsbudsjettet. Boligselskapets hovedmålsetting skal være følgende: - Bygge utleieleiligheter/boliger etter behov - Bygge flyktningboliger etter behov - Kjøpe boliger som er til salgs innenfor sentrum av Herøy jfr. arealplan. Kommunen skal ha fortrinnsrett på leie av leiligheter/boliger til egne ansatte i nøkkelstillinger. Privat næringsliv inviteres til å delta i etableringen av boligselskapet. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Rådmannens innstilling tiltres. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen

24 Innstilling: Herøy kommune etablerer boligselskapet HerBo AS Følgende eiendommer, til en samlet markedsverdi kr ,-, inngår som grunnkapital i selskapet: - Askmyra 10A og 10B, g.nr.4/1/73 - Askmyra 8A og 8B, g.nr.4/1/73 - Lunden, g.nr.5/453 - Valsåsen 1 og 2, g.nr.5/343 - Svingen 1, g.nr.5/273 - Svingen 2, g.nr.5/273 - Svingen 3, g.nr.5/273 - Svingen 4, g.nr.5/273 Herøy kommune tegner aksjer for kr ,- i selskapet, som belastes Prosjekt økt bosetting i investeringsbudsjettet. Boligselskapets hovedmålsetting skal være følgende: - Bygge utleieleiligheter/boliger etter behov - Bygge flyktningboliger etter behov - Kjøpe boliger som er til salgs innenfor sentrum av Herøy jfr. arealplan. Kommunen skal ha fortrinnsrett på leie av leiligheter/boliger til egne ansatte i nøkkelstillinger. Privat næringsliv inviteres til å delta i etableringen av boligselskapet.

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 20.01.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

Forhandlingsutvalgets utredning

Forhandlingsutvalgets utredning Forhandlingsutvalgets utredning Signert 19.12.2014 Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner Forhandlingsutvalget har bestått av tre politikere fra hver kommune.

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling

med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - Forhandlingsutvalgenes anbefaling Etablering av en ny kommune med utgangspunkt i Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner - 1 1. INNLEDNING... 3 2. KOMMUNENAVN OG SYMBOLER... 3 3. PRINSIPPER FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN... 3 4. MÅL FOR DEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: 09.12.2014 Tid: Kl. 13.00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 59/11 den 30.09.2011. Vedtak: Visjon: Dagens visjon beholdes: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! Beskrivelse av ønsket utvikling i Lunner

Detaljer

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2012 2015

Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2012 2015 Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2012 2015 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Innhold Handlingsdelen... 3 Økonomiplanen...

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Virksomhetsplan 2011-2014

Virksomhetsplan 2011-2014 Bedriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2011-2014 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 i sak 10/139-1 - Innholdsfortegnelse Side 1. DEL I: Kommuneplanens fokusområder... 4 2. DEL II: Servicestrategi

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Næringsplan for Selbu

Næringsplan for Selbu Næringsplan for Selbu Lykkelandet i vekst! Hvorfor næringsplan? Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i styre 2.2.05. Kommunestyret vedtok at det skulle utarbeides en mer konkret og forpliktende næringsplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer