SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015"

Transkript

1 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille. 2. Bunnfradraget økes fra til Dette for å markere at vi ønsker å styrke den sosiale profilen ved beregning av eiendomsskatt. Forslaget innebærer en inntektsreduksjon fra 21,3 mill kroner til 18,9 mill kroner, som utgjør 2,4 millioner kroner. Inndekning: Øk inntekt: 1,2 mill økning sum skatt og rammetilskudd. Redusert kostnad: 1,2 mill flatt kutt med ca 0,3 % i følgende rammer: Stab Barnehage Utdanning Eiendom Kommunalteknikk Myndighet Kultur Omsorg NAV Helse og Familie Inndekning bør skje ved reduksjon i sykefravær eventuelt omorganisering, vakanser eller kutt i administrasjon. Lønnsvekst er budsjettert med 4 % og nedjusteres til 3,9 %. Økonomiplan : Reduksjon eiendomsskatt År Endring i kroner Differanse 2013: til differanse: : til differanse: : til differanse: Inndekning skjer gjennom flatt kutt i alle rammer tilsvarende nødvendig reduksjon, dersom det ikke kommer økte rammetilskudd fra stat. Rådmannen bes legge frem sak for kommunestyret om hvordan ta ned driftsnivået i kommunen på en strukturell og bærekraftig måte i planperioden.

2 RAMMER Innledning Økonomiplan : KIKS Rådmannen igangsetter nødvendig felles utredning rundt mulige samarbeidsområder som beskrevet i KIKS - rapporten. I første omgang søkes samarbeid om dette med Hadsel kommune. 1. Sortland kommunestyre vedtar at det tas initiativ til at det igangsettes et regionalt prosjekt for å identifisere konkrete samarbeidsområder innenfor kommunes drift. Dette med hensikt å optimalisere kommunens drift/tjenestetilbud innenfor de tjenesteområder en finner aktuell. Et slikt prosjekt bør ta utgangspunkt i tidligere utredede samarbeidsråder i KIKS rapport, utarbeidet av Vesterålen Regionråd 2. Kommunestyret ber derfor ordfører fremme sak til Vesterålen Regionråd om igangsetting av prosjekt Vesterålen 2020 (KIKS II) De kommuner som vil delta i prosjektet, avklarer og definerer endelig prosjektplan som fremmes for det enkelte kommunestyre for godkjenning, innen utgangen av mars Dersom det er grunnlag for et regionalt prosjekt av undersøkes det om det foreligger mulige prosjektmidler fra fylke eller stat 3. Dersom det ikke er grunnlag for et regionalt prosjekt Vesterålen 2020 skal Sortland og Hadsel kommune, eventuelt andre kommuner i tillegg, gjennomføre de føringer som er lagt i pkt. 1. : Avvik fra ramme budsjett Ved positivt avvik skal deler av mindreforbruket komme enheten til gode ved neste års budsjettering. Eiendom Det utredes ny organisasjonsmodell med kommunalt foretak. Det åpnes for å vurdere tilpasset modell etter dagens struktur dersom denne gjennomføres etter samme prinsipper som en KF modell vil innebære, herunder internfakturering, leieavtaler og profesjonell drift. Det legges frem sak for politisk behandling innen april 2012, med sikte på ny organisering fra Saken ses i sammenheng med mulig KIKS prosjekt. Kommunalteknikk Ved utbedring av vei skal ferdigstillelse av Strandgata prioriteres på 1. plass. Det vurderes å gjennomføre samlet investering på vei for planperioden i løpet av Eventuelt anbud skal legges ut så tidlig at asfaltering og oppgradering kan skje i løpet av første halvår Dersom det er fondsmidler tilknyttet vei skal disse inngå som del av mulig veiløft i perioden. Rådmannen utreder konsekvenser for kommunen av ny rettspraksis som gjelder objektivt ansvar for kommunen for avløpsnett som forårsaker skader hos private. Rådmannen bes legge frem sak om fremdrift for hovedplan vann og avløp. Det gis samtidig en oversikt over oppsparte fondsmidler til dette. Videre skal det for vanntilknytning avklares hvilke vannverk kommunen skal ha ansvar for, og hvilket ansvar kommunen eventuelt skal ha for private vannverk. Oversikt over plan for godkjenning av godkjenning av kommunens vannverk skal inngå i dette.

3 Barnehage Det tilrettelegges for økt etablering av privat/foreldreeid barnehagedrift i Sortland, for til enhver tid å kunne dekke behovet for barnehageplasser både fra egen kommune samt våre nabokommuner. Private og offentlige barnehager skal likebehandles også når det gjelder satser. Det legges frem sak om dette for politisk behandling slik at det vil få virkning fra og med Samlet ramme til barnehager skal ikke oppjusteres. Det skal skje en omfordeling mellom tilskudd til offentlige og private barnehager slik at det er lik sats. Kultur Årsbudsjett Det settes av kroner til henholdsvis kulturpris og idrettspris som hver er like store. Inndekning gjennom vakanse stab. Både kulturpris og idrettspris skal innarbeides som fast ordning, og deles ut årlig. Det utredes mulighet for å åpne svømmehallen og idrettsanleggene i helger og skoleferier. Finansiering skjer ved samarbeid mellom kommunen, frivillige lag og organisasjoner, og billettinntekter som til sammen dekker selvkostnad for kommunen. Ved tildeling av spillemidler skal frivillig innsats og dugnad være et viktig kriterium. Det utredes strategisk idrettsplan Utdanning Årsbudsjettet 2012 Rammen kuttes flatt etter føring fra rådmannen. Inndekning skal skje ved mulig omorganisering av ledelse, kutt i skoleadministrasjon og vakanser. Økonomiplanen Det ønskes egen sak på omorganisering av skoleledelse, med mulig endret virkning fra skoleåret 2013/ : Skolestruktur Skolestrukturen i Sortland skal beholdes. Det skal ikke opprettes oppvekstsenter. 2: Utredning av dagens skolemodell Rådmannen bes fremme forslag til mandat for utredning av dagens modell. Mandatet kan blant annet inneholde vurdering av: 1. Forslag til sett av kvalitetsindikatorer samt mål for faglig kvalitet der skolene i Sortland skal ligge i Norgestoppen. 2. Økt lærertetthet 3. Plan for etter- og videreutdanning av lærere 4. Samordnet ledelse og administrative ressurser i grunnskolen 5. Flyt av kompetanse mellom skoler 6. Prinsipper for o skoleledelse o faglig kompetanse og sammensetning o rekruttering

4 7. Dreie ressursbruk: o fra SFO og skoleskyss, over til ordinær undervisning og skolelokaler. o fra spesialundervisning, over til ordinær undervisning fra dagens nivå som er på rundt 1 av 5 timer, til maksimalt 1 av 8 timer i løpet av planperioden 8. Sammenhengen mellom spesialundervisning, adferdsproblematikk, trivsel og sykefravær, samt tiltak for å nå vedtatte mål for disse områdene 3 - Skolebygg Forvaltning av skolelokaliteter samt uteområder forventes lagt inn som en del av kommunens eiendomsforvaltning. Det vises til punktet i dette dokumentet om Eiendom. Helse og Familie Årsbudsjettet 2012: Private legehjemler økes fra 1 til 3 Det legges frem sak for innføring av system for time på dagen ved kommunale legekontor. Omsorg Årsbudsjettet 2012: Rammen kuttes flatt med de føringer rådmannen har gitt, med følgende korrigeringer og føringer: Privat avlastning av funksjonshemmede barn opprettholdes med 50 %. Opprettholde 70% koordinatorstilling ( ). Når det gjelder kjøkkenet på Lamarktunet, så skal dette i utgangspunktet drives etter selvkostprinsippet. I løpet av 2012 bør det være mulig å kutte utgifter til kjøkkendrift med minimum ca kr Inndekning beregnes herav til kr ,-. Øvrig nødvendig inndekning gjennom kutt i administrasjon/lederstilling, samt reduksjon i sykefravær Rådmannen bes legge frem helhetlig vurdering av kjøkkendrift, samt produksjon og levering av middag til kunder i kommunen. Alternativt hvordan brukernes behov kan dekkes. Mulig investering og oppgradering av maskinpark på hovedkjøkken sees i denne sammenhengen. Økonomiplan Som følge av samhandlingsreformen må det ses på strukturelle endringer for å møte fremtidens behov. For bygging av carport vurderes alternative løsninger til offentlige investering. Myndighet overordnede kommunedelplaner Revisjon av plan for spredtbygde områder igangsettes i Det skal være bred folkelig deltakelse. Mulig budsjettmessig effekt innarbeides ved budsjettregulering. Kystsoneplan det vurderes behov for revisjon av planen samt mulig regionalt samarbeid. Frikjøpsordning parkering Parkering

5 Rådmannen bes legge frem sak om størrelse på garantier som er stillet i forbindelse med frikjøpsordning for parkering i Sortland. Det skal videre legges frem en drøftingssak for planlagt bruk av parkeringsmidlene, samt ordningens videre status. Stab : Innovasjon og IKT Rådmannen bes legge frem vurdering av 1. Effektiviseringsgevinster som følge av a. Vedtatt strategi for IKT i. Gjennom å erstatte manuelle prosesser og rutiner ii. Økt koordinering iii. Forventet tidsaspekt for økonomisk gevinst b. Innovasjon: Belønning av kommunens medarbeidere for å gjennomføre bedre og mer effektive løsninger c. Kommunestyrets vedtak om satsing på forebygging 2. Kommunens behov for strategisk IKT og systemkompetanse 3. Hvordan kommunen kan utvikle og sikre systematisk innbyggerdialog, inkludert sosiale media 4. Erstatte sakspapirer med elektronisk utsendelse : Næringsutvikling Rådmannen bes legge frem sak om næringsutvikling. Fokus skal være på 1. Kommunens rolle som tilrettelegger 2. Plansaker og byggesaksbehandling skal vurderes særskilt 3. Næringsfond 4. Fremdrift for rullering av strategisk næringsplan 5. Kompetanse og høyere utdanning Rådmannen legger frem sak med oversikt over eksisterende næringsareal samt plan for videre utbygging og planlegging av næringstomter i Sortland kommune. : Prosjektmidler Rådmannen bes legge frem sak om hvordan kommunen kan legge til rette for, eller delta, i prosjekter som er eksternt finansiert. Eksempelvis gjennom Fylket, Stat og øvrig offentlig og privat virkemiddelapparat. Personalbank Ordningen med personalbank videreføres ikke. Midler avsatt til dette formål for 2012 blir stående som udisponert for å dekke eventuelle kostnader i forbindelse med avvikling av ordningen. Det forutsettes at Sortland kommune gjennomfører planlagt nedbemanning i tett samarbeid med organisasjonene og NAV. Pensjon og bank Det foretas en fullstendig gjennomgang og analyse av kommunenes pensjonsforpliktelser og leverandør. Det gjennomføres anbud på valg av pensjonsleverandør med sikte på mulig skifte.

6 De samme vurderingene gjøres rundt kommunens bankforbindelser

7 INVESTERING 1. Investeringsrammen økes med 1 million: a. Skole i. Det avsettes kr til utenomhusplan for Sortland barneskole. ii. Videre tiltak som følge av utenomhusplan legges frem når denne foreligger. 2. Reguleringsplaner: a. Det avsettes kr til oppstart planarbeid for gangvei Strand- Sigerfjord. b. Det avsettes kr til oppstart planarbeid for gangvei Sortlandsbrua. 3. Økning i investeringsramme skjer gjennom økt låneopptak.