ÅRSMELDING Del 2 resultatenhetenes årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 2. mai 2013 var en æra over, da ble teknisk enhet lagt ned, og innlemmet i administrasjonsenheten. Som en del av denne omstruktureringen ble teknisk servicekontor etablert, og er en viktig del av kommunens publikumsrettede tjenester. Herøy kommune

2 - 2 -

3 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR HERØY KOMMUNE FOR FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN ADMINISTRASJONSENHETEN HERØY BARNEHAGE HERØY SKOLE KULTURSKOLEN I HERØY HERØY HELSESENTER HJEMMETJENESTEN I HERØY NAV HERØY HERØY SYKEHJEM TEKNISK ENHET FINANSFORVALTNING...49 INVESTERING

4 RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR HERØY KOMMUNE FOR 2013 Innledning 2013 har vært et aktivt arbeidsår for Herøy kommune. Det er lagt ned et stort arbeid med revisjon av kommuneplanen samfunnsdelen og arealdelen. Det har videre vært arbeidet aktivt med nye samferdselsløsninger for Herøy som nytt fergeopplegg fra og inneledende arbeid med konseptvalgsutredning for fastlandsforbindelse for Herøy har som foregående år vært et stramt budsjettår der det var avsatt 7,9 mill kr fra disposisjonsfondet for utbalansere budsjettet. Årsaken til dette er utsatte bemanningsreduksjoner og fullføring av tunge prosjekter. Nedbemanningen har fortsatt i De siste stillingsreduksjonene tas i Regnskapet for 2013 er gjort opp med et mindreforbruk på 5,2 mill kr etter avsetning av 3 mill kr til fond for pensjonspremieavvik. Driften har vært megetgod i Samlet var det ingen avvik. Etter flere med befolkningsvekst fikk Herøy en befolkningsnedgang på 1,5 % i Dette skyldes i hovedsak effektivisering av driften ved Marine Harvest. Bolystprosjektet er videreført i 2013 og avsluttes i Kommunen har høstet mye positiv omtale for prosjektet og kommunens omdømme er sterkt forbedret. Kommunens deltakelse i Husbankens stimuleringsordning for økt boligbygging har gitt meget positive resultater. Stadig flere boliger bygges i privat regi. Det er gjort noen justeringer av avtaler innenfor de interkommunale ordningene. De interkommunale ordningene virker tilfredsstillende. Styringsformen av vertskommunetiltakene er noe krevende. PPT er nå omorganisert til vertskommunemodellen med Alstahaug som vertskommune. Sykefraværet har gått ned til 4,7 %. Dette er resultatet av et godt og systematisk arbeid i alle ledd i organisasjonen. På tross av stramme budsjetter og hardt arbeidspress i organisasjonen produserer vi gode og kostnadseffektive tjenester. Herøy kommune ligger godt an i forhold til andre kommuner i KOSTRA-rapporteringen

5 Viktige saker til behandling Kommunestyret har hatt 4 møter og behandlet 27 saker i Viktige saker i 2013: Vennskapsavtale Murter Kornati Åsen boligfelt kostnader og finansiering Detaljregulering for Skardsøya industriområde og masseuttak Herøy vannverk 10. byggetrinn Høydebasseng Langåsen Regnskapsavslutningen 2012 Revidert nasjonalbudsjett konsekvenser for Herøys økonomiplan Tertialrapport pr Kystplan Helgeland Tertialrapport pr Tilstandsrapport for oppvekstsektoren Høsten 2013 Etablering av Helgeland Friluftsråd Anmodning om bosetting av flyktninger i Etablering av Helgeland Havn IKS Budsjett 2014/Økonomiplan Samarbeidsavtale IKT Evaluering av barnevernstjenesten Økonomisamarbeid i HALD Ny revisjonsordning for Herøy kommune Eierskapsmelding for Herøy kommune Valg av barne- og ungdomsråd Omstilling Organisasjonen har vært gjennom en stor omstilling fra 2008 og fram til i dag med reduksjon av 23 stillinger. Den største reduksjonen har kommet i administrasjonsenheten. For å minske presset på enhetslederne og administrasjon er det tilført nye resurser til personal og økonomi. Omsorgs- og helsesektoren har blitt påført nye oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Dette har presset fram økning i bemanningen på disse områdene. Økning i barnetallet har også presset fram økning av bemanningen i barnehagen. Nye oppgaver som følge av samhandlingsreformen har blitt løst på en meget tilfredsstillende måte. Organisasjonen er i ferd med å innrette seg på nye oppgaver i forbindelse med øyeblikkelig hjelp. Innføringen av nye turnuser på omsorgssektoren har vært krevende for hele organisasjonen. Det er gjennomført evaluering av ordningen. Resultatet er i overvekt positiv. Vi har også oppnådd en kostnadsmessig gevinst. Den største gevinsten har vi imidlertid oppnådd ved mindre deltid; færre små deltidsstillinger. Omorganiseringen av teknisk enhet ble gjennomført pr De ansatte ble overført til administrasjonsenheten. Enhetsleder teknisk ble omgjort til kommunalleder teknisk. Det ble etablert et teknisk servicekontor som førstelinjetjeneste for publikum i tekniske spørsmål. Tilbakemeldingene både fra publikum og ansatte er svært positive. Statens overføringer til småkommuner under hardt press. Dette presser disse kommunene til stadig nye nedbemanningstiltak. Med bakgrunn i dette kan det bli vanskelig å opprettholde et forsvarlig tjenestenivå. Dette framtvinger interkommunalt samarbeid i stadig større omfang

6 De interkommunale løsningene fungerer tilfredsstillende. Rapporteringsrutinene og styringen er krevende. PPT er nå organisert etter vertskommunemodellen med Alstahaug som vertskommune. Organiseringen av revisjonstjenesten er under utredning. Økonomi Regnskapet for 2013 ble gjort opp med et mindreforbruk på kr Mindreforbruket framkommer ved at det er brukt kr av disposisjonsfondet og at det er avsatt kr til dekning av pensjonspremieavvik. Etter dette framkommer et reelt overskudd på kr Mindreforbruket konkluderer et resultat som er kr bedre enn budsjettert. Hovedgrunnen for det gode resultatet er økt rammetilskudd på kr , andre statlige overføringer kr større en budsjettert, større skatteinntekter kr , kr i mer renteinntekter og utbytte enn budsjettert og kr i mindre renteutgifter. Driften har totalt et mindreforbruk på kr Dette fordeler seg slik: Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Herøy barnehage - 20 Herøy skole Kulturskolen i Herøy + 34 Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy NAV Herøy Herøy sykehjem + 50 Teknisk enhet Totalt Driften i Herøy kommune har vært meget bra. Enhetene styres hårfint i forhold til budsjettene. Trass trange rammer er det en meget god drift med en sterk innsats fra de ansatte. Som nevnt i innledningen er Herøy kommune akkurat i balanse. Vi må derfor fortsette innsatsen med effektivisering for å klare stadig strammere rammer som framkommer av vedtatt økonomiplan. Internkontroll Kommunen har et dokumentert internkontrollsystem. Hovedelementet i økonomistyringen er: - Politisk styringssystem og delegeringsreglement - Administrativt delegasjonsreglement - Økonomireglement for Herøy kommune - Reglement for finansforvaltning Den daglige overvåkingen skjer gjennom vårt elektroniske fakturabehandlingssystem og forvaltningen av dette

7 En gang i måneden gjennomfører rådmannen regnskapskontroll med kommunalledere, regnskapsmedarbeider og enhetsledere. Avvik analyseres helt ned på detaljnivå: faktura eller annet regnskapsbilag. Kontrollen dokumenteres gjennom protokoll fra møtet. Det gjennomføres systematisk kontroll av tildelte myndigheter og konto og rapporteringstilganger. Kommunen har besluttet å gå til anskaffelse av et elektronisk dokumentasjonssystem som også kan benyttes til avviksbehandling. Personal I 2013 hadde Herøy kommune 140 årsverk i faste stillinger. Antall ansatte har variert litt over året men ligge på et snitt på rundt 170 ansatte inklusiv vikarer. Bemanningen er siden 2008 skåret ned ca. 20 stillinger. Samtidig har det skjedd styrkinger på omsorgssektoren og helsesektoren som følge av samhandlingsreformen. Bemanningen i skolen og barnehagen er økt som følge av økt bosetting og økt barnetall. Administrasjonsenheten med teknisk er også tilført økte ressurser på grunn av arbeidspress og restanser i saksbehandlingen. Det er økt med 1,7 årsverk siden % av de ansatte er kvinner mens det er 24 % menn. Gjennomsnittsalderen for de ansatte er 46,6 år, en økning på 0,7 år på et år. Vi har hatt en reduksjon i sykefraværet på 2,2 % fra 2012 og er nå nede på 4,7 %. Reduksjon i sykefraværet gjelder i hovedsak legemeldt langtidsfravær. Dette er et resultat av målrettet utviklingsarbeid der kommunen har jobbet for å redusere sykefraværet gjennom systematisk oppfølging av ansatte som er sykemeldt. Kommunen har for tredje gang gjennomført en grundig medarbeiderundersøkelse. Resultatene er jevnt over gode foruten noen få unntak. Totalresultatet er godt sammenlignet med landsgjennomsnittet. Enhetene analyserer nå resultatene med sikte på å lage handlingsplaner for ytterligere forbedringer. Likestilling Blant de ansatte er 24 % menn og 76 % kvinner. Kommunens ledergruppe hadde ved årsskiftet 9 medlemmer, 4 menn og 5 kvinner. Det kan være grunnlag for legge inn en innsats for å rekruttere flere menn i de kvinnedominerte yrkene. Gjennomføringen av ny turnusplan på omsorgssektoren har vært vellykket. Dette har ført til at flere har fått større stillinger og små deltidsstillinger er redusert. Dette har gitt bedre arbeidsforhold for flere kvinner. Kommunen fortsetter å praktisere likestillingen i lønnspolitikken for å sikre lik lønn for likt arbeid. Den sist gjennomførte medarbeiderundersøkelsen påpeker ingen utfordringer med manglende likestilling i organisasjonen. Etnisk likestilling Kommunen legger i sine planer vekt på lik behandling av grupper av befolkningen med ulik hudfarge og etnisk opprinnelse. Det bor ca. 30 flyktninger i kommunen. I tillegg har kommunen fått stor arbeidsinnvandring fra Polen og Baltiske stater. Andelen av innvandrere i kommunen har nå passert landsgjennomsnittet og er oppe på 12,1 %. Kommunen har iverksatt flere tiltak for disse nye innbyggerne. Vi registrerer imidlertid store utfordringer med stor arbeidsledighet og flere barnefamilier med - 7 -

8 lav inntekt. Det må innrettes en innsats på dette området. Etikk Etiske retningslinjer for kommunen nærmer seg nå fullførelse og vil bli iverksatt i Diskriminering Diskriminering og mobbing er også kartlagt i siste medarbeiderundersøkelse. Det er ikke registrert noen utfordringer på dette området i organisasjonen. Situasjonen er også tilfredsstillende i skolen. Ledergruppen har en kontinuerlig oppfølging arbeidsforhold ved at dette blir avstemt og drøftet i alle ledermøter. Alle avdelingsledere er pålagt å gjennomføre det samme i avdelingsmøter. Det er ikke registrert noen utfordringer med diskriminering i lokalsamfunnet. Utfordringer framover Herøy kommune har fortsatt en stram økonomi selv om en har klart å avsette noen reserver på fond. Utsiktene til stadig strammere rammer krever stadig effektivisering i organisasjonen. Herøy får en sterk vekst i antall eldre over 80 år i perioden Det er igangsatt planlegging for å møte denne situasjonen. Det vil fortsatt være en stor utfordring å holde folketallet oppe og sikre arbeidskraft til næringslivet. Vi må også i framtiden legge til rette for stor arbeidsinnvandring. Den nye regjeringen har igangsatt en prosess med endring av kommunestruktur. De har også varslet endringer i overføringene til kommunene. Dette skaper store utfordringer i økonomiplansammenheng. Tilsyn og kontroll Kommunen har i 2013 hatt følgende tilsyn: Arbeidstilsynet: Herøy Helsesenter Fylkesmannen: Herøy barnehage Mattilsynet: Herøy vannverk Herøy Roy Skogsholm Rådmann - 8 -

9 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Folkevalgte styringsorgan er en egen enhet som forvaltes av rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Lønn og godtgjørelser til politiske organ. - Tilskudd til politiske partier - Prosjekter Oppfølging av tiltak i kommuneplanen prosjektleder økt bosetting Kommunedelplan for økt bosetting /5.1 Prosjektledelse/kontor bosetting og inkludering 1.2 Partnerskapsprosjektet Folketallsutvikling og tilflytting Herøy kommune har i perioden engasjert en prosjektleder i 100 % stilling som har hatt som oppgave å ivareta følgende oppgaver: Å være kontaktperson for tilflyttere, gjøre relevant informasjon tilgjengelig og gi hjelp til nye innbyggere i kommunen. Ledelse av alle tiltak knyttet til økt bosetting Utarbeide oversikt over registrerte og ikke-registrerte innbyggere. Prosjektet ble avsluttet i Omdømmeprosjekt Oxford Research / Distriktssenteret har gjennomført en omdømmekartlegging i Herøy. Rundt 300 personer har gitt tilbakemelding og resultatene er i hovedsak positive. 2.2 Positivitetstiltak i Grendene Ikke prioritert i økonomiplan 2.3 Prosjekt i skolen; Hjemme best Ikke prioritert i økonomiplanen mitt eget hav av muligheter. 2.4 Kommunen som tjenesteyter Sektorplan Effektiv forvaltning levere på forventing 2.5 Inspirasjonshelg Ikke prioritert i økonomiplan 2.6 Kommunisere mulighetene Herøyfjerdingen blir aktivt brukt for å informere om muligheter. 2.7 Feiring av de små framskritt Ikke gjennomført i Stedsutvikling: Herøy verdens Ikke prioritert i økonomiplan vakreste kommune 2.9 Markedsføring Annonser har vært kjørt i lokalaviser. Vi har fått mange positive reportasjer i lokalaviser. Prosjektet har presentert og profilert Herøy i en rekke møter og konferanser: Nordlandskonferansen var den største med 300 deltakere

10 3.1 Gründerkurs Herøy er prosjekteier for Internasjonal Gründerskole. Finansiert med kr fra partnerskap HRR. Tiltaket ble gjennomført høsten Fond for etablererlån elev/ungdom/studentbedrift 3.3 Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser kontorfellesskap 3.4 Varierte arbeidsplasser ved pendling 4.1/4.2 Kommunal tilrettelegging for bygging/ Markedsføre ledige tomter og boliger for salg/leie 4.3 Prioritert behandling av saker for boligbygging Ikke prioritert i økonomiplan. Men kommunen får årlig støtte fra Fylkesmannen til entreprenørskapstiltak i skolen. Vi har avsatt kr i 2013 til eget gründerfond. Rapport utarbeidet Tiltaket er gjennomført ved politiske prosesser som har ført til bedre hurtigbåt- og ferjetilbud, som har styrket pendlermulighetene for innbyggerne i Herøy. Herøy er med i prosjektet «Boligetablering i distriktene», som medfører at kommunen eller private kan søke om tilskudd til boligbygging. Prosjekter i Herøy er tildelt til sammen 3,3 mill. i løpet av 2012 og Herøy kommune har omstrukturert tekniske tjenester, og etablert et eget teknisk servicekontor for å øke kapasiteten og bedre kommunale tjenester. Vedtatt i arealplanen 4.4 Tilrettelegging for nye attraktive tomter 4.5 Oppkjøp og klargjøring av Kommunen har kjøpt boligområde i Åsen. attraktive tomter Tomter er under opparbeidelse. 4.6 Boligbyggerskolen inkl. tomt Boligbyggerskolen ble gjennomført i april/mai Tilrettelegging for friluftsliv og turisme Kommunen satser gjennom prosjektet «Ut i Øyan». Denne satsingen er overtatt av Herøy og Dønna kommune i fellesskap. Det er utarbeidet en egen handlingsplan for prosjektet. 5.2 Velkomstpakke Innflytterne og også nyfødte får en liten oppmerksomhet for å vise at de er velkommen i form av Herøyskjorten / body, kart over Herøy, velkomstbrosjyre med liste over lag og organisasjoner, huskeliste og annen nyttig informasjon, samt gavekort fra butikker og bedrifter i Herøy. Møtestedet har ansvaret for utdelingen. 5.3 Norskkurs Møtestedet tilbyr norskkurs tilrettelagt for arbeidsinnvandrere. Kurset består av gruppeundervisning og individuell opplæring

11 5.4 Integrering og inkludering i skole og barnehage For rask integrering blir innflyttede elever umiddelbart tatt inn i skolen, før flyttemelding/registrering er godkjent. Det blir gitt tilbud om gratis ukentlige besøksdager i barnehagen for barn sammen med foreldre. 5.5 Innflytterdag Ikke gjennomført i Inkludering i lag, foreninger, aktiviteter, fritidstilbud 5.7 Inkludering i nærmiljøet fadderordning Det er gjennomført et møte i løpet av 2013, men tiltaket er ikke gjennomført i den grad som det var planlagt. Det er gjennomført forsøk med fadderordning, men interessen hos målgruppen var liten, og tiltaket er derfor avviklet. 5.8 Integrering i arbeidslivet Kommunen har gjennomført arbeidspraksis for flykningene som en del av introduksjonsprogrammet. 5.9 Gründerkurs for innvandrere Oppstartet 5.10 Boligbyggerkurs for innvandrere Ble gjennomført som en del av tiltak Kommunikasjon hva skjer i Egen Facebookside på engelsk. Herøy 5.12 Møteplass Møtestedet/den gamle barnehagen var ment å være et møtested også på kveldstid mellom tilflyttere og Herøyfjerdinger. Dette ble for lite brukt i forhold til ressurser vi har. Møtestedet er åpent på dagtid og blir benyttet mer og mer. Det er blitt arrangert forskjellig aktiviteter på kveld og helg. Quiz, kurs i matlaging, osv. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Folkevalgte styringsorgan 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Prosjekt økt bosetting 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SUM 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i kr Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorg Politisk virksomhet Prosjekt - økt bosettin Herøy 150 år Kommune og stortingsval Interkommunale tjeneste Råd for eldre og funksj Barne- og ungdomsrådet Reserverte tilleggsbevi T o t a l t

12 Avviksforklaring: 1021 Prosjekt økt bosetting Avviket skyldes i stor grad gjennomføringen av prosjektet «Internasjonal gründerskole», som ble finansiert gjennom eksterne midler. Regnskapet for 2013 viser et lite overforbruk på kr Kommune og stortingsvalg Er brukt kr ,- mindre enn budsjettert Reserverte tilleggsbevilgninger Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger budsjetteres i dag på ansvar 1051 Reserverte tilleggsbevilgninger, mens utgiftene regnskapsførers på ansvar 1000 Folkevalgte styringsorgan, og andre steder. Det ble totalt bevilget kr ,- i Konklusjon Totalt sett går enheten med et overskudd på : Det skyldes i hovedsak mindre forbruk på enkelte poster. KOSTRA-tall Brutto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet i % av totale brutto driftsutgifter Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i % av totale netto driftsutgifter Lønn styring og kontrollvirksomhet i % av totale lønnsutgifter Brutto driftsutgifter politisk styring per innbygger KG ,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,1 2,6 2,8 2,7 2,3 2,1 1,7 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1, Andelen av kommunens netto driftsutgifter som går til administrasjon har i perioden 2010 til 2013 gått ned med 0,7 %. Vi ligger likevel noe over gjennomsnittsnivået for kommunene i KOSTRA-gruppe

13 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Overordnet administrasjon - Regnskap, innkreving, kasse - Personal og lønn - Informasjon - IKT - Flyktninger - Drift av administrasjonsbygg - Diverse fellesoppgaver - Overordnede oppgaver innen barnehage og skole - Overordnede oppgaver innen helse, sosial og omsorg - Legeskyssbåten - Fysioterapi - Revisjon - Næringsarbeid - Husbankordninger - Drift av idrettshall - Bibliotek - Kulturvern - Kulturaktiviteter - Barne- og ungdomstiltak - Tilskudd til trossamfunn Oppfølging av tiltak i kommuneplanen - Rådmannen Kommunedelplan for næringsutvikling Forbedring av ferge og Prosessen er igangsatt hurtigbåttilbudet 1.2 Realisere fastlandsforbindelse med Prosessen er igangsatt tunnel Herøy Alsten 1.3 Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Prosessen er igangsatt 1.4 Stamflyplass på Helgeland / utvide Prosessen er igangsatt Stokka flyplass 1.5 Oppgradere veger og bruer i Herøy Prosessen er igangsatt 1.6 Fjerning av flaskehalser for Prosessen er igangsatt næringstransport på Herøy 1.7 Bedre bredbåndsdekning gjennom fiberkabel 2.1 Utvikle reiseliv med basis i kystkultur 2.2 Kommunen skal være et koblingspunkt mot risikovillig kapital og virkemiddelapparatet Byggetrinn 1 ferdigstilt. Byggetrinn 2 ferdigstilles medio Byggetrinn 3 er endret til mobilt bredbånd med dekning sør-øyene. Netcom er antatt som leverandør av byggetrinn 3. Prosessen er igangsatt Pågående prosess

14 2.3 Gjennom arealplanen bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutvikling Pågående prosess 2.4 Stimulere til interkommunalt Pågående prosess samarbeid 2.5 Nettverksbygging Pågående prosess 3.1 Stimulere til lokalt eierskap innen Pågående prosess næringslivet 3.2 Tilrettelegge for satsing på nye Pågående prosess marine arter innen oppdrett og fiskeri i areal- og kystsoneplan 3.3 Bidra til gjenoppbygging av Pågående prosess fiskerinæringen 3.4 Videreutvikle Herøy Marine Pågående prosess Næringspark på Hestøy 3.5 Stimulere til rekruttering av ungdom Ikke prioritert i økonomiplanen til havbruk og fiskeri 4.1 Bidra til kompetanseutvikling i Pågående prosess lokalt næringsliv 4.2 Jobbe for statlige arbeidsplasser Pågående prosess 4.3 Tilrettelegge for Pågående prosess forskningsarbeidsplasser i Herøy 4.4 Kartlegging av ungdom/utdanning Pågående prosess for etablering i Herøy 4.5 Samarbeid med Pågående prosess utdanningsinstitusjoner 5.1 Få bygd flere boliger gjennom Pågående prosess HerBo AS Kommunedelplan for økt bosetting Prosjektledelse Tiltaket har vært iverksatt siden Prosjektledelsen for Økt bosetting går ut Herøyfjerdingen Det arbeides kontinuerlig med å utvikle og forbedre nettavisen. Det er per i dag satt av en ressurs på 50 % stilling til dette arbeidet. 3.4 Varierte arbeidsplasser ved pendling Det jobbes kontinuerlig med å bedre kommunikasjonsmulighetene i kommunen. 4.1 Kommunal tilrettelegging for bygging Startet opp kommunalt eid boligselskap HerBo AS som ivaretar dette. 4.5 Oppkjøp og klargjøring av attraktive Pågående prosess tomter 5.1 Kontor bosetting og inkludering Pågående prosess

15 Sektorplan for effektiv forvaltning Evaluering av organisasjonsmodell teknisk enhet Det er gjennomført en grundig evalueringsprosess i løpet av 2012, og teknisk enhet er omorgansiert med virkning fra og med Tilbakemelding skal skje innen Pågående prosess tidsfrist definert i forvaltningsloven 4.1 Rutiner for brukerhenvendelser Det arbeides kontinuerlig med å forbedre 4.3 Videreføre utvidet bemanning innen kart- og oppmåling inntil arbeidet er ajourført 6.2 Avsette midler til kompetanseheving i budsjettet kommunens service til innbyggerne. Pågående prosess Tiltaket avventes til arbeidet med en strategisk kompetanseplan for kommunen er ferdigstilt. Sektorplan for helse, sosial og omsorg Utrede frivillighetssentral/vaktmester Det er opprettet en frittstående frivillighetssentral i kommunen, der kommunene er største bidragsyter. 4.5 Etablere nytt helsesenter Ikke prioritert i økonomiplanen 4.6 Kompetanseplan for kommunalt ansatte Tiltaket avventes til arbeidet med en strategisk kompetanseplan for kommunen er ferdigstilt. Sektorplan for oppvekst og kultur Markedsføre Herøy som en levende Kontinuerlig prosess kystkultur 6.1 Kompetanseplan for kommunalt ansatte Tiltaket avventes til arbeidet med en strategisk kompetanseplan for kommunen er ferdigstilt. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Ombygging/tilbygg av Herøyhallen Forprosjekt bibliotek/ studiesenter/ voksenopplæring/ svømmehall Turstier Ballbinge Sør-Herøy Det er søkt om spillemidler for 2013, men kommune ble ikke prioritert. Det vil bli søkt på nytt for dette tiltaket i Under arbeid. Ikke prioritert i økonomiplanperioden Ikke prioritert i økonomiplanperioden

16 Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunalleder 2/ enhetsleder kultur Sektorplan for effektiv forvaltning Tjenestebeskrivelser Dette ble gjennomført og innført med igangsetting av nytt kommunalt nettsted i april Oppgradering av hjemmeside Herøy kommune har i samarbeid med de andre HALD-kommunene investert i et nytt system for kommunale nettsider som ble satt i drift i april Brukerundersøkelser annet hvert år Barnehagene bruker dette verktøyet årlig og har gjennomført undersøkelse i 2008, 2009 og Kommunen gjennomførte følgende undersøkelser i 2013: Brukerundersøkelse i barnehagene (49 delt.) Brukerundersøkelse psykisk helse (9 delt.) 3.2 Ta i bruk KS sitt Tiltaket er ikke gjennomført i undersøkelsesverktøy fullt ut til innbyggerundersøkelser og lokaldemokratiundersøkelser 3.3 Tilbakemelding skal skje innen Kontinuerlig prosess. tidsfrist definert i forvaltningsloven 4.2 Tilby bruk av elektroniske skjema I løpet av 2013 har kommune tatt i bruk løsning for elektroniske skjema, og har så langt fått på plass skjema på følgende områder: Søknad barnehage Søknad kulturskole Søknad SFO Søknad pleie- og omsorgstjenester Flere skjema vil bli innført i løpet av Bevisstgjøring av ansatte gjennom Kontinuerlig prosess. analyse av brukerundersøkelsen 6.1 Utarbeide kompetanseutviklingsplan Under arbeid. for den enkelte enhet Sektorplan for helse, sosial og omsorg Kompetanseplan for kommunalt ansatte Rådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe som består av følgende: Geir Berglund (Kommunalleder 2) Siv Nilsen (Kommunalleder 1) Wenche Jørgensen (Leder sykehjem) Åge Johansen (HTV UF) Synnøve Larssen (HTV Fagforbundet) Planen er i stor grad ferdigstilt, og vil bli sendt på høring våren

17 Sektorplan for oppvekst og kultur Utarbeide og gjennomføre gode rutiner for samarbeid mellom kommune og KFU Kommuneadministrasjonen har hatt en plan om faste drøftingsmøter 4 5 ganger i året der skole, KFU, Utdanningsforbundet og kommunenivået deltar. Dette har bare delvis blitt gjennomført i Utarbeide en handlingsplan for kommunen og privat næringsliv når det gjelder rekruttering av lærlinger Samlokalisere skole og bibliotek og etablere studiesenter i Herøy 2.2 Lage kart over oppmerkede turstier i Herøy og tilrettelegge for funksjonshemmede der det er mulig 2.4 Ny lokalisering av ungdomsklubben Arbeidet er ikke påbegynt. Nye lokaler for biblioteket i forbindelse med skolen var ferdig utredet våre 2013, og ombygging startet på slutten av året Biblioteket er nå etablert i nye lokaler i februar Kommunen deltar i et regionalt samarbeid om turkart og turinformasjon på nett. Dette er ikke prioritert i økonomiplanen. og et utvidet aktivitetstilbud 4.1 Bedre skilting av lokale stedsnavn Ikke prioritert i økonomiplanen 4.2 Dokumentasjon av lokal kulturarv Ikke prioritert i økonomiplanen Ressursinnsats Personalressurser per Rådmannens kontor 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 Servicekontoret 6,00 6,00 6,40 6,20 6,2 Informasjon 1,00 1,00 1,00 0,00 0,50 EDB-kontor 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 Administrasjonsbygget (renhold) 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 Folkehelsearbeid 0,00 0,00 0,00 0,20 0,50 Legeskyssbåten 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 Næring 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Idrettshall 0,50 0,30 0,30 0,00 0,00 Bibliotek 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Barne- og ungdomstiltak 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Til sammen 20,46 18,51 12,91 11,61 12,91 Sykefraværet ved Administrasjonsenheten var på 2,1 % i Dette er meget bra, og det har vært slik over tid. Sykefraværet i 2012 var også på 2,1 %

18 Økonomiske ressurser (i hele tusen) 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i kr Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole felles Barnehage felles Interkommunale tjeneste Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Folkehelsearbeid Samhandlingsreformen Næringsfond i Næringsarbeid Næringsfond ii Bibliotek Kulturvern Andre kulturaktiviteter Barne- og ungdomstiltak Tilskudd trossamfunn Totalt Avviksforklaring: 1000 Rådmannens kontor Overforbruket på rådmannens kontor kr skyldes i hovedsak økte utgifter til lønn og KLP Servicekontoret Ansvarsstedet gikk med et samlet overskudd på kr Dette skyldes i hovedsak at det er satt av kr kjøp av tjeneste til innbinding av protokoller for å lukke avvik fra statsarkivet, men utgiftene i 2013 ble mindre enn antatt. Utgiftene til økonomisamarbeidet økte som en konsekvens av revisjon av avtalen som er behandlet av kommunestyret Fellesutgifter data Overforbruk på kr ,- skyldes økte utgifter til dataprogrammer og datamaskiner Fellesutgifter personal Overskuddet på kr ,- skyldes at enkelte utgifter er feilført på diverse fellesutgifter. Det var i budsjettet avsatt ,- til velferdsmidler for ansatt. Det er brukt ,- til velferdstiltak på den enkelte enhet, men det viste seg å være vanskelig å få avviklet ett felles arrangement for alle ansatte i I tillegg er det brukt ubrukte kursmidler og lavere personforsikring

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Økonomiplan. Vedtatt av kommunestyret den 17.12.13 i sak 20/13. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Vedtatt av kommunestyret den 17.12.13 i sak 20/13. Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2014 2017 og Budsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret den 17.12.13 i sak 20/13 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 INNHOLD VEDTAK... 7 GENERELL DEL... 13 Innledning... 13 Befolkningsendring...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Årsmelding 2014

LEIRFJORD KOMMUNE. Årsmelding 2014 LEIRFJORD KOMMUNE Årsmelding 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR....3 INNLEDNING. 4 POLITISKE ORGAN...4 INTERKOMMUNALT SAMARBEID..5 SENTRALADMINISTRASJONEN...6 ØKONOMI...8 OPPVEKST

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

';.;1.:". I. Årsmelding 2012 Dønna kommune

';.;1.:. I. Årsmelding 2012 Dønna kommune ';.;1.:". I Årsmelding 2012 Dønna kommune INNHOLDSFORTEGNELSE. Rådmannens kommentarer Side 3. økonomiske nøkkeltall Side 4. Organisasjonskart Side 7. Folkevalgte styringsorganer Side 8. Rådmannens stab

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 MARS 2013 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESULTATVURDERINGER... 3 PERSONAL... 10 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 13 RESULTATENHET BARNEHAGE... 22 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING...

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del ÅRSMELDING 2013 Del 1 generell del Bilde fra den høytidelige undertegningen av intensjonsavtale om kommunesamarbeid mellom Herøy kommune og vennskapskommunen i Kroatia, Murter Kornati. Herøy kommune www.

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune

Årsmelding 2013 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..26 Helse- og velferd... 48 Plan- og utvikling

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Måsøy kommune Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Vedtatt av kommunestyret i møte 11.12.14 sak 66/14 Endring vedtatt i kommunestyret 19.03.15 sak 7/15 Innhold Økonomiplan 2015-2018

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Årsmelding 2011 Avlevert rådmannen 27.3.2012 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13 4b Nore og Uvdal kommune N um E DAL mddelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud gård og pensjonat, Uvdal Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010

VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010 VESTBY KOMMUNE ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 20 INNHOLDSFORTEGNELSE VESTBY KOMMUNES ÅRSBERETNING Rådmannens innledning 1 Regnskapsanalyse 2 vurdering kommunen totalt 8 VESTBY KOMMUNES ÅRSMELDING Nøkkeltall

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer