ÅRSMELDING Del 2 resultatenhetenes årsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 2. mai 2013 var en æra over, da ble teknisk enhet lagt ned, og innlemmet i administrasjonsenheten. Som en del av denne omstruktureringen ble teknisk servicekontor etablert, og er en viktig del av kommunens publikumsrettede tjenester. Herøy kommune

2 - 2 -

3 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR HERØY KOMMUNE FOR FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN ADMINISTRASJONSENHETEN HERØY BARNEHAGE HERØY SKOLE KULTURSKOLEN I HERØY HERØY HELSESENTER HJEMMETJENESTEN I HERØY NAV HERØY HERØY SYKEHJEM TEKNISK ENHET FINANSFORVALTNING...49 INVESTERING

4 RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR HERØY KOMMUNE FOR 2013 Innledning 2013 har vært et aktivt arbeidsår for Herøy kommune. Det er lagt ned et stort arbeid med revisjon av kommuneplanen samfunnsdelen og arealdelen. Det har videre vært arbeidet aktivt med nye samferdselsløsninger for Herøy som nytt fergeopplegg fra og inneledende arbeid med konseptvalgsutredning for fastlandsforbindelse for Herøy har som foregående år vært et stramt budsjettår der det var avsatt 7,9 mill kr fra disposisjonsfondet for utbalansere budsjettet. Årsaken til dette er utsatte bemanningsreduksjoner og fullføring av tunge prosjekter. Nedbemanningen har fortsatt i De siste stillingsreduksjonene tas i Regnskapet for 2013 er gjort opp med et mindreforbruk på 5,2 mill kr etter avsetning av 3 mill kr til fond for pensjonspremieavvik. Driften har vært megetgod i Samlet var det ingen avvik. Etter flere med befolkningsvekst fikk Herøy en befolkningsnedgang på 1,5 % i Dette skyldes i hovedsak effektivisering av driften ved Marine Harvest. Bolystprosjektet er videreført i 2013 og avsluttes i Kommunen har høstet mye positiv omtale for prosjektet og kommunens omdømme er sterkt forbedret. Kommunens deltakelse i Husbankens stimuleringsordning for økt boligbygging har gitt meget positive resultater. Stadig flere boliger bygges i privat regi. Det er gjort noen justeringer av avtaler innenfor de interkommunale ordningene. De interkommunale ordningene virker tilfredsstillende. Styringsformen av vertskommunetiltakene er noe krevende. PPT er nå omorganisert til vertskommunemodellen med Alstahaug som vertskommune. Sykefraværet har gått ned til 4,7 %. Dette er resultatet av et godt og systematisk arbeid i alle ledd i organisasjonen. På tross av stramme budsjetter og hardt arbeidspress i organisasjonen produserer vi gode og kostnadseffektive tjenester. Herøy kommune ligger godt an i forhold til andre kommuner i KOSTRA-rapporteringen

5 Viktige saker til behandling Kommunestyret har hatt 4 møter og behandlet 27 saker i Viktige saker i 2013: Vennskapsavtale Murter Kornati Åsen boligfelt kostnader og finansiering Detaljregulering for Skardsøya industriområde og masseuttak Herøy vannverk 10. byggetrinn Høydebasseng Langåsen Regnskapsavslutningen 2012 Revidert nasjonalbudsjett konsekvenser for Herøys økonomiplan Tertialrapport pr Kystplan Helgeland Tertialrapport pr Tilstandsrapport for oppvekstsektoren Høsten 2013 Etablering av Helgeland Friluftsråd Anmodning om bosetting av flyktninger i Etablering av Helgeland Havn IKS Budsjett 2014/Økonomiplan Samarbeidsavtale IKT Evaluering av barnevernstjenesten Økonomisamarbeid i HALD Ny revisjonsordning for Herøy kommune Eierskapsmelding for Herøy kommune Valg av barne- og ungdomsråd Omstilling Organisasjonen har vært gjennom en stor omstilling fra 2008 og fram til i dag med reduksjon av 23 stillinger. Den største reduksjonen har kommet i administrasjonsenheten. For å minske presset på enhetslederne og administrasjon er det tilført nye resurser til personal og økonomi. Omsorgs- og helsesektoren har blitt påført nye oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Dette har presset fram økning i bemanningen på disse områdene. Økning i barnetallet har også presset fram økning av bemanningen i barnehagen. Nye oppgaver som følge av samhandlingsreformen har blitt løst på en meget tilfredsstillende måte. Organisasjonen er i ferd med å innrette seg på nye oppgaver i forbindelse med øyeblikkelig hjelp. Innføringen av nye turnuser på omsorgssektoren har vært krevende for hele organisasjonen. Det er gjennomført evaluering av ordningen. Resultatet er i overvekt positiv. Vi har også oppnådd en kostnadsmessig gevinst. Den største gevinsten har vi imidlertid oppnådd ved mindre deltid; færre små deltidsstillinger. Omorganiseringen av teknisk enhet ble gjennomført pr De ansatte ble overført til administrasjonsenheten. Enhetsleder teknisk ble omgjort til kommunalleder teknisk. Det ble etablert et teknisk servicekontor som førstelinjetjeneste for publikum i tekniske spørsmål. Tilbakemeldingene både fra publikum og ansatte er svært positive. Statens overføringer til småkommuner under hardt press. Dette presser disse kommunene til stadig nye nedbemanningstiltak. Med bakgrunn i dette kan det bli vanskelig å opprettholde et forsvarlig tjenestenivå. Dette framtvinger interkommunalt samarbeid i stadig større omfang

6 De interkommunale løsningene fungerer tilfredsstillende. Rapporteringsrutinene og styringen er krevende. PPT er nå organisert etter vertskommunemodellen med Alstahaug som vertskommune. Organiseringen av revisjonstjenesten er under utredning. Økonomi Regnskapet for 2013 ble gjort opp med et mindreforbruk på kr Mindreforbruket framkommer ved at det er brukt kr av disposisjonsfondet og at det er avsatt kr til dekning av pensjonspremieavvik. Etter dette framkommer et reelt overskudd på kr Mindreforbruket konkluderer et resultat som er kr bedre enn budsjettert. Hovedgrunnen for det gode resultatet er økt rammetilskudd på kr , andre statlige overføringer kr større en budsjettert, større skatteinntekter kr , kr i mer renteinntekter og utbytte enn budsjettert og kr i mindre renteutgifter. Driften har totalt et mindreforbruk på kr Dette fordeler seg slik: Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Herøy barnehage - 20 Herøy skole Kulturskolen i Herøy + 34 Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy NAV Herøy Herøy sykehjem + 50 Teknisk enhet Totalt Driften i Herøy kommune har vært meget bra. Enhetene styres hårfint i forhold til budsjettene. Trass trange rammer er det en meget god drift med en sterk innsats fra de ansatte. Som nevnt i innledningen er Herøy kommune akkurat i balanse. Vi må derfor fortsette innsatsen med effektivisering for å klare stadig strammere rammer som framkommer av vedtatt økonomiplan. Internkontroll Kommunen har et dokumentert internkontrollsystem. Hovedelementet i økonomistyringen er: - Politisk styringssystem og delegeringsreglement - Administrativt delegasjonsreglement - Økonomireglement for Herøy kommune - Reglement for finansforvaltning Den daglige overvåkingen skjer gjennom vårt elektroniske fakturabehandlingssystem og forvaltningen av dette

7 En gang i måneden gjennomfører rådmannen regnskapskontroll med kommunalledere, regnskapsmedarbeider og enhetsledere. Avvik analyseres helt ned på detaljnivå: faktura eller annet regnskapsbilag. Kontrollen dokumenteres gjennom protokoll fra møtet. Det gjennomføres systematisk kontroll av tildelte myndigheter og konto og rapporteringstilganger. Kommunen har besluttet å gå til anskaffelse av et elektronisk dokumentasjonssystem som også kan benyttes til avviksbehandling. Personal I 2013 hadde Herøy kommune 140 årsverk i faste stillinger. Antall ansatte har variert litt over året men ligge på et snitt på rundt 170 ansatte inklusiv vikarer. Bemanningen er siden 2008 skåret ned ca. 20 stillinger. Samtidig har det skjedd styrkinger på omsorgssektoren og helsesektoren som følge av samhandlingsreformen. Bemanningen i skolen og barnehagen er økt som følge av økt bosetting og økt barnetall. Administrasjonsenheten med teknisk er også tilført økte ressurser på grunn av arbeidspress og restanser i saksbehandlingen. Det er økt med 1,7 årsverk siden % av de ansatte er kvinner mens det er 24 % menn. Gjennomsnittsalderen for de ansatte er 46,6 år, en økning på 0,7 år på et år. Vi har hatt en reduksjon i sykefraværet på 2,2 % fra 2012 og er nå nede på 4,7 %. Reduksjon i sykefraværet gjelder i hovedsak legemeldt langtidsfravær. Dette er et resultat av målrettet utviklingsarbeid der kommunen har jobbet for å redusere sykefraværet gjennom systematisk oppfølging av ansatte som er sykemeldt. Kommunen har for tredje gang gjennomført en grundig medarbeiderundersøkelse. Resultatene er jevnt over gode foruten noen få unntak. Totalresultatet er godt sammenlignet med landsgjennomsnittet. Enhetene analyserer nå resultatene med sikte på å lage handlingsplaner for ytterligere forbedringer. Likestilling Blant de ansatte er 24 % menn og 76 % kvinner. Kommunens ledergruppe hadde ved årsskiftet 9 medlemmer, 4 menn og 5 kvinner. Det kan være grunnlag for legge inn en innsats for å rekruttere flere menn i de kvinnedominerte yrkene. Gjennomføringen av ny turnusplan på omsorgssektoren har vært vellykket. Dette har ført til at flere har fått større stillinger og små deltidsstillinger er redusert. Dette har gitt bedre arbeidsforhold for flere kvinner. Kommunen fortsetter å praktisere likestillingen i lønnspolitikken for å sikre lik lønn for likt arbeid. Den sist gjennomførte medarbeiderundersøkelsen påpeker ingen utfordringer med manglende likestilling i organisasjonen. Etnisk likestilling Kommunen legger i sine planer vekt på lik behandling av grupper av befolkningen med ulik hudfarge og etnisk opprinnelse. Det bor ca. 30 flyktninger i kommunen. I tillegg har kommunen fått stor arbeidsinnvandring fra Polen og Baltiske stater. Andelen av innvandrere i kommunen har nå passert landsgjennomsnittet og er oppe på 12,1 %. Kommunen har iverksatt flere tiltak for disse nye innbyggerne. Vi registrerer imidlertid store utfordringer med stor arbeidsledighet og flere barnefamilier med - 7 -

8 lav inntekt. Det må innrettes en innsats på dette området. Etikk Etiske retningslinjer for kommunen nærmer seg nå fullførelse og vil bli iverksatt i Diskriminering Diskriminering og mobbing er også kartlagt i siste medarbeiderundersøkelse. Det er ikke registrert noen utfordringer på dette området i organisasjonen. Situasjonen er også tilfredsstillende i skolen. Ledergruppen har en kontinuerlig oppfølging arbeidsforhold ved at dette blir avstemt og drøftet i alle ledermøter. Alle avdelingsledere er pålagt å gjennomføre det samme i avdelingsmøter. Det er ikke registrert noen utfordringer med diskriminering i lokalsamfunnet. Utfordringer framover Herøy kommune har fortsatt en stram økonomi selv om en har klart å avsette noen reserver på fond. Utsiktene til stadig strammere rammer krever stadig effektivisering i organisasjonen. Herøy får en sterk vekst i antall eldre over 80 år i perioden Det er igangsatt planlegging for å møte denne situasjonen. Det vil fortsatt være en stor utfordring å holde folketallet oppe og sikre arbeidskraft til næringslivet. Vi må også i framtiden legge til rette for stor arbeidsinnvandring. Den nye regjeringen har igangsatt en prosess med endring av kommunestruktur. De har også varslet endringer i overføringene til kommunene. Dette skaper store utfordringer i økonomiplansammenheng. Tilsyn og kontroll Kommunen har i 2013 hatt følgende tilsyn: Arbeidstilsynet: Herøy Helsesenter Fylkesmannen: Herøy barnehage Mattilsynet: Herøy vannverk Herøy Roy Skogsholm Rådmann - 8 -

9 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Folkevalgte styringsorgan er en egen enhet som forvaltes av rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Lønn og godtgjørelser til politiske organ. - Tilskudd til politiske partier - Prosjekter Oppfølging av tiltak i kommuneplanen prosjektleder økt bosetting Kommunedelplan for økt bosetting /5.1 Prosjektledelse/kontor bosetting og inkludering 1.2 Partnerskapsprosjektet Folketallsutvikling og tilflytting Herøy kommune har i perioden engasjert en prosjektleder i 100 % stilling som har hatt som oppgave å ivareta følgende oppgaver: Å være kontaktperson for tilflyttere, gjøre relevant informasjon tilgjengelig og gi hjelp til nye innbyggere i kommunen. Ledelse av alle tiltak knyttet til økt bosetting Utarbeide oversikt over registrerte og ikke-registrerte innbyggere. Prosjektet ble avsluttet i Omdømmeprosjekt Oxford Research / Distriktssenteret har gjennomført en omdømmekartlegging i Herøy. Rundt 300 personer har gitt tilbakemelding og resultatene er i hovedsak positive. 2.2 Positivitetstiltak i Grendene Ikke prioritert i økonomiplan 2.3 Prosjekt i skolen; Hjemme best Ikke prioritert i økonomiplanen mitt eget hav av muligheter. 2.4 Kommunen som tjenesteyter Sektorplan Effektiv forvaltning levere på forventing 2.5 Inspirasjonshelg Ikke prioritert i økonomiplan 2.6 Kommunisere mulighetene Herøyfjerdingen blir aktivt brukt for å informere om muligheter. 2.7 Feiring av de små framskritt Ikke gjennomført i Stedsutvikling: Herøy verdens Ikke prioritert i økonomiplan vakreste kommune 2.9 Markedsføring Annonser har vært kjørt i lokalaviser. Vi har fått mange positive reportasjer i lokalaviser. Prosjektet har presentert og profilert Herøy i en rekke møter og konferanser: Nordlandskonferansen var den største med 300 deltakere

10 3.1 Gründerkurs Herøy er prosjekteier for Internasjonal Gründerskole. Finansiert med kr fra partnerskap HRR. Tiltaket ble gjennomført høsten Fond for etablererlån elev/ungdom/studentbedrift 3.3 Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser kontorfellesskap 3.4 Varierte arbeidsplasser ved pendling 4.1/4.2 Kommunal tilrettelegging for bygging/ Markedsføre ledige tomter og boliger for salg/leie 4.3 Prioritert behandling av saker for boligbygging Ikke prioritert i økonomiplan. Men kommunen får årlig støtte fra Fylkesmannen til entreprenørskapstiltak i skolen. Vi har avsatt kr i 2013 til eget gründerfond. Rapport utarbeidet Tiltaket er gjennomført ved politiske prosesser som har ført til bedre hurtigbåt- og ferjetilbud, som har styrket pendlermulighetene for innbyggerne i Herøy. Herøy er med i prosjektet «Boligetablering i distriktene», som medfører at kommunen eller private kan søke om tilskudd til boligbygging. Prosjekter i Herøy er tildelt til sammen 3,3 mill. i løpet av 2012 og Herøy kommune har omstrukturert tekniske tjenester, og etablert et eget teknisk servicekontor for å øke kapasiteten og bedre kommunale tjenester. Vedtatt i arealplanen 4.4 Tilrettelegging for nye attraktive tomter 4.5 Oppkjøp og klargjøring av Kommunen har kjøpt boligområde i Åsen. attraktive tomter Tomter er under opparbeidelse. 4.6 Boligbyggerskolen inkl. tomt Boligbyggerskolen ble gjennomført i april/mai Tilrettelegging for friluftsliv og turisme Kommunen satser gjennom prosjektet «Ut i Øyan». Denne satsingen er overtatt av Herøy og Dønna kommune i fellesskap. Det er utarbeidet en egen handlingsplan for prosjektet. 5.2 Velkomstpakke Innflytterne og også nyfødte får en liten oppmerksomhet for å vise at de er velkommen i form av Herøyskjorten / body, kart over Herøy, velkomstbrosjyre med liste over lag og organisasjoner, huskeliste og annen nyttig informasjon, samt gavekort fra butikker og bedrifter i Herøy. Møtestedet har ansvaret for utdelingen. 5.3 Norskkurs Møtestedet tilbyr norskkurs tilrettelagt for arbeidsinnvandrere. Kurset består av gruppeundervisning og individuell opplæring

11 5.4 Integrering og inkludering i skole og barnehage For rask integrering blir innflyttede elever umiddelbart tatt inn i skolen, før flyttemelding/registrering er godkjent. Det blir gitt tilbud om gratis ukentlige besøksdager i barnehagen for barn sammen med foreldre. 5.5 Innflytterdag Ikke gjennomført i Inkludering i lag, foreninger, aktiviteter, fritidstilbud 5.7 Inkludering i nærmiljøet fadderordning Det er gjennomført et møte i løpet av 2013, men tiltaket er ikke gjennomført i den grad som det var planlagt. Det er gjennomført forsøk med fadderordning, men interessen hos målgruppen var liten, og tiltaket er derfor avviklet. 5.8 Integrering i arbeidslivet Kommunen har gjennomført arbeidspraksis for flykningene som en del av introduksjonsprogrammet. 5.9 Gründerkurs for innvandrere Oppstartet 5.10 Boligbyggerkurs for innvandrere Ble gjennomført som en del av tiltak Kommunikasjon hva skjer i Egen Facebookside på engelsk. Herøy 5.12 Møteplass Møtestedet/den gamle barnehagen var ment å være et møtested også på kveldstid mellom tilflyttere og Herøyfjerdinger. Dette ble for lite brukt i forhold til ressurser vi har. Møtestedet er åpent på dagtid og blir benyttet mer og mer. Det er blitt arrangert forskjellig aktiviteter på kveld og helg. Quiz, kurs i matlaging, osv. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Folkevalgte styringsorgan 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Prosjekt økt bosetting 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SUM 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i kr Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorg Politisk virksomhet Prosjekt - økt bosettin Herøy 150 år Kommune og stortingsval Interkommunale tjeneste Råd for eldre og funksj Barne- og ungdomsrådet Reserverte tilleggsbevi T o t a l t

12 Avviksforklaring: 1021 Prosjekt økt bosetting Avviket skyldes i stor grad gjennomføringen av prosjektet «Internasjonal gründerskole», som ble finansiert gjennom eksterne midler. Regnskapet for 2013 viser et lite overforbruk på kr Kommune og stortingsvalg Er brukt kr ,- mindre enn budsjettert Reserverte tilleggsbevilgninger Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger budsjetteres i dag på ansvar 1051 Reserverte tilleggsbevilgninger, mens utgiftene regnskapsførers på ansvar 1000 Folkevalgte styringsorgan, og andre steder. Det ble totalt bevilget kr ,- i Konklusjon Totalt sett går enheten med et overskudd på : Det skyldes i hovedsak mindre forbruk på enkelte poster. KOSTRA-tall Brutto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet i % av totale brutto driftsutgifter Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i % av totale netto driftsutgifter Lønn styring og kontrollvirksomhet i % av totale lønnsutgifter Brutto driftsutgifter politisk styring per innbygger KG ,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,1 2,6 2,8 2,7 2,3 2,1 1,7 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1, Andelen av kommunens netto driftsutgifter som går til administrasjon har i perioden 2010 til 2013 gått ned med 0,7 %. Vi ligger likevel noe over gjennomsnittsnivået for kommunene i KOSTRA-gruppe

13 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Overordnet administrasjon - Regnskap, innkreving, kasse - Personal og lønn - Informasjon - IKT - Flyktninger - Drift av administrasjonsbygg - Diverse fellesoppgaver - Overordnede oppgaver innen barnehage og skole - Overordnede oppgaver innen helse, sosial og omsorg - Legeskyssbåten - Fysioterapi - Revisjon - Næringsarbeid - Husbankordninger - Drift av idrettshall - Bibliotek - Kulturvern - Kulturaktiviteter - Barne- og ungdomstiltak - Tilskudd til trossamfunn Oppfølging av tiltak i kommuneplanen - Rådmannen Kommunedelplan for næringsutvikling Forbedring av ferge og Prosessen er igangsatt hurtigbåttilbudet 1.2 Realisere fastlandsforbindelse med Prosessen er igangsatt tunnel Herøy Alsten 1.3 Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Prosessen er igangsatt 1.4 Stamflyplass på Helgeland / utvide Prosessen er igangsatt Stokka flyplass 1.5 Oppgradere veger og bruer i Herøy Prosessen er igangsatt 1.6 Fjerning av flaskehalser for Prosessen er igangsatt næringstransport på Herøy 1.7 Bedre bredbåndsdekning gjennom fiberkabel 2.1 Utvikle reiseliv med basis i kystkultur 2.2 Kommunen skal være et koblingspunkt mot risikovillig kapital og virkemiddelapparatet Byggetrinn 1 ferdigstilt. Byggetrinn 2 ferdigstilles medio Byggetrinn 3 er endret til mobilt bredbånd med dekning sør-øyene. Netcom er antatt som leverandør av byggetrinn 3. Prosessen er igangsatt Pågående prosess

14 2.3 Gjennom arealplanen bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutvikling Pågående prosess 2.4 Stimulere til interkommunalt Pågående prosess samarbeid 2.5 Nettverksbygging Pågående prosess 3.1 Stimulere til lokalt eierskap innen Pågående prosess næringslivet 3.2 Tilrettelegge for satsing på nye Pågående prosess marine arter innen oppdrett og fiskeri i areal- og kystsoneplan 3.3 Bidra til gjenoppbygging av Pågående prosess fiskerinæringen 3.4 Videreutvikle Herøy Marine Pågående prosess Næringspark på Hestøy 3.5 Stimulere til rekruttering av ungdom Ikke prioritert i økonomiplanen til havbruk og fiskeri 4.1 Bidra til kompetanseutvikling i Pågående prosess lokalt næringsliv 4.2 Jobbe for statlige arbeidsplasser Pågående prosess 4.3 Tilrettelegge for Pågående prosess forskningsarbeidsplasser i Herøy 4.4 Kartlegging av ungdom/utdanning Pågående prosess for etablering i Herøy 4.5 Samarbeid med Pågående prosess utdanningsinstitusjoner 5.1 Få bygd flere boliger gjennom Pågående prosess HerBo AS Kommunedelplan for økt bosetting Prosjektledelse Tiltaket har vært iverksatt siden Prosjektledelsen for Økt bosetting går ut Herøyfjerdingen Det arbeides kontinuerlig med å utvikle og forbedre nettavisen. Det er per i dag satt av en ressurs på 50 % stilling til dette arbeidet. 3.4 Varierte arbeidsplasser ved pendling Det jobbes kontinuerlig med å bedre kommunikasjonsmulighetene i kommunen. 4.1 Kommunal tilrettelegging for bygging Startet opp kommunalt eid boligselskap HerBo AS som ivaretar dette. 4.5 Oppkjøp og klargjøring av attraktive Pågående prosess tomter 5.1 Kontor bosetting og inkludering Pågående prosess

15 Sektorplan for effektiv forvaltning Evaluering av organisasjonsmodell teknisk enhet Det er gjennomført en grundig evalueringsprosess i løpet av 2012, og teknisk enhet er omorgansiert med virkning fra og med Tilbakemelding skal skje innen Pågående prosess tidsfrist definert i forvaltningsloven 4.1 Rutiner for brukerhenvendelser Det arbeides kontinuerlig med å forbedre 4.3 Videreføre utvidet bemanning innen kart- og oppmåling inntil arbeidet er ajourført 6.2 Avsette midler til kompetanseheving i budsjettet kommunens service til innbyggerne. Pågående prosess Tiltaket avventes til arbeidet med en strategisk kompetanseplan for kommunen er ferdigstilt. Sektorplan for helse, sosial og omsorg Utrede frivillighetssentral/vaktmester Det er opprettet en frittstående frivillighetssentral i kommunen, der kommunene er største bidragsyter. 4.5 Etablere nytt helsesenter Ikke prioritert i økonomiplanen 4.6 Kompetanseplan for kommunalt ansatte Tiltaket avventes til arbeidet med en strategisk kompetanseplan for kommunen er ferdigstilt. Sektorplan for oppvekst og kultur Markedsføre Herøy som en levende Kontinuerlig prosess kystkultur 6.1 Kompetanseplan for kommunalt ansatte Tiltaket avventes til arbeidet med en strategisk kompetanseplan for kommunen er ferdigstilt. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Ombygging/tilbygg av Herøyhallen Forprosjekt bibliotek/ studiesenter/ voksenopplæring/ svømmehall Turstier Ballbinge Sør-Herøy Det er søkt om spillemidler for 2013, men kommune ble ikke prioritert. Det vil bli søkt på nytt for dette tiltaket i Under arbeid. Ikke prioritert i økonomiplanperioden Ikke prioritert i økonomiplanperioden

16 Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunalleder 2/ enhetsleder kultur Sektorplan for effektiv forvaltning Tjenestebeskrivelser Dette ble gjennomført og innført med igangsetting av nytt kommunalt nettsted i april Oppgradering av hjemmeside Herøy kommune har i samarbeid med de andre HALD-kommunene investert i et nytt system for kommunale nettsider som ble satt i drift i april Brukerundersøkelser annet hvert år Barnehagene bruker dette verktøyet årlig og har gjennomført undersøkelse i 2008, 2009 og Kommunen gjennomførte følgende undersøkelser i 2013: Brukerundersøkelse i barnehagene (49 delt.) Brukerundersøkelse psykisk helse (9 delt.) 3.2 Ta i bruk KS sitt Tiltaket er ikke gjennomført i undersøkelsesverktøy fullt ut til innbyggerundersøkelser og lokaldemokratiundersøkelser 3.3 Tilbakemelding skal skje innen Kontinuerlig prosess. tidsfrist definert i forvaltningsloven 4.2 Tilby bruk av elektroniske skjema I løpet av 2013 har kommune tatt i bruk løsning for elektroniske skjema, og har så langt fått på plass skjema på følgende områder: Søknad barnehage Søknad kulturskole Søknad SFO Søknad pleie- og omsorgstjenester Flere skjema vil bli innført i løpet av Bevisstgjøring av ansatte gjennom Kontinuerlig prosess. analyse av brukerundersøkelsen 6.1 Utarbeide kompetanseutviklingsplan Under arbeid. for den enkelte enhet Sektorplan for helse, sosial og omsorg Kompetanseplan for kommunalt ansatte Rådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe som består av følgende: Geir Berglund (Kommunalleder 2) Siv Nilsen (Kommunalleder 1) Wenche Jørgensen (Leder sykehjem) Åge Johansen (HTV UF) Synnøve Larssen (HTV Fagforbundet) Planen er i stor grad ferdigstilt, og vil bli sendt på høring våren

17 Sektorplan for oppvekst og kultur Utarbeide og gjennomføre gode rutiner for samarbeid mellom kommune og KFU Kommuneadministrasjonen har hatt en plan om faste drøftingsmøter 4 5 ganger i året der skole, KFU, Utdanningsforbundet og kommunenivået deltar. Dette har bare delvis blitt gjennomført i Utarbeide en handlingsplan for kommunen og privat næringsliv når det gjelder rekruttering av lærlinger Samlokalisere skole og bibliotek og etablere studiesenter i Herøy 2.2 Lage kart over oppmerkede turstier i Herøy og tilrettelegge for funksjonshemmede der det er mulig 2.4 Ny lokalisering av ungdomsklubben Arbeidet er ikke påbegynt. Nye lokaler for biblioteket i forbindelse med skolen var ferdig utredet våre 2013, og ombygging startet på slutten av året Biblioteket er nå etablert i nye lokaler i februar Kommunen deltar i et regionalt samarbeid om turkart og turinformasjon på nett. Dette er ikke prioritert i økonomiplanen. og et utvidet aktivitetstilbud 4.1 Bedre skilting av lokale stedsnavn Ikke prioritert i økonomiplanen 4.2 Dokumentasjon av lokal kulturarv Ikke prioritert i økonomiplanen Ressursinnsats Personalressurser per Rådmannens kontor 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 Servicekontoret 6,00 6,00 6,40 6,20 6,2 Informasjon 1,00 1,00 1,00 0,00 0,50 EDB-kontor 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 Administrasjonsbygget (renhold) 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 Folkehelsearbeid 0,00 0,00 0,00 0,20 0,50 Legeskyssbåten 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 Næring 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Idrettshall 0,50 0,30 0,30 0,00 0,00 Bibliotek 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Barne- og ungdomstiltak 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Til sammen 20,46 18,51 12,91 11,61 12,91 Sykefraværet ved Administrasjonsenheten var på 2,1 % i Dette er meget bra, og det har vært slik over tid. Sykefraværet i 2012 var også på 2,1 %

18 Økonomiske ressurser (i hele tusen) 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i kr Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole felles Barnehage felles Interkommunale tjeneste Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Folkehelsearbeid Samhandlingsreformen Næringsfond i Næringsarbeid Næringsfond ii Bibliotek Kulturvern Andre kulturaktiviteter Barne- og ungdomstiltak Tilskudd trossamfunn Totalt Avviksforklaring: 1000 Rådmannens kontor Overforbruket på rådmannens kontor kr skyldes i hovedsak økte utgifter til lønn og KLP Servicekontoret Ansvarsstedet gikk med et samlet overskudd på kr Dette skyldes i hovedsak at det er satt av kr kjøp av tjeneste til innbinding av protokoller for å lukke avvik fra statsarkivet, men utgiftene i 2013 ble mindre enn antatt. Utgiftene til økonomisamarbeidet økte som en konsekvens av revisjon av avtalen som er behandlet av kommunestyret Fellesutgifter data Overforbruk på kr ,- skyldes økte utgifter til dataprogrammer og datamaskiner Fellesutgifter personal Overskuddet på kr ,- skyldes at enkelte utgifter er feilført på diverse fellesutgifter. Det var i budsjettet avsatt ,- til velferdsmidler for ansatt. Det er brukt ,- til velferdstiltak på den enkelte enhet, men det viste seg å være vanskelig å få avviklet ett felles arrangement for alle ansatte i I tillegg er det brukt ubrukte kursmidler og lavere personforsikring

19 1130 Grunnskole Felles Regnskapet viser et overforbruk på kr ,- på Grunnskole felles. Dette skuldes at utgiftene til innføring av LP-modellen i barnehage og skole er ført her. Herøy kommune mottok kr i skjønnsmidler til dette prosjektet i Disse midlene er regnskapsført på Finansforvaltning, og ikke overført dit utgiftene i prosjektet er regnskapsført. Ved regnskapsavslutningen var det ca kr igjen av skjønnsmidlene. Disse ble satt av på bundet fond Barnehage felles Regnskapet for 2013 viser et overforbruk på kr ,- på ansvarsstedet 1131 Barnehage felles. Dette skyldes at endringer i barnetall i barnehagene har gjort at tilskuddet til Solli barnehage ble større enn budsjettert Interkommunale tjenester Barneverntjenesten hadde et overforbruk på kr ,- i forhold til budsjett, men på grunn av en oppretting fra 2011 ble overforbruket redusert til kr ,- Barneverntjenesten avd. Herøy hadde i første halvår 3 mottatte meldinger og 10 andre halvår. undersøkelser, 13 undersøkelser ble i igangsatt. Grunnen til flere i igangsatte undersøkelser andre halvår enn mottatte meldinger, er 9 meldinger fra første halvår som ikke er ferdigbehandlet. Herøy har 14 barn med hjelpetiltak på rapporteringstidspunktet ( )( førte halvår) og 13 barn i hjelpetiltak på rapporteringstidspunktet ( ) andre halvdel av Herøy kommune har 5 barn under omsorg og alle er plassert i fosterhjem Legeskyssbåten Det er inngått avtale med Redningsselskapet om utleie av Herøygutten for en 3 årsperiode Folkehelsearbeid Overskuddet på kr skyldes at vi har budsjettert med mindre i tilskudd fra Fylkeskommunen, i tillegg er det brukt mindre tiltak Samhandlingsreformen Ifølge Helsedirektoratets beste kostnadsestimat for 2013 og foreløpig årsavregning fikk kommunen mindre kommunal medfinansiering enn totalt innbetalt a konto-beløp for Endelig avregning for 2013 kommer høsten Kommunen måtte ikke betale for utskrivningsklare pasienter i Næringsadministrasjon Ansvarsstedet har et lite overforbruk på kr Dette skyldes i hovedsak en sluttregning fra oppgjøret rundt avviklingen av HALD IKS, med kroner, ikke-budsjetterte utgifter til annonser og avgifter på , ekstrahjelp med kroner, og utgifter knyttet til Herøy kommunes vertskapsrolle i forbindelse med utredningen av utvidelse av Stokka flyplass Andre kulturaktiviteter Det er et netto overskudd på ansvarsstedet Andre kulturaktiviteter på totalt Dette skyldes blant annet Salg av jubileumsbøker for kr ,

20 Politisk aktivitet Utvalg: Antall møter: Antall saker: Kommunestyret 4 27 Formannskapet Administrasjonsutvalg I 0 0 Rådet for eldre og mennesker med nedsatt 6 21 funksjonsevne Barne- og ungdomsrådet 3 10 Eiendomsskattetakstnemnd 4 51 Klagenemnd for eiendomsskattetakst 0 0 Konklusjon Samlet sett går Administrasjonsenheten med et overskudd på kr Årsakene til dett fremkommer i avviksforklaringene. Utvikling over tid KOSTRA-tall Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i % av totale brutto driftsutgifter Netto driftsutgifter, administrasjon og styring i % av totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Netto driftsutgifter til idrett per innbygger Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger Netto driftsutgifter til muséer per innbygger Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244), prosent KG ,7 13,1 11,0 11,3 10,8 8,8 17,9 18,6 14,1 13,4 13,1 11, ,7 3,7 5,9 6,2 8, ,2 54,7 58,2 54,9 38,9 30,6-20 -

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2013 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 2. mai 2013 var en æra over, da ble teknisk enhet lagt ned, og innlemmet i administrasjonsenheten. Som en del av denne omstruktureringen ble teknisk

Detaljer

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting Bakgrunn økt bosetting Herøy kommune 50 mill Marine Harvest 100 mill 1 Herøy kommune - hovedsatsningsoområde Med bakgrunn i alle problemene (nedgang i folketall, arbeidsledighet, stor uføregrad, sosialhjelp,

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2014

REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2014 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/516 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2014 Barne- og ungdomsrådets uttalelse: Saksutredning: Saken skal behandles i kommunestyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2011 UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning: Saksbeh.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 23.02.2009 Fra kl: 09.05 Til kl: 10.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2011. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2011 Del 2 resultatenhetenes årsmelding I løpet av 2011 ble Herøy Marine Næringspark fullført. Dette er en av de tyngste næringssatsingene i Herøy kommune noensinne. Herøy kommune www.heroy-no.kommune.no

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012. Herøy kommune

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012. Herøy kommune 2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 MANGLENDE TETTING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET Rådmannens innstilling: 1.For å tette Arbeistilsynets pålegg og å

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 VIDEREFØRING AV FRIVILLIGSENTRAL Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune ønsker å videreføre en frivilligsentral

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 ØKONOMIPLAN 2011-2014 - BUDSJETT 2011 UTTALELSE FRA ELDRERÅDET Rådmannens innstilling: Saksutredning: Saksbehandler

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1 TJENESTEOMRÅDE: Enhet skole Tjenesteyter Spørsmålene besvares av leder for hvert tjenesteområde og ledergruppa sammenstiller materialet i et notat ref. de 10 kriteriene i vedlegg 1. Hva er utfordringene

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapsalen på rådhuset Møtedato: 04.04.2011 Fra kl: 14.30 Til kl: Til stede på møtet Medlemmer: Roy Skogsholm, rådmann Siv Nilsen, kommunalleder

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - 2017 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014. Herøy kommune - et hav av muligheter

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014. Herøy kommune - et hav av muligheter 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014 Herøy kommune - et hav av muligheter 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan...

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 10/1338

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 10/1338 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 10/1338 ØKT BOSETTING - PRIORITERING AV TILTAK INNENFOR VEDTATT BUDSJETT Rådmannens innstilling: 1 Formannskapet slutter seg

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 0.02.3 Fra kl: 18.00 Til kl: 19.4 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

2. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 2. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9 240

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Sektorplan for effektiv forvaltning

Sektorplan for effektiv forvaltning Sektorplan for effektiv forvaltning for kommunestyreperioden 2 5 Vedtatt av kommunestyret i møte den 18. mars 4, i sak 2/14 Herøy kommune - Et hav av muligheter 1 INNHOLD OVERSENDELSESBREV...4 DEFINISJONER...5

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Område 2 Formannskapet, 19.november

Område 2 Formannskapet, 19.november Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Herøy kommune Dato: 20.04.2012

Herøy kommune Dato: 20.04.2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Herøy kommune Årlig rapport BOLYST Dato: 20.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Herøy Integrering og inkludering av tilflyttere

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018. Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015 2018 Budsjett 2015 Pressekonferanse Rådmannens forslag 06.11.14 DAGSORDEN Innledning v/gh Utviklingstrekk og Rammebetingelser v/las Utfordringsbilde og mulighetsrom v/gh

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Hvordan kan vi jobbe med integrering i fremtiden? Under Bolystkonferansen i Honningsvåg 10. og 11. november 2015, ble deltagerne utfordret på hvordan

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer