KOSTRA ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011"

Transkript

1 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB

2 Økonomi - finans Link til SSB

3 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

4 Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern

5 Brutto driftsinntekter i kroner per innbygger, konsern

6 Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern

7 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

8 Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern

9 Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter, konsern

10 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

11 Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter, konsern

12 Fordeling av brutto driftsutgifter på ulike tjenesteområder (%) Andel brutto driftsugifter ulike tjenesteområder Arendal 2009 Arendal 2010 Arendal 2011 Styring og fellesutgifter 5,6 4,9 5,5 5,9 6 6 Barnehage 11,3 11,8 12,1 12,3 12,7 12,9 Grunnskoleopplæring 20 20,6 20,7 21,4 21,4 21 Kommunehelse 3,5 3,7 3,6 3,4 3,5 3,5 Pleie og omsorg 26,2 26,8 26,2 26,1 26,1 26,1 Sosialtjeneste 5,1 5,1 5,4 4,6 4,8 4,8 Barnevern 2 2 1,9 2,5 2,7 2,9 Vann, avløp, renovasjon/avfall 5,5 5,5 5,2 5 4,9 4,9 Fys. planl./kult.minne/natur/nærmiljø 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 Kultur 3,6 3,3 3, Kirke 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 Samferdsel 2,2 2,1 2,1 2,1 2 1,9 Bolig 1,5 1,9 1,7 1,7 1,7 1,6 Næring 0,6 0,7 0,7 1,1 1 0,9 Brann og ulykkesvern 2,5 2,4 2,4 1,6 1,5 1,5 Internkommunale samarbeid ( 27) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 Tjenester utenf. ord. komm. ansvar 0,4 0,4 0,1 0,4 0,4 0,3 G G G

13 Befolkning

14 Befolkningssammensetning, sammenligningskommuner Befolkningssammensetning Arendal 2009 Arendal 2010 Arendal 2011 G G G Andel 0 åringer 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 Andel 1-5 år 6 6,1 6,2 6,3 6,3 6,3 Andel 6-15 år 12,6 12,4 12,2 13, ,8 Andel år 4,1 4,1 4 4,1 4,1 4 Andel år 7,4 7,6 7,7 7,5 7,7 7,8 Andel år 55,5 55,4 55, ,9 54,8 Andel år 8,7 8,8 9,1 8,4 8,5 8,8 Andel 80 år og over 4,5 4,5 4,4 4,3 4,3 4,3 KOSTRA FORELØPIGE TALL 2010

15 Levekårsdata Levekårsdata Arendal 2009 Arendal 2010 Arendal 2011 G G G Andel enslige forsørgere med støna 2,5 2,4... 2,2 2,1... Levendefødte per 1000 innbyggere 11,9 11,4 10,7 12,3 11,9 11,5 Døde per 1000 innbyggere 8,2 8,8 9,5 8,2 8,1 7,9 Innflytting per 1000 innbyggere 42,9 46,7 49,5 55,5 59,2 61,8 Utflytting per 1000 innbyggere 36,4 35,7 37,6 46,8 49,5 51,4 Andel arbeidsledige år 3 2,7 3,1 2,4 2,3 2,1 Andel arbeidsledige år 2,6 2,5 2,7 2,1 2,2 2

16 Grunnskole

17 Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren, per innbygger 6-15 år, konsern

18 Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbyggere, konsern

19 Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år, konsern

20 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent

21 Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring, prosent

22 Gjennomsnittlig gruppestørrelse ( klasse), Arendal kommune

23 Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til videregående opplæring

24 Netto driftsutgifter til voksenopplæring (213), per innbygger, konsern

25 Barnehage

26 Andel barn 1-5 år med barnehageplass

27 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

28 Fordeling av finansiering for kommunale plasser: Fordeling av finansiering for kommunale plasser: Arendal 2009 Arendal 2010 Arendal 2011 G G G Oppholdsbetaling, konsern 16,2 13,2 13, ,3 16 Statstilskudd, konsern 54,8 51,9 2,7 53,8 54,1 1,6 Kommunale driftsmidler, konsern 29,1 34,9 83,4 29,2 29,6 82,4

29 Brutto investeringsutgifter til barnehagesektoren, per innbygger

30 Andel barn med oppholdstid over 33 timer

31 Andel ansatte med førskolelærerutdanning

32 Pleie- og omsorgstjenester

33 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten samlet, konsern

34 Korrigerte brutto driftsutgifter pr. mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester, konsern

35 Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning

36 Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker

37 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), konsern

38

39 Brukerbetaling, praktisk bistand, i prosent av korrigerte brutto driftsutg, konsern

40 Netto driftsutgifter til aktivisering/støttetjenester per innbygger 18 år og over(f234), konsern

41 Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning

42 Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over

43 Andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering

44 Andel beboere på institusjon under 67 år

45 Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke, hjemmesykepleie

46 Helsetjenester

47 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten

48 Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år

49 Netto driftsutg til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger, konsern

50 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten

51 Årsverk av ergoterapeuter pr innbyggere Tall for 2011 mangler foreløpig

52 Sosialtjenesten

53 Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen år

54 Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr innbygger år (kr)

55 Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten pr. mottaker (kr)

56 Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb år(kr)

57 Årsverk i sosialtjenesten pr innbygger

58 Netto driftsutg. til kommunale sysselsettingstiltak pr. innbygger år (kr)

59 Bolig

60 Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere

61 Brutto driftsutgifter per kommunalt disponert bolig (kr)

62 Antall nye boliger godkjent for finansiering av Husbanken, per 1000 innbyggere

63 Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere

64 Beløp per innbygger i startlån videretildelt av kommunen (kr)

65 Andel husstander i midlertidig botilbud med varighet 0-3 mnd

66 Kultur

67 Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)

68 Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger(kr)

69 Netto driftsutgifter ulike kulturtilbud prioritering (andel per område)

70 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr)

71 Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger (kr)

72 Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger (kr)

73 Barnevern

74 Andel barn med barneverntiltak ift. innb år (%) * Tall for 2009 er feil for Arendal kommune

75 Barn med undersøkelse ift antall innb år (%) * Tall for 2009 er feil for Arendal kommune

76 Brutto driftsutgifter per barn * Tall for 2009 er feil for Arendal kommune

77 Andel barn med tiltak per med utarbeidet plan, prosent * Tall for 2009 er feil for Arendal kommune

78 Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk * Tall for 2009 er feil for Arendal kommune

79 Eiendomsforvaltning

80 Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern

81 Brutto investeringsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger, konsern

82 Samlet areal på formålsbyggene kommunen eier i kvadratmeter per innbygger, konsern

83 Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning i prosent av brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning, konsern

84 Andre områder

85 Netto driftsutgifter til beredskap mot branner og andre ulykker pr. innbygger

86 Brutto driftsutg. i kr pr. innbygger for komm. veier i alt, konsern

87 Brutto investeringsutgifter pr. innbygger samferdsel i alt (kr)

88 Nto driftsutg. til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr. innb. (kr)

89 Netto driftsutgifter til kirkeformål pr. innbygger (kr)

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0

RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 RINGERIKE KOMMUNE Oppdatert etter endelige tall publisert av SSB 15.06.2012 0 Innhold INNLEDNING.......2 TYPER NØKKELTALL... 2 KOMMUNEGRUPPER... 3 DEMOGRAFI OG ØKONOMISKE NØKKELTALL... 5 BEFOLKNINGSDATA...

Detaljer

REGNSKAP 2009 ÅRSBERETNING 2009

REGNSKAP 2009 ÅRSBERETNING 2009 2009 Sterk vilje og litt flaks. Netto driftsresultat negativt 1,2 mill. kroner Mindreforbruk i forhold til RB på 18,3 mill. kroner Regnskapsmessig resultat i balanse Netto bruk av fondsmidler 1,2 mill.

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2013

Nøkkeltallsanalyse 2013 SØR-VARANGER KOMMUNE Nøkkeltallsanalyse 213 KOSTRA tall fra 212 Økonomiavdelinga 13.9.213 Innhold 1 Forord... 4 2 Befolkningsanalyse... 5 2.1 Befolkningsutvikling... 5 2.2 Aldersfordeling... 6 2.3 Befolkningsfremskriving...

Detaljer

Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL. Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 2013-2016 HITRA KOMMUNE

Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL. Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 2013-2016 HITRA KOMMUNE Bilde fra Fuglåsen Sandstad KOSTRA OG NØKKELTALL Vedlegg 1 til budsjett og handlingsprogram 213-216 HITRA KOMMUNE Innholdsfortegnelse KOSTRA OG NØKKELTALL... 3 Produktivitet... 3 Prioritering... 3 Dekningsgrad...

Detaljer

Tilstandsrapport 2013. Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Vest-Agder Reviderte KOSTRA-tall pr. 17.06.13

Tilstandsrapport 2013. Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Vest-Agder Reviderte KOSTRA-tall pr. 17.06.13 Tilstandsrapport 2013 Utvalgte nøkkeltall for kommunene i Reviderte KOSTRA-tall pr. 17.06.13 Fylkesmannen i, Tilstandsrapport 2013 side: 2 Innhold: Innledning... 5 1. Demografi... 5 1.1. Antall innbyggere

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

Hvaler kommune. Statistikkhefte 2013

Hvaler kommune. Statistikkhefte 2013 kommune Statistikkhefte 2013 Innholdsfortegnelse 1. Generell statistikk kommune... 4 1.1 Nøkkeltall... 4 1.2 Komunestyrevalg 2011... 4 1.3 Befolkning... 5 1.4 Driftsresultat... 5 1.5 Gjeld... 8 1.6 Fond...

Detaljer

NØKKELTALLSHEFTE 2015 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2016 -

NØKKELTALLSHEFTE 2015 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2016 - NØKKELTALLSHEFTE 2015 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2016 - Demografisk utvikling KOSTRA 2014 Undersøkelser og fakta Rådmannen 25.august 2015 1 INNHOLD INNHOLD... 1 DEMOGRAFI...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Administrasjonsutvalget

Detaljer

Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder

Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder Under dette punktet presenteres en del nøkkelinformasjon om de største tjenesteområdene i kommunen. Kostradata fra Statistisk sentralbyrå benyttes for

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner

Grimstad kommune. Kostnadsgjennomgang. Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport om bruk av ressursene sammenlignet med andre kommuner Grimstad kommune Kostnadsgjennomgang Statusrapport for bruk av ressursene sammenlignet med andre

Detaljer

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune

Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Svelvik kommune Innhold Vedtak... 3 Innledning... 4 Skatt og rammetilskudd 2012-2015... 5 Innbyggertilskudd... 5 Utgiftsutjevning... 5 Saker med særskilt tildeling...

Detaljer

NØKKELTALLSHEFTE 2014 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2015 -

NØKKELTALLSHEFTE 2014 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2015 - NØKKELTALLSHEFTE 2014 - Fakta og analyser / Underlagshefte for Styringsdokument 2015-1. Demografisk utvikling 2. KOSTRA 20 analyse 3. Tall for utvalgte tema - Folkehelse - Klima og miljø 4. Undersøkelser

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 1 ÅRSBUDSJETT 2012 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap 01.12.2011 Kommunestyre 15.12.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 4 3. Kommunens rammebetingelser...

Detaljer

Nøkkeltallsanalyse 2014

Nøkkeltallsanalyse 2014 Sør-Varanger kommune Nøkkeltallsanalyse 214 KOSTRA tall fra Økonomiavdelinga 25.8.214 Nøkkeltallsanalyse 214, KOSTRA tall fra Innhold 1 Forord... 5 Befolkningsanalyse... 7 1.1 Befolkningsutvikling... 7

Detaljer

Årsmelding 2012. Årsmelding 2012. Hurum kommune. Hurum kommune Side 1

Årsmelding 2012. Årsmelding 2012. Hurum kommune. Hurum kommune Side 1 Årsmelding 2012 Hurum kommune Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Økonomien i 2012... 4 1.1 Kort oppsummert... 4 1.2 Til de enkelte delene av regnskapet... 6 1.2.1 Kommentarer til hovedoversikt

Detaljer

Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan

Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan FORORD Med dette dokument legger rådmannen fram det administrative forslag til ansvarsbudsjett kommende driftsår, samt videre handlingsplan, dvs. Styringsdokument 2003 - strategi- og handlingsplan. Styringsdokumentet

Detaljer

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT

Frogn Kommune. Kostnadsgjennomgang. Frogn kommune. Rådmannen RAPPORT Frogn Kommune Frogn kommune Kostnadsgjennomgang Rådmannen RAPPORT 28. oktober 212 Kostnadsgjennomgang KOSTRA tall for 2 Dataleverandør Agenda Kaupang Rapportens tittel Ansvarlig Kvalitetssikret av Kostnadsgjennomgang

Detaljer

Kari Solaas Paulsen KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) Dokumentasjon

Kari Solaas Paulsen KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) Dokumentasjon Kari Solaas Paulsen Dokumentasjon Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder. Statistisk

Detaljer

KOMMUNEREFORM. Utredning. Tjenesteyting og myndighetsutøvelse

KOMMUNEREFORM. Utredning. Tjenesteyting og myndighetsutøvelse GRAN KOMMUNE LUNNER KOMMUNE KOMMUNEREFORM Utredning Tjenesteyting og myndighetsutøvelse 1 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppdrag... 3 1.2 Mandat... 3 1.3 Arbeidsform... 4 1.4 Framdriftsplan... 4 2 Oppsummering

Detaljer

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13

Bamble kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2011 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 01.02.13 Bamble kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 1.2.13 Oppdragsgiver: Bamble kommune ved rådmannen Rapport nr.: 7999 Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT

Drammen kommune. Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2012 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 20 med sikte på mulig resultatforbedring RAPPORT 16. august 20 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Lier kommune Virksomhetskatalog

Lier kommune Virksomhetskatalog Lier kommune Virksomhetskatalog Handlingsprogram 2009-2012 Vedtatt i kommunestyret 09.12.2008 Forord Virksomhetskatalogen er et dokument som gir en kort beskrivelse av hvert enkelt virksomhetsområde, rammeoppsett,

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY)

Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY) Drifts- og ressurskartlegging Jondal kommune ANJA HJELSETH/KJETIL LIE/AUDUN THORSTENSEN (TELEMARKSFORSKING) TRINE RIIS GROVEN (EY) 1 Innhold 1. Innledning 2. Nå-situasjonen Jondal kommunes økonomiske rammebetingelser

Detaljer