HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377"

Transkript

1 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2011 UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning: Saksbeh. Rådmann Roy Skogsholm (arkivsak 12/49) Saken skal opp til behandling i formannskapet og kommunestyret og innstillingen er: 1. Herøy kommunes regnskap for 2011 med et regnskapsmessig mindreforbruk/regnskapsmessig overskudd på kr ,70 godkjennes. 2. Overskuddet avsettes i sin helhet til disposisjonsfondet. Kr avsettes fra disposisjonsfondet til prosjekt Økt bosetting (Bevilgning KRD). 3. Årsmeldingen for 2011 godkjennes 4. Revisors og kontrollutvalgets rapport tas til etterretning. Bakgrunn: Kommunen skal i.h.t. Kommuneloven 48 hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet skal omfatte kommunens driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Årsberetningen skal gi opplysninger om forhold av vesentlig betydning for kommunen. Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret på grunnlag av formannskapets innstilling. I formannskapets innstilling skal det gis forslag til bruk av overskudd/inndekning av underskudd. Investeringsregnskapet er et selvstendig regnskap. Underskudd skal føres opp i inneværende års investeringsbudsjett Regnskapet er forelagt revisjonen og kontrollutvalget. Uttalelser vil foreligge før kommunestyrets behandling. Årsberetningen skal utarbeides i henhold til kommunelovens 48 nr.5. Årsberetningen skal behandles sammen med årsregnskapet og innen 1. juli året etter

2 Saksutredning: 2011 har vært preget av et meget stramt budsjett og en hard budsjettdisiplin. Bemanningen er nå nede på det minimumsnivået som ble besluttet av nedbemanningsplanen som ble lagt i 2008 med unnatk av skolesektoren. Dette har ført til et hardt press i organisasjonen. Arbeidstilsynet har gjennom tilsyn gitt pålegg om tiltak for å lette arbeidspresset i organisasjonen. Rådmannen har foreslått tiltak som forsøkes iverksatt tidlig i Aktiviteten har vært stor også i 2011 med videreføring av Herøy Marine Næringspark for å tilrettelegge for ny emballasjefabrikk og nytt parkeringsanlegg for Marine Harvest har vært et meget positivt år for utviklingen av Herøy kommune. Vi har økt folketallet med 62 personer og Herøy var den 4. største vekstkommunen i landet i Dette er et meget positivt resultat av den store satsingen gjennom prosjektet Økt bosetting. Vårt arbeid har høstet stor ære og oppmerksomhet. Herøy fikk 3. pris i Europarådets kåring av Europas kystkommuner med best utvikling. Herøy fikk også Fylkesmannens fornyingspris i 2012 med bakgrunn i utviklingen i I tillegg til interkommunalt samarbeid om barnevern, økonomi, landbruk, voksenopplæring, IKT, PPT og RKK er det i 2011 etablert et interkommunalt samarbeid om kommuneplanarbeid i et samarbeid med fylkesmannen og fylkeskommunen. De interkommunale ordningene fungerer tilfredsstillende men er krevende administrativt. NAV Herøy /Herøy kommune ble ved årsskiftet vertskommune for NAV Dønna/Dønna kommune. De ansatte ved NAV Dønna er overført til Herøy kommune. En ny medarbeiderundersøkelse gjennomført ved slutten av året viser stor trivsel og tilfredshet i organisasjonen selv om det finnes noen punkter som bør forbedres. Sykefraværet har stabilisert seg på et akseptabelt lavt nivå, 6,8 %. I 2009 var sykefraværet 9,3 % og i ,1 %. Sammenlignet med andre kommuner i Nordland (KOSTRA) har Herøy en god tjenesteproduksjon. Kommunestyret behandlet 86 saker i Av disse anses disse som de viktigste: - Herøy Vannverk 9. byggetrinn - HALD-samarbeid innenfor plan-og byggesaksbehandling - Politisk styringssystem og delegeringsreglement- Revisjon - Etablering av interkommunalt overgrepsmottak på Helgeland - Evaluering av PP-tjenesten for ytre Helgeland- Ny samarbeidsavtale - Tilstandsrapport for skolen Valg av formannskap - Valg av ordfører - Valg av varaordfører - Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland - Kommuneplan Samfunnsdelen - Revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner - Stiftelse av felles destinasjonsselskap på Helgeland- Helgeland Reiseliv AS - Samarbeid om felles økonomienhet i HALD - Evaluering av HALD IKS - Regnskapsavslutning 2010 med årsmelding for Rammer for økonomiplanen Samhandlingsreformen prosjekt Helse uten grenser - Arealplan for oppdrett Handlingsplan for Havbruk på Helgeland - Oppretting av næringspris - NAV-samarbeid mellom kommuner

3 Den store omstillingen som ble vedtatt i 2008 er gjennomført. P.g.a. pålegg fra Arbeidstilsynet må vi gjøre noen justeringer/styrkinger tidlig i Den vedtatte økonomiplanen for fastlegger at 7,9 stillinger må reduseres i planperioden. 2,7 stillinger reduseres i 2012 og 5,2 stillinger i 2013 og Dette vil igjen forverre presset i organisasjonen. De fleste av disse stillingene er tjenesteutøvende innenfor lovpålagte oppgaver. Samhandlingsreformen krever styrking/ omorganisering på pleie og omsorgssektoren og helsesektoren. Konkrete tiltak fremmes ved budsjettrevisjonen pr En stilling er allerede opprettet ved omsorgsavdelingen for å være rustet for å ta pasienter tidligere hjem fra sykehuset. Omstillingsprosessen ved teknisk enhet er så vidt kommet i gang og vil fortsette i Småkommunene kommer stadig dårlig ut ved fordeling av midler fra staten. Samtidig overfører staten stadig mer kompliserte oppgaver på kommunene. Innføring av ny plan- og bygningslov og nå Samhandlingsreformen er gode eksempler på dette. Småkommunene har ikke økonomisk ryggrad eller god nok kompetanse for å følge opp dette. Det eneste mulige løsningen utenom kommunesammenslåing er å organisere tjenestene i interkommunale ordninger. Vi har allerede etablert dette innen IKT, PPT, barnevern, RKK, revisjon, landbruk, kommuneplanlegging og økonomi. Felles plan- og byggesaksenhet for regionen er nå under utredning og arbeidet med Samhandlingsreformen krever sannsynligvis en del interkommunale løsninger. Flere interkommunale tjenester vurderes. Dette er krevende og følsomme omstillinger som vi vil få mange av framover. Vi legger vekt på å spre kompetansestillinger i regionen. Årets overskudd på kr ,70 skriver seg fra: Merinntekt skatt kr Mindreforbruk drift kr Utsatte oppgaver kr Kr Premieavviket på pensjon ble forverret med ca. 2 mill kr. i Dette må sees i sammenheng med mindreforbruk drift. Skatteinngangen var kr høyere en budsjettert. P.g.a. Regjeringens særvedtak for 2011 (valgår) fikk vi beholde hele beløpet i Normalt ville denne ekstra skatteinngangen ha gitt oss en merinntekt på ca. kr Folkevalgte styringsorgan har noe høyere utgifter enn budsjettert. Rammen bør justeres. Prosjektet økt bosetting har avvik i forhold til budsjettert. Dette skyldes at prosjektet er i startfasen og mange tiltak er skjøvet ut i tid. Netto regnskap viser god kontroll. Som følge av forskyvning av prosjektet overføres kr ,- til Resultatet for 2011 må derfor av den grunn fratrekkes kr Administrasjonsenheten har et mindreforbruk på kr Dette skyldes i hovedsak større inntekter servicekontoret for scannertjenesten kr , mindreforbruk kurs kommunalt ansatte kr , besparelse forsikringer kr og ubrukt lønnsreserve som ble avsatt for å dekke lønnsjusteringen. Alle disse postene er justert i henhold til dette i budsjettet for Herøy barnehage, Herøy skole og Herøy kulturskole går stort sett i balanse. Herøy helsesenter har et mindreforbruk på kr som i hovedsak skyldes ekstra inntekter ved legekontoret.

4 Hjemmetjenesten i Herøy har et mindreforbruk på kr Dette skyldes i hovedsak en meget streng vikarbruk der de har hatt mye vakanser og der det er brukt vikarer er det benyttet lavere lønnet personell enn det som er budsjettert og til dels lærlinger. P.g.a. hard arbeidsbelastning er denne praksisen endret i Herøy. Herøy sykehjem har også et mindreforbruk på kr av samme årsak som hjemmesykepleien. Så langt i 2012 ligger de presis på budsjett. NAV Herøy har et mindreforbruk på kr der det i hovedsak skyldes ikke utførte oppgaver innenfor edruskapsvern og flyktningetjenesten. Teknisk enhet går stort sett i balanse når en ser bort fra avskrivninger. Totalt sett har driften i 2011 et mindreforbruk på kr og vi har utsatte/ikke gjennomførte oppgaver på ca. kr Det reelle overskuddet er på ca. kr Dette må betegnes som et godt samsvar mellom budsjett og regnskap. Jeg vil framheve en meget god økonomistyring av driftsenhetene. Den nye lederstrukturen med månedlige økonomioppfølginger har i så måte virket positivt. Innsparingene skyldes i hovedsak på vikarbruk der en har benyttet billigere vikarer fordi en ikke klarer å få tak i fagfolk til vikartjeneste. Dette er et økende problem. Overskuddet skyldes meget stram vikarbruk innenfor omsorgsektoren og en heldig skatteinngang vi fikk beholde p.g.a. særvedtak. Dette viser at vi styrer helt nøyaktig i forhold til budsjett ved normal drift. Hvis en trekker fra forverret premieavvik pensjon i 2011, ekstraordinær skatteinntekt og utsatte oppgaver ligger vi med et ubetydelig overskudd i Kommunen hadde ved årsskiftet 184 ansatte, fordelt på 159,5 årsverk. Kommunens totale sykefravær var i ,8 % mot 6,1 % i 2010 og 9,3 % i Gjennomsnitt i norske kommuner ligger mellom 9 og 10 %. Egenmeldt sykefravær har steget fra 0,75 % i 2010 til 1,2 % i Sykefraværet stiger ubetydelig i Selv om vi fortsatt ligger lavt må vi ha fokus på dette. Det som bekymrer er at vi har flere vakter som går med underbemanning på omsorgsektoren p.g.a. at vi ikke klarer å rekruttere i deltidsstillinger. Det er en utfordring å folk til å jobbe helgevakter. Det er viktig å få plass nye vaktplaner som begrenser deltidsstillinger. Det arbeides aktivt med å få ned sykefraværet gjennom det arbeidet i regi av IA-avtalen. Vår hovedutfordring framover vil fortsatt være å øke bosettingen, spesielt i den yrkesaktive gruppen, for å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft til næringslivet og sikre en bærekraftig utvikling i kommunen. Som følge av nye pålegg fra Staten står kommunen overfor nye store oppgaver. Den største utordringen blir den nye Samhandlingsreformen som skal sikre helse og omsorg for våre innbyggere fra vugge til grav. Mye av ansvaret overføres her fra staten til kommunene. Utfordringen blir spesielt stor i små kommuner. Vi må sikre at Herøys innbyggere får de samme tjenestene som i større kommuner. Vi merker også mer en utfordring med å skaffe kompetent arbeidskraft. Herøy er en av de mest belånte kommuner i landet. Dette sammen med stadige tilstramminger i de statlige overføringene gjør den økonomiske handlefriheten svært begrenset. Herøy er dessverre kommet i en situasjon at de må skjære ned på lovpålagte oppgaver. Dette blir konsekvensene av vedtatt økonomiplan for perioden

5 Tilsyn fra Fylkesmannen Tilsyn med NAV Herøy den Tilsyn fra andre Tilsyn fra Statsarkivet i Trondheim den

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del

ÅRSMELDING 2013. Del 1 generell del ÅRSMELDING 2013 Del 1 generell del Bilde fra den høytidelige undertegningen av intensjonsavtale om kommunesamarbeid mellom Herøy kommune og vennskapskommunen i Kroatia, Murter Kornati. Herøy kommune www.

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 ØKONOMIPLAN 2011-2014 - BUDSJETT 2011 UTTALELSE FRA ELDRERÅDET Rådmannens innstilling: Saksutredning: Saksbehandler

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 26.04.2004 Tid: Kl.10.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - 2017 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

Regnskap, årsberetning og årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2014. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnskap, årsberetning og årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2014. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Bruene i Fet. Fotograf: Roger Wangberg Regnskap, årsberetning og årsrapport 2014 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport 2014 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innhold 1 Visjon, verdier, overordnede

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens utkast Dato: 15.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer