1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per BUDSJETT Herøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune"

Transkript

1 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per BUDSJETT 2013 Herøy kommune

2 2

3 INNHOLD Rådmannens kommentar Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Herøy barnehage Herøy skole Kulturskolen i Herøy Herøy helsesenter Helsesøster Hjemmetjenesten i Herøy NAV Herøy Herøy sykehjem Teknisk enhet Finansforvaltning Investering Føringslister

4 Rådmannens kommentar Driften går som planlagt med unntak av hjemmetjenesten der avlastingstilbudet må styrkes og barnevernstjenesten der det er besluttet flere tiltak enn budsjettert. Økte utgifter til avlastning dekkes med økt tilskudd til ressurskrevende tjenester. Barnevernet må tilføres kr Alle driftsenhetene rapporterer om store utfordringer med å rekke over oppgavene med dagens minimumsbemanning. Det er stor usikkerhet om en klarer å rekruttere bemanning og styre innenfor budsjettrammen ved forestående ferieavvikling. I tillegg er det gjort en rekke politiske vedtak med budsjettmessige konsekvenser: 1. Reduksjon av deltid i omsorgssektoren gjennom endring av turnusordningen. Økte utgifter kr Opprettholdelse av papirutgaven av Herøyfjerdingen. Økte kostnader kr Vennskapsavtale med Murter Kornati. Økte kostnader kr Revidert avtale med foreningen Herøydagan. Økte kostnader kr Kompensasjonsordning for kostnader ved ID-kontroll. Økte kostnader kr Omorganisering av teknisk enhet endringer av kontorer. Økte kostnader kr Overtakelse av SPRUT ombygging. Økte kostnader kr Vi legger videre fram forslag om en del tekniske endringer som ikke rokker med budsjettbalansen. Herunder flytting av kursmidler fra administrasjonsenheten til den enkelte driftsenhet slik det var tidligere år. Vår erfaring er at samlingen under administrasjonsenheten skapte mye unødvendig byråkrati. Bilen som ble brukt til informasjon og EDB er overført til feietjenesten p.g.a. havari/avskilting av feierens bil. For å kompensere for dette har vi midlertidig leid inn en brukt bil. Kostnadene for dette er så høye at vi har valgt å løse inn bilen med kr fordelt på informasjon og EDB. Dette fører til at disse bilkostnadene reduseres med kr i Barnehagen har dekket rest av investeringskostnader på drift. De må tilføres kr for å dekke dette. For å få denne revisjonen til å balansere må det tiføres ytterligere kr fra disposisjonsfondet. Dette kommer i tillegg til kr som tidligere er avsatt for å balansere 2013-budsjettet. Budsjettet får derfor totalt kr i ubalanse (merforbruk i forhold til inntekter) i Dermed sitter vi igjen med kun kr på disposisjonsfondet. Vi har store utfordringer foran oss innenfor omsorgssektoren. Vi skulle ha avsatt midler til denne utfordringen. I det minste til planlegging. Opplegget for 2013 er meget sårbart og krever at driften må tas kraftig ned i Dette medfører nye stillingsreduksjoner. Vi har valgt å gjøre dette slik på grunn av at organisasjonen er overbelastet med stillingsreduksjoner og en drift som sliter med underbemanning og at utsiktene er bedre i

5 Disposisjonsfondet brukes da slik: Disposisjonsfond pr Avsatt likviditetsreserve Avsatt flyktningefond Rest Utbalansering Utbalansering Avsetning økt bosetting Ombygging Herøyhallen Gjenstående HOS Herøy fiber Utbalansering budsjettrevisjonen Rest Formannskapet har vedtatt følgende investeringsoppgaver som ikke har finansiering: Kjøp av treningsutstyr kr Mobilt bredbånd Sør-øyene kr Utstyr i Herøyhallen kr Flytekai Tennvalen kr Totalt kr Siden vi ikke har avsatte midler til dette må hele beløpet lånefinansieres. 5

6 100 Folkevalgte styringsorgan Konklusjon Med bakgrunn i formannskapets vedtak i forhold til samarbeidsavtale med Herøydagan og kompensasjonsordning for ID-kontroll og vennskapsavtale med Murter Kornati, må enheten tilføres kr i budsjettregulering per for at budsjettet skal gå i balanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen prosjektleder økt bosetting Kommunedelplan for økt bosetting Partnerskapsprosjektet Folketallsutvikling og tilflytting 2.1 Omdømmeprosjekt Oxford Research / Distriktssenteret gjennomfører en omdømmemåling for kommunen. Vi venter på resultatene. Ut over dette satses det mye på omdømmearbeid gjennom markedsføring, synlighet i media og positive reportasjer. 2.2 Positivitetstiltak i Grendene Ikke prioritert i økonomiplan 2.4 Kommunen som tjenesteyter levere på Sektorplan Effektiv forvaltning forventing 2.5 Inspirasjonshelg Ikke prioritert i økonomiplan 2.6 Kommunisere forventninger Ikke prioritert i økonomiplan, men Herøyfjerdingen blir aktivt brukt for å kommunisere. 2.7 Feiring av de små framskritt Utmerkelse utdelt under julelunsjen 2.8 Stedsutvikling: Herøy verdens vakreste Ikke prioritert i økonomiplan kommune 2.9 Markedsføring Noen annonser har vært kjørt i lokalaviser. Vi har fått mange positive reportasjer i lokalaviser, i NRK, SVT1, Aftenposten (5 sider), m.fl. Vi har profilert Herøy gjennom TV Norges tv serie «Gøy på landet». Prosjektet har presentert og profilert Herøy i en rekke møter og konferanser: Nordisk konferanse Demografiske forandringer, Dialogkonferanse Helgeland regionråd, LUK samlinger i Tromsø og Saltstraumen, Sentrum Næringshage, Merkursamling Værnes, Hardangekonferansen, med flere. 3.1 Gründerkurs Herøy er prosjekteier for Internasjonal Gründerskole. Finansiert med kr fra partnerskap HRR. Under planlegging og vil bli gjennomført i

7 3.2 Fond for etablererlån elev/ungdom/studentbedrift 3.3 Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser kontorfellesskap 4.2 Markedsføre ledige tomter og boliger for salg/leie Ikke prioritert i økonomiplan. Men kommunen får årlig støtte fra Fylkesmannen til entreprenørskapstiltak i skolen Rapport utarbeidet Det er utarbeidet en brosjyre for regulerte tomter i kommunen. Ser ikke grunn for å markedsføre boliger for salg, da finn.no benyttes. Egen nettside for boliger til leie vurderes 4.6 Boligbyggerskolen inkl. tomt Ikke prioritert i økonomiplan. Men planlegges tatt med i prosjektet «Boligetablering i distriktene» og gjennomføres i Tilrettelegging for friluftsliv og turisme Ikke prioritert i økonomiplan. Kommunen satser gjennom prosjektet Ut i Øyan 5.2 Velkomstpakke Innflytterne og også nyfødte får en liten oppmerksomhet for å vise at de er velkommen i form av Herøyskjorten / body, kart over Herøy, velkomstbrosjyre med liste over lag og organisasjoner, huskeliste og annen nyttig informasjon. Velkomstpakken er gitt til personer som besøker kontoret. Vi bør få gitt til alle, da gjennom oppsøke tilflytterne «hjemme». Vi har ikke hatt kapasitet til dette og har også utfordringer med tidlig å vite hvem som flytter til kommunen. Frivillig virksomheter må involveres for å bedre tiltaket. Det er laget avtale med Møtestedet for dette. 5.3 Norskkurs Innvandrere fra EØS området har ikke rett (staten betaler) eller plikt til å gjennomføre norskkurs. Å beherske norsk språk er en forutsetning for god integrering. Fra 1.januar 2012 startet vi et nytt tilbud som vi opplever fungerer bra. Vi har ca 30 deltagere. Kurset består nå av gruppeundervisning en formiddag og en kveld i uka. I tillegg til gruppeundervisning inneholder kurset individuell opplæring på den enkeltes nivå. Her har vi leid inn en norskskole i Serbia som holder denne opplæringen gjennom Skype. 7

8 5.4 Integrering og inkludering i skole og barnehage For rask integrering blir innflyttede elever umiddelbart tatt inn i skolen, før flyttemelding/registrering er godkjent. Det blir gitt tilbud om gratis ukentlige besøksdager i barnehagen for barn sammen med foreldre. 5.5 Innflytterdag Åpning av Møtestedet gjennomført som innflytterdag 5.6 Inkludering i lag, foreninger, aktiviteter, Under planlegging fritidstilbud 5.7 Inkludering i nærmiljøet fadderordning Det er startet en fadderordning. Det har så langt vært liten aktivitet. 5.9 Gründerkurs for innvandrere Oppstartet 5.10 Boligbyggerkurs for innvandrere Under planlegging 5.11 Kommunikasjon hva skjer i Herøy Egen Facebookside på engelsk, daglig informasjon - Møtestedet Møteplass Den gamle barnehagen er ferdig oppusset og ombygd. Forening er stiftet Møtestedet. Det er søkt og fått innvilget Møtestedet som frivillighetssentral. Etablerertilskudd på kr fra staten er mottatt. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Folkevalgte styringsorgan 1,0 1,0 1,0 1,0 1, Prosjekt økt bosetting 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 SUM 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Ansvarsted Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorgan Politisk virksomhet Prosjekt - Økt bosetting Herøy 150 år Kommune og stortingsvalg Råd for eldre og funksjonsh Barne- og ungdomsrådet T o t a l t

9 Avvik 1000 Folkevalgte styringsorgan Samarbeidsavtalen med foreningen Herøydagan er revidert og godkjent av Formannskapet i møte den Avtalen innebærer at kommunen skal gå inn årlig med i sponsormidler. Dette er det ikke dekning for i vedtatt budsjett, og ansvarssted 1000 må styrkes med dette beløpet. I kommunestyrevedtak den i sak 1/13 ble det vedtatt at kommunen skal inngå en vennskapsavtale med den kroatiske kommunen Murter Kornati. Kommunestyret vedtok også at det skulle settes av kr til dette Prosjekt økt bosetting I møte den i sak 126/12 vedtok Formannskapet at alle innvandrere som registrerer innflytting til Herøy blir tildelt kr ,- som en kompensasjon for reiseutgifter og tapt arbeidsinnsats i forbindelse med ID-kontroll, da dette må gjøres i Mo i Rana eller Brønnøysund. Dette vedtaket ble dekket av formannskapets disposisjonskonto i 2012, og har ikke blitt innarbeidet i vedtatt budsjett for For å følge opp vedtaket må ansvarsområde styrkes med kr

10 110 Administrasjonsenheten Konklusjon Administrasjonsenheten avgir kr i kursmidler som skal fordeles til det enkelte ansvarssted ihht. budsjett Enheten må styrkes med for å gå i balanse. Dette gjelder i hovedsak dekning av utgifter til papirutgaven av Herøyfjerdingen med og utgiftsøkning til barnevern med Oppfølging av tiltak i kommuneplanen - Rådmannen Kommunedelplan for næringsutvikling Forbedring av ferge og Prosessen er igangsatt hurtigbåttilbudet 1.2 Realisere fastlandsforbindelse med Prosessen er igangsatt tunnel Herøy Alsten 1.3 Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Prosessen er igangsatt 1.4 Stamflyplass på Helgeland / utvide Prosessen er igangsatt Stokka flyplass 1.5 Oppgradere veger og bruer i Herøy Prosessen er igangsatt 1.6 Fjerning av flaskehalser for Prosessen er igangsatt næringstransport på Herøy 1.7 Bedre bredbåndsdekning gjennom fiberkabel 2.1 Utvikle reiseliv med basis i Prosessen er igangsatt kystkultur 2.2 Kommunen skal være et Pågående prosess koblingspunkt mot risikovillig kapital og virkemiddelapparatet 2.3 Gjennom arealplanen bidra til at det Pågående prosess tilrettelegges arealer for næringsutvikling 2.4 Stimulere til interkommunalt Pågående prosess samarbeid 2.5 Nettverksbygging Pågående prosess 3.1 Stimulere til lokalt eierskap innen Pågående prosess næringslivet 3.2 Tilrettelegge for satsing på nye marine arter innen oppdrett og fiskeri i areal- og kystsoneplan Pågående prosess 3.3 Bidra til gjenoppbygging av fiskerinæringen 3.4 Videreutvikle Herøy Marine Næringspark på Hestøy 3.5 Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri 4.1 Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv Byggetrinn 1 ferdigstilt. Byggetrinn 2 ferdigstilles medio Byggetrinn 3 er endret til mobilt bredbånd med dekning sør-øyene. Byggetrinn 3 er ute på anbud. Pågående prosess Pågående prosess Ikke prioritert i økonomiplanen Pågående prosess 10

11 4.2 Jobbe for statlige arbeidsplasser Pågående prosess 4.3 Tilrettelegge for Pågående prosess forskningsarbeidsplasser i Herøy 4.4 Kartlegging av ungdom/utdanning Pågående prosess for etablering i Herøy 4.5 Samarbeid med Pågående prosess utdanningsinstitusjoner 5.1 Få bygd flere boliger gjennom Pågående prosess HerBo AS Kommunedelplan for økt bosetting Prosjektledelse Tiltaket har vært iverksatt siden Prosjektledelsen for Økt bosetting går ut Herøyfjerdingen Det arbeides kontinuerlig med å utvikle og forbedre nettavisen. Det er per i dag satt av en ressurs på 50 % stilling til dette arbeidet. 3.4 Varierte arbeidsplasser ved pendling Det jobbes kontinuerlig med å bedre kommunikasjonsmulighetene i kommunen. 4.1 Kommunal tilrettelegging for bygging Startet opp kommunalt eid boligselskap HerBo AS som ivaretar dette. 4.5 Oppkjøp og klargjøring av Pågående prosess attraktive tomter 5.1 Kontor bosetting og inkludering Pågående prosess Sektorplan for effektiv forvaltning Evaluering av organisasjonsmodell teknisk enhet Det er gjennomført en grundig evalueringsprosess i løpet av 2012, og teknisk enhet er omorgansiert med virkning fra og med Tilbakemelding skal skje innen Pågående prosess tidsfrist definert i forvaltningsloven 4.1 Rutiner for brukerhenvendelser Det arbeides kontinuerlig med å forbedre 4.3 Videreføre utvidet bemanning innen kart- og oppmåling inntil arbeidet er ajourført 6.2 Avsette midler til kompetanseheving i budsjettet kommunens service til innbyggerne. Pågående prosess Tiltaket avventes til arbeidet med en strategisk kompetanseplan for kommunen er ferdigstilt. Sektorplan for helse, sosial og omsorg Utrede frivillighetssentral/vaktmester Det er opprettet en frittstående frivillighetssentral i kommunen, der kommunene er største bidragsyter. 4.5 Etablere nytt helsesenter Ikke prioritert i økonomiplanen 4.6 Kompetanseplan for kommunalt ansatte Tiltaket avventes til arbeidet med en strategisk kompetanseplan for kommunen er ferdigstilt. 11

12 Sektorplan for oppvekst og kultur Markedsføre Herøy som en levende Kontinuerlig prosess kystkultur 6.1 Kompetanseplan for kommunalt ansatte Tiltaket avventes til arbeidet med en strategisk kompetanseplan for kommunen er ferdigstilt. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Ombygging/tilbygg av Herøyhallen Det er søkt om spillemidler for Forprosjekt bibliotek/ studiesenter/ Under arbeid. voksenopplæring/ svømmehall 11.3 Turstier Ikke prioritert i økonomiplanperioden 11.4 Ballbinge Sør-Herøy Ikke prioritert i økonomiplanperioden Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunalleder 2/ enhetsleder kultur Sektorplan for effektiv forvaltning Tjenestebeskrivelser Dette ble gjennomført og innført med igangsetting av nytt kommunalt nettsted i april Oppgradering av hjemmeside Herøy kommune har i samarbeid med de andre HALD-kommunene investert i et nytt system for kommunale nettsider som ble satt i drift i april Brukerundersøkelser annet hvert år Barnehagene bruker dette verktøyet årlig og har gjennomført undersøkelse i 2008, 2009 og Kommunen gjennomførte følgende undersøkelser i 2012: 3.2 Ta i bruk KS sitt undersøkelsesverktøy fullt ut til innbyggerundersøkelser og lokaldemokratiundersøkelser 3.3 Tilbakemelding skal skje innen tidsfrist definert i forvaltningsloven Brukerundersøkelse i barnehagene Dette ble ikke innført i 2012, men vil bli prioritert i Kontinuerlig prosess. 4.2 Tilby bruk av elektroniske skjema Bruk av elektroniske skjema ble påbegynt høsten Bevisstgjøring av ansatte gjennom Kontinuerlig prosess. analyse av brukerundersøkelsen 6.1 Utarbeide kompetanseutviklingsplan for den enkelte enhet Under arbeid. 12

13 Sektorplan for helse, sosial og omsorg Kompetanseplan for kommunalt Arbeidet er startet opp. ansatte Sektorplan for oppvekst og kultur Utarbeide og gjennomføre gode rutiner for samarbeid mellom kommune og KFU Kommuneadministrasjonen har faste drøftingsmøter 4 5 ganger i året der skole, KFU, Utdanningsforbundet og kommunenivået 1.10 Utarbeide en handlingsplan for kommunen og privat næringsliv når det gjelder rekruttering av lærlinger 1.11 Samlokalisere skole og bibliotek og etablere studiesenter i Herøy 2.2 Lage kart over oppmerkede turstier i Herøy og tilrettelegge for funksjonshemmede der det er mulig 2.4 Ny lokalisering av ungdomsklubben deltar. Arbeidet er ikke påbegynt. Det er blitt nedsatt en administrativ arbeidsgruppe som er i gang med arbeidet. Nytt bibliotek i tilknytning til skolen er under utredning, og sak vil bli fremmet i løpet av høsten Kommunen deltar i et regionalt samarbeid om turkart og turinformasjon på nett. Dette er ikke prioritert i økonomiplanen. og et utvidet aktivitetstilbud 4.1 Bedre skilting av lokale stedsnavn Ikke prioritert i økonomiplanen 4.2 Dokumentasjon av lokal kulturarv Ikke prioritert i økonomiplanen Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Rådmannens kontor 3,0 3,0 3,0 3,0 3, Servicekontoret 6,8 6,2 6,2 6,4 6, Informasjon 0,5 1,0 1,0 1,0 1, EDB-kontor 0,5 1,0 1,0 1,0 1, Administrasjonsbygget 0,5 0,5 0,5 0,5 0, Legeskyssbåten 0,0 0,0 0,0 6,0 6, Folkehelsearbeid 0,5 0,2 0,2 0,0 0, Næringsadministrasjon 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Idrettshall 0,0 0,0 0,0 0,3 0, Bibliotek 0,3 0,8 0,8 0,8 0, Barne- og ungdomstiltak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 SUM 12,3 12,6 12,6 18,9 19,7 13

14 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole Felles Barnehage felles Interkommunale tjenester Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Folkehelsearbeid Samhandlingsreformen Revisjon Næringsfond I Næringsarbeid Næringsfond II Idrettshall Bibliotek Kulturvern Andre kulturaktiviteter Barne- og ungdomstiltak Tilskudd trossamfunn T o t a l t Avvik 1100 Rådmannens kontor Kursmidler tilbakeføres i forhold til 2012 budsjettet med kr Servicekontoret Kursmidler tilbakeføres i forhold til 2012 budsjettet med kr Informasjon Informasjonsarbeideren i kommunen leies ut til Herøy Fiber AS i 20 % stilling. Dette gir kommunen en økt inntekt på kr Denne inntekten brukes til å finansiere innleie av vikar i 40 % stilling som informasjonsarbeider, med en beregnet utgift på kr I møte den i sak 13/13, vedtok Formannskapet at Herøyfjerdingens papirutgave skal videreføres med utgivelse annen hver måned. Kostnadene for dette må innarbeides i budsjettet og ansvarsstedet må styrkes med kr Utgifter til drift av bil må styrkes med kr Edb-kontor Utgifter til drift av bil må styrkes med kr Kursmidler tilbakeføres i forhold til 2012 budsjettet med kr

15 1122 Fellesutgifter personal Midler til kursutgifter ble i budsjettet for 2013 samlet i en sentral pott. Forutsetningen for dette var at det skulle være på plass en strategisk kompetanseplan for kommunen. Denne er ikke på plass enda, og vil først være ferdig høsten Med bakgrunn i dette tilbakeføres kursmidlene til det enkelte ansvarssted i samsvar med fordelingen i budsjettet for Dette betyr at posten reduseres med til sammen kr Inntektsposten fjernes fra fellesutgifter personal. Hver enhet sørger selv for at utgifter til kaffe og betaling fra de ansatte går i null Interkommunale tjenester Den interkommunale barneverntjenesten har ett høyere budsjett tall enn vi har lagt inni budsjettet for Budsjettposten må styrkes med differanse som er på kr Fysioterapeut Det er vedtatt ny husleieavtale med fysioterapeutene. Kommunen har kjøpt treningsutstyret og leier det ut til nye drivere. Det innebærer en økning i leieinntekter på kr , men samtidig opprettes det en post for vedlikehold av utstyr på samme beløp Folkehelsearbeid Styrking av kurspott med kr Bibliotek Ved en inkurie ble ikke utgiftene for leie av bibliotektjenester fra Dønna krevd inne eller betalt for høsthalvåret Dette førte til at biblioteket gikk med overskudd i fjoråret. Regningen for dette vil bli belastet regnskapet for 2013, og utgiftene til kjøp av tjenester må derfor styrkes med kr Samarbeidsavtalen om kjøp av bibliotektjenester er sagt opp med virkning fra Vi tilsetter ny biblioteksjef med virkning fra Situasjonen rundt organiseringen av biblioteket i Herøy var uavklart i budsjetteringstidspunktet, og driftsutgiftene ble da budsjettert som lønn. Budsjettsituasjonen for biblioteket i 2013 blir da som følger: o Kommunen har budsjettert med til sammen kr i lønnsmidler. o Kommunen har som en del av samarbeidsavtalen med Dønna opprettet en midlertidig bibliotekassistentstilling på 25 % for å kunne opprettholde åpningstiden i perioden Denne er kostnadsberegnet som følger: kr * 25 % stilling * 1,20 (sosiale utgifter) * 8/12 = o Samarbeidsavtalen mellom Herøy og Dønna for perioden gir en utgift på o Utgifter til biblioteksjefstilling fra gir en beregnet utgift på: ( * 75 % stilling) * 1,20 (sosiale utgifter) * 5/12 = o Utgifter for samarbeidsavtalen for 2012 må regnskapsføres i 2013 med totalt De samlede utgiftene i forhold til personale blir da I tillegg kommer samarbeidsavtalen med Dønna på kr Kursmidler tilbakeføres i forhold til 2012 budsjettet med kr Enheten trenger da å få styrket budsjettet med kr for å gå i balanse. 15

16 240 Herøy barnehage Konklusjon Driften av Herøy barnehage går som planlagt. Vi har imidlertid hatt behov for å lukke diverse avvik i forhold til bygget. Vi har til nå hatt utgifter på kr Kurspotten skal overføres tilbake til enheten. Denne er på kr Enheten trenger å få tilført kr for å gå i balanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen enhetsleder barnehage Sektorplan for effektiv forvaltning Tjenestebeskrivelser Kontinuerlig prosess 3.3 Tilbakemelding skal skje innen Kontinuerlig prosess tidsfrist definert i forvaltningsloven 5.1 Bevisstgjøring av ansatte gjennom analyse av brukerundersøkelsen Dette gjennomføres annet hvert år ihht. oppsatt plan. 6.1 Uarbeide kompetanseutviklingsplan for den enkelte enhet Avventer at arbeidet med strategisk kompetanseplan for kommunen ferdigstilles. Sektorplan for oppvekst og kultur Tilpasse åpningstiden i barnehagen og SFO etter brukernes behov Barnehagens åpningstid er i dag Brukerundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2012, viser at foreldrene fornøyd. 3.1 Utarbeide en veileder for gjennomføring av foreldremøter Vi laget i 2011 en veileder for foreldremøter. Denne hadde som mål å øke oppslutning om våre møter, samt gi våre foreldre større medvirkning i forhold til innholdet i barnehagen. Sektorplan for helse, sosial og omsorg Utrede tiltak for ungdom som faller Vi hadde lærling fra august Dette oppleves utenfor etablerte tiltak 3.3 Oppmuntre skoleklasser, kulturskole, barnehager og ulike lag og foreninger til å besøke Herøy omsorgssenter som en stor ressurs for barnehagen. Besøk er innført som en aktivitet i enhetens virksomhetsplan. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Barnehage 15,4 15,00 14,85 14,50 12,75 SUM 15,4* 15,00 14,85 14,50 12,75 *I dette regnestykket har vi tatt med 100% lærling. 16

17 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Grp.ansvar Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 240 HERØY BARNEHAGE T o t a l t Avvik Ansvarssted 2400 Herøy barnehage Vedlikehold Vi har i løpet av 2012 fått en del avvik på barnehagebygget. Dette arbeidet ble påbegynt i 2012, men er fortsatt ikke fullført. Denne posten må tilføres kr , for å dekke opp utgifter vi har tatt i forbindelse med dette arbeidet. Kurs, kommunalt ansatte Tilføring av kursmidler kr fra fellesutgifter personal. Statistikk Antall barn Herøy barnehage år år år år år år år år SUM Antall plassekvivalenter Herøy barnehage Plasser 65,1 73,8 75,1 70,1 56,1 17

18 260 Herøy skole Konklusjon Driften av skolen går som planlagt. Vi trenger tilføring av midler til 100 % lærerstilling for grunnskoleopplæring for voksne og midler kurspott, til sammen kr. Budsjettet styrkes gjennom overføring på fra fond øremerket arbeid med flyktninger og overføring av kursmidler på Oppfølging av tiltak i kommuneplanen enhetsleder skole Sektorplan for oppvekst og kultur Tilpasse åpningstiden i Sfo etter brukernes behov -etter innspill fra FAU har vi åpningstid Samarbeid mellom skole og ulike lag og foreninger samarbeid rundt anlegg og aktiviteter 1.3 Tilby opplæring i minst 3 fremmedspråk skolen tilbyr engelsk, tysk og spansk 1.5 Revidere lokal plan for karriereveiledning planverk under kontinuerlig revidering 1.6 Revidere lokal plan for entreprenørskap planverk under kontinuerlig revidering 1.9 Utarbeide plan for samarbeid mellom skole og kulturskole samarbeid rundt aktiviteter og lokaler 1.11 Samlokalisere skole og bibliotek konsulent tilsatt for å utarbeide anbudsgrunnlag 1.12 Utrede et utvidet SFO-tilbud for barn med spesielle behov skolen gir Sfo-tilbud til barn med egne behov 2.1 skolen er i dialog med Møteplassen om oppstart gjeninnføre folkebad av folkebad 2.3 Utredningsarbeid for nytt basseng ikke iversatt, i Nytt svømmebasseng og kulturhus forbindelse med vedtak om flytting av bibliotek til skolen er oppgradering av aula til kulturhus tatt med 3.1 Utarbeide veileder for gjennomføring av foreldremøter 5.1 Skolepatrulje over Herøysund bru ikke igangsatt Sektorplan for helse, sosial og omsorg få automatisk døråpner i veileder for foreldremøter er utarbeidet tas med under plan for nytt inng.parti i hallen Herøyhallen 1.2 få terskeleliminatorer i skole og hall terskeleliminatorer installert på b.trinnet 1.3 få teleslynge i aula og hall innspill tas med til plan for renovering i aula 2.5 utarbeide en plan for rusforebyggende tiltak blant ungdom 3.3 Besøke HOS rusplan for kommunen vedtatt. Skolen starter opp med MOT-program skolen besøker HOS regelmessig, bla. har 4.kl et eget opplegg der. 18

19 Sektorplan for effektiv forvaltning Tjenestebeskrivelser Under arbeid 3.3 Tilbakemelding skal skje innen Kontinuerlig tidsfrist definert i forvaltningsloven 5.1 Bevisstgjøring av ansatte gjennom Gjennomføres hvert annet år etter fastsatt plan. analyse av brukerundersøkelsen 6.1 Utarbeide Ikke påbegynt kompetanseutviklingsplan for den enkelte enhet Kommunedelplan for økt bosetting Prosjekt i skolen; Hjemme best mitt eget hav av muligheter Ikke påbegynt Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Grunnskole 27,45** 26,9 26,3 26,2 27, SFO 2,6 2,5 2,7 3,2 2, Voksenopplæring 1,02* 1,0* 0,7* 0,7* 1,3* 2607 Spes.ped. i barnehagen 0,3 0,3 0,3 0, Idrettshall 0,3 30,7 0,3 0 0 SUM 31,37 26,9 30,4 30,4 31,9 *Skolen kjøper tjenester fra Dønna kommune, opphører fra **inkl. 100 % ekstra lærerstilling for å styrke integrering av fremmedspråklige 1 lærerstilling frem til 1/8 er underbudsjettert med kr. 1 lærerstilling for grunnskoleopplæring for voksne, inkl. lærebøker og materiell, vil for perioden 1/8 til 31/12 utgjøre kr. 19

20 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole SFO Voksenopplæring Idrettshall T o t a l t Avvik 2600 Grunnskole: Kurspott på kr tilbakeføres til skolen 2605 SFO: kurspott på 4000 kr tilbakeføres Sfo 2606 Voksenopplæring: kurspott 5000 kr tilbakeføres voksenopplæringen Samarbeidsavtalen med Dønna kommune om kjøp av tjenester i voksenopplæringen er sagt opp og vi overtar ansvar for all norskopplæring i voksenopplæringen fra 1/8, dette regnestykket inkluderer 100 % stilling for grunnskoleopplæring av voksne. Vi har allerede 80 % lagt inn i budsjettet *1,9 stilling lønn kr ( kr * 1,9 * 5/12) Stp kr Arb.avg kr Sum kr *læremidler *reduksjon kjøp tjenester Totalt kr kr kr elever som ikke har grunnskoleopplæring fra heimlandet har krav til dette etter opplæringslovens kapittel 4A. I dag kjøper vi tjenester fra Alstahaug kommune for 2 elever, til høsten vil det være 5 elever som er aktuelle. Alstahaug kommune beregner ca kr pr elev pr år. Ut fra en helhetlig vurdering mener vi at Herøy skole kan ivareta denne tjenesten selv hvis enheten blir tilført 100 % stillingsressurs. Utgiften på skal finansieres ved bruk av avsatte fondsmidler. Statistikk 2012/ / / / /09 Antall elever Antall lærere

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting Bakgrunn økt bosetting Herøy kommune 50 mill Marine Harvest 100 mill 1 Herøy kommune - hovedsatsningsoområde Med bakgrunn i alle problemene (nedgang i folketall, arbeidsledighet, stor uføregrad, sosialhjelp,

Detaljer

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting Bakgrunn økt bosetting Herøy kommune 50 mill Marine Harvest 100 mill 1 2 Herøy kommune Med bakgrunn i problemene så søkte kommunen Fylkesmannen i Nordland om økonomisk støtte til et prosjekt økt bosetting,

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012. Herøy kommune

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012. Herøy kommune 2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.13 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2013 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 2. mai 2013 var en æra over, da ble teknisk enhet lagt ned, og innlemmet i administrasjonsenheten. Som en del av denne omstruktureringen ble teknisk

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2013 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 2. mai 2013 var en æra over, da ble teknisk enhet lagt ned, og innlemmet i administrasjonsenheten. Som en del av denne omstruktureringen ble teknisk

Detaljer

Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag:

Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag: Behandling i Kommunestyret den 17.12.2013 Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag: 12. For 2014 settes det av kr 200.000.- til å utrede

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 23.02.2009 Fra kl: 09.05 Til kl: 10.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014. Herøy kommune - et hav av muligheter

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014. Herøy kommune - et hav av muligheter 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014 Herøy kommune - et hav av muligheter 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 27.06.2017 Tid: 18:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 06 80 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

ÅRSMELDING Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2012 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Logo for Herøy kommunes 150-årsjubileum. Logoen er laget av Frida Karlsen i forbindelse med en logokonkurranse høsten 2011. Herøy kommune www.heroy-no.kommune.no

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE REVIDERT NASJONALBUDSJETT - KONSEKVENSER FOR HERØY'S ØKONOMIPLAN. UTTALELSE FRA BARNE- OG UNGDOMSRÅDET.

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE REVIDERT NASJONALBUDSJETT - KONSEKVENSER FOR HERØY'S ØKONOMIPLAN. UTTALELSE FRA BARNE- OG UNGDOMSRÅDET. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 19.06.2013 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 VIDEREFØRING AV FRIVILLIGSENTRAL Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune ønsker å videreføre en frivilligsentral

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter 2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.08.2017 Herøy kommune - et hav av muligheter 2 INNHOLD Rådmannens kommentar...4 100 Folkevalgte styringsorgan...7 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

2. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 2. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9 240

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/43

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/43 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/43 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2013 Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommunes regnskap for 2013 med et regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 ØKONOMIPLAN 2011-2014 - BUDSJETT 2011 UTTALELSE FRA ELDRERÅDET Rådmannens innstilling: Saksutredning: Saksbehandler

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - 2017 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes driftsbudsjett for 2016 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/765-19 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

Herøy kommune Dato: 20.04.2012

Herøy kommune Dato: 20.04.2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Herøy kommune Årlig rapport BOLYST Dato: 20.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Herøy Integrering og inkludering av tilflyttere

Detaljer

Boligens rolle i den lokale samfunnsutviklingen -slik Herøy kommune ser det.

Boligens rolle i den lokale samfunnsutviklingen -slik Herøy kommune ser det. Boligens rolle i den lokale samfunnsutviklingen -slik Herøy kommune ser det. Bodø 11.12.2012 Folketall areal - boliger Folketall (pr. 01.10.12): 1742 Areal 64 km 2 820 helårsboliger og 650 fritidsboliger

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16

Uprioritert liste over alle drifts- og investeringstiltak økonomiplan 2013-16 2013 Leirfjord kommune Uprioritert liste over alle drifts og investeringstiltak økonomiplan 201316 Alle tiltak investering 2014 2015 2016 Sum investeringer fra nye tiltak 39 142 000 4 212 000 9 040 000

Detaljer

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000

1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000 1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 10/1338

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 10/1338 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 10/1338 ØKT BOSETTING - PRIORITERING AV TILTAK INNENFOR VEDTATT BUDSJETT Rådmannens innstilling: 1 Formannskapet slutter seg

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/470

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/470 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/470 BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING:

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 Saknr: Tittel: 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Beskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 13/571-4 Klageadgang: Nei TERTIALRAPPORT REGNSKAP 2/2013 Rådmannens innstilling: Formannskapet tar rapport 2. tertial

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2011. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2011 Del 2 resultatenhetenes årsmelding I løpet av 2011 ble Herøy Marine Næringspark fullført. Dette er en av de tyngste næringssatsingene i Herøy kommune noensinne. Herøy kommune www.heroy-no.kommune.no

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 0.02.3 Fra kl: 18.00 Til kl: 19.4 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015

BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 2014 10/14/2015 1 BUDSJETTREGULERING DRIFT DESEMBER 214 1/14/215 A B C D Type endring Type endring / Sektor Tekst 214 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 A Kilder 19 reserver Frigjøre fra lønns og pensjonsreserven

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 2700 Fellesutgifter barnehager 2 498 2 545 4 416 3 663 3 663 3 663 utgifter 885 351 430 124 124 124 617 12 929 230 230 230 driftsutgifter 2 766 2 883 3 916 3 556 3 556 3 556 2701 Vikarordning Barnehager

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Fra kl: 09.00 Til kl: 11.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på Rådhuset Møtedato: 25.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer