1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per BUDSJETT Herøy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune"

Transkript

1 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per BUDSJETT 2013 Herøy kommune

2 2

3 INNHOLD Rådmannens kommentar Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Herøy barnehage Herøy skole Kulturskolen i Herøy Herøy helsesenter Helsesøster Hjemmetjenesten i Herøy NAV Herøy Herøy sykehjem Teknisk enhet Finansforvaltning Investering Føringslister

4 Rådmannens kommentar Driften går som planlagt med unntak av hjemmetjenesten der avlastingstilbudet må styrkes og barnevernstjenesten der det er besluttet flere tiltak enn budsjettert. Økte utgifter til avlastning dekkes med økt tilskudd til ressurskrevende tjenester. Barnevernet må tilføres kr Alle driftsenhetene rapporterer om store utfordringer med å rekke over oppgavene med dagens minimumsbemanning. Det er stor usikkerhet om en klarer å rekruttere bemanning og styre innenfor budsjettrammen ved forestående ferieavvikling. I tillegg er det gjort en rekke politiske vedtak med budsjettmessige konsekvenser: 1. Reduksjon av deltid i omsorgssektoren gjennom endring av turnusordningen. Økte utgifter kr Opprettholdelse av papirutgaven av Herøyfjerdingen. Økte kostnader kr Vennskapsavtale med Murter Kornati. Økte kostnader kr Revidert avtale med foreningen Herøydagan. Økte kostnader kr Kompensasjonsordning for kostnader ved ID-kontroll. Økte kostnader kr Omorganisering av teknisk enhet endringer av kontorer. Økte kostnader kr Overtakelse av SPRUT ombygging. Økte kostnader kr Vi legger videre fram forslag om en del tekniske endringer som ikke rokker med budsjettbalansen. Herunder flytting av kursmidler fra administrasjonsenheten til den enkelte driftsenhet slik det var tidligere år. Vår erfaring er at samlingen under administrasjonsenheten skapte mye unødvendig byråkrati. Bilen som ble brukt til informasjon og EDB er overført til feietjenesten p.g.a. havari/avskilting av feierens bil. For å kompensere for dette har vi midlertidig leid inn en brukt bil. Kostnadene for dette er så høye at vi har valgt å løse inn bilen med kr fordelt på informasjon og EDB. Dette fører til at disse bilkostnadene reduseres med kr i Barnehagen har dekket rest av investeringskostnader på drift. De må tilføres kr for å dekke dette. For å få denne revisjonen til å balansere må det tiføres ytterligere kr fra disposisjonsfondet. Dette kommer i tillegg til kr som tidligere er avsatt for å balansere 2013-budsjettet. Budsjettet får derfor totalt kr i ubalanse (merforbruk i forhold til inntekter) i Dermed sitter vi igjen med kun kr på disposisjonsfondet. Vi har store utfordringer foran oss innenfor omsorgssektoren. Vi skulle ha avsatt midler til denne utfordringen. I det minste til planlegging. Opplegget for 2013 er meget sårbart og krever at driften må tas kraftig ned i Dette medfører nye stillingsreduksjoner. Vi har valgt å gjøre dette slik på grunn av at organisasjonen er overbelastet med stillingsreduksjoner og en drift som sliter med underbemanning og at utsiktene er bedre i

5 Disposisjonsfondet brukes da slik: Disposisjonsfond pr Avsatt likviditetsreserve Avsatt flyktningefond Rest Utbalansering Utbalansering Avsetning økt bosetting Ombygging Herøyhallen Gjenstående HOS Herøy fiber Utbalansering budsjettrevisjonen Rest Formannskapet har vedtatt følgende investeringsoppgaver som ikke har finansiering: Kjøp av treningsutstyr kr Mobilt bredbånd Sør-øyene kr Utstyr i Herøyhallen kr Flytekai Tennvalen kr Totalt kr Siden vi ikke har avsatte midler til dette må hele beløpet lånefinansieres. 5

6 100 Folkevalgte styringsorgan Konklusjon Med bakgrunn i formannskapets vedtak i forhold til samarbeidsavtale med Herøydagan og kompensasjonsordning for ID-kontroll og vennskapsavtale med Murter Kornati, må enheten tilføres kr i budsjettregulering per for at budsjettet skal gå i balanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen prosjektleder økt bosetting Kommunedelplan for økt bosetting Partnerskapsprosjektet Folketallsutvikling og tilflytting 2.1 Omdømmeprosjekt Oxford Research / Distriktssenteret gjennomfører en omdømmemåling for kommunen. Vi venter på resultatene. Ut over dette satses det mye på omdømmearbeid gjennom markedsføring, synlighet i media og positive reportasjer. 2.2 Positivitetstiltak i Grendene Ikke prioritert i økonomiplan 2.4 Kommunen som tjenesteyter levere på Sektorplan Effektiv forvaltning forventing 2.5 Inspirasjonshelg Ikke prioritert i økonomiplan 2.6 Kommunisere forventninger Ikke prioritert i økonomiplan, men Herøyfjerdingen blir aktivt brukt for å kommunisere. 2.7 Feiring av de små framskritt Utmerkelse utdelt under julelunsjen 2.8 Stedsutvikling: Herøy verdens vakreste Ikke prioritert i økonomiplan kommune 2.9 Markedsføring Noen annonser har vært kjørt i lokalaviser. Vi har fått mange positive reportasjer i lokalaviser, i NRK, SVT1, Aftenposten (5 sider), m.fl. Vi har profilert Herøy gjennom TV Norges tv serie «Gøy på landet». Prosjektet har presentert og profilert Herøy i en rekke møter og konferanser: Nordisk konferanse Demografiske forandringer, Dialogkonferanse Helgeland regionråd, LUK samlinger i Tromsø og Saltstraumen, Sentrum Næringshage, Merkursamling Værnes, Hardangekonferansen, med flere. 3.1 Gründerkurs Herøy er prosjekteier for Internasjonal Gründerskole. Finansiert med kr fra partnerskap HRR. Under planlegging og vil bli gjennomført i

7 3.2 Fond for etablererlån elev/ungdom/studentbedrift 3.3 Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser kontorfellesskap 4.2 Markedsføre ledige tomter og boliger for salg/leie Ikke prioritert i økonomiplan. Men kommunen får årlig støtte fra Fylkesmannen til entreprenørskapstiltak i skolen Rapport utarbeidet Det er utarbeidet en brosjyre for regulerte tomter i kommunen. Ser ikke grunn for å markedsføre boliger for salg, da finn.no benyttes. Egen nettside for boliger til leie vurderes 4.6 Boligbyggerskolen inkl. tomt Ikke prioritert i økonomiplan. Men planlegges tatt med i prosjektet «Boligetablering i distriktene» og gjennomføres i Tilrettelegging for friluftsliv og turisme Ikke prioritert i økonomiplan. Kommunen satser gjennom prosjektet Ut i Øyan 5.2 Velkomstpakke Innflytterne og også nyfødte får en liten oppmerksomhet for å vise at de er velkommen i form av Herøyskjorten / body, kart over Herøy, velkomstbrosjyre med liste over lag og organisasjoner, huskeliste og annen nyttig informasjon. Velkomstpakken er gitt til personer som besøker kontoret. Vi bør få gitt til alle, da gjennom oppsøke tilflytterne «hjemme». Vi har ikke hatt kapasitet til dette og har også utfordringer med tidlig å vite hvem som flytter til kommunen. Frivillig virksomheter må involveres for å bedre tiltaket. Det er laget avtale med Møtestedet for dette. 5.3 Norskkurs Innvandrere fra EØS området har ikke rett (staten betaler) eller plikt til å gjennomføre norskkurs. Å beherske norsk språk er en forutsetning for god integrering. Fra 1.januar 2012 startet vi et nytt tilbud som vi opplever fungerer bra. Vi har ca 30 deltagere. Kurset består nå av gruppeundervisning en formiddag og en kveld i uka. I tillegg til gruppeundervisning inneholder kurset individuell opplæring på den enkeltes nivå. Her har vi leid inn en norskskole i Serbia som holder denne opplæringen gjennom Skype. 7

8 5.4 Integrering og inkludering i skole og barnehage For rask integrering blir innflyttede elever umiddelbart tatt inn i skolen, før flyttemelding/registrering er godkjent. Det blir gitt tilbud om gratis ukentlige besøksdager i barnehagen for barn sammen med foreldre. 5.5 Innflytterdag Åpning av Møtestedet gjennomført som innflytterdag 5.6 Inkludering i lag, foreninger, aktiviteter, Under planlegging fritidstilbud 5.7 Inkludering i nærmiljøet fadderordning Det er startet en fadderordning. Det har så langt vært liten aktivitet. 5.9 Gründerkurs for innvandrere Oppstartet 5.10 Boligbyggerkurs for innvandrere Under planlegging 5.11 Kommunikasjon hva skjer i Herøy Egen Facebookside på engelsk, daglig informasjon - Møtestedet Møteplass Den gamle barnehagen er ferdig oppusset og ombygd. Forening er stiftet Møtestedet. Det er søkt og fått innvilget Møtestedet som frivillighetssentral. Etablerertilskudd på kr fra staten er mottatt. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Folkevalgte styringsorgan 1,0 1,0 1,0 1,0 1, Prosjekt økt bosetting 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 SUM 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Ansvarsted Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorgan Politisk virksomhet Prosjekt - Økt bosetting Herøy 150 år Kommune og stortingsvalg Råd for eldre og funksjonsh Barne- og ungdomsrådet T o t a l t

9 Avvik 1000 Folkevalgte styringsorgan Samarbeidsavtalen med foreningen Herøydagan er revidert og godkjent av Formannskapet i møte den Avtalen innebærer at kommunen skal gå inn årlig med i sponsormidler. Dette er det ikke dekning for i vedtatt budsjett, og ansvarssted 1000 må styrkes med dette beløpet. I kommunestyrevedtak den i sak 1/13 ble det vedtatt at kommunen skal inngå en vennskapsavtale med den kroatiske kommunen Murter Kornati. Kommunestyret vedtok også at det skulle settes av kr til dette Prosjekt økt bosetting I møte den i sak 126/12 vedtok Formannskapet at alle innvandrere som registrerer innflytting til Herøy blir tildelt kr ,- som en kompensasjon for reiseutgifter og tapt arbeidsinnsats i forbindelse med ID-kontroll, da dette må gjøres i Mo i Rana eller Brønnøysund. Dette vedtaket ble dekket av formannskapets disposisjonskonto i 2012, og har ikke blitt innarbeidet i vedtatt budsjett for For å følge opp vedtaket må ansvarsområde styrkes med kr

10 110 Administrasjonsenheten Konklusjon Administrasjonsenheten avgir kr i kursmidler som skal fordeles til det enkelte ansvarssted ihht. budsjett Enheten må styrkes med for å gå i balanse. Dette gjelder i hovedsak dekning av utgifter til papirutgaven av Herøyfjerdingen med og utgiftsøkning til barnevern med Oppfølging av tiltak i kommuneplanen - Rådmannen Kommunedelplan for næringsutvikling Forbedring av ferge og Prosessen er igangsatt hurtigbåttilbudet 1.2 Realisere fastlandsforbindelse med Prosessen er igangsatt tunnel Herøy Alsten 1.3 Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Prosessen er igangsatt 1.4 Stamflyplass på Helgeland / utvide Prosessen er igangsatt Stokka flyplass 1.5 Oppgradere veger og bruer i Herøy Prosessen er igangsatt 1.6 Fjerning av flaskehalser for Prosessen er igangsatt næringstransport på Herøy 1.7 Bedre bredbåndsdekning gjennom fiberkabel 2.1 Utvikle reiseliv med basis i Prosessen er igangsatt kystkultur 2.2 Kommunen skal være et Pågående prosess koblingspunkt mot risikovillig kapital og virkemiddelapparatet 2.3 Gjennom arealplanen bidra til at det Pågående prosess tilrettelegges arealer for næringsutvikling 2.4 Stimulere til interkommunalt Pågående prosess samarbeid 2.5 Nettverksbygging Pågående prosess 3.1 Stimulere til lokalt eierskap innen Pågående prosess næringslivet 3.2 Tilrettelegge for satsing på nye marine arter innen oppdrett og fiskeri i areal- og kystsoneplan Pågående prosess 3.3 Bidra til gjenoppbygging av fiskerinæringen 3.4 Videreutvikle Herøy Marine Næringspark på Hestøy 3.5 Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri 4.1 Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv Byggetrinn 1 ferdigstilt. Byggetrinn 2 ferdigstilles medio Byggetrinn 3 er endret til mobilt bredbånd med dekning sør-øyene. Byggetrinn 3 er ute på anbud. Pågående prosess Pågående prosess Ikke prioritert i økonomiplanen Pågående prosess 10

11 4.2 Jobbe for statlige arbeidsplasser Pågående prosess 4.3 Tilrettelegge for Pågående prosess forskningsarbeidsplasser i Herøy 4.4 Kartlegging av ungdom/utdanning Pågående prosess for etablering i Herøy 4.5 Samarbeid med Pågående prosess utdanningsinstitusjoner 5.1 Få bygd flere boliger gjennom Pågående prosess HerBo AS Kommunedelplan for økt bosetting Prosjektledelse Tiltaket har vært iverksatt siden Prosjektledelsen for Økt bosetting går ut Herøyfjerdingen Det arbeides kontinuerlig med å utvikle og forbedre nettavisen. Det er per i dag satt av en ressurs på 50 % stilling til dette arbeidet. 3.4 Varierte arbeidsplasser ved pendling Det jobbes kontinuerlig med å bedre kommunikasjonsmulighetene i kommunen. 4.1 Kommunal tilrettelegging for bygging Startet opp kommunalt eid boligselskap HerBo AS som ivaretar dette. 4.5 Oppkjøp og klargjøring av Pågående prosess attraktive tomter 5.1 Kontor bosetting og inkludering Pågående prosess Sektorplan for effektiv forvaltning Evaluering av organisasjonsmodell teknisk enhet Det er gjennomført en grundig evalueringsprosess i løpet av 2012, og teknisk enhet er omorgansiert med virkning fra og med Tilbakemelding skal skje innen Pågående prosess tidsfrist definert i forvaltningsloven 4.1 Rutiner for brukerhenvendelser Det arbeides kontinuerlig med å forbedre 4.3 Videreføre utvidet bemanning innen kart- og oppmåling inntil arbeidet er ajourført 6.2 Avsette midler til kompetanseheving i budsjettet kommunens service til innbyggerne. Pågående prosess Tiltaket avventes til arbeidet med en strategisk kompetanseplan for kommunen er ferdigstilt. Sektorplan for helse, sosial og omsorg Utrede frivillighetssentral/vaktmester Det er opprettet en frittstående frivillighetssentral i kommunen, der kommunene er største bidragsyter. 4.5 Etablere nytt helsesenter Ikke prioritert i økonomiplanen 4.6 Kompetanseplan for kommunalt ansatte Tiltaket avventes til arbeidet med en strategisk kompetanseplan for kommunen er ferdigstilt. 11

12 Sektorplan for oppvekst og kultur Markedsføre Herøy som en levende Kontinuerlig prosess kystkultur 6.1 Kompetanseplan for kommunalt ansatte Tiltaket avventes til arbeidet med en strategisk kompetanseplan for kommunen er ferdigstilt. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Ombygging/tilbygg av Herøyhallen Det er søkt om spillemidler for Forprosjekt bibliotek/ studiesenter/ Under arbeid. voksenopplæring/ svømmehall 11.3 Turstier Ikke prioritert i økonomiplanperioden 11.4 Ballbinge Sør-Herøy Ikke prioritert i økonomiplanperioden Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunalleder 2/ enhetsleder kultur Sektorplan for effektiv forvaltning Tjenestebeskrivelser Dette ble gjennomført og innført med igangsetting av nytt kommunalt nettsted i april Oppgradering av hjemmeside Herøy kommune har i samarbeid med de andre HALD-kommunene investert i et nytt system for kommunale nettsider som ble satt i drift i april Brukerundersøkelser annet hvert år Barnehagene bruker dette verktøyet årlig og har gjennomført undersøkelse i 2008, 2009 og Kommunen gjennomførte følgende undersøkelser i 2012: 3.2 Ta i bruk KS sitt undersøkelsesverktøy fullt ut til innbyggerundersøkelser og lokaldemokratiundersøkelser 3.3 Tilbakemelding skal skje innen tidsfrist definert i forvaltningsloven Brukerundersøkelse i barnehagene Dette ble ikke innført i 2012, men vil bli prioritert i Kontinuerlig prosess. 4.2 Tilby bruk av elektroniske skjema Bruk av elektroniske skjema ble påbegynt høsten Bevisstgjøring av ansatte gjennom Kontinuerlig prosess. analyse av brukerundersøkelsen 6.1 Utarbeide kompetanseutviklingsplan for den enkelte enhet Under arbeid. 12

13 Sektorplan for helse, sosial og omsorg Kompetanseplan for kommunalt Arbeidet er startet opp. ansatte Sektorplan for oppvekst og kultur Utarbeide og gjennomføre gode rutiner for samarbeid mellom kommune og KFU Kommuneadministrasjonen har faste drøftingsmøter 4 5 ganger i året der skole, KFU, Utdanningsforbundet og kommunenivået 1.10 Utarbeide en handlingsplan for kommunen og privat næringsliv når det gjelder rekruttering av lærlinger 1.11 Samlokalisere skole og bibliotek og etablere studiesenter i Herøy 2.2 Lage kart over oppmerkede turstier i Herøy og tilrettelegge for funksjonshemmede der det er mulig 2.4 Ny lokalisering av ungdomsklubben deltar. Arbeidet er ikke påbegynt. Det er blitt nedsatt en administrativ arbeidsgruppe som er i gang med arbeidet. Nytt bibliotek i tilknytning til skolen er under utredning, og sak vil bli fremmet i løpet av høsten Kommunen deltar i et regionalt samarbeid om turkart og turinformasjon på nett. Dette er ikke prioritert i økonomiplanen. og et utvidet aktivitetstilbud 4.1 Bedre skilting av lokale stedsnavn Ikke prioritert i økonomiplanen 4.2 Dokumentasjon av lokal kulturarv Ikke prioritert i økonomiplanen Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Rådmannens kontor 3,0 3,0 3,0 3,0 3, Servicekontoret 6,8 6,2 6,2 6,4 6, Informasjon 0,5 1,0 1,0 1,0 1, EDB-kontor 0,5 1,0 1,0 1,0 1, Administrasjonsbygget 0,5 0,5 0,5 0,5 0, Legeskyssbåten 0,0 0,0 0,0 6,0 6, Folkehelsearbeid 0,5 0,2 0,2 0,0 0, Næringsadministrasjon 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Idrettshall 0,0 0,0 0,0 0,3 0, Bibliotek 0,3 0,8 0,8 0,8 0, Barne- og ungdomstiltak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 SUM 12,3 12,6 12,6 18,9 19,7 13

14 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole Felles Barnehage felles Interkommunale tjenester Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Folkehelsearbeid Samhandlingsreformen Revisjon Næringsfond I Næringsarbeid Næringsfond II Idrettshall Bibliotek Kulturvern Andre kulturaktiviteter Barne- og ungdomstiltak Tilskudd trossamfunn T o t a l t Avvik 1100 Rådmannens kontor Kursmidler tilbakeføres i forhold til 2012 budsjettet med kr Servicekontoret Kursmidler tilbakeføres i forhold til 2012 budsjettet med kr Informasjon Informasjonsarbeideren i kommunen leies ut til Herøy Fiber AS i 20 % stilling. Dette gir kommunen en økt inntekt på kr Denne inntekten brukes til å finansiere innleie av vikar i 40 % stilling som informasjonsarbeider, med en beregnet utgift på kr I møte den i sak 13/13, vedtok Formannskapet at Herøyfjerdingens papirutgave skal videreføres med utgivelse annen hver måned. Kostnadene for dette må innarbeides i budsjettet og ansvarsstedet må styrkes med kr Utgifter til drift av bil må styrkes med kr Edb-kontor Utgifter til drift av bil må styrkes med kr Kursmidler tilbakeføres i forhold til 2012 budsjettet med kr

15 1122 Fellesutgifter personal Midler til kursutgifter ble i budsjettet for 2013 samlet i en sentral pott. Forutsetningen for dette var at det skulle være på plass en strategisk kompetanseplan for kommunen. Denne er ikke på plass enda, og vil først være ferdig høsten Med bakgrunn i dette tilbakeføres kursmidlene til det enkelte ansvarssted i samsvar med fordelingen i budsjettet for Dette betyr at posten reduseres med til sammen kr Inntektsposten fjernes fra fellesutgifter personal. Hver enhet sørger selv for at utgifter til kaffe og betaling fra de ansatte går i null Interkommunale tjenester Den interkommunale barneverntjenesten har ett høyere budsjett tall enn vi har lagt inni budsjettet for Budsjettposten må styrkes med differanse som er på kr Fysioterapeut Det er vedtatt ny husleieavtale med fysioterapeutene. Kommunen har kjøpt treningsutstyret og leier det ut til nye drivere. Det innebærer en økning i leieinntekter på kr , men samtidig opprettes det en post for vedlikehold av utstyr på samme beløp Folkehelsearbeid Styrking av kurspott med kr Bibliotek Ved en inkurie ble ikke utgiftene for leie av bibliotektjenester fra Dønna krevd inne eller betalt for høsthalvåret Dette førte til at biblioteket gikk med overskudd i fjoråret. Regningen for dette vil bli belastet regnskapet for 2013, og utgiftene til kjøp av tjenester må derfor styrkes med kr Samarbeidsavtalen om kjøp av bibliotektjenester er sagt opp med virkning fra Vi tilsetter ny biblioteksjef med virkning fra Situasjonen rundt organiseringen av biblioteket i Herøy var uavklart i budsjetteringstidspunktet, og driftsutgiftene ble da budsjettert som lønn. Budsjettsituasjonen for biblioteket i 2013 blir da som følger: o Kommunen har budsjettert med til sammen kr i lønnsmidler. o Kommunen har som en del av samarbeidsavtalen med Dønna opprettet en midlertidig bibliotekassistentstilling på 25 % for å kunne opprettholde åpningstiden i perioden Denne er kostnadsberegnet som følger: kr * 25 % stilling * 1,20 (sosiale utgifter) * 8/12 = o Samarbeidsavtalen mellom Herøy og Dønna for perioden gir en utgift på o Utgifter til biblioteksjefstilling fra gir en beregnet utgift på: ( * 75 % stilling) * 1,20 (sosiale utgifter) * 5/12 = o Utgifter for samarbeidsavtalen for 2012 må regnskapsføres i 2013 med totalt De samlede utgiftene i forhold til personale blir da I tillegg kommer samarbeidsavtalen med Dønna på kr Kursmidler tilbakeføres i forhold til 2012 budsjettet med kr Enheten trenger da å få styrket budsjettet med kr for å gå i balanse. 15

16 240 Herøy barnehage Konklusjon Driften av Herøy barnehage går som planlagt. Vi har imidlertid hatt behov for å lukke diverse avvik i forhold til bygget. Vi har til nå hatt utgifter på kr Kurspotten skal overføres tilbake til enheten. Denne er på kr Enheten trenger å få tilført kr for å gå i balanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen enhetsleder barnehage Sektorplan for effektiv forvaltning Tjenestebeskrivelser Kontinuerlig prosess 3.3 Tilbakemelding skal skje innen Kontinuerlig prosess tidsfrist definert i forvaltningsloven 5.1 Bevisstgjøring av ansatte gjennom analyse av brukerundersøkelsen Dette gjennomføres annet hvert år ihht. oppsatt plan. 6.1 Uarbeide kompetanseutviklingsplan for den enkelte enhet Avventer at arbeidet med strategisk kompetanseplan for kommunen ferdigstilles. Sektorplan for oppvekst og kultur Tilpasse åpningstiden i barnehagen og SFO etter brukernes behov Barnehagens åpningstid er i dag Brukerundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2012, viser at foreldrene fornøyd. 3.1 Utarbeide en veileder for gjennomføring av foreldremøter Vi laget i 2011 en veileder for foreldremøter. Denne hadde som mål å øke oppslutning om våre møter, samt gi våre foreldre større medvirkning i forhold til innholdet i barnehagen. Sektorplan for helse, sosial og omsorg Utrede tiltak for ungdom som faller Vi hadde lærling fra august Dette oppleves utenfor etablerte tiltak 3.3 Oppmuntre skoleklasser, kulturskole, barnehager og ulike lag og foreninger til å besøke Herøy omsorgssenter som en stor ressurs for barnehagen. Besøk er innført som en aktivitet i enhetens virksomhetsplan. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Barnehage 15,4 15,00 14,85 14,50 12,75 SUM 15,4* 15,00 14,85 14,50 12,75 *I dette regnestykket har vi tatt med 100% lærling. 16

17 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Grp.ansvar Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 240 HERØY BARNEHAGE T o t a l t Avvik Ansvarssted 2400 Herøy barnehage Vedlikehold Vi har i løpet av 2012 fått en del avvik på barnehagebygget. Dette arbeidet ble påbegynt i 2012, men er fortsatt ikke fullført. Denne posten må tilføres kr , for å dekke opp utgifter vi har tatt i forbindelse med dette arbeidet. Kurs, kommunalt ansatte Tilføring av kursmidler kr fra fellesutgifter personal. Statistikk Antall barn Herøy barnehage år år år år år år år år SUM Antall plassekvivalenter Herøy barnehage Plasser 65,1 73,8 75,1 70,1 56,1 17

18 260 Herøy skole Konklusjon Driften av skolen går som planlagt. Vi trenger tilføring av midler til 100 % lærerstilling for grunnskoleopplæring for voksne og midler kurspott, til sammen kr. Budsjettet styrkes gjennom overføring på fra fond øremerket arbeid med flyktninger og overføring av kursmidler på Oppfølging av tiltak i kommuneplanen enhetsleder skole Sektorplan for oppvekst og kultur Tilpasse åpningstiden i Sfo etter brukernes behov -etter innspill fra FAU har vi åpningstid Samarbeid mellom skole og ulike lag og foreninger samarbeid rundt anlegg og aktiviteter 1.3 Tilby opplæring i minst 3 fremmedspråk skolen tilbyr engelsk, tysk og spansk 1.5 Revidere lokal plan for karriereveiledning planverk under kontinuerlig revidering 1.6 Revidere lokal plan for entreprenørskap planverk under kontinuerlig revidering 1.9 Utarbeide plan for samarbeid mellom skole og kulturskole samarbeid rundt aktiviteter og lokaler 1.11 Samlokalisere skole og bibliotek konsulent tilsatt for å utarbeide anbudsgrunnlag 1.12 Utrede et utvidet SFO-tilbud for barn med spesielle behov skolen gir Sfo-tilbud til barn med egne behov 2.1 skolen er i dialog med Møteplassen om oppstart gjeninnføre folkebad av folkebad 2.3 Utredningsarbeid for nytt basseng ikke iversatt, i Nytt svømmebasseng og kulturhus forbindelse med vedtak om flytting av bibliotek til skolen er oppgradering av aula til kulturhus tatt med 3.1 Utarbeide veileder for gjennomføring av foreldremøter 5.1 Skolepatrulje over Herøysund bru ikke igangsatt Sektorplan for helse, sosial og omsorg få automatisk døråpner i veileder for foreldremøter er utarbeidet tas med under plan for nytt inng.parti i hallen Herøyhallen 1.2 få terskeleliminatorer i skole og hall terskeleliminatorer installert på b.trinnet 1.3 få teleslynge i aula og hall innspill tas med til plan for renovering i aula 2.5 utarbeide en plan for rusforebyggende tiltak blant ungdom 3.3 Besøke HOS rusplan for kommunen vedtatt. Skolen starter opp med MOT-program skolen besøker HOS regelmessig, bla. har 4.kl et eget opplegg der. 18

19 Sektorplan for effektiv forvaltning Tjenestebeskrivelser Under arbeid 3.3 Tilbakemelding skal skje innen Kontinuerlig tidsfrist definert i forvaltningsloven 5.1 Bevisstgjøring av ansatte gjennom Gjennomføres hvert annet år etter fastsatt plan. analyse av brukerundersøkelsen 6.1 Utarbeide Ikke påbegynt kompetanseutviklingsplan for den enkelte enhet Kommunedelplan for økt bosetting Prosjekt i skolen; Hjemme best mitt eget hav av muligheter Ikke påbegynt Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Grunnskole 27,45** 26,9 26,3 26,2 27, SFO 2,6 2,5 2,7 3,2 2, Voksenopplæring 1,02* 1,0* 0,7* 0,7* 1,3* 2607 Spes.ped. i barnehagen 0,3 0,3 0,3 0, Idrettshall 0,3 30,7 0,3 0 0 SUM 31,37 26,9 30,4 30,4 31,9 *Skolen kjøper tjenester fra Dønna kommune, opphører fra **inkl. 100 % ekstra lærerstilling for å styrke integrering av fremmedspråklige 1 lærerstilling frem til 1/8 er underbudsjettert med kr. 1 lærerstilling for grunnskoleopplæring for voksne, inkl. lærebøker og materiell, vil for perioden 1/8 til 31/12 utgjøre kr. 19

20 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole SFO Voksenopplæring Idrettshall T o t a l t Avvik 2600 Grunnskole: Kurspott på kr tilbakeføres til skolen 2605 SFO: kurspott på 4000 kr tilbakeføres Sfo 2606 Voksenopplæring: kurspott 5000 kr tilbakeføres voksenopplæringen Samarbeidsavtalen med Dønna kommune om kjøp av tjenester i voksenopplæringen er sagt opp og vi overtar ansvar for all norskopplæring i voksenopplæringen fra 1/8, dette regnestykket inkluderer 100 % stilling for grunnskoleopplæring av voksne. Vi har allerede 80 % lagt inn i budsjettet *1,9 stilling lønn kr ( kr * 1,9 * 5/12) Stp kr Arb.avg kr Sum kr *læremidler *reduksjon kjøp tjenester Totalt kr kr kr elever som ikke har grunnskoleopplæring fra heimlandet har krav til dette etter opplæringslovens kapittel 4A. I dag kjøper vi tjenester fra Alstahaug kommune for 2 elever, til høsten vil det være 5 elever som er aktuelle. Alstahaug kommune beregner ca kr pr elev pr år. Ut fra en helhetlig vurdering mener vi at Herøy skole kan ivareta denne tjenesten selv hvis enheten blir tilført 100 % stillingsressurs. Utgiften på skal finansieres ved bruk av avsatte fondsmidler. Statistikk 2012/ / / / /09 Antall elever Antall lærere

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune...

FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... FAKTA OM NES KOMMUNE... 2 Folketall 2008 2012... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 3 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer