FORMANNSKAP Kommunestyre /13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING:"

Transkript

1 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP Kommunestyre Saknr: Tittel: 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING Rådmannens forslag til INNSTILLLING: Driftsregnskap Investeringsregnskap LEKA KOMMUNE Bjørn Arne Laugen Konst. rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

2 Vedlegg: Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Vedlegg 5 Vedlegg 6 Vedlegg 7 Vedlegg 8 Vedlegg 9 Vedlegg 10 Vedlegg 11 Vedlegg 12 Vedlegg 13 Vedlegg 14 Vedlegg 15 Vedlegg 16 Vedlegg 17 Note 1 regnskapsprinsipper og note 2 ytelser til ledende personer og revisjon Note 3 Politisk og administrativ organisering Note 4 Endring i arbeidskapital Note 5 Pensjon Note 6 Kommunens garantiansvar / Note 7 Aksjer og andeler i varig eie Note 8 Avsetning og bruk av fond Note 9 Kapitalkonto Note 10 Skatt og rammetilskudd Note 11 Anleggsmidler Note 12 Investeringsregnskap Note 13 Låneoversikt Lånegjeldsoppgave Økonomiske oversikter Oversikt balanse Revisjonsberetning Kontrollutvalgets uttalelse Regnskapsanalyse Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Detaljregnskap drift og investering sendes ut på forespørsel. Hjemmel: KL 48. Saksopplysninger: Regnskapet legges fram for formannskap/kommunestyre med uttalelse fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget hadde møte Regnskapet ble behandlet som sak 12/13. Ifølge Forskrift om årsregnskap og årsberetning 10, er det krav om at regnskapet skal være avlagt innen 15.februar påfølgende år. Kommunelovens 48 pkt 3: Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. I forskrift til årsregnskap og årsberetning heter det at regnskapstall skal vises på samme detaljeringsnivå som kommunestyret har vedtatt budsjettet som er netto ramme pr. ansvar/tjenesteområde, men med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder: PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/383. Teknisk: områdene 410/413/414/415. Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435. Landbruk: områdene 450/451/452/454. Kultur: områdene 471,472,473. Rapportering av regnskapet til SSB ble foretatt den 21. februar, etter en del mindre korrigeringer ble fullstendig regnskap med noter avlagt den Vi har mottatt positiv revisjonsberetning av Denne ligger vedlagt. DRIFTSREGNSKAP Årsregnskapet viser en netto ramme fordelt til drift jfr. skjema 1B - på kr ,29 og et regnskap som er i balanse. Dette skyldes bruk av fond. Fordeling på områdene vises i regnskapsskjema 1B og detaljregnskapet. Når det gjelder utvikling av inntekter og bruttoog netto driftsresultat vises til årsmelding økonomi. Oversikt over regnskapsmessig mer-/mindreforbruk følger nedenfor. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

3 Netto inntektsføring av premieavvik pensjon er for 2012 kr , ansvar/tjeneste 132, funksjon 170 og 171. Havneinntekter, brutto kr , ble innført i Disse er ført på ansvar/tjeneste 413, funksjon 330. Det er benyttet fond for å dekke opp tiltak Namsos. Skadeoppgjør/forsikring som er mottatt i 2012 med bakgrunn i lynnedslag og stormen «Berit» er ført under ansvar/tjeneste 144 IKT-tjenester. Det er mottatt kr Utgifter til nytt pc-utstyr, servere, m.m. er også ført her. Utgifter til brannvarslingsanlegget er ført på ansvar/tjeneste 414 branntjeneste. Vi har også mottatt et ekstratilskudd fra fylkesmannen på grunn av stormen 2011 med kr Dette er brukt slik: Prosjekt 105 nødstrømsaggregat kr og kr gjenstår i drift. Dette er ført under ansvar/tjeneste 132. Oversikt over områder med høyere forbruk enn budsjettert og med mindre forbruk enn budsjettert følger nedenfor. Viser også til årsmeldinger for de enkelte områdene. Kommunal drift 2012 OMRÅDER MED HØYERE FORBRUK ENN BUDSJETTERT End. Budsjett Regnskap Avvik Merknader 111-administrativ ledelse Kommuneplan IKT-tjenester Skole m/sfo og musikksk Legekontor Samhandlingsreformen Tot.budsj helsesøster fysioterapeut barnevern hjemmesykepleien psykisk helsevern ansvarsreformen sykestue kjøkken styrket kjøkkentjeneste faste eiendommer/lokale branntjeneste avløp Miljø Viltforvaltning Merforbruk driftsområder OMRÅDER MED LAVERE FORBRUK ENN BUDSJETTERT End. Budsjett Regnskap Avvik Merknader 101-politisk virksomhet kontroll og tilsyn ungdomsråd Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

4 141-stab-/støttefunksjonen lekaposten skole kommunenivå leka barnehage bibliotek sosialtjenesten hjemmehjelp brukerstyrt assistanse sykestua sykestua vaskeri teknisk område-adm oppmåling samferdsel landbruk veterinærtjeneste reiseliv næring næring NYN næring / kultur Mindreforbruk driftsområder Sum merforbruk drift økonomiavd øreavrunding 3 Regnskapsmessig Mindreforbruk 0 Budsj.gjelder kong herl.sti som er overf. investering INVESTERINGSREGNSKAP Investeringsregnskapet for 2012 hadde til sammen en vedtatt kostnadsramme på kr ,- fordelt på 20 prosjekt. Reelt ble det gjennomført investeringskostnader på til sammen kr ,- fordelt på 17 prosjekt. Det er inntektsført momskompensasjon på investeringer for til sammen kr ,- i driftsregnskapet. kr ,- av dette er overført fra drift til investering. Det gjenstår derfor kr av momskomp på investering som kan brukes i drift. For ytterligere informasjon om de enkelte prosjektene vises til note 12 i regnskapet samt årsmelding. Investeringsregnskapet er lagt fram i balanse. Oversikt over investeringsprosjektene i forhold til budsjettet for 2012 hvem som ble realisert og hvem som ikke ble det: Prosjekt 100 bredbåndsprosjekt. Dette prosjektet gjelder fiber over fjorden. Prosjektet er avsluttet for denne fasen. Prosjekt 101 kloakk Leknessjøen. Prosjektet anses som ferdig i Prosjekt 103 tjenestebolig. Dette er innkjøp av bolighus i Namsos. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

5 Prosjekt 104 kloakk Skei. Det har ikke vært kapasitet til oppfølging av prosjektet, og det er innarbeidet i budsjettet for Prosjekt 105 Nødstrømsaggregat. Dette er et aggregat som er satt opp ved sykestuen og vil være beredskap viss vi får strømstans. Prosjektet er avsluttet. Prosjekt 106 formidlingslån. Det er utlånt kr i Prosjekt 109 oppussing svømmehall. Prosjektet er gjennomført og ferdigstilt i Prosjekt 110 Restaurering Leka kirke. Et treårig prosjekt som ble påbegynt i 2010 og ferdigstilt i Det gjenstår noen små arbeidsoperasjoner igjen, men disse er utgiftsført i Dette pga at de inngår i anbudet. Prosjekt 114 kloakkanlegg Holand. Prosjektet ble startet i 2011 og ferdigstilt våren Kloakkutbyggingen ble budsjettert som 2 prosjekt, ett i 2011 og ett i Prosjekt 121 digital fornying. Innkjøp av nettbrett til kommunestyrerepresentanter og innstallering av videokonferanseutstyr. Det skulle også kjøpes inn teleslynge, men det er ikke innkjøpt. Prosjektet er ferdigstilt. Prosjekt 122 hurtigbåtkai Leka/Gutvik. Det har blitt laget nye hurtigbåtkaier både i Gutvik og på Leka for å tilfredsstille krav til tilgjengelighet. Prosjektet er ferdigstilt i Prosjekt 124 NTE-bygg. Leka kommune vedtok å kjøpe NTE-bygget da NTE la ned Expertbutikken og egen avdeling på Leka. Prosjekt 127 utstyr til vaskeriet. Det er innkjøpt klesrulle (varmrulle) til vaskeriet på sykestua. Prosjekt 131 renovering kjøkken. Det ene kjøkkenet på sykestua er renovert. Prosjektet er ferdigstilt. Evt. gjenstående arbeid må tas over driftsbudsjettet for Prosjekt 132 eksterne finansieringstransaksjoner. Dette er egenkapitalinnskudd i KLP, innbetalt etter regning. Prosjekt 139 Omsorgsboliger. Budsjettert med 2,9 mill. kroner for 2012, prosjektet ikke igangsatt. Prosjekt 140 tomteområder kjøp/tilrettelegging. Ingen aktivitet i Prosjekt 180 Kong Herlaugs sti. Det er laget en sti fra Skeishavna til og forbi Herlaugshaugen, langs sjøkanten. Det var opprinnelig satt som et driftsprosjekt, men ble flyttet til investering. Prosjektet er ferdigstilt i REGNSKAPSANALYSE Vedlagt følger også en regnskapanalyse/-oversikt som viser brutto driftsinntekt, driftsutgifter, driftsresultat, finansielle nøkkeltall med forklaring, økonomisk resultat pr. sektor og gjeldsutviklingen. Tilråing: Driftsregnskap Investeringsregnskap Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsmelding for. Leka kommune 2012. Foto: Steinar Garstad

Årsmelding for. Leka kommune 2012. Foto: Steinar Garstad Årsmelding for Leka kommune 2012 Foto: Foto: Steinar Garstad Leka kommune Folkemengde per 01.01.12:573 innbyggere. Areal: 109,5 km 2. Organisasjonsnr: 944 484 574 Bankkonto: 4468 09 04690 Adresse: 7994

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning.

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 24.04.2006 kl. 09.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

LEKA KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

LEKA KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< LEKA KOMMUNE 08.07.2011 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07.

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 2 UTARBEIDELSE, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Innledning Sentrale utviklingstrekk Folkevalgte og politisk sekretariat Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid

Innledning Sentrale utviklingstrekk Folkevalgte og politisk sekretariat Overordnet ledelse, miljø og kriminalitetsforebyggende arbeid ÅRSBERETNING Innhold Innledning... 4 Sentrale utviklingstrekk... 5 Befolkning... 5 Arbeidsledighet... 7 Folkehelseprofilen... 7 Sykefravær :... 9 Likestilling... 9 Etiske retningslinjer... 11 Organisering...

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 30.04.2015 kl. 13:00 Gyldig forfall med opplysning om forfallsgrunn meldes snarest på tlf 31 02 20 00.

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 26.04.2004 Tid: Kl.10.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer