FORMANNSKAP Budsjettår 2 013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013"

Transkript

1 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP Saknr: Tittel: 03/13 Budsjett 2013 drift og investering Rådmannens innstilling til INNSTILLING: Kommunestyret vedtar følgende netto budsjettramme for hvert enkelt ansvar/tjenesteområde, men med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder: PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/382/383/384 Teknisk: områdene 410/413/414/415 Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435 Landbruk: områdene 450/451/454 Kultur/Næring områdene 471/472/473/491 Skole: områdene 211/221 Budsjettår Tekst Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 567 Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling 0 Utenfor overgangsordning -63 Namdalstilskudd -888 Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Ekstraordinært tilskudd -200 Prosjekttilskudd reiseliv -400 Systemomlegging inntektssystemet 0 Ekstraordinært tilskudd elevtiltak Inntektsgarantitilskudd 0 Bykletrekket 0 Barnehagetilskudd 0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 Netto inntektsutjevning Leka kommune 7994 Leka Telefon Telefaks

2 Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt -300 Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter -422 Kompensasjonstilskudd sykehjem -322 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh Komp. grunnskolereformen -56 Rentekompensasjon kirkebygg -67 Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivninger Kalkulatoriske renter avløp -133 Premieavvik pensjon Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond -637 Bruk av disposisjonsfond kompetanse -100 Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner Sum til fordeling drift BUDSJETTFORSLAG 2013 Budsjett Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole -kommunenivå Barne og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Leka kommune 7994 Leka Telefon Telefaks

3 321 Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak - Namsos Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring Næring (prosjekt) Næring (prosjekt) 491 Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling: 132 Tap på fordringer Felles kurskostnader Opplæring- / og rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) Sum utgifter Buffer (anbefalt 2-3%) - Før investeringsprosjekter kan igangsettes så må det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse, prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3. Leka kommune 7994 Leka Telefon Telefaks

4 KOSTNAD Tiltak INKL MVA MVA 100% KOMP FONDS 139 Boligbygging omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Skole Smartboard Skole digitalt utstyr Fiber over fjorden fase Kjøp av tomter Avløp Skei og Husby (u/mva) Ny traktorhenger Tilrettel. Reiseliv kikkert/toalett Nytt kjøkken barnehagen Egenkapitalinnskudd KLP Totaler LÅN LEKA KOMMUNE Anne Støckert Hagen rådmann Leka kommune 7994 Leka Telefon Telefaks

5 Vedlegg: Saksopplysninger: KOMMENTARER BUDSJETT 2013 BEHANDLING Leka kommune hadde møte med fylkesmannen i Nord-Trøndelag den 4.1. angående budsjettet og økonomiplanen. Det var ingen ytterligere økonomisk støtte å hente hos dem, da de mente vi hadde hatt vesentlig økning fra 2011 som ikke kunne være bare pris- og lønnsstigning. De poengterte at formannskapet hadde en plikt på seg til å levere et budsjett og en økonomiplan i balanse. Realismen ble tonet ned. Viss budsjettet eller økonomiplanen ikke er i balanse vil vi bli plassert i Robek. Økonomiavdelingen har foretatt nedskjæringer uten at avdelingene er tatt med på råd. Avdelingene fikk det nye budsjettforslaget til uttalelse pr. meil torsdag 10.1 sent på dagen. Det som er klart etter nedskjæringa som er foretatt er at hele organisasjonen må gjennomgås i forhold til bemanning og organisering. Områdene må vise streng budsjettdisiplin. Det må kun være nødvendige utgifter som kommunen har råd til. Det er viktig å gi kommunestyret tidlig beskjed viss det viser seg at det blir overskridelser, og også viss en oppdager at en har rom for ytterligere nedskjæringer. Vi er avhengige av at alle drar lasset sammen! Jeg har følgende kommentarer til de reduksjonene som er foretatt: 101 Politisk virksomhet: Det bør være mulig å komme ned på samme ramme som i Møtefrekvensen vil ha klar sammenheng med utgiftene som påføres denne ansvar/tjenesten. Her er utgifter som møtegodtgjørelse, tapt arbeidsgodtgjørelse, bevertning, reiseutgifter etc. Jeg har brukt regnskapstall for 2012 som utgangspunkt for nye budsjett-tall. 102 Revisjon: Ikke foretatt noen endringer i forhold til opprinnelig budsjettramme. Økningen skyldes økte utgifter ved kjøp av revisjonstjenester og er basert på budsjettet til KomRev. Økning i forhold til 2011 kan også skyldes at antall medlemmer i kontrollkomiteen har økt. 103 Ungdomsråd Det er ikke foretatt noen endringer i forhold til opprinnelige budsjett-tall pga at området trenger få midler, men det er et viktig forum for at ungdommene skal kunne nå frem med sine saker. Det er brukt lite i 2012, men det skyldes liten aktivitet Administrativ ledelse Foreslår en reduksjon i opprinnelig budsjettramme med kr Har redusert reise- og overnattingsutgifter i henhold til regnskapstall for Økningen fra 2011 skyldes i hovedsak økt lønn. I tillegg ble stillingen som skolefaglig ansvarlig økt fra 20% til 40% i Kirke Det har vært en vesentlig økning på dette budsjettområdet fra regnskapsåret Dette skyldes at kirken hadde store investeringer der momskomp kunne inntektsføres med 60 % i driftsregnskapet. For 2012 er ikke dette ført enda og for 2013 er det ikke budsjettert med noen momskomp fra investering på kirke. Leka kommune 7994 Leka Telefon Telefaks

6 Opprinnelig budsjettforslag er i henhold til budsjettet fra Leka Sokn og i tillegg de utgiftene Leka kommune har i forhold til tjenesteavtale der vi skal utføre lønn og regnskap, samt kirkegårdsarbeider med 26 %. Har foreslått en reduksjon med kr til kirken. Menighetsrådet må da selv spare inn dette. Det er naturlig at også Leka Sokn må ta sin del av innsparingen når kommunen må foreta kutt. 141 Stab/støtte Området er redusert i forhold til 2012, men det skyldes kun at fellesutgifter er fordelt på de andre områdene. Noe som også kan forklare noen økninger på de andre områdene. Økningen siden 2011 skyldes i hovedsak lønn. 143 Lekaposten: Økningen skyldes lønnsutgifter IKT-tjenester Rammen er redusert siden I 2012 var det budsjettert med vesentlig mindre bruk av pc, utstyr og programvare enn forbruket i 2011 viste. Regnskapet for 2012 viste enda mer forbruk, men mye av dette skyldes stormene «Dagmar» og «Berit». Det tilsier også at mye av utstyret er skiftet og nytt. Har derfor foreslått å redusere rammen med ca Den blir da omtrent lik budsjett for Skole kommunenivå Lar opprinnelig budsjettforslag være. Det viser en liten økning siden Men endringene som er foretatt er at vi har 1 elev mindre ved Kjella friskole, skoleskyss er økt og det er budsjettert med lovpålagt bedriftshelsetjeneste fra Leka barne og ungdomsskole Økningene fra 2011 skyldes i hovedsak økt lønn. Det er foreslått innsparinger fra opprinnelig budsjettforslag med å redusere 60 % lærerstilling, samt si opp MOT-avtalen og redusere midler til utstyr. MOT-avtalen har 6 måneders oppsigelsestid og MOT-informatører har 3 mndrs oppsigelsestid SFO Rammen til SFO har økt vesentlig siden Det skjedde en økning av stillinger høsten 2011 når området ble flyttet fra barnehage til skole. Det har ikke skjedd noen økninger av stillinger fra 2011 til Stillingene økte fra 20 % assistent til 72,05 % stilling derav 40 % leder av SFO Musikkskole Denne viser en vesentlig økning siden Musikkskolen startet høsten 2011, ergo er det utgifter kun for et halvår som er regnskapsført. Musikklærer er fast ansatt i 40 % stilling og han kan da gi et tilbud til 18 barn. Han er i dag engasjert i 20 % stilling i tillegg som medfører at ytterligere 12 barn får tilbud, dvs. de som ønsker et tilbud. Har valgt å ikke redusere noe her. En kan heller se på gebyrene som innkreves. 241 Leka barnehage Viser en liten økning fra 2012, men reduksjon fra Dette skyldes at 50% stilling ikke er besatt. Økningen skyldes i hovedsak fordelte fellesutgifter. Har redusert budsjettrammen i 2013 slik at den blir lik Bibliotek Dette er en lovpålagt oppgave hvor vi har 30 % stilling. Har redusert opprinnelig budsjett med ca. kr Det er foreslått å spare dette inn ved bruken av vikar. Biblioteket må da evt. stenge ved ferier og sykdom. Økningen skyldes i hovedsak fordelte fellesutgifter. Leka kommune 7994 Leka Telefon Telefaks

7 311 - Legekontor Økonomi har foreslått noen omposteringer innenfor rammen pga at lønnsutgifter leger viser et for lite totaltall. Det blir da mindre igjen til innkjøp av utstyr. Nytt i 2013 er at det er bestemt at det skal være felles kommuneoverlege med nabokommunene. Leka kommunes andel er kr Foreslått totalramme for budsjettåret 2013 videreføres Samhandlingsreformen Dette var nytt i Rammetilskuddet viste at vår andel var beregnet til kr Dette ble budsjettert inn på ansvar/tjeneste 132 og så har det vært budsjettreguleringer inn på dette området i forhold til hva som faktisk er betalt. Budsjetterer med det samme i Det vises på 2 steder i budsjettrammen. 321 Helsesøster Budsjettet viser økning fra 2011 til Dette skyldes i hovedsak økte lønnskostnader. Har redusert foreslått budsjett med kr Det er mulig å spare inn dette. 331 Fysioterapeut Dette er beløp med bakgrunn i sentrale avtaler. 351 Sosialtjenesten Det er benyttet 2012-tall pga at vi ikke mottok noe budsjettforslag. 10 % stilling er flyttet fra dette budsjettområdet til kultur i henhold til kommunestyrevedtak. Det er da samsvar mellom faktisk bruk og budsjettområdene Barnevern Budsjettert i henhold til mottatt budsjettforslag fra Ytre Namdal barneverntjeneste. 371 Hjemmesykepleien Det er en vesentlig økning fra 2012 til Det er økt med 150% stilling som nattvakt fra 2011 til Det er mulig at denne ikke var medtatt i budsjettet for 2012? Det er foreslått å redusere rammen med kr Den vil allikevel vise en økning i forhold til både 2011 og Hjemmehjelp Det er budsjettert med lavere ramme enn i Området har 50% stilling som er vakant. Det er ikke budsjettert med den i Foreslår ytterligere nedskjæringer med kr Total ramme blir da kr og mer lik det den var i Psykisk helsevern Nyopprettet stilling som folkehelsekoordinater er budsjettert her. Budsjettet er redusert slik at det blir lik budsjettrammen for 2012, dette i henhold til regnskapstall for Ansvarsreformen I henhold til oversikt over ansatte mottatt fra PLO er lønnsutgifter redusert med ca. kr i forhold til opprinnelig budsjett. Dette medfører også reduksjon av tilskudd fra staten vedrørende ressurskrevende bruker. Totalt innspart på rammen er kr Dette er en veldig usikker budsjettpost pga at tilbudet enda ikke helt har fått sin endelige form. Her kan det skje mye fremover også. 375 Brukerstyrt assistanse Her er det ikke gjort ytterligere nedskjæringer. Dette tror jeg er en behovsprøvd ordning. Leka kommune 7994 Leka Telefon Telefaks

8 381 Sykestua, avdeling Rammen er redusert slik at den er nærmere 2012-tall. Det er budsjettert i forhold til vedtatte stillinger Kjøkken Rammen viser en økning fra 2012 til Lærling på kjøkkenet er nytt fra 2012 til 2013 og den vil også være årsaken til økning i rammen. Det kan være et viktig bidrag i rekrutteringspolitikken på kjøkkenet. PLO sliter til tider å skaffe nok vikarer til kjøkkenet. Å ansette en lærling kan gjøre dette noe lettere Vaskeri Budsjettet er redusert i forhold til Har foreslått ytterligere nedskjæring av rammen med kr Det er mulig å få til med å redusere bruken av andre vikarer. Har tatt utgangspunkt i regnskapstall fra Styrket kjøkkentjeneste Denne ordningen startet høsten Det er derfor vesentlig økning siden Har foreslått reduksjon i rammen med bl.a intern overføring av «tilskudd barn/unge» slik at rammen reduseres. Ordningen skal evalueres våren Har fått inntrykk av at denne ordningen kan være viktigere å beholde enn MOT, pga at «lunsjordningen» blir et tilbud til alle barna, mens MOT er i hovedsak for ungdomstrinnet. Her må en nok se på betalinga for tjenesten i stedet. 385 Elevtiltak Namsos Gjør ingen endring av rammen her. Viss det viser seg at det er Leka kommunes ansvar, bør ordningen gjennomgås/evalueres både med tanke på selve ordningen og kostnadene. 410 Faste eiendommer og lokaler Har foreslått å redusere rammen i forhold til opprinnelig budsjett. Det vil da være reduksjon av strømutgifter, vedlikehold bygninger, inventar og utstyr og bruk av vikarer. Streng budsjettdisiplin vil være viktig og en må ha fokus på strømsparing. Det er innført ny avtale på sykestua og det er også gjort tiltak på skolen for å spare strøm. En må også ha en nøye plan på vedlikehold av bygningene. Vi har kjøpt 2 nye bygninger i Dette gjør at utgiftene til eiendommene vil øke. 411 Teknisk område administrasjon Det er opprinnelig budsjettert med 50 % stilling. Kun 40 % av denne er besatt. Foretar derfor endring i budsjettrammen, slik at kun 40 % er med i budsjettet. I 2011 var det 30 % besatt stilling nesten hele året, det vil derfor være økning i rammen fra Oppmåling/byggesak/kart Foreslår å redusere rammen med å øke inntektene. Bruker regnskapstall for 2011 og -12 som grunnlag. Stillingen ble økt på dette området på slutten av Derfor viser det vesentlig økning siden Lønnssystemet er det en økning på slutten av I følge notene til regnskapet har stillingen økt fra 0% til 45% fra 2010 til Samferdsel Leka kommune har innført havneavgift fra Denne ordningen administreres fra Vikna havnevesen og vi betaler 33% av inntatt avgift for at de skal administrere dette. Har redusert totalrammen noe. Det vil kreves streng budsjettdisiplin og det må foreligge en plan over vedlikeholdet pga at en ikke har ressurser til å vedlikeholde alt som er ønskelig. 414 Branntjenesten Har redusert rammen noe med å øke gebyrene til feiing. Dette for at ordningen bør være mest mulig selvfinansierende. Kursutgiftene er medtatt i felles kurspott. Leka kommune 7994 Leka Telefon Telefaks

9 415 Avløp, slam, renovasjon Ordningen skal være selvfinansierende. Reduserer derfor rammen til kr Miljø Rammen er redusert til kr Dette gjøres med at sommerjobb ungdom reduseres til det vi mottar tilskudd for. Det er ikke budsjettert med bruk av sommerjobb til ungdom på andre områder enn «søppelplukking» i verna områder. 451 Landbruk adm., 452 Veterinærvakttjeneste, 454 Viltforvaltning og 470 reiselivsutvikling Her foretas det ingen reduksjon av ramma Næring Rammen reduseres noe, dette med bakgrunn i regnskapstall for 2012 og En del av økningen som vises skyldes at kontigenter til f.eks. Namdalskysten, Nord-Trøndelags forum for næringsutv., bedriftssøket, kystriksveien, turistinformasjon Husby tidligere år er tatt av næringsfondet. Dette er ordinære driftsutgifter og det vil derfor være feil at de skal dekkes opp av fond. Rammen økes derfor fra 2011 og Næring, prosjekt Det er NYN vi har budsjettert her. Leka kommune har vedtatt å bruke inntil kr pr. år. Regnskapstall fra 2011 og 2012 viser at faktiske utgifter ikke har vært over kr Har derfor redusert rammen til kr , som kanskje er et mer realistisk tall Kultur Stillingsstørrelsen er økt med 10% i Den er flyttet fra NAV. Bygdekino vedtatt av kommunestyret er tatt inn i budsjettet Kurskostnader Felles kurskostnader er økt fra Dette skyldes i hovedsak opplæring til brannvesenet. Denne er lovpålagt. Det er budsjettert med kr til brannvesenet. Buffer Det er anbefalt å budsjettere med en buffer lik 2-3% av driftsbudsjettet. Det er ikke budsjettert med noen buffer da en ikke kan se å ha noen midler til overs til dette. INNTEKTER: For å få budsjettet og økonomiplan i balanse er det budsjettert med dekning av elevtiltak i Namsos med kr , enten ved at vi mottar kriseskjønnsmidler fra fylkesmannen eller at det ikke er Leka kommunes ansvar i det hele tatt. Vi har ikke fått noe tilsagn fra fylkesmannen om dette, men vi har ikke mulighet til å få noen økonomiplan i balanse uten at vi mottar dette. Det er også budsjettert med at premieavvik pensjon inntektsføres med kr Dette er ingen reelle penger som kommunen mottar, det er kun en regnskapsføring. Det er lov å ta med disse ved budsjettering, men det er uheldig pga at det ikke medfører noen reelle inntekter. Det vil på sikt medføre likviditetsproblemer for kommunen. Det er budsjettert med bruk av disposisjonsfond for å få budsjettet i balanse. Økonomiplanen vil vise at vi etter langtidsperioden ikke vil ha noen reserver igjen. Innstilling/vedtak: I hht innstilling. Leka kommune 7994 Leka Telefon Telefaks

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsmelding for. Leka kommune 2012. Foto: Steinar Garstad

Årsmelding for. Leka kommune 2012. Foto: Steinar Garstad Årsmelding for Leka kommune 2012 Foto: Foto: Steinar Garstad Leka kommune Folkemengde per 01.01.12:573 innbyggere. Areal: 109,5 km 2. Organisasjonsnr: 944 484 574 Bankkonto: 4468 09 04690 Adresse: 7994

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015. for. Tinn kommune. K-sak 112/14 til Budsjett 2015 for Tinn kommune K-sak 112/14 Vedtatt i Tinn kommunestyret 18. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. 4 2. Hovedoversikter kommunestyrets vedtak til Budsjett 2015 7 3. Rådmannens

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014 Fosnes kommune BUDSJETT 2011 med økonomiplan 2011-2014 Versjon 1.0 15.11.10 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtatt budsjett KST 84/2013 4. desember 2013 til kommunestyret Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 26.04.2004 Tid: Kl.10.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva

Detaljer