BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014"

Transkript

1 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens forslag til INNSTILLING: Økonomimelding 1. tertial 2014 tas til etterretning. Det forventes fremdeles en streng budsjettdisiplin. Det foretas følgende budsjettendring: BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 Budsjettår Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert 2014 budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett 111 Administrativ ledelse Skole -kommunenivå Sosialtjenesten Barnevern Disposisjonsfond Sum fordelt ansv./tj. Områder Dette medfører endringer i budsjettskjema 1 A: BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFT: Budsjettår Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert 2014 budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett Bruk av ubundne avsetn Bruk av bundne avsetn Til fordeling drift Sum fordelt ansv./tj. Områder LEKA KOMMUNE Helge Thorsen Rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

2 Vedlegg: Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Økonomimelding fra de områdene som har sendt inn denne. Oversikt over frie fond. Hjemmel: Kommunelovens 47 om årsbudsjettets bindende virkning og Leka kommunes økonomireglements punkt 9.4 rapportering. Saksopplysninger: Budsjettet for 2014 er meget stramt. Det kreves streng budsjettdisiplin for å kunne unngå de store overskridelsene. Pr. slutten av april er det ikke de store overskridelsene enda, det er heller ikke forespeilet de store overskridelsene, men ser at en del områder har brukt mer enn 33% av budsjettet. Problemet er at det heller ikke er forespeilet de store innsparingene heller, uten at en må gjøre om på driften. Lønnsoppgjøret i kommunesektoren er ikke startet enda, og det er ukjent hva lønnstillegget vil bli. Det er hovedtariffoppgjør dette året, noe som kan tilsi at det blir et større oppgjør enn ved mellomoppgjør samt at det i tillegg kan bli lokale lønnsforhandlinger Ansvar/tjeneste 132 økonomi. Det er ennå litt tidlig å si noe sikkert om skatteinngangen for 2014, men hittil er den som forventet. Det er mottatt 32% av forventet skatteinngang, det er t.o.m. mars måned. Krav om eiendomsskatt blir sendt ut i slutten av året. Vi har mottatt 37% av budsjettert rammetilskudd. Endringene som den nye regjeringen innførte gjorde at vi mottar ca kr mindre i rammetilskudd enn hva vi opprinnelig har budsjettert med. Hoveddelen av endringer skyldes netto inntektsutjevning som er anslått å bli mindre enn opprinnelig budsjett. Kommuneproposisjonen for 2015 blir lagt fram i begynnelsen av mai. Den kan også inneholde endringer i statsbudsjettet for Foretar ingen budsjettendring vedrørende dette pr. 1. tertial ble et spesielt år for Leka kommune. Vi vil også i 2014 merke de økonomiske konsekvensene av en del av de avgjørelsene som ble tatt i 2012/2013. En måte å kunne gi oss bedre spillerom er å utsette en del nedbetaling av lån. Det er lovbestemt hvor mye minimumsavdrag en kommune må betale, og vi ligger godt innenfor lovkravet. Det pga vi følger vedtatt nedbetalingstid og nedbetalingsplanen til lånegiverne våre. Vi har 4 lån i Kommunalbanken der det er mulig å utsette avdragene noe: Lån nr restlån kr årlig avdrag kr Lån nr restlån kr årlig avdrag kr Lån nr restlån kr årlig avdrag kr Lån nr restlån kr årlig avdrag kr Sum avdrag pr år kr Kommunalbanken er åpne for å gi avdragsutsettelse evt. konvertering av lån til å bli avdragsfrie. Ovennevnte lån har flytende rente og kan fritt endres på. Økte renteutgifter vil utgjøre kr pr år. Renteutgiften for 2014 er alt beregnet høyt nok. Vi kan utsette betaling i 2014 og Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

3 2015 når vi har ekstraordinære høye utgifter og inntil innsparingstiltak og evt. nye inntekter er kommet på plass. De fleste politikerne ønsket primært at lånene ble nedbetalt i hht vedtatt nedbetalingstid. De ønsket helst ikke avdragsfrihet en periode men kunne vurdere å forlenge nedbetalingstiden. Det foreslås derfor ingen reduksjon på posten for avdrag i denne omgang. Kurs og reiserutgifter i den forbindelse er i år fordelt på områdene igjen. Det er kun stipend som er budsjettert med som en fellesutgift. Dette kan en vurdere om skal tas inn igjen pga dårlig økonomi eller om den bør brukes til fellesopplæring til hele kommunen. Vi har allerede hatt et økonomikurs, og det vil være behov for opplæring både i ehorte og i arkiv. Opplæring er viktig for å kunne utnytte systemene best mulig slik at en kan spare tid i forhold til hvordan oppgavene blir utført, samt at det er viktig for å få god kvalitet på de tjenester som utføres. Det er også budsjettert med bruk av fond med totalt kr Tabellen nedenfor viser totaloversikten av kommunens fond. Det er disposisjonsfond kap 256 som vil være det fondet som vi fritt kan disponere over. Dette inneholder både rentefond og fond for premieavvik. Samlet oversikt over kommunens fond Pr Bundne driftsfond kap ,79 Ubundne investeringsfond kap ,25 Bundne investeringsfond kap ,31 Disposisjonsfond kap ,82 Beholdning pr ,17 Ansvar/tjeneste 101 politisk virksomhet. Området har brukt 27% av budsjettet. Dette ligger godt innenfor forventet forbruk. Det er brukt mer enn forventet på tapt arbeidsinntekt/ulegitimert arbeidsinntekt. Dette er utgifter som tilhører Ansvar/tjeneste 102 kontroll og revisjon. Det er her brukt 48 % av budsjettet og det virker normalt etter som kjøp av tjenester fra KomRev og KomSek er betalt for 1. halvår. Ansvar/tjeneste 103 ungdomsråd. Det har ikke vært noe aktivitet på dette området enda i år. Området har hatt liten aktivitet de siste årene. Det har vært utgifter til 1 møte i Ansvar/tjeneste 111 administrativ ledelse: Området har brukt 33% av budsjettet. Det er ikke budsjettert med interne overføringer fra skole kommunenivå. Det har vært regnskapsført med slike overføringer de siste årene, og en del av tilskuddene til voksenopplæring som er mottatt skal også dekke opp en del av lønna til skolefaglig ansvarlig. Det overføres derfor kr fra ansv/tjeneste 211 funksjon 213. Rammen til ansv/tjeneste 111 adminitrativ ledelse reduseres med kr Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

4 Ansvar/tjeneste 115 kommuneplan. Det er ikke budsjettert med utgifter på dette området i 2014, men vi mangler fremdeles kommuneplanens samfunnsdel. Ansvar/tjeneste 141 stab- /støttefunksjon: Området ligger godt innenfor forventet forbruk etter fire måneder med et forbruk på 30 %. Ansvar/tjeneste Lekaposten Området ligger innenfor forventet forbruk pr. april med et forbruk på 31 %. Betaling for abonnement kommer først i slutten av året. Ansvar/tjeneste 144 IKT Området har brukt 41% av budsjettet. Dette kan skyldes at en del av driftsavtalene er betalt pr. halvår. Ansvar/tjeneste 211 skole kommunenivå Funksjon 202: Utgiftene her kommer i hovedsak hvert halvår eller pr. år. Når vi ikke har utgifter til gjesteelever lenger vil det kunne bli en innsparing på dette området med kr Utgiftene som gjenstår på dette området vil da være PPT, lønn til koordinator for kompetanseutvikling i Ytre Namdal samt lovpålagt bedriftshelsetjeneste. Funksjon 213: Gjelder voksenopplæring. Det er her mottatt inntekter fra staten som skal dekke utgifter til dette området. I fjor ble det avsatt kr , i tillegg står det kr på fond fra tidligere år. Dette skyldes forskyvning av utgiftene i forhold til inntektene. Interne overføringer fra skole kommunenivå til 111 administrativ ledelse er det ikke budsjettert med. Vi bruker å overføre ca. 20%, dvs. at 20% av stillingen som skolefaglig ansvarlig anses brukt i voksenopplæringen. Foreslår derfor å overføre kr til adminitrativ ledelse. Ved å inntektsføre inntekt fra fondene er dette mulig å gjøre. Inntektsfører kr fra fond Dette medfører at funksjon 213 reduseres med kr Det inntektsføres bruk av bundne fond kr til ansv/tj Kr overføres til 111 administrativ ledelse for å dekke opp andel skolefaglig ledelse som brukes inn i voksenopplæringen. Det spares inn kr på reduserte utgifter på Total innsparing på rammen er kr Ansvar/tjeneste 221 skole, musikkskole og SFO. Grunnskole har brukt 32% av budsjettet. Dette er som forventet. SFO har brukt 22% av budsjettet. Det er budsjettert med for lite utgifter til mat, men dette dekkes inn innenfor eget område. Musikkskole har brukt 38% av budsjettet. Det er ikke krevd inn foreldrebetaling for 1. halvår enda. Ansvar/tjeneste 241 barnehage: Det er brukt 30% av budsjettet. Dette er som forventet. Det er foretatt suppleringsopptak som har medført økt bemanning frem til sommeren. Dette er dekket opp ved bruk av fond. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

5 Fra høsten forventes det økning i antall barn som søker. Det i tillegg til endret kompetansebehov fører til behov for økt og endret bemanning i barnehagen. Dette blir behandlet som egen sak i kommunestyret Bemanning må til envher tid vurderes i forhold til behov. Ansvar/tjeneste 281 bibliotek: Økonomiavdelingen er ikke kjent med at det kommer noen betydelige endringer på området. Det er forbrukt 35 % i forhold til budsjettet. Ansvar/tjeneste 311 legekontor: Det er brukt 27 % av budsjettet. Det er noe forsinkelse på inntekt og noen utgifter kommer halvårsvis. Innsendt økonomiavmelding fra området er pr Området sier at det forventes utgifter i forbindelse med sammenkobling av datasystemer mellom syskestua og legekontoret. Utgiftene til dette er ikke anslått, men kan det være en del av profil utvidelsen som ble behandlet i kommunestyret , saksnr 22/14. Ansvar/tjeneste 312 samhandlingsreformen: Det er brukt 32% av området. Dette er som forventet. Ansvar/tjeneste 321 helsesøster: Det er brukt kun 7% av området. Dette skyldes at helsesøster har sagt opp og det er ikke ansatt noen ny i hennes stilling. Det er inngått avtale med Nærøy kommune om kjøp av tjenester med inntil 50% i perioden t.o.m. juni Regning for dette arbeidet er ikke betalt enda. Ansvar/tjeneste 331 fysioterapeut: Området har brukt 46% av budsjettet, dette skyldes at driftstilskudd er betalt for 1. halvår. Ansvar/tjeneste 351 sosial: Det er brukt 18% av budsjettet. Det er ikke ansatt noen fast på dette området enda. Området blir betjent fra NAV Nærøy, samt at vi selv har en engasjementstilling på 10% for å dekke opp tjenester vedr. Husbanken. Det vil si startlån, bostøtte og 2 typer boligtilskudd på til sammen kr Utgifter til kjøpte tjenester blir betalt pr. halvår evt. pr. år. Det er brukt 79% av budsjetterte midler til sosialbidrag. Her kan en forvente at det blir et merforbruk, men tiden fremover vil vise mer hvordan dette blir. I samråd med NAV foreslås en stillingsstørrelse på 30 %, inkludert gjeldsrådgiving. Dette vil på sikt kunne gi en gunstig utvikling vedrørende sosialbidrag. Dette medfører økte kostnader med ca. kr Området må foreta en egen budsjettregulering slik at faktisk budsjett stemmer bedre overens med realitetene. Ansvar/tjeneste 351 sosial tilføres kr slik at totalrammen på området økes. Ansvar/tjeneste 361 barnevern: Det er ikke brukt noe på området enda i år, men det skyldes at vi får refusjonskrav fra Vikna kommune etterskuddsvis. I økonomiavmeldingen fra Vangberg, leder i barneverntjenesten i Ytre Namdal, sier han at det vil komme et merforbruk på ca kr vedrørende Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

6 barnevernstiltak utenfor familien. Dette er utgifter som tilhører 2013, men på grunn av feilføring i Vikna kommune er de ikke fremkommet før nå. Disse vil da dekkes inn i 2014, og vil da medføre et merforbruk på tjenesten. Resten av området ser ut som forventet. Ansvar/tjeneste 361 barnevern funksjon barnevernstiltak utenfor familien tilføres kr , dvs. at rammen økes med kr Anvsvar/tjenste PLO Det er brukt 41% av totalt budsjett på rammen. Det forventes ingen overskudd for ansvar/tjenesten som helhet, men sykepleiesjef sier at det muligens blir noen justeringer, men at vi avventer til neste økonomiavmelding da noen poster kan justere seg etter hvert. 371 Hjemmesykepleien og 381 sykestue, avdeling må ses på under ett i forhold til lønnsutgifter. Det på grunn av at ansatte går i turnus og arbeider på begge plassene. Det brukt mer enn 40% av lønnsmidlene når en ser begge områdene sammen. Vedtatt bemanning er: Hverdager Helg Sykestua Hjemmesykep Sykestua Hjemmesykep DAG 2 sykepleiere 1 sykepleier 1 sykepleier 1 hjelpepleier 2 hjelpepleiere 1 hjelpepleiere AFTEN 1 sykepleier 1 hjelpepleier 1 sykepleier 1 hjelpepleier 1 hjelpepleier 1 hjelpepleiere NATT 1 sykepleier 1 hjelpepleier 1 sykepleier 1 hjelpepleier Bemanningen må vurderes i forhold til vedtatt bemanningsplan. Totalt er det brukt 41% av 371 hjemmesykepleien og 381 sykestue avdeling har brukt 37 %. Det ser ut som budsjettet til PLO kan være underbudsjettert i forhold til behovet. Dette må gjennomgås. 372 Hjemmehjelp: Det er brukt 41 % av budsjettet. 373 Psykisk helsevern: Det er brukt 23 % av området. Folkehelsekoordinator er budsjettert med kun for siste halvår. Den har tidligere vært lyst ledig, men da var det ingen søkere som meldte seg. På dette området kommer det en regulering i siste avmelding der det flyttes på ressursen pga at psykiatrisk sykepleier jobber vakter der det er behov Ansvarsreformen: Det er brukt 61% av totalt budsjett. Refusjon fra staten på ressurskrevende bruker mottas kun på slutten av året. 375 Brukerstyrt assistanse: Det er ingen som er innvilget BPA enda i Det kan bli behov senere, evt. kan beløpene overføres til 372 praktisk bistand. 382 Sykestua, kjøkken: Det er brukt 38 % av budsjettet. Etter tilsyn fra mattilsynet er det nødvendig å skifte ut deler av kjøkkenet fordi det ikke er godkjent. I første omgang skiftes det ut 2 benkeplater. Dette er utgifter som må dekkes inn på bygget og må tas på område 410. Det er ikke budsjettert med disse utgiftene. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

7 383 sykestua, vaskeri: Det er her brukt 39% av budsjettet. Fondsbruk: Det skal bli pårørende-møte snart for å diskutere bruk av fond. Ansvar/tjeneste faste eiendommer og lokaler: Området har brukt 25% av totalt budsjett. En del av utgiftene på området er avskrivinger som først tas på slutten av året. Uforutsett utgift vil være utbedringer på kjøkken sykestua på grunn av tilsyn fra Mattilsynet. Ansvar/tjeneste 411 teknisk administrasjon: Det er brukt 33% av budsjettet. Området må forventes å gå i balanse. Ansvar/tjeneste 412 oppmåling: Funksjon 301 plansaksbehandling: Forbruk 15 % av budsjettet og som forventet. Funksjon 302 byggesaksbehandling: Forbruk 29 % og som forventet. Det er sendt ut krav på inntekter som ikke er kommet med i regnskapet enda. Funksjon 303 kart/oppmåling: Forbruk 4 %. Det har vært flere inntekter enn forventet tidlig på året. Ansvar/tjeneste 413 samferdsel: Det er brukt 16% av budsjettet. Utgifter til Vikna kommune vedrørende beregning av havneavgiften betales årlig. Det er igangsatt et arbeid for å vurdere overføring av alle offentlige kaier inn i et IKS. Viss det blir aktuelt så tar de over alle inntekter og utgifter fra Ansvar/tjeneste 414 branntjenester: Det er totalt brukt 1% av budsjettet. Dette skyldes at en del utgifter ikke kommer før i slutten av året, evt. også halvårsvis, mens inntekter er ført for 1. halvår. Ansvar/tjeneste 415 Avløp, slambehandling og renovasjon: Det er et forbruk som forventet. Gebyr er inntektsført for 6 mndr, mens en del kostnader er mottatt pr og noen kommer halvårsvis og på slutten av året. Ansvar/tjeneste 420 Kirke og andre religiøse formål Det er brukt som forventet. Det er en del utgifter som kommer i slutten av året. Ansvar/tjeneste 431 miljø: Forventer ingen endringer i forhold til budsjettert. Det er brukt 27 % av budsjettet. Ansvar/tjeneste 451 / 456 landbruk: Det er brukt 33% av budsjettet på 451 landbruk og 33 % av budsjettet på 454 viltforvaltning. Dette er som forventet. Ansvar/tjeneste 452 Veterinærvakt: Det er brukt 22% av budsjetterte utgifter. Dette er som forventet. Statstilskudd og refusjon fra staten mottas 1 gang pr. år. Kun det ene er inntektsført pr. rapporteringsdato. Det er ikke betalt ut stimuleringstilskudd enda. Ansvar/tjeneste 470 reiseliv: Det er brukt som forventet. Alle tilskudd kommer etterskuddsvis. Det kan bli justeringer av lønnspostene i løpet av året, men dette balanseres mot kjøp av tjenester. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

8 Det er organisert slik: Prosjekt 475 Kulturminner, verdiskapning Prosjekt 474 Geopark Prosjekt 485 reisemålsutvikling Ansvar/tjeneste 471 næring: Det er brukt 31% av budsjettet. Forventer at området vil gå i balanse. Det er brukt kr fra fond til fødselstilskudd. Ansvar/tjeneste 491 kultur: Det er brukt 31% av budsjettet. Når det gjelder forebyggende arbeid er det kun inntekter, vedrørende idrett har offentlig bading pause til i oktober. På idrett er det brukt 57 % av budsjettet, og det er som forventet. Oversikt over forbruk i forhold til budsjettrammer følger nedenfor forslaget til innstilling. Forslag til innstilling/vedtak: Økonomimelding 1. tertial 2014 tas til etterretning. Det forventes fremdeles en streng budsjettdisiplin. Det foretas følgende fordeling og innsparing mellom områdene: BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 Budsjettår Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert 2014 budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett 111 Administrativ ledelse Skole -kommunenivå Sosialtjenesten Barnevern Disposisjonsfond Sum fordelt ansv./tj. Områder Dette medfører endringer i budsjettskjema 1 A: BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFT: Budsjettår Opprinnelig Sparte utgifter/ Økte utgifter/ Revidert 2014 budsjett økte inntekter red. inntekter budsjett Bruk av ubundne avsetn Bruk av bundne avsetn Til fordeling drift Sum fordelt ansv./tj. Områder Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

9 FORBRUK BUDSJETTRAMMER TERTIAL Budsjettår Regnskap Budsjett Regnskap Forbruk i Stipulert Avvik hittil % hele året 101 Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Stab/støtte Lekaposten IKT Skole -kommunenivå Barne og ungdomsskole Musikk- og kulturskole SFO Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Praktisk bistand i hjemmet Psykisk helsevern Miljøtjenesten Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Kirke Miljø - adm Landbruk - prosjekter #DIV/0! Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring Næring Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune

INNHOLD: Side. Tertialrapport 2-2009 Flesberg kommune INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 2 Politisk adm... 5 Økonomi... 5 Fellestjenesten... 6 Økonomi... 6 Arbeidsprogram 2009:... 7 Målindikatorer:... 8 Oppvekst og kultur... 9 Økonomi... 9 Målindikatorer:...

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Økonomirapport II 31. august 2009

Økonomirapport II 31. august 2009 Økonomirapport II 31. august 2009 Tromsø kommune Behandles i: Finans og byggeutvalget 19. 10 Formannskapet 19. 10 Kommunestyret 28. 10 Innholdsfortegnelse Innstilling til vedtak... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsmelding for. Leka kommune 2012. Foto: Steinar Garstad

Årsmelding for. Leka kommune 2012. Foto: Steinar Garstad Årsmelding for Leka kommune 2012 Foto: Foto: Steinar Garstad Leka kommune Folkemengde per 01.01.12:573 innbyggere. Areal: 109,5 km 2. Organisasjonsnr: 944 484 574 Bankkonto: 4468 09 04690 Adresse: 7994

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy H. Mienna. Konsulent Kjersti Krane - sekretær SAKSLISTE Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 26.04.2004 Tid: Kl.10.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013

Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni. Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Porsanger kommune Porsáŋggu gielda Porsangin komuuni Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014 2017 Fastsatt i kommunestyret 19.12.2013 Sak 2013/981 Side 1 Innhold BUDSJETTVEDTAK 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014 2017

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer