~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr , kr , kr , kr ,-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-"

Transkript

1

2 o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr , kr , kr , kr ,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr ,-. Da Berg kommune har svært høy lånegjeld, er det greit å betale fulle avdrag, for da blir vi mindre sårbar ved en evt. renteøkning. Det er også lagt inn et tiltak på ramme 3 - Helse/sosial/pleie-og omsorg i tiltakslisten som medfører at hele ramme 3 må spare kr ,- fra Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene endrer seg fra 0,14% i 2012 til 0,7% i Selv om vi har en stigning i dette nøkkeltallet, så er vi langt under fylkesmannens anbefaling på 3 % over tid. Eneste måten å få en bedring av dette nøkkeltallet, er å øke inntektene eller redusere utgiftene. I perioden er det ikke lagt inn nye investeringer. Dersom vi ikke klarer å stabilisere innbyggertallet, er vi nødt å ta ned driften ytterligere. Viser for øvrig til saksframlegg - Budsjett Skaland, den ~"', F.;~ ~~rilcsen økonomisjef V ed tak/innstilling til vedtak: Økonomiplanen for vedtas. Skaland, den Rolf Erik Søreide rådmann

3

4

5 Budsjetts kjerna 1 B - driftsbudsjettet Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) Fordelt slik: Prosjekter Sentrale styringsorgan/kirke Undervisning/oppvekst Helse/sosial/pleie- og omsorg "Næringsfondene" Kultur Teknisk avd Selvkostom rådet Konsesjonskraft Gebyr egen innfordring Sum

6

7

8

9

10 Økonomisk oversikt - investering Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner

11

12 Berg Budsjettrapport: Berg Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Prosjekter Utgifter o o o o o Inntekter o o o o o Netto utgift o o o o o Sentrale styrlngsenheter og fellesutgifter Utgifter Inntekter Netto utgift Undervisning og oppvekst Utgifter Inntekter Netto utgift Helse-sosial- pleie og omsorg Utgifter Inntekter Netto utgift Nærlngslånene Utgifter Inntekter Netto utgift Kultur Utgifter Inntekter Netto utgift Teknisk avdeling Utgifter Inntekter l Rapportmal: Netto drift 23. november 2011 kl Side 1

13 Berg Budsjettrapport: Berg Beskrivelse Regnskap 201 O Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Netto utgift ool Selvkostområdene Utgifter Inntekter Netto utgift Skatt og generelle tilskudd Utgifter Inntekter Netto utgift l Renter avdrag fond mm Inntekter Netto utgift Rapportmal : Netto drift 23. november 2011 kl Side 2

14

15 Berg Budsjettversjonsrapport Formannskapsmøte den Ny brannbil - investering Renter og aksjeutbytte (900) Avdrag på lån (910) Forlengelse av gang-og sykkelvei på Skaland Renter og aksjeutbytte (900) Avdrag på lån (910) Tiltak som Ikke er valgt i denne budsjettversjonen Ramme 3 - Helse/sosial/pleie-og omsorg 50 % økning avdelingsleder pro - administrasjon Bergsheimen (330) Økning med 50 % sykepleierstilling Hjemmesykepleien (340) Økt bemanning i åpen omsorg Hjemmesykepleien (340) Ramme 6 -Teknisk Kjøp av tjenesten - graving kirkegårder Kirkelig fellesråd (170) november 2011 kl Side 2

16 Tiltak Kapittel : Usorterte tiltak Tiltak Beskrivelse Bruk av disposisjonsfond Flykningetjenesten hadde 1,9 mill. kr. i overskudd i 201 O, og dette ble avsatt til disp. fond. Vi regner med at den tjenesten vil gå med overskudd i 2011 også. På budsjett 2012 går de med underskudd på ca. kr ,-, og da bør vi kunne hente fra dispoisjonsfondet. Ansvar Ansvar: Disposisjonsfond (940) Bruk av disposisjonsfond Totalt o o Sum utgifter o o o o o Sum inntekter o o Sum netto o o SUM NETTO TILTAK o o ! Tiltak Beskrivelse Bruk av premiefond Pr har vi kr ,- på premiefondet. Dette fondet kan brukes til å redusere pensjonskostnadene. ' Totalt Ansvar Ansvar: Diverse fellesutgifter (180) o o o Pensjonspremie private selskap Sum utgifter o o o Sum inntekter o o o o o Sum netto o o o SUM NETTO TILTAK o o o Tiltak Endre avdragsbetallngen Beskrivelse For å få økonomiplanen i balanse, er det lagt inn reduksjon av avdragsbetalingen i forhold til Ansvar Ansvar: Avdrag på lån (91 O) Totalt o o o Avdrag på lån Sum utgifter o o o Sum inntekter o o o o o 23. november 2011 kl Side 1

17 Tiltak Sum netto o o o SUM NETTO TILTAK o o o Tiltak Personalsjef, Ingeniør og oppvekstleder -starter Beskrivelse Personalsjef, ingeniør og oppvekstleder må lyses ut (personalsjef er lyst ut), og vi vil antakeligvis ikke få noen i disse stillingen før tidligest Besparelse av lønn i 3 mnd Totalt Ansvar Ansvar: Rådmannskontoret (120) Fastlønn o o o o o o Pensjonspremie private selskap o o o Arbeidsgiveravgift Sum utgifter o o o Sum inntekter o o o o o Sum netto o o o Ansvar Ansvar: Administrasjon oppvekst (200) o o o Fastlønn o o o Pensjonspremie private selskap o o o Arbeidsgiveravgift Sum utgifter o o o Sum inntekter o o o o o Sum netto o o o Ansvar Ansvar: Administrasjon (600) o o o Fastlønn o o o Fastlønn o o o Pensjonspremie private selskap o o o Pensjonspremie private selskap o o o Arbeidsgiveravgift 23. november 2011 k Side 2

18

19 Tiltak Ansvar Ansvar: Skaland barnehage (240) Fastlønn Pensjonspremie private selskap Arbeidsgiveravgift Totalt o o o o o o o o o Sum utgifter o o o 112 3oo! Sum inntekter o o o o o Sum netto o o o SUM NETTO TILTAK o o o Tiltak Beskrivelse Økt bemanning pga flere barn l Skaland barnehage Vi har fått inn 2 søknader på barnehageplass, et søskenpar på henholdsvis 2 og 4 år. Per i dag er vi bemannet slik at det dekker akkurat de 18 plassene vi har i barnehagen. Hvis vi skal ta inn disse barna (som til sammen utgjør 3 plasser)trenger vi en pedagog i 60 % stilling, ut barnehageåret 2011/2012. Ansvar Ansvar: Skaland barnehage (240) Kan opplyse om at når vi går over 18 plasser, utløyser det egentlig en pedagogstilling, dvs en førskolelærer.men barnehageeier har mulighet til å søke om dispensasjon fra dette kravet, så det tror jeg ikke er noe problem Totalt o o o Fastlønn o o o Pensjonspremie private selskap o o o Arbeidsgiveravgift Foreldrebetaling Sum utgifter o o o Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Beskrivelse Ekstra ressurs l h.h.t. barnehageloven (Senjahopen barnehage) Bemanningen i barnehagen er marginal og i perioder i underkant av det som er normen. l tillegg er det for tiden store utfordringer i 23. november 2011 kl Side 4

20

21 Tiltak Ansvar Ansvar: Skaland barnehage (240) Totalt Foreldrebetaling Sum utgifter o o o o o Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Senjahopen barnehage (241 ) Foreldrebetaling Sum utgifter o o o o o Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Ramme 3 Helse/sosial/pleie-og omsorg Tiltak Beskrivelse 50 % aktlvltørstllllng tas bort - sykehjem/åpen omsorg Stillingen sies opp fra og med Dette betyr at stillingen kan fjernes fra juli 2012, siden hun er over 60 år og har 6 mnd. oppsigelsestid. Ansvar Ansvar: Psykisk helsevern (373) Totalt Fastlønn Pensjonspremie private selskap Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Prosess helse/sosial/pleie-og omsorg Beskrivelse Da vi har store utfordringer med å komme i balanse i årene som kommer, må ramme 3 ha en prosess for å ta ned kr ,- fra november 2011 kl Side 6

22

23 Tiltak Sum netto Ansvar Ansvar: Avdrag på lån (910) Avdrag på lån Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto SUM NETTO TILTAK Tiltak Forlengelse av gang-og sykkelvei på Skaland Beskrivelse l handlingsprogrammet for gang og sykkeltilretting i Troms som ble vedtatt i fylkestinget 17. desember 2010, fikk Berg kommune kr ,- til forlengelse av gang-og sykkelvei på Skaland i For at vi skal få dette tilskuddet må vi ha en egenandel på kr ,-. Lånefinansieres. Løpetid 20 år. Ansvar Ansvar: Renter og aksjeutbytte (900) Totalt Renteutgifter lån Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto Ansvar Ansvar: Avdrag på lån (910) Avdrag på lån Sum utgifter Sum inntekter o o o o o Sum netto SUM NETTO TILTAK november 2011 kl Side 8

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

SAKSLISTE. kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00

SAKSLISTE. kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Berg Q kommune.. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.10.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering v/jorid

Detaljer

KOMMUNENS TOTALE DRIFT

KOMMUNENS TOTALE DRIFT KOMMUNENS TOTALE DRIFT Regnskapsresultat 6 5 4 3 2 1 Regnskapsresultat 36 2714 5 377 overskudd. (Disposisjonsfondet) Året 26 ble et svært positivt økonomisk år ikke bare for Birkenes, men for omtrent hele

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - 2017 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre.

Dette resulterte i at punktet om bunnfradrag ikke ble vedtatt av formannskap og bystyre. Bystyrets behandling i møte den 12.02.2015: Votering Innstillingen ble enstemmig vedtatt Vedtak I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 11 utskrives eiendomsskatt med 3,9 promille av takstverdien for

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 12.12.13 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder INNHOLD

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009

Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Økonomisk oversikt investering Regnskap Justertt Vedtatt Regnskap 2010 budsjett 2010 budsjett 2010 2009 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -1 388 481-24 926 775-10 000 000-23 380

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50

Formannskapet. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2014 Tid: 10:05 13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører AP

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: TEKNISK HOVEDUTVALG MØTENR.: 03/5 MØTETID: 02.06.2003 - KL 13:00 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE, Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer