FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE VEDTAK: Økonomiplan drift og investering for perioden vedtas som følger:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE 18.12.12. VEDTAK: Økonomiplan drift og investering for perioden 2013-2016 vedtas som følger:"

Transkript

1 Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 120/12 Økonomiplan, drift og investering Formannskapets innstilling til VEDTAK: Økonomiplan drift og investering for perioden vedtas som følger: INVESTERINGSPLAN Brutto kostnad inkl. mva. Tiltak Boligbygging Omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Skole - SmartBoard Skole - digitalt utstyr Opprusting naturfagavdeling Skole - Fornying inventar og utstyr Fiber over fjorden - fase Kjøp av tomter Asfaltering kommunale veier Avløp Skei og Husby Ny traktorhenger Tilrettelegging reiseliv - kikkert, utetoal Nytt kjøkken i barnehagen Lekestativ i barnehagen Ny personalgarderobe barnehagen Egenkapitalinnskudd KLP Sum investeringer Bruk av fonds Salg av eiendeler Tilskudd 0 0 Ref. momskomp Lånebehov Investeringsplan må justeres ned i forhold til faktisk budsjett. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

2 DRIFTSBUDSJETT INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING: Budsjettår Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling Utenfor overgangsordn Namdalstilskudd Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Ekstraordinært tilskudd Prosjekttilskudd reiseliv Systemomlegging inntektssystemet Inntektsgarantitilskudd Bykletrekket Barnehagetilskudd RNB-økt innbyggertilskudd Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORD. TIL DRIFT Inntektsrenter Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh Komp. grunnskolereformen Rentekompensasjon kirkebygg Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivninger Kalkulatoriske renter avløp Premieavvik pensjon 0 Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap 205 Bruk av disposisjonsfond reiseliv -685 Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling -382 Sum transaksjoner Sum til fordeling drift Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

3 FORDELING I FORHOLD TIL RAMMER: Budsjettår Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole - kommunenivå Barne- og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak - Namsos Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/Kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

4 473 NYN Stedsutvikling Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling 132 Tap på fordringer Felles kurskostnader Opplæring- / og 132 rekrutteringstiltak Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) For lite til fordeling Buffer (anbefalt 2-3%) 0,48 0,00 0, Rammene som Leka kommune er tildelt er ikke tilstrekkelig til å videreføre forsvarlig drift av kommunen. Økonomiplanen drift, vedtas derfor med underdekning og det søkes bistand hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag. LEKA KOMMUNE Anne Støckert Hagen rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

5 Vedlegg: Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Kommuneplan Samfunnsdelen Hjemmel: Kommunelovens 44 legger føringer for kommunal økonomiplan, hvor det blant annet heter: «Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.» I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jfr. KL 46 nr 6. Det vil si at det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Plan- og bygningslovens Kommuneplan. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanene etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsdelen. Saksopplysninger: Det er 2 krav kommuneloven stiller til økonomiplanen, det skal være realistisk og det skal gå i balanse. Økonomiplanen er en realistisk plan. Beløpene for årene er beregnet i «2013-kroner» og endringer i beløp gjenspeiler bare endring i aktivitet. Økonomiplanen er derimot ikke i balanse. Inntektsrammene i økonomiplanen bygger på de inntektsrammer kommunen er gitt gjennom kommuneproposisjonen Frie inntekter er beregnet etter KSprognosemodell. Kommunens økonomi skal styres gjennom prioritering i kommuneplan-/økonomiplan og årsplaner/budsjett og ved gode rutiner for gjennomføring av budsjettkontroll. Innbyggertallet vil fortsatt være avgjørende for kommunens framtidige inntekter. Skal nødvendige inntekter på plass må det fortsatt arbeides for å stabilisere og øke bosettingen og dermed sikring av et fremtidig godt tjenestetilbud til innbyggerne. En av målsettingene vil være at Leka kommune skal være et godt sted å bo, der innbyggerne har muligheter til arbeid, fritidsaktiviteter og tilgang til gode tjenestetilbud. Leka kommune har de siste årene hatt god balansert økonomi og har bygget opp disposisjonsfond. Disse er på ca. 6,3 millioner pr. november Av dette er ca. 1,8 mill avsatt fond til premieavvik til pensjoner. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

6 Kommunenes økonomi er allikevel sårbar og lite forutsigbar da rammetilskudd stort sett fordeles med bakgrunn i folketall. Folketallet har variert fra 578 pr til 567 pr Kommunen mottar også i 2013 ca. 2,4 mill i skjønnsmidler fra fylkesmannen. Vi er avhengige av disse og ytterligere tilskudd for å kunne sy sammen et budsjett som ikke vil gi innbyggerne i Leka et alt for redusert tilbud. En oppgave framover blir å søke å skaffe forståelse hos sentrale myndigheter for at Leka kommunes situasjon ikke passer inn i de sentrale vurderte kriteriene for kommuneinntektene, og er avhengig av et minimum av inntekter for å sikre innbyggerne kommunale tjenester av tilsvarende kvalitet som resten av landet. Leka kommune har store utfordringer med å forvalte vår spesielle natur, kulturlandskap og forminner til beste for nåværende og kommende generasjoner. Kommunen er tildelt prosjektmidler slik at vi kan arbeide for å kunne bedre forvaltningen og øke satsingen på reiseliv. Vi har innført samarbeid over fylkesgrensene nordover og sørover i fylket i tillegg til våre nabokommuner Nærøy og Vikna. Kommunens utfordringer vil også være videre drift av landbrukseiendommer når bonden i dag ønsker å selge. Det må skaffes forståelse hos sentrale myndigheter at bankene kun delfinansierer gårdsbruk på steder som Leka. Det vil være behov for tilskuddsordninger som gjør at nye brukere tar over gårdene. Nye generasjoner som har lyst til å overta gårdsbruk må også gis en reell mulighet til det. Leka kommune er medeier i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN). Det overordnede målet NYN er å skape en region med et utviklingsorientert, verdiskapende og robust næringsliv i, og som utnytter regionens samlede bokvaliteter til å skape befolkningsvekst. Vi har her forpliktet oss til å betale inntil kr pr år for å være med i dette omstillingsprosjektet. Leka kommune har lagt frem et forslag til kommuneplanens samfunnsdel , men på grunn av innsigelser fra fylkesmannen om at denne var for generell og for lite konkret ble den ikke vedtatt. I forslaget til vedtak fremkom hovedmålsettingen for Leka kommune: Leka skal være en livskraftig kommune med et inkluderende samfunn hvor bolyst og næringsutvikling står sentralt. Innbyggerne i Leka kommune skal sikres kommunale tjenester av god kvalitet. Hovedsatsingsområdene i planperioden er: 1. Samfunnsutvikling/bolyst 2. Næringsutvikling 3. Helse og omsorg 4. Oppvekst/livsutfoldelse/fritid. Inntektsbeskrivelse: Rammetilskuddet er beregnet ut fra antall innbyggere og alderssammensetning i kommunene, så en eventuell økning i innbyggertallet vil gi et positivt utslag for kommunenes økonomi. Folketallet er lagt på 567 innbyggere i hele planperioden. Tellende dato for 2013 er pr Antall innbyggere fordelt på aldersgrupper og år i Leka kommune pr : Alder Sum År År Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

7 Man har i planperioden lagt seg på et folketall likt med Dersom det skulle skje en uforutsett større nedgang i aldersgruppen 0-16 år vil dette medføre nedgang i aktiviteten på skole og barnehage ut over det som er tatt med i økonomiplan. Sannsynligheten taler for at man vil få en økning i aldersgruppen og dette vil medføre en økt etterspørsel av tjenester innenfor pleie- og omsorg. Det er også en nedgang i antall personer mellom år, noe som medfører at det blir færre til å yte pleie- og omsorg og det vil være færre fagpersoner å få tak i. Rammetilskudd er beregnet i henhold til KS s beregningsmodell og med folketall pr Inkludert i rammetilskuddet lå det i 2012 kr tilknyttet samhandlingsreformen. Det er benyttet samme tall i hele planperioden, da man på nåværende tidspunkt ikke vet hva som vil komme av kostnader og tilskudd i forbindelse med reformen. Kommunen mottar også skjønnsmidler lik kr Kommunal- og regionaldepartementet sier at fylkesmennene bør være varsomme med å tildele skjønnsmidler til kommuner som ikke utnytter sitt eget inntektsgrunnlag. Leka kommune har innført både eiendomsskatt for bedrifter og havneavgifter. Eiendomsskatt for private og øking av gebyr/egenbetalinger vil ikke alltid ha den effekten at det medfører økt inntekt til kommunen. Kommunen må fokusere på bolyst og at det ikke er for dyrt å bo i Leka kommune. Dette kan bidra til at folk flytter til Leka i stedet for å flytte i fra kommunen. INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING Budsjettår Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling Utenfor overgangsordn Namdalstilskudd Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Ekstraordinært tilskudd Prosjekttilskudd reiseliv Systemomlegging inntektssystemet Inntektsgarantitilskudd Bykletrekket Barnehagetilskudd RNB-økt innbyggertilskudd Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

8 Komp. grunnskolereformen Rentekompensasjon kirkebygg Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivninger Kalkulatoriske renter avløp Premieavvik pensjon 0 Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap 205 Bruk av disposisjonsfond reiseliv -685 Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling -382 Sum transaksjoner Sum til fordeling drift Momskompensasjon: I følge forskrift skal minimum 80% av momskompensasjonen på investering overføres til investeringsregnskapet i 2013 og fra 2014 skal all momskompensasjon på investering overføres til investeringsregnskapet. Forslag til investeringsplan : Prosjektet «Boligbygging omsorgsboliger» kom ikke i gang i Budsjettbeløpene er derfor bare forskjøvet i tid. Tomtekjøp er ikke budsjettert med merverdiavgift pga at det ikke er mva på eiendomsomsetning. Egenkapitalinnskudd KLP er pliktig innbetaling viss styret i KLP krever det. Det er budsjettert med samme krav som i Egenkapitalinnskudd skal føres i investeringsregnskapet og kan ikke lånefinansieres. Dette har vi måttet betale i de siste 3 år, så det er sannsynlig at dette også er en utgift som kommer i de neste årene. Skolens prioriteringer: Tavlene på klasserommene er over 50 år gamle, utslitte og modne for utskifting. De bør erstattes med SMART Boards, kostnad ca kr pr. rom inkl. programvare. I tillegg kommer kurskostnader for personalet. Papirbaserte lærebøker vil etter hvert forsvinne og må erstattes med digitale læreverk. Dette vil også medføre behov for nye læremidler og undervisningsutstyr som er tilpasset dette. Naturfagavdelingen ved skolen er nedslitt og foreldet. Her trengs en totalfornying og oppgradering for å tilfredsstille dagens krav og læreplan. Inventar som elevbord, pulter, stoler og skap slites og må skiftes ut med visse intervaller. Teknisk avdelings prioriteringer: Fiber over fjorden fase 2 er redusert fra kr til kr Avløp Skei kom ikke i gang i 2012 og er derfor foreslått forflyttet til 2013 og slått sammen med avløp Husby. Avløp er budsjettert uten merverdiavgift, dette pga at vi får igjen all inngående mva. Minigraver kirkegården er ikke prioritert av teknisk avdeling og er derfor tatt ut av investeringsbudsjettet. Det er i stedet foreslått ny traktortilhenger. Det er også foreslått tilrettelegging reiseliv med kikkert og flere utetoaletter. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

9 Barnehagens prioriteringer: Kjøkkeninnredningen i barnehagen er over 30 år gamle, den er utslitt og moden for utskifting. I tillegg må et kjøleskap bli byttet ut til et større kjøleskap, da vi må oppbevare mat som vi får og trenger mer lagerplass. Vi må ha div. hvitevarer som komfyr og kjøkkenvifte. Vi trenger en fryser (60x60) til å oppbevare frossenmat som kommer en uke i forveien før vi skal bruke det. Ettersom maten ikke blir bragt nedover til barnehagen var dette den beste løsningen. Et ønske fra foreldregruppen er å få et nytt lekestativ til utemiljøet, som har fått plass i investeringsplan. Det som vi hadde her i barnehagen, som ikke lenger var godkjent, er saget ned. Personalet i barnehagen skifter klær på stellerommet til barna. Dette er svært uhygienisk, da bleieskift og vasking av barna skjer her. Derfor vil vi personalet ha egen garderobe, med toalett, en vask og knagger for å henge klær på. Vurderinger: Investeringer som er foreslått vil gi økte utgifter til renter og avdrag. Renter og avdrag vil bli belastet det ordinære driftsbudsjettet og det betyr at man må spare inn tilsvarende utgifter på drifta. Foreslåtte investeringer vil derimot gi en enklere hverdag for både ansatte og elever på skolen, barnehage og ved pleie- og omsorg, selv om økte renter/avdrag vil gi mindre midler igjen til den daglige drift. Asfaltering av kommunale veier har vært ønskelig lenge. Det vil være en kostbar investering, men den vil gjøre det årlige vedlikeholdet på veiene mindre ressurskrevende. Grovt regnet kan man si at en investering på 5 mill tilsvarer en belastning i drifta tilsvarende ca. 1 hel stilling. I den situasjonen som Leka kommune er i nå har vi ikke nok inntekter til å forsvare dagens drift, selv uten videre investeringer. Men det er heller ikke realistisk at Leka kommune kan fortsette som egen kommune og ikke ha råd til å fornye våre driftsmidler. Utvikling i kommunens lånegjeld: - UB i hele tusen Sum lånesum er beregnet etter beskrevet forslag til investeringsplanen. Investeringsplan legges frem i henhold til forslag fra områdene og som en fortsettelse av økonomiplanen fra Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

10 Fordeling av rammer: Budsjettår Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole - kommunenivå Barne- og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak - Namsos Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/Kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

11 473 NYN Stedsutvikling Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling 132 Tap på fordringer Felles kurskostnader Opplæring- / og rekrutteringstiltak Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) For lite til fordeling Buffer (anbefalt 2-3%) 1,92 0,48 0,00 0, Året 2013 er basisåret i økonomiplanen. Det er 2013 priser og-lønn som ligger til grunn i rammene. Endring i fordelte rammer gjenspeiler bare endring i aktivitet. Kommentarer til ansvarsområdene: Politisk virksomhet Leka kommune har ordfører i 80 % stilling med godtgjørelse tilsvarende 60 % av stortingsrepresentants godtgjørelse. Varaordfører har en fast godtgjørelse på kr Økning i rammen viser ekstra utgifter i forbindelse med valgår 2013 og Kontroll og tilsyn I rammen ligger kjøp av sekretariattjenester, kjøp av revisjonstjenester og godtgjørelser til kontrollutvalget. Beløpet er basert på budsjettforslag fra KomRev Trøndelag Ungdomsråd Ungdomsråd ble oppnevnt i Beløpet skal dekke et minimum av ungdomsaktivitet Administrativ ledelse Området inneholder lønn, sosiale utgifter for rådmann og 40 % stilling som skolefaglig ansvarlig. Kurs fordeles fra fellesområdene Kommuneplan Kommuneplanen ble ferdig behandlet i Den skal rulleres hvert 4. år, det er derfor foreslått økning i rammen i Overføring til Leka sokn Årlig tilskudd til administrasjon, drift og vedlikehold. Det er basert på menighetsrådets budsjettforslag for 2013, samt utgifter i henhold til tjenesteavtalen til 40 % til kirkegårdsarbeider, regnskap og husleie til daglig leder. Overføring til andre trossamfunn føres også her Stab-støttefunksjon Nåværende bemanning er på 590 %. Området innehar skatteoppkreverfunksjonen, formannskapssekretær, budsjett og regnskap, lønn, kommunal fakturering, personal, sentralbord samt sekretærfunksjon for alle områder. Sekretærfunksjonen for områdene som omfatter deler av fakturering, innfordring, generell kontorstøtte, spørsmål fra publikum og lignende, utgjør ca. 1 hel stilling. Denne er fordelt på områdene. I 2013 er det satt inn ekstra ressurser for å etablere servicetorg. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

12 143 - Lekaposten Utgifter til lønn, trykking og kopiering av Lekaposten som utgis hver 14. dag. Lønn i 10 % stilling IKT Herunder ligger 50 % stilling på IKT-ansvarlig og generelle driftsavtaler. Etter hvert som egen ansatt utfører større andel av installasjoner og vedlikehold vil en ha en betydelig innsparing på bruk av eksterne firma skole kommunenivå Utgifter som tilligger kommunenivået som spesialundervisning til elever ved andre skoler (Kjella Friskole), lovpålagt voksenopplæring og spesialundervisning for voksne, norsk- og samfunnsfagsopplæring for voksne innvandrere, skoleskyss, kommunalt tilskudd til Namdal Folkehøgskole, andel til interkommunal Pedagogisk Psykologisk tjeneste (skal dekke alle aldersgrupper, ikke bare grunnskoleelever). Elevtallet i kommunen vil, ut fra det en vet pr. dato, holde seg noenlunde stabilt i planperioden Leka barne og ungdomsskole Elevtallsutviklingen i Leka skole År 2012/ / / /2017 Antall elever En del utgifter som tidligere har vært postert under Leka barne- og ungdomsskole er tatt ut (se kommentarer under kommunenivået). Det er tatt med utgifter til forespeilet timetallsutvidelse på ungdomstrinnet (valgfag) og utgifter til leksehjelp, overføringene til dette kommer i kommunens rammetilskudd. Det forventes også, ut fra sentrale politiske føringer, ytterligere timetallsutvidelse for små- og mellomtrinnet de kommende årene. Nødvendig fornying og vedlikehold av skolens IKT-utstyr må inn i driftsbudsjettet. Elevtallet ser ut til å bli noenlunde stabilt i planperioden. SFO og obligatorisk leksehjelp er overført fra Leka barnehage til Leka barne- og ungdomsskole fra Driften av dette er derfor lagt inn under ansv./tjeneste 221 fra Oppvekstlovens 13-6 viser til at alle kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Det er vedtatt vedtekter for Leka musikk- og kulturskole, jfr. K.sak 37/06. Fra er det tilsatt kulturskolelærer i 40 % stilling. Erfaringene så langt er at påmeldingene tilsier behov for stillingsutvidelse på 20 % for å kunne tilby alle søkere plass. Økning er ikke lagt inn i økonomiplanen. 241 Leka barnehage Barnehagen har for tiden 315 % fast opprettede stillinger. Barnehagen skal i hht Barnehageloven 16 og 17 ha styrer og ped.leder med utdanning som førskolelærer. Barnetallsutvikling i henhold til SSBs prognoser: År Ant. Barn Tall fra SSB viser at barnetallet vil være noenlunde stabilt i planperioden, kun en liten nedgang. Det er vanskelig å forutse barnetallet Bibliotek Lov om Folkebibliotek 5 sier at alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef. Området ivaretas av biblioteksjef i 30 % stilling. Ressursen går til daglig drift av biblioteket. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

13 311 - Legekontor Stillingshjemmel på 100 % er besatt av 3 svenske leger som inkluderer vikarer som betjener kommunen i turnus hvor den enkelte er tilstede 2-3 uker og er alene om kurativ del og døgnvakttjenesten. Til legekontoret er det 80 % stilling som helsesekretær. Leka kommune har også forpliktet seg til å betale sin andel av en felles kommuneoverlege i samfunnsmedisin i kommunene Leka, Vikna, Nærøy og Bindal. Stillingen er ikke besatt enda, men forespeilet utgifter på kr er lagt inn i rammen. 312 Samhandlingsreformen Konsekvensene av samhandlingsreformen er fortsatt usikre. Det er kun endelige tall pr. august 2012 som er kjent. Da har Leka brukt kr i medfinansiering. Dette er et tall som varierer. Endelige tall for 2012 vet vi ikke før våren Helsestasjon Helsesøster i 50 % stilling. Hun ivaretar skolehelsetjenesten, miljørettet helsevern, helsestasjon m/vaksinasjoner og småbarnskontroll. Leka kommune har inngått avtale med Nærøy kommune om jordmortjeneste. Denne er også budsjettert under helsestasjon Fysioterapeut Tjenesten er lovpålagt og gis av privatpraktiserende fysioterapeut. Kommunen betaler godtgjørelse i hht. Sentrale avtaler. 351 Sosialtjenesten Sosiallovens 2-2 viser til at kommunen har ansvar for å utføre oppgaver etter loven som ikke er lagt til fylkeskommunalt organ. Det er budsjettert med 60 % stilling. 10 % ble flyttet til kultur i Kultur ivaretar da skjenkebevillinger. Kommunens stilling på sosial er en del av NAV-kontoret, og ivaretar bla. bidrag til økonomisk sosial hjelp og gjeldsrådgivning. NAV Leka har på vegne av staten ansvar for trygd og arbeidsformidling og på vegne av Leka kommune ansvar etter sosialtjenesteloven kap Barnevern Barnevernlovens 2-1 viser til at kommunen har ansvar for å utføre oppgaver etter loven som ikke er lagt til fylkeskommunalt organ. Leka kommune tilhører det interkommunale barnevernet i Vikna, Nærøy og Leka med Vikna som vertskommune. 371/372/373/374/375/381/382/383/384 PLO Det er budsjettert med samme ramme fremover som i Om dette er realistisk er usikkert da sannsynligheten taler for at man vil få en økning i aldersgruppen og dette vil medføre en økt etterspørsel av tjenester innenfor pleie- og omsorg. Samhandlingsreformen medfører også en del usikkerhet på dette området. Vi har kunnet ta imot utskrivningsklare pasienter til nå, men fremtiden er usikker. Vedtatte stillingshjemler pr. i dag er benyttet ved budsjettering. På hjemmehjelpsområdet er det benyttet 150 % stilling, 50% stilling vil da være i vakanse. Det er opprettet stilling som folkehelsekoordinator. Det er 20 % stilling som ligger vakant under psykiatri som benyttes til dette. Stillingen er ikke lyst ledig enda. Styrket kjøkkentjeneste/skolelunsj tilhører ansvarsområdet for PLO. Det er 66 % stilling på dette området. Dette er en ordning som ikke er evaluert enda. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

14 385 Elevtiltak Namsos Leka kommune har fått ansvaret for et elevtiltak i Namsos. Det er fortsatt uklart inntektssiden av dette området. 410 Faste eiendommer og lokaler Området har ansvaret for kommunens eiendommer og lokaler. I 2012 har kommunen kjøpt NTE-bygget og en bolig i Namsos. Renhold og vaktmestertjenesten ligger innenfor dette området. Vaktmesterstillingene fordeles på kommunale bygg, samferdsel, feiing og avløp samt tjenesteyting til Leka sokn. Det er totalt 300 % stilling som vaktmester/utearbeider, med tillegg av 50 % tilrettelagt arbeidsplass med tilskudd fra NAV. Det er 300 % stilling som renholder fordelt på alle bygg, 21 % av renholderstillingene er i vakanse. 411 Teknisk område adm Det er opprettet 50 % administrativ stilling. Av dette er 40 % aktiv og 10 % vakant. 412 Oppmåling/byggesak/kart Ansvarsområdet inneholder følgende funksjoner: 301 plansaksbehandling 302 bygge- og delesaksbehandling og seksjonering 303 kart og oppmåling Området skal være selvfinansierende, det opprettes selvkostfond for å ta hånd om kortvarige svingninger i inntekt/utgift. Selvkostfondene skal ha en avregningsperiode på 5 år. Stillingen er betjent fra utviklingsavdelingen. Det er budsjettert med 45 % stilling. 413 Samferdsel Området er delt i 2 funksjoner: 330 som inneholder samferdselsbedrifter kaier og 333 som omhandler drift og vedlikehold av veier. Det ble i 2012 innført havneavgift. Denne er budsjettert på dette området. Vi betaler havnevesenet i Vikna 33 % av inntekten for at de skal utføre innkrevingen for oss. 414 Branntjeneste Her er både forebygging av brann med feiervesenet og selve brann- og ulykkesvern budsjettert. Leka har et frivillig brannkorps og brannsjeftjenester kjøpes fra Vikna kommune. Leka kommune deltar også i utredningsarbeidet av felles brann- og redningsvesen i Namdalen slik det framkommer i prosjektplan vedtatt av Namdal regionen den Avløp, slam, renovasjon Området er budsjettert etter selvkostprinsippet. Det er opprettet bundet selvkostfond, et for hver av de tre funksjonsområdene; 353 avløp, 354 slambehandling og 355 renovasjon. Selvkostfondene skal håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. Selvkostfondene har en avregningsperiode på 5 år. 431 Miljø - adm Vedtatt stillingshjemmel 20 % skal ivareta: Oppfølging av avtaler i forhold til kommunes ansvar for skjøtsel av diverse områder. Saksbehandling av oppdrettskonsesjoner og kommunens kontaktperson i forhold ti loppdrett/fiskeridirektoratet. Formidling og bestilling av turkart/postkort. Kontaktperson ved henvendelser og oppfølging av forsøpling/miljøsaker og kulturminner/fornminner. Tid til nødvendig oppfølging og saksbehandling synes begrenset. 451 Landbruk adm Landbruksveileder i 80 % stilling er saksbehandler etter jord- og konsesjonslov. Landbruksforvaltning. Landbrukskontoret ivaretar i all hovedsak lovpålagte oppgaver. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

15 Generelle oppgaver: Gjødselplanlegging, driftsplaner, bruksutbygging og rådgivning både individuelt gjennom fagdager/kurs. Ansvarlig for produksjonstilskudd og tilskuddsordninger innen landbruket. Ansvarlig for bygdeutvikling/tiltaksarbeid. 452 Veterinærvakttjeneste 10 % stilling for administrasjon av felles veterinærvakt i Nærøy, Vikna og Leka. 454 Viltforvaltning Området har en stillingshjemmel på 20 % og blir ivaretatt av landbruksveileder. 470 Reiselivsutvikling Dette er et prosjektarbeid for å utvikle Leka som et reiselivsmål. Det er planlagt over 3 år og på 2 nivåer: - Første nivå er å tilrettelegge/utvikle kommunen sin unikhet på geologi, kulturlandskap og arkeologi. Stier, skilt, toalettanlegg, universell utforming, er noen stikkord. Trekantsamarbeid med Torghatten og Vega med strandflaten som fellesnevner og Geopark som fellesmål. - Nivå to er å tilrettelegge for turistnæringen. Generelt reiseliv, finne og rede grunn for private aktører. Mat, overnatting, opplevelsespakker, guiding, øyhopping, er noen stikkord. Samarbeide med lokale, regionale og nasjonale ressurser. Finne satsningsområder med gode virkemidler. For 2013 har området en total kostnadsramme på kr Det er budsjettert med 200 % stilling. Finansieringen av området er gjennom RUP-midler, refusjon av utgifter fra Sør-Helgeland Regionråd, skjønnsmidler, fylkeskommunen, Innovasjon Norge. Geopark er et eget prosjekt for 2013 som inngår i totalrammen for reiseliv. 471 Næring Stillingshjemmel på 50 %. Fungerer blant annet som kommunens bindeledd opp mot Næringshagen og andre aktører innen området. 473 NYN Leka kommune er medeier i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN). Det overordnede målet NYN er å skape en region med et utviklingsorientert, verdiskapende og robust næringsliv i, og som utnytter regionens samlede bokvaliteter til å skape befolkningsvekst. Vi har her forpliktet oss til å betale inntil kr pr år for å være med i dette omstillingsprosjektet Kultur Vedtatt stillingshjemmel 50 %. Stillingen inneholder et mangfold av oppgaver. Disse løses i fast arbeidstid, men mye ivaretas på ettermiddagstid, kveld og helger. Området administrer bl.a. offentlig bading og Ungdommens kulturmønstrimg (UKM). Alle kommuner i Norge arrangerer UKM. Støttespiller og hjelpende hånd for de forskjellige arrangementer, bl.a. herlaugsdagene. Ivaretar kommunens ansvar vedr. spillemidler/anleggsmidler og er kommunenes representant innen attraksjonsutvikling i Ytre Namdal. Er kontaktperson ved kulturarrangement og turisme. Har saksbehandlingen for skjenkebevillinger. Tilråing: I henhold til forslag til vedtak. Formannskapets behandling i møte : Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Saken har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden Eventuelle høringsuttalelser legges fram i møtet. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

16 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE 18.12.12 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE 18.12.12 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 21.11.12 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE 18.12.12 Saknr. Tittel: 116/12 Drifts- og investeringsbudsjett

Detaljer

FORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013

FORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 15.01.13 Saknr: Tittel: 03/13

Detaljer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 15.01.12 1030-1420 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen Forfall: Aina Hege Haug Møtende

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Årsmelding Leka kommune

Årsmelding Leka kommune 2013 1 Årsmelding Leka kommune Tove Kvaløy Hewlett-Packard Company 01.01.2013 1 Hondøyron Innhold Forord... 1 Organisasjonskart... 1 Økonomi... 1 Politisk... 1 Stab/støtte... 1 Utviklingsavdelingen...

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

Årsmelding for. Leka kommune 2012. Foto: Steinar Garstad

Årsmelding for. Leka kommune 2012. Foto: Steinar Garstad Årsmelding for Leka kommune 2012 Foto: Foto: Steinar Garstad Leka kommune Folkemengde per 01.01.12:573 innbyggere. Areal: 109,5 km 2. Organisasjonsnr: 944 484 574 Bankkonto: 4468 09 04690 Adresse: 7994

Detaljer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 06.11.13 0900-1330 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand Forfall: Møtende vara:

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Budsjett/årsplan 2014 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den 18.12.2013 i sak PS65/13 (Justert dokument i tråd med kommunestyrets vedtak) Retningslinjer Visjon / mål Arealplan

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak 16/12-2013 Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema 1A - drift)... 7 1.2.

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015

Måsøy kommune. Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Måsøy kommune Økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Vedtatt av kommunestyret i møte 11.12.14 sak 66/14 Endring vedtatt i kommunestyret 19.03.15 sak 7/15 Innhold Økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018

Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018 helt naturlig 1 INNHOLD Innhold... 1 1. Innledning... 2 2. Økonomiplanprosess i Engerdal Kommune... 4 3. Kommunens rammebetingelser... 6 3.1 Befolkningsutvikling...6

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel

Rå dmånnens forslåg til. Budsjett og økonomiplån 2015-2018. Kommuneplånens håndlingsdel Rå dmånnens forslåg til Budsjett og økonomiplån 2015-2018 Kommuneplånens håndlingsdel Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Forsidefoto: Kvartskrystall og slipt kvarts fra Birkeland gard i Iveland. Budsjett

Detaljer

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset

Nea. Tydalshallen. Karolinerspelet. Skardørspasset Nea Tydalshallen Karolinerspelet Skardørspasset Årsmelding 2012 Innhold ÅRSBERETNING... 5 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 9 Forklaringer til regnskapet... 18 Ansvarsområder med avvik i forhold til

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 1 ÅRSBUDSJETT 2012 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Formannskap 01.12.2011 Kommunestyre 15.12.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. Forord... 3 2. Innledning/sammendrag... 4 3. Kommunens rammebetingelser...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 25.11.14. Sølvi Jensen leder Inger-Helene B. Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 02.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer