FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE VEDTAK: Økonomiplan drift og investering for perioden vedtas som følger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE 18.12.12. VEDTAK: Økonomiplan drift og investering for perioden 2013-2016 vedtas som følger:"

Transkript

1 Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 120/12 Økonomiplan, drift og investering Formannskapets innstilling til VEDTAK: Økonomiplan drift og investering for perioden vedtas som følger: INVESTERINGSPLAN Brutto kostnad inkl. mva. Tiltak Boligbygging Omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Skole - SmartBoard Skole - digitalt utstyr Opprusting naturfagavdeling Skole - Fornying inventar og utstyr Fiber over fjorden - fase Kjøp av tomter Asfaltering kommunale veier Avløp Skei og Husby Ny traktorhenger Tilrettelegging reiseliv - kikkert, utetoal Nytt kjøkken i barnehagen Lekestativ i barnehagen Ny personalgarderobe barnehagen Egenkapitalinnskudd KLP Sum investeringer Bruk av fonds Salg av eiendeler Tilskudd 0 0 Ref. momskomp Lånebehov Investeringsplan må justeres ned i forhold til faktisk budsjett. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

2 DRIFTSBUDSJETT INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING: Budsjettår Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling Utenfor overgangsordn Namdalstilskudd Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Ekstraordinært tilskudd Prosjekttilskudd reiseliv Systemomlegging inntektssystemet Inntektsgarantitilskudd Bykletrekket Barnehagetilskudd RNB-økt innbyggertilskudd Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORD. TIL DRIFT Inntektsrenter Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh Komp. grunnskolereformen Rentekompensasjon kirkebygg Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivninger Kalkulatoriske renter avløp Premieavvik pensjon 0 Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap 205 Bruk av disposisjonsfond reiseliv -685 Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling -382 Sum transaksjoner Sum til fordeling drift Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

3 FORDELING I FORHOLD TIL RAMMER: Budsjettår Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole - kommunenivå Barne- og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak - Namsos Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/Kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

4 473 NYN Stedsutvikling Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling 132 Tap på fordringer Felles kurskostnader Opplæring- / og 132 rekrutteringstiltak Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) For lite til fordeling Buffer (anbefalt 2-3%) 0,48 0,00 0, Rammene som Leka kommune er tildelt er ikke tilstrekkelig til å videreføre forsvarlig drift av kommunen. Økonomiplanen drift, vedtas derfor med underdekning og det søkes bistand hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag. LEKA KOMMUNE Anne Støckert Hagen rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

5 Vedlegg: Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Kommuneplan Samfunnsdelen Hjemmel: Kommunelovens 44 legger føringer for kommunal økonomiplan, hvor det blant annet heter: «Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.» I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jfr. KL 46 nr 6. Det vil si at det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Plan- og bygningslovens Kommuneplan. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanene etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsdelen. Saksopplysninger: Det er 2 krav kommuneloven stiller til økonomiplanen, det skal være realistisk og det skal gå i balanse. Økonomiplanen er en realistisk plan. Beløpene for årene er beregnet i «2013-kroner» og endringer i beløp gjenspeiler bare endring i aktivitet. Økonomiplanen er derimot ikke i balanse. Inntektsrammene i økonomiplanen bygger på de inntektsrammer kommunen er gitt gjennom kommuneproposisjonen Frie inntekter er beregnet etter KSprognosemodell. Kommunens økonomi skal styres gjennom prioritering i kommuneplan-/økonomiplan og årsplaner/budsjett og ved gode rutiner for gjennomføring av budsjettkontroll. Innbyggertallet vil fortsatt være avgjørende for kommunens framtidige inntekter. Skal nødvendige inntekter på plass må det fortsatt arbeides for å stabilisere og øke bosettingen og dermed sikring av et fremtidig godt tjenestetilbud til innbyggerne. En av målsettingene vil være at Leka kommune skal være et godt sted å bo, der innbyggerne har muligheter til arbeid, fritidsaktiviteter og tilgang til gode tjenestetilbud. Leka kommune har de siste årene hatt god balansert økonomi og har bygget opp disposisjonsfond. Disse er på ca. 6,3 millioner pr. november Av dette er ca. 1,8 mill avsatt fond til premieavvik til pensjoner. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

6 Kommunenes økonomi er allikevel sårbar og lite forutsigbar da rammetilskudd stort sett fordeles med bakgrunn i folketall. Folketallet har variert fra 578 pr til 567 pr Kommunen mottar også i 2013 ca. 2,4 mill i skjønnsmidler fra fylkesmannen. Vi er avhengige av disse og ytterligere tilskudd for å kunne sy sammen et budsjett som ikke vil gi innbyggerne i Leka et alt for redusert tilbud. En oppgave framover blir å søke å skaffe forståelse hos sentrale myndigheter for at Leka kommunes situasjon ikke passer inn i de sentrale vurderte kriteriene for kommuneinntektene, og er avhengig av et minimum av inntekter for å sikre innbyggerne kommunale tjenester av tilsvarende kvalitet som resten av landet. Leka kommune har store utfordringer med å forvalte vår spesielle natur, kulturlandskap og forminner til beste for nåværende og kommende generasjoner. Kommunen er tildelt prosjektmidler slik at vi kan arbeide for å kunne bedre forvaltningen og øke satsingen på reiseliv. Vi har innført samarbeid over fylkesgrensene nordover og sørover i fylket i tillegg til våre nabokommuner Nærøy og Vikna. Kommunens utfordringer vil også være videre drift av landbrukseiendommer når bonden i dag ønsker å selge. Det må skaffes forståelse hos sentrale myndigheter at bankene kun delfinansierer gårdsbruk på steder som Leka. Det vil være behov for tilskuddsordninger som gjør at nye brukere tar over gårdene. Nye generasjoner som har lyst til å overta gårdsbruk må også gis en reell mulighet til det. Leka kommune er medeier i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN). Det overordnede målet NYN er å skape en region med et utviklingsorientert, verdiskapende og robust næringsliv i, og som utnytter regionens samlede bokvaliteter til å skape befolkningsvekst. Vi har her forpliktet oss til å betale inntil kr pr år for å være med i dette omstillingsprosjektet. Leka kommune har lagt frem et forslag til kommuneplanens samfunnsdel , men på grunn av innsigelser fra fylkesmannen om at denne var for generell og for lite konkret ble den ikke vedtatt. I forslaget til vedtak fremkom hovedmålsettingen for Leka kommune: Leka skal være en livskraftig kommune med et inkluderende samfunn hvor bolyst og næringsutvikling står sentralt. Innbyggerne i Leka kommune skal sikres kommunale tjenester av god kvalitet. Hovedsatsingsområdene i planperioden er: 1. Samfunnsutvikling/bolyst 2. Næringsutvikling 3. Helse og omsorg 4. Oppvekst/livsutfoldelse/fritid. Inntektsbeskrivelse: Rammetilskuddet er beregnet ut fra antall innbyggere og alderssammensetning i kommunene, så en eventuell økning i innbyggertallet vil gi et positivt utslag for kommunenes økonomi. Folketallet er lagt på 567 innbyggere i hele planperioden. Tellende dato for 2013 er pr Antall innbyggere fordelt på aldersgrupper og år i Leka kommune pr : Alder Sum År År Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

7 Man har i planperioden lagt seg på et folketall likt med Dersom det skulle skje en uforutsett større nedgang i aldersgruppen 0-16 år vil dette medføre nedgang i aktiviteten på skole og barnehage ut over det som er tatt med i økonomiplan. Sannsynligheten taler for at man vil få en økning i aldersgruppen og dette vil medføre en økt etterspørsel av tjenester innenfor pleie- og omsorg. Det er også en nedgang i antall personer mellom år, noe som medfører at det blir færre til å yte pleie- og omsorg og det vil være færre fagpersoner å få tak i. Rammetilskudd er beregnet i henhold til KS s beregningsmodell og med folketall pr Inkludert i rammetilskuddet lå det i 2012 kr tilknyttet samhandlingsreformen. Det er benyttet samme tall i hele planperioden, da man på nåværende tidspunkt ikke vet hva som vil komme av kostnader og tilskudd i forbindelse med reformen. Kommunen mottar også skjønnsmidler lik kr Kommunal- og regionaldepartementet sier at fylkesmennene bør være varsomme med å tildele skjønnsmidler til kommuner som ikke utnytter sitt eget inntektsgrunnlag. Leka kommune har innført både eiendomsskatt for bedrifter og havneavgifter. Eiendomsskatt for private og øking av gebyr/egenbetalinger vil ikke alltid ha den effekten at det medfører økt inntekt til kommunen. Kommunen må fokusere på bolyst og at det ikke er for dyrt å bo i Leka kommune. Dette kan bidra til at folk flytter til Leka i stedet for å flytte i fra kommunen. INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING Budsjettår Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling Utenfor overgangsordn Namdalstilskudd Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Ekstraordinært tilskudd Prosjekttilskudd reiseliv Systemomlegging inntektssystemet Inntektsgarantitilskudd Bykletrekket Barnehagetilskudd RNB-økt innbyggertilskudd Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

8 Komp. grunnskolereformen Rentekompensasjon kirkebygg Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivninger Kalkulatoriske renter avløp Premieavvik pensjon 0 Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap 205 Bruk av disposisjonsfond reiseliv -685 Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling -382 Sum transaksjoner Sum til fordeling drift Momskompensasjon: I følge forskrift skal minimum 80% av momskompensasjonen på investering overføres til investeringsregnskapet i 2013 og fra 2014 skal all momskompensasjon på investering overføres til investeringsregnskapet. Forslag til investeringsplan : Prosjektet «Boligbygging omsorgsboliger» kom ikke i gang i Budsjettbeløpene er derfor bare forskjøvet i tid. Tomtekjøp er ikke budsjettert med merverdiavgift pga at det ikke er mva på eiendomsomsetning. Egenkapitalinnskudd KLP er pliktig innbetaling viss styret i KLP krever det. Det er budsjettert med samme krav som i Egenkapitalinnskudd skal føres i investeringsregnskapet og kan ikke lånefinansieres. Dette har vi måttet betale i de siste 3 år, så det er sannsynlig at dette også er en utgift som kommer i de neste årene. Skolens prioriteringer: Tavlene på klasserommene er over 50 år gamle, utslitte og modne for utskifting. De bør erstattes med SMART Boards, kostnad ca kr pr. rom inkl. programvare. I tillegg kommer kurskostnader for personalet. Papirbaserte lærebøker vil etter hvert forsvinne og må erstattes med digitale læreverk. Dette vil også medføre behov for nye læremidler og undervisningsutstyr som er tilpasset dette. Naturfagavdelingen ved skolen er nedslitt og foreldet. Her trengs en totalfornying og oppgradering for å tilfredsstille dagens krav og læreplan. Inventar som elevbord, pulter, stoler og skap slites og må skiftes ut med visse intervaller. Teknisk avdelings prioriteringer: Fiber over fjorden fase 2 er redusert fra kr til kr Avløp Skei kom ikke i gang i 2012 og er derfor foreslått forflyttet til 2013 og slått sammen med avløp Husby. Avløp er budsjettert uten merverdiavgift, dette pga at vi får igjen all inngående mva. Minigraver kirkegården er ikke prioritert av teknisk avdeling og er derfor tatt ut av investeringsbudsjettet. Det er i stedet foreslått ny traktortilhenger. Det er også foreslått tilrettelegging reiseliv med kikkert og flere utetoaletter. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

9 Barnehagens prioriteringer: Kjøkkeninnredningen i barnehagen er over 30 år gamle, den er utslitt og moden for utskifting. I tillegg må et kjøleskap bli byttet ut til et større kjøleskap, da vi må oppbevare mat som vi får og trenger mer lagerplass. Vi må ha div. hvitevarer som komfyr og kjøkkenvifte. Vi trenger en fryser (60x60) til å oppbevare frossenmat som kommer en uke i forveien før vi skal bruke det. Ettersom maten ikke blir bragt nedover til barnehagen var dette den beste løsningen. Et ønske fra foreldregruppen er å få et nytt lekestativ til utemiljøet, som har fått plass i investeringsplan. Det som vi hadde her i barnehagen, som ikke lenger var godkjent, er saget ned. Personalet i barnehagen skifter klær på stellerommet til barna. Dette er svært uhygienisk, da bleieskift og vasking av barna skjer her. Derfor vil vi personalet ha egen garderobe, med toalett, en vask og knagger for å henge klær på. Vurderinger: Investeringer som er foreslått vil gi økte utgifter til renter og avdrag. Renter og avdrag vil bli belastet det ordinære driftsbudsjettet og det betyr at man må spare inn tilsvarende utgifter på drifta. Foreslåtte investeringer vil derimot gi en enklere hverdag for både ansatte og elever på skolen, barnehage og ved pleie- og omsorg, selv om økte renter/avdrag vil gi mindre midler igjen til den daglige drift. Asfaltering av kommunale veier har vært ønskelig lenge. Det vil være en kostbar investering, men den vil gjøre det årlige vedlikeholdet på veiene mindre ressurskrevende. Grovt regnet kan man si at en investering på 5 mill tilsvarer en belastning i drifta tilsvarende ca. 1 hel stilling. I den situasjonen som Leka kommune er i nå har vi ikke nok inntekter til å forsvare dagens drift, selv uten videre investeringer. Men det er heller ikke realistisk at Leka kommune kan fortsette som egen kommune og ikke ha råd til å fornye våre driftsmidler. Utvikling i kommunens lånegjeld: - UB i hele tusen Sum lånesum er beregnet etter beskrevet forslag til investeringsplanen. Investeringsplan legges frem i henhold til forslag fra områdene og som en fortsettelse av økonomiplanen fra Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

10 Fordeling av rammer: Budsjettår Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole - kommunenivå Barne- og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak - Namsos Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/Kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

11 473 NYN Stedsutvikling Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling 132 Tap på fordringer Felles kurskostnader Opplæring- / og rekrutteringstiltak Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) For lite til fordeling Buffer (anbefalt 2-3%) 1,92 0,48 0,00 0, Året 2013 er basisåret i økonomiplanen. Det er 2013 priser og-lønn som ligger til grunn i rammene. Endring i fordelte rammer gjenspeiler bare endring i aktivitet. Kommentarer til ansvarsområdene: Politisk virksomhet Leka kommune har ordfører i 80 % stilling med godtgjørelse tilsvarende 60 % av stortingsrepresentants godtgjørelse. Varaordfører har en fast godtgjørelse på kr Økning i rammen viser ekstra utgifter i forbindelse med valgår 2013 og Kontroll og tilsyn I rammen ligger kjøp av sekretariattjenester, kjøp av revisjonstjenester og godtgjørelser til kontrollutvalget. Beløpet er basert på budsjettforslag fra KomRev Trøndelag Ungdomsråd Ungdomsråd ble oppnevnt i Beløpet skal dekke et minimum av ungdomsaktivitet Administrativ ledelse Området inneholder lønn, sosiale utgifter for rådmann og 40 % stilling som skolefaglig ansvarlig. Kurs fordeles fra fellesområdene Kommuneplan Kommuneplanen ble ferdig behandlet i Den skal rulleres hvert 4. år, det er derfor foreslått økning i rammen i Overføring til Leka sokn Årlig tilskudd til administrasjon, drift og vedlikehold. Det er basert på menighetsrådets budsjettforslag for 2013, samt utgifter i henhold til tjenesteavtalen til 40 % til kirkegårdsarbeider, regnskap og husleie til daglig leder. Overføring til andre trossamfunn føres også her Stab-støttefunksjon Nåværende bemanning er på 590 %. Området innehar skatteoppkreverfunksjonen, formannskapssekretær, budsjett og regnskap, lønn, kommunal fakturering, personal, sentralbord samt sekretærfunksjon for alle områder. Sekretærfunksjonen for områdene som omfatter deler av fakturering, innfordring, generell kontorstøtte, spørsmål fra publikum og lignende, utgjør ca. 1 hel stilling. Denne er fordelt på områdene. I 2013 er det satt inn ekstra ressurser for å etablere servicetorg. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

12 143 - Lekaposten Utgifter til lønn, trykking og kopiering av Lekaposten som utgis hver 14. dag. Lønn i 10 % stilling IKT Herunder ligger 50 % stilling på IKT-ansvarlig og generelle driftsavtaler. Etter hvert som egen ansatt utfører større andel av installasjoner og vedlikehold vil en ha en betydelig innsparing på bruk av eksterne firma skole kommunenivå Utgifter som tilligger kommunenivået som spesialundervisning til elever ved andre skoler (Kjella Friskole), lovpålagt voksenopplæring og spesialundervisning for voksne, norsk- og samfunnsfagsopplæring for voksne innvandrere, skoleskyss, kommunalt tilskudd til Namdal Folkehøgskole, andel til interkommunal Pedagogisk Psykologisk tjeneste (skal dekke alle aldersgrupper, ikke bare grunnskoleelever). Elevtallet i kommunen vil, ut fra det en vet pr. dato, holde seg noenlunde stabilt i planperioden Leka barne og ungdomsskole Elevtallsutviklingen i Leka skole År 2012/ / / /2017 Antall elever En del utgifter som tidligere har vært postert under Leka barne- og ungdomsskole er tatt ut (se kommentarer under kommunenivået). Det er tatt med utgifter til forespeilet timetallsutvidelse på ungdomstrinnet (valgfag) og utgifter til leksehjelp, overføringene til dette kommer i kommunens rammetilskudd. Det forventes også, ut fra sentrale politiske føringer, ytterligere timetallsutvidelse for små- og mellomtrinnet de kommende årene. Nødvendig fornying og vedlikehold av skolens IKT-utstyr må inn i driftsbudsjettet. Elevtallet ser ut til å bli noenlunde stabilt i planperioden. SFO og obligatorisk leksehjelp er overført fra Leka barnehage til Leka barne- og ungdomsskole fra Driften av dette er derfor lagt inn under ansv./tjeneste 221 fra Oppvekstlovens 13-6 viser til at alle kommuner skal ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Det er vedtatt vedtekter for Leka musikk- og kulturskole, jfr. K.sak 37/06. Fra er det tilsatt kulturskolelærer i 40 % stilling. Erfaringene så langt er at påmeldingene tilsier behov for stillingsutvidelse på 20 % for å kunne tilby alle søkere plass. Økning er ikke lagt inn i økonomiplanen. 241 Leka barnehage Barnehagen har for tiden 315 % fast opprettede stillinger. Barnehagen skal i hht Barnehageloven 16 og 17 ha styrer og ped.leder med utdanning som førskolelærer. Barnetallsutvikling i henhold til SSBs prognoser: År Ant. Barn Tall fra SSB viser at barnetallet vil være noenlunde stabilt i planperioden, kun en liten nedgang. Det er vanskelig å forutse barnetallet Bibliotek Lov om Folkebibliotek 5 sier at alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef. Området ivaretas av biblioteksjef i 30 % stilling. Ressursen går til daglig drift av biblioteket. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

13 311 - Legekontor Stillingshjemmel på 100 % er besatt av 3 svenske leger som inkluderer vikarer som betjener kommunen i turnus hvor den enkelte er tilstede 2-3 uker og er alene om kurativ del og døgnvakttjenesten. Til legekontoret er det 80 % stilling som helsesekretær. Leka kommune har også forpliktet seg til å betale sin andel av en felles kommuneoverlege i samfunnsmedisin i kommunene Leka, Vikna, Nærøy og Bindal. Stillingen er ikke besatt enda, men forespeilet utgifter på kr er lagt inn i rammen. 312 Samhandlingsreformen Konsekvensene av samhandlingsreformen er fortsatt usikre. Det er kun endelige tall pr. august 2012 som er kjent. Da har Leka brukt kr i medfinansiering. Dette er et tall som varierer. Endelige tall for 2012 vet vi ikke før våren Helsestasjon Helsesøster i 50 % stilling. Hun ivaretar skolehelsetjenesten, miljørettet helsevern, helsestasjon m/vaksinasjoner og småbarnskontroll. Leka kommune har inngått avtale med Nærøy kommune om jordmortjeneste. Denne er også budsjettert under helsestasjon Fysioterapeut Tjenesten er lovpålagt og gis av privatpraktiserende fysioterapeut. Kommunen betaler godtgjørelse i hht. Sentrale avtaler. 351 Sosialtjenesten Sosiallovens 2-2 viser til at kommunen har ansvar for å utføre oppgaver etter loven som ikke er lagt til fylkeskommunalt organ. Det er budsjettert med 60 % stilling. 10 % ble flyttet til kultur i Kultur ivaretar da skjenkebevillinger. Kommunens stilling på sosial er en del av NAV-kontoret, og ivaretar bla. bidrag til økonomisk sosial hjelp og gjeldsrådgivning. NAV Leka har på vegne av staten ansvar for trygd og arbeidsformidling og på vegne av Leka kommune ansvar etter sosialtjenesteloven kap Barnevern Barnevernlovens 2-1 viser til at kommunen har ansvar for å utføre oppgaver etter loven som ikke er lagt til fylkeskommunalt organ. Leka kommune tilhører det interkommunale barnevernet i Vikna, Nærøy og Leka med Vikna som vertskommune. 371/372/373/374/375/381/382/383/384 PLO Det er budsjettert med samme ramme fremover som i Om dette er realistisk er usikkert da sannsynligheten taler for at man vil få en økning i aldersgruppen og dette vil medføre en økt etterspørsel av tjenester innenfor pleie- og omsorg. Samhandlingsreformen medfører også en del usikkerhet på dette området. Vi har kunnet ta imot utskrivningsklare pasienter til nå, men fremtiden er usikker. Vedtatte stillingshjemler pr. i dag er benyttet ved budsjettering. På hjemmehjelpsområdet er det benyttet 150 % stilling, 50% stilling vil da være i vakanse. Det er opprettet stilling som folkehelsekoordinator. Det er 20 % stilling som ligger vakant under psykiatri som benyttes til dette. Stillingen er ikke lyst ledig enda. Styrket kjøkkentjeneste/skolelunsj tilhører ansvarsområdet for PLO. Det er 66 % stilling på dette området. Dette er en ordning som ikke er evaluert enda. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

14 385 Elevtiltak Namsos Leka kommune har fått ansvaret for et elevtiltak i Namsos. Det er fortsatt uklart inntektssiden av dette området. 410 Faste eiendommer og lokaler Området har ansvaret for kommunens eiendommer og lokaler. I 2012 har kommunen kjøpt NTE-bygget og en bolig i Namsos. Renhold og vaktmestertjenesten ligger innenfor dette området. Vaktmesterstillingene fordeles på kommunale bygg, samferdsel, feiing og avløp samt tjenesteyting til Leka sokn. Det er totalt 300 % stilling som vaktmester/utearbeider, med tillegg av 50 % tilrettelagt arbeidsplass med tilskudd fra NAV. Det er 300 % stilling som renholder fordelt på alle bygg, 21 % av renholderstillingene er i vakanse. 411 Teknisk område adm Det er opprettet 50 % administrativ stilling. Av dette er 40 % aktiv og 10 % vakant. 412 Oppmåling/byggesak/kart Ansvarsområdet inneholder følgende funksjoner: 301 plansaksbehandling 302 bygge- og delesaksbehandling og seksjonering 303 kart og oppmåling Området skal være selvfinansierende, det opprettes selvkostfond for å ta hånd om kortvarige svingninger i inntekt/utgift. Selvkostfondene skal ha en avregningsperiode på 5 år. Stillingen er betjent fra utviklingsavdelingen. Det er budsjettert med 45 % stilling. 413 Samferdsel Området er delt i 2 funksjoner: 330 som inneholder samferdselsbedrifter kaier og 333 som omhandler drift og vedlikehold av veier. Det ble i 2012 innført havneavgift. Denne er budsjettert på dette området. Vi betaler havnevesenet i Vikna 33 % av inntekten for at de skal utføre innkrevingen for oss. 414 Branntjeneste Her er både forebygging av brann med feiervesenet og selve brann- og ulykkesvern budsjettert. Leka har et frivillig brannkorps og brannsjeftjenester kjøpes fra Vikna kommune. Leka kommune deltar også i utredningsarbeidet av felles brann- og redningsvesen i Namdalen slik det framkommer i prosjektplan vedtatt av Namdal regionen den Avløp, slam, renovasjon Området er budsjettert etter selvkostprinsippet. Det er opprettet bundet selvkostfond, et for hver av de tre funksjonsområdene; 353 avløp, 354 slambehandling og 355 renovasjon. Selvkostfondene skal håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile. Selvkostfondene har en avregningsperiode på 5 år. 431 Miljø - adm Vedtatt stillingshjemmel 20 % skal ivareta: Oppfølging av avtaler i forhold til kommunes ansvar for skjøtsel av diverse områder. Saksbehandling av oppdrettskonsesjoner og kommunens kontaktperson i forhold ti loppdrett/fiskeridirektoratet. Formidling og bestilling av turkart/postkort. Kontaktperson ved henvendelser og oppfølging av forsøpling/miljøsaker og kulturminner/fornminner. Tid til nødvendig oppfølging og saksbehandling synes begrenset. 451 Landbruk adm Landbruksveileder i 80 % stilling er saksbehandler etter jord- og konsesjonslov. Landbruksforvaltning. Landbrukskontoret ivaretar i all hovedsak lovpålagte oppgaver. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

15 Generelle oppgaver: Gjødselplanlegging, driftsplaner, bruksutbygging og rådgivning både individuelt gjennom fagdager/kurs. Ansvarlig for produksjonstilskudd og tilskuddsordninger innen landbruket. Ansvarlig for bygdeutvikling/tiltaksarbeid. 452 Veterinærvakttjeneste 10 % stilling for administrasjon av felles veterinærvakt i Nærøy, Vikna og Leka. 454 Viltforvaltning Området har en stillingshjemmel på 20 % og blir ivaretatt av landbruksveileder. 470 Reiselivsutvikling Dette er et prosjektarbeid for å utvikle Leka som et reiselivsmål. Det er planlagt over 3 år og på 2 nivåer: - Første nivå er å tilrettelegge/utvikle kommunen sin unikhet på geologi, kulturlandskap og arkeologi. Stier, skilt, toalettanlegg, universell utforming, er noen stikkord. Trekantsamarbeid med Torghatten og Vega med strandflaten som fellesnevner og Geopark som fellesmål. - Nivå to er å tilrettelegge for turistnæringen. Generelt reiseliv, finne og rede grunn for private aktører. Mat, overnatting, opplevelsespakker, guiding, øyhopping, er noen stikkord. Samarbeide med lokale, regionale og nasjonale ressurser. Finne satsningsområder med gode virkemidler. For 2013 har området en total kostnadsramme på kr Det er budsjettert med 200 % stilling. Finansieringen av området er gjennom RUP-midler, refusjon av utgifter fra Sør-Helgeland Regionråd, skjønnsmidler, fylkeskommunen, Innovasjon Norge. Geopark er et eget prosjekt for 2013 som inngår i totalrammen for reiseliv. 471 Næring Stillingshjemmel på 50 %. Fungerer blant annet som kommunens bindeledd opp mot Næringshagen og andre aktører innen området. 473 NYN Leka kommune er medeier i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN). Det overordnede målet NYN er å skape en region med et utviklingsorientert, verdiskapende og robust næringsliv i, og som utnytter regionens samlede bokvaliteter til å skape befolkningsvekst. Vi har her forpliktet oss til å betale inntil kr pr år for å være med i dette omstillingsprosjektet Kultur Vedtatt stillingshjemmel 50 %. Stillingen inneholder et mangfold av oppgaver. Disse løses i fast arbeidstid, men mye ivaretas på ettermiddagstid, kveld og helger. Området administrer bl.a. offentlig bading og Ungdommens kulturmønstrimg (UKM). Alle kommuner i Norge arrangerer UKM. Støttespiller og hjelpende hånd for de forskjellige arrangementer, bl.a. herlaugsdagene. Ivaretar kommunens ansvar vedr. spillemidler/anleggsmidler og er kommunenes representant innen attraksjonsutvikling i Ytre Namdal. Er kontaktperson ved kulturarrangement og turisme. Har saksbehandlingen for skjenkebevillinger. Tilråing: I henhold til forslag til vedtak. Formannskapets behandling i møte : Rådmannens innstilling enstemmig tilrådt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Saken har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden Eventuelle høringsuttalelser legges fram i møtet. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

16 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 15.01.12 1030-1420 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen Forfall: Aina Hege Haug Møtende

Detaljer

FORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013

FORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 15.01.13 Saknr: Tittel: 03/13

Detaljer

KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering

KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering Endringsforslag fra ordfører Til dekning av utgifter ved konstituering

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING:

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 Saknr: Tittel: 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT

Detaljer

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: 94/11 Drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Tilleggsforslag 1 fra Bjørn Arne Laugen: Kompetanseutvikling. Kommunestyret

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE 18.12.12 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE 18.12.12 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 21.11.12 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE 18.12.12 Saknr. Tittel: 116/12 Drifts- og investeringsbudsjett

Detaljer

LEKA KOMMUNE Dato: 06.05.2013

LEKA KOMMUNE Dato: 06.05.2013 LEKA KOMMUNE Dato: 06.05.2013 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Saksgang: Utvalg FORMANNSKAP 14.05.13 KOMMUNESTYRET 30.05.13 Saknr: Tittel: 23/13 Innsparinger i den kommunale drift

Detaljer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 06.11.13 0900-1330 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand Forfall: Møtende vara:

Detaljer

Alminnelig ettersyn. legges ut til alminnelig ettersyn på Lekatun og på www.leka.kommune.no i perioden. fredag 08.11.13 til fredag 22.11.

Alminnelig ettersyn. legges ut til alminnelig ettersyn på Lekatun og på www.leka.kommune.no i perioden. fredag 08.11.13 til fredag 22.11. Alminnelig ettersyn I hht Kommunelovens 44-7 og 45 3 skal formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan med alle de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn i minst

Detaljer

FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13

FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13 Saknr: Tittel: 70/13 Økonomimelding 2. tertial 2013 Rådmannens

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 67/14 16.09.2014 Kommunestyret 48/14 25.09.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 67/14 16.09.2014 Kommunestyret 48/14 25.09.2014 Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2014/226-1 Saksbehandler: Reidun Helmersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 67/14 16.09.2014 Kommunestyret 48/14 25.09.2014 Økonomimelding

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 11.09.12 1030-1510 Til stede: Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Forfall: Trond C. Hiller, Bjørn Arne Laugen Møtende

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151

Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING. Arkiv: K1-151 Saksframlegg HANDLINGSPROGRAM, ØKONOMIPLAN 2011-2014, ÅRSBUDSJETT 2011 - HØRINGER OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/1216 Harry Figenschau Arkiv: K1-151 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre` Bakker Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Marker rådhus Møtedato: 03.12.2015 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Morten Andre`

Detaljer

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10

Saksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/363 Budsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Saksbehandler: Anne-Kari Grimsrud Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 41/14 Formannskapet 04.12.2014 PS 66/14

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer