Formannskapet Kontrollutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013"

Transkript

1 Formannskapet Kontrollutvalget Regnskap 2012 Harstad kommune

2 Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0

3 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen; Stor organisasjon mange ansatte som må gjøre riktig jobb til riktig tid > fortløpende Oppgaver må gjøres i rekkefølge (prosjektplan/årshjul) Anordningsprinsippet skal følges! Anbudsrunde m.v. hovedbankforbindelse fra Arbeid med kommunesammenslåing fra Arbeid med etablering av egen pensjonskasse fra Omlegging balansen > nye obligatoriske sektorkoder fra 2012 Mange transaksjoner «gjennom regnskapet»

4 Store tall Mange transaksjoner Harstad kommune 2012 Antall Beløp Sum debetposteringer drift Sum debetposteringer invest Inngående faktura (fakturabeh.) Utgående faktura Oppgavepl. lønnsutbetalinger Snitt pr utlønning: kr (brutto)

5 År Statistikk inngående faktura Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall

6 80000 Statistikk inngående faktura utgående faktura sykemeldinger egenmeldinger

7 Behandling regnskap og årsrapport Oversendt revisjonen Fomannskapet m.fl. orientering Kontrollutvalget orientering Årsberetning ferdig fra rådmannen Revisjonen snarest senest Kontrollutvalget behandling Formannskapet - behandling Kommunestyret senest

8 Revisjonsberetning 2011 Regnskapet godkjent med følgende forbehold: Avvik budsjett/regnskap i regnskapsskjema 1 B med kr 58,4 mill.

9 Regnskapsresultat 2012 driftsregnskapet Regnskapsresultat før strykning kr ,37 Strykning redusert budsj. inndekking underskudd « ,37 Regnskapsresultat kr 0

10 Premieavvik pensjon inkl. arbeidsgiveravgift 2002 utgift 2002 kr inntekt 2003 kr inntekt utgift inntekt utgift inntekt utgift inntekt utgift Endret fra 1 til 15 års amortisering 2007 inntekt utgift inntekt utgift inntekt utgift inntekt Utgift Endret fra 15 til 10 års amortisering Gjeldende for premieavvik oppstått i 2011 og senere 2011 inntekt Utgift inntekt Utgift Akkumulert premieavvik (langsiktig gjeld) pr kr

11 Selvkost regnskap drift 2012 Akkumulert Pr Midlertidig finansiert av HK Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Sum selvkost

12 Investeringsregnskapet 2012 Gjort opp i balanse Lagt til grunn veileder utgitt av KRD i oktober 2011; Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Kun pliktig overføring fra drift til investering Momskompensasjon

13 Regnskapet i stort Samlet aktivitet mill kr Investeringer samlet 189 mill kr Sum driftsinntekter mill kr Sum driftsutgifter mill kr Resultat netto finanstransaksjoner 110 mill kr Avskrivninger/motpost avskrivninger 60 mill kr

14 (tall i million) Regnskap i stort % Endring Brutto driftsresultat 70,3-13,9 4,2% 84,4 Netto driftsresultat 46,3-58,8 2,8% 105,1 Netto driftsresultat (ekskl. netto premieavvik og mva-komp investering) 14,2-90,7 0,9% 104,9 Regnskapsresultat 0-52,4 52,4 Dekning av tidligere års underskudd 14,5 mill kr 8,1 mill mindre enn budsjettert som var 22,6 mill kr Øker inndekningskravet i 2013 til ca 38 mill kr

15 Regnskap i stort (tall i million) % av BTO DI 2011 Investeringer i anleggsmidler % 215 Bruk av lånemidler 156 9% 209 Sum langsiktig gjeld (ekskl pensjonsforpliktelse % Pensjonsforpliktelse % Disposisjonsfond 0 0

16 Lønnsutgifter Netto lønnsutgifter* i 2012 var mill kr. Dette var en økning fra 2011 på: 27 mill kr 2,6% Herav var: Netto lønnsutgifter (ekskl. sos.utg) 849 mill kr. En økning på: 9 mill kr 1,1% Sos.utg* 180 mill kr. En økning på 18,4 mill kr 11,3% (pensjon øker 15-20%) *eksklusiv netto premieavvik

17 Årsverk Sum årsverk på hovedtjenesteområder Endring Skole 431,4 388,9-42,5 Barnehage 236,3 237,7 1,4 Helse og omsorg 730,8 680,4-50,4 Tekniske enheter 193,9 190,8-3,1 Øvrige enheter 205,3 202,3-3,0 SUM 1 797, ,1-97,6

18 BTO DU per Tjenesteområde BTO DU per tjenesteområde BTO DU % BTO DU % %- endring Tjenesteområde Grunnskole % % 0 % Barnehage % % 3 % Helse- og omsorgstjenester* % % 6 % Tekniske tjenester % % 3 % Administrative tjenester** % % 3 % Øvrige tjenester % % 6 % Fellesutgifter (i hovedsak avskrivninger) % % -2 % Interkommunale samarbeid % % 12 % Sum % % *Samhandlingsreformen utgjør en økning på ca 29 mill kroner på helse og omsorgstjenester **Engangsutgifter kommunesammenslåing utgjør en økning på 6 mill kroner på Administrative tjenester

19 % Netto driftsresultat Netto Driftsresultat i % av Brutto Driftsinntekter ,2 3,6 2,8 1,3 0,8 0,8 0,8-1,3-1,3-3, År Budsjett Regnskap Nasjonalt mål

20 Avvik regnskap/budsjett Driftsregnskapet (tall i 1 000) Regnskap Rev. Budsjett Avvik Kommentar Fellesutgift/-inntekt Skatt, rammetilskudd og refusjoner Momskompensasjon Merinntekt Skatteinntekt Merinntekt Rammetilskudd Merinntekt Eiendomsskatt Merinntekt Andre statlige overføringer (rentekompensasjon m.m) Merinntekt Overføring til investeringsregnskapet (mva-komp inv) Merutgift Øvrige budsjettposter Finansielle poster Netto rentekostnader (ordinær) Mindreutgift Netto finansielle poster VAR (Kalk. Renter/avskrivning og -26 byggelånsrenter) Andre finansielle poster "Mindreinntekt" 148 Mindreutgift Pensjon Premieavvik inkl.amortisering "Merinntekt" Øvrige pensjonsutgifter fellesområdet Merutgift Diverse felles-fond/inntekt/utgift Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk "Mindreutgift" Øvrige felles-utg/innt Mindreinntekt Sum fellesområdet Andre fellesutg/-innt Ressurskrevende tjenester (etterkrav-2011) Merinntekt Område/enheter Barnehage Mindreutgift Grunnskole Mindreutgift Helse- og omsorgstjenester Merutgift Tekniske tjenester Merutgift Administrative tjenester Mindreutgift Øvrige tjenester Merutgift Sum enheter

21 Hovedforklaringer avvik Budsjett- Regnskap Fellesutgifter /-inntekter Merinntekt frie inntekter pga høy skatteinngang i landet. Merinntekten er 15,6 mill mer enn opprinnelig budsjettert i 2012 Merinntekt pga etterkrav ressurskrevende tjenester Merutgift finansielle poster pga at VAR sin andel er lavere enn budsjettert bl.a pga forsinket fremdrift investeringsprosjekter Tjensteområdene Merutgifter Helse- og omsorgstjenester, i hovedsak netto lønnsutgifter og merinntekter ressurskrevende tjenester Merutgifter Tekniske tjenester, i hovedsak strømutgifter ut over budsjettert Mindreutgifter Barnehager, Skoler og Adm.tjenester, hovedsakelig netto lønnsutgifter

22 Inndekking av merforbruk Budsjett Regnskap Saldo Regnskap 2011 Merforbruk Regnskap 2012 Inndekking Budsjett 2013 Inndekking *) ** Rest til finansiering *) *) Betinger balanse/overskudd i regnskap 2013 **) Strykning 2012 utgjør og selvkostunderskudd pr utgjør ,-

23 Inndekking merforbruk KL 48 nr 4 Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. I tilfeller der de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av at kommunen eller fylkeskommunen skal dekke underskudd etter første og annet punktum vil bli forholdsmessig store, kan departementet godkjenne vedtak om at underskuddet dekkes over mer enn fire år. Underskudd kan likevel ikke dekkes over mer enn ti år.

24 Robek 60. Statlig kontroll og godkjenning av økonomiske forpliktelser. 1. Vedtak om opptak av lån eller vedtak om langsiktig avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre kommunen eller fylkeskommunen utgifter ut over de fire neste budsjettår, er ikke gyldig før det er godkjent av departementet, dersom: a. kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette et årsbudsjett uten at alle utgifter er dekket inn på budsjettet, b. kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn på økonomiplanen, c. kommunestyret eller fylkestinget etter 48 nr. 4 har vedtatt at et regnskapsmessig underskudd skal fordeles ut over det påfølgende budsjettår etter at regnskapet er framlagt, eller d. kommunen eller fylkeskommunen ikke følger vedtatt plan for dekning av underskudd. 2. Dersom et av vilkårene i første ledd bokstav a-d er oppfylt, skal departementet føre kontroll med lovligheten av kommunestyrets eller fylkestingets budsjettvedtak. 3. Departementet skal opprette et register over alle kommuner og fylkeskommuner som er underlagt godkjenning. Enhver har rett til å gjøre seg kjent med det som er registrert i registeret, og få utskrift av dette. 4. Inntil den enkelte kommune eller fylkeskommune er registrert i registeret, kan departementet ikke iverksette godkjenning etter nr. 1. I forhold til rettsregler som lar det være avgjørende for tredjepersons rettsstilling om denne kjente til eller ikke kjente til et forhold, anses det som er registrert etter denne bestemmelse for å ha kommet til tredjepersons kunnskap. 5. Kommuner og fylkeskommuner som inngår kontrakter som krever godkjenning, må orientere sine medkontrahenter om at de er satt under betinget kontroll og godkjenning.

25 Utfordringer i (tall i 1000) Kostnadsreduksjoner i VHP Skole Helse- og omsorg Tekniske tjenester Øvrige områder Regnskapsmessig merforbruk ikke inndekket SUM

26 2013 De tiltak vi har iverksatt viser resultater og vi er på god vei mot å redusere driftsnivået tilstrekkelig til å dekke inn underskuddet fra 2011 innen utgangen av Det tar imidlertid tid å iverksette omstilling og den regnskapsmessige gevinsten i 2012 samsvarer derfor ikke helt med reduksjonen i antall årsverk i 2012 Dette gir en ekstra utfordring i 2013 ved at ytterligere 8,1 mill kroner av underskuddet fra 2011 må dekkes inn for at vi i løpet av 2013 skal ha gjort opp underskuddet, og kunne forholde oss til en normal situasjon Rådmannen vil komme nærmere tilbake med forslag til hvordan denne ekstra utfordringen skal løses

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Obligasjonslån. sertifikatlån

Obligasjonslån. sertifikatlån Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Forenklet prospekt Obligasjonslån og sertifikatlån 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OSLO KOMMUNE 3 1.1 GENERELL BESKRIVELSE AV OSLO KOMMUNE 3 1.2 FORMÅLET MED FORESTÅENDE

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Keth Olsen for Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans Petter Rasmussen for Per Sæther Siv

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 04.06.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer