FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE INNSTILLING:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE 18.12.12 INNSTILLING:"

Transkript

1 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 116/12 Drifts- og investeringsbudsjett 2013 Rådmannens forslag til INNSTILLING: Kommunestyret vedtar følgende netto budsjettramme for hvert enkelt ansvar/tjenesteområde, men med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder: PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/382/383/384 Teknisk: områdene 410/413/414/415 Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435 Landbruk: områdene 450/451/454 Kultur/Næring områdene 471/472/473/491 Skole: områdene 211/221 Budsjettår Tekst Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 567 Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling 0 Utenfor overgangsordning -63 Namdalstilskudd -888 Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Ekstraordinært tilskudd -200 Prosjekttilskudd reiseliv -400 Systemomlegging inntektssystemet 0 Inntektsgarantitilskudd 0 Bykletrekket 0 Barnehagetilskudd 0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

2 SKATT Eiendomsskatt -300 Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter -422 Kompensasjonstilskudd sykehjem -322 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh Komp. grunnskolereformen -56 Rentekompensasjon kirkebygg -67 Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivninger Kalkulatoriske renter avløp -133 Premieavvik pensjon Momskompensasjon -150 Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner -336 Sum til fordeling drift BUDSJETTFORSLAG FORSLAG Budsjettønsker Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole -kommunenivå Barne og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

3 351 Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak - Namsos Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring Næring (prosjekt) Næring (prosjekt) 491 Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling: 132 Tap på fordringer Felles kurskostnader Opplæring- / og rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) Sum utgifter Buffer (anbefalt 2-3%) - Før investeringsprosjekter kan igangsettes så må det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse, prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

4 KOSTNAD SALG TIL DRIFT Tiltak INKL MVA MVA 80% KOMP FONDS LÅN EIENDELER.20 % 139 Boligbygging omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Skole Smartboard Skole digitalt utstyr Fiber over fjorden fase Kjøp av tomter Avløp Skei og Husby (u/mva) Ny traktorhenger Tilrettel. Reiseliv kikkert/toalett Nytt kjøkken barnehagen Egenkapitalinnskudd KLP Totaler Rammen som Leka kommune er tildelt er ikke tilstrekkelig til å videreføre forsvarlig drift av kommunen. Budsjettet vedtas derfor med underdekning på kr og det søkes om bistand hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag. LEKA KOMMUNE Anne S. Hagen rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

5 Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Detaljbudjsett 2012: Investering, drift og prosjekt. Fondsoversikt Låneoversikt Hjemmel for behandling: Kommunelovens 45. Årsbudsjettet: 1. Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjettet for det kommende kalenderår 2. Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstillinger fra formannskapet. 3. Innstillingen til årsbudsjettet, med alle de forslag til vedtak som foreligger skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Kommunelovens 46. Krav til årsbudsjettets innhold: 1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen er rettslig forpliktet til å foreta. 2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet. 3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. 4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets prioritering, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på skal komme tydelig frem. 5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. 6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. Saksopplysninger: Det er i hovedsak 2 krav som stilles i forhold til et årsbudsjett, det skal være realistisk og det skal gå i balanse. Årsbudsjettet for 2013 er et realistisk budsjett, men det går ikke i balanse og vil derfor ikke oppfylle lovens krav. Inntekten er beregnet ut fra den totale rammen kommunen er gitt gjennom statsbudsjettet i form av rammeoverføringer og skatteanslag samt beregning av renter, utbytte og lån. Innbyggertallet pr året før budsjettåret, ligger til grunn for beregning av rammetilskudd. Skal nødvendige inntekter på plass må det fortsatt arbeides for å stabilisere og øke bosettingen. En av målsettingene vil være at Leka kommune skal være et godt sted å bo, der innbyggerne har muligheter til arbeid, fritidsaktiviteter og tilgang til gode tjenestetilbud. Ut fra behovet for en sunn befolkningssammensetning, skal kommunen arbeide for å sikre økt bosettingsandel av kvinner og ungdom. En oppgave framover blir å fortsette arbeidet med å skaffe sentral forståelse i departement for at Leka kommunes situasjon (Microkommunene) ikke passer inn i de sentrale vurderte kriteriene for kommuneinntektene. Det vil også være viktig å få sentrale myndigheter til å se på mulighetene for å kunne få finansiert kjøp av gårder i små kommuner som Leka. Slik bankene beskriver mulighetene for å få lån, strekker det seg til ca. kr 15 pr liter melk som melkekvoten gir. Bankene vil derfor kreve at de som kjøper gårder skal ha 100 % Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

6 stilling utenom gårdsbruket. Dette vanskeliggjør salg av gårder på Leka og Leka som egen kommune er avhengig av et aktivt landbruk. Kommunens økonomi skal styres gjennom prioriteringer i kommuneplan-/økonomiplan og årsplaner/budsjett og ved gode rutiner for gjennomføring av budsjettkontroll. Det legges frem et realistisk budsjett som ivaretar kommunens beskrevne oppgaver, med en videreføring av bemanningen med driftsbudsjettet for 2012 som grunnlag. INVESTERINGSBUDSJETTET KOSTNAD SALG TIL DRIFT Tiltak INKL MVA MVA 80% KOMP FONDS LÅN EIENDELER.20 % 139 Boligbygging omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Skole Smartboard Skole digitalt utstyr Fiber over fjorden fase Kjøp av tomter Avløp Skei og Husby (u/mva) Ny traktorhenger Tilrettel. Reiseliv kikkert/toalett Nytt kjøkken barnehagen Egenkapitalinnskudd KLP Totaler Prosjektet «Boligbygging omsorgsboliger» kom ikke i gang i Budsjettbeløpene er derfor bare forskjøvet i tid. Tomtekjøp er ikke budsjettert med merverdiavgift pga at det ikke er mva på eiendomsomsetning. Egenkapitalinnskudd KLP er pliktig innbetaling viss styret i KLP krever det. Det er budsjettert med samme krav som i Egenkapitalinnskudd skal føres i investeringsregnskapet og kan ikke lånefinansieres. Skolens prioriteringer: Tavlene på klasserommene er over 50 år gamle, utslitte og modne for utskifting. De bør erstattes med SMART Boards, kostnad ca kr pr. rom inkl. programvare. I tillegg kommer kurskostnader for personalet. Papirbaserte lærebøker vil etter hvert forsvinne og må erstattes med digitale læreverk. Dette vil også medføre behov for nye læremidler og undervisningsutstyr som er tilpasset dette. Teknisk avdelings prioriteringer: Fiber over fjorden fase 2 er redusert fra kr til kr Avløp Skei kom ikke i gang i 2012 og er derfor foreslått forflyttet til 2013 og slått sammen med avløp Husby. Avløp er budsjettert uten merverdiavgift, dette pga at vi får igjen all inngående mva. Minigraver kirkegården er ikke prioritert av teknisk avdeling og er derfor tatt ut av investeringsbudsjettet. Det er i stedet foreslått ny traktortilhenger. Det er også foreslått tilrettelegging reiseliv med kikkert og flere utetoaletter. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

7 Barnehagens prioriteringer: Kjøkkeninnredningen i barnehagen er over 30 år gamle, den er utslitt og moden for utskifting. I tillegg må et kjøleskap bli byttet ut til et større kjøleskap, da vi må oppbevare mat som vi får og trenger mer lagerplass. Vi må ha div. hvitevarer som komfyr og kjøkkenvifte. Vi trenger en fryser (60x60) til å oppbevare frossenmat som kommer en uke i forveien før vi skal bruke det. Ettersom maten ikke blir bragt nedover til barnehagen var dette den beste løsningen. DRIFTSBUDSJETTET INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING Budsjettår Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling Utenfor overgangsordning Namdalstilskudd Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Ekstraordinært tilskudd Prosjekttilskudd reiseliv Systemomlegging inntektssystemet 0 0 Inntektsgarantitilskudd 0 Bykletrekket Barnehagetilskudd 0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 0 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh Komp. grunnskolereformen Rentekompensasjon kirkebygg 0-67 Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivninger Kalkulatoriske renter avløp Premieavvik pensjon 0 Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap 205 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

8 Bruk av disposisjonsfond reiseliv -685 Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling -382 Sum transaksjoner Sum til fordeling drift Inntektsbeskrivelse: Rammetilskuddet er beregnet i henhold til KS s beregningsmodell med bakgrunn i folketall p Inkludert i rammetilskuddet ligger også midler til samhandlingsreformen. I 2012 var det kr I 2013 kan jeg ikke finne igjen samme tallet, men det er benyttet samme beløp også for budsjettåret Inkludert i rammetilskuddet ligger skjønnsmidler lik kr I brev fra Kommunal- og regionaldepartementet datert vedr. - retningslinjer for tildeling av skjønn og eiendomsskatt står det blant annet: «Foruten rammetilskudd og skatt på inntekt og formue fra personer, har kommuner også andre typer inntekter. Fylkesmennene kan ta hensyn til andre typer inntekter i forbindelse med en totalvurdering av kommunens økonomi. Fylkesmennene bør være varsomme med å tildele skjønnsmidler til kommuner som ikke utnytter sitt eget inntektsgrunnlag» Kommunen bør derfor aktivt søke å skaffe inntekter hvor det er mulig. Det er i løpet av 2012 innført havneavgifter. Eiendomsskatten er foreslått økt og marginprosenten er foreslått økt for inntektsåret 2013, i forhold til det vi maks kan kreve i Som grunnlag for beregning av rammetilskudd i budsjettet for 2013 har man et innbyggertall på 567, som er en nedgang fra forrige år på 10 personer. Pris- og lønnsvekst er lagt inn med 3,3 % som er den deflator som er lagt til grunn i statsbudsjettet. Leka fikk en økning i rammetilskudd på 2,4 % fra i fjor. Dette er dårligst av alle kommunene i Nord-Trøndelag. Det tilsvarer ikke engang pris- og lønnsveksten (3,3 %). Dette utgjør ganske mye for Leka, da vi kun har et totalbudsjett på ca. 52 millioner. Steinkjer kommune fikk økning av budsjettet med ca. 44 mill. noe som gir dem 4,6 % økning. Det er lagt inn økning av skatteanslaget med bakgrunn i KS s beregningsmodell. Skatteanslaget i 2012 ser bra ut i forhold til budsjettet, så jeg mener at vi kan bruke denne selv om det blir en vesentlig økning i forhold til budsjettet for Eiendomsskatt er lagt inn med kr , dvs. en økning på 2 promille for Det er beregnet momskompensasjon av foreslått investering kr % av dette kan tas inn i drifta, jfr. forskrift om årsbudsjett 5. Det gir totalt kr for Fra 2014 må all momskompensasjon på investeringer inngå som en del av finansieringen av investeringene og ikke til finansiering av drifta. Havneavgifter er innført fra Innfordringen er det havnekontoret i Rørvik som foretar. Vi betaler 33 % av havneavgiften til havnekontoret for denne tjenesten. Inntekten bokføres på området : Samferdsel havner. BUDSJETTFORSLAG FORSLAG Regnskap Budsjett Budsjett ønsker 2013 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

9 101 Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole -kommunenivå Barne og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak - Namsos Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring Næring (prosjekt) Næring (prosjekt) Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

10 491 Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling: 132 Tap på fordringer Felles kurskostnader fordelt på avd Opplæring- / og rekruteringstiltak budsj Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) Sum utgifter Buffer (anbefalt 2-3%) - - Inntekt til fordeling: Differanse/underdekning Utgiftsbeskrivelse: Det er for 2012 lagt inn en lønnsøkning på 4,1 %. Pensjon er lagt inn med 19 % for KLP-sykepleiere, 14 % KLP-fellesordning, 32 % KLPfolkevalgte og 12 % SPK. Renteutgifter for flytende lån er beregnet til 2,36 % og fastrente med den rentesats som er i henhold til gjeldende avtaler. P.t. rente i Norges kommunalbank er 2,26 % og KLP er 2,82 %. Den ble det sendt skriv til alle budsjettområdene med en beskrivelse av frist for innsending av forslag til og prosessen videre. Etter at budsjettforslagene ble mottatt, ble de presentert for utvidet ledermøte den , der alle fikk beskjed om at de måtte lage et budsjettforslag likt rammen de hadde fått tildelt for 2012, med en konsekvensvurdering av innsparingen. Frist for innsending var Det ble foretatt noen nedskjæringer fra avdelingenes side og konsekvensvurdering ble også innsendt fra noen. Kommentarene er tatt inn under områdenes budsjettkommentarer. Samme tall som ble presentert på utvidet ledermøte den 5.11., ble også presentert for formannskapet i møte den Etter har økonomiavdelingen bearbeidet forslagene med bl.a. å fordele fellesutgifter fra ansv/tj. 141 og 144 til avdelingene, sjekke avskrivinger, lønnsutgifter, flyttet kursutgifter til en felles pott, m.m. Det kan synes noe tungvint at alle kursutgifter flyttes til en felles pott for hele kommunen, da en del av kursene er faste oppdateringskurs og kompetanseplanen er ikke klar enda. Med å flytte alle budsjetterte kursmidler i en pott, vil alle ha lik tilgang på midlene, og kursmidler vil ikke kunne inngå i totalrammen til den enkelte avdeling. Behovet for kursmidler vil variere fra område til område for de enkelte årene. Total ramme viser allikevel en underdekning på ca. 6,5 millioner. Områdene viser kun en meget nøktern drift. Det er ikke budsjettert med bruk av disposisjonsfond til ordinær drift. Det er budsjettforslag etter bearbeiding fra områdene og økonomiavdeling som legges fram. Konsekvenser av samhandlingsreformen er fortsatt usikre. Pr. august har Leka brukt kr i medfinansiering. Dette er tall som varierer, så endelige tall for 2012 vet vi ikke før våren Vi har til nå klart å ta imot utskrivningsklare pasienter, så her har vi ingen utgifter pr. nå. Det er budsjettert med totalt samme beløp i 2013 som i Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

11 Reiselivsutvikling er et prosjekt som videreføres fra Dette er en del av næringsutviklingen. Prosjektet er lagt inn med 2 stillinger, som forutsatt ved inngåelsen av dette prosjektet. I løpet av 2012 har Leka kommune også fått ansvaret for et elevtiltak i Namsos. Det er fortsatt uavklart inntektssiden av dette området. Folkehelsekoordinator som ble vedtatt opprettet i k-sak 60/12 inngår som en del av midlene i psykisk helsevern. Denne stillingen er ikke utlyst enda. Leka kommune har inngått avtale om å være med å betale for en felles kommuneoverlege, jfr. k- sak 50/12. Denne stillingen er heller ikke besatt enda, men den er budsjettert med en utgift til Vikna kommune med kr Det fremkommer i budsjettet til legekontoret. Kommunen har også bestemt at det skal sette av midler til bygdekino, k-sak 73/12. Bygdekino er tatt inn i kulturbudsjettet med kr Budsjettkommentarer vedrørende områdene: Politisk virksomhet Ansv/tj 101: Det er stortingsvalg til neste år. Det vil da påløpe ekstra utgifter til valgsekretær, kursing, valgprogram, utstyr, husleie, godtgjøring til stemmemottakere mv. Det vil da være best å sammenligne med regnskapet for 2011, som også var valgår. Økningen skyldes da godtgjøring, pensjon, møtegodtgjøring/tapt arbeidsinntekt. Det ble budsjettert med kr i forventede kursutgifter. Disse er samlet i en felles pott for hele kommunen. Kontroll og tilsyn Ansv./tj 102: Beløp basert på budsjett fra KomRev/KomSek. Ungdomsråd Ansv/tj 103: Fremlagte budsjettforslag er redusert i forhold til gitt ramme for Det er redusert i møtegodtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste, kurs, tilskudd til barn og unge og tilskudd til andre kulturformål. Administrativ ledelse Ansv/tj 111: Det er budsjettert med 140 % stilling som er rådmann og skolefaglig ansvarlig. Kursutgifter er tatt ut i sin helhet og plassert i felles pott. Både reise- og kursutgifter ble redusert ved innsendte 2. forslag. Kirke ligger under ansv/tj. 132: Budsjettforslaget er basert på menighetsrådets forslag. Det er budsjettert med 50 % daglig leder og 20% stilling som kirketjener. I tillegg er utgifter i henhold til tjenesteavtalen med kirken lagt inn. Det vil si husleie kr , føring av regnskap og lønn kr , 40 % stilling som kirkegårdsarbeider kr Kommunen er også forpliktet til å betale til andre kirkesamfunn det samme pr. medlem som vi betaler til kirken for deres medlemmer. Økte utgifter til kirken medfører også økte utgifter til andre kirkesamfunn. Stab/støtte Ansv/tj 141: Det er budsjettert med nåværende bemanning 590 % fordelt på økonomi/lønn, personal, merkantil og formannskapssekretær. Det er for tiden sykemeldinger i til sammen 100 % på området. Konsulent i 50 % fra økonomiavdelingen er overført stilling som personalkonsulent i dennes sykefravær. Tidligere økonomileder gikk inn i udekket stilling på økonomiavdelingen i 50 % da ny økonomileder startet i september. Det er ikke avklart hva Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

12 situasjonen vil være når langtidssykemeldingene har vart ett år, om vedkommende kommer tilbake i jobb eller går ut av stillingene. Dersom personalkonsulent kommer tilbake må området økes med 50 % stilling. Det er ikke lagt inn lønnsmidler til dette. Det er lagt inn lønnsmidler til prosjektstilling frem til og med mars Dette i hht. K-sak 78/11. Lekaposten Ansv/tj : Det er budsjettert med 10 % lønn for å lage Lekaposten. Det er tatt høyde for samme utgivelsestetthet som i dag. Lekaposten kjøres ut av innleide privatpersoner etter en fastsatt godtgjøring pr. utkjøring. Skole Ansv./tj.: 221 Funksjon: 202 (grunnskole), 215 (skolefritid og leksehjelp), 383 (kulturskole) og kommuneprosjekt 221 (MOT): Det framlagte forslaget er et nøkternt forslag i forhold til kravene som stilles til kommunal grunnskoledrift i Opplæringsloven m/ forskrift og L-06. Budsjettforslaget for Leka barne- og ungdomsskole, 2013, ansv./tj. 221, er på netto kr ,- (endret til kr ,- pga at fellesutgifter er fordelt og noe kursutgifter er flyttet til fellespott) for hele ansvarsområdet, inklusiv utgifter til skolelunch med kr ,- og kommuneprosjektet MOT med kr ,-. Musikk- og kulturskolen er inkludert med kr ,- ( etter fordeling av fellesutg.) og SFO/leksehjelp med kr ,- (kr etter fordeling av fellesutg.). Budsjettet er i samsvar med vedtatte økonomiplan for , justert for lønns- og prisstigning, økt elevtall fra 49 elever pr til 54 pr , derav to nye fremmedspråklige elever. Utgifter til gjesteelever fra Leka i andre kommuner/privatskoler (skyss og spesialundervisning), PP-tjenesten, skoleskyss, Namdal Folkehøgskole og opplæring i norsk/samfunnskunnskap for fremmedspråklige er tatt ut fra ansvar 221 (skolenivå) og overført til ansvar 211 (kommunenivået). Kommunale utgifter til kompetanseheving, kurs-/etter- og videreutdanning i henhold til kommunens kompetanseplan er ikke medtatt i forslaget. Det gjenstår kr på post 1153 kurs dette har sammenheng med at det er inntektsført tilskudd fra staten på samme beløpet. (Det som er skrevet i kursiv er skrevet av økonomileder) Konsekvenser av det framlagte forslag: - Skolen blir i utgangspunktet inndelt i to basisgrupper pr. hovedtrinn (småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn). Rammetimetallet er forutsatt på samme nivå våren 2013 (54 elever) og høsten 2013 ut fra forventet elevtall og spesialundervisningsbehov. Eventuell timetallsøkning fra høsten 2013 er ikke tatt med (videre innføring av valgfag og «Ny Giv» satsing med styrking av kjernefagene norsk og matematikk for enkeltelever etter behovsvurdering, inntil 10 timer pr. uke for de med dårligere karakter enn 3). - Driftsbudsjettet er på minimumsnivå i forhold til gratisprinsippet for utstyr, reiser og materiell for grunnskoleelevene. Løpet med innkjøp av nye lærebøker og IKT-utstyr i forhold til L-06 er i all hovedsak avsluttet. Et visst antall bærbare PC-er må skiftes ut hvert år ut fra beregnet levetid på ca. 5 år. - Særskilt norskopplæring for tre fremmedspråklig grunnskoleelever er medtatt, statstilskuddet til denne undervisningen er ikke medtatt da dette er lagt inn i kommunens rammetilskudd. - Utgifter til skolelunsj og frukt er medtatt (statstilskuddet er lagt inn i kommunens rammetilskudd). Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

13 - Skyss- og hospiteringsutgifter i forbindelse med Utdanningsvalg på videregående skoler er medtatt (YNVS, Olav Duun og Val v.g. for 5 elever i 9. årstrinn våren 2013 og 5 elever i 10. årstrinn høsten 2013 med dager). - Utgifter til teknisk drift og vedlikehold av bygg og anlegg (inklusiv uteområdet), er ikke tatt med i skolens budsjettforslag, dette tilhører teknisk. - Utgifter til kommunale seniortiltak er tatt med i skolens budsjettforslag (83 % av lærerpersonalet er over 50 år, derav 25 % er over 60 år). - Kostnader til lengre åpningstid på skolen for elever er ikke tatt med (utover kl ). Dette er et sterkt ønske fra elever og foresatte. - Leka kommunes MOT-prosjekt er lagt inn under skolen som eget prosjekt (221). - Musikk- og kulturskolen er lagt inn under ansv./tjeneste 221 med kr ,- (funksjon 383). Dette innebærer dekning for 40 % stilling i Utdrag fra kommentarer vedr. utgiftsposter: Post Fastlønn. Lønn lærere/assistenter er beregnet ut fra antall stillinger pr , inklusiv nødvendig spesialundervisning. Det er avsatt en liten pott med lønnsmidler under art 1011 med tanke på ekstraordinære tiltak som leksehjelp til elever på trinn. Lønn i forbindelse med mulig bebudet timetallsøkning fra høsten 2013 (valgfag) er ikke lagt inn. Lønnsøkning i 2013 er kalkulert til 4,1 % fra Det er budsjettert med 40 % stilling + mulighet til noe engasjement og innleie av lærere innen kulturskolen i Post Undervisningsmateriell, læremidler og lærebøker. Når det gjelder læremidler trenger spesielt naturfagavdelingen en opprustning, likeså er mye av kroppsøvingsutstyret nedslitt. Det er behov for nye Airex-matter, kasse, bukk og trampoline til hallen og flyteredskaper til svømmehall. Det samme gjelder verktøy og utstyr på sløy- og tekstilformingsrom. Utelekene er svært nedslitte. Klassesett av engelske og nynorske ordlister og felthåndbøker. Klassesett av undervisningsmateriell. Totalt sett er læreboksituasjonen ved skolen god, mens hjelpemidler og undervisningsutstyr ved skolen er foreldet og utslitt. Post Inventar og utstyr. Posten skal dekke inventar og utstyr. Det er behov for utskifting av elevpulter, bord og stoler, skap, bord, stoler, tegnebord, montre og symaskiner til formingsrom. Whiteboard og flippover i låsbart skap til lillesal (Herlaughall). Låsbart skap til utstyrsrom ved hallen. Skohyller, veggmonterte for elever i inngangsparti. Gardiner i korridoren 2. etg., nye kontorstoler på klasserom og ett kateter (høyt). Postene skal også dekke media- og AVutstyr; prosjektører og programvare, der det er et kontinuerlig behov for oppdatering. Planog tykkelseshøvel til sløydsal. Utdrag fra kommentarer vedr. inntektsposter: Post 600 Brukerbetaling SFO Posten er budsjettert ut fra samme satser i 2013 som i Post Refusjoner fra staten. Øremerkede tilskudd til leirskole, etter- og videreutdanning, Den kulturelle skolesekken og refusjoner for sykelønn. Refusjon for lovpålagt særskilt norskopplæring til grunnskoleelever er lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. Post Refusjoner fra andre. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

14 Beregnet beløp gjelder refusjon fra Utdanningsforbundet, Leka for 4 % frikjøp av Tillitsvalgt ved Leka barne- og ungdomsskole/hovedtillitsvalgt UF, Leka og 20 % frikjøp av leder i Utdanningsforbundet, Leka. Post Overføringer i egen kommune. Gjelder overføring av kompetansemidler i forbindelse med etter- og videreutdanning. Sluttkommentar. Det framlagte budsjettforslaget for Leka barne- og ungdomsskole for året 2013 er et nøkternt budsjett for skolen med tanke på oppfølging av Kunnskapsløftet. Flere poster er meget lavt budsjettert i forhold til reelle behov. Det er satt opp eget budsjett for ansv./tjeneste 211, funksjon 213; Voksenopplæring av fremmedspråklige. Til ordinær voksenopplæring på grunnskolens nivå er det ikke avsatt midler. Mulige innsparinger i forhold til skolens budsjettforslag for 2013 med konsekvenser, dette i henhold til pålegg gitt i ledermøte den : Innsparingene er ikke innarbeidet i budsjettforslaget. Ansv./tj. 221 funksjon 202: - Reduksjon med 60 % lærerstilling fra Besparelse: kr i Konsekvens; Mer sammenslåing i aldersblandede grupper med flere elever mindre lærertid til individuell tilpasning og veiledning. Fare for økt spesialundervisningsbehov på sikt. - Reduksjon av administrasjonsressursen for rektorfunksjonen fra fra 80 % til 70 %. Besparelse kr i Konsekvens: Administrasjon, inkl. personal- og økonomiansvar for Leka kulturskole overføres fra Leka barne- og ungdomsskole til Kulturkontoret. Deltagelse i «Lederforum» og andre møter på kommunenivået ivaretas av skolefaglig ansvarlig på kommunenivået. - Avvikling av skolelunsjordningen fra Besparelse: kr (for skolen) i Konsekvenser: Ingen skolelunsjordning for elevene. To ansatte i til sammen 66 % stilling må omplasseres til andre stillinger i Leka kommune. Disse innsparingene utgjør til sammen kr. Ansv./tj 221 funksjon 215: - Begrensning til maksimum 12 plasser i SFO. Tilvenningsopplegg for 5-åringene til skolen innenfor SFO utgår fra Besparelse: kr i Konsekvenser: Kun 12 søkere til plass på SFO vil få plass. Kriterier for opptak og prioritering må utarbeides og vedtas. Ansv./tj. 221 funksjon 383: - Maksimum antall elever i Kulturskolen settes til 18. Engasjement i tillegg til fast 40% stilling utgår fra Besparelse: kr i Konsekvenser: 12 elever i Kulturskolen mister elevplassen fra Kriterier for opptak/oppsigelse og prioritering må utarbeides og vedtas snarest. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

15 Ansv./tj. 211 funksjon 202: - Lovpålagt bedriftshelsetjeneste for ansatte innenfor skoleverket er lagt inn i budsjettforslaget for Dersom tilmelding til ordningen forskyves til 2014 vil det medføre besparelse i Besparelse: kr i Konsekvenser: Ingen konsekvenser i forhold til dagens situasjon, men ordningen ble lovpålagt allerede fra Oppgaver som inneklimamålinger er kostbart å få utført uten medlemskap i bedriftshelsetjeneste. Ansv./tj. 111 funksjon 120. Gjelder skole kommunenivå - Stilling som skolefaglig ansvarlig, 20 %, utgår fra Oppgavene som tilligger skolefaglig ansvarlig tillegges rådmannsfunksjonen (saksbehandling skolesaker, tilskudds- og rapporteringssaker, GSI-kommunenivå, adm. av systemene PAS og UBAS samt brukerundersøkelser, kartleggingsprøver og nasjonale prøver, plan- og systemarbeid i forhold til opplæringsloven, 13-10, + kontakt oppover i systemene). Besparelse: kr i Konsekvenser: Arbeidsbelastningen for rådmann øker. Det forutsetter også skolefaglig kompetanse på kommunenivået. - Gjenværende 20 % stilling som skolefaglig ansvarlig for adm. av voksenopplæringen og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne fremmedspråklige kan ev. også trekkes inn og legges til andre i rådmannens stab. NB! Denne stillingsandelen finansieres av øremerket tilskudd til opplæring av fremmedspråklige. Besparelse: kr i Konsekvenser: Arbeidsoppgavene som kontakt og oppfølging av elevene, fraværsføring og rapportering i NIR-registret må gjennomføres rutinemessig hver uke. Andre arbeidsoppgaver er planer, adm. av lærere, lønnsmeldinger, saksbehandling og søknader om tilskudd og rapportering, inkl. GIS. Kommentar: Elevtallet ved Leka barne- og ungdomsskole har økt med 6 elever fra skolestart høsten 2011 fram til i dag. I tillegg er timetallet utvidet pga. innføring av valgfag på ungdomstrinnet og vil bli ytterligere utvidet fra høsten 2013 og Skolen fikk også to fremmedspråklige elever fra skolestart høsten Disse har krav på timer til særskilt norskopplæring. I tillegg er kommunene pålagt å følge opp den nasjonale satsingen «Ny Giv» som krever økt timeressurser. Alt dette tilsier behov for økte økonomiske rammer i stedet for nedskjæringer. Dersom ytterligere nedskjæringer i et allerede marginalt budsjettforslag for skolesektoren blir aktuelle, må samarbeid med nabokommuner og/eller Kjella Friskole om tilbud for ungdomstrinnet utredes så snart som mulig. Tilbud om ungdomstrinn ved Kjella Friskole vil ikke være et aktuelt tilbud, da det fremkom i Namdalsavisa denne uka at skolen skal legges ned våren Barnehagen Ansv/tj 241: Budsjettforslaget for Leka barnehage, 2013, ansv/tj 241 er på netto kr for hele ansvarsområdet, inklusive utgifter til skolelunsj med kr (fellesutgiftene er også medtatt i denne rammen). Budsjettet er i samsvar med vedtatte økonomiplan for og kommunale vedtak. Kommunale utgifter til kompetanseheving, kurs-/etter- og videreutdanning i henhold til kommunens kompetanseplan er ikke medtatt i forslaget. Konsekvenser av det framlagte forslag: - Utgifter til skolelunsj og frukt er medtatt (statstilskuddet er lagt inn i kommunens rammetilskudd) - Utgifter til teknisk drift og vedlikehold av bygg og anlegg (inklusive uteområdet), er ikke tatt med i barnehagens budsjettforslag, dette tilhører teknisk. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

16 Utdrag fra utgiftsposter: Post Fastlønn: Lønn pedagogiske ledere/assistenter er beregnet ut fra antall stillinger pr , inklusiv nødvendig spesialundervisning. Vi har i dag en stillingsprosent på 315 %. En 100 % stilling er langtidssykemeldt. Post vikar, ekstrahjelp og overtid: Postene skal dekke vikarer i forbindelse med sykefravær og avtalefestende permisjoner. Overtid skal dekke tariffestede godtgjørelser i forbindelse med personalmøter, foreldremøter, andre arrangementer. Sykevikarer lang, post 1020 er satt opp da det har vært en del sykefravær i lengre perioder. Post 1129 Div. forbruksmateriell: Posten skal dekke utgifter til innkjøp av nye barnebøker og annen litteratur som er foreldet og utslitt. Leker som er svært nedslitte vil også bli byttet ut. Vi har generelt lite leker og bøker som er rettet mot de minste barna i barnehagen. Leker som er på storbarnsavdeling er gamle og det er derfor et sterkt ønske om å få byttet ut noe av det. Evt. cd er med barnesanger + cd-spillere. Dette får hard medfart og er en forbruksvare. Utdrag fra inntektsposter: Post 1600 Brukerbetaling barnehage: Posten er budsjettert ut fra samme satser i 2013 som i Det er regnet ut i fra barn som kommer inn i 2013, og hvor mange som går over til Leka barneskole. I dag er det 17 barn i alt. 1-3 år er det 3 barn. Og 3-6 år er det 14 barn. Mulige innsparinger i forhold til barnehagens budsjettforslag for 2013 med konsekvenser, dette i henhold til pålegg gitt i ledermøte den : Forslag til innsparinger kan evt. være innkjøp av materiell som daglig blir brukt i barnehagen, evt. låne mer av bøkene fra biblioteket, Det er vanskelig å finne noen poster en kan spare på. Barnetallet går ned år for år, har jeg sett på SSB. Til neste år går det ut 5 barn over til skole, og inn kommer kanskje 3. Nedgang i barnetall, gjør at behovet for bemanning vil kunne reduseres. Fra 1-3 år, skal en voksen dekke opp for tre barn. Fra 3-6 år, skal en voksen dekke opp for 6 barn. Dette er minimum. De dagene det er 16 barn på bruket, må det være tre voksne tilstede på avdelingen. Konsekvensen kan bli at barnehagen kun blir en oppbevaringsplass og at en ikke vil ha bemanning nok til å gi det pedagogiske tilbudet en skal gi. Legekontor Ansv/tj. 311: Det er ikke foreslått noen endringer i drift. Lekas andel av felles kommuneoverlege innen samfunnsmedisin i kommunene Leka, Vikna, Nærøy og Bindal med kr , er medtatt i budsjettet for lege. Samhandlingsreformen Ansv/tj. 312: Det er budsjettert med samme beløp som i 2012, kr Noe vises i ansv/tj. 312 og resten står på post 1491 under ansv/tj. 132 økonomiavdeling. Total medfinansiering på dette området vet vi ikke før våren Viss vi bruker det samme i gjennomsnitt som vi har brukt pr. august 2012 (tall som er kjent) vil vi bruke ca. kr for inntektsåret Vi har ingen utgifter på utskrivningsklare pasienter som vi ikke har klart å ta imot fra sykehuset enda. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

17 Sosialtjenesten Ansv/tj 351: Vi har ikke mottatt budsjettforslag fra området. Det er derfor benyttet samme tall som i % stilling som er vedtatt overført fra NAV til kultur, er redusert på dette området. Barnevern Ansv/tj. 361: Basert på budsjett fra barnevernet i Ytre Namdal v/heidi Aune. PLO Ansv/tj. 371/372/373/374/375/381/382/383/384: Årets budsjett har kun innlagt lønnsvekst som økning for Jeg ser på det som ett nøkternt budsjett. Kurspotten er satt til til fordeling på alle områdene i Pleie og omsorg. Dette er MÅ kurs som legemiddelhåndtering, brannslukking osv. For området Brukerstyrt personlig assistent er det redusert kraftig i og med at behovet for denne tjenesten for tiden er mindre. Det vil eventuelt bli søkt om tilleggsmidler ved endret behov. For området hjemmehjelp er det også lagt inn en reduksjon. Veksten ble ikke slik som forventet. Det er ingen ansatt i den ekstra stillingshjemmelen på 50 %. For området tiltak for psykisk utviklingshemmede er ikke helt ferdigstilt, der er det mer ett stipulert forbruk. Mulig dette området kan reduseres ved interne flyttinger. Her får vi inn eksterne midler for ressurskrevende bruker. Jeg klarer ikke å se for meg andre reduksjoner så langt uten at det får konsekvenser for driften slik PLO drives i dag. En viktig faktor vi må huske på er samhandlingsreformen, vi vet ennå ikke hvordan den vil slå ut når alt er på plass. For 2012 ser vi nå at det er kommet røde tall på inneliggende pasienter på sykehus, men det er noe som varierer fra år til år. Når det gjelder ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset som er utreiseklar, så har vi tatt imot alle, statistikken viser ett overliggerdøgn, men det er en misforståelse. I forhold til rehabilitering så er alle plassene på Namdal rehabilitering allerede brukt opp i skrivende stund. Ser ikke for meg at vi kan kutte noe der. Slik jeg ser det er det ikke rom for mye justeringer i PLO, vi er ett området som øker i omfang fra år til år. Og vi vil nødvendigvis bruke en del av rammen til kommunen. For driftsår 2013 vil vi fremdeles søke på eksterne tilskudd/midler for å få til økt aktivitet på nivå med Tilleggskommentarer vedr. PLO: Kursutgiftene var lagt inn i første budsjettforslag, men de ble redusert til kr i andre forslag. Da var det kun nødvendige utgifter til brannslukking, legemiddelhåndtering, etc. som sto igjen. Disse er igjen endret til kr 0 og flyttet til en felles kurspott. Dette i likhet med de andre kursmidlene. Leka kommune fikk høsten 2012 ansvar for et elevtiltak i Namsos. Det er fremdeles mye uavklart i denne saken. Inntektssiden er ikke klarlagt og det er derfor heller ikke budsjettert med noen inntekt. Det er ansatt 4 personer i 100 % stilling i dette tiltaket. Faste eiendommer lokaler: Ansv/tj. 410: Det er foreslått samme nivå på drift som i I tillegg er driftsutgifter til bolig i Namsos og NTE-bygget tatt inn i budsjettet. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

18 Samferdsel - Ansv/Tj. 413: Havneavgift er budsjettert med en brutto inntekt lik kr , der hurtigbåten utgjør den største andelen av inntekten med kr Det er budsjettert med 2 kaivederlag pr. døgn. Innkreving av denne avgiften utføres av havnevesenet i Vikna, og vi betaler 33 % av inntekten for tjenesten. Ellers ingen store endringer på området. Branntjeneste Ansv/tj. 414: Det ble foreslått kr i kursutgifter på dette området. Dette er lovpålagt opplæring som alle i brannvesenet må igjennom. I tillegg er det nye krav om vedlikeholdstrening. Det er samarbeid mellom i Nord-Trøndelag om denne opplæringa. Det er Inn-Trøndelag brannvesen som holder kurs. Det er kvelds- og helgesamlinger og 1 ukesopplæring. Det er budsjettert med 4 personer i Egentlig skulle alle være ferdig med denne opplæringen innen Reiselivsutvikling ansv./tj. 470: Dette er et prosjektarbeid for å utvikle Leka som et reiselivsmål. Det er planlagt over 3 år og på 2 nivåer: - Første nivå er å tilrettelegge/utvikle kommunen sin unikhet på geologi, kulturlandskap og arkeologi. Stier, skilt, toalettanlegg, universell utforming, er noen stikkord. Trekantsamarbeid med Torghatten og Vega med strandflaten som fellesnevner og Geopark som fellesmål. - Nivå to er å tilrettelegge for turistnæringen. Generelt reiseliv, finne og rede grunn for private aktører. Mat, overnatting, opplevelsespakker, guiding, øyhopping, er noen stikord. Samarbeide med lokale, regionale og nasjonale ressurser. Finne satsningsområder med gode virkemidler. For 2013 har området en total kostnadsramme på kr Det er budsjettert med 200 % stilling. Finansieringen av området er gjennom RUP-midler, refusjon av utgifter fra Sør-Helgeland Regionråd, skjønnsmidler, fylkeskommunen, Innovasjon Norge. Geopark er et eget prosjekt for 2013 som inngår i totalrammen for reiseliv. Kultur ansv/tj. 491: Det er budsjettert med 50 % stilling og bygdekino er inntatt i budsjettet med kr Tilråing: I henhold til forslag til innstilling. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

FORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013

FORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 15.01.13 Saknr: Tittel: 03/13

Detaljer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 15.01.12 1030-1420 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen Forfall: Aina Hege Haug Møtende

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Årsmelding Leka kommune

Årsmelding Leka kommune 2013 1 Årsmelding Leka kommune Tove Kvaløy Hewlett-Packard Company 01.01.2013 1 Hondøyron Innhold Forord... 1 Organisasjonskart... 1 Økonomi... 1 Politisk... 1 Stab/støtte... 1 Utviklingsavdelingen...

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Budsjett/årsplan 2014 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den 18.12.2013 i sak PS65/13 (Justert dokument i tråd med kommunestyrets vedtak) Retningslinjer Visjon / mål Arealplan

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

Årsmelding for. Leka kommune 2012. Foto: Steinar Garstad

Årsmelding for. Leka kommune 2012. Foto: Steinar Garstad Årsmelding for Leka kommune 2012 Foto: Foto: Steinar Garstad Leka kommune Folkemengde per 01.01.12:573 innbyggere. Areal: 109,5 km 2. Organisasjonsnr: 944 484 574 Bankkonto: 4468 09 04690 Adresse: 7994

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 06.11.13 0900-1330 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand Forfall: Møtende vara:

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN 29 212 For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan 29212. Rådmannen har tatt

Detaljer

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014

BUDSJETT 2011. med økonomiplan 2011-2014 Fosnes kommune BUDSJETT 2011 med økonomiplan 2011-2014 Versjon 1.0 15.11.10 Fosnes kommunes mål og visjon VISJON MÅL Gjennom service, kvalitet og medvirkning skal Fosnes være en attraktiv kommune for bosetting

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 20.11.2012 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Økonomiplan 20132016... 4 3. Budsjettprosess... 5 4. Administrasjonens budsjettforslag... 5 4.1 Konsekvensjustert

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2014-2017 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune - Økonomiplan 2014 2017. 2014 Kommunestyrets vedtak Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013... 8 Folketall...

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2011 01.11.2010.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2011 01.11.2010. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 01.11.2010. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 5 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 7 4. ØKONOMISK

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Stokke kommune Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Rådmannen 3.11.2014 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015

OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 OVERHALLA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 - positiv, frisk og framsynt- Formannskapets innstilling Innholdsfortegnelse: Årsbudsjettets formål... 4 1. Hovedtrekkene i budsjettet... 4 1.1. Driftsbudsjettet (skjema

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Kommentarer. til. budsjett 2012

Kommentarer. til. budsjett 2012 Kommentarer til budsjett 2012 Vedtatt i kommunestyret i sak 113/11 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 I. BUDSJETTPRIORITERINGER... 4 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT, GENERELLE BETRAKTNINGER

Detaljer