FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE INNSTILLING:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE 18.12.12 INNSTILLING:"

Transkript

1 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 116/12 Drifts- og investeringsbudsjett 2013 Rådmannens forslag til INNSTILLING: Kommunestyret vedtar følgende netto budsjettramme for hvert enkelt ansvar/tjenesteområde, men med sammenslåing av følgende ansvar/tjenesteområder: PLO: områdene 371/372/373/374/375/381/382/383/384 Teknisk: områdene 410/413/414/415 Miljø: områdene 430/431/432/433/434/435 Landbruk: områdene 450/451/454 Kultur/Næring områdene 471/472/473/491 Skole: områdene 211/221 Budsjettår Tekst Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før 567 Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling 0 Utenfor overgangsordning -63 Namdalstilskudd -888 Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Ekstraordinært tilskudd -200 Prosjekttilskudd reiseliv -400 Systemomlegging inntektssystemet 0 Inntektsgarantitilskudd 0 Bykletrekket 0 Barnehagetilskudd 0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

2 SKATT Eiendomsskatt -300 Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter -422 Kompensasjonstilskudd sykehjem -322 Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh Komp. grunnskolereformen -56 Rentekompensasjon kirkebygg -67 Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivninger Kalkulatoriske renter avløp -133 Premieavvik pensjon Momskompensasjon -150 Overført til kapitalregnskap Bruk av disposisjonsfond reiseliv Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling Sum transaksjoner -336 Sum til fordeling drift BUDSJETTFORSLAG FORSLAG Budsjettønsker Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole -kommunenivå Barne og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

3 351 Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak - Namsos Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring Næring (prosjekt) Næring (prosjekt) 491 Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling: 132 Tap på fordringer Felles kurskostnader Opplæring- / og rekruteringstiltak 132 Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) Sum utgifter Buffer (anbefalt 2-3%) - Før investeringsprosjekter kan igangsettes så må det foreligge eget vedtak med evt. forprosjekt, utgiftsramme, finansiering, beskrivelse, prosjektansvarlig jfr. økonomireglementets punkt 4,3. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

4 KOSTNAD SALG TIL DRIFT Tiltak INKL MVA MVA 80% KOMP FONDS LÅN EIENDELER.20 % 139 Boligbygging omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Skole Smartboard Skole digitalt utstyr Fiber over fjorden fase Kjøp av tomter Avløp Skei og Husby (u/mva) Ny traktorhenger Tilrettel. Reiseliv kikkert/toalett Nytt kjøkken barnehagen Egenkapitalinnskudd KLP Totaler Rammen som Leka kommune er tildelt er ikke tilstrekkelig til å videreføre forsvarlig drift av kommunen. Budsjettet vedtas derfor med underdekning på kr og det søkes om bistand hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag. LEKA KOMMUNE Anne S. Hagen rådmann Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

5 Dokumenter i saken, ikke vedlagt: Detaljbudjsett 2012: Investering, drift og prosjekt. Fondsoversikt Låneoversikt Hjemmel for behandling: Kommunelovens 45. Årsbudsjettet: 1. Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjettet for det kommende kalenderår 2. Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstillinger fra formannskapet. 3. Innstillingen til årsbudsjettet, med alle de forslag til vedtak som foreligger skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Kommunelovens 46. Krav til årsbudsjettets innhold: 1. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. I bevilgninger til formål kan det likevel gjøres fradrag for tilhørende inntekter. Kravet om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet gjelder ikke for utbetalinger som kommunen er rettslig forpliktet til å foreta. 2. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet. 3. Årsbudsjettet skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. 4. Årsbudsjettet skal være stilt opp på en oversiktlig måte. Kommunestyrets prioritering, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på skal komme tydelig frem. 5. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. 6. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. 7. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. Saksopplysninger: Det er i hovedsak 2 krav som stilles i forhold til et årsbudsjett, det skal være realistisk og det skal gå i balanse. Årsbudsjettet for 2013 er et realistisk budsjett, men det går ikke i balanse og vil derfor ikke oppfylle lovens krav. Inntekten er beregnet ut fra den totale rammen kommunen er gitt gjennom statsbudsjettet i form av rammeoverføringer og skatteanslag samt beregning av renter, utbytte og lån. Innbyggertallet pr året før budsjettåret, ligger til grunn for beregning av rammetilskudd. Skal nødvendige inntekter på plass må det fortsatt arbeides for å stabilisere og øke bosettingen. En av målsettingene vil være at Leka kommune skal være et godt sted å bo, der innbyggerne har muligheter til arbeid, fritidsaktiviteter og tilgang til gode tjenestetilbud. Ut fra behovet for en sunn befolkningssammensetning, skal kommunen arbeide for å sikre økt bosettingsandel av kvinner og ungdom. En oppgave framover blir å fortsette arbeidet med å skaffe sentral forståelse i departement for at Leka kommunes situasjon (Microkommunene) ikke passer inn i de sentrale vurderte kriteriene for kommuneinntektene. Det vil også være viktig å få sentrale myndigheter til å se på mulighetene for å kunne få finansiert kjøp av gårder i små kommuner som Leka. Slik bankene beskriver mulighetene for å få lån, strekker det seg til ca. kr 15 pr liter melk som melkekvoten gir. Bankene vil derfor kreve at de som kjøper gårder skal ha 100 % Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

6 stilling utenom gårdsbruket. Dette vanskeliggjør salg av gårder på Leka og Leka som egen kommune er avhengig av et aktivt landbruk. Kommunens økonomi skal styres gjennom prioriteringer i kommuneplan-/økonomiplan og årsplaner/budsjett og ved gode rutiner for gjennomføring av budsjettkontroll. Det legges frem et realistisk budsjett som ivaretar kommunens beskrevne oppgaver, med en videreføring av bemanningen med driftsbudsjettet for 2012 som grunnlag. INVESTERINGSBUDSJETTET KOSTNAD SALG TIL DRIFT Tiltak INKL MVA MVA 80% KOMP FONDS LÅN EIENDELER.20 % 139 Boligbygging omsorgsboliger Tilrettelegging tomter Skole Smartboard Skole digitalt utstyr Fiber over fjorden fase Kjøp av tomter Avløp Skei og Husby (u/mva) Ny traktorhenger Tilrettel. Reiseliv kikkert/toalett Nytt kjøkken barnehagen Egenkapitalinnskudd KLP Totaler Prosjektet «Boligbygging omsorgsboliger» kom ikke i gang i Budsjettbeløpene er derfor bare forskjøvet i tid. Tomtekjøp er ikke budsjettert med merverdiavgift pga at det ikke er mva på eiendomsomsetning. Egenkapitalinnskudd KLP er pliktig innbetaling viss styret i KLP krever det. Det er budsjettert med samme krav som i Egenkapitalinnskudd skal føres i investeringsregnskapet og kan ikke lånefinansieres. Skolens prioriteringer: Tavlene på klasserommene er over 50 år gamle, utslitte og modne for utskifting. De bør erstattes med SMART Boards, kostnad ca kr pr. rom inkl. programvare. I tillegg kommer kurskostnader for personalet. Papirbaserte lærebøker vil etter hvert forsvinne og må erstattes med digitale læreverk. Dette vil også medføre behov for nye læremidler og undervisningsutstyr som er tilpasset dette. Teknisk avdelings prioriteringer: Fiber over fjorden fase 2 er redusert fra kr til kr Avløp Skei kom ikke i gang i 2012 og er derfor foreslått forflyttet til 2013 og slått sammen med avløp Husby. Avløp er budsjettert uten merverdiavgift, dette pga at vi får igjen all inngående mva. Minigraver kirkegården er ikke prioritert av teknisk avdeling og er derfor tatt ut av investeringsbudsjettet. Det er i stedet foreslått ny traktortilhenger. Det er også foreslått tilrettelegging reiseliv med kikkert og flere utetoaletter. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

7 Barnehagens prioriteringer: Kjøkkeninnredningen i barnehagen er over 30 år gamle, den er utslitt og moden for utskifting. I tillegg må et kjøleskap bli byttet ut til et større kjøleskap, da vi må oppbevare mat som vi får og trenger mer lagerplass. Vi må ha div. hvitevarer som komfyr og kjøkkenvifte. Vi trenger en fryser (60x60) til å oppbevare frossenmat som kommer en uke i forveien før vi skal bruke det. Ettersom maten ikke blir bragt nedover til barnehagen var dette den beste løsningen. DRIFTSBUDSJETTET INNTEKTER OG FASTE UTGIFTER FØR FORDELING Budsjettår Tekst Nto.ramme Nto.ramme Nto.ramme Innbyggertall 1.7.året før Driftsinntekter Innbyggertilskudd Utgiftsutjevning Saker med særskilt fordeling Utenfor overgangsordning Namdalstilskudd Distriktstilskudd / småkommune Skjønnsmidler Ekstraordinært tilskudd Prosjekttilskudd reiseliv Systemomlegging inntektssystemet 0 0 Inntektsgarantitilskudd 0 Bykletrekket Barnehagetilskudd 0 RNB-økt innbyggertilskudd 0 0 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd SKATT Eiendomsskatt Sum frie inntekter TRANSAKSJONER FØR FORDELING TIL DRIFT Inntektsrenter Kompensasjonstilskudd sykehjem Kompensasjonstilsk. skole og svømmeh Komp. grunnskolereformen Rentekompensasjon kirkebygg 0-67 Utgiftsrenter Avdrag på lån Motpost avskrivninger Kalkulatoriske renter avløp Premieavvik pensjon 0 Momskompensasjon Overført til kapitalregnskap 205 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

8 Bruk av disposisjonsfond reiseliv -685 Bruk av disposisjonsfond stedsutvikling -382 Sum transaksjoner Sum til fordeling drift Inntektsbeskrivelse: Rammetilskuddet er beregnet i henhold til KS s beregningsmodell med bakgrunn i folketall p Inkludert i rammetilskuddet ligger også midler til samhandlingsreformen. I 2012 var det kr I 2013 kan jeg ikke finne igjen samme tallet, men det er benyttet samme beløp også for budsjettåret Inkludert i rammetilskuddet ligger skjønnsmidler lik kr I brev fra Kommunal- og regionaldepartementet datert vedr. - retningslinjer for tildeling av skjønn og eiendomsskatt står det blant annet: «Foruten rammetilskudd og skatt på inntekt og formue fra personer, har kommuner også andre typer inntekter. Fylkesmennene kan ta hensyn til andre typer inntekter i forbindelse med en totalvurdering av kommunens økonomi. Fylkesmennene bør være varsomme med å tildele skjønnsmidler til kommuner som ikke utnytter sitt eget inntektsgrunnlag» Kommunen bør derfor aktivt søke å skaffe inntekter hvor det er mulig. Det er i løpet av 2012 innført havneavgifter. Eiendomsskatten er foreslått økt og marginprosenten er foreslått økt for inntektsåret 2013, i forhold til det vi maks kan kreve i Som grunnlag for beregning av rammetilskudd i budsjettet for 2013 har man et innbyggertall på 567, som er en nedgang fra forrige år på 10 personer. Pris- og lønnsvekst er lagt inn med 3,3 % som er den deflator som er lagt til grunn i statsbudsjettet. Leka fikk en økning i rammetilskudd på 2,4 % fra i fjor. Dette er dårligst av alle kommunene i Nord-Trøndelag. Det tilsvarer ikke engang pris- og lønnsveksten (3,3 %). Dette utgjør ganske mye for Leka, da vi kun har et totalbudsjett på ca. 52 millioner. Steinkjer kommune fikk økning av budsjettet med ca. 44 mill. noe som gir dem 4,6 % økning. Det er lagt inn økning av skatteanslaget med bakgrunn i KS s beregningsmodell. Skatteanslaget i 2012 ser bra ut i forhold til budsjettet, så jeg mener at vi kan bruke denne selv om det blir en vesentlig økning i forhold til budsjettet for Eiendomsskatt er lagt inn med kr , dvs. en økning på 2 promille for Det er beregnet momskompensasjon av foreslått investering kr % av dette kan tas inn i drifta, jfr. forskrift om årsbudsjett 5. Det gir totalt kr for Fra 2014 må all momskompensasjon på investeringer inngå som en del av finansieringen av investeringene og ikke til finansiering av drifta. Havneavgifter er innført fra Innfordringen er det havnekontoret i Rørvik som foretar. Vi betaler 33 % av havneavgiften til havnekontoret for denne tjenesten. Inntekten bokføres på området : Samferdsel havner. BUDSJETTFORSLAG FORSLAG Regnskap Budsjett Budsjett ønsker 2013 Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

9 101 Politisk virksomhet Revisjon Ungdomsråd Administrativ ledelse Kommuneplan Kirke Stab/støtte Lekaposten IKT Skole -kommunenivå Barne og ungdomsskole SFO Musikk- og kulturskole Barnehage Bibliotek Legekontor Samhandlingsreformen Helsesøster Fysioterapeut Sosialtjenesten Barnevern Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Psykisk helsevern Ansvarsreformen Brukerstyrt assistanse Sykestua - avdeling Sykestua - kjøkken Sykestua - vaskeri Styrket kjøkkentjeneste Elevtiltak - Namsos Faste eiendommer og lokaler Teknisk område adm Oppmåling/Byggesak/kart Samferdsel Branntjeneste Avløp, slam, renovasjon Miljø - adm Landbruk - adm Veterinærvakttjeneste Viltforvaltning Reiselivsutvikling Næring Næring (prosjekt) Næring (prosjekt) Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

10 491 Kultur Sum fordelt ansv./tj. Områder Til senere fordeling: 132 Tap på fordringer Felles kurskostnader fordelt på avd Opplæring- / og rekruteringstiltak budsj Samhandlingsreformen Buffer (anbefalt 2-3%) Sum utgifter Buffer (anbefalt 2-3%) - - Inntekt til fordeling: Differanse/underdekning Utgiftsbeskrivelse: Det er for 2012 lagt inn en lønnsøkning på 4,1 %. Pensjon er lagt inn med 19 % for KLP-sykepleiere, 14 % KLP-fellesordning, 32 % KLPfolkevalgte og 12 % SPK. Renteutgifter for flytende lån er beregnet til 2,36 % og fastrente med den rentesats som er i henhold til gjeldende avtaler. P.t. rente i Norges kommunalbank er 2,26 % og KLP er 2,82 %. Den ble det sendt skriv til alle budsjettområdene med en beskrivelse av frist for innsending av forslag til og prosessen videre. Etter at budsjettforslagene ble mottatt, ble de presentert for utvidet ledermøte den , der alle fikk beskjed om at de måtte lage et budsjettforslag likt rammen de hadde fått tildelt for 2012, med en konsekvensvurdering av innsparingen. Frist for innsending var Det ble foretatt noen nedskjæringer fra avdelingenes side og konsekvensvurdering ble også innsendt fra noen. Kommentarene er tatt inn under områdenes budsjettkommentarer. Samme tall som ble presentert på utvidet ledermøte den 5.11., ble også presentert for formannskapet i møte den Etter har økonomiavdelingen bearbeidet forslagene med bl.a. å fordele fellesutgifter fra ansv/tj. 141 og 144 til avdelingene, sjekke avskrivinger, lønnsutgifter, flyttet kursutgifter til en felles pott, m.m. Det kan synes noe tungvint at alle kursutgifter flyttes til en felles pott for hele kommunen, da en del av kursene er faste oppdateringskurs og kompetanseplanen er ikke klar enda. Med å flytte alle budsjetterte kursmidler i en pott, vil alle ha lik tilgang på midlene, og kursmidler vil ikke kunne inngå i totalrammen til den enkelte avdeling. Behovet for kursmidler vil variere fra område til område for de enkelte årene. Total ramme viser allikevel en underdekning på ca. 6,5 millioner. Områdene viser kun en meget nøktern drift. Det er ikke budsjettert med bruk av disposisjonsfond til ordinær drift. Det er budsjettforslag etter bearbeiding fra områdene og økonomiavdeling som legges fram. Konsekvenser av samhandlingsreformen er fortsatt usikre. Pr. august har Leka brukt kr i medfinansiering. Dette er tall som varierer, så endelige tall for 2012 vet vi ikke før våren Vi har til nå klart å ta imot utskrivningsklare pasienter, så her har vi ingen utgifter pr. nå. Det er budsjettert med totalt samme beløp i 2013 som i Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

11 Reiselivsutvikling er et prosjekt som videreføres fra Dette er en del av næringsutviklingen. Prosjektet er lagt inn med 2 stillinger, som forutsatt ved inngåelsen av dette prosjektet. I løpet av 2012 har Leka kommune også fått ansvaret for et elevtiltak i Namsos. Det er fortsatt uavklart inntektssiden av dette området. Folkehelsekoordinator som ble vedtatt opprettet i k-sak 60/12 inngår som en del av midlene i psykisk helsevern. Denne stillingen er ikke utlyst enda. Leka kommune har inngått avtale om å være med å betale for en felles kommuneoverlege, jfr. k- sak 50/12. Denne stillingen er heller ikke besatt enda, men den er budsjettert med en utgift til Vikna kommune med kr Det fremkommer i budsjettet til legekontoret. Kommunen har også bestemt at det skal sette av midler til bygdekino, k-sak 73/12. Bygdekino er tatt inn i kulturbudsjettet med kr Budsjettkommentarer vedrørende områdene: Politisk virksomhet Ansv/tj 101: Det er stortingsvalg til neste år. Det vil da påløpe ekstra utgifter til valgsekretær, kursing, valgprogram, utstyr, husleie, godtgjøring til stemmemottakere mv. Det vil da være best å sammenligne med regnskapet for 2011, som også var valgår. Økningen skyldes da godtgjøring, pensjon, møtegodtgjøring/tapt arbeidsinntekt. Det ble budsjettert med kr i forventede kursutgifter. Disse er samlet i en felles pott for hele kommunen. Kontroll og tilsyn Ansv./tj 102: Beløp basert på budsjett fra KomRev/KomSek. Ungdomsråd Ansv/tj 103: Fremlagte budsjettforslag er redusert i forhold til gitt ramme for Det er redusert i møtegodtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste, kurs, tilskudd til barn og unge og tilskudd til andre kulturformål. Administrativ ledelse Ansv/tj 111: Det er budsjettert med 140 % stilling som er rådmann og skolefaglig ansvarlig. Kursutgifter er tatt ut i sin helhet og plassert i felles pott. Både reise- og kursutgifter ble redusert ved innsendte 2. forslag. Kirke ligger under ansv/tj. 132: Budsjettforslaget er basert på menighetsrådets forslag. Det er budsjettert med 50 % daglig leder og 20% stilling som kirketjener. I tillegg er utgifter i henhold til tjenesteavtalen med kirken lagt inn. Det vil si husleie kr , føring av regnskap og lønn kr , 40 % stilling som kirkegårdsarbeider kr Kommunen er også forpliktet til å betale til andre kirkesamfunn det samme pr. medlem som vi betaler til kirken for deres medlemmer. Økte utgifter til kirken medfører også økte utgifter til andre kirkesamfunn. Stab/støtte Ansv/tj 141: Det er budsjettert med nåværende bemanning 590 % fordelt på økonomi/lønn, personal, merkantil og formannskapssekretær. Det er for tiden sykemeldinger i til sammen 100 % på området. Konsulent i 50 % fra økonomiavdelingen er overført stilling som personalkonsulent i dennes sykefravær. Tidligere økonomileder gikk inn i udekket stilling på økonomiavdelingen i 50 % da ny økonomileder startet i september. Det er ikke avklart hva Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

12 situasjonen vil være når langtidssykemeldingene har vart ett år, om vedkommende kommer tilbake i jobb eller går ut av stillingene. Dersom personalkonsulent kommer tilbake må området økes med 50 % stilling. Det er ikke lagt inn lønnsmidler til dette. Det er lagt inn lønnsmidler til prosjektstilling frem til og med mars Dette i hht. K-sak 78/11. Lekaposten Ansv/tj : Det er budsjettert med 10 % lønn for å lage Lekaposten. Det er tatt høyde for samme utgivelsestetthet som i dag. Lekaposten kjøres ut av innleide privatpersoner etter en fastsatt godtgjøring pr. utkjøring. Skole Ansv./tj.: 221 Funksjon: 202 (grunnskole), 215 (skolefritid og leksehjelp), 383 (kulturskole) og kommuneprosjekt 221 (MOT): Det framlagte forslaget er et nøkternt forslag i forhold til kravene som stilles til kommunal grunnskoledrift i Opplæringsloven m/ forskrift og L-06. Budsjettforslaget for Leka barne- og ungdomsskole, 2013, ansv./tj. 221, er på netto kr ,- (endret til kr ,- pga at fellesutgifter er fordelt og noe kursutgifter er flyttet til fellespott) for hele ansvarsområdet, inklusiv utgifter til skolelunch med kr ,- og kommuneprosjektet MOT med kr ,-. Musikk- og kulturskolen er inkludert med kr ,- ( etter fordeling av fellesutg.) og SFO/leksehjelp med kr ,- (kr etter fordeling av fellesutg.). Budsjettet er i samsvar med vedtatte økonomiplan for , justert for lønns- og prisstigning, økt elevtall fra 49 elever pr til 54 pr , derav to nye fremmedspråklige elever. Utgifter til gjesteelever fra Leka i andre kommuner/privatskoler (skyss og spesialundervisning), PP-tjenesten, skoleskyss, Namdal Folkehøgskole og opplæring i norsk/samfunnskunnskap for fremmedspråklige er tatt ut fra ansvar 221 (skolenivå) og overført til ansvar 211 (kommunenivået). Kommunale utgifter til kompetanseheving, kurs-/etter- og videreutdanning i henhold til kommunens kompetanseplan er ikke medtatt i forslaget. Det gjenstår kr på post 1153 kurs dette har sammenheng med at det er inntektsført tilskudd fra staten på samme beløpet. (Det som er skrevet i kursiv er skrevet av økonomileder) Konsekvenser av det framlagte forslag: - Skolen blir i utgangspunktet inndelt i to basisgrupper pr. hovedtrinn (småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn). Rammetimetallet er forutsatt på samme nivå våren 2013 (54 elever) og høsten 2013 ut fra forventet elevtall og spesialundervisningsbehov. Eventuell timetallsøkning fra høsten 2013 er ikke tatt med (videre innføring av valgfag og «Ny Giv» satsing med styrking av kjernefagene norsk og matematikk for enkeltelever etter behovsvurdering, inntil 10 timer pr. uke for de med dårligere karakter enn 3). - Driftsbudsjettet er på minimumsnivå i forhold til gratisprinsippet for utstyr, reiser og materiell for grunnskoleelevene. Løpet med innkjøp av nye lærebøker og IKT-utstyr i forhold til L-06 er i all hovedsak avsluttet. Et visst antall bærbare PC-er må skiftes ut hvert år ut fra beregnet levetid på ca. 5 år. - Særskilt norskopplæring for tre fremmedspråklig grunnskoleelever er medtatt, statstilskuddet til denne undervisningen er ikke medtatt da dette er lagt inn i kommunens rammetilskudd. - Utgifter til skolelunsj og frukt er medtatt (statstilskuddet er lagt inn i kommunens rammetilskudd). Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

13 - Skyss- og hospiteringsutgifter i forbindelse med Utdanningsvalg på videregående skoler er medtatt (YNVS, Olav Duun og Val v.g. for 5 elever i 9. årstrinn våren 2013 og 5 elever i 10. årstrinn høsten 2013 med dager). - Utgifter til teknisk drift og vedlikehold av bygg og anlegg (inklusiv uteområdet), er ikke tatt med i skolens budsjettforslag, dette tilhører teknisk. - Utgifter til kommunale seniortiltak er tatt med i skolens budsjettforslag (83 % av lærerpersonalet er over 50 år, derav 25 % er over 60 år). - Kostnader til lengre åpningstid på skolen for elever er ikke tatt med (utover kl ). Dette er et sterkt ønske fra elever og foresatte. - Leka kommunes MOT-prosjekt er lagt inn under skolen som eget prosjekt (221). - Musikk- og kulturskolen er lagt inn under ansv./tjeneste 221 med kr ,- (funksjon 383). Dette innebærer dekning for 40 % stilling i Utdrag fra kommentarer vedr. utgiftsposter: Post Fastlønn. Lønn lærere/assistenter er beregnet ut fra antall stillinger pr , inklusiv nødvendig spesialundervisning. Det er avsatt en liten pott med lønnsmidler under art 1011 med tanke på ekstraordinære tiltak som leksehjelp til elever på trinn. Lønn i forbindelse med mulig bebudet timetallsøkning fra høsten 2013 (valgfag) er ikke lagt inn. Lønnsøkning i 2013 er kalkulert til 4,1 % fra Det er budsjettert med 40 % stilling + mulighet til noe engasjement og innleie av lærere innen kulturskolen i Post Undervisningsmateriell, læremidler og lærebøker. Når det gjelder læremidler trenger spesielt naturfagavdelingen en opprustning, likeså er mye av kroppsøvingsutstyret nedslitt. Det er behov for nye Airex-matter, kasse, bukk og trampoline til hallen og flyteredskaper til svømmehall. Det samme gjelder verktøy og utstyr på sløy- og tekstilformingsrom. Utelekene er svært nedslitte. Klassesett av engelske og nynorske ordlister og felthåndbøker. Klassesett av undervisningsmateriell. Totalt sett er læreboksituasjonen ved skolen god, mens hjelpemidler og undervisningsutstyr ved skolen er foreldet og utslitt. Post Inventar og utstyr. Posten skal dekke inventar og utstyr. Det er behov for utskifting av elevpulter, bord og stoler, skap, bord, stoler, tegnebord, montre og symaskiner til formingsrom. Whiteboard og flippover i låsbart skap til lillesal (Herlaughall). Låsbart skap til utstyrsrom ved hallen. Skohyller, veggmonterte for elever i inngangsparti. Gardiner i korridoren 2. etg., nye kontorstoler på klasserom og ett kateter (høyt). Postene skal også dekke media- og AVutstyr; prosjektører og programvare, der det er et kontinuerlig behov for oppdatering. Planog tykkelseshøvel til sløydsal. Utdrag fra kommentarer vedr. inntektsposter: Post 600 Brukerbetaling SFO Posten er budsjettert ut fra samme satser i 2013 som i Post Refusjoner fra staten. Øremerkede tilskudd til leirskole, etter- og videreutdanning, Den kulturelle skolesekken og refusjoner for sykelønn. Refusjon for lovpålagt særskilt norskopplæring til grunnskoleelever er lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. Post Refusjoner fra andre. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

14 Beregnet beløp gjelder refusjon fra Utdanningsforbundet, Leka for 4 % frikjøp av Tillitsvalgt ved Leka barne- og ungdomsskole/hovedtillitsvalgt UF, Leka og 20 % frikjøp av leder i Utdanningsforbundet, Leka. Post Overføringer i egen kommune. Gjelder overføring av kompetansemidler i forbindelse med etter- og videreutdanning. Sluttkommentar. Det framlagte budsjettforslaget for Leka barne- og ungdomsskole for året 2013 er et nøkternt budsjett for skolen med tanke på oppfølging av Kunnskapsløftet. Flere poster er meget lavt budsjettert i forhold til reelle behov. Det er satt opp eget budsjett for ansv./tjeneste 211, funksjon 213; Voksenopplæring av fremmedspråklige. Til ordinær voksenopplæring på grunnskolens nivå er det ikke avsatt midler. Mulige innsparinger i forhold til skolens budsjettforslag for 2013 med konsekvenser, dette i henhold til pålegg gitt i ledermøte den : Innsparingene er ikke innarbeidet i budsjettforslaget. Ansv./tj. 221 funksjon 202: - Reduksjon med 60 % lærerstilling fra Besparelse: kr i Konsekvens; Mer sammenslåing i aldersblandede grupper med flere elever mindre lærertid til individuell tilpasning og veiledning. Fare for økt spesialundervisningsbehov på sikt. - Reduksjon av administrasjonsressursen for rektorfunksjonen fra fra 80 % til 70 %. Besparelse kr i Konsekvens: Administrasjon, inkl. personal- og økonomiansvar for Leka kulturskole overføres fra Leka barne- og ungdomsskole til Kulturkontoret. Deltagelse i «Lederforum» og andre møter på kommunenivået ivaretas av skolefaglig ansvarlig på kommunenivået. - Avvikling av skolelunsjordningen fra Besparelse: kr (for skolen) i Konsekvenser: Ingen skolelunsjordning for elevene. To ansatte i til sammen 66 % stilling må omplasseres til andre stillinger i Leka kommune. Disse innsparingene utgjør til sammen kr. Ansv./tj 221 funksjon 215: - Begrensning til maksimum 12 plasser i SFO. Tilvenningsopplegg for 5-åringene til skolen innenfor SFO utgår fra Besparelse: kr i Konsekvenser: Kun 12 søkere til plass på SFO vil få plass. Kriterier for opptak og prioritering må utarbeides og vedtas. Ansv./tj. 221 funksjon 383: - Maksimum antall elever i Kulturskolen settes til 18. Engasjement i tillegg til fast 40% stilling utgår fra Besparelse: kr i Konsekvenser: 12 elever i Kulturskolen mister elevplassen fra Kriterier for opptak/oppsigelse og prioritering må utarbeides og vedtas snarest. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

15 Ansv./tj. 211 funksjon 202: - Lovpålagt bedriftshelsetjeneste for ansatte innenfor skoleverket er lagt inn i budsjettforslaget for Dersom tilmelding til ordningen forskyves til 2014 vil det medføre besparelse i Besparelse: kr i Konsekvenser: Ingen konsekvenser i forhold til dagens situasjon, men ordningen ble lovpålagt allerede fra Oppgaver som inneklimamålinger er kostbart å få utført uten medlemskap i bedriftshelsetjeneste. Ansv./tj. 111 funksjon 120. Gjelder skole kommunenivå - Stilling som skolefaglig ansvarlig, 20 %, utgår fra Oppgavene som tilligger skolefaglig ansvarlig tillegges rådmannsfunksjonen (saksbehandling skolesaker, tilskudds- og rapporteringssaker, GSI-kommunenivå, adm. av systemene PAS og UBAS samt brukerundersøkelser, kartleggingsprøver og nasjonale prøver, plan- og systemarbeid i forhold til opplæringsloven, 13-10, + kontakt oppover i systemene). Besparelse: kr i Konsekvenser: Arbeidsbelastningen for rådmann øker. Det forutsetter også skolefaglig kompetanse på kommunenivået. - Gjenværende 20 % stilling som skolefaglig ansvarlig for adm. av voksenopplæringen og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne fremmedspråklige kan ev. også trekkes inn og legges til andre i rådmannens stab. NB! Denne stillingsandelen finansieres av øremerket tilskudd til opplæring av fremmedspråklige. Besparelse: kr i Konsekvenser: Arbeidsoppgavene som kontakt og oppfølging av elevene, fraværsføring og rapportering i NIR-registret må gjennomføres rutinemessig hver uke. Andre arbeidsoppgaver er planer, adm. av lærere, lønnsmeldinger, saksbehandling og søknader om tilskudd og rapportering, inkl. GIS. Kommentar: Elevtallet ved Leka barne- og ungdomsskole har økt med 6 elever fra skolestart høsten 2011 fram til i dag. I tillegg er timetallet utvidet pga. innføring av valgfag på ungdomstrinnet og vil bli ytterligere utvidet fra høsten 2013 og Skolen fikk også to fremmedspråklige elever fra skolestart høsten Disse har krav på timer til særskilt norskopplæring. I tillegg er kommunene pålagt å følge opp den nasjonale satsingen «Ny Giv» som krever økt timeressurser. Alt dette tilsier behov for økte økonomiske rammer i stedet for nedskjæringer. Dersom ytterligere nedskjæringer i et allerede marginalt budsjettforslag for skolesektoren blir aktuelle, må samarbeid med nabokommuner og/eller Kjella Friskole om tilbud for ungdomstrinnet utredes så snart som mulig. Tilbud om ungdomstrinn ved Kjella Friskole vil ikke være et aktuelt tilbud, da det fremkom i Namdalsavisa denne uka at skolen skal legges ned våren Barnehagen Ansv/tj 241: Budsjettforslaget for Leka barnehage, 2013, ansv/tj 241 er på netto kr for hele ansvarsområdet, inklusive utgifter til skolelunsj med kr (fellesutgiftene er også medtatt i denne rammen). Budsjettet er i samsvar med vedtatte økonomiplan for og kommunale vedtak. Kommunale utgifter til kompetanseheving, kurs-/etter- og videreutdanning i henhold til kommunens kompetanseplan er ikke medtatt i forslaget. Konsekvenser av det framlagte forslag: - Utgifter til skolelunsj og frukt er medtatt (statstilskuddet er lagt inn i kommunens rammetilskudd) - Utgifter til teknisk drift og vedlikehold av bygg og anlegg (inklusive uteområdet), er ikke tatt med i barnehagens budsjettforslag, dette tilhører teknisk. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

16 Utdrag fra utgiftsposter: Post Fastlønn: Lønn pedagogiske ledere/assistenter er beregnet ut fra antall stillinger pr , inklusiv nødvendig spesialundervisning. Vi har i dag en stillingsprosent på 315 %. En 100 % stilling er langtidssykemeldt. Post vikar, ekstrahjelp og overtid: Postene skal dekke vikarer i forbindelse med sykefravær og avtalefestende permisjoner. Overtid skal dekke tariffestede godtgjørelser i forbindelse med personalmøter, foreldremøter, andre arrangementer. Sykevikarer lang, post 1020 er satt opp da det har vært en del sykefravær i lengre perioder. Post 1129 Div. forbruksmateriell: Posten skal dekke utgifter til innkjøp av nye barnebøker og annen litteratur som er foreldet og utslitt. Leker som er svært nedslitte vil også bli byttet ut. Vi har generelt lite leker og bøker som er rettet mot de minste barna i barnehagen. Leker som er på storbarnsavdeling er gamle og det er derfor et sterkt ønske om å få byttet ut noe av det. Evt. cd er med barnesanger + cd-spillere. Dette får hard medfart og er en forbruksvare. Utdrag fra inntektsposter: Post 1600 Brukerbetaling barnehage: Posten er budsjettert ut fra samme satser i 2013 som i Det er regnet ut i fra barn som kommer inn i 2013, og hvor mange som går over til Leka barneskole. I dag er det 17 barn i alt. 1-3 år er det 3 barn. Og 3-6 år er det 14 barn. Mulige innsparinger i forhold til barnehagens budsjettforslag for 2013 med konsekvenser, dette i henhold til pålegg gitt i ledermøte den : Forslag til innsparinger kan evt. være innkjøp av materiell som daglig blir brukt i barnehagen, evt. låne mer av bøkene fra biblioteket, Det er vanskelig å finne noen poster en kan spare på. Barnetallet går ned år for år, har jeg sett på SSB. Til neste år går det ut 5 barn over til skole, og inn kommer kanskje 3. Nedgang i barnetall, gjør at behovet for bemanning vil kunne reduseres. Fra 1-3 år, skal en voksen dekke opp for tre barn. Fra 3-6 år, skal en voksen dekke opp for 6 barn. Dette er minimum. De dagene det er 16 barn på bruket, må det være tre voksne tilstede på avdelingen. Konsekvensen kan bli at barnehagen kun blir en oppbevaringsplass og at en ikke vil ha bemanning nok til å gi det pedagogiske tilbudet en skal gi. Legekontor Ansv/tj. 311: Det er ikke foreslått noen endringer i drift. Lekas andel av felles kommuneoverlege innen samfunnsmedisin i kommunene Leka, Vikna, Nærøy og Bindal med kr , er medtatt i budsjettet for lege. Samhandlingsreformen Ansv/tj. 312: Det er budsjettert med samme beløp som i 2012, kr Noe vises i ansv/tj. 312 og resten står på post 1491 under ansv/tj. 132 økonomiavdeling. Total medfinansiering på dette området vet vi ikke før våren Viss vi bruker det samme i gjennomsnitt som vi har brukt pr. august 2012 (tall som er kjent) vil vi bruke ca. kr for inntektsåret Vi har ingen utgifter på utskrivningsklare pasienter som vi ikke har klart å ta imot fra sykehuset enda. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

17 Sosialtjenesten Ansv/tj 351: Vi har ikke mottatt budsjettforslag fra området. Det er derfor benyttet samme tall som i % stilling som er vedtatt overført fra NAV til kultur, er redusert på dette området. Barnevern Ansv/tj. 361: Basert på budsjett fra barnevernet i Ytre Namdal v/heidi Aune. PLO Ansv/tj. 371/372/373/374/375/381/382/383/384: Årets budsjett har kun innlagt lønnsvekst som økning for Jeg ser på det som ett nøkternt budsjett. Kurspotten er satt til til fordeling på alle områdene i Pleie og omsorg. Dette er MÅ kurs som legemiddelhåndtering, brannslukking osv. For området Brukerstyrt personlig assistent er det redusert kraftig i og med at behovet for denne tjenesten for tiden er mindre. Det vil eventuelt bli søkt om tilleggsmidler ved endret behov. For området hjemmehjelp er det også lagt inn en reduksjon. Veksten ble ikke slik som forventet. Det er ingen ansatt i den ekstra stillingshjemmelen på 50 %. For området tiltak for psykisk utviklingshemmede er ikke helt ferdigstilt, der er det mer ett stipulert forbruk. Mulig dette området kan reduseres ved interne flyttinger. Her får vi inn eksterne midler for ressurskrevende bruker. Jeg klarer ikke å se for meg andre reduksjoner så langt uten at det får konsekvenser for driften slik PLO drives i dag. En viktig faktor vi må huske på er samhandlingsreformen, vi vet ennå ikke hvordan den vil slå ut når alt er på plass. For 2012 ser vi nå at det er kommet røde tall på inneliggende pasienter på sykehus, men det er noe som varierer fra år til år. Når det gjelder ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset som er utreiseklar, så har vi tatt imot alle, statistikken viser ett overliggerdøgn, men det er en misforståelse. I forhold til rehabilitering så er alle plassene på Namdal rehabilitering allerede brukt opp i skrivende stund. Ser ikke for meg at vi kan kutte noe der. Slik jeg ser det er det ikke rom for mye justeringer i PLO, vi er ett området som øker i omfang fra år til år. Og vi vil nødvendigvis bruke en del av rammen til kommunen. For driftsår 2013 vil vi fremdeles søke på eksterne tilskudd/midler for å få til økt aktivitet på nivå med Tilleggskommentarer vedr. PLO: Kursutgiftene var lagt inn i første budsjettforslag, men de ble redusert til kr i andre forslag. Da var det kun nødvendige utgifter til brannslukking, legemiddelhåndtering, etc. som sto igjen. Disse er igjen endret til kr 0 og flyttet til en felles kurspott. Dette i likhet med de andre kursmidlene. Leka kommune fikk høsten 2012 ansvar for et elevtiltak i Namsos. Det er fremdeles mye uavklart i denne saken. Inntektssiden er ikke klarlagt og det er derfor heller ikke budsjettert med noen inntekt. Det er ansatt 4 personer i 100 % stilling i dette tiltaket. Faste eiendommer lokaler: Ansv/tj. 410: Det er foreslått samme nivå på drift som i I tillegg er driftsutgifter til bolig i Namsos og NTE-bygget tatt inn i budsjettet. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

18 Samferdsel - Ansv/Tj. 413: Havneavgift er budsjettert med en brutto inntekt lik kr , der hurtigbåten utgjør den største andelen av inntekten med kr Det er budsjettert med 2 kaivederlag pr. døgn. Innkreving av denne avgiften utføres av havnevesenet i Vikna, og vi betaler 33 % av inntekten for tjenesten. Ellers ingen store endringer på området. Branntjeneste Ansv/tj. 414: Det ble foreslått kr i kursutgifter på dette området. Dette er lovpålagt opplæring som alle i brannvesenet må igjennom. I tillegg er det nye krav om vedlikeholdstrening. Det er samarbeid mellom i Nord-Trøndelag om denne opplæringa. Det er Inn-Trøndelag brannvesen som holder kurs. Det er kvelds- og helgesamlinger og 1 ukesopplæring. Det er budsjettert med 4 personer i Egentlig skulle alle være ferdig med denne opplæringen innen Reiselivsutvikling ansv./tj. 470: Dette er et prosjektarbeid for å utvikle Leka som et reiselivsmål. Det er planlagt over 3 år og på 2 nivåer: - Første nivå er å tilrettelegge/utvikle kommunen sin unikhet på geologi, kulturlandskap og arkeologi. Stier, skilt, toalettanlegg, universell utforming, er noen stikkord. Trekantsamarbeid med Torghatten og Vega med strandflaten som fellesnevner og Geopark som fellesmål. - Nivå to er å tilrettelegge for turistnæringen. Generelt reiseliv, finne og rede grunn for private aktører. Mat, overnatting, opplevelsespakker, guiding, øyhopping, er noen stikord. Samarbeide med lokale, regionale og nasjonale ressurser. Finne satsningsområder med gode virkemidler. For 2013 har området en total kostnadsramme på kr Det er budsjettert med 200 % stilling. Finansieringen av området er gjennom RUP-midler, refusjon av utgifter fra Sør-Helgeland Regionråd, skjønnsmidler, fylkeskommunen, Innovasjon Norge. Geopark er et eget prosjekt for 2013 som inngår i totalrammen for reiseliv. Kultur ansv/tj. 491: Det er budsjettert med 50 % stilling og bygdekino er inntatt i budsjettet med kr Tilråing: I henhold til forslag til innstilling. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: Telefaks:

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 15.01.12 1030-1420 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Bjørn Arne Laugen Forfall: Aina Hege Haug Møtende

Detaljer

KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering

KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 31.01.13 Saknr. Tittel: 08/13 Budsjett 2013, drift og investering Endringsforslag fra ordfører Til dekning av utgifter ved konstituering

Detaljer

FORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013

FORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 15.01.13 Saknr: Tittel: 03/13

Detaljer

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: 94/11 Drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Tilleggsforslag 1 fra Bjørn Arne Laugen: Kompetanseutvikling. Kommunestyret

Detaljer

FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE 18.12.12. VEDTAK: Økonomiplan drift og investering for perioden 2013-2016 vedtas som følger:

FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE 18.12.12. VEDTAK: Økonomiplan drift og investering for perioden 2013-2016 vedtas som følger: Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 21.11.2012 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato FORMANNSKAP 29.11.12 KOMMUNESTYRE

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING:

FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT OG INVESTERING INNSTILLLING: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.13 Kommunestyre 13.06.13 Saknr: Tittel: 41/13 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE 2012 DRIFT

Detaljer

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13

Dato: FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 07.05.13 Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 14.05.13 Kommunestyret 30.05.13 Saknr: Tittel: 24/13 Økonomimelding 1. tertial

Detaljer

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014

BUDSJETTENDRING 1. TERTIAL 2014 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 15.05.14 Kommunestyret 22.05.14 Saknr: Tittel: 32/14 Økonomimelding 1. tertial 2014 Rådmannens

Detaljer

FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13

FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 24.09.13 KOMMUNESTYRE 24.09.13 Saknr: Tittel: 70/13 Økonomimelding 2. tertial 2013 Rådmannens

Detaljer

LEKA KOMMUNE Dato: 06.05.2013

LEKA KOMMUNE Dato: 06.05.2013 LEKA KOMMUNE Dato: 06.05.2013 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Saksgang: Utvalg FORMANNSKAP 14.05.13 KOMMUNESTYRET 30.05.13 Saknr: Tittel: 23/13 Innsparinger i den kommunale drift

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 06.11.13 0900-1330 Til stede: Per Helge Johansen, Trond C. Hiller, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Arnfinn Holand Forfall: Møtende vara:

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 67/14 16.09.2014 Kommunestyret 48/14 25.09.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 67/14 16.09.2014 Kommunestyret 48/14 25.09.2014 Leka kommune Stab/støtte Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2014/226-1 Saksbehandler: Reidun Helmersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 67/14 16.09.2014 Kommunestyret 48/14 25.09.2014 Økonomimelding

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Komite for grunnskole og barnehage. Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Komite for grunnskole og barnehage. Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode: MØTEINNKALLING Komite for grunnskole og barnehage Dato: 17.12.2015 kl. 13:00 Sted: Flerbrukshuset Arkivsak: 15/00179 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til servicetorget 78943300, eller postmottak@vardo.kommune.no

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka /

Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, SAKSTITTEL: Norsk og samfunnskunnskap Opptak av ny elev. Møtebok godkjent, Leka / LEKA KOMMUNE MØTEBOK FORMANNSKAP Møtested: Dato: Tid: Lekatun 11.09.12 1030-1510 Til stede: Per Helge Johansen, Karen E. H. Jakobsen, Aina Hege Haug, Forfall: Trond C. Hiller, Bjørn Arne Laugen Møtende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer