EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVENES KOMMUNE Regnskap 2004"

Transkript

1 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

2 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A: Regnskapsskjema 2A - Investeringset Regnskapsskjema 2B - Investeringset Balanseet Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Noter til årset Note 1 Endring i arbeidskapital Note 2 Pensjon Note 3 Kommunens garantiansvar pr Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak, bedrifter og samarbeid jf. kommuneloven 11 og Note 5 Aksjer og andeler i varig eie Note 6 Fond, likviditetsreserve og "udisponert resultat" Note 7 Bevegelser på kapitalkontoen Note 8 Selvfinansiering VAR-sektoren Note 9 Minimum avdragstid langsiktig gjeld Note 10 Innholdet i smessig over-/ underskudd Innledning Regnskapet for 2004 er avlagt 8. april De pliktige oversikter og noter i ht. s- og forskriftene er tatt med. I tillegg er det utarbeidet noter for selvfinansieringen innefor vann, avløp, renovasjon og feiing, minstavdrag langsiktig gjeld og innholdet i smessig over-/ underskudd. Drifts- og investeringset er ikke vist i detalj per art. Regnskap for det enkelte ansvarsområde er vist i sskjema 1B og 2B for henholdsvis drifts- og investeringset. Disse er detaljert per hovedart. Driftset viser et positivt netto driftsresultat på kr og et smessig overskudd på kr 0. Investeringset viser et udekket forbruk (smessig underskudd) på kr Det vises forøvrig til note 10. Bogen i Ofoten, Steinar Sørensen Rådmann Hugo Heimgård Regnskapskonsulent

3 Regnskapsskjema 1A - Driftset Tekst Regnskap 2004 Reg. budsj Oppr. budsj Regnskap Skatt på inntekt/ formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter Avdrag på lån Netto finansinntekter/utgifter Til dekning av tidligere års merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto Avsetning Overført til investeringset Til Fordeling Drift Sum fordelt til drift Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

4 Regnskapsskjema 1B - Driftset Regnskapsskjema 1B er pliktig etter Forskrift om års og årsberetning, vedlegg 1. Regnskapsskjema 1B skal vise den faktiske fordelingen av beløpet "sum fordelt til drift" i sskjema 1A, spesifisert på samme detaljeringsnivå som kommunestyrets vedtak av driftset. Skjema 1B er den mest detaljerte soversikten for driftset. Det enkelte ansvarsområdes inntekter og utgifter er vist på hovedartsnivå. Ansvar Regnskap Budsjett i Fjorårets 1000 Kommunestyre/ formannskap Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 1000 Kommunestyre/ formannskap Valg Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 1010 Valg Partistøtte Overføringer Sum utgifter Skatter / overføringer Sum inntekter Sum: 1020 Partistøtte Revisjon Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 1030 Revisjon Kontrollutvalget Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Sum utgifter Sum: 1035 Kontrollutvalget

5 Fjorårets 1050 ETS samarbeidsråd Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 1050 ETS samarbeidsråd Eldrerådet Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Sum utgifter Sum: 1800 Eldrerådet Forliksrådet Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 1810 Forliksrådet Overformynderi Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Sum utgifter Sum: 1820 Overformynderi Reserverte tilleggsbevilgninger Overføringer Sum utgifter Sum: 1850 Reserverte tilleggsbevilgninger Rådmannskontoret Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 2000 Rådmannskontoret Næringsarbeid Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer

6 Fjorårets Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Skatter / overføringer Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 2010 Næringsarbeid Administrasjonsavdelingen Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 2100 Administrasjonsavdelingen Fellesutgifter rådhuset Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 2105 Fellesutgifter rådhuset Arbeidsmiljøutvalget Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Sum utgifter Sum: 2106 Arbeidsmiljøutvalget Rådhuset Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 2110 Rådhuset Årsavslutningsposteringer

7 Fjorårets Lønnsutgifter drift Overføringer Sum utgifter Sum: 2120 Årsavslutningsposteringer Plan- og utviklingsavdelingen Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 2200 Plan- og utviklingsavdelingen Oppmåling/ byggesaksbehandling Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 2210 Oppmåling/ byggesaksbehandling Jordbruk/ skogbruk Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 2220 Jordbruk/ skogbruk Landbruksvikar Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 2221 Landbruksvikar

8 Fjorårets 2230 Jakt, fiske og fangst Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 2230 Jakt, fiske og fangst Parker, plasser og torg Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 2232 Parker, plasser og torg Kulturvern/ museum Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Sum: 2235 Kulturvern/ museum Gallogiedde Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Skatter / overføringer Sum inntekter Sum: 2240 Gallogiedde Bygdeboknemd Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 2241 Bygdeboknemd Biblioteket

9 Fjorårets Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 2242 Biblioteket Andre kulturaktiviteter Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Skatter / overføringer Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 2243 Andre kulturaktiviteter Aktivitetstilbud barn og unge Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 2244 Aktivitetstilbud barn og unge ETS musikk- og kulturskole Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 2245 ETS musikk- og kulturskole Renovasjon Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter

10 Fjorårets Salgsinntekter Sum inntekter Sum: 2250 Renovasjon Brann- og ulykkesvern Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 2270 Brann- og ulykkesvern Feiervesenet Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Salgsinntekter Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 2271 Feiervesenet Fellesutgifter grunnskole Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Skatter / overføringer Sum inntekter Sum: 3000 Fellesutgifter grunnskole Fellesutgifter barnehage Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Sum utgifter Sum: 3010 Fellesutgifter barnehage Voksenopplæring Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Skatter / overføringer Sum inntekter Sum: 3050 Voksenopplæring Liland skole

11 Fjorårets Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 3100 Liland skole Skolefritidsordning Liland Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 3105 Skolefritidsordning Liland Bogen skole Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Skatter / overføringer Sum inntekter Sum: 3200 Bogen skole Skolefritidsordning Bogen Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 3205 Skolefritidsordning Bogen Barnehage Liland Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter

12 Fjorårets Overføringer m/ krav til motytelser Skatter / overføringer Sum inntekter Sum: 3500 Barnehage Liland Barnehage Bogen Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Skatter / overføringer Sum inntekter Sum: 3600 Barnehage Bogen Helse og sosial Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 4000 Helse og sosial Sosialhjelp Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 4010 Sosialhjelp Statstilskudd boligformål Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Skatter / overføringer Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 4020 Statstilskudd boligformål Barne- og ungdomsvern Lønnsutgifter drift

13 Fjorårets Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 4030 Barne- og ungdomsvern Edruskapsvern Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Sum utgifter Skatter / overføringer Sum inntekter Sum: 4035 Edruskapsvern Psykiatrisk sykepleie Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Skatter / overføringer Sum inntekter Sum: 4040 Psykiatrisk sykepleie Helsesøster/ helsestasjon Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 4050 Helsesøster/ helsestasjon Tannhelsetjeneste Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 4051 Tannhelsetjeneste Legetjeneste

14 Fjorårets Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 4055 Legetjeneste Fysioterapitjeneste Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 4056 Fysioterapitjeneste Fysak Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 4057 Fysak Næringsmiddelkontroll Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Sum utgifter Sum: 4058 Næringsmiddelkontroll Evenes arbeidssenter Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 4060 Evenes arbeidssenter PU-bolig Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester

15 Fjorårets Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Skatter / overføringer Sum inntekter Sum: 4061 PU-bolig Evenes syke- og bygdeheim Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Skatter / overføringer Sum inntekter Sum: 4500 Evenes syke- og bygdeheim Evenes vaskeri Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 4502 Evenes vaskeri Omsorgs-/ eldreboliger Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 4505 Omsorgs-/ eldreboliger Hjemmesykepleie/ omsorgsbolig Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter

16 Fjorårets Overføringer m/ krav til motytelser Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 4510 Hjemmesykepleie/ omsorgsbolig Hjemmehjelp Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 4511 Hjemmehjelp Brukerstyrt personlig assistent Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Skatter / overføringer Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 4515 Brukerstyrt personlig assistent Samisk språkprosjekt Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Skatter / overføringer Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 5520 Samisk språkprosjekt Vardobaiki Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Skatter / overføringer Sum inntekter Sum: 5525 Vardobaiki Kirken Overføringer Sum utgifter

17 Fjorårets Sum: 5900 Kirken Administrasjon bygg Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 6000 Administrasjon bygg Andre tiltak boligformål Overføringer Sum utgifter Sum: 6005 Andre tiltak boligformål Rådhuset Kjøp av varer og tjenester Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 6010 Rådhuset Helse- og sosialsenteret Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 6015 Helse- og sosialsenteret Liland skole Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 6020 Liland skole Bogen skole Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester

18 Fjorårets Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 6025 Bogen skole Liland barnehage Kjøp av varer og tjenester Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 6030 Liland barnehage Bogen barnehage Kjøp av varer og tjenester Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 6035 Bogen barnehage Evenes syke- og bygdeheim Kjøp av varer og tjenester Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 6040 Evenes syke- og bygdeheim Omsorgs-, PU- og eldreboliger Kjøp av varer og tjenester Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 6045 Omsorgs-, PU- og eldreboliger

19 Fjorårets 6050 Kommunale utleieboliger Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 6050 Kommunale utleieboliger Brannstasjon/ verksted Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 6055 Brannstasjon/ verksted Vaskeri Kjøp av varer og tjenester Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 6060 Vaskeri Felles maskinforvaltning Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 6100 Felles maskinforvaltning Vannverk Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter

20 Fjorårets Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 6120 Vannverk Kvitfors felleskommunale vannverk Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Salgsinntekter Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 6125 Kvitfors felleskommunale vannverk Avløpsanlegg Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 6130 Avløpsanlegg Motpost kal. avskriv. VA Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 6135 Motpost kal. avskriv. VA Kaier Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Overføringer Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Sum inntekter Sum: 6140 Kaier Veier, gater og gatelys Lønnsutgifter drift Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester

21 Fjorårets Overføringer Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Salgsinntekter Overføringer m/ krav til motytelser Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 6150 Veier, gater og gatelys Skatteinntekter Skatter / overføringer Sum inntekter Sum: 8000 Skatteinntekter Statlige generelle tilskudd Overføringer m/ krav til motytelser Skatter / overføringer Sum inntekter Sum: 8400 Statlige generelle tilskudd Statstilskudd vedrørende flyktninger Kjøp av tjenester - erstatter egenprod. tjenester Sum utgifter Skatter / overføringer Sum inntekter Sum: 8500 Statstilskudd vedrørende flyktninger Renter Kjøp av varer og tjenester Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 9000 Renter Avdrag Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Sum: 9100 Avdrag Dekning/ disponering av tidligere års resultat Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Finansinntekter / bruk av fond Sum inntekter Sum: 9300 Dekning/ disponering av tidligere års

22 Fjorårets resultat 9800 Overføring drifts-/ investeringset Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Sum: 9800 Overføring drifts-/ investeringset Årets smessige over-/ underskudd Finansieringsutgifter/ fondsavsetninger Sum utgifter Sum: 9990 Årets smessige over-/ underskudd Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A: Til fordeling drift Regnskapsoversikt per ansvar ovenfor korrigeres for følgende poster for å komme frem til utgifter som inngår i "til fordeling drift" i skjema 1A: 1020 Partistøtte 1a Skatt/ overføringer Sum inntekter Sum ansvar: 1020 Partistøtte Næringsarbeid 1a Renteutgifter/ avsetninger Sum utgifter a Skatt/ overføringer a Finansinntekter/ bruk av fond Sum inntekter Sum ansvar: 2010 Næringsarbeid Fellesutgifter rådhuset 1a Finansinntekter/ bruk av fond Sum inntekter Sum ansvar: 2105 Fellesutgifter rådhuset Jordbruk/ skogbruk 1a Finansinntekter/ bruk av fond Sum inntekter Sum ansvar: 2220 Jordbruk/ skogbruk Jakt, fiske og fangst 1a Renteutgifter/ avsetninger Sum utgifter a Finansinntekter/ bruk av fond Sum inntekter

23 Sum ansvar: 2230 Jakt, fiske og fangst Gallogiedde 1a Skatt/ overføringer Sum inntekter Sum ansvar: 2240 Gallogiedde Bygdeboknemd 1a Renteutgifter/ avsetninger Sum utgifter Sum ansvar: 2241 Bygdeboknemd Andre kulturaktiviteter 1a Finansinntekter/ bruk av fond Sum inntekter Sum ansvar: 2243 Andre kulturaktiviteter Renovasjon 1a Renteutgifter/ avsetninger Sum utgifter Sum ansvar: 2250 Renovasjon Feiervesenet 1a Finansinntekter/ bruk av fond Sum inntekter Sum ansvar: 2271 Feiervesenet Fellesutgifter grunnskole 1a Skatt/ overføringer Sum inntekter Sum ansvar: 3000 Fellesutgifter grunnskole Voksenopplæring 1a Skatt/ overføringer Sum inntekter Sum ansvar: 3050 Voksenopplæring Barnehage Liland 1a Skatt/ overføringer Sum inntekter Sum ansvar: 3500 Barnehage Liland Barnehage Bogen 1a Skatt/ overføringer Sum inntekter Sum ansvar: 3600 Barnehage Bogen Statstilskudd boligformål 1a Renteutgifter/ avsetninger Sum utgifter a Skatt/ overføringer

24 1a Finansinntekter/ bruk av fond Sum inntekter Sum ansvar: 4020 Statstilskudd boligformål Psykiatrisk sykepleie 1a Skatt/ overføringer Sum inntekter Sum ansvar: 4040 Psykiatrisk sykepleie PU-bolig 1a Skatt/ overføringer Sum inntekter Sum ansvar: 4061 PU-bolig Evenes syke- og bygdeheim 1a Skatt/ overføringer Sum inntekter Sum ansvar: 4500 Evenes syke- og bygdeheim Evenes vaskeri 1a Finansinntekter/ bruk av fond Sum inntekter Sum ansvar: 4502 Evenes vaskeri Brukerstyrt personlig assistent 1a Skatt/ overføringer Sum inntekter Sum ansvar: 4515 Brukerstyrt personlig assistent Vannverk 1a Renteutgifter/ avsetninger Sum utgifter Sum ansvar: 6120 Vannverk Kvitfors felleskommunale vannverk 1a Renteutgifter/ avsetninger Sum utgifter a Finansinntekter/ bruk av fond Sum inntekter Sum ansvar: 6125 Kvitfors felleskommunale vannverk Avløpsanlegg 1a Renteutgifter/ avsetninger Sum utgifter Sum ansvar: 6130 Avløpsanlegg Skatteinntekter 1a Skatt/ overføringer Sum inntekter

25 Sum ansvar: 8000 Skatteinntekter Statlige generelle tilskudd 1a Skatt/ overføringer Sum inntekter Sum ansvar: 8400 Statlige generelle tilskudd Statstilskudd vedrørende flyktninger 1a Skatt/ overføringer Sum inntekter Sum ansvar: 8500 Statstilskudd vedrørende flyktninger Renter 1a Renteutgifter/ avsetninger Sum utgifter a Finansinntekter/ bruk av fond Sum inntekter Sum ansvar: 9000 Renter Avdrag 1a Renteutgifter/ avsetninger Sum utgifter Sum ansvar: 9100 Avdrag Dekning/ disponering av tidligere års resultat 1a Renteutgifter/ avsetninger Sum utgifter a Finansinntekter/ bruk av fond Sum inntekter Sum ansvar: 9300 Dekning/ disponering av tidligere års resultat Overføring drifts-/ investeringset 1a Renteutgifter/ avsetninger Sum utgifter Sum ansvar: 9800 Overføring drifts-/ investeringset T O T A L T

26 Regnskapsskjema 2A - Investeringset Regnskap 2004 Reg. budsj Regnskap Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum Ekstern finansiering Overført fra driftset Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/ udisponert

27 Regnskapsskjema 2B - Investeringset Regnskapsskjema 2B er pliktig etter Forskrift om års og årsberetning, vedlegg 2. Regnskapsskjema 2B skal vise den faktiske fordelingen av investeringsutgifter i sskjema 2A, spesifisert på samme detaljeringsnivå som kommunestyrets vedtak av investeringset. Det er her brukt et høyere detaljeringsnivå enn vedtatt da en presentasjon av de investeringsutgifter som er med "investeringer i anleggsmidler" vil eksludere en del poster på enkelte ansvar, bl.a. tilskudd til investeringer og fondsavsetninger/ bruk av avsetninger. For detaljer, se detaljert investerings (styringsrapport) Til investeringer i anleggsmidler (fra sskjema 2A) Ansvar Regnskap Budsjett i 2105 Fellesutgifter rådhuset Finansieringsutgifter/ avsetninger investering Sum utgifter Sum ansvar: 2105 Fellesutgifter rådhuset Korrigering for poster medtatt i skjema 2A: 2a Utlån, avdrag, avsetninger Investering i anleggsmidler Plan- og utviklingsavdelingen Finansieringsutgifter/ avsetninger investering Sum utgifter Finansinntekter/ bruk av fond Sum inntekter Sum ansvar: 2200 Plan- og utviklingsavdelingen Korrigering for poster medtatt i skjema 2A: 2a Utlån, avdrag, avsetninger a Finansinntekter/ bruk av fond Investering i anleggsmidler Kommunale boligområder Kjøp av varer og tjenester - investering Sum utgifter Salgsinntekter - investering Overføringsinntekter - investering Sum inntekter Sum ansvar: 2215 Kommunale boligområder Korrigering for poster medtatt i skjema 2A: 2a Salg av

28 anleggsmidler 2a Tilskudd vedr. investeringer Investering i anleggsmidler Brann- og ulykkesvern Lønnsutgifter - investering Kjøp av varer og tjenester - investering Overføringer - investering Sum utgifter Overføringsinntekter - investering Finansinntekter/ bruk av fond Sum inntekter Sum ansvar: 2270 Brann- og ulykkesvern Korrigering for poster medtatt i skjema 2A: 2a Tilskudd vedr. investeringer a Finansinntekter/ bruk av fond Investering i anleggsmidler Liland skole Kjøp av varer og tjenester - investering Overføringer - investering Sum utgifter Finansinntekter/ bruk av fond Sum inntekter Sum ansvar: 3100 Liland skole Korrigering for poster medtatt i skjema 2A: 2a Finansinntekter/ bruk av fond Investering i anleggsmidler Bogen skole Kjøp av varer og tjenester - investering Overføringer - investering Sum utgifter Finansinntekter/ bruk av fond Sum inntekter Sum ansvar: 3200 Bogen skole Korrigering for poster medtatt i skjema 2A: 2a Finansinntekter/ bruk av fond Investering i anleggsmidler Nærmiljøanlegg Bogen skole Kjøp av varer og tjenester - investering

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling

Økonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter

Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskap Resultat levert til revisjonen

Regnskap Resultat levert til revisjonen 2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.

En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger

Detaljer

Regnskap Note. Brukerbetalinger

Regnskap Note. Brukerbetalinger 10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)

Detaljer

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014

Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde

DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat ,

Brutto driftsresultat , Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Evenes kommune. Regnskap 2006

Evenes kommune. Regnskap 2006 Evenes kommune Innhold 1. sskjema 1A - DRIFTSREGNSKAPET Side 4 2. sskjema 1B - DRIFTSREGNSKAPET Side 5 3. sskjema 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 4. sskjema 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET Side 9 5. Balanseregnskapet

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr

Skjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Økonomiplan Årsbudsjett 2019

Økonomiplan Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.456.313,93 7.150.000,00 7.150.000,00 7.070.587,77 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune

ÅRSREKNESKAP 2018 Norddal kommune ÅRSREKNESKAP Norddal kommune 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. Oppr. Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 7.910.697,06 7.509.900,00 7.509.900,00 7.456.313,93 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021

Beskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Regnskap Oppr. budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A 217 Oppr. budsjett 218 219 22 221 222 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 587-1 194-13 22-13 22-13 22-13 22 Ordinært rammetilskudd -11 756-11 418-114 442-113 192-113

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 2017 2019 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Til Til Bruk Bruk Bruk Overført Til

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013

Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Forbruk i% 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT Utgifter -200 0 0 % Inntekter 26 0 0 % Sum ansvar: 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert

Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer