Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2011 for Bodø kommune"

Transkript

1 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet /59 Bystyret Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Sammendrag Kommunens driftsregnskap for 2011 er gjort opp i balanse. Det er satt av 38,5 mill kr til premieavviksfond, 6,6 mill kr mindre enn vedtaket fra 2. tertialrapport. Avsetningen ble noe mindre siden kommunens regnskapsresultat ikke tillot større avsetning enn det som er bokført. Regnskapssjefen har i tillegg måtte foretatt pliktig strykning i overføring mellom drift og investeringsregnskapet på 6,8 mill kr for å få balanse i driftsregnskapet. Rammeområde 8 bidro med til sammen 20,2 mill kr til resultatet. Kommunens egne skatteinntekter og rammetilskudd ble 28,2 mill kr høyere enn budsjett mens finansinntekter inkludert reduserte renteutgifter ble ca 15,6 mill kr lavere. Det vises for øvrig til egen finansforvaltningsrapport for ytterligere kommentarer. Inntekter av salg av kvotekraft inkludert skatt av kvotekraft ble 1,3 mill kr lavere enn budsjett, mens momskompensasjon ga en merinntekt på 4,6 mill kr. Eiendomsskatt ble omtrent som budsjettert. Netto premieavviket ble på 5,8 mill kr. For første gang etter at nye regler om bokføring av pensjonsutgifter er innført har vi opplevd at nettopremieavvik for en pensjonskasse har vært negativt. Dette skjedde i år med Statens pensjonskasse da netto premieavvik ga en merutgift på 8,4 mill kr. Det er vanskelig å forutsi hvordan utviklingen blir i tiden fremover, men det er viktig at kommunen har tilstrekkelig buffer på premieavviksfond til å håndtere merutgiftene her. Det er registrert til dels store brutto budsjettavvik per enkelte område og for kommunen totalt sett. Man har finansiert merutgift ved nye inntekter som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. Det understrekes at inntekter ikke er mulig å beregne fult ut, men det skal likevel bestrebes at deler av informasjon som er kjent per rapporteringstidspunkt (tertialrapportering) blir videreformidlet til bystyret. Dette gjelder både øremerkende og ordinære inntekter. Rådmannen har derfor fra 2012 skjerpet rutiner og det vil bli i forbindelse med tertialrapportering forelagt bystyret en oversikt over nye inntekter. Rådmannen foreslår i saken å bruke 18,5mill kr av avsetningen til premieavviksfond til å finansiere tiltak i Tiltakene er direkte konsekvens av årsavslutningen 2011 og utgiftene kommer derfor i Rådmannen fraråder imidlertid å finansiere andre tiltak med dette fond. Kommunes økonomiske situasjon vurderes som tilfredsstillende pr rapporteringstidspunkt. Det må imidlertid påpekes at målsetningen om et høyere netto driftsresultat ikke er oppnådd, tvert imot er resultatet blitt noe dårligere. Kommunen må utarbeide mer langsiktige strategier om hvordan dette mål kan oppnås på en mer smidig måte. Side 71

2 Driftsregnskapet Kommunens økonomistyringsprinsipp og reglement for håndtering av over- og underskudd for enhetene ble vedtatt av bystyret i PS 05/63. Dette omfatter i hovedsak enhetene og skal muliggjøre at lokal leder kan se to år i sammenheng og ikke foreta hasteinnkjøp i slutten av året. For skolene og barnehager er dette fungert som et operativt og hensiktsmessig reglement. For enhetene innen helseog sosialavdelingen har dette vært langt mer komplisert, spesielt for de enhetene som også skal håndtere en reell vekst i produksjonskrav uten at budsjettrammene er tilsvarende økt. Rådmannens ledergruppe sluttbehandlet fordeling av over/underskudd i møte Resultatet på 1,8 mill kr er sum netto overføring av overskudd, og må finansieres innenfor samlet regnskapsmessig resultat for Fordi driftsregnskap er gjort opp i balanse betyr dette at man må redusere avsetning til premieavviksfondet for å finansiere dette. Tabellen under viser fordelingen nærmere: Avdeling Utg. budsj % av utg. Resultat Reglement Rådmannens regulert budsjett 2011 forslag Sentraladministrasjon Opplæring og kultur Helse- og sosial Eiendomskontoret Teknisk avdeling Bodø bydrift Bodø byggservice Sum Prosjekt 9544 Trafikksikkehetssenter Bratten er finansiert med overføring fra drift, men bevilgningen er ikke brukt opp. Ubrukt bevilgning er det ikke lov å overføre til investeringsregnskap og det betyr underfinansiering i kommende år. For 2011 er ubrukt bevilgning på 2,6 mill kr og dette beløp er en del overskuddet på rammeområde 8. Dette foreslås bevilget på nytt og finansiert ved bruk av premieavviksfond. Strykning av overføringen fra drift til investering har direkte konsekvenser for kommunens investeringsprosjekter i Bevilgning på 6,8 mill kr som er strøken i forbindelse med avsetning til premieavviksfond foreslås bevilget på nytt og overført investeringsregnskapet, finansiering ved bruk av premieavviksfond. Formannskap bevilget i PS 11/148 0,6 mill kr til kjøp av tjeneste vedrørende utredningen av etablering av ny kampflybase. Midlene er budsjettert i 2011 og må derfor bokføres i driftsregnskapet selv om midlene ikke er benyttet. Rådmannen foreslår derfor ny bevilgning i 2012 med finansiering ved bruk av premieavviksfond. Det er to korrigeringer på budsjettansvar opplæring og kultur som bystyret bes ta stilling til. Det første forholdet gjelder statlige overføringer til flyktningeområdet. Budsjettert statstilskudd for januar og februar 2012 kom noe tidligere enn forutsatt i budsjettet og er bokført på Beløpet er på 3,6 mill kr og foreslås bevilget på nytt. Det andre forholdet gjelder spillemidler til Bodø Glimt. Kommunen har forskuttert spillemidler ved å gi et lån til selskapet mot at spillemidler brukes til å betale Glimts gjeld hos kommunen. Midlene 2,64 mill kr var kommet inn i 2011, men er feilaktig ikke overført investerings regnskap og lånet er ikke gjort opp. Midlene er blitt i driftsregnskap og er blitt en del av kommunens årsresultat. Administrasjonen ber om ny bevilgning på 2,64 mill kr. Begge forhold foreslås finansiert ved bruk av premieavviksfond. Side 72

3 Helse- og sosial avdeling fikk i 3. fordeling av skjønnsmidler kr til prosjekt Samarbeid Legevakten og oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Midlene er kommet så sent i 2011at avdelingen ikke fikk startet prosjektet, men er feilaktig ikke satt av på bundet fond. Administrasjonen ber om korrigering av feil, finansiering ved bruk av premieavviksfond. Investeringsregnskapet Regler om avslutning av investeringsregnskapet ble skjerpet fra Mens tidligere var det lov å avslutte regnskap per prosjekt er det nå krav å se investeringsregnskap under ett. I praksis betyr det at hvis et prosjekt har mer forbruk finansieres dette med mindreforbruk fra et annet prosjekt uten at det foreligger godkjenning fra bystyret. Kommunens regulerte investeringsbudsjett for 2011var på 835 mill kr, mens forbruket for samme periode var på 463 mill kr. Dette betyr at kommunens investeringsregnskap er avsluttet med et betydelig mindreforbruk. I denne saken bes bystyret godkjenne overføring av ubrukt bevilgning fra 2011 til fullfinansiering prosjekter i Status på enkelte prosjekter for alle kommunale prosjekter kommer administrasjonen tilbake til i forbindelse med 1. tertialrapport. Konklusjon og anbefaling Kommunens driftsregnskap er gjort opp i balanse. Det er satt av 38,5 mill kr til premieavviksfond mot 45,1 mill som er budsjettert fordi kommunens regnskapsresultat ikke tillot større avsetning. Dette er likevel bra da kommunen klarte å sette av mer midler enn nettopremieavviket ble på. Rådmannen understreker at man må anstrenge seg for at det meste av denne avsetningen forblir på fondet for å møte fremtidige pensjonsforpliktelser. Deler av denne avsetningen er imidlertid generert med midler som allerede er disponert i 2012 og må derfor bevilges på nytt. Kommunen har ikke nok ledige fond som kan disponeres til slike tiltak og det blir derfor nødvendig å bruke deler av avsetningen til premieavviksfond til å finansiere disse. Rådmannen foreslår at følgende tiltak bevilges på nytt og finansieres ved bruk av premieavviksfond: over/underskudd reglement 1,81 mill kr, prosjekt Trafikksikkerhetssenter Bratten 2,6 mill kr, finansiering av investeringsprosjektet (strykning) 6,8 mill kr, etablering av ny kampflybase utredning 0,6 mill kr, flyktningefondet 3,6 mill kr, nedbetaling av Bodø Glimts lån hos Bodø kommune (spillemidler) 2,64 mill kr og prosjekt Samarbeid Legevakten og oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus 0,45 mill kr. Dette innebærer at til sammen18,5 mill kr av avsatte midler til premieavviksfond foreslås brukt til å finansiere tiltak. Resterende avsetning på 20 mill kr blir liggende på fondet. Etter ovennevnte korrigering vil kommunens premieavviksfond være på 79,3 mill kr, mens akkumulert premieavvik er på 244 mill kr. Det er fortsatt stort avvik mellom forpliktelser og tilgjengelige finansieringsmidler, men er noe mindre i forhold til Forslag til innstilling 1. Regnskapet for Bodø kommune godkjennes med en balanse mellom budsjett og regnskap. 2. Det foreslås overført netto kr til budsjett 2012 som følge av reglement for overskudd/underskudd, finansiering ved bruk av premieavviksfond. 3. Det overføres til sammen kr til flyktningefondet ( kr) og politisk sekretariat ( kr) for finansiering av aktiviteten i 2012, finansiering ved bruk av premieavviksfond. 4. Det avsettes kr til fullfinansiering av investeringsprosjektet, hvorav 2,6 mill kr til 9544 Trafikksikkerhetssenter Bratten, finansiering ved bruk av premieavviksfond. Side 73

4 5. Det overføres 2,64 mill kr fra drift til investering til å gjøre opp Bodø Glimts utlån vedrørende forskuttering av spillemidler, finansiering ved bruk av premiefond. 6. Bystyret godkjenner avsetning av kr til bundet fond til prosjektet Samarbeid Legevakten og Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, finansiering ved bruk av premieavviksfond. 7. Bystyret godkjenner at ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter i 2011 overføres til budsjett 2012 for å fullfinansiere disse. 8. Rådmannen gjennomfører budsjettreguleringer i hht ovennevnte vedtak. Formannskapets behandling i møte den : Votering Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 9. Regnskapet for Bodø kommune godkjennes med en balanse mellom budsjett og regnskap. 10. Det foreslås overført netto kr til budsjett 2012 som følge av reglement for overskudd/underskudd, finansiering ved bruk av premieavviksfond. 11. Det overføres til sammen kr til flyktningefondet ( kr) og politisk sekretariat ( kr) for finansiering av aktiviteten i 2012, finansiering ved bruk av premieavviksfond. 12. Det avsettes kr til fullfinansiering av investeringsprosjektet, hvorav 2,6 mill kr til 9544 Trafikksikkerhetssenter Bratten, finansiering ved bruk av premieavviksfond. 13. Det overføres 2,64 mill kr fra drift til investering til å gjøre opp Bodø Glimts utlån vedrørende forskuttering av spillemidler, finansiering ved bruk av premiefond. 14. Bystyret godkjenner avsetning av kr til bundet fond til prosjektet Samarbeid Legevakten og Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, finansiering ved bruk av premieavviksfond. 15. Bystyret godkjenner at ubrukt bevilgning for investeringsprosjekter i 2011 overføres til budsjett 2012 for å fullfinansiere disse. 16. Rådmannen gjennomfører budsjettreguleringer i hht ovennevnte vedtak. Side 74

5 Saksbehandler: Kornelija Rasic Rolf Kåre Jensen rådmann Kornelija Rasic Konst. økonomisjef Trykte vedlegg: 1. Regnskap Saksprotokoll fra Kontrollutvalget i Bodø Utrykte vedlegg: Regneark; fordeling av over/underskudd pr avdeling Side 75

6 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Jnr Ark / SAKSPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I BODØ Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Bodø /12 14/12 Årsregnskap Bodø kommune 2011 uttalelse fra kontrollutvalget Økonomisjef Kornelija Rasic og regnskapssjef Walter Tjønndal møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål. Forslag til vedtak: Kontrollutvalget har i møte 16. april 2012 behandlet Bodø kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisors beretning for 2011, og rådmannens årsberetning for Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Bodø kommunes aktivitet i Kontrollutvalget påpeker at premieavviket for regnskapsåret 2011 er midler som faktisk er brukt. For premieavvikets langsiktige virkning på kommunens arbeidskapital, og betydning for kommunens likviditet, viser kontrollutvalget til note 1 i regnskapet. Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2011 viser et mer-/mindreforbruk med kr 0. Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Bodø kommunes årsregnskap for Omforent forslag til vedtak: Kontrollutvalget har i møte 16. april 2012 behandlet Bodø kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisors beretning for 2011, og rådmannens årsberetning for Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Bodø kommunes aktivitet i Side 76

7 Kontrollutvalget påpeker at premieavviket for regnskapsåret 2011 er midler som faktisk er brukt. For premieavvikets langsiktige virkning på kommunens arbeidskapital, og betydning for kommunens likviditet, viser kontrollutvalget til note 1 i regnskapet. Kontrollutvalget finner grunn til å uttrykke bekymring for kommunens likviditet. Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen og vil peke på at det er betydelige avvik mellom regulert budsjett og avlagt regnskap, særlig innen rammeområde 2 og 3, der faktiske inntekter og utgifter er vesentlig høyere enn regulert budsjett, mens nettoavviket er forholdsvis lite. Økte inntekter er disponert til drift. Slike disposisjoner er det bystyret som skal gjøre. Kontrollutvalget viser til at det i kommunelovens 48 nr 5 stilles krav om at kommunens årsberetning skal inneholde redegjørelse for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling. For senere rapporteringsår bes det om at årsberetningen konkretiserer iverksatte og planlagte tiltak på dette området. Kontrollutvalget ber om en redegjørelse om tiltak vedrørende likestilling til neste møte. Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2011 viser et mer-/mindreforbruk med kr 0. Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Bodø kommunes årsregnskap for Votering: Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Kontrollutvalget har i møte 16. april 2012 behandlet Bodø kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisors beretning for 2011, og rådmannens årsberetning for Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Bodø kommunes aktivitet i Kontrollutvalget påpeker at premieavviket for regnskapsåret 2011 er midler som faktisk er brukt. For premieavvikets langsiktige virkning på kommunens arbeidskapital, og betydning for kommunens likviditet, viser kontrollutvalget til note 1 i regnskapet. Kontrollutvalget finner grunn til å uttrykke bekymring for kommunens likviditet. Kontrollutvalget viser til revisjonsberetningen og vil peke på at det er betydelige avvik mellom regulert budsjett og avlagt regnskap, særlig innen rammeområde 2 og 3, der faktiske inntekter og utgifter er vesentlig høyere enn regulert budsjett, mens nettoavviket er forholdsvis lite. Økte inntekter er disponert til drift. Slike disposisjoner er det bystyret som skal gjøre. Kontrollutvalget viser til at det i kommunelovens 48 nr 5 stilles krav om at kommunens årsberetning skal inneholde redegjørelse for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling. For senere rapporteringsår bes det om at årsberetningen konkretiserer iverksatte og planlagte tiltak på dette området. Kontrollutvalget ber om en redegjørelse om tiltak vedrørende likestilling til neste møte. Side 77 2

8 Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2011 viser et mer-/mindreforbruk med kr 0. Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen merknader til Bodø kommunes årsregnskap for Rett utskrift: Dato: 19. april 2012 Lars Hansen Sekretær for kontrollutvalget Saksprotokoll sendt: Bodø bystyre, kopi til formannskapet Side 78 3

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2011 56085/2011 2011/7146 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/129 Formannskapet 12.10.2011 Bystyret 27.10.2011 Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning Innhold I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 2 1.2 Virksomheten i 2005 2 1.3 Økonomisk analyse 7 1.4 Kort om finansforvaltningen 16 1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat 19 II Rapport for virksomhetsområdene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Kontrollutvalget i Bambie kommune. Postboks 4 3833 BVÄ Tlt35039000. Rapport om revisjon av regnskapet for Bambie kommune for 2014

Kontrollutvalget i Bambie kommune. Postboks 4 3833 BVÄ Tlt35039000. Rapport om revisjon av regnskapet for Bambie kommune for 2014 I TELErVARK KOMMUNEREVISJON IKS Kontrollutvalget i Bambie kommune Hoyedkontor. Postlioks 2805, 3702 Skien Tl:35 917030 Fax:3591 7059 eposc post-tkrtekomrev.no wwwtekomrcvjio Ved Telemark kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer