2. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr BUDSJETT Herøy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune"

Transkript

1 2. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr BUDSJETT 2011 Herøy kommune

2 2

3 INNHOLD Rådmannens kommentar Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Herøy barnehage Herøy skole Kulturskolen i Herøy Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy NAV Herøy Herøy sykehjem Teknisk enhet Finansforvaltning Investering Forslag til endringer på postnivå

4 Rådmannens kommentar Det vedtatte budsjettet for 2011 er meget stramt. Enhetene måtte gjennom flere tilstramminger før vi klarte å få budsjettet i balanse. Allerede etter 1. tertial så vi at omsorgsenhetene kjempet for å holde seg innenfor vikar- og overtidsbudsjettene. Dette har videreutviklet seg slik at vi er kommet til at vi har uforsvarlig lav bemanning ved omsorgsboligene ved HOS. Vi må derfor midlertidig sette en ekstra stilling for å dekke opp dette. Dette krever en tilførsel på kr for å dekke utgiftene ut året. En hyggelig befolkningsutvikling skaper nå press på barnehagen slik at vi har måttet bemanne opp en hel ny avdeling. Dette ble tatt opp ved forrige revisjon. Lønnsbudsjettet må imidlertid justeres noe mer opp som følge av høyere faktiske utgifter. Videre var ikke utgiftene til KLP og arbeidsgiveravgift tatt med ved forrige regulering. Herøy barnehage må derfor tilføres midler til å dekke dette. Dette finansieres ved overføring av midler fra Administrasjonsenheten fellesutgifter personal. Teknisk enhet har pådratt seg ekstraordinære utgifter med hensyn til akutte vedlikeholdsoppdrag. Dette skyldes svært lave vedlikeholdsbudsjetter og stadig utsettelse av løpende vedlikehold. For å unngå total kollaps må tiltak gjennomføres nå i siste tertial. Enheten må tilføres kr for å få dette gjennomført. I tillegg må vi låne midler fra utsatte investeringer for å komme i mål med dette. Det som er mulig å utsette vurderes i forbindelse med investeringsbudsjettet for NAV Herøy klarer å avgi kr som følge av vakanser og utbetaling av midler i 2011 som skulle vært utbetalt i 2010 samt noe lavere aktivitet enn planlagt. De frigjorte midlene er et engangstilfelle. Jeg foreslår at disse midlene benyttes til å dekke de ekstraordinære utgiftene ved teknisk enhet. Herøy skole har ledige lønnsmidler på kr Dette skyldes vakanser og vanskeligheter med å skaffe vikarer. De ledige midlene benyttes til å dekke den midlertidige stillingen ved HOS. Tilskuddet til private barnehager må justeres opp for å komme i tråd med kommunestyrets vedtatte tilskudd. Vi finner foreløpig ingen annen dekning enn midler fra disposisjonsfondet. Hvis fylkesmannens vedtak skulle bli stående ved lag må budsjettet reguleres ytterligere opp. For 2012 og senere år må dette dekkes ved nedskjæringer på andre poster. Politiske styringsorganer har en overskridelse på kr Dette skyldes økte lønns- og pensjonsutgifter og reisekostnader. Dette forslås dekket over reserverte tilleggbevilgninger. Utgifter til skoleskyss har en betydelig overskridelse. Denne dekkes over reserverte tilleggsbevilgninger. Alle øvrige enheter er i balanse. Det oppleves krevende å finne nødvendig dekning på lang sikt. De varige konsekvensene av disse reguleringene vil beløpe seg til 2,0 2,5 mill kr. pr. år. 4

5 100 Folkevalgte styringsorgan Konklusjon Regnskapstall per viser at det ligger an til en overskridelse på årsbasis på cirka kr Rapportering på mål Tiltak Prosjekt Økt bosetting Benevnelse 1.1 Prosjektledelse Kontinuerlig prosess 1.2 Partnerskapsprosjektet Prosjektet er startet. Prosjektleder økt bosetting deltar i arbeidsgruppen som har hatt 2 møter. Leder av styringsgruppen for økt bosetting er representant i styringsgruppen for partnerskapsprosjektet. 2.1 Omdømmeprosjekt Resultater fra omdømmemåling foretatt av Oxford Research / Distriktsenteret skal være utgangspunkt for tiltak. Vi venter fortsatt på gjennomføring av omdømmemålingen. For øvrig er det satset mye på omdømmearbeid, dvs. markedsføring, synlighet i media, positive reportasjer, få fram det positive vi gjør til viktig nettverk regionalt, i fylke og departement. Inntrykket er at arbeidet har vært meget vellykket 2.2 Tiltak i grendene Brasøy grendeutvalg er tildelt kr som delfinansiering av varmepumpe på ungdomshuset Økningan grendeutvalg tildeles kr til positivitetshelg. Seløy/Staulen grendeutvalg er tildelt kr som delfinansiering av varmepumpe på ungdomshuset. Husvær grendeutvalg tildeles kr til gymutstyr. Øvrige tiltak i Husvær er klart definerte, kommunen ser på hva som kan realiseres gjennom andre program/tilskuddsordninger. Sandvær grendeutvalg er bedt om å utarbeide prioritering av tiltakene samt budsjett og sende dette inn i en ny søknad. Alle grendeutvalg er bedt om å komme med innspill for et langsiktig program i henhold til kommunestyrevedtaket i budsjettforhandlingen , med prioriterte tiltak og anslag over kostnader. 2.3 Prosjekt i skolen Økt bosetting deltok på Yrkesmessa. Elevene besøkte bedrifter i Herøy for å se på framtidige muligheter og kompetansebehov i Herøy. 2.4 Levere på forventning Prosjektet følger utviklingen av tiltakene under effektiv forvaltning 2.5 Inspirasjonshelg Planlegging er ikke påbegynt. Vurderes gjennomført i samband med Yrkesmesse

6 2.6 Kommunisere mulighetene Herøyfjerdingen blir aktivt og kontinuerlig brukt. Utviklingen av egen hjemmeside er ikke kommet lengre i perioden. 2.7 Feiring små framskritt Ikke planlagt i perioden. 2.9 Markedsføring Det her vært mange positive reportasjer om prosjektet og Herøy i lokale medier, regionale medier, fylkeskommunale medier og også nasjonalt på sidene til Kommunal- og regionaldepartementet og Distriktsenteret. Mye av dette som følge av en bevist strategi. Felles markedsføring er utført gjennom helsides annonser, Herøy - et hav av muligheter: Dette som et samarbeid med næringslivet Herøyfjerdingen Herøyfjerdingen er brukt mye for informasjon til kommunens innbyggere, og som springbrett for positive reportasjer i regionale medier. Herøyfjerdingen har vært et viktig virkemiddel for arbeidet med omdømmebygging. 3.1 Gründerkurs Ikke startet 3.2 Fond elev/ungdom/student 3.3 Tilrl. Kompetansearbeidspl. Fondets størrelse er kr Det er ikke søkt om midler fra fondet i perioden. Fondet er ikke tilstrekkelig markedsført / gjort kjent. Prosjektet følger utviklingen vedrørende planlegging av kontorfellesskap / næringshage ved Herøy marine næringspark. 3.4 Pendlingsmuligheter Kontinuerlig prosess. 4.1 Tilrettelegging bygging Det jobbes med og argumenteres for kommunalt kjøp av leiligheter og salg av eldre kommunalt eide boliger. 4.2 Markedsføre Brosjyre for regulerte tomter er utarbeidet. tomter/boliger 4.3 Prioritert. beh. Er prioritert. Men, avtaler må på plass. boligbygg. 4.4 Tilrettel. regulering Mange nye tomter er planlagt regulert. tomter 4.5 Kjøp/klargjøring Utredning pågår. tomter 4.6 Boligbyggerskole inkl Planlegging pågår. tomt 4.7 Etablerertilskudd 2 søknader om tilskudd mottatt. 4.8 Tilr. friluftsliv/turisme Deltatt i styremøter for prosjektet Ut i Øyan. Allmøte er holdt i Brasøy der handlingsplan for reiselivssatsning for sørøyene ble diskutert. 5.1 Kontor bosetting og inkl. Eget prosjekt for Integrering og inkludering av tilflyttere er utarbeidet med egen prosessplan. Det er søkt til NFK og KRD om 2.45 millioner kr. til gjennomføring av prosjektet i perioden 2011 til Vi har (30.august) fått muntlig tilsagn om til sammen kr 2,45 millioner (1,7 mill fra KRD og kr fra NFK) 5.2 Velkomstpakke Velkomstpakke bestående av Herøyskjorten og velkomstbrosjyre er utdelt til ca 60 tilflyttere. 6

7 5.3 Norskkurs Norskkurs for innbyggere uten rett og plikt til norskopplæring (arbeidsinnvandrere fra EØS) pågår som et prøveprosjekt. Det er 20 deltagere. 5.4 Integr. i skole og barnehage For rask integrering blir innflyttede elever blir umiddelbart tatt inn i skolen. Dette før flyttemeldinger/registrering er godkjent. Det er gitt tilbud om gratis ukentlige besøksdager / økter i barnehage for barn sammen med foreldre. 5.5 Innflytterdagen Gjennomført 25. mai. Tilstede i en fullsatt aula var innbyggere i Herøy kommune, representanter fra Nordland fylkeskommune og mange kommuner i Nordland. 5.6 Inkl. i lag, foreninger, Under planlegging. m.m. 5.7 Inkludering i nærmiljøet 5.8 Integrering i arbeidslivet 5.9 Gründerkurs - Under planlegging innvandrere 5.10 Boligbyggerkurs Under planlegging invdr Kommunikasjon - hva Under planlegging skjer 5.12 Møteplass Under planlegging 5.13 Karriereveiledning Under planlegging Fadderordning er startet. Det har så langt vært liten aktivitet. En utenlands familie / barn har fått lokal fadder. Under planlegging Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Folkevalgte styringsorgan 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Prosjekt økt bosetting 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SUM 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Økonomiske ressurser Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorgan Politisk virksomhet Prosjekt - Økt bosetting Herøy 150 år Kommune og stortingsvalg Eldrerådet Barne- og ungdomsrådet Funksjonshemmedes råd Reserverte tilleggsbevilg T o t a l t

8 Avvik 1000 Folkevalgte styringsorgan Godtgjørelsen til folkevalgte er endret i henhold til reglementet for godtgjørelser til Folkevalgte. Etterbetaling og endring har medført økte utgifter til godtgjørelse med kr ,-, og økte utgifter til KLP med ,-. Det ligger også an til en overskridelse på budsjettpostene andre utgifter til transport, her er alle midlene er oppbrukt pr Posten har behov for en styrking med kr Herøy kommune vedtok i f.skaps møte , sak 116/10 å tilby fri bolig til lensmannsbetjentstillingen, og kostnadene skulle innarbeides i budsjettrevisjon. Utgiftene i 2011 vil utgjøre ,- Rådmannens forslag til inndekning Rådmannen forslår at avviket på kr dekkes inn fra reserverte tilleggsbevilgninger. 8

9 110 Administrasjonsenheten Konklusjon Regnskapstallene pr viser at enheten har behov for å bli tilført kr Dette skyldes at skoleskyssutgifter er budsjettert med kr for lite, og at det kommunale tilskuddet til Solli barnehage er budsjettert med kr for lite. Rapportering på mål Mål Kommunedelplan Næring tiltak Forbedring av ferge- og hurtigbåttilbudet/oppfølging anbudsprosesser Realisere fastlandsforbindelse med tunnel Herøy-Alsten / oppfølging av forprosjekt Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Stamflyplass i Helgelandsregionen/Utvidelse av Stokka Oppgradere veger og bruer i Herøy Fjerning av flaskehalser for næringstransport på Herøy Bedre bredbåndsdekning gjennom fiberkabel Utvikle reiseliv med basis i kystkultur Bidra til kopling av risikovillig kapital og virkemiddelapparatet i konkrete prosjekter Påvirke arealplanarbeidet for best mulig tilrettelegging av næringsarealer Stimulere til interkommunalt samarbeid Nettverksbygging Utvikle geo-turisme Stimulere til lokalt eierskap innen næringslivet Status Prosessen pågår. Kommunen har gitt uttalelse til ruteforslag og anbudsunderlag. Prosjektet innarbeides i Transportplan Helgeland og er kommet på 2. plass i felles prioriteringer for Helgeland Regionråd og Sør-Helgeland regionråd. Saken følges videre i forhold til fylkets prioriteringer i NTP. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt Dette er Statens veivesen sitt ansvarsområde. Høsten 2010 inngikk Herøy kommune en avtale om prosjektsamarbeid for å bygge ut et fiberbasert nett i Herøy. Fylkeskommunen innvilget kr til byggetrinn 1. Utbyggingen av nettet er kommet godt i veg og de første abonnentene er knyttet opp. Dette er en kontinuerlig prosess i samarbeid med det lokale næringslivet. Dette er en kontinuerlig prosess i samarbeid med delt lokale næringslivet. Kontinuerlig prosess. Arealplanen for sentrale områder av Herøy er vedtatt. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Arbeidet er ikke startet. Kontinuerlig prosess. 9

10 Tilrettelegge for satsing på nye marine arter inne oppdrett og fiskeri i areal- og kystsoneplanen. Bidra til gjennomføring av fiskerinæringen Videreutvikle Herøy Marine Næringspark Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv Jobbe for statlige arbeidsplasser Tilrettelegge for forskningsarbeidsplasser i Herøy Kartlegging av ungdom/utdanning for etablering i Herøy Samarbeid med utdanningsinstitusjoner Få bygd flere boliger Sektorplan effektiv forvaltning tiltak Utarbeidelse av tjenestebeskrivelser Oppgradering av hjemmeside Gjennomføre brukerundersøkelser annet hvert år ved bruk av KSverktøy Sørge for tilbakemelding på henvendelser etter forvaltningsloven Innføre rutiner for brukerhenvendelser Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Tomta for kassefabrikken er klar og tatt i bruk. Det nye parkeringsanlegget for MH er klart. Vi avventer svar på finansieringssøknad for å få i gang kaibygging og få lagt ferdig steinsjeteen. Det er meldt behov for nye utvidelser av parken. Kontinuerlig prosess. Gjennom vårt deleierskap i RKK ytre Helgeland er kommunen en viktig aktør i tilretteleggingen av muligheter for kompetanseheving for det lokale næringslivet. Dette er også en av grunntankene ved etableringen av det regionale studiesenteret. Dette er en kontinuerlig prosess. Dette vil være et fokus ved videreutviklingen av Herøy Marine Næringspark. Arbeidet er ikke igangsatt. Herøy kommune samarbeider med en rekke utdanningsinstitusjoner både regionalt og nasjonalt gjennom kompetanseutviklingsprogram som vi gjennomfører i regi av RKK ytre Helgeland. Kommunen bygger ut gjennom det kommunale boligselskapet HerBo, og samarbeider og legger til rette for andre aktører. Dette vil bli gjennomført ved innføring av nytt system for kommunale nettsider i løpet av Herøy kommune har i samarbeid med de andre HALD-kommunene investert i et nytt system for kommunale nettsider som vil bli satt i drift i løpet av Barnehagene bruker dette verktøyet årlig og har gjennomført undersøkelse i 2008, 2009 og Kommunen skal gjennomføre følgende undersøkelser i 2011: Brukerundersøkelse i barnehagene Brukerundersøkelser i pleie og omsorg Brukerundersøkelse psykisk helse Kontinuerlig prosess. Arbeidet er gjennomført. 10

11 Tilby bruk av elektroniske skjema Bevisstgjøring av ansatte gjennom analyse av brukerundersøkelsen Informasjon og veiledning til brukerne Kvalitetssikring av innhold på kommunal hjemmeside. Utarbeide kompetanseutviklingsplan for den enkelte enhet Avsette midler til kompetanseheving Bruk av elektroniske skjema vil bli gjennomført i forbindelse innføring av ny løsning for kommunale nettsider. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Sektorplan for oppvekst og kultur tiltak Utarbeide og gjennomføre gode rutiner for samarbeid mellom kommune og kommunalt foreldreutvalg(kfu) Delta i regionalt samarbeid om Karriéresenteret Utarbeide en handlingsplan for kommunen og privat næringsliv når det gjelder rekruttering av lærlinger Etablere studiesenter i Herøy Utvide åpningstiden på biblioteket Herøy kommune har i samarbeid med de andre HALD-kommunene investert i et nytt system for kommunale nettsider som vil bli satt i drift i løpet av Ansvaret for kvalitetssikring og utvikling er lagt til stillingen som informasjonsarbeider. Under arbeid. Kompetanseheving skjer innenfor de til enhver tid vedtatt rammer. Kommuneadministrasjonen har faste drøftingsmøter 4 5 ganger i året der skole, KFU, Utdanningsforbundet og kommunenivået deltar. Herøy kommune har deltatt i dette regionale samarbeidet fra det ble innført som prøveprosjekt i I 2008 var prosjektperioden over og det ble utarbeidet en varig samarbeidsavtale om Karrieresenteret på ytre Helgeland. Dette har siden endret navn til Veiledningssenteret. Arbeidet er ikke påbegynt. Arbeidet er påbegynt. Det er ikke avsatt midler til en utvidelse av åpningstiden i Samlokalisere skole og bibliotek Det er blitt nedsatt en administrativ arbeidsgruppe som er i gang med arbeidet. Nytt bibliotek i tilknytning til skolen er under utredning, og sak vil bli fremmet i løpet av høsten Gjeninnføre tilbudet om folkebad Det er ikke satt av midler til dette i Lage kart over oppmerkede turstier i Det er ikke avsatt midler til tiltaket i Herøy og tilrettelegge for funksjonshemmede der det er mulig Kulturhus i Herøy Ny svømmehall Ny lokalisering av ungdomsklubben og et utvidet aktivitetstilbud Bedre skilting av lokale stednavn Dokumentasjon av lokal kulturarv Markedsføre Herøy som en levende kystkultur Planleggingsarbeidet er påbegynt. Arbeidet er ikke påbegynt. Planen er å flytte ungdomsklubben inn i lokaler hos Herøy skole i løpet av sommeren Arbeidet er startet. Arbeidet er ikke påbegynt. Dette er en kontinuerlig prosess. 11

12 Ny bru over Herøysundet Gang- og sykkelsti til Tenna og Fagervika Veilys Nedsatt fartsgrense ved Herøy sentralskole og opphøyde gangfelt/undergang Kompetanseplan for kommunalt ansatte Sektorplan for helse, sosial og omsorg tiltak Teleslynge på rådhuset og helsehuset Rusforebyggende tiltak blant ungdom i skole og på fritidsklubb Utrede frivillighetssentral/vaktmester Tiltaket avhanger av Statens veivesen. Tiltaket er innarbeidet i trafikksikkerhetsplanen. Videre arbeid avhenger av Statens veivesen. Arbeidet er påbegynt. Arbeidet er ikke igangsatt. Arbeidet er startet opp. Arbeidet er ikke påbegynt. Rusforebyggende tiltak gjennomføres i samarbeid med politiet. Arbeidet er ikke påbegynt. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Rådmannens kontor 3,60 3,00 3,00 3,00 3, Servicekontoret 7,20 6,00 6,00 6,40 6, Informasjon 0,40 1,00 1,00 1,00 1, EDB-kontor 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Administrasjonsbygget 0,76 0,46 0,46 0,46 0, Legeskyssbåten 4,00 6,00 6,00 6,00 6, Næringsadministrasjon 1,00 1,00 1,00 0,00 0, Idrettshall 0,50 0,50 0,50 0,30 0, Bibliotek 0,75 0,75 0,75 0,75 0, Barne- og ungdomstiltak 0,75 0,75 0,75 0,75 0 SUM 19,96 20,46 20,46 19,66 18,91 12

13 Økonomiske ressurser Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Ansvarsted Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1035 Interkommunale tjenester Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole Felles Barnehage felles Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Folkehelsearbeid Revisjon Næringsadministrasjon Næringsfond I Næringsarbeid Næringsfond II Idrettshall Bibliotek Kulturvern Andre kulturaktiviteter Barne- og ungdomstiltak Tilskudd trossamfunn T o t a l t Avvik 1035 Interkommunale tjenester Ansvarsområdet Interkommunale tjenester er nytt av året. Her vil kommunens økonomiske forpliktelser i regionale samarbeidstiltak bli samlet. Dessverre har det skjedd en glipp når nummeret på ansvarsstedet ble laget. Dette skulle vært Det er dessverre komplisert å endre dette når regnskapsåret er påbegynt, dette vil derfor bli rettet opp for budsjettåret I følge Leirfjord kommune vil barneverntjenesten gå i balanse. Utgifter til PPT ytre Helgeland og RKK ytre Helgeland er dessverre blitt regnskapsført på ansvar 1030 Grunnskole felles av gammel vane. Disse utgiftene på til sammen skal flyttes hit Informasjon Det ligger an til en stor overskridelse på kontorutgifter (trykkeutgifter Herøyfjerdingen). Det ser positivt ut på inntektssiden. Jeg velger derfor å ikke ta noen regulering på dette området nå. 13

14 1120 Diverse fellesutgifter I budsjettet for 2011 er det avsatt midler til lærling på administrasjonsenheten. Det har ikke blitt brukt ressurser på lærling i år. Reduseres med kr ,- Det ligger an til betydelige økninger på posten porto. Vi foreslår at budsjettet styrkes med kr Videre har det påløpt kr i honorar for forsikringsmegler som ikke er budsjettert. Totalt styrkes ansvarsstedet med kr Styrkingen gjennomføres ved overføring fra ansvarssted 1122 Fellesutgifter personal Grunnskole felles Utgiftene til skoleskyss vil bli rundt kr større enn budsjettert. Dette skyldes at Nordland fylkeskommune reduserte rabatten fra 2010 til 2011 med 5 %, fra 12 % til 7 %. Dette ble det ikke tatt høyde for i budsjettet. Reduksjonen i rabatt utgjør rundt kr Herøy kommune har fått ekstraordinære utgifter til skoleskyss på grunn av klagesak. Dette utgjør kr Teknisk enhet stiller med mannskap til å kjøre skolebuss. Når denne stillingen tas ut for å gjøre annet arbeid må det stilles vikar. Dette påfører kommunen en ekstrautgift rundt kr De resterende kr skyldes at det er flere elever som får skoleskyss enn budsjettert. Herøy kommune er feilaktig blitt belastet med kr til leirskole. Dette er en feilfaktura og vi vil kreve å få refundert. PPT og RKK har feilaktig blitt regnskapsført på dette ansvarsområdet. Disse utgiftene på til sammen kr skal overføres til ansvar 1035 Interkommunale tjenester. Totalt sett er det behov for å tilføre ansvarsområdet kr Barnehage felles Fra og med 2011 er tilskudd til private barnehager innarbeidet i rammetilskuddet til kommunen. Med bakgrunn i Rundskriv Nr. F-14/2010 fra Kunnskapsdepartementet har Herøy kommune beregnet tilskuddssatser for Solli barnehage for Det totale beregnede kommunale tilskuddet Solli barnehage er på kr for Denne beregningen kom så sent at den ikke ble med i budsjettreguleringen per 1. tertial. I budsjettet for 2011 er det budsjettert med kr Denne posten må derfor styrkes med kr Næringsfond I Nordland Fylkeskommune bevilget i 2011 kr til styrking av Næringsfondet. Før dette hadde næringsfond I en reserve på kr Det er overført kr til HALD IKS. Etter dette sitter vi med en beholdning på kr Næringsfond II Næringsfond II har pr et underskudd på kr Rådmannens forslag til inndekning Rådmannens forslår at avviket på kr på skoleskyss dekkes inn fra reserverte tilleggsbevilgninger. Avviket på kr til kommunalt tilskudd til privat barnehage foreslås dekket inn fra disposisjonsfondet. 14

15 240 Herøy barnehage Konklusjon Herøy barnehage har behov for å styrke driftsbudsjettet med kr Dette fordeler seg på til dekning av utgifter til lønn, KLP og arbeidsgiveravgift, det resterende er utgifter til økte matvareutgifter og til inventar og utstyr. På inntektssiden vil barnehagen få inn mer i foreldrebetaling enn budsjettert. Totalt sett har barnehagen behov for å bli tilført kr Kommentarer Barnehagen har i løpet av dette året vært igjennom mange utfordringer. Det har vært ustabilt for personalet på mange måter. Man har prøvd å holde hjulene i gang uten styrer siden i februar. Alle har gjort sitt beste for å dekke opp der det har vært behov, og har utført oppgaver som i utgangspunktet ikke er deres ansvar. For at driften skulle gå rundt, har det i denne perioden vært en del vikarbruk. Hvis man ser denne posten opp i mot refusjoner, er tallene ganske gode i denne perioden. Vi vet om kjente utfordringer når det gjelder sykefravær resten av året. Dette fører til et behov for å styrke vikarressursen. Vi får fortsatt refusjoner for langtidssykemelding, og vi gjør i dag strengere vurderinger i forhold til vikarbruk.. En annen utfordring vi har i forhold til vikarmidler, er ferieavvikling. Vi er en helårsbarnehage, og har derfor drift også i ferier. Vi ser tendensen til at barn tar ut stadig mindre ferie, og gjerne på andre deler av året. Dette kommer i konflikt med at personalet skal avvikle sin ferie. Vi klarer ikke å få driften til å gå rundt uten ferievikarer. Det vil være nødvendig å se om vikarbudsjettet må justeres opp for budsjett Vi har i dag 11 nasjonaliteter i Herøy barnehage. Dette er vi stolte av. Vi ønsker i denne forbindelse å fortsette arbeidet med språkstimulering og språkopplæring, og da også med spesielt fokus på tospråklige. Det vil være nødvendig med kompetanseheving i personalgruppa på dette området. Vi ønsker å gjøre en god jobb i integreringsarbeidet, og da trenger vi mer kunnskap! Per i dag har vi bestilt kurs på dette gjennom RKK, fordi disse i hovedsak er billige. Enhetsleder i barnehagen er nytilsatt, og trenger kompetanse på mange ulike områder, og med en kurspris på opptil kr.2.500, vil kanskje dette i en periode gå på bekostning av økt kompetanse i personalet. Per i dag er posten for kurs på ca Som nevnt over har vi per i dag fått inn søknader til vår barnehage langt inn i Dette gjør at vi i april har fylt opp barnehagen i forhold til de ressurser vi har. Dette blir viktig å gjøre kjent, hvis man ønsker å gi tilbud om barnehageplass til de som nå vil søke. Vi er godt i gang med en gjennomgang av barnehagens vedtekter, og vi ønsker en del endringer i denne. Et av punktene som får store konsekvenser for oss, både økonomiske og pedagogiske, er opptakssystemet vi har. Per i dag får foreldre plass til sitt barn uansett når de søker. Foreldre søker inn barnet fra den datoen de har behov, og trenger ikke å forholde seg til et hovedopptak. Konsekvensene for oss i år er som følger; vi holder av plasser til barn i til sammen 56 måneder. Noen ønsker plass fra 1.september, 1. november, 1 april osv. Dette utgjør for oss ca i tapt foreldrebetaling. Videre er det meget uforutsigbart for barnegruppene. Man er nødt til å sende barn over til andre avdelinger for å frigjør plass til 15

16 barn som kommer inn i løpet av året. Dette må gjøres på grunnlag av pedagogressurs per antall barn, Som sagt tidligere har vi per i dag full dekning fra 1.april neste år. Hvis man i dag får inn en søknad, der barnet etter lov har krav på plass, vil vi bli nødt til å gå med overbelegg. Vi ønsker ett opptak i året, til barnehagestart 15.august. 15. august er satt for å få de aller fleste i personalgruppa tilbake fra ferie. Vi er avhengig av de faste voksne for å gi barna en trygg og god start! De som ved dette hovedopptaket ikke får plass, blir satt på venteliste, og blir fortløpende tatt inn ved ledig kapasitet. Ved ett opptak vil man lettere kunne si noe om den reelle søkermassen, spesielt med tanke på de barna som har krav på plass. Rapportering på mål Mål Status Sektorplan for oppvekst og kultur tiltak 2011 Språkstimulering i barnehagen Tilpasse åpningstiden i barnehagen etter brukernes behov Etablere rutiner for samarbeid mellom foreldre og barnehage/kommune Tilrettelegge for lærlinger i skole, barnehage og SFO Legge til rette for større medvirkning for barn og foresatte i utarbeiding av planer i barnehage og skole Utarbeide en veileder for gjennomføring av foreldremøter Sektorplan for helse, sosial og omsorg tiltak 2011 Oppmuntre skoleklasser, barnehager og ulike lag og foreninger til å besøke Herøy omsorgssenter Vi viderefører prosjekt, samt øker fokus på tospråklige. Herøy barnehage har i dag en åpningstid på 9 timer og 45 minutter per dag, ut fra behov meldt fra næringslivet. Ut fra spørreundersøkelser er foreldrene fornøyd med denne åpningstiden. Vi gjør per i dag mye i forhold til samarbeid med foreldre. Det blir en jobb fremover å sette dette i system. På grunn av mangel på tilgang til lærlinger har ikke Herøy barnehage læringer for øyeblikket. Vi har en person i språkpraksis to dager i uka, og skal ha student fra HiNe i løpet av høsten. Vi vil på foreldremøtet nå i høst ha en idemyldring der foreldre kan komme med ønsker om innhold og aktiviteter i barnehagen. Dette er en start på arbeidet med brukermedvirkning. Vi ønsker en annen form på foreldremøtene for å motivere til bedre oppmøte. I første omgang vil vi dokumentere vårt arbeid med bilder, samt ha diskusjonsgrupper der foreldre får mulighet til å komme med innspill på tema/aktiviteter. Arbeidet med veileder vil vi gå i gang med etter hvert. Målet er tatt til etterretning, og vil bli innarbeidet i årsplan for barnehagen. 16

17 Sektorplan for en effektiv forvaltning tiltak 2011 Ta i bruk KS sitt verktøy (bedrekommune.no) Tilbakemeldinger skal skje innen tidsfrist definert i forvaltningsloven Tilby bruk av elektroniske skjema? Bevisstgjøring av ansatte gjennom analyse av brukerundersøkelsen Informasjon og veiledning til brukerne Kvalitetssikring av innhold på kommunale hjemmesider Barnehagen har siden 2009 gjennomført spørreundersøkelsen tre ganger. Resultatene fra dette blir gjort kjent i tilstandsrapport for barnehagen som presenteres kommunestyret. Barnehagen tilstreber så langt det er mulig å følge alle lover, forskrifter og regler. Resultatet fra brukerundersøkelsen er tema på personalmøte i barnehagen, og skal være en del av grunnlaget for barnehagens virksomhetsbaserte vurdering. Barnehagen gjennomfører lovpålagte foreldresamtaler og foreldremøter. I tillegg er den daglige kontakten mellom barnehage og foreldre et fokusområde. Det vil bli innført rutiner for dette ved iverksetting av nye kommunale nettsider. Kommentar til rapportering av mål: På grunn av fravær av styrer halve året, og omorganisering er det en del områder i Herøy barnehage man ikke hatt kapasitet til å gå i gang med. Vi har satt i gang mange gode diskusjoner og vil dette året være i stand til å jobbe mer målrettet. Brukermedvirkning er noe vi vil jobbe med, samt videreføre språkopplæring, med fokus på tospråklige. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Barnehage 12,50 12,65 12,20 12,75 14,50 SUM 12,50 12,65 12,20 12,75 14,50 Økonomiske ressurser Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Grp.ansvar Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 240 HERØY BARNEHAGE T o t a l t Avvik Post Lønn i faste stillinger Hvis vi viderefører kjente lønnsutgifter ut året vil lønnsposten gå ut med et underskudd på kr På grunn av nye vurderinger av behov for spesialpedagogiske tiltak i barnehagen, er det behov for å styrke assistentressursen med 20 % stilling ut året. Dette vil gi en ekstra utgift på kr Totalt er det behov for å styrke lønnsposten i barnehagen med kr

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

Økonomiplan. Vedtatt av kommunestyret den 17.12.13 i sak 20/13. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Vedtatt av kommunestyret den 17.12.13 i sak 20/13. Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2014 2017 og Budsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret den 17.12.13 i sak 20/13 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 INNHOLD VEDTAK... 7 GENERELL DEL... 13 Innledning... 13 Befolkningsendring...

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

';.;1.:". I. Årsmelding 2012 Dønna kommune

';.;1.:. I. Årsmelding 2012 Dønna kommune ';.;1.:". I Årsmelding 2012 Dønna kommune INNHOLDSFORTEGNELSE. Rådmannens kommentarer Side 3. økonomiske nøkkeltall Side 4. Organisasjonskart Side 7. Folkevalgte styringsorganer Side 8. Rådmannens stab

Detaljer

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE

TERTIALRAPPORT. PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE TERTIALRAPPORT PR. 1. mai 2010 ROLLAG KOMMUNE INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet:... 3 Fellestjenesten... 6 Helse... 8 Pleie og omsorg... 9 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 12 Skole... 17 Veggli

Detaljer

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 53/13 PS 54/13 PS 55/13 PS 56/13 PS 57/13 4b Nore og Uvdal kommune N um E DAL mddelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 53-59 Utvalg: Formannskap Møtested: Brøstrud gård og pensjonat, Uvdal Dato: 07.10.2013 Tidspunkt: 13:30 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Årsmelding 2014

LEIRFJORD KOMMUNE. Årsmelding 2014 LEIRFJORD KOMMUNE Årsmelding 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR....3 INNLEDNING. 4 POLITISKE ORGAN...4 INTERKOMMUNALT SAMARBEID..5 SENTRALADMINISTRASJONEN...6 ØKONOMI...8 OPPVEKST

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune

Årsmelding 2011 Alstahaug kommune INNHOLD Administrasjonssjefens kommentarer....2 Folkemengde..4 Regnskap.. 5 Sektorregnskap.15 Sentrale styringsorganer og kultur...17 Oppvekst- og undervisning..25 Helse- og velferd... 47 Plan- og utvikling

Detaljer

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06

Verdal kommune. Økonomirapportering 2.tertial 2013. Verdal 09.10.13 11.01.06 Verdal kommune Økonomirapportering 2.tertial 2013 Verdal 09.10.13 11.01.06 Innhold: 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2 SITUASJONEN PÅ KOMMUNEDELPLANOMRÅDENE... 4 2.1 Oppvekst... 4 2.2 Helse, omsorg og velferd....

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

Sakliste/møteinnkalling

Sakliste/møteinnkalling Side 1 av 34 Sakliste/møteinnkalling Vår dato Vår referanse 21.05.2013 13/763-2 Vår saksbehandler: Deres dato Deres referanse Lærling Monica Stølhaug, tlf. 72417600 DRIFTSUTVALGET Til Sakliste til orientering:

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2014-2017 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune - Økonomiplan 2014 2017. 2014 Kommunestyrets vedtak Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013... 8 Folketall...

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2012 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2012 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL STATUSRAORT 2015 R. 1. TERTIAL Rådmannen 13.mai 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING... 2 Vedtatt budsjett vs årsprognose... 2 Sammendrag... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune

2. tertialrapport august 2013 Nedre Eiker kommune NEDRE EIKER KOMMUNE Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg L.nr.: 24901/ Arkivnr.: 150/&14 Saksnr.: 2008/1898 Utvalgssak 2. tertialrapport august Nedre Eiker kommune Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens forslag Dato: 27.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens utkast Dato: 15.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer