2. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr BUDSJETT Herøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune"

Transkript

1 2. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr BUDSJETT 2011 Herøy kommune

2 2

3 INNHOLD Rådmannens kommentar Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Herøy barnehage Herøy skole Kulturskolen i Herøy Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy NAV Herøy Herøy sykehjem Teknisk enhet Finansforvaltning Investering Forslag til endringer på postnivå

4 Rådmannens kommentar Det vedtatte budsjettet for 2011 er meget stramt. Enhetene måtte gjennom flere tilstramminger før vi klarte å få budsjettet i balanse. Allerede etter 1. tertial så vi at omsorgsenhetene kjempet for å holde seg innenfor vikar- og overtidsbudsjettene. Dette har videreutviklet seg slik at vi er kommet til at vi har uforsvarlig lav bemanning ved omsorgsboligene ved HOS. Vi må derfor midlertidig sette en ekstra stilling for å dekke opp dette. Dette krever en tilførsel på kr for å dekke utgiftene ut året. En hyggelig befolkningsutvikling skaper nå press på barnehagen slik at vi har måttet bemanne opp en hel ny avdeling. Dette ble tatt opp ved forrige revisjon. Lønnsbudsjettet må imidlertid justeres noe mer opp som følge av høyere faktiske utgifter. Videre var ikke utgiftene til KLP og arbeidsgiveravgift tatt med ved forrige regulering. Herøy barnehage må derfor tilføres midler til å dekke dette. Dette finansieres ved overføring av midler fra Administrasjonsenheten fellesutgifter personal. Teknisk enhet har pådratt seg ekstraordinære utgifter med hensyn til akutte vedlikeholdsoppdrag. Dette skyldes svært lave vedlikeholdsbudsjetter og stadig utsettelse av løpende vedlikehold. For å unngå total kollaps må tiltak gjennomføres nå i siste tertial. Enheten må tilføres kr for å få dette gjennomført. I tillegg må vi låne midler fra utsatte investeringer for å komme i mål med dette. Det som er mulig å utsette vurderes i forbindelse med investeringsbudsjettet for NAV Herøy klarer å avgi kr som følge av vakanser og utbetaling av midler i 2011 som skulle vært utbetalt i 2010 samt noe lavere aktivitet enn planlagt. De frigjorte midlene er et engangstilfelle. Jeg foreslår at disse midlene benyttes til å dekke de ekstraordinære utgiftene ved teknisk enhet. Herøy skole har ledige lønnsmidler på kr Dette skyldes vakanser og vanskeligheter med å skaffe vikarer. De ledige midlene benyttes til å dekke den midlertidige stillingen ved HOS. Tilskuddet til private barnehager må justeres opp for å komme i tråd med kommunestyrets vedtatte tilskudd. Vi finner foreløpig ingen annen dekning enn midler fra disposisjonsfondet. Hvis fylkesmannens vedtak skulle bli stående ved lag må budsjettet reguleres ytterligere opp. For 2012 og senere år må dette dekkes ved nedskjæringer på andre poster. Politiske styringsorganer har en overskridelse på kr Dette skyldes økte lønns- og pensjonsutgifter og reisekostnader. Dette forslås dekket over reserverte tilleggbevilgninger. Utgifter til skoleskyss har en betydelig overskridelse. Denne dekkes over reserverte tilleggsbevilgninger. Alle øvrige enheter er i balanse. Det oppleves krevende å finne nødvendig dekning på lang sikt. De varige konsekvensene av disse reguleringene vil beløpe seg til 2,0 2,5 mill kr. pr. år. 4

5 100 Folkevalgte styringsorgan Konklusjon Regnskapstall per viser at det ligger an til en overskridelse på årsbasis på cirka kr Rapportering på mål Tiltak Prosjekt Økt bosetting Benevnelse 1.1 Prosjektledelse Kontinuerlig prosess 1.2 Partnerskapsprosjektet Prosjektet er startet. Prosjektleder økt bosetting deltar i arbeidsgruppen som har hatt 2 møter. Leder av styringsgruppen for økt bosetting er representant i styringsgruppen for partnerskapsprosjektet. 2.1 Omdømmeprosjekt Resultater fra omdømmemåling foretatt av Oxford Research / Distriktsenteret skal være utgangspunkt for tiltak. Vi venter fortsatt på gjennomføring av omdømmemålingen. For øvrig er det satset mye på omdømmearbeid, dvs. markedsføring, synlighet i media, positive reportasjer, få fram det positive vi gjør til viktig nettverk regionalt, i fylke og departement. Inntrykket er at arbeidet har vært meget vellykket 2.2 Tiltak i grendene Brasøy grendeutvalg er tildelt kr som delfinansiering av varmepumpe på ungdomshuset Økningan grendeutvalg tildeles kr til positivitetshelg. Seløy/Staulen grendeutvalg er tildelt kr som delfinansiering av varmepumpe på ungdomshuset. Husvær grendeutvalg tildeles kr til gymutstyr. Øvrige tiltak i Husvær er klart definerte, kommunen ser på hva som kan realiseres gjennom andre program/tilskuddsordninger. Sandvær grendeutvalg er bedt om å utarbeide prioritering av tiltakene samt budsjett og sende dette inn i en ny søknad. Alle grendeutvalg er bedt om å komme med innspill for et langsiktig program i henhold til kommunestyrevedtaket i budsjettforhandlingen , med prioriterte tiltak og anslag over kostnader. 2.3 Prosjekt i skolen Økt bosetting deltok på Yrkesmessa. Elevene besøkte bedrifter i Herøy for å se på framtidige muligheter og kompetansebehov i Herøy. 2.4 Levere på forventning Prosjektet følger utviklingen av tiltakene under effektiv forvaltning 2.5 Inspirasjonshelg Planlegging er ikke påbegynt. Vurderes gjennomført i samband med Yrkesmesse

6 2.6 Kommunisere mulighetene Herøyfjerdingen blir aktivt og kontinuerlig brukt. Utviklingen av egen hjemmeside er ikke kommet lengre i perioden. 2.7 Feiring små framskritt Ikke planlagt i perioden. 2.9 Markedsføring Det her vært mange positive reportasjer om prosjektet og Herøy i lokale medier, regionale medier, fylkeskommunale medier og også nasjonalt på sidene til Kommunal- og regionaldepartementet og Distriktsenteret. Mye av dette som følge av en bevist strategi. Felles markedsføring er utført gjennom helsides annonser, Herøy - et hav av muligheter: Dette som et samarbeid med næringslivet Herøyfjerdingen Herøyfjerdingen er brukt mye for informasjon til kommunens innbyggere, og som springbrett for positive reportasjer i regionale medier. Herøyfjerdingen har vært et viktig virkemiddel for arbeidet med omdømmebygging. 3.1 Gründerkurs Ikke startet 3.2 Fond elev/ungdom/student 3.3 Tilrl. Kompetansearbeidspl. Fondets størrelse er kr Det er ikke søkt om midler fra fondet i perioden. Fondet er ikke tilstrekkelig markedsført / gjort kjent. Prosjektet følger utviklingen vedrørende planlegging av kontorfellesskap / næringshage ved Herøy marine næringspark. 3.4 Pendlingsmuligheter Kontinuerlig prosess. 4.1 Tilrettelegging bygging Det jobbes med og argumenteres for kommunalt kjøp av leiligheter og salg av eldre kommunalt eide boliger. 4.2 Markedsføre Brosjyre for regulerte tomter er utarbeidet. tomter/boliger 4.3 Prioritert. beh. Er prioritert. Men, avtaler må på plass. boligbygg. 4.4 Tilrettel. regulering Mange nye tomter er planlagt regulert. tomter 4.5 Kjøp/klargjøring Utredning pågår. tomter 4.6 Boligbyggerskole inkl Planlegging pågår. tomt 4.7 Etablerertilskudd 2 søknader om tilskudd mottatt. 4.8 Tilr. friluftsliv/turisme Deltatt i styremøter for prosjektet Ut i Øyan. Allmøte er holdt i Brasøy der handlingsplan for reiselivssatsning for sørøyene ble diskutert. 5.1 Kontor bosetting og inkl. Eget prosjekt for Integrering og inkludering av tilflyttere er utarbeidet med egen prosessplan. Det er søkt til NFK og KRD om 2.45 millioner kr. til gjennomføring av prosjektet i perioden 2011 til Vi har (30.august) fått muntlig tilsagn om til sammen kr 2,45 millioner (1,7 mill fra KRD og kr fra NFK) 5.2 Velkomstpakke Velkomstpakke bestående av Herøyskjorten og velkomstbrosjyre er utdelt til ca 60 tilflyttere. 6

7 5.3 Norskkurs Norskkurs for innbyggere uten rett og plikt til norskopplæring (arbeidsinnvandrere fra EØS) pågår som et prøveprosjekt. Det er 20 deltagere. 5.4 Integr. i skole og barnehage For rask integrering blir innflyttede elever blir umiddelbart tatt inn i skolen. Dette før flyttemeldinger/registrering er godkjent. Det er gitt tilbud om gratis ukentlige besøksdager / økter i barnehage for barn sammen med foreldre. 5.5 Innflytterdagen Gjennomført 25. mai. Tilstede i en fullsatt aula var innbyggere i Herøy kommune, representanter fra Nordland fylkeskommune og mange kommuner i Nordland. 5.6 Inkl. i lag, foreninger, Under planlegging. m.m. 5.7 Inkludering i nærmiljøet 5.8 Integrering i arbeidslivet 5.9 Gründerkurs - Under planlegging innvandrere 5.10 Boligbyggerkurs Under planlegging invdr Kommunikasjon - hva Under planlegging skjer 5.12 Møteplass Under planlegging 5.13 Karriereveiledning Under planlegging Fadderordning er startet. Det har så langt vært liten aktivitet. En utenlands familie / barn har fått lokal fadder. Under planlegging Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Folkevalgte styringsorgan 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Prosjekt økt bosetting 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SUM 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Økonomiske ressurser Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorgan Politisk virksomhet Prosjekt - Økt bosetting Herøy 150 år Kommune og stortingsvalg Eldrerådet Barne- og ungdomsrådet Funksjonshemmedes råd Reserverte tilleggsbevilg T o t a l t

8 Avvik 1000 Folkevalgte styringsorgan Godtgjørelsen til folkevalgte er endret i henhold til reglementet for godtgjørelser til Folkevalgte. Etterbetaling og endring har medført økte utgifter til godtgjørelse med kr ,-, og økte utgifter til KLP med ,-. Det ligger også an til en overskridelse på budsjettpostene andre utgifter til transport, her er alle midlene er oppbrukt pr Posten har behov for en styrking med kr Herøy kommune vedtok i f.skaps møte , sak 116/10 å tilby fri bolig til lensmannsbetjentstillingen, og kostnadene skulle innarbeides i budsjettrevisjon. Utgiftene i 2011 vil utgjøre ,- Rådmannens forslag til inndekning Rådmannen forslår at avviket på kr dekkes inn fra reserverte tilleggsbevilgninger. 8

9 110 Administrasjonsenheten Konklusjon Regnskapstallene pr viser at enheten har behov for å bli tilført kr Dette skyldes at skoleskyssutgifter er budsjettert med kr for lite, og at det kommunale tilskuddet til Solli barnehage er budsjettert med kr for lite. Rapportering på mål Mål Kommunedelplan Næring tiltak Forbedring av ferge- og hurtigbåttilbudet/oppfølging anbudsprosesser Realisere fastlandsforbindelse med tunnel Herøy-Alsten / oppfølging av forprosjekt Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Stamflyplass i Helgelandsregionen/Utvidelse av Stokka Oppgradere veger og bruer i Herøy Fjerning av flaskehalser for næringstransport på Herøy Bedre bredbåndsdekning gjennom fiberkabel Utvikle reiseliv med basis i kystkultur Bidra til kopling av risikovillig kapital og virkemiddelapparatet i konkrete prosjekter Påvirke arealplanarbeidet for best mulig tilrettelegging av næringsarealer Stimulere til interkommunalt samarbeid Nettverksbygging Utvikle geo-turisme Stimulere til lokalt eierskap innen næringslivet Status Prosessen pågår. Kommunen har gitt uttalelse til ruteforslag og anbudsunderlag. Prosjektet innarbeides i Transportplan Helgeland og er kommet på 2. plass i felles prioriteringer for Helgeland Regionråd og Sør-Helgeland regionråd. Saken følges videre i forhold til fylkets prioriteringer i NTP. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt. Prosessen er startet og følges opp politisk og administrativt Dette er Statens veivesen sitt ansvarsområde. Høsten 2010 inngikk Herøy kommune en avtale om prosjektsamarbeid for å bygge ut et fiberbasert nett i Herøy. Fylkeskommunen innvilget kr til byggetrinn 1. Utbyggingen av nettet er kommet godt i veg og de første abonnentene er knyttet opp. Dette er en kontinuerlig prosess i samarbeid med det lokale næringslivet. Dette er en kontinuerlig prosess i samarbeid med delt lokale næringslivet. Kontinuerlig prosess. Arealplanen for sentrale områder av Herøy er vedtatt. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Arbeidet er ikke startet. Kontinuerlig prosess. 9

10 Tilrettelegge for satsing på nye marine arter inne oppdrett og fiskeri i areal- og kystsoneplanen. Bidra til gjennomføring av fiskerinæringen Videreutvikle Herøy Marine Næringspark Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv Jobbe for statlige arbeidsplasser Tilrettelegge for forskningsarbeidsplasser i Herøy Kartlegging av ungdom/utdanning for etablering i Herøy Samarbeid med utdanningsinstitusjoner Få bygd flere boliger Sektorplan effektiv forvaltning tiltak Utarbeidelse av tjenestebeskrivelser Oppgradering av hjemmeside Gjennomføre brukerundersøkelser annet hvert år ved bruk av KSverktøy Sørge for tilbakemelding på henvendelser etter forvaltningsloven Innføre rutiner for brukerhenvendelser Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Tomta for kassefabrikken er klar og tatt i bruk. Det nye parkeringsanlegget for MH er klart. Vi avventer svar på finansieringssøknad for å få i gang kaibygging og få lagt ferdig steinsjeteen. Det er meldt behov for nye utvidelser av parken. Kontinuerlig prosess. Gjennom vårt deleierskap i RKK ytre Helgeland er kommunen en viktig aktør i tilretteleggingen av muligheter for kompetanseheving for det lokale næringslivet. Dette er også en av grunntankene ved etableringen av det regionale studiesenteret. Dette er en kontinuerlig prosess. Dette vil være et fokus ved videreutviklingen av Herøy Marine Næringspark. Arbeidet er ikke igangsatt. Herøy kommune samarbeider med en rekke utdanningsinstitusjoner både regionalt og nasjonalt gjennom kompetanseutviklingsprogram som vi gjennomfører i regi av RKK ytre Helgeland. Kommunen bygger ut gjennom det kommunale boligselskapet HerBo, og samarbeider og legger til rette for andre aktører. Dette vil bli gjennomført ved innføring av nytt system for kommunale nettsider i løpet av Herøy kommune har i samarbeid med de andre HALD-kommunene investert i et nytt system for kommunale nettsider som vil bli satt i drift i løpet av Barnehagene bruker dette verktøyet årlig og har gjennomført undersøkelse i 2008, 2009 og Kommunen skal gjennomføre følgende undersøkelser i 2011: Brukerundersøkelse i barnehagene Brukerundersøkelser i pleie og omsorg Brukerundersøkelse psykisk helse Kontinuerlig prosess. Arbeidet er gjennomført. 10

11 Tilby bruk av elektroniske skjema Bevisstgjøring av ansatte gjennom analyse av brukerundersøkelsen Informasjon og veiledning til brukerne Kvalitetssikring av innhold på kommunal hjemmeside. Utarbeide kompetanseutviklingsplan for den enkelte enhet Avsette midler til kompetanseheving Bruk av elektroniske skjema vil bli gjennomført i forbindelse innføring av ny løsning for kommunale nettsider. Kontinuerlig prosess. Kontinuerlig prosess. Sektorplan for oppvekst og kultur tiltak Utarbeide og gjennomføre gode rutiner for samarbeid mellom kommune og kommunalt foreldreutvalg(kfu) Delta i regionalt samarbeid om Karriéresenteret Utarbeide en handlingsplan for kommunen og privat næringsliv når det gjelder rekruttering av lærlinger Etablere studiesenter i Herøy Utvide åpningstiden på biblioteket Herøy kommune har i samarbeid med de andre HALD-kommunene investert i et nytt system for kommunale nettsider som vil bli satt i drift i løpet av Ansvaret for kvalitetssikring og utvikling er lagt til stillingen som informasjonsarbeider. Under arbeid. Kompetanseheving skjer innenfor de til enhver tid vedtatt rammer. Kommuneadministrasjonen har faste drøftingsmøter 4 5 ganger i året der skole, KFU, Utdanningsforbundet og kommunenivået deltar. Herøy kommune har deltatt i dette regionale samarbeidet fra det ble innført som prøveprosjekt i I 2008 var prosjektperioden over og det ble utarbeidet en varig samarbeidsavtale om Karrieresenteret på ytre Helgeland. Dette har siden endret navn til Veiledningssenteret. Arbeidet er ikke påbegynt. Arbeidet er påbegynt. Det er ikke avsatt midler til en utvidelse av åpningstiden i Samlokalisere skole og bibliotek Det er blitt nedsatt en administrativ arbeidsgruppe som er i gang med arbeidet. Nytt bibliotek i tilknytning til skolen er under utredning, og sak vil bli fremmet i løpet av høsten Gjeninnføre tilbudet om folkebad Det er ikke satt av midler til dette i Lage kart over oppmerkede turstier i Det er ikke avsatt midler til tiltaket i Herøy og tilrettelegge for funksjonshemmede der det er mulig Kulturhus i Herøy Ny svømmehall Ny lokalisering av ungdomsklubben og et utvidet aktivitetstilbud Bedre skilting av lokale stednavn Dokumentasjon av lokal kulturarv Markedsføre Herøy som en levende kystkultur Planleggingsarbeidet er påbegynt. Arbeidet er ikke påbegynt. Planen er å flytte ungdomsklubben inn i lokaler hos Herøy skole i løpet av sommeren Arbeidet er startet. Arbeidet er ikke påbegynt. Dette er en kontinuerlig prosess. 11

12 Ny bru over Herøysundet Gang- og sykkelsti til Tenna og Fagervika Veilys Nedsatt fartsgrense ved Herøy sentralskole og opphøyde gangfelt/undergang Kompetanseplan for kommunalt ansatte Sektorplan for helse, sosial og omsorg tiltak Teleslynge på rådhuset og helsehuset Rusforebyggende tiltak blant ungdom i skole og på fritidsklubb Utrede frivillighetssentral/vaktmester Tiltaket avhanger av Statens veivesen. Tiltaket er innarbeidet i trafikksikkerhetsplanen. Videre arbeid avhenger av Statens veivesen. Arbeidet er påbegynt. Arbeidet er ikke igangsatt. Arbeidet er startet opp. Arbeidet er ikke påbegynt. Rusforebyggende tiltak gjennomføres i samarbeid med politiet. Arbeidet er ikke påbegynt. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Rådmannens kontor 3,60 3,00 3,00 3,00 3, Servicekontoret 7,20 6,00 6,00 6,40 6, Informasjon 0,40 1,00 1,00 1,00 1, EDB-kontor 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Administrasjonsbygget 0,76 0,46 0,46 0,46 0, Legeskyssbåten 4,00 6,00 6,00 6,00 6, Næringsadministrasjon 1,00 1,00 1,00 0,00 0, Idrettshall 0,50 0,50 0,50 0,30 0, Bibliotek 0,75 0,75 0,75 0,75 0, Barne- og ungdomstiltak 0,75 0,75 0,75 0,75 0 SUM 19,96 20,46 20,46 19,66 18,91 12

13 Økonomiske ressurser Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Ansvarsted Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1035 Interkommunale tjenester Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole Felles Barnehage felles Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Folkehelsearbeid Revisjon Næringsadministrasjon Næringsfond I Næringsarbeid Næringsfond II Idrettshall Bibliotek Kulturvern Andre kulturaktiviteter Barne- og ungdomstiltak Tilskudd trossamfunn T o t a l t Avvik 1035 Interkommunale tjenester Ansvarsområdet Interkommunale tjenester er nytt av året. Her vil kommunens økonomiske forpliktelser i regionale samarbeidstiltak bli samlet. Dessverre har det skjedd en glipp når nummeret på ansvarsstedet ble laget. Dette skulle vært Det er dessverre komplisert å endre dette når regnskapsåret er påbegynt, dette vil derfor bli rettet opp for budsjettåret I følge Leirfjord kommune vil barneverntjenesten gå i balanse. Utgifter til PPT ytre Helgeland og RKK ytre Helgeland er dessverre blitt regnskapsført på ansvar 1030 Grunnskole felles av gammel vane. Disse utgiftene på til sammen skal flyttes hit Informasjon Det ligger an til en stor overskridelse på kontorutgifter (trykkeutgifter Herøyfjerdingen). Det ser positivt ut på inntektssiden. Jeg velger derfor å ikke ta noen regulering på dette området nå. 13

14 1120 Diverse fellesutgifter I budsjettet for 2011 er det avsatt midler til lærling på administrasjonsenheten. Det har ikke blitt brukt ressurser på lærling i år. Reduseres med kr ,- Det ligger an til betydelige økninger på posten porto. Vi foreslår at budsjettet styrkes med kr Videre har det påløpt kr i honorar for forsikringsmegler som ikke er budsjettert. Totalt styrkes ansvarsstedet med kr Styrkingen gjennomføres ved overføring fra ansvarssted 1122 Fellesutgifter personal Grunnskole felles Utgiftene til skoleskyss vil bli rundt kr større enn budsjettert. Dette skyldes at Nordland fylkeskommune reduserte rabatten fra 2010 til 2011 med 5 %, fra 12 % til 7 %. Dette ble det ikke tatt høyde for i budsjettet. Reduksjonen i rabatt utgjør rundt kr Herøy kommune har fått ekstraordinære utgifter til skoleskyss på grunn av klagesak. Dette utgjør kr Teknisk enhet stiller med mannskap til å kjøre skolebuss. Når denne stillingen tas ut for å gjøre annet arbeid må det stilles vikar. Dette påfører kommunen en ekstrautgift rundt kr De resterende kr skyldes at det er flere elever som får skoleskyss enn budsjettert. Herøy kommune er feilaktig blitt belastet med kr til leirskole. Dette er en feilfaktura og vi vil kreve å få refundert. PPT og RKK har feilaktig blitt regnskapsført på dette ansvarsområdet. Disse utgiftene på til sammen kr skal overføres til ansvar 1035 Interkommunale tjenester. Totalt sett er det behov for å tilføre ansvarsområdet kr Barnehage felles Fra og med 2011 er tilskudd til private barnehager innarbeidet i rammetilskuddet til kommunen. Med bakgrunn i Rundskriv Nr. F-14/2010 fra Kunnskapsdepartementet har Herøy kommune beregnet tilskuddssatser for Solli barnehage for Det totale beregnede kommunale tilskuddet Solli barnehage er på kr for Denne beregningen kom så sent at den ikke ble med i budsjettreguleringen per 1. tertial. I budsjettet for 2011 er det budsjettert med kr Denne posten må derfor styrkes med kr Næringsfond I Nordland Fylkeskommune bevilget i 2011 kr til styrking av Næringsfondet. Før dette hadde næringsfond I en reserve på kr Det er overført kr til HALD IKS. Etter dette sitter vi med en beholdning på kr Næringsfond II Næringsfond II har pr et underskudd på kr Rådmannens forslag til inndekning Rådmannens forslår at avviket på kr på skoleskyss dekkes inn fra reserverte tilleggsbevilgninger. Avviket på kr til kommunalt tilskudd til privat barnehage foreslås dekket inn fra disposisjonsfondet. 14

15 240 Herøy barnehage Konklusjon Herøy barnehage har behov for å styrke driftsbudsjettet med kr Dette fordeler seg på til dekning av utgifter til lønn, KLP og arbeidsgiveravgift, det resterende er utgifter til økte matvareutgifter og til inventar og utstyr. På inntektssiden vil barnehagen få inn mer i foreldrebetaling enn budsjettert. Totalt sett har barnehagen behov for å bli tilført kr Kommentarer Barnehagen har i løpet av dette året vært igjennom mange utfordringer. Det har vært ustabilt for personalet på mange måter. Man har prøvd å holde hjulene i gang uten styrer siden i februar. Alle har gjort sitt beste for å dekke opp der det har vært behov, og har utført oppgaver som i utgangspunktet ikke er deres ansvar. For at driften skulle gå rundt, har det i denne perioden vært en del vikarbruk. Hvis man ser denne posten opp i mot refusjoner, er tallene ganske gode i denne perioden. Vi vet om kjente utfordringer når det gjelder sykefravær resten av året. Dette fører til et behov for å styrke vikarressursen. Vi får fortsatt refusjoner for langtidssykemelding, og vi gjør i dag strengere vurderinger i forhold til vikarbruk.. En annen utfordring vi har i forhold til vikarmidler, er ferieavvikling. Vi er en helårsbarnehage, og har derfor drift også i ferier. Vi ser tendensen til at barn tar ut stadig mindre ferie, og gjerne på andre deler av året. Dette kommer i konflikt med at personalet skal avvikle sin ferie. Vi klarer ikke å få driften til å gå rundt uten ferievikarer. Det vil være nødvendig å se om vikarbudsjettet må justeres opp for budsjett Vi har i dag 11 nasjonaliteter i Herøy barnehage. Dette er vi stolte av. Vi ønsker i denne forbindelse å fortsette arbeidet med språkstimulering og språkopplæring, og da også med spesielt fokus på tospråklige. Det vil være nødvendig med kompetanseheving i personalgruppa på dette området. Vi ønsker å gjøre en god jobb i integreringsarbeidet, og da trenger vi mer kunnskap! Per i dag har vi bestilt kurs på dette gjennom RKK, fordi disse i hovedsak er billige. Enhetsleder i barnehagen er nytilsatt, og trenger kompetanse på mange ulike områder, og med en kurspris på opptil kr.2.500, vil kanskje dette i en periode gå på bekostning av økt kompetanse i personalet. Per i dag er posten for kurs på ca Som nevnt over har vi per i dag fått inn søknader til vår barnehage langt inn i Dette gjør at vi i april har fylt opp barnehagen i forhold til de ressurser vi har. Dette blir viktig å gjøre kjent, hvis man ønsker å gi tilbud om barnehageplass til de som nå vil søke. Vi er godt i gang med en gjennomgang av barnehagens vedtekter, og vi ønsker en del endringer i denne. Et av punktene som får store konsekvenser for oss, både økonomiske og pedagogiske, er opptakssystemet vi har. Per i dag får foreldre plass til sitt barn uansett når de søker. Foreldre søker inn barnet fra den datoen de har behov, og trenger ikke å forholde seg til et hovedopptak. Konsekvensene for oss i år er som følger; vi holder av plasser til barn i til sammen 56 måneder. Noen ønsker plass fra 1.september, 1. november, 1 april osv. Dette utgjør for oss ca i tapt foreldrebetaling. Videre er det meget uforutsigbart for barnegruppene. Man er nødt til å sende barn over til andre avdelinger for å frigjør plass til 15

16 barn som kommer inn i løpet av året. Dette må gjøres på grunnlag av pedagogressurs per antall barn, Som sagt tidligere har vi per i dag full dekning fra 1.april neste år. Hvis man i dag får inn en søknad, der barnet etter lov har krav på plass, vil vi bli nødt til å gå med overbelegg. Vi ønsker ett opptak i året, til barnehagestart 15.august. 15. august er satt for å få de aller fleste i personalgruppa tilbake fra ferie. Vi er avhengig av de faste voksne for å gi barna en trygg og god start! De som ved dette hovedopptaket ikke får plass, blir satt på venteliste, og blir fortløpende tatt inn ved ledig kapasitet. Ved ett opptak vil man lettere kunne si noe om den reelle søkermassen, spesielt med tanke på de barna som har krav på plass. Rapportering på mål Mål Status Sektorplan for oppvekst og kultur tiltak 2011 Språkstimulering i barnehagen Tilpasse åpningstiden i barnehagen etter brukernes behov Etablere rutiner for samarbeid mellom foreldre og barnehage/kommune Tilrettelegge for lærlinger i skole, barnehage og SFO Legge til rette for større medvirkning for barn og foresatte i utarbeiding av planer i barnehage og skole Utarbeide en veileder for gjennomføring av foreldremøter Sektorplan for helse, sosial og omsorg tiltak 2011 Oppmuntre skoleklasser, barnehager og ulike lag og foreninger til å besøke Herøy omsorgssenter Vi viderefører prosjekt, samt øker fokus på tospråklige. Herøy barnehage har i dag en åpningstid på 9 timer og 45 minutter per dag, ut fra behov meldt fra næringslivet. Ut fra spørreundersøkelser er foreldrene fornøyd med denne åpningstiden. Vi gjør per i dag mye i forhold til samarbeid med foreldre. Det blir en jobb fremover å sette dette i system. På grunn av mangel på tilgang til lærlinger har ikke Herøy barnehage læringer for øyeblikket. Vi har en person i språkpraksis to dager i uka, og skal ha student fra HiNe i løpet av høsten. Vi vil på foreldremøtet nå i høst ha en idemyldring der foreldre kan komme med ønsker om innhold og aktiviteter i barnehagen. Dette er en start på arbeidet med brukermedvirkning. Vi ønsker en annen form på foreldremøtene for å motivere til bedre oppmøte. I første omgang vil vi dokumentere vårt arbeid med bilder, samt ha diskusjonsgrupper der foreldre får mulighet til å komme med innspill på tema/aktiviteter. Arbeidet med veileder vil vi gå i gang med etter hvert. Målet er tatt til etterretning, og vil bli innarbeidet i årsplan for barnehagen. 16

17 Sektorplan for en effektiv forvaltning tiltak 2011 Ta i bruk KS sitt verktøy (bedrekommune.no) Tilbakemeldinger skal skje innen tidsfrist definert i forvaltningsloven Tilby bruk av elektroniske skjema? Bevisstgjøring av ansatte gjennom analyse av brukerundersøkelsen Informasjon og veiledning til brukerne Kvalitetssikring av innhold på kommunale hjemmesider Barnehagen har siden 2009 gjennomført spørreundersøkelsen tre ganger. Resultatene fra dette blir gjort kjent i tilstandsrapport for barnehagen som presenteres kommunestyret. Barnehagen tilstreber så langt det er mulig å følge alle lover, forskrifter og regler. Resultatet fra brukerundersøkelsen er tema på personalmøte i barnehagen, og skal være en del av grunnlaget for barnehagens virksomhetsbaserte vurdering. Barnehagen gjennomfører lovpålagte foreldresamtaler og foreldremøter. I tillegg er den daglige kontakten mellom barnehage og foreldre et fokusområde. Det vil bli innført rutiner for dette ved iverksetting av nye kommunale nettsider. Kommentar til rapportering av mål: På grunn av fravær av styrer halve året, og omorganisering er det en del områder i Herøy barnehage man ikke hatt kapasitet til å gå i gang med. Vi har satt i gang mange gode diskusjoner og vil dette året være i stand til å jobbe mer målrettet. Brukermedvirkning er noe vi vil jobbe med, samt videreføre språkopplæring, med fokus på tospråklige. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Barnehage 12,50 12,65 12,20 12,75 14,50 SUM 12,50 12,65 12,20 12,75 14,50 Økonomiske ressurser Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Grp.ansvar Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 240 HERØY BARNEHAGE T o t a l t Avvik Post Lønn i faste stillinger Hvis vi viderefører kjente lønnsutgifter ut året vil lønnsposten gå ut med et underskudd på kr På grunn av nye vurderinger av behov for spesialpedagogiske tiltak i barnehagen, er det behov for å styrke assistentressursen med 20 % stilling ut året. Dette vil gi en ekstra utgift på kr Totalt er det behov for å styrke lønnsposten i barnehagen med kr

18 Post Vikar Barnehagen kommer til å få ekstra utgifter på grunn av kjent sykefravær i perioden fram til nyttår. Det er derfor behov for å styrke vikarressursen med kr Post Arbeidsgivers andel KLP Barnehagen fikk en styrking av bemanningsressursen i første tertial. Dessverre ble det glemt å beregne ekstra kostnader til KLP ved stillingsutvidelsen. I tillegg har barnehagen ekstra utgifter til KLP på grunn av fravær som ikke refunderes av NAV. Dette fører til at det er nødvendig å tilføre denne posten kr Post Arbeidsgiveravgift Styrkingen av bemanningen i barnehagen får også konsekvenser for arbeidsgiveravgiften. Dette fører til at denne posten må styrkes med kr Post Kjøp av matvarer Matbudsjettet i barnehagen er for lavt. Det ble i fjor budsjettert med ca , og det ble overskredet med ca I år er posten på ca , og vi ligger an til de samme overskridelsene som i fjor. Det er vanskelig for å si hva som er tenkt her, men en mulighet er kanskje at økt barneantall ikke er tatt med i beregningene. Posten må justeres opp med kr Post Inventar og utstyr Herøy barnehage har brukt kr av inventarposten til innkjøp av garderobeløsning i den nye barnehageavdelingen. Barnehagen har behov for å få tilbakeført disse midlene. Posten må derfor styrkes med kr Post Oppholdsbetaling i barnehagen Barnetallet i barnehagen har økt noe mer en forutsett ved 1. tertial. Dette fører til at oppholdsbetalingen vil være rundt kr høyere enn budsjettert. Totalt sett vil barnehagen trenge å bli tilført kr for å kunne videreføre driften på dagens nivå ut året. 18

19 Statistikk Antall barn Herøy barnehage år år år år år år år SUM Antall plassekvivalenter Herøy barnehage Plasser 64,0 58,6 58,4 56,1 60,4 72,1 Kjente tall ut fra hovedopptaket og barn som allerede har fått plass i barnehagen Rådmannens forslag til inndekning Rådmannen forslår følgende inndekning av behov i barnehagen: Behovet for 20 % ekstra assistentressurs dekkes inn ved omdisponering av eksisterende bemanning fram til nyttår, da barnehagen har ledig kapasitet fram til Avviket på kr på lønn dekkes inn med overføring fra avsatte lønnsmidler på post Lønnsreserve i ansvar 1122 Fellesutgifter personal. Det samme gjelder med de økte utgiftene til KLP på og avvik i utgifter til arbeidsgiveravgift på kr Totalt må lønnsbudsjettet i barnehagen styrkes med kr Posten for kjøp av matvarer i barnehagen foreslås styrket med kr Dette dekkes inn med økte inntekter fra foreldrebetaling. Inventar og utstyrposten i barnehagen styrkes med kr Dette forslås dekket inn fra fondsavsetning på balansepost Investeringsmidler barnehager. Totalt forslås barnehagens budsjett styrket med kr

20 260 Herøy skole Konklusjon Driften av skolen går som planlagt. Skolen har en del store utfordringer gjennom elever som har en utagerende adferd både i og utenfor skoletiden. De nye fremmedspråklige elevene ser ut til å trives og lærer fort. Enheten har et lite overskudd som skyldes sykemeldinger og i periode mangel på vikarer. Skolen ber om å få overføre kr til inventar og utstyr. Rapportering på mål Mål System for kvalitetsstyring Tydelige strukturer og rutiner i klasserommet Tiltak mot rus Kompetanseheving Et helhetlig opplæringsløp Kvalitetssikre leseopplæring i norsk for minoritetsspråklige elever. Karriéreveiledning Status Skolen gjennomfører elev-, foreldre- og lærerundersøkelsen for bruk i ståstedsanalyse for skolen. Dette er en kontinuerlig jobb, Temaet kjøres mot elever og foresatte på u.trinnet. Vi samarbeider med ruskonsulent. Kompetansedag innen elevvurdering gjennomført i januar.. Kompetansedag innen læringsplattformen It`s learning tas i oktober. Prosjektet er avsluttet og implementert i skolens og barnehagens planverk Skolen utarbeider egne læreplaner for no- Skolen samarbeider med næringsforeningen og videregående skole om bla. yrkesmesse og hospiteringer. Yrkesmessa ble en suksess i år. Skolen samarbeider også med andre regionale aktører. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Type Adm. 1,96 1,96 1,96 1,96 1, Grunnskole Lærer 20,88 20,88 19,35 19,35 19,35 Assistent 1,88 1,62 1,92 1,92 1,92 Renhold 3,00 3,00 3,00 3,00 3, SFO Assistent 2,78 2,50 2,50 2,50 2,50 Lærling Voksenopplæring Lærer 1,53 1,33 1,13 1,13 1, Spes.ped. hjelp i bh. Lærer 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 * Skolen er skoleåret 2011/2012 tilført 100 % lærerressurs og 30 % assistentressurs. * Skolen kjøper tjenester fra Dønna kommune, i tillegg til de ressurser vi stiller med selv 20

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012. Herøy kommune

2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012. Herøy kommune 2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting Bakgrunn økt bosetting Herøy kommune 50 mill Marine Harvest 100 mill 1 Herøy kommune - hovedsatsningsoområde Med bakgrunn i alle problemene (nedgang i folketall, arbeidsledighet, stor uføregrad, sosialhjelp,

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2011. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2011 Del 2 resultatenhetenes årsmelding I løpet av 2011 ble Herøy Marine Næringspark fullført. Dette er en av de tyngste næringssatsingene i Herøy kommune noensinne. Herøy kommune www.heroy-no.kommune.no

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 VIDEREFØRING AV FRIVILLIGSENTRAL Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune ønsker å videreføre en frivilligsentral

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014. Herøy kommune - et hav av muligheter

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014. Herøy kommune - et hav av muligheter 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014 Herøy kommune - et hav av muligheter 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan...

Detaljer

Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag:

Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag: Behandling i Kommunestyret den 17.12.2013 Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag: 12. For 2014 settes det av kr 200.000.- til å utrede

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 MANGLENDE TETTING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET Rådmannens innstilling: 1.For å tette Arbeistilsynets pålegg og å

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/1377 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2011 UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning: Saksbeh.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2013 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 2. mai 2013 var en æra over, da ble teknisk enhet lagt ned, og innlemmet i administrasjonsenheten. Som en del av denne omstruktureringen ble teknisk

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 ØKONOMIPLAN 2011-2014 - BUDSJETT 2011 UTTALELSE FRA ELDRERÅDET Rådmannens innstilling: Saksutredning: Saksbehandler

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding

ÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding ÅRSMELDING 2013 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 2. mai 2013 var en æra over, da ble teknisk enhet lagt ned, og innlemmet i administrasjonsenheten. Som en del av denne omstruktureringen ble teknisk

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 23.02.2009 Fra kl: 09.05 Til kl: 10.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 17.08.2011. Rådmann ønsket at vi tok ut regnskapstallene slik at augustlønn var bokført. Dette medfører at det er en god del andre kostnader

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen

Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Oppsummering av gruppearbeidet under Bolystkonferansen Hvordan kan vi jobbe med integrering i fremtiden? Under Bolystkonferansen i Honningsvåg 10. og 11. november 2015, ble deltagerne utfordret på hvordan

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 10/1338

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 10/1338 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig Neraas Arkiv: 144 Arkivsaksnr.: 10/1338 ØKT BOSETTING - PRIORITERING AV TILTAK INNENFOR VEDTATT BUDSJETT Rådmannens innstilling: 1 Formannskapet slutter seg

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2014

REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2014 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/516 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2014 Barne- og ungdomsrådets uttalelse: Saksutredning: Saken skal behandles i kommunestyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lars Olav Mogård Larsen Arkiv: A22 Arkivsaksnr.: 14/117 REVIDERING AV VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN Rådmannens innstilling: 1. Følgende vedtekter for skolefritidsordningen

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - 2017 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 13/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag 08.10.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019 Rådmann Lillian Nærem VISJON Hurdal skal være en god kommune å BO, LEVE og JOBBE i. MÅL Hurdal skal være et plussamfunn i 2025 Karbonnøytralt

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Oshaug Arkiv: 467 A10 Arkivsaksnr.: 14/337 STENGTE BARNEHAGER I FERIEN 2014 Rådmannens innstilling: 1. De kommunale barnehage innfører redusert tilbud i juli mnd. Barnehagene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Sektorplan for effektiv forvaltning

Sektorplan for effektiv forvaltning Sektorplan for effektiv forvaltning for kommunestyreperioden 2 5 Vedtatt av kommunestyret i møte den 18. mars 4, i sak 2/14 Herøy kommune - Et hav av muligheter 1 INNHOLD OVERSENDELSESBREV...4 DEFINISJONER...5

Detaljer

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014

Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Presentasjon av tertialrapport 2/2014 for formannskapet 27.10.2014 Tertialrapport 2/2014 Personal Utdrag fra fokusområder Status tjenesteproduksjon i sektorer og staber Økonomi (drift, investeringer og

Detaljer

Herøy kommune Dato: 20.04.2012

Herøy kommune Dato: 20.04.2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Herøy kommune Årlig rapport BOLYST Dato: 20.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Herøy Integrering og inkludering av tilflyttere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 08.12.2011 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND

VEDTEKTER FOR STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 439 Arkivsaksnr.: 13/1251 NY SAMARBEIDSAVTALE OM STUDIESENTER RKK YTRE HELGELAND Rådmannens innstilling: Følgende avtaletekst vedtas: SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT - Vår ref 11/1317-41 JKO

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT - Vår ref 11/1317-41 JKO 2c;c)`-i C(,2 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT - Herøy kommune 8850 HERØY Deres ref Vår ref 11/1317-41 JKO Dato.`; OKT 7011 Statsbudsjettet 2011 - Kap 552, post 72 Nasjonale milder for regional

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapsalen på rådhuset Møtedato: 04.04.2011 Fra kl: 14.30 Til kl: Til stede på møtet Medlemmer: Roy Skogsholm, rådmann Siv Nilsen, kommunalleder

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Område 2 Formannskapet, 19.november

Område 2 Formannskapet, 19.november Område 2 Formannskapet, 19.november Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kultur og Kulturbadet Skole, Spesialundervisning PPT Kostnadsdrivere

Detaljer

Årsrapport 2012. Ansvar 215 Lyngstad skole og barnehage

Årsrapport 2012. Ansvar 215 Lyngstad skole og barnehage Årsrapport 2012 Ansvar 215 Lyngstad skole og barnehage Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer