Boazodoalloªiehtadusa njuolggadusat j.e. 2012/2013 Forskrifter til Reindriftsavtalen 2012/2013 m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boazodoalloªiehtadusa njuolggadusat j.e. 2012/2013 Forskrifter til Reindriftsavtalen 2012/2013 m.m."

Transkript

1 Boazodoallohálddahus Reindriftsforvaltningen Båatsoe-burriej reereme Boazodoalloªiehtadusa njuolggadusat j.e. 2012/2013 Forskrifter til Reindriftsavtalen 2012/2013 m.m. Geassemánnu 2012 Boazodoallohálddahus, Áltá Juni 2012 Reindriftsforvaltningen, Alta

2 Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2012/2013 Forskrifter til Reindriftsavtalen 2012/2013 m.m. Geassemánnu 2012 Boazodoalloháddahus, Áltá Juni 2012 Reindriftsforvaltningen, Alta 1

3 Ovdasátni Boazodoallonjuolggadusat prentejuvvojit oktan girjin mas sámegiel ja dárogiel teavsttat leat buohtalaga. Njuolggadusgihppagis leat oπastuvvon njuolggadusat Stuoradikki 104 S ( ) proporšuvnna olis, mas 2012 boazodoallošiehtadallamat leat vuoππun, ja dat boahtá njuolggadusgihppaga sadjái mii almmuhuvvui geassemánus Earret njuolggadusaid, de leat dás maiddái Boazodoalu váldošiehtadus ja 2012/2013 Boazodoallošiehtadus. Boazodoallohálddahus vástida gažaldagaid njuolggadusaid birra. Boazodoallohálddahus fuomášuhttá maiddái ahte njuolggadusat leat Boazodoallohálddahusa interneahttasiidduin mat oπastuvvojit jahkása at, ja Jan-Yngvar Kiel Direktevra/Boazodoallohoavda Áltá, geassemánus 2012 Forord Forskriftene for reindriftsnæringen trykkes i et hefte hvor den norske og samiske teksten fremkommer. Forskriftsheftet inneholder reviderte forskrifter knyttet til Proposisjon til Stortinget 104 S ( ) med grunnlag i brudd i reindriftsavtaleforhandlingene i 2012, og erstatter tilsvarende samling av avtaleforskrifter utgitt i juni Foruten avtaleforskriftene er blant annet Hovedavtalen for reindriften og Reindriftsavtalen for 2012/2013 trykket i dette heftet. Spørsmål knyttet til forskriftene kan rettes til Reindriftsforvaltningen. Reindriftsforvaltningen vil videre gjøre oppmerksom på at forskriftene er å finne på Reindriftsforvaltningens internettside som vil bli oppdatert årlig, samt på Jan-Yngvar Kiel Direktør / Reindriftssjef Alta, juni 2012 Báikkálaš kantuvrrat: Poasta ujuhus: Tlf.: E-poasta: Boazodoallohálddahus Lulli-Trøndelága/Hedmárku PB 121, 7361 Røros Boazodoallohálddahus Davvi-Trøndelága Saemien Sijte, 7760 Snoasá Boazodoallohálddahus Nordlánda Sjøgata 78, 8200 Fauske Boazodoallohálddahus Romsa PB 1183, 9326 Beardu Boazodoallohálddahus Bredbuktnesveien 50 B Oarje-Finnmárku 9520 Guovdageaidnu Boazodoallohálddahus Nuorta-Finnmárku PB 174, 9735 Kárášjohka Váldokantuvra: ujuhus: Tlf.: E-poasta: Boazodoallohálddahus Markveien 14, 9510 Áltá Áltá Poastaboksa 1104, 9504 Áltá Interneahtta ujuhus: http//: Lokalkontorer: Postadresse: Tlf.: Mail: Reindriftsforvaltningen Sør-Trøndelag/Hedmark PB 121, 7361 Røros Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag Saemien Sijte, 7760 Snåsa Reindriftsforvaltningen Nordland Sjøgata 78, 8200 Fauske Reindriftsforvaltningen Troms PB 1183, 9326 Bardufoss Reindriftsforvaltningen Bredbuktnesveien 50 B, Vest-Finnmark 9520 Kautokeino Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark PB 174, 9735 Karasjok Hovedkontor: Adresse: Tlf.: Mail: Reindriftsforvaltningen Markveien 14, 9510 Alta Alta Postboks 1104, 9504 Alta Internettadresse: http//: 2 3

4 Sisdoallu Váldošiehtadus: Mearrid. Siidu Boazodoalu váldošiehtadus Boazodoalu Ekonomalaš Lávdegotti njuolggadus /2013Boazodoalluªiehtadus: Beaivád. Siidu Boazodoallošiehtadus suoidnem. 1. b geassemánu 30. b Jagi 2012 Boazodoalloªiehtadallamiid loahppabeavdegirji Njuolggadusat: Mearrid. Siidu Boazodoalu Ovdánahttinfoandda njuolggadusat kapihtal. Oppalaš mearrádusat kapihtal. Doarjja guoπohanbarttaide kapihtal. Doarjja mearkkašahtti boazovahágiid oktavuoπas lihkohisvuoπaid geažil kapihtal. Doarjja boazodoallorusttegiidda kapihtal. Kursadivatdoarjja kapihtal. Fápmuiboahtin 36 Njuolggadus boazodoalu árrapenšuvnna birra Njuolggadus doarjaga birra bargoveahkkái áhpehisvuoπa / riegádahttima oktavuoπas Njuolggadus doarjagii riidoeastadeaddji doaibmabijuide boazodoalu ja eará guoskevaš beali gaskavuoπas Njuolggadus doarjaga birra siidaosiide ja boazoservviide Njuolggadus doarjaga birra orohagaide ja boazoservviide Njuolggadus njuvvojuvvon bohccuid duoπašteami birra Njuolggadus bohccogorudiid fievrridandoarjaga birra Njuolggadus buhtadusa birra goluid, liigebargguid ja ekonomalaš vahágiid ovddas, maid boazoeaiggádat gillájit bohccobierggu radioaktivitehta váidudandoaibmabijuid geažil. Innhold Hovedavtalen: Fastsatt Side Hovedavtale for reindriften Instruks for Økonomisk Utvalg for reindriftsnæringen Reindriftsavtalen for 2012/2013: Datert Side Reindriftsavtale 1. juni juni Stullprotkoll fra reindriftsforhandlingene 2012 Forskrifter: Fastsatt Side Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond Kapittel 1. Generelle bestemmelser 25 Kapittel 2. Tilskudd til gjeterhytter 29 Kapittel 3. Støtte ved omfattende tap av rein i ulykker 31 Kapittel 4. Tilskudd til reindriftsanlegg 33 Kapittel 5. Refusjon av kursavgift 35 Kapittel 6. Ikrafttredelse 37 Forskrift om tidligpensjon i reindriften Forskrift om tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel Forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part Forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og tamreinlag Forskrift om rapportering av slaktet rein Forskrift om tilskudd ved frakt av reinslakt Forskrift om kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomiske tap tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt 4 5

5 Boazodoalu váldošiehtadus Šihttojuvvon Stáhta Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta bokte ja Norgga Boazosápmela aid Riikkasearvvi gaskkas, guovvamánu 26. b Dán šiehtadusa bealála at leat nuppi bealde stáhta Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta bokte ja nuppi bealde Norgga Boazosápmela aid Riikkasearvi. Norgga Boazosápmela aid Riikkasearvi ráππádallá eará guovdilis ealáhusorganisašuvnnaiguin ovdal šiehtadallamiid, mat leat namahuvvon 2:s. 2. Bealála at galget šiehtadallat jotkkolaš boazodoallošiehtadusa birra, man ulbmil lea ovdánahttit boazodoalloealáhusa, daid politihkalaš ulbmiliid ja njuolggadusaid mielde mat áigges áigái leat mearriduvvon boazodoallopolitihkkii. Doaibmabijuide gullet ekonomalaš váikkuhangaskaoamit. Bealála at galget maiddái sáhttit šiehtadallat fágalaš, sosiála, organisašuvnnalaš ja eará áššiid birra, mat gusket ealáhusa ovdánahttimii boazodoallopolitihkalaš mearriduvvon ulbmiliid mielde. 3. Ii oktage mearrádus, mii ekonomala at geatnegahttá stáhta, leat fámus ovdal go Stuoradiggi lea dahkan dárbbašlaš mearrádusaid. 4. Sámediggi galgá oažžut vejolašvuoπa buktit cealkámuša boazodoallošiehtadusa hárrái ovdal go Stuoradiggi dan gieπahallá. 5. Šiehtadallamiid várás 2. mielde nammadit bealála at goabbat šiehtadallanlávdegotti, main goappásge leat 3 lahtu. šiehtadallamiid joπiha Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta šiehtadallanlávdegotti joπiheaddji dahje su sadjásaš. šiehtadallanlávdegottit sáhttet atnit ráππeaddiid. 6. Boazodoallošiehtadusa áigodat lea jahki. Boazodoallošiehtadusa áigodat álgá suoidnemánu 1. beaivvi. Šiehtadallamat galget álggahuvvot ma emustá oππajagemánu 1. beaivvi seamma jagi, ja loahpahuvvot ovdal njuk amánu 1. beaivvi. 7. Šiehtadallamiid vuoπusin lea oktasaš ielggadus ealáhusa ekonomalaš dili birra. Dán ielggadusa joπiheapmái nammaduvvo Boazodoalu Ekonomalaš Lávdegoddi. Goabbáge bealli nammada 2 lahtu. Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta nammada lassin vel joπiheaddji ovttasráπiid Norgga Boazosápmela aid Riikkaservviin. Boazodoallohálddahus doaibmá lávdegotti állingoddin. 8. Šiehtadallamat eai leat almmola at. Šiehtadaladettiin eai galgga almmuhuvvot eará dieπut go dat maid bealála at sohpet. Hovedavtale for reindriften Inngått mellom Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund 26. februar Partene i denne avtalen er på den ene siden staten ved Landbruks- og matdepartementet og på den andre siden Norske Reindriftsamers Landsforbund (Norgga Boazosápmelaççaid Riikka searvi). Andre vesentlige næringsorganisasjoner konsulteres av Norske Reindriftsamers Lands forbund forut for forhandlinger nevnt i Partene skal føre forhandlinger om en løpende reindriftsavtale med tiltak som tar sikte på en utvikling av reindriftsnæringen i samsvar med de til enhver tid vedtatte politiske mål og retnings linjer for reindriftspolitikken. Tiltakene skal omfatte økonomiske virkemidler. Partene skal også kunne kreve forhand linger om faglige, sosiale, organisasjonsmessige og andre spørsmål av betydning for en utvik ling av næringen mot de mål som er fastsatt for reindriftspolitikken. 3. Ingen bestemmelser som medfører økonomiske forpliktelser for staten er gyldig før nød ven dige vedtak er truffet av Stortinget. 4. Sametinget skal gis anledning til å uttale seg om reindriftsavtalen før behandling i Stor tinget. 5. Til å føre forhandlinger etter 2 oppnevner hver av partene et forhandlingsutvalg på 3 med lemmer. Leder av Landbruks- og matdepartementets forhandlingsutvalg, eller dennes stedfor treder, leder forhandlingene. Forhandlingsutvalgene kan tilkalle rådgivere. 6. Perioden for reindriftsavtalen er ett år. Perioden for reindriftsavtalen starter 1. juli. Avtalefor hand lingene skal starte senest 1. januar samme år og være avsluttet innen 1. mars. 7. Forhandlingene skal ta utgangspunkt i en felles beskrivelse av næringens økonomiske situasjon. Til å forestå denne beskrivelsen skal det oppnevnes et Økonomisk Utvalg for rein driften. Hver av partene oppnevner 2 medlemmer. Landbruks- og matdepartementet, i samråd med Norske Rein driftssamers Landsforbund, oppnevner i tillegg leder. Reindriftsforvaltningen skal være utvalgets sekretariat. 8. Forhandlingene skal skje for lukkede dører. Så lenge forhandlingene pågår skal det ikke gis opplysninger utover det partene blir enige om. 6 7

6 9. Jus šiehtadallamat boatkanit, de ovddida stáhta, Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta bokte, Stuoradiggái iežas evttohusa doaibmabijuid ja ekonomalaš rámmaid birra uovvovaš šiehtadusáigodahkii. 10. Goappaš bealála at sáhttet cealkit eret váldošiehtadusa ovdal juovlamánu 31.beaivvi, nu ahte váldošiehtadus fámohuvvá suoidnemánu 1. beaivvi rájes uovvovaš jagi. Šiehtadus ii dattege fámohuva ovdal go eará šiehtadusat loahpahuvvojit, mat dan vuoπul leat dahkkojuvvon. 11. Dát váldošiehtadus boahtá fápmui dakkaviπe go bealála at leat dan dohkkehan ja boahtá ovdalaš váldošiehtadusa sadjái, mii dohkkehuvvui cuo ománu 28. beaivvi 1976, ja lea rievdaduvvon dan ma el. 9. I tilfelle brudd i forhandlingene fremmer staten, ved Landbruks- og matdepartementet, på eget grunn lag ovenfor Stortinget forslag om de tiltak og økonomiske rammer som skal gjelde for kommende avtaleperiode. 10. Hovedavtalen kan sies opp av begge parter innen 31. desember, med virkning fra 1. juli påfølgende år. Avtalen faller likevel ikke bort før utløpet av de avtaler som måtte være inngått i henhold til den. 11. Denne hovedavtale trer i kraft straks den er vedtatt av partene og erstatter tidligere hoved avtale av 28. april 1976 med senere endringer. 8 9

7 Boazodoalu Ekonomalaš Lávdegotti njuolggadus Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta mearridan suoidnemánu 16. beaivvi 1993 Boazodoalu váldošiehtadusa olis, mearriduvvon guovvamánu 26. beaivvi Váldi Lávdegoddi galgá buktit ovdan boazodoalu ekonomalaš vuoπusmateriála, vuoππun boazodoalu ealáhusšiehtadusa šiehtadallamiidda maid Stáhta ja boazodoalloealáhus aπahit, Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta ja Norgga Boazosápmela aid Riikkasearvvi (NBR) bokte. Lávdegotti ovddasvástádus lea rábidit dárbbašlaš dieπuid ja válmmastit materiála šiehtadusbealála aide. Materiála galgá govvidit ealáhusa ollislaš ekonomalaš dili ja maiddái ovdáneami váldosárgosiid sihke ovttaskas siidaoasi, orohagaid, boazoservviid, boazoguohtunguovlluid ja olles ealáhusa hárrái. 2. oahkkádus ja doaibmanáigi Bealála at, Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta ja NBR, nammadit goabbáge guokte lahtu lávdegoddái, ja vel goabbatge várrelahtu. Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta nammada dasa lassin lávdegotti joπiheaddji ovttasráπiid NBR:in. Doaibmanáigi lea 4 jagi ja uovvu Boazodoallostivrra doaibmanáiggi. Boazodoallohálddahus lea lávdegotti állingoddin. 3. Ruhtadeapmi Lávdegotti doaibma ruhtaduvvo sierra poasttas Boazodoalu Ovdánahttinfoandda bokte. 4. Fápmuiboahtin. Dát njuolggadusat bohtet fápmui dakkaviπe. Instruks for Økonomisk Utvalg for reindriftsnæringen Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. juli 1993 i medhold av Hovedavtale for reindriften av 26. februar Mandat. Utvalget skal legge frem et økonomisk grunnlagsmateriale for reindriften som utgangs punkt for forhandlinger mellom Staten ved Landbruks- og matdepartementet og reindriftsnæringen ved Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) om en næringsavtale for reindriften. Utvalget har ansvaret for å fremskaffe nødvendige opplysninger, og tilrettelegge materialet for avtalepartene. Materialet skal gi en oversikt over den økonomiske situasjonen i nærin gen, herunder hovedtrekk i utviklingen, både for den enkelte siidaandel, distrikter, tamrein lag, områder og for næringen som helhet. 2. Sammensetning og funksjonstid. Hver av partene, Landbruks- og matdepartementet og NRL, oppnevner to medlemmer til utvalget, samt hvert sitt varamedlem. I tillegg oppnevner Landbruks- og matdepartementet, i samråd med NRL, en leder for utvalget. Funksjonstiden er 4 år og følger Reindriftsstyrets funksjonstid. Reindriftsforvaltningen er sekretariat for utvalget. 3. Finansiering. Utvalgets virksomhet finansieres over egen post i Reindriftens Utviklingsfond. 4. Ikrafttredelse. Denne instruks trer i kraft straks

8 Jagi 2012 Boazodoallošiehtadusa loahppabeavdegirji NBR bealis leat uovvova at searvan: Šiehtadallanlávdegoddi: Nils Henrik Sara (joπiheaddji) Kristina J. Eira Per John A. Anti Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2012 Fra Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) møtte: Forhandlingsutvalg Nils Henrik Sara (leder) Kristina J. Eira Per John A. Anti Áššedovdit/ráππeaddit: Inge Even Danilsen John Anders Lifjell Mats Kappfjell Berit Marie Lise Eira Per M. Sara Sakkyndig/rådgiver Inge Even Danilsen John Anders Lifjell Mats Kappfjell Berit Marie Lise Eira Per M. Sara Stáhta bealis leat uovvova at searvan: Šiehtadallanlávdegoddi: Anne Marie Glosli (joπiheaddji) Marit Myklevold Jan Yngvar Kiel Áššedovdit/ráππeaddit: álli Kjell Kippe (Boazodoallohálddahus) Anne Merete M Sara (Boazodoallohálddahus) Máret Guhttor (Oπasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanta) Espen Fjeldstad (Birasgáhttendepartemeanta) Morten Floor Fra Staten møtte: Forhandlingsutvalg Sakkyndige/rådgivere Sekretær Anne Marie Glosli (leder) Marit Myklevold Jan Yngvar Kiel Kjell Kippe (Reindriftsforvaltningen) Anne Merete M Sara (Reindriftsforvaltningen) Máret Guhttor (Fornyings, administrasjon og kirkedepartementet) Espen Fjeldstad (Miljøverndepartementet) Morten Floor 12 13

9 /2012 boazodoallošiehtadusa bušeahttarievdadusat 1.1 Olggušteapmi dálveguohtumiin Ruoºas Ruhtadan dihte doaibmabijuid orohagaide mat leat olgguštuvvon dálveguohtumiin Ruoºas 2011/2012 áigodagas, ovddiduvvo Stuoradikki 2012/2013 Boazodoallošiehtadusa meannudeami oktavuoπas evttohus sirdit 0,5 miljovnna ruvnno kapihttalis 1147 poasta 71:s kapihttalii 1151 postii 51. BOF-stivra oažžu bargun árvvoštallat dálá meriid ortnegis, ja mearridit oππa meriid mat leat buorebut heivehuvvon orohagaid duohta goluide /2013 boazodoallošiehtadus Šiehtadallanlávdegottit leat soahpan boazodoallošiehtadusa 2012/2013 áigodahkii, mii gusto suoidnemánu 1. beaivvis 2012 geassemánu 30. beaivái Šiehtadusteaksta lea dárkkistuvvon ja vuollái állojuvvon. Šiehtadusbealit leat ovttaskas poasttaid ja ortnegiid hárrái soahpan: 2.1 Poasta 51: Boazodoalu ovdánahttinfoanda (BOF) BOF-stivra Boazodoalu ovdánahttinfoandda stivrras galget leat njeallje miellahtu ja nammaduvvo 2 jahkái. Bealála at leat soahpan joatkit dan vuogi ahte Boazodoallostivrra joπiheaddji nammaduvvo BOF-stivrra joπiheaddjin. Muπui nammada Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta ovtta áirasa, ja NBR nammada guokte áirasa. Vai stivra šaddá mearridanválddálaš, de addojuvvo joπiheaddjái duppaljietna. Oππa stivra galgá leat doaimmas suoidnemánu 1. b rájes Strategalaš plána Láh in dihte dili eambbo njuovvamii ja bohccobierggu vuovdimii, de oidnet šiehtadusbealit dehálažžan ovttastahttit boazodoallošiehtadusa váikkuhangaskaomiid. Ma emus jagiid hástalusaid geažil, go olbmot eai leat beassan buktit gávpe orragiid, leat šiehtadusbealit mearridan ahte BOFstivra nanne erenoamážit ja vuoruha doaibmabijuid mat sihkkarastet nu buori beavttu go vejolaš buot boazodoalloguovlluid njuovvanstruktuvrra hárrái. Dán vuoπul galgá BOF-stivra ráhkadit strategalaš plána boahttevaš vuoruhemiid hárrái sihke njuovvanrusttegiid ja eará infrastruktuvrra dáfus. Ráhkadeami olis lea mávssolaš váldit vuoπu dain kártemiin mat leat aπahuvvon njuovvanfitnodagaid hárrái, ja ahte plána ovttastahttojuvvo ÁHPbohccuin ja Márkanlávdegotti bargguin. Plána galgá ovddiduvvot šiehtadanbeliide dohkkeheapmái miessemánu/geassemánu njuolggadus oahkkima oktavuoπas Nissonolbmuide guoski doaibmabijut Šiehtadanbealit leat digaštallan doaibmabijuid mat galget nannet nissonolbmuid sajádaga boazodoalus. Digaštallamat leat ee. vuoπuštuvvon raportii «Dásseárvu boazodoalus» (Likestilling i reindriften). Šiehtadusbealit oidnet dárbbu nannet nissonolbmuid sajádaga boazodoalus ja ahte dát lea dakkár suorgi mii ferte áigges áigái uovvoluvvot boahttevaš boazodoallošiehtadallamiin. 2012/2013 Boazodoallošiehtadusas leat šiehtadusbealit soahpan uovvovaš nissonolbmuide guoski doaibmabijuid: BOF-stivra mearrida strategiija ja eavttuid das movt 1 mill. ruvdnosaš juolludeapmi nissonolbmuide guoski doaibmabijuide galgá geavahuvvot boahtteáiggis. Go ráhkada strategiijanotáhta Boazoprográmmii, de lea dehálaš bidjat olu deattu doaibmabijuide mat leat erenoamážit nissonolbmuide oaivvilduvvon. Penšuvdna uoggáin lea mearkkašupmi go vállje bargodili. NBR galgá álggahit prošeavtta mii galgá kártet vejolašvuoπaid ja hástalusaid ásahit sierra penšuvdnadáhkidanortnega boazodollui. 2012/2013 Boazodoallošiehtadusa njuolggadusaid hábmedettiin galgá sihkkarastit seamma Budsjettmessige endringer i reindriftsoppgjøret 2011/ Utestengning fra vinterbeiter i Sverige For å finansiere tiltak for distrikter som er utestengt fra vinterbeiter i Sverige sesongen 2011/2012 fremmes ved Stortingets behandling av Reindriftsavtalen 2012/2013 forslag om å omdisponere 0,5 mill kroner fra kapittel 1147 post 71 til kapittel 1151 post 51. RUF-styret gis i oppdrag å vurdere dagens satser for ordningen, og fastsette nye satser som er bedre tilpasset distriktenes faktiske kostnader. 2. Reindriftsavtalen for 2012/2013 Forhandlingsutvalgene er enige om en reindriftsavtale for 2012/2013, gjeldende fra 1. juli 2012 til 30. juni Avtaleteksten er gjennomgått og undertegnet. Avtalepartene er i tilknytning til de enkelte poster og ordninger enige om: 2.1 Post 51: Reindriftens utviklingsfond (RUF) Styret for RUF Styret for Reindriftens utviklingsfond skal ha fire medlemmer og oppnevnes for 2 år. Partene er enige om å videreføre at Reindriftsstyrets leder oppnevnes som leder av RUF-styret. For øvrig oppnevner LMD en representant, og NRL oppnevner to representanter. For at styret skal være beslutningsdyktig, gis lederen dobbeltstemme. Nytt styre skal være operativt fra 1, juli Strategisk plan For å legge til rette for økt slakting- og omsetning av reinkjøtt, ser avtalepartene det som viktig at det skjer en samordning av reindriftsavtalens virkemidler. Med bakgrunn i de siste års utfordringer knyttet til manglende mulighet for levering av slakterein, har avtalepartene bestemt at RUF-styret har særlig oppmerksomhet mot, og prioriterer tiltak som sikrer en mest mulig effektiv slaktestruktur i samtlige av reindriftsområdene. Med dette som utgangspunkt skal RUF-styret utarbeide en strategisk plan for fremtidige prioriteringer både når det gjelder slakteanlegg og annen infrastruktur. Ved utarbeidelsen vil det være sentralt å ta utgangspunkt i de kartlegginger som har funnet sted når det gjelder slakteribedriftene, samt at planen samordnes med VSP-rein og Markedsutvalgets arbeid. Planen skal legges fram for avtalepartene til godkjenning i forbindelse med forskriftsmøte i mai/juni Kvinnerettede tiltak Avtalepartene har drøftet tiltak for å styrke kvinnens stilling i reindriften. Drøftelsene har bl.a. tatt utgangspunkt i rapporten «Likestilling i reindriften». Avtalepartene ser behov for å styrke kvinnens stilling i reindriften og at dette er et område som krever løpende oppfølging i de kommende reindriftsavtaleforhandlingene. For Reindriftsavtalen 2012/2013 er avtalepartene enige om følgende kvinnerettede tiltak: RUF-styret fastsetter en strategi og kriterier for fremtidig bruk av avsettingen på 1 mill, kroner til kvinnerettede tiltak. Ved utarbeidelsen av strateginotatet til Reinprogrammet er det viktig å ha stor oppmerksomhet på tiltak som er særlig innrettet mot kvinner. Pensjonspoeng har betydning for valg av arbeidsforhold. NRL skal initiere et prosjekt for å få kartlagt muligheter og utfordringer ved etablering av en egen pensjonsgarantiordning i reindriften. Ved utarbeidelsen av forskriftene for Reindriftsaytalen 2012/2013 skal man sikre samme 15

10 fleksibilitehta bargoveahki dáfus áhpehisvuoπa ja riegádahttima oktavuoπas ja oppalaš lágas mearriduvvon permišuvdnaáiggiid. Go NILF dárkkista goluid unnideaddji ja njuolggodoarjagiid, de galgá árvvoštallat leat go nissonolbmuide guoski doaibmabijut Boazodoallošiehtadusa olis doaibman nu go lei jurdda. Dasto galgá NILF árvvoštallat heivehit dálá ortnegiid ja vejolaš eará doaibmabijuid mat sáhttet nannet nissonolbmuid sajádaga boazodoalus. Muhtun diliin lea nu ahte nubbi náittosguimmežiin ii beasa ávkkástallat boazodoallogessosiin. Praksis lea sorjameahttun das ahte lea go náittosguimmežiin goabbat siidaoassi ja bohccot iežas mearkkas. Dásseárvoperspektiivva olis leat šiehtadanbealit ovttaoaivilis ahte dát praksis ii leat vuogas. Departemeanta galgá váldit ášši bajás Vearrodirektoráhtain dainna ulbmiliin ahte rievdadit praksisa Dutkan ja ovdánahttin Šiehtadanbealit leat soahpan ahte eai várrejuvvo sierra ruπat dutkamii ja bagadallamii 2012:s. Eaktuduvvo ahte BOF-stivra farggamusat ielggada dán jagáš juolludeami. Dán juolludeamis galgá leat mielde kr ruhtadit NBR oasi prošeavttas «Boazodoalu árgabeaivi». Šiehtadanbealit leat soahpan ahte uovvovaš váldosuorggit vuoruhuvvojit go BOF-stivra mearrida iežas oππa strategalaš plána: eanangeavaheapmi bohccot / elliide guoski dilit guoddilis ovdáneapmi ja ásahuslaš nuppástuhttinproseassat doaibma ja buvttadeapmi servodatdilit / sosiokultuvrralaš dilit ealáhusas Sámedikki doarjjaortnegat ealáhusovddideapmái /STN Juolludeapmi BOF:s Sámedikki ealáhusovddideami doarjjaortnegiidda (STN) galgá geavahuvvot doarjut lotnolasealáhusaid gos boazodoalli lea oassin. Ulbmil sirdimiin lea buoridit duohta árvoháhkama boazodoalloealáhusa oktavuoπas Riidoeastadeaddji doaibmabijut Šiehtadanbealit ujuhit ahte riidoeastadeaddji doaibmabijuid váldoulbmil lea unnidit riidduid boazodoalu ja eará eanandoalu gaskka. Dáinna ipmárdusain bidjet šiehtadanbealit vuoππun ahte boahttevaš eanandoallobohtosa šiehtadanbealit sirdet Innovašuvdna Norgii 1,45 mill kr vástideaddji juolludeami boahtte eanandoallošiehtadusas Boazoprográmma Šiehtadanbealit leat soahpan ahte dálá ÁHP-boazu heaittihuvvo, ja ásahuvvo boazodoalloprográmma mii vástida Báikkálaš borramuš-prográmmii mii lea ruhtaduvvon eanandoallošiehtadusa bokte ja maid Innovašuvdna Norga doaimmaha. Heivehuvvon prográmma boazofitnodagaide ferte sihkkarastit ahte dáid fitnodagaid hástalusat fuolahuvvojit. Seammás galgá mátkeealáhusvuπot ealáhusovdánahttin boazodoalus, ja ovttasbargodoaibmabijut boazodoalu ja reidenfitnodagaid gaskka leat mielde prográmmas. Biddjo vuoππun ahte prográmma nannejuvvo Innovašuvdna Norgga guovddášdoibmii. Prográmma galgá joπihit stivrenjoavku maid Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta (LMD) nammada ja mas leat mielde vihtta lahtu: - 2 LMD-áirasa - 2 NBR-áirasa - 1 Sámedikki áirras fleksibilitet i regleverket for avløsning ved svangerskap og fødsel og de generelle lovpålagte permisjonstider. Ved NILFs gjennomgang av de kostnadssenkende og direkte tilskuddene skal det foretas en vurdering om de kvinnerettede tiltakene over Reindriftsavtalen har fungert etter hensikten. Videre skal N1LF vurdere justeringer av dagens ordninger og mulige andre tiltak som kan styrke kvinnens posisjon i reindriften. I enkelte tilfeller er situasjonen slik at den ene ektefellen ikke får nyttiggjort seg av reindriftsfradraget. Praksisen er uavhengig av om ektefellene har hver sin siidaandel og rein i eget merke. Sett ut fra et likestillingsperspektiv er avtalepartene enige om at denne praksisen er uheldig. Departementet skal ta saken opp med Skattedirektoratet med sikte på å få endret denne praksisen Forskning og utvikling Avtalepartene er enige om at det ikke øremerkes midler til forskning og veiledning i Det forutsettes at RUF-styret snarlig avklarer årets avsetting. Denne avsettingen skal inkludere kroner til finansiering av NRLs andel i prosjektet «Reindriftens hverdag». Avtalepartene er enige om at følgende hovedområder prioriteres når RUF-styret fastsetter sin nye strategiske plan: - arealbruk - rein / dyrerelaterte forhold - bærekraftig utvikling og institusjonelle endringsprosesser - drift og produksjon - samfunnsforhold / sosiokulturelle forhold i næringa Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling/stn Bevilgningen fra RUF til Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling (STN) skal benyttes til å støtte opp under kombinasjonsnæringer hvor reindrift inngår. Formålet med overføringen er å øke den reelle verdiskapingen i tilknytning til reindriftsnæringen Konfliktforebyggende tiltak Avtalepartene viser til at hovedformålet med de konfliktforebyggende tiltakene er å redusere konfliktene mellom reindriften og det øvrige landbruket. Med dette som utgangspunkt legger avtalepartene til grunn at avtalepartene i det kommende jordbruksoppgjøret overfører Innovasjon Norge tilsvarende bevilgning på 1,45 mill kroner fra kommende jordbruksavtale Reinprogrammet Avtalepartene er enige om at dagens VSP-rein avvikles, og at det blir etablert et program for reindriften tilsvarende Lokalmatprogrammet finansiert over jordbruksavtalen og driftet av Innovasjon Norge, Et tilpasset program for reinbedriftene må sikre ivaretakelse av disse bedriftene sine utfordringer. Samtidig skal reiselivsbasert næringsutvikling i reindriften, samt samarbeidstiltak mellom reindriften og foredlingsbedrifter inngå i programmet. Det legges til grunn at programmet forankres sentralt i Innovasjon Norge. Programmet ledes av en styringsgruppe oppnevnt av LMD og består av 5 medlemmer: - 2 representanter fra LMD - 2 representanter fra NRL - 1 representant fra Sametinget Stivrenjoavku nammaduvvo 3 jahkái. NBR joπiha stivrenjoavkku. Šiehtadanbealit leat soahpan 16 Styringsgruppen oppnevnes for 3 år. NRL leder styringsgruppen. Avtalepartene er enige om at 17

11 ahte Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta ovttasráπiid NBR:in ja Sámedikkiin ráhkada strategiijadokumeantta boazofitnodagaid boahttevaš prográmmaid várás. Šiehtadanbealit ožžot geigejuvvot ja gieπahallat strategiijadokumeanta njuolggadus oahkkima oktavuoπas miessemánus/geassemánus 2012, nu ahte oππa prográmma sáhttá leat doaimmas 2012 av a rájes Fágareiveortnet Šiehtadanbealit leat soahpan ahte fágareiveortnet lea dehálaš ortnet. Dattetge leat bealit ain dan oaivilis ahte ortnet berre váldojuvvot eret boazodoallošiehtadusas go oππa ruhtadeapmi lea ásahuvvon. Šiehtadanbealit eaktudit ahte Oahpahuskantuvra galgá bargat aktiivvala at dán ulbmila ektui Márkandoaimmat Šiehtadanbealit dorjot Márkanlávdegotti doaibmaplána ja 2012 reviderejuvvon bušeahta. Dasa lassin galgá Márkanlávdegoddi ÁHP-bohcco heaittiheami vuoπul aπahit guokte seminára bohccobiergosuorgái šiehtadusjagi 2012/2013 mielde. Seminárat galget leat mielde buorideame gelbbolašvuoπa, ja lea dehálaš fierpmádathuksen- ja máhttolonohallanarena. Hástaleaddji márkandilálašvuoπa ja Márkanlávdegotti olu doaimmaid vuoπul boahtá lávdegotti ovttaskas miellahtuid bargohivvodat šaddat stuorát go lei jurddašuvvon dalle go lávdegoddi nammaduvvui. Danne leat šiehtadanbealit ovttaoaivilis ahte Márkanlávdegoddi galgá oažžut vejolašvuoπa oππasisdisponeret ruvnno 2012 bušeahtas buhtten dihte liige bargohivvodaga ja eambbo mátkedoaimmaid. Buhtadus galgá leat adnon Márkangiehtagirjji bargui, oππa gráfalaš profiilla ráhkadeapmái ja oππa gulahallangaskaomiid ovddideapmái. Lávdegoddi galgá ovttas állingottiin mearridit gii galgá oažžut buhtadusa ja man stuoris buhtadus galgá leat. Márkanlávdegottis leat joπus olu prošeavttat mat galget sihkkarastit njuovžilet ja eambbo einnostahtti bohccobiergomárkanfievrrideami. Láh in dihte diliid nu ahte dálá Márkanlávdegoddi beassá loahpahit iežas barggu, guhkiduvvo lávdegotti doaibmanáigi jagiin, dát mearkkaša gitta suoidnemánu 1. beaivái Dasto dorjot bealit dan ahte Márkanlávdegoddi geavaha Moniid ja bierggu Diehtojuohkinkantuvrra (Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK)) strategalaš ovttasbargoguoibmin dihto generalaš márkanfievrridandoaimmaid aπaheamis Bohccuid suvdin: Stáhta galgá ain Boazodoallohálddahusa bokte hálddašit bohccuid suvdima. Golut gok ojuvvojit Boazodoallošiehtadusa bokte Guoπohanbarttat Šiehtadanbealit leat soahpan joatkit gustovaš njuolggadusaid ja máksomeriid doarjagiid dáfus guoπohanbarttaide ja boazodoallorusttegiidda. Addojuvvo dušše doarjja daidda barttaide mat leat váldojuvvon mielde dohkkehuvvon doaibmanjuolggadusaide Oahppan- ja fuolahusvuπot bálvalusat Bealit leat ovttaoaivilis ásahit siera ortnega oahppan- ja fuolahusvuπot bálvalusaide boazodoalus. Šiehtadanbealit oidnet oahppan- ja fuolahusvuπot bálvalusaid ealáhussii guoskevaš doaibman ja vejolašvuohtan boazodollui lasihit dietnasa. Dasa lassin liv ii dákkár ortnet mielde hukseme buori beaggima boazodoalu ektui. Ortnet galgá leat heivehuvvon ealáhusa kultuvrii ja sierranasvuhtii. Ásahuvvo viidát ohkkejuvvon prošeaktajoavku LMD joπiheami vuolde mii galgá ovddidit ortnega. Earret LMD galget NBR, Sámediggi ja FAD leat mielde joavkkus. Raporta joavkku barggus galgá sáddejuvvot šiehtadanbeliide ovdal borgemánu Landbruks- og matdepartementet i samarbeid med NRL og Sametinget utarbeider et strategidokument for et framtidig program for reinbedriftene. Strategidokumentet legges fram og behandles av avtalepartene forbindelse med forskriftsmøtet i mai/juni 2012, slik at nytt program kan være operativt høsten Fagbrevordningen Avtalepartene er enige om at fagbrevordningen er en viktig ordning. Imidlertid er partene fortsatt av den mening at ordningen bor fases ut av reindriftsavtalen når annen finansiering er etablert. Avtalepartene forutsetter at Opplæringskontoret skal arbeide aktivt med dette som siktemål Markedstiltak Avtalepartene slutter seg til Markedsutvalgets aktivitetsplan og revidert budsjett for I tillegg skal Markedsutvalget med bakgrunn i avviklingen av VSP-rein gjennomføre to seminarer for reinkjøttbransjen i løpet av avtaleåret 2012/2013. Seminarene skal bidra til økt kompetanse og er en viktig arena for nettverksbygging og kunnskapsutveksling. Med bakgrunn i den utfordrende markedssituasjonen og stor aktivitet i Markedsutvalget, vil arbeidsbelastningen til enkelte av utvalgets medlemmer bli større enn hva som var tiltenkt da utvalget ble oppnevnt. Avtalepartene er derfor enige om at Markedsutvalget gis mulighet til å omdisponere kroner i budsjettet for 2012 for å kompensere ekstra arbeidsbelastning og økt reiseaktivitet. Kompensasjonen skal være knyttet til arbeidet med Markedshåndboken, utvikling av ny grafisk profil, samt utviklingen av nye kommunikasjonselementer. Utvalget skal sammen med sekretariatet, avgjøre hvem som skal gis en kompensasjon og størrelsen på kompensasjonen. Markedsutvalget har under arbeid en rekke prosjekter for å sikre bl.a. en mer rettet og forutsigbar markedsføring av reinsdyrkjøtt. For å legge til rette for at det sittende Markedsutvalget får sluttført sitt arbeide, prolongeres utvalgets funksjonstid med ett år, det vi si fram til 1. juli Videre slutter partene seg til at Markedsutvalget benytter Opplysningskontoret for egg og kjøtt (OEK) som strategisk samarbeidspartner til gjennomføring av valgte generiske markedsaktiviteter Pramming av rein: Pramming av rein skal fortsatt administreres av Staten ved Reindriftsforvaltningen. Kostnadene dekkes over Reindriftsavtalen Gjeterhytter Avtaleparten er enige om å videreføre gjeldende regelverk og satser i forhold til tilskudd til gjeterhytter og reindriftsanlegg. Det kan kun gis tilskudd til de hytter som er tatt inn i de godkjente bruksreglene Lærings- og omsorgsbaserte tjenester Partene er enige om å etablere en egen ordning for lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften. Avtalepartene ser på lærings- og omsorgsbaserte tjenester som et næringsrettet tiltak og en mulighet for reindriften til økt inntjening. I tillegg vil en slik ordning bidra til å bygge et positivt omdømme omkring reindriften. Ordningen skal være tilpasset næringens kultur- og særegenhet. Det etableres en bredt sammensatt prosjektgruppe under ledelse av LMD for utvikling av ordningen. Utover LMD skal NRL, Sametinget og FAD være representert i gruppen. Rapport fra gruppens arbeid skal oversendes avtalepartene innen august

12 Guorahallat dili Nordlánddas ja Romssas dainna ulbmiliin ahte buoridit produktivitehta Šiehtadanbealit leat soahpan ásahit beliidvuπot bargojoavkku mii galgá guorahallat dili Nordlánddas ja Romssas dainna ulbmiliin ahte buoridit produktivitehta. Bargojoavku galgá boazodoallofágala at guorahallat diliid dainna ulbmiliin ahte kártet sivaid ma emus jagiid negatiiva buvttadannuppástusain Nordlánddas ja Romssas lohkomateriálaid vuoπul mat juo gávdnojit. Bargojoavku galgá identifiseret ja ilget faktoraid mat dagahit unnán buvttadeami. Dasto galgá joavku ovddidit evttohusaid doaibmabijuide mat sáhttet jorgalahttit dán negatiiva rievdama ja mat movttiidahttet lassi buvttadeapmái, nugo struktuvrralaš doaibmabijuid, ekonomalaš váikkuhangaskaomiid ja almmustahttit dárbbu viidáset guorahallamiidda ja dutkamii. Bargojoavkkus galget leat vihtta miellahtu, 2 lahtu nammada NBR ja 3 lahtu nammada LMD. LMD joπiha bargojoavkku. Bargojoavku galgá ovddidit raportta šiehtadanbeliid ovdal miessemánu 31. beaivvi Boazologu heiveheapmi Šiehtadanbealit ujuhit dasa ahte leat mearriduvvon oππa boazologut buot orohagaid Norggas. Ovttaskas orohagaide sáhttá dát mielddisbuktit ahte boazoeaiggádat fertejit háhkat dienasbarggu olggobealde ealáhusa. Dás leat váikkuhusat, erenoamážit danne go guoskevaš olbmuin dávjá ii leat eará formála gelbbolašvuohta go boazodoallofágalaš gelbbolašvuohta. Dán vuoπul leat šiehtadanbealit soahpan ahte nammaduvvo bargojoavku mii galgá bargat uovvova at: Kártet man olu boazodoallit válljejit heaitit boazodoaluin Kártet váikkuhusaid buresbirgema ja servodaga hárrái. ájehit makkár vejolaš doaibmabijut gávdnojit dálá gaskaoapmevuogádagas mat sáhttet leat mielde unnideame negatiiva váikkuhusaid. Joavku galgá árvvoštallat man muddui dálá ortnegat leat heivehuvvon ulbmiljovkui ja daidda mihtuide mat leat biddjon boazodoallopolitihka hárrái. Joavkkus leat mielde áirasat Bargiidbellodagas (Bb), Gieldda- ja regionáladepartemeanttas (KRD), Eanandoallo- ja biebmodepartemeanttas (LMD), Sámedikkis ja Norgga Boazosápmela aid Riikasearvvis (NBR). LMD jo iha bargojoavkku. Raporta galgá gárvvistuvvot ovdal Bohccobierggu klassifiseren Šiehtadanbealit leat soahpan aπahit ovdaprošeavtta NBR joπiheami vuolde mii galgá kártet eiseválddiid ja ráddjejumiid mat leat dan ektui ahte ásahit standárda bohccobierggu klassifiseremii. NBR bargu galgá dahkkojuvvot lagas ovttasbarggus Animaliain. Eaktuduvvo ahte Boazodoallohálddahus addá vejolašvuoπa geavahit áigeguovdilis vuoππomateriála doibmii. Várrejuvvo gitta ruvnno ovdaprošeavtta aπaheapmái. Ovdaprošeakta galgá ovddiduvvot šiehtadanbeliide njuolggadus oahkkimis miessemánus/geassemánus. 2.2 Poasta 75: Goluidunnideaddji doarjagat ja njuolggodoarjagat Goluidunnideaddji doarjagiid ja njuolggodoarjagiid guorahallan Šiehtadanbealit leat soahpan uovvovaš mandáhta ja proseassa goluidunnideaddji doarjagiid ja njuolggodoarjagiid guorahallamis: a) Bealit leat soahpan guorahallat goluidunnideaddji doarjagiid ja njuolggodoarjagiid, dás maiddái gustovaš doarjjaortnegiid ja daid ortnegiid mat leat heaittihuvvon 2003/2004 nuppástuhttima rájes. b) Ulbmil guorahallamiin lea ielggadit uvvot go goluidunnideaddji doarjagiid ja njuolggodoar Gjennomgang av situasjonen i Nordland og Troms med sikte på økt produktivitet Avtalepartene er enige om å etablere en partssammensatt arbeidsgruppe som skal foreta en gjennomgang av situasjonen i Nordland og Troms med sikte på økt produktivitet. Arbeidsgruppen skal foreta en reindriftsfaglig gjennomgang av forholdene med formål å kartlegge årsakene til de siste års negative utvikling i produksjonen i Nordland og Troms med bakgrunn i eksisterende tallmateriale. Arbeidsgruppen skal identifisere og beskrive faktorer som fører til lav produksjon. Videre skal gruppen fremme forslag til tiltak som kan bidra til å snu den negative utviklingen og som stimulerer til økt produksjon, herunder strukturelle tiltak, økonomiske virkemidler og avdekke behov for videre undersøkelser og forskning. Arbeidsgruppen skal bestå av fem medlemmer, hvorav 2 medlemmer oppnevnes av NRL og 3 medlemmer oppnevnes av LMD. Arbeidsgruppen ledes av LMD. Arbeidsgruppen skal legge fram en rapport for avtalepartene innen 31. mai Reintallstilpasningen Avtalepartene viser til at det er fastsatt nye reintall for samtlige reinbeitedistrikt i Norge. For enkelte distrikt vil dette medføre at reineiere må finne inntektsgivende arbeid utenfor næringen. Dette vil få konsekvenser, ikke minst fordi de berørte i mange tilfeller ikke har annen formell kompetanse enn den reindriftsfaglige. På denne bakgrunn er avtalepartene enige om at det nedsettes en arbeidsgruppe som får følgende oppdrag: Kartlegge omfanget av utøvere som velger å slutte med reindrift. - Kartlegge velferdsmessige og samfunnsmessige konsekvenser. - Gi en oversikt over mulige tiltak innenfor det eksisterende virkemiddelapparatet som kan bidra til å redusere de negative konsekvensene. Gruppen skal kunne vurdere i hvilken grad eksisterende ordninger er tilpasset målgruppen og de mål som er satt for reindriftspolitikken. Gruppa sammensettes med representanter fra Arbeidsdepartementet (AD), Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), Landbruks- og matdepartementet ((LMD), Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). Arbeidsgruppen ledes av LMD. Rapporten skal være ferdigstilt innen Klassifisering av reinsdyrkjøtt Avtalepartene er enige om å gjennomføre et forprosjekt i regi av NRL for å kartlegge myndighetene og begrensningene for å få implementert en standard for klassifisering av reinsdyrkjøtt. NRLs arbeid skal skje i nært samarbeid med Animalia. Det forutsettes at Reindriftsforvaltningen stiller aktuelt grunnlagsmateriale til disposisjon. Det avsettes inntil kroner til gjennomføring av forprosjektet. Forprosjektet skal presenteres for avtalepartene under forskriftsmøte i mai/juni. 2.2 Post 75: Kostnadssenkende og direkte tilskudd Gjennomgang av de kostnadssenkende og direkte tilskuddene Avtalepartene er enige om følgende mandat og prosess for gjennomgang av de kostnadssenkende og direkte tilskuddene: a) Partene er enige om å foreta en gjennomgang av de kostnadssenkende og direkte tilskuddene, herunder gjeldende tilskuddsordninger og de ordninger som er avviklet siden omleggingen i 2003/2004. b) Formålet med gjennomgangen er å få klarlagt om effekten av de kostnadssenkende og direkte 21

13 jagiid beavttut dan mihttomeari mii šiehtadanbeliin lei 2003/2004 nuppástuhttima olis ahte o odit eambbo márkanvuπot buvttadeami ja árvoháhkama. Dasto galgá guorahallan árvvoštallat leat go doarjagat láh án dili daidda geain lea boazodoallu váldoealáhussan, ja movt doarjagat leat doaibman dásseárvvu ja dienasjuogu ektui orohagaid gaskka, ja movt doarjagat leat doaibman boazodoalu organiserema ja doaimmaheami hárrái. c) Árvvoštallan badjielis galgá dahkkojuvvot buot ovttaskas orohagaid dáfus, ja buot boazoservviid dáfus. d) Guorahallan galgá maiddái evttohit divvumiid mat dahket ahte goluidunnideaddji doarjagat ja njuolggodoarjagat nu bures go sáhttet stimulerejit boazodollui mas lea márkanvuπot buvttadeapmi ja árvoháhkan mihttun, ja ahte vejolašvuohta doaibmat boazodoalus váldoealáhussan nannejuvvo. Dán oktavuoπas galgá doarjaga proseanta adnojuvvon bohccuid eaiggátvuhtii siidaoassái árvvoštallojuvvot. Dasto galgá árvvoštallojuvvot divvut dálá ortnegiid ja vejolaš eará doaibmabijuid gustovaš juolludusrámma siskkobealde mat sáhttet nannet nissonolbmuid sajádaga boazodoalus. Dasa lassin galgá árvvoštallojuvvot rievdadit orohatdoarjaga nu ahte buorebut heive orohagaid areálaáššiid bargui. e) Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning (NILF) oažžu ovddasvástádusa aπahit doarjjaguorahallamiid barggu. f) NILF bargu galgá dahkkojuvvot lagas ovttasbarggus Boazodoallohálddahusain, mii eaktuduvvo addit vejolašvuoπa geavahit áigeguovdilis vuoππomateriála ielggadeamis ja veahkehit rehkenastinbargguin. Referánsajoavkku bokte galgá NILF bargat lagas oktavuoπas šiehtadanbeliiguin digaštallama ja evttohusaid ektui. g) Referánsajoavkkus galget leat 4 olbmo, main LMD nammada 2 ja NBR nammada 2. h) NILF ráhkada raportta gaskaboddosaš árvvoštallamiiguin ja evttohusaiguin viidáset prosessii ovdal miessemánu 18. beaivvi i) Šiehtadanbealit digaštallet raportta njuolggadus oahkkimis miessemánus/geassemánus ja dahket mearrádusa viidáset proseassa birra. Loahpalaš raporta eaktuduvvo ovddiduvvot šiehtadanbeliid ovdal skábmamánu 1. beaivvi j) Prošeakta eaktuduvvo ruhtaduvvot šiehtadusa bušeahttapoasttaid bokte Siidaosiid ja boazoservviid doarjaga oppalaš eavttut Šiehtadanbealit leat soahpan ahte dohkkehuvvon doaibmanjuolggadusat galget leat vuoππun boahttevaš resursahálddašeamis. Šiehtadanbealit leat soahpan ahte boazodoallošiehtadusa váikkuhangaskaoamit galget geavahuvvot movttiidahttit dohkkehuvvon doaibmanjuolggadusaid uovvoleapmái. Bealit leat soahpan ahte 2012/2013 boazodoallošiehtadusa njuolggadusaid ráhkadeami oktavuoπas galgá konkretiseret movt dát uovvoleapmi galgá aπahuvvot. 3. Doaibmabijut radioaktiiva nuoskkideami geažil a) Lea várrejuvvon 2,5 mill. ruvnno 1147 kapihttalis ruhtadit radioaktiiva bohccobierggu goluid 2012:s. b) Radioaktivitehtadoaibmabijuid njuolggadus 2012/2013 njuovvanáigodaga hárrái mearriduvvo seamma prosedyraid mielde go boazodoallošiehtadusa njuolggadusat. tilskuddene samsvarer med avtalepartenes intensjoner ved omleggingen i 2003/2004 om å stimulere til økt markedsrettet produksjon og verdiskaping, Videre skai gjennomgangen gi en vurdering om tilskuddene har lagt til rette for de som har reindrift som hovednæring, og hvordan tilskuddene har virket i forhold til likestilling og inntektsfordeling mellom områdene, samt hvordan tilskuddene har virket forhold til organisering og utøvelsen av reindriften, c) Vurderingen ovenfor skal foretas for hvert enkelt reinbeiteområde, samt for hvert av tamreinlagene. d) Gjennomgangen skal også ta sikte på å foreslå justeringer som gjør at de kostnadssenkende og direkte tilskuddene i størst mulig grad stimulerer til en reindrift som har markedsrettet produksjon og verdiskaping som mål, samt at muligheten til å ha reindrift som hovednæring styrkes. I den forbindelse skal en tilskudds prosent knyttet til reinens eierskap siidaandelen vurderes. Videre skal det vurderes justeringer av dagens ordninger og mulige andre tiltak innenfor gjeldene bevilgningsramme som kan styrke kvinnens posisjon i reindriften. I tillegg skal det vurderes endringer i distriktstilskuddet som bedre legger til rette for distriktenes arbeid med arealsaker. e) Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning (NILF)får oppdraget med å foreta gjennomgangen av tilskuddene. f) NILFs arbeid skal skje i nært samarbeid med Reindriftsforvaltningen som forutsettes å stille det aktuelle grunnlagsmaterialet for utredningen til disposisjon og bidra med beregningsarbeid. Gjennom en referansegruppe skal NILF arbeide i nær kontakt med avtalepartene for drøfting og innspifi. g) Referansegruppen skal bestå av 4 personer, hvorav 2 oppnevnes av LMD og 2 oppnevnes av NRL. h) NILF utarbeider en rapport med foreløpige vurderinger og forslag til videre prosess innen 18. mai i) Avtalepartene drøfter rapporten på forskriftsmøtet i mai/juni og treffer vedtak om den videre prosess. Endelig rapport forutsettes lagt fram for avtalepartene innen 1. november j) Prosjektet forutsettes finansiert over avtalens budsjettposter Generelle vilkår for tilskudd til siidaandeler og tamreinlag Avtalepartene er enige om at de godkjente bruksreglene vil utgjøre fundamentet i ressursforvaltningen framover. Avtalepartene er enige om reindriftsavtalens virkemidler skal brukes for å stimulere til oppfølging av godkjente bruksregler. Partene er enige om at man i forbindelse med utarbeidelsen av forskriftene til Reindriftsavtalen 2012/2013 konkretiserer hvordan denne oppfølgingen skal gjennomføres. 3. Tiltak som følge av radioakitv forurensing a) Det er avsatt 2,5 mill kroner over kapittel 1147 til finansiering av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt i b) Regelverket for radioaktivitetstiltak i slaktesesongen 2012/2013 fastsettes etter de samme prosedyrer som for forskriftene etter reindriftsavtalen. Oslo guovvamánu 23. b 2012 Oslo 23. februar 2012 Nils Henrik Sara Anne Marie Glosli Nils Henrik Sara Anne Marie Glosli 22 23

14 Boazodoalu Ovdánahttinfoandda njuolggadusat Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta mearridan geassemánu 21. beaivvi 2011 Stuoradikki mearrádusa mielde 2011/2012 ja 2012/2013 boazodoallobohtosa birra, ma emus rievdaduvvon njuolggadusa bokte geassemánu 19. b Kapihtal. Oppalaš mearrádusat Ulbmil. Boazodoalu Ovdánahttinfoanda galgá ekonomalaš gaskaomiid geavaheamis váikkuhit ovddidit boazoealáhusa boazodoallopolitihkalaš ulbmiliid ektui. Ekonomalaš rámmat ja eavttut mearriduvvojit muπui Stuoradikki boazodoallošiehtadusa proposišuvnnaid ja jahkásaš stáhtabušeahta meannudeamis Boazodoalu Ovdánahttinfoandda stivra. Njealji olbmo stivra galgá hálddašit Boazodoalu Ovdánahttinfoandda. Stivra galgá nammaduvvot guovtti jahkái hávális. Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta nammada guokte miellahtu ja guokte várrelahtu. Norgga Boazosápmela aid Riikkasearvi nammada guokte miellahtu ja guokte várrelahtu. Boazodoallohoavda lea foanddastivrra álli Ekonomalaš rámmat. Boazodoalu Ovdánahttinfoandda ruhtadeapmi lea oassin boazodoallošiehtadusas. Foanddastivrra juolludemiid riektevuoπus ásahuvvo jahkása at Eanandoallodepartemeantta juolludusreivve bokte. Foanddastivra sáhttá hilgut ekonomalaš doarjjaohcamiid foandda ruπalaš dili vuoπul. Foanddastivrra doaibma galgá maiddái uovvut Stáhta Ekonomiijanjuolggadusaid. Foanddastivra sáhttá bidjat njuolggadusaid ja dán bokte mearridit doarjjameriid ortnegiidda mat gullet foandda vuollái. Foanddastivra sáhttá maiddái mearridit vuolit rájiid gollopoasttaide mat addet vuoigatvuoπa oažžut doarjaga Raporteren. Foanddastivra galgá juohke jagi raporteret doaimmastis Eanandoallodepartementii. Raporta galgá sisdoallat ma emus jagi rehketdoalu, mii lea veardádallojuvvon bušeahtain ja ovddit jagiid rehketdoaluiguin, ja doaimma fágalaš árvvoštallama Doaibmaviidodat. Boazodoalu Ovdánahttinfoandda ekonomalaš doarjja sáhttá addojuvvot doarjjan dahje loatnan ortnegiid mielde dáid várás: 1. guoπohanbarttaide, g. 2. kapihttala 2. doarjagii mearkkašahtti boazovahágiid ovddas lihkohisvuoπaid geažil, g. 3. kapihttala. 3. eará boazodoallorusttegiidda, maiddái gárddiide/áiddiide ja njuovahagaide, g. 4. kapihttala 4. boazodolliid duoπaštuvvon goluide, kurssaid/lassioahpu ja sullasa aid oktavuoπas, g. 5. kapihttala. 5. árrapenšuvdnii 1. Ekonomalaš doarjja sáhttá muπui juolluduvvot eará doaibmabijuide, mat leat njuolggadusaid ulbmila mielde, g. 1-1, nugo a. márkanovddideaddji doaibmabijuide, b. boazodoalu guohtunvuoigatvuoπa sihkkarastimii, dása gullá maiddái doarjja orohagaid bargui sihkkarastit boazodoalloeatnamiid, c. boazodoalu eará geavatlaš doaibmabijuide, nugo bohccuid fievrrideapmái ja riidoeastadeaddji doaibmabijuide, 24 Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2011 med hjemmel i Stortingets vedtak om reindriftsoppgjør for 2011/2012 og 2012/2013, sist endret ved forskrift av 19. juni Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1-1. Formål. Reindriftens Utviklingsfond skal gjennom bruk av økonomiske virkemidler bidra til å utvikle reindriftsnæringen i samsvar med de reindriftspolitiske mål. Økonomiske rammer og føringer for øvrig blir fastsatt i forbindelse med Stortingets behandling av proposisjonene om reindriftsavtalen og det årlige statsbudsjettet Styret for Reindriftens Utviklingsfond. Reindriftens Utviklingsfond for valtes av et styre med fire medlemmer. Styret skal opp nev nes for to år av gangen. Landbruks- og matdepartementet utpeker to medlemmer og to varamedlemmer. Norske Rein drifts amers Lands forbund utpeker to med lem mer og to varamedlemmer. Rein drifts - sjefen er sekretær for fondsstyret Økonomiske rammer. Reindriftens Utviklingsfond finansieres som en del av reindriftsavtalen. Hjemmel for fonds styrets bevilg ninger opprettes årlig ved tildelingsbrev fra Landbruks - og matdeparte mentet. Fondsstyret kan avslå søknader om økonomisk støtte ut fra fondets finansielle situasjon. Fonds styrets virksomhet skal være i over ensstemmelse med Økonomireglementet for Staten. Fondsstyret kan gi retningslinjer og herunder fastsette satser for støtte for enkeltordninger under fondet. Fondsstyret kan videre fastsette nedre grenser for utgifts poster som gir rett til tilskudd Rapportering. Fondsstyret skal hvert år rapportere om sin virksomhet til Land bruks- og mat departementet. Rap porten skal inneholde regnskap for siste år sammenholdt med budsjett og tidligere års regn skaper, samt en faglig evaluering av virksomheten Virkeområde. Økonomisk støtte fra Reindriftens Utviklingsfond kan innvilges som tilskudd eller lån etter ordningene for 1. gjeterhytter, jf kapittel 2, 2. støtte ved omfattende tap av rein i ulykker, jf. kapittel 3, 3. øvrige reindriftsanlegg, herunder gjerder og slakteanlegg, jf. kapittel 4, 4. refusjon av dokumenterte utgifter til deltakelse på kurs/etterutdanning og lignende for reindriftsutøvere, jf. kapittel 5, 5. Tidligpensjon 1. Økonomisk støtte kan for øvrig innvilges til andre tiltak i samsvar med forskriftens formål, jf. 1-1, herunder a) markedsfremmende tiltak, b) sikring av reindriftens beiterett, herunder støtte i forbindelse med distriktenes arbeid med sikring av reindriftens arealer, c) andre praktiske tiltak innenfor reindriften, herunder transport av rein og konflikt forebyg gende tiltak, 25

15 d. aπahit strukturdoaibmabijuid orohagain gos dárbbašuvvojit doaibmabijut maiguin heiveha boazologu ja resursaávkkástallama 2, e. eará fágalaš doaibmabijuide mat ovdánahttet boazodoalu, nugo bagadallamii, kurssaide, guohtuniskkadeapmái, plánemii ja nálledikšumii, f. boazodoalu fágareiveortnegii, g. lassiealáhusaid ja áigumušaid ovdánahttimii, main lea oppalaš kultuvrralaš mearkkašupmi boazosápmela aide, h. Doaimmaide mat ovddidit dásseárvvu ja nissonolbmuid dili boazodoalus. i. 1-2 beaivásaš gelbbolašvuoπa loktejeaddji kurssaid/lassioahpu heiveheapmi. j. doarjjan boazodoalloealáhusa doaimmaide mat uvvot dálkkádatrievdamiid. k. Dutkamii ja máhttogaskkusteapmái. Boazodoalu Ovdánahttinfoanddas lea maiddái ruhta várrejuvvon dihto ulbmiliidda. 0 Rievdaduvvon njuolggadusa bokte b. geassemánu 19. b nr. 593 (fápmui boahtán suoidnemánu 1. b. 2012) 1 G. njuolggadusa árrapenšuvnna birra boazodoalus. 2 G Oktasašeavttut. Boazodoalu Ovdánahttinfoandda doarjaga oažžuma eaktun lea ahte doaibmabidju ovddida orohaga ja guovllu boazodoalu. Go lea dárbbašlaš, de ferte árvvoštallot mo doaibmabidju váikkuha guohtumiid guorbamii ja birrasii muπui. Eaktuduvvo maiddái ahte doaibma mii dorjojuvvo, uovvu áigges áigái gustovaš lágaid ja njuolggadusaid Gáibádusat ohcamii. Doarjjaohcan Boazodoalu Ovdánahttinfondii galgá sáddejuvvot Boazodoallohovdii ovdal almmuhuvvon áigemeari. Jus Boazodoalu Ovdánahttinfoandda stivra lea ráhkadan sierra ohcanskoviid, de galget dát geavahuvvot. Dárbbašlaš duoπaštusat galget biddjojuvvot ohcama mielde Áššegieπahallan ja bearráigeah u. Boazodoallohoavda gieπahallá ohcama ja ráhkada evttohusa Boazodoalu Ovdánahttinfoandda stivrii. Boazodoallohoavda galgá árvvoštallat berre go guovllustivrras/orohatstivrras gulaskuddat oainnu áššis. Ohcama mearrida foanddastivra. Jus lea jietnadássivuohta, de lea joπiheaddjis duppaljietna. Foanddastivra sáhttá sirdit mearridanválddi Boazodoallohovdii. Boazodoallohoavda bidjá doarjaga máksojupmái juolludanmearrádusa mielde. Doarjaga juolludanmearrádusas sáhttet mearriduvvot sierra eavttut. Foanddastivra sáhttá gáibidit ahte olles doarjja dahje oassi das galgá unniduvvot dahje máksojuvvot ruoktot, dahje ahte loatna galgá máksojuvvot ruoktot, jus ájehuvvo ahte dehálaš doarjjaeavttut eai leat devdojuvvon Váidinvejolašvuohta. Mearrádusa dán njuolggadusa mielde sáhttá váidit Eanandoallo- ja biebmodepartementii hálddašanlága njuolggadusaid mielde. d) gjennomføring av strukturtiltak i distrikter med behov for tiltak for reintallstilpasning og ressursutnyttelse 2, e) andre faglige tiltak til fremme for reindriften, herunder veiledning, kursvirksomhet, beite - gransking, planlegging og avlstiltak, f) fagbrevordningen i reindrift, g) utvikling av binæringer og formål av generell kulturell betydning for rein drifts samene, h) tiltak for å fremme likestilling og kvinners situasjon i reindriften, i) tilrettelegging av 1-2 dagers kompetansegivende kurs/etterutdanning, j) støtte til tiltak for reindriftsnæringen som følge av klimaskapte endringer, k) forskning og kunnskapsformidling Videre er midler fra Reindriftens Utviklingsfond avsatt til enkelte øremerkede formål. 0 Endret ved forskrift 19. juni 2012 nr. 593 (i kraft 1. juli 2012) 1 jf. forskrift om tidligpensjon i reindriften. 2 Se Fellesvilkår. Det er et vilkår for å få støtte fra Reindriftens Utviklingsfond at tiltaket frem mer rein driften i distriktet og området. Der det er aktuelt må tiltaket vurderes i forhold til den effekt det har på beite slitasje og miljøet for øvrig. Det forutsettes videre at den virksomhet som støttes er i samsvar med de til enhver tid gjeld ende lover og forskrifter Krav til søknad. Søknad om støtte fra Reindriftens Utviklingsfond skal sendes til Reindriftssjefen innen eventuell angitt frist. Dersom styret for Reindriftens Utvik lings fond har utarbeidet egne søknadsskjema, skal disse brukes. Nødven dig dokumentasjon skal vedlegges søknaden Saksbehandling og kontroll. Søknaden behandles av Rein driftssjefen, som avgir innstilling til styret for Reindriftens Utvik lingsfond. Reindriftssjefen skal vurdere om områdestyret/distriktsstyret bør høres først. Søknaden avgjøres av fondsstyret. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Fondsstyret kan delegere avgjørelses myndighet til Rein driftssjefen. Reindriftssjefen anviser støtten til utbetaling i samsvar med bevilgnings vedtak. Det kan fast - settes nær mere betingelser for støtten i bevilgningsvedtaket. Fondsstyret kan kreve hele eller deler av støtten avkortet eller tilbakebetalt, eventuelt bringe lånet til forfall, dersom vesentlige forutsetninger for støtten viser seg ikke å være oppfylt Klageadgang. Vedtak etter denne forskrift kan påklages til Landbruks- og mat departe mentet etter forvalt ningslovens regler

16 2. Kapihtal. Doarjja guoπohanbarttaide Doarjjaeavttut. Doarjja guoπohanbarttaide sáhttá juolluduvvot siidaoassái, siidii, orohahkii ja boazosearvái. Jus doarjja galgá sáhttit juolluduvvot de ferte/fertejit siidaoasi dahje boazosearvvi joπiheaddji/ joπiheaddjit duoπaštit divatgeatnegahtton ealáhusdietnasa ekskl lassiárvodivvaga unnimustá ruvnno ovddas. Romssa, Nordlándda ja Davvi-Trøndelága siidaosiid dáfus, mat leat registrerejuvvon lassiárvodivatregistarii, lea doarvái ahte divatgeatnegahtton ealáhusdienas lea unnimusat ruvnno ekskl. lassiárvodivvada 1. Doarjja sáhttá juolluduvvot dušše oππa visttiide/-investeremiidda mat leat dohkkehuvvon boazodoallolága 2 mielde. Doarjja juolluduvvo dušše guoπohanbarttaide maid geavahannjuolggadusat fátmmastit. Doarjja ii galgga juolluduvvot guoπohanbarttaide mat leat álggahuvvon dahje gárvvistuvvon ovdal go ohcan ovddiduvvo. Golut máºasdoallamii, eai boaπe ortnega vuollái. Doarjja sáhttá almmatge juolluduvvot guoπohanbarttaid gaikumii, go ii dieπe gii daid eaiggát dahje ovddasvástideaddji lea. Seamma guoπohanbartii juolluduvvo doarjja dušše oktii. Doarjja sáhttá juolluduvvot eanemustá guovtti guoπohanbartii juohke siidaoasi nammii. Sáhttá spiehkastit njuolggadusas ahte doarjja juolluduvvo dušše okte seamma bartii jus gárvves barttain šaddá aπahit dárbbašlaš viiddidemiid dahje stuorát earáhuhttimiid. Eaktun dás lea ahte má ga siidaoasi sáhttet geavahit bartta ma el go lea viiddiduvvon/earáhuhtton. Dálveguohtunguovlluin addojuvvo doarjja dušše barttaide gos ohcci lea guokte dahje eambbo siidaoasi ovttas, dahje siiddat/orohagat ja boazosearvvit. Ii addojuvvo doarjja hukset barttaid ak a- ja giππaguohtunguovlluin Jus siidaoassi heaittihuvvo, de sáhttá Boazodoallohoavda addit dispensašuvnna njuolggadusa 2-1 njealját laππasa mearrádusain. 1 G. Njuolggadusa doarjaga birra siidaosiide ja boazoservviide 3. 2 G. Boazodoallolága Doarjaga meroštallan. Doarjja guoπohanbarttaide meroštuvvo bartta sturrodaga ektui. Guoπohanbartadoarjja lea kr njealjehasmehteris. Oktasaš barttaide sáhttá juolluduvvot doarjja gitta kr. Siidaoasi barttaide sáhttá juolluduvvot doarjja gitta kr.. Erenoamáš dilálašvuoπain sáhttá ložžet dán njuolggadusa vuosttaš laππasa Sierragáibádus ohcamii. Doarjja guoπohanbarttaide ja eará boazodoallorusttegiidda galgá ohccojuvvot sierra ohcanskoviin. Mielddusin guoπohanbarttaid doarjjaohcamii gáibiduvvo ceggenlohpi¹ ja bartta tevnnegat oktan mihtuiguin. 1 G. Boazodoallolága Sierranassii máksima, dárkkisteami ja raporterema birra. Váldonjuolggadussan lea ahte doarjja máksojuvvo ma el háhkama. Boazodoallohoavda sáhttá ohcama vuoπul máksit 50 % rádjai doarjagis ovdalgihtii rusttega ovdáneami ektui. Ovdal go doarjja lágiduvvo máksojupmái, galgá boazodoalloagronoma dárkkistit lea go doaibmabidju aπahuvvon plána ja juolludanmearrádusa mielde. Kapittel 2. Tilskudd til gjeterhytter 2-1. Vilkår for tilskudd. Tilskudd til gjeterhytter kan innvilges til siidaandel, siida, reinbeitedistrikt og tamreinlag. For at tilskudd skal kunne innvilges må leder /lederne av siidaandel eller tamreinlag dokumentere en avgiftspliktig næringsinntekt på minimum kr ,- eksklusiv merverdiavgift. For siidaandeler i Troms, Nordland og Nord-Trøndelag, som er registrert i merverdiavgiftsregistret, er det tilstrekkelig at den avgiftspliktige næringsinntekten er på minimum kr eksklusive merverdiavgift. 1 Tilskudd skal bare innvilges til nybygg-/investeringer som er godkjent i henhold til reindriftsloven 2. Det ytes kun tilskudd til gjeterhytter som er omfattet av godkjente bruksregler. Tilskudd skal ikke innvilges til gjeterhytter som er påbegynt eller ferdig før søknad fremmes. Kostnader til vedlikehold omfattes ikke av ordningen. Tilskudd kan imidlertid innvilges til riving av gjeterhytter hvor eier- eller ansvarsforholdet er ukjent. Til samme gjeterhytte innvilges tilskudd bare én gang. Det kan innvilges tilskudd til maksimalt to gjeterhytter per siidaandel. Det kan gjøres unntak fra hovedregelen om tilskudd en gang pr hytte ved nødvendige utvidelser/større ombygginger av eksisterende gjeterhytter. Dette forutsetter at flere siidaandeler vil bruke hytten etter utvidelse/ombyggingen. I vinterbeiteområder ytes det kun tilskudd til hytter hvor søker er to eller flere siidaandeler i fellesskap, eller siidaer/distrikter og tamreinlag. Det ytes ikke tilskudd til bygging av hytter i høstog vårbeiteområder. Ved avvikling av siidaandeler kan Reindriftssjefen dispensere fra bestemmelsen i 2-1, fjerde ledd. 0 Endret ved forskrift 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012). 2 jf. forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag 2 nr. 1 3 jf.. lov om reindrift Beregning av tilskudd. For gjeterhytter beregnes tilskuddet i forhold til størrelsen på hytta. Tilskudd til gjeter hytter utgjør kr 3.000,- per kvadratmeter. For felles hytter kan det ytes tilskudd med inntil kr ,-. Til hytter for siidaandeler kan det ytes tilskudd med inntil kr ,-. Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra denne bestemmelsens første ledd Særskilt krav til søknad. Søknad om tilskudd til gjeterhytter skal fremmes på særskilt søknads skjema. Som vedlegg til søknad om tilskudd til gjeterhytter kreves oppføringstillatelse 1 og mål satt tegning av hytta. 1. jf. lov om reindrift Særskilt om utbetaling, kontroll og rapportering. Som hovedregel skal utbetalingen skje etterskuddsvis. Reindriftssjefen kan etter søknad anvise inntil 50 % av tilskuddet til utbetaling på forskudd i forhold til anleggets framdrift. Før tilskuddet anvises til utbetaling skal reindriftsagronomen kontrollere at tiltaket er gjennomført i samsvar med plan og bevilgningsvedtak

17 3. Kapihtal. Doarjja mearkkašahtti boazovahágiid oktavuoπas lihkohisvuoπaid geažil Definišuvdna. Lihkuhisvuoπain oaivvilduvvo dán kapihttalis vuorddekeahtes ja fáhkka dáhpáhus, man geažil ollu bohccot duššet ja man boazoeaiggát ii liv e govttolaš árjjaiguin sáhttán hehttet. Dát sáhttá ovdamearkan leat heavvaneapmi, muohtauπas, firron ja fáhkka dávddat. Massimat lássahuvvan guohtumiid, guohtumiid guorbama, unnán njuovvama dahje boraspiriid geažil eai rehkenastojuvvo lihkuhisvuohtan dán kapihttalis. Doaibmajagiin oaivvilduvvo dán njuolggadusas áigodat cuo ománu 1. beaivvis 2012 njuk amánu 31. beaivái Rievdaduvvon njuolggadusa bokte b. geassemánu 19. b nr. 593 (fápmui boahtán suoidnemánu 1. b. 2012) 3-2. Doarjjaeavttut. Doarjja sáhttá juolluduvvot ovttaskas dollui/boazosearvái jus a. massin lea deaividan ielga lihkohisvuoπa geažil, g. 3-1, b. eará ortnegat eai buhtte massima, c. massin mii ovtta ja seamma lihkuhisvuoπas dahká unnimustá 10 % boazologus ovdal massima. Sáhttá sorjjakeahttá das addot doarjja jus lea massán unnimusat 150 heakka. Dattege ii juolluduvvo doarjja go massá unnit go 10 heakka. Eallu ovdal massima mearkkaša dat boazolohku mii lei ma emus almmolaš lohkamis. Jus dákkár lohkan ii leat aπahuvvon ma emus doallojagis, de biddjo ma emus boazodoallodieπáhusa boazolohku vuoππun, d. massojuvvon bohccot c-bustáva mielde leat dohkála at duoπaštuvvon, g. 3-3, e. siidaoassi/boazosearvi dakkaviπe dieπihii vahága boazodoalloagronomii ja orohatstivrii, f. siidaoassi /boazosearvi álggahii dárbbašlaš doaibmabijuid maiguin eastada/unnida vahága g. siidaoassi lea ožžon doaibma-/buvttadandoarjaga1 unnimusat ovtta golmma ma emus jagis, h. siidaoasis leat boazolohku mii addá vuoigatvuoπa oažžut doarjaga doaibmajagis siidaosiid ja boazoservviid doarjjanjuolggadusa vuoπul 2 vuosttaš laππasa nr 3. 0 Rievdaduvvon njuolggadusa bokte b. geassemánu 19. b nr. 593 (fápmui boahtán suoidnemánu 1. b. 2012) 1. G. gustovaš Njuolggadusa doarjaga birra siidaosiide ja boazoservviide 3-3. Duoπašteapmi. Boazodoalloagronoma, šibitdoavttir, almmolaš bearráigeah oeiseváldi dahje dáid ovddasteaddji galgá duoπaštit massojuvvon bohccuid logu geah adeami ja ráppiid lohkama bokte. Massimat muohtauππasa geažil sáhttet duoπaštuvvot ráppiiguin ma il go bievlá. Go lea veadjetmeahttun dahje váttis ráppiid dievasla at duoπaštit, de sáhttá vahága sturrodaga merošteapmi dohkkehuvvot doarvái buorren duoπaštussan boazologu vuoπul mii lei ovdal ja ma il massima. Boazologu ovdal- ja ma ilmerošteami diekkár oktavuoπas dahká Boazodoallohoavda ja diekkár merošteami eaktun lea ahte ma il aπahuvvo almmola at bearráigeh ojuvvon lohkan. Sismiesit sáhttet dušše rehkenastojuvvot mielde massimii, juo oavjjehat massojuvvojit cuo ománu 15.b. ja geassemánu 1. b. gaskka. Dalle galgá árvvoštusa mielde meroštit miessemassima, mii lea lassin ovdalgihtii vurdojuvvon árramassimii, vurdojuvvon merkenproseantta vuoπul Doarjaga meroštallan. Foandda stivra mearrida dárkilet njuolggadusaid doarjaga árvvoštallamii. Doarjagis dollejuvvo iežasoassi, , kr Sierragáibádus ohcamii. Doarjjaohcan mearkkašahtti boazovahágiid ovddas galgá sáddejuvvot nu johtilit go vejolaš, ja 30 Kapittel 3. Støtte ved omfattende tap av rein i ulykker 3-1. Definisjoner Med ulykke menes i dette kapittel en uforutsigbar og akutt hendelse, som fører til at et større antall rein omkommer og som ikke med rimelig innsats kunne vært forhindret av reineier. Dette kan eksempelvis være drukning, snøskred, raping og akutt sykdomsutbrudd. Tap som er forårsaket av låste beiter, nedslitte beiter, lavt slakteuttak eller av rovdyr regnes ikke som ulykke i dette kapittel. Med driftsår menes i denne forskrift perioden fra 1. april 2012 til 31. mars Endret ved forskrift 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012) Vilkår for støtte. Støtte kan innvilges til den enkelte siidaandel/tamreinlag dersom følgende vilkår er oppfylt: a) tapet skyldes ren ulykke, jf. 3-1, tapet ikke er erstattet over andre ordninger, antall tapte rein i samme ulykke utgjør minst 10 % av flokkens størrelse før tapet. Det kan uavhengig av dette gis støtte når tapet overstiger 150 rein. Det innvilges ikke støtte for tap av under 10 rein. Med flokken før tapet menes reintall ved siste offentlig kontrollerte telling. Dersom slik telling ikke er foretatt siste driftsår legges reintallet i siste melding om reindrift til grunn. b) tapte rein etter bokstav c er godkjent dokumentert, jf. 3-3, c) siidaandelen/tamreinlaget har varslet tapet umiddelbart til reindriftsagronom og distrikts styre, d) siidaandelen/tamreinlaget iverksatte alle nødvendige tiltak for å forebygge/begrense tapet, e) siidaandelen har mottatt drifts-/produksjonstilskudd 1 i minst et av de tre foregående driftsårene, f) siidaandelen har et reintall som utløser rett til tilskudd i driftsåret etter forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag 2 første ledd nr 3. 0 Endret ved forskrift 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012). 1 Jf. forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag 3-3. Dokumentasjon. Reindriftsagronomen, veterinær, offentlig oppsynsmyndighet eller representant for en av disse skal dokumentere antall tapte dyr gjennom besiktigelse og opptelling av kadaver. Ved tap i snøskred kan dokumentasjon av kadaver foretas etter snøsmelting. Der full kadaverdokumentasjon er umulig eller svært vanskelig, kan en sannsynlig gjøring av tapets omfang godkjennes som tilstrekkelig dokumentasjon ut fra antall rein før og etter tapet. Slik før- og ettervurdering av reintallet utføres av Rein drifts sjefen og forutsetter at det i etterkant av tapet foreligger offentlig kontrollert telling. Ufødt kalv kan bare medregnes som del av tapet dersom drektige simlerein går tapt i perioden 15. april - 1. juni. Det skal da gjøres en skjønns messig beregning av kalve tap, ut over forventet tidligtap, på grunn lag av forventet merkeprosent Beregning av støtte. Fondets styre fastsetter nærmere retningslinjer for beregning av støtte. Det skal gjøres fratrekk for en egenandel på kr , Særskilt krav til søknad. Søknad om støtte ved omfattende tap av rein i ulykker skal sendes så raskt som mulig, og senest 6 måneder etter at ulykken fant sted. Søknaden skal minst inneholde a) oversikt over antall tapte dyr, fordelt på kjønn og alder (over 2 år, 1-2 år, kalv), 31

18 ma emustá 6 mánu ma il go lihkohisvuohta dáhpáhuvai. Ohcan galgá unnimustá sisdoallat a. oppalaš ilgejumi massojuvvon bohccuin, mas sohkabealit ja agit bohtet ovdan (badjel 2 jagi, 1 2 jagi, earpmat/miessi), b. rábbeduoπaštusa, g. 3-3, c. ilgehusa das mii dáhpáhuvai ovdal massima, d. ilgehusa álggahuvvon doaibmabijuin mat galget eastadit/unnidit vahága Sierranassii unnideami, ovdalgihtii máksima ja dárkkisteami birra. Boazodoalu Ovdánahttinfoandda stivra sáhttá biehttalit dahje unnidit doarjaga, jus ohcci a. lea addán boasttu dieπuid ohcamis, b. ii leat aπahan geatnegahttojuvvon boazolohkama, c. ii leat dohkála at almmuhan (dieπihan) ja aπahan vaháteastadeaddji/vahátunnideaddji doaibmabijuid. ielga áššiin sáhttá Boazodoallohoavda ovdalgihtii máksit 50 % rádjai supmis mii vurdojuvvo máksojuvvot doarjjan go ohcan lea dievasla at gieπahallojuvvon. 4. kapihtal. Doarjja boazodoallorusttegiidda 4-1. Definišuvnnat Boazodoallorusttegiiguin oaivvilduvvo njuovvanrusttegat ja bistevaš áiddit/gárddit/rusttegat. Dán kapihttalis lea doarjjavuoπus seamma go doarjjavuoigaduvvon golut. Dat sisttisdoallá ávnnasgoluid (biergasiid mat leat gitta seainnis), fievrrideami, sierranasbargguid ja iežas bargguid. Iežas barggu diibmohaddi lea 150 kr. Iežas bargu sáhttá eanemustá dahkat 50 % doarjjavuππosis. Erenoamáš diliin, dás maiddái stuorát rusttegiid huksemis, sáhttá bálkáhuvvon konsuleantaveahkki leat mielde doarjjavuoπus. Njuovahat- ja gárderusttegiid huksemis sáhttet maiddái geaidno- /biilaguoππinsaji golut ja áhce-/golggiidusgolut leat mielde doarjjavuππosis. Sierranasbargun adnojuvvojit elektrihkkár-, bohccedeaddji- ja eará barggut mat gustovaš mearrádusaid mielde gáibidit erenoamáš gelbbolašvuoπa. 0 Rievdaduvvon njuolggadusa bokte b. geassemánu 19. b nr. 593 (fápmui boahtán suoidnemánu 1. b. 2012, ovdal 5-1) 4-2. Doarjjaeavttut. Doarjja boazodoallorusttegiidda sáhttá juolluduvvot siidaoassái, siidii, orohahkii ja boazosearvái. Doarjja juolluduvvo dušše boazodoallorusttegiiidda mat leat válddahallon dohkkehuvvon geavahannjuolggadusain ja ráhkaduvvon orohatplánain. Jus doarjja galgá sáhttit juolluduvvot de ferte siidaoasi joπiheaddjis/joπiheddjiin leat vuovdindienas bohccobierggu vuovdimis ekskl lassiárvodivvaga unnimustá ruvnno ovddas bohccuin mat leat iežas mearkkas1. Doarjja sáhttá juolluduvvot dušše oππainvesteremiidda, viiddidemiide dahje stuorát earáhuhttinhuksemiidda. Doarjja ii galgga juolluduvvot boazodoallorusttegiidda mat leat álggahuvvon dahje gárvvistuvvon ovdal go ohcan ovddiduvvo. Golut máºasdoallamii, gaskaboddosaš áiddiide ja gaskaboddosaš gárddiide eai leat doarjjavuπot golut, g Doarjja sáhttá almmatge juolluduvvot boazodoallorusttegiid gaikumii, go ii dieπe gii daid eaiggát dahje ovddasvástideaddji lea. Dát ortnet ii gusto doarjagii áiddiide mat galget eastadit riidduid boazodoalu ja eanandoalu 2 gaskkas. 0 Rievdaduvvon njuolggadusa bokte b. geassemánu 19. b nr. 593 (fápmui boahtán suoidnemánu 1. b. 2012, ovdal 5-2) 1 G. Njuolggadusa doarjaga birra siidaosiide ja boazoservviide 3. 2 Njuolggadus doarjagii riidoeastadeaddji doaibmabijuide boazodoalu ja eará guoskevaš beali gaskavuoπas 32 b) kadaverdokumentasjon, jf. 3-3, c) beskrivelse av hendelses forløpet fram til tapet, d) beskrivelse av tiltak som er iverksatt for å forebygge/begrense tapet Særskilt om avkorting, forskuddsutbetaling og kontroll. Styret for Reindriftens Utviklingsfond kan nekte eller avkorte støtten dersom søker a) har gitt uriktige opplysninger i søknaden, b) ikke har gjennomført pålagt telling av flokken, c) ikke har gjennomført tilfredsstillende varsling og taps fore byggende/begrensende tiltak. I opplagte saker kan Reindriftssjefen anvise til utbetaling et forskudd på inntil 50 % av det beløp som forventes å bli utbetalt i støtte etter fullstendig behandling av søknad. Kapittel 4. Tilskudd til reindriftsanlegg 4-1. Definisjoner. Med reindriftsanlegg menes slakteanlegg og permanente gjerder-/anlegg. Med tilskuddsgrunnlag menes i dette kapittel tilskuddsberettigede kostnader. Dette omfatter materialkostnader (med veggfast inventar), transport, spesial arbeid og eget arbeid. Timesatsen for eget arbeid er kr 150. Eget arbeid kan maksimalt utgjøre 50 % av tilskuddsgrunnlaget. I særlige tilfeller, herunder bygging av større anlegg, kan leid konsulent bistand inngå i tilskudds grunnlaget. Ved slakte- og gjerde anlegg kan også kost nadene til vei/parkering og vann/avløp inngå. Som spesial arbeid regnes elektriker-, rørlegger- og annet arbeid, som i henhold til gjeld ende bestem melser krever særlig kompe tanse. 0 Endret ved forskrift 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere 5-1) Vilkår for tilskudd. Tilskudd til reindriftsanlegg kan innvilges til siidaandel, siida, reinbeitedistrikt og tamreinlag. Tilskudd ytes kun til reindriftsanlegg som er beskrevet i godkjente bruksregler og utarbeidede distriktsplaner. For at tilskudd skal kunne innvilges må leder/ledere av siidaandelen ha en avgiftspliktig inntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke på minimum kr ,- eksklusiv merverdiavgift. 1 Tilskudd skal bare innvilges til nyinvesteringer/nybygg, utvidelser eller større ombyg ginger. Tilskudd skal ikke innvilges til reindriftsanlegg som er påbegynt eller ferdig før søknad fremmes. Kostnader til vedlikehold og kostnader til flyttbare og midlertidige gjerder og anlegg er ikke tilskudd s berettigede kostnader, jf Tilskudd kan imidlertid inn vilges til riving av andre reindriftsanlegg hvor eier- eller ansvarsforholdet er ukjent. Tilskudd til gjerder som konflikt forebyggende tiltak mellom reindrift og annen berørt part 2 omfat tes ikke av denne ordning. 0 Endret ved forskrift 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere 5-2). 1 jf. forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag 3. 2 jf. forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part Beregning av tilskudd. For reindriftsanlegg beregnes tilskudd med en fastsatt andel av tilskudds grunn laget, jf Tilskudd til reindriftsanlegg utgjør inntil 35 % av tilskudds grunnlaget når søker er siidaandel/siida og inntil 50 % når søker er reinbeitedistrikt/tamreinlag, fellesbeitedistrikt eller minst to distrikter/ 33

19 4-3. Doarjaga meroštus Boazodoallorusttegiidda rehkenastojuvvo doarjja mas lea mearriduvvon oassi doarjjavuoπus, g Doarjja boazodoallorusttegiidda dahká gitta 35 % doarjjavuoπus go ohcci lea siidaoassi/siida ja gitta 50 % go ohcci lea orohat/boazosearvi, oktasašorohat dahje unnimusat guokte orohaga/boazosearvvi searválaga. Njuovvanrusttegiidda mat leat ielgasit sirrejuvvon eará rusttegiin dahká doarjja gitta 25 % doarjjavuoπus. Doarjjavuoπu vuolit rádji lea mearriduvvon ,- ruvdnui. Golut mat eai gula doarjjavuππui, g 4-1, galget goitge váldot mielde gollo ilgehussii, g. 4-4 nuppi laππasa. Doarjjavuoππu rehkenastojuvvo netto ávnnasgoluid (ekskl lassiárvodivvaga) vuoπul. Doarjaga lassin sáhttá foanddastivra juolludit loana boazodoallorusttegiidda gitta 0,7 miljovnna ruvnno rádjái. Dákkár loanaid galget dušše guoskevaš bušeahttarámmaid siskkobealde juolluduvvot. Erenoamáš oktavuoπain sáhttá spiehkastit dán mearrádusa vuosttaš laππasis. 0 Rievdaduvvon njuolggadusa bokte b. geassemánu 19. b nr. 593 (fápmui boahtán suoidnemánu 1. b. 2012, ovdal 5-3) 4-4. Sierragáibádus ohcamii. Mielddusin boazodoallorusttegiid doarjjaohcamii gáibiduvvo ceggenlohpi, gollo ilgehus, ielga ruhtadanplána ja rusttega tevnnegat, main leat mihtut. Njuovahaga huksemii/oππasis huksemii/viiddideapmái galgá biddjot mielde gávpeplána unnimusat 3 jahkái, ja maiddái almmolaš dohkkeheamit. Boazodoallorusttegiidda mat mákset badjel ,- kr, galget vižžojuvvot unnimustá golbma fálaldaga golloluohkáide, mat leat mielde doarjjavuππosis, g Boazodoallorusttegat mat dahket ollislaš ovttadaga, sáhttet ohkkejuvvot ovtta ohcamii, muhto eaktun lea ahte golut dalle spesifiserejuvvojit ohcama mildosiin. 0 Rievdaduvvon njuolggadusa bokte b. geassemánu 19. b nr. 593 (fápmui boahtán suoidnemánu 1. b. 2012, ovdal 5-4) 4-5. Sierranassii máksima, dárkkisteami ja raporterema birra. Váldonjuolggadussan lea ahte doarjja máksojuvvo ma el háhkama. Boazodoallohoavda sáhttá ohcama vuoπul máksit 50 % rádjai doarjagis ovdalgihtii rusttega ovdáneami ektui. Lea Boazodoallohoavda mii máksá juolludeami. Viidáseappot galgá ohcci rehketdoalu bokte dieπihit guπe láhkai ruhta lea adnojuvvon ja leat go vejolaš sierra eavttut devdojuvvon jagi sisa ma el go rusttet lea gárvvistuvvon. 0 Rievdaduvvon njuolggadusa bokte b. geassemánu 19. b nr. 593 (fápmui boahtán suoidnemánu 1. b. 2012, ovdal 5-5) 5. kapihtal. Kursadivvaga ruoktotmáksin 5-1. Doarjaga eavttut. Boazobargit sáhttet oažžut ruovttoluotta goluid kurssaide, mátkkošteapmái ja orrumii kurssaid/lassioahpu oktavuoπas. Jus doarjja galgá sáhttit juolluduvvot de ferte/fertejit siidaoasi dahje boazosearvvi joπiheaddji/joπiheaddjit duoπaštit divatgeatnegahtton ealáhusdietnasa ekskl lassiárvodivvaga unnimustá ruvnno ovddas. Romssa, Nordlándda ja Davvi-Trøndelága siidaosiid dáfus, mat leat registrerejuvvon lassiárvodivatregistarii, lea doarvái ahte divatgeatnegahtton ealáhusdienas lea unnimusat ruvnno ekskl. lassiárvodivvada1. Boazobargis galget leat bohccot iežas mearkkas ja kurssa/lassioahpu ulbmilin galgá leat háhkat dahje buoridit boazobargi gelbbolašvuoπa doaimmahit boazodoalu. 0 Rievdaduvvon njuolggadusa bokte b. geassemánu 19. b nr. 593 (fápmui boahtán suoidnemánu 1. b. 2012, ovdal 6-1) 1 G. Njuolggadusa doarjaga birra siidaosiide ja boazoservviide tamreinlag i fellesskap. For slakte anlegg som klart er skilt fra øvrige anlegg utgjør tilskuddet inntil 25 % av tilskuddsgrunnlaget. Nedre grense for tilskuddsgrunnlaget er fastsatt til kr ,-. Kostnader som ikke inngår i tilskuddsgrunnlaget, jf. 4-1, skal likevel tas med i kostnads oversikten, jf. 4-4 annet ledd. Tilskuddsgrunnlaget regnes ut fra netto materialkostnader (eksklusive merverdiavgift). I tillegg til tilskudd kan fondsstyret innvilge lån til reindriftsanlegg begrenset oppad til 0,7 million kroner. Slike lån skal bare innvilges innenfor de aktuelle budsjettrammer. Det kan i særlige tilfeller gjøres unntak fra denne bestemmelsens første ledd. 0 Endret ved forskrift 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere 5-3) Særskilt krav til søknad. Som vedlegg til søknad om tilskudd til reindriftsanlegg kreves oppførings tillatelse, spesifisert kostnadsoversikt for alle kostnadsgrupper, reell finansierings plan og målsatt tegning av anlegget. For bygging/ombygging/utvidelse av slakteri skal en spesifisert forretningsplan for minst 3 år foreligge samt nødvendige offentlige godkjenninger. For rein drifts anlegg med kostnad over kr ,- skal det innhentes minst tre anbud på kostnads gruppene som inngår i tilskuddsgrunnlaget, jf Flere reindriftsanlegg som inngår i en helhet kan samles i én søknad, men kostnadene forutsettes da spesifisert i vedlegg til søknaden. 0 Endret ved forskrift 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere 5-4) Særskilt om utbetaling, kontroll og rapportering. Som hovedregel skal utbetalingen skje etterskuddsvis. Reindriftssjefen kan etter søknad anvise inntil 50 % av tilskuddet til utbetaling på forskudd i forhold til anleggets framdrift. Tilskuddet utbetales av Reindriftssjefen. Videre skal søker gi rapport om hvordan midlene er benyttet gjennom regnskap og om eventuelle særskilte forutsetninger er oppfylt innen ett år etter ferdigstillelse av anlegget. 0 Endret ved forskrift 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere 5-5). Kapittel 5. Refusjon av kursavgift 5-1. Vilkår for refusjon. Reindriftsutøvere kan få refundert utgifter til kursavgift, reise og opphold i forbindelse med kurs/etterutdanning. For at refusjon skal kunne innvilges må leder/ledere av siidaandel eller tamreinlag dokumentere en avgiftspliktig næringsinntekt på minimum kr ,- eksklusiv merverdiavgift. For siidaandeler i Troms, Nordland og Nord-Trøndelag, som er registrert i merverdiavgiftsregistret, er det tilstrekkelig at den avgiftspliktige næringsinntekten er på minimum kr eksklusive merverdiavgift. 1 Reindriftsutøveren skal i tillegg ha rein i eget merke og kurset/etterutdanningen skal ha som målsetting å opparbeide eller videreutvikle reindriftsutøverens kompetanse til utøvelse av reindrift. 0 Endret ved forskrift 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere kapittel 6-1). 1 Jf. forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag 2 nr Beregning av støtte. Utgifter til kurs/etterutdanning kan refunderes med 50 % av dokumenterte utgifter, begrenset oppad til kr per år. 35

20 5-2. Doarjaga meroštus. Kurssa/lassioahpu oktavuoπas sáhttá oažžut ruovttoluotta 50 % duoπaštuvvon goluin, kr. rádjái jagis. 0 Rievdaduvvon njuolggadusa bokte b. geassemánu 19. b nr. 593 (fápmui boahtán suoidnemánu 1. b. 2012, ovdal 6-2) 5-3. Gáibádusat ohcamii. Ruovttoluottamáksima ohcan sáddejuvvo Boazodoalu ovdánahttinfondii 6 mánu sisa ma el go kursa lea loahpahuvvon. Mielddusin sáddejuvvojit dat duoπaštusat maid Boazodoallohoavda gáibida. 0 Rievdaduvvon njuolggadusa bokte b. geassemánu 19. b nr. 593 (fápmui boahtán suoidnemánu 1. b. 2012, ovdal 6-3) 6. kapihtal. Fápmuiboahtin 0 Rievdaduvvon njuolggadusa bokte b. geassemánu 19. b nr. 593 (fápmui boahtán suoidnemánu 1. b. 2012, ovdal kapihtal 7) Krav til søknaden. Søknad om refusjon av utgifter må sendes Reindriftens Utviklingsfond innen 6 måneder etter kursets avslutning. Som vedlegg til søknaden sendes den dokumentasjon Reindriftssjefen krever. Kapittel 6. Ikrafttredelse 0 Endret ved forskrift 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere kapittel 7) Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. juli Samtidig oppheves forskrift 14. juni 2010 nr. 885 for Reindriftens Utviklingsfond. 0 Endret ved forskrift 19 juni 2012 nr. 593 (i kraft 1 juli 2012, tidligere 7-1) Fápmuiboahtin. Dát njuolggadus boahtá fápmui suoidnemánu 1. b Seammás heaittihuvvo Boazodoalu Ovdánahttinfoandda njuolggadus nr. 885 addojuvvon geassemánu 14. b Rievdaduvvon njuolggadusa bokte b. geassemánu 19. b nr. 593 (fápmui boahtán suoidnemánu 1. b. 2012, ovdal 7-1) 36 37

Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2014/2015. Forskrifter til Reindriftsavtalen 2014/2015 m.m.

Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2014/2015. Forskrifter til Reindriftsavtalen 2014/2015 m.m. 1 Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2014/2015 Forskrifter til Reindriftsavtalen 2014/2015 m.m. Suoidnemánnu 2014 Eanandoallodirektoráhtta, Áltá Juli 2014 Landbruksdirektoratet, Alta http://www.landbruksdirektoratet.no

Detaljer

Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2015/2016

Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2015/2016 Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2015/2016 SUOIDNEMÁNNU 2015 2015/2016 JULI 2015 1 Boazodoallušiehtadusa njuolggadusat j.e. 2015/2016 Forskrifter til Reindriftsavtalen 2015/2016 m.m. Suoidnemánnu

Detaljer

Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2013

Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2013 Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2013 Staten v/ Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har gjennomført forhandlinger om Reindriftsavtale for 2013/2014.

Detaljer

Reindriftsavtale 1. juli juni 2016

Reindriftsavtale 1. juli juni 2016 Reindriftsavtale 1. juli 2015-30. juni 2016 I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende

Detaljer

Reindriftsavtale 1. juli juni 2015

Reindriftsavtale 1. juli juni 2015 Reindriftsavtale 1. juli 2014 30. juni 2015 I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende

Detaljer

Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka.

Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka. Ovttasbargošiehtadus Sámedikki ja Innovašuvdna Norgga gaskka. 1. Duogáš ja ulbmil. Innovašuvdna Norga ja Sámediggi galget ovttasbargat ealáhusovddidemiin sámi guovlluin. Ovttasbarggu bokte galgá Sámediggi

Detaljer

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11. BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Nuorta-Finnmárkku boazodoallohálddahus Dáhton/Dato: 22.01.2013 Áigi/Tid: 10.00-11.00 Fásta miellahtut geat bohte čoahkkimii: Namma

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTET I STYRET FOR FINNMARKSEIENDOMMEN 16. OG 17. JANUAR 2006 Til stede: Per A. Bæhr Inga Manndal Egil Olli Erling Fløtten Berit Ranveig Nilssen Tormod Bartholdsen Gaute Henriksen Innkalling

Detaljer

Reindriftsavtale 1. juli juni 2017

Reindriftsavtale 1. juli juni 2017 Reindriftsavtale 1. juli 2016-30. juni 2017 I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruksog matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende

Detaljer

Reindriftsavtale 1. juli juni 2018

Reindriftsavtale 1. juli juni 2018 Reindriftsavtale 1. juli 2017-30. juni 2018 I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruksog matdepartementet (LMD) og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) inngått

Detaljer

Din ref Min ref. Áššemeannudeaddji Beaivi 201100408-2 Synnøve Solbakk 78926411 synnove.solbakk@domstol.no

Din ref Min ref. Áššemeannudeaddji Beaivi 201100408-2 Synnøve Solbakk 78926411 synnove.solbakk@domstol.no Adresseliste / Čujuhuslistu Din ref Min ref. Áššemeannudeaddji Beaivi 201100408-2 Synnøve Solbakk 78926411 synnove.solbakk@domstol.no 02.01.2012 Felt 4 Karasjok - Forslag til interesserepresentanter Finnmarkskommisjonen

Detaljer

2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT

2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT 2011 kopibuhtadus 2012 soabadallamat * Kopivederlag 2011 Forhandlingene 2012 1 2011 KOPIBUHTADUS 2012 SOABADALLAMAT 1. Álggahus 2012:s sirdá Kopinor Sámikopiijai NOK 1.605.596,- buhtadusruđa, oktan reanttuiguin.

Detaljer

SD 044/14 Såmi teåhter 2015 / Samisk teater 2015 - Såmi månåidteåhter

SD 044/14 Såmi teåhter 2015 / Samisk teater 2015 - Såmi månåidteåhter SAMEDIGC SAMETINGET Såmi månåidteåhter. Deanu gielda - Tana kommune Rådhusveien 24 9845 TANA /8SEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN CUI/DERES REF. Siri Wemberg, +47 78 47 41 64 siri.wemberg@samediggi.no MIN

Detaljer

Norgga Sámiid Riikkasearvi

Norgga Sámiid Riikkasearvi norsk versjon etter samisk, s. 3 Fiskeri- og kystdepartementet Guolástus- ja riddodepartemeanta Postboks 8118 Dep 0032 Oslo E-post: postmottak@fkd.dep.no Gulaskuddancealkámuš Doaresbealbáikkiid earit 2006

Detaljer

Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi

Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi Eldrerådet/ Vuorrasiidráđđi Čoahkkingirji 14/3 Møtebok 14/3 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Áigi: / Tid: 16.09-18.09.2014

Detaljer

Dialogsamling Vauldalen 2-3. mars 2016 Nytt fra LMD

Dialogsamling Vauldalen 2-3. mars 2016 Nytt fra LMD Dialogsamling Vauldalen 2-3. mars 2016 Nytt fra LMD 1 Dagsorden 1. Regjeringens reindriftspolitiske mål. 2. Ny melding til Stortinget om reindriftspolitikken 3. Reindriftsavtalen 2016/2017 4. Slakting

Detaljer

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x

f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x f samemcm > fffggfjj. smenucu «. x Oslo kommune Samarbeidserklæring mellom Oslo kommune og Sametinget 1. Bakgrunn Oslo kommune har en betydelig og voksende samisk befolkning, og kommunen er vertskapsby

Detaljer

Reindriftssamling Røros 18. juni2015

Reindriftssamling Røros 18. juni2015 Reindriftssamling Røros 18. juni2015 1 Dagsorden 1. Regjeringens reindriftspolitiske mål. 2. Reindriftsavtalen 2015/2016 3. Konsultasjoner om endringer i reindriftsloven 4. Ny melding til Stortinget om

Detaljer

Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2017

Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2017 Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2017 Staten v/landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har gjennomført forhandlinger om en reindriftsavtale for

Detaljer

Jordskifterette ns kompetanse knyttet til interne forhold i reindriften

Jordskifterette ns kompetanse knyttet til interne forhold i reindriften Landbruks- og matdepartementet Rapport Jordskifterette ns kompetanse knyttet til interne forhold i reindriften Forslag til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som åpner for bruk av jordskifteretten

Detaljer

Johttisápmela aid listu Válgabire 2 - Ávjovárri

Johttisápmela aid listu Válgabire 2 - Ávjovárri prográmma program Johttisápmela aid listu Válgabire 2 - Ávjovárri Flyttsameliste Valgkrets 2 - Ávjovárri Sámediggeválga Sametingsvalget 2009 Boazodoallu lea earenoamáš ealáhus eará vuoππoealáhusaid ektui,

Detaljer

STOP MOTION- ANIMASJON

STOP MOTION- ANIMASJON STOP MOTION- ANIMASJON v / Kristin Tårnes og Margrethe Pettersen Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino og Porsanger 20.-28. mars 2014 side 1 Om produksjonen Vi bruker søppel som utgangspunkt

Detaljer

Forskrifter til Reindriftsavtalen m.m. 2015/2016 JULI 2015

Forskrifter til Reindriftsavtalen m.m. 2015/2016 JULI 2015 Forskrifter til Reindriftsavtalen m.m. 2015/2016 JULI 2015 Forord Forskriftene for reindriftsnæringen trykkes i et hefte hvor den norske og samiske teksten fremkommer. Forskriftsheftet inneholder reviderte

Detaljer

Reindriftsavtale 1. juli juni 2008

Reindriftsavtale 1. juli juni 2008 Reindriftsavtale 1. juli 2007-30. juni 2008 I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat 24. - 25. august 2006.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat 24. - 25. august 2006. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat 24. - 25. august 2006. Møtested og møtetid: Lakselv torsdag 24. aug. kl. 16.30 18.30 og fredag 25. august kl. 08.30 kl. 15.00. Torsdag fra

Detaljer

Sámedikki vuođđonjuolggadusaid, 2-3 a mielde Sámediggeráđi politihkalaš álggahanjulggaštus

Sámedikki vuođđonjuolggadusaid, 2-3 a mielde Sámediggeráđi politihkalaš álggahanjulggaštus Sámedikki vuođđonjuolggadusaid, 2-3 a mielde Sámediggeráđi politihkalaš álggahanjulggaštus Sámedikki eanetlogu politihkalaš geađgejuolgi áigodahkii 2009-2013 Gaskal Bargiidbellodaga, Árja, Nordkalottfolket,

Detaljer

Nr. 2 - Juni 2005-39. årgang

Nr. 2 - Juni 2005-39. årgang Nr. 2 - Juni 2005-39. årgang Reindriftsnytt Boazodoallo-oππasat Ansvarlig utgiver: Konst. Reindriftssjef Johan Ingvald Hætta Reindriftsforvaltningen Markveien 14, 9510 Alta Telefon Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU- OPMODAT 3. 4. APRIL 2006.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU- OPMODAT 3. 4. APRIL 2006. PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU- OPMODAT 3. 4. APRIL 2006. Møtested og -tid: Lakselv Hotell, Lakselv. Deler av styret hadde møte med Bedriftskompetanse mandag 3. april fra kl.

Detaljer

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET

VI ØVER FOR DIN SIKKERHET VI ØVER FOR DIN SIKKERHET 1.-20. MARS 2015 HOLDES DEN NASJONALE ØVELSEN JOINT VIKING I FINNMARK MII HÁRJEHALLAT DU SIHKKARVUOĐA DIHTII NJUKČAMÁNU 1.-20. B. 2015 LÁGIDIT NAŠUNÁLA HÁRJEHUSA JOINT VIKING

Detaljer

Reglement for Sametingets politiske nivå. Fastsatt av Sametinget 10.02.94 med siste endringer av 02.12.2011

Reglement for Sametingets politiske nivå. Fastsatt av Sametinget 10.02.94 med siste endringer av 02.12.2011 Reglement for Sametingets politiske nivå Fastsatt av Sametinget 10.02.94 med siste endringer av 02.12.2011 Reglement for Sametingets politiske nivå 1 Virkeområde Dette reglement omfatter Sametingets politiske

Detaljer

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund BEAVDEGIRJI/MØTEPROTOKOLL Čoahkkin/Møte Riikkastivrračoahkkin 02/07 Landsstyremøte 02/07 Báiki/Sted: Telefunčoahkkin Telefonmøte Áigi/Tid: 18.04.07,

Detaljer

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund

NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI Norske Samers Riksforbund BEAVDEGIRJI/MØTEPROTOKOLL Čoahkkin/Møte Landsstyre Riikkastivra Báiki/Sted: Tromsø Romsa Áigi/Tid: 19.-21.01.07 Mielde/Deltakere: Silje Karine Muotka,

Detaljer

MORO! med film. v /Mica Film. Den kulturelle skolesekken. Bestillingstilbud til 2.-5. klasse. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA - BESTILLING/DIŊGON

MORO! med film. v /Mica Film. Den kulturelle skolesekken. Bestillingstilbud til 2.-5. klasse. Skoleinfo/skuvladieđut FILM/FILBMA - BESTILLING/DIŊGON MORO! med film v /Mica Film Foto: Sunniva Sundby Den kulturelle skolesekken Bestillingstilbud til 2.-5. klasse side 1 Om produksjonen Hvor mange ulike filmer er det mulig å lage ut av 30 bilder? Hvor mange

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU OPMODAT MØTE 22.-23. FEBRUAR 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU OPMODAT MØTE 22.-23. FEBRUAR 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I FINNMARKSEIENDOMMEN/FINNMÁRKKU OPMODAT MØTE 22.-23. FEBRUAR 2006 Møtested og -tid: Comfort Hotell, Tana. Onsdag 22. fra kl. 12.00 kl. 18.00. Torsdag 23. fra kl. 08.00 12.00 Møteleder:

Detaljer

Valgprogram / Válgaprográmma. Sámedikkeválggat / Sametingsvalget 2005. Válgabiire 8 Gaska-Romsa / Valgkrets 8 Midt-Troms

Valgprogram / Válgaprográmma. Sámedikkeválggat / Sametingsvalget 2005. Válgabiire 8 Gaska-Romsa / Valgkrets 8 Midt-Troms Valgprogram / Válgaprográmma Sámedikkeválggat / Sametingsvalget 2005 Válgabiire 8 Gaska-Romsa / Valgkrets 8 Midt-Troms Aili Keskitalo Presideantaevttohas/ Presidentkandidat Jienas NSR! Stem NSR! 1. Randi

Detaljer

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut

Film på ipad. Hege Annestad Nilsen. v /Barbro Antonsen og. Skoleinfo/skuvladieđut Film på ipad v /Barbro Antonsen og Hege Annestad Nilsen Foto: Apple Den kulturelle skolesekken på turné til Kautokeino og Porsanger 26. oktober 10. november 2015 side 1 Om produksjonen For å lage enkel

Detaljer

NSRs valgprogram for Nordre-Nordland NSR válgaprogámma, Nuorta-Nordláddi

NSRs valgprogram for Nordre-Nordland NSR válgaprogámma, Nuorta-Nordláddi Aili Keskitalo NSRs presidentkandidat NSR presideantaevttohas 1. Kjersti Myrnes Balto Evenes, Evenášši 2. Roger Pedersen Narvik, Narviika 3. Åge Nordkild Narvik, Narviika NSRs valgprogram for Nordre-Nordland

Detaljer

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT

MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT MUSIKKVIDEO- V E R K S T E D v / Filmveksthuset TVIBIT Foto: Tvibit Den kulturelle skolesekken på turné til Karasjok, Nesseby og Tana 9. - 20. februar 2015 side 1 Om produksjonen Tilbudet Musikkvideoverksted

Detaljer

Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Tromsø kommune

Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Tromsø kommune Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Tromsø kommune De kontraherende parter, Sametinget i Norge og Tromsø kommune, erkjenner at samene er ett folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

SYSTEMKAOS /SAMLEBÅNDCOLLAGE. VISUELL KUNST til 6.klasse. Skoleåret/Skuvlajahki 2010/2011 Skoleinfo/Skuvladieđut. v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan

SYSTEMKAOS /SAMLEBÅNDCOLLAGE. VISUELL KUNST til 6.klasse. Skoleåret/Skuvlajahki 2010/2011 Skoleinfo/Skuvladieđut. v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan SYSTEMKAOS VISUELL KUNST til 6.klasse /SAMLEBÅNDCOLLAGE v /Bjørn Tore Stavang/Kristin Risan bilde Foto: Kristin Risan 28.mars til 6. april 2011 Sør-Varanger og Tana kommune Om produksjonen Workshop og

Detaljer

Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani

Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani Danse- og parkour-verksted v / InTuit dansekompani og Street Movement Foto: Jo-Kyrre Skogstad Bestillingstilbud til 5.-10. klasse Turnéplanen på har oversikt over hvem som får tilbudet i den enkelte kommune.

Detaljer

VIVA - en meksikansk maskereise

VIVA - en meksikansk maskereise VIVA - en meksikansk maskereise ved Jonas Cadena og Federico Peña Bestillingstilbud til 1.-7. klasse side 1 Om produksjonen Bli med på en forrykende maskereise til Mexico! I dette kunst- og musikkverkstedet

Detaljer

RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST

RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST RESIGNASJON? RASERI? SAMISK KULTUR GJENNOM KUNST v /Marita Isobel Solberg Illustrasjon: Anders Sunna Den kulturelle skolesekken på turné til 28. september-2. oktober: Porsanger og Kautokeino 12.-23. oktober:

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 Møtested: Oslo Fra kl. 10:45 Til kl. 13:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina Jonsson Eira

Detaljer

Med Mikkel Gaup JOIKEVERKSTED. Bestillingstilbud til 1.-7. klasse

Med Mikkel Gaup JOIKEVERKSTED. Bestillingstilbud til 1.-7. klasse JOIKEVERKSTED Med Mikkel Gaup Foto:Dorothea Ripnes Bestillingstilbud til 1.-7. klasse side 1 Om produksjonen Hva er joik, og hvorfor joiker man egentlig? Hvem kan utføre en joik? Kan jeg utføre en joik?

Detaljer

Nr. 2 - Juni 2006-40. årgang

Nr. 2 - Juni 2006-40. årgang Nr. 2 - Juni 2006-40. årgang Reindriftsnytt Boazodoallo-oππasat Ansvarlig utgiver: Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta Reindriftsforvaltningen Markveien 14, 9510 Alta Telefon Reindriftsforvaltningen: 78

Detaljer

4 3. Å R G A N G 3 : 2010. 16 : kalving i gjerde 24 : ved verdens ende 48 : reinkjøtt på alle bord

4 3. Å R G A N G 3 : 2010. 16 : kalving i gjerde 24 : ved verdens ende 48 : reinkjøtt på alle bord 4 3. Å R G A N G 3 : 2010 16 : kalving i gjerde 24 : ved verdens ende 48 : reinkjøtt på alle bord sisdoallu : innhold oaive álus : leder Slaktesituasjonen tilspisser seg / Njuovvandilli vearrána................................

Detaljer

JOIKEVERKSTED. Med Mikkel Gaup. Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse

JOIKEVERKSTED. Med Mikkel Gaup. Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse JOIKEVERKSTED Med Mikkel Gaup Foto:Dorothea Ripnes Bestillingstilbud til 1.-7. Klasse Turnéplanen på har oversikt over hvem som får tilbudet i den enkelte kommune. side 1 Om produksjonen Hva er joik, og

Detaljer

COFFIEST. v / Bjørn-Kowalski Hansen. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka

COFFIEST. v / Bjørn-Kowalski Hansen. Skoleinfo/skuvladieđut VISUELL KUNST/VISUÁLA DÁIDDA. Den kulturelle skolesekken/kultuvrralaš skuvlalávka COFFIEST v / Bjørn-Kowalski Hansen Foto: Satoshi Hashimoto Den kulturelle skolesekken på turné til 2015 side 1 Om produksjonen Hele tiden er vi omgitt av dem, ulike logoer, reklamer og visuelle uttrykk

Detaljer

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Side 1 av 9 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 30.01.2012 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Nr. 1 - Mars 2005-39. årgang

Nr. 1 - Mars 2005-39. årgang Nr. 1 - Mars 2005-39. årgang Reindriftsnytt Boazodoallo-oππasat Ansvarlig utgiver: Konst. Reindriftssjef Johan Ingvald Hætta Reindriftsforvaltningen Markveien 14, 9510 Alta Telefon Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

HELT GRØNN! - filmverksted

HELT GRØNN! - filmverksted HELT GRØNN! - filmverksted v /Tagline media, Andreas Ursin Hellebust Den kulturelle skolesekken på turné til Berlevåg, Karasjok, Nesseby Nordkapp (Gjesvær) og Tana 4.-15. mars 2013 side 1 Om produksjonen

Detaljer

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere Oslo kommune Velkommen som søker! Bures boahtin ohccin! Kort informasjon om Oslo-skolen og Oslos barnehager Oanehaččat Oslo-skuvlla ja Oslo mánáidgárddiid birra Oslo trenger flere dyktige lærere og barnehagelærere

Detaljer

STATENS TILBUD VED REINDRIFTSAVTALEFORHANDLINGENE FOR AVTALEÅRET 2009/2010

STATENS TILBUD VED REINDRIFTSAVTALEFORHANDLINGENE FOR AVTALEÅRET 2009/2010 STATENS TILBUD VED REINDRIFTSAVTALEFORHANDLINGENE FOR AVTALEÅRET 2009/2010 Oslo 21. januar 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. POLITISKE FØRINGER...3 2.1 Grunnlaget for forhandlingene...3 2.2 Regjeringens

Detaljer

REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ. Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006

REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ. Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006 REISEPOLITIKK FOR SAMETINGETS POLITISKE NIVÅ Fastsatt av Sametinget 03. mars 2006 1.1 FORMÅL Sametinget er et folkevalgt organ med mange politikere og ansatte. Dette medfører totalt sett høy reiseaktivitet

Detaljer

se norsk tekst etter samisk MEARRÁDUSBEAVDEGIRJI NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVVI (NSR) RIIKKASTIVRA

se norsk tekst etter samisk MEARRÁDUSBEAVDEGIRJI NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVVI (NSR) RIIKKASTIVRA se norsk tekst etter samisk MEARRÁDUSBEAVDEGIRJI NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVVI (NSR) RIIKKASTIVRA Goas: Golggotmánu 6. - 8. beivviid 2006 Gos: Guovdageainnus oahkkimis: Silje Karine Muotka, NSR-joiheaddji

Detaljer

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii

GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii GIELLA ŠIELLAN - ja geaidnu guovttegielalašvuhtii SPRÅK I VUGGEGAVE - og veien til tospråklighet Máŋga giela riggodahkan, go giella lea oassi min identitehtas ja min ruohttasiin. giellagaskkusteapmi lea

Detaljer

4 4. Å R G A N G 3 : 2011. 6 : «forelsket» i reinsdyr 14 : reguleringslageret 24 : vinterfôring

4 4. Å R G A N G 3 : 2011. 6 : «forelsket» i reinsdyr 14 : reguleringslageret 24 : vinterfôring 4 4. Å R G A N G 3 : 2011 6 : «forelsket» i reinsdyr 14 : reguleringslageret 24 : vinterfôring sisdoallu : innhold oaive álus : leder Reindriftssjef Jan-Yngvar Kiel presiserer om rovdyrtap: / Boazodoallohoavda

Detaljer

2016 KOPIBUHTADUS 2017 SOABADALLAMAT

2016 KOPIBUHTADUS 2017 SOABADALLAMAT 2016 kopibuhtadus 2017 soabadallamat * Kopivederlag 2016 Forhandlingene 2017 2016 KOPIBUHTADUS 2017 SOABADALLAMAT 1. Álggahus 2017:s sirdá Kopinor Sámikopiijai NOK 2 006 862,- 2016 buhtadusruđa. Kopinor

Detaljer

Nr. 1 - April 2006-40. årgang

Nr. 1 - April 2006-40. årgang Nr. 1 - April 2006-40. årgang Reindriftsnytt Boazodoallo-oππasat Ansvarlig utgiver: Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta Reindriftsforvaltningen Markveien 14, 9510 Alta Telefon Reindriftsforvaltningen: 78

Detaljer

Nr. 1 - Mars 2007-41. årgang

Nr. 1 - Mars 2007-41. årgang Nr. 1 - Mars 2007-41. årgang Reindriftsnytt Boazodoallo-oππasat Ansvarlig utgiver: Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta Reindriftsforvaltningen Markveien 14, 9510 Alta Telefon Reindriftsforvaltningen: 78

Detaljer

Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2016

Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2016 Sluttprotokoll fra reindriftsavtaleforhandlingene 2016 Staten v I Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) har gjennomført forhandlinger om en reindriftsavtale for 2016/2017.

Detaljer

U T G I T T S I D E N 1 9 6 7 2 : 2013. 6 : NRL-landsmøte 28 : kurs i bruk av krumkniv 34 : kalveslakt er lønnsomt

U T G I T T S I D E N 1 9 6 7 2 : 2013. 6 : NRL-landsmøte 28 : kurs i bruk av krumkniv 34 : kalveslakt er lønnsomt U T G I T T S I D E N 1 9 6 7 2 : 2013 6 : NRL-landsmøte 28 : kurs i bruk av krumkniv 34 : kalveslakt er lønnsomt sisdoallu : innhold oaive álus : leder Oaive álus / Leder Ola Christian Rygh..............

Detaljer

NRL Informasjon. Nytt Reindriftsstyre oppnevnt for 2010 2013. I dette nummeret: Melandsø, Trondheim.

NRL Informasjon. Nytt Reindriftsstyre oppnevnt for 2010 2013. I dette nummeret: Melandsø, Trondheim. NRL Informasjon 2.3.2010 Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi Norske Reindriftsamers Landsforbund Nøørjen Båatsoesaemiej Rijhkesaervie NRLs styre: Nils Henrik Sara, Leder Tlf: 99 75 70 32 Inge Even Danielsen

Detaljer

Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag

Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag Sámi álbmotbeaivi Samenes nasjonaldag Resursagihppagaš Sámi álbmotbeaivvi birra mánáidgárddiide Ressurshefte for barnehagene om Samenes nasjonaldag Davvi Girji 2014 Jorgaleaddji/Oversetter: Lill Hege Anti

Detaljer

Valgprogram / Válgaprográmma

Valgprogram / Válgaprográmma Valgprogram / Válgaprográmma Sámedikkeválggat / Sametingsvalget 2005 Válgabiire Válgabiire 5 Porsáŋgu 7 Davvi-Romsa /Valgkrets 5 Porsanger / Valgkrets 7 Nord-Troms Aili Keskitalo Presideantaevttohas/ Presidentkandidat

Detaljer

Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet Møtebok 15/01

Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet Møtebok 15/01 Vuorrasiidráđđi - Eldrerådet Møtebok 15/01 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 10.03.2015 Sted: Bodø Saksliste:

Detaljer

UTGITT SIDEN 1967 3 : 2013. 14 : Vi satser i Kautokeino 24 : Kjøttpris og etterspørsel på tur opp 31 : Reindriftskonferanse

UTGITT SIDEN 1967 3 : 2013. 14 : Vi satser i Kautokeino 24 : Kjøttpris og etterspørsel på tur opp 31 : Reindriftskonferanse UTGITT SIDEN 1967 3 : 2013 14 : Vi satser i Kautokeino 24 : Kjøttpris og etterspørsel på tur opp 31 : Reindriftskonferanse sisdoallu : innhold oaive álus : leder Nyheter fra forskningsprogrammet NCoE Tundra...4

Detaljer

Nr. 3 - September 2004-38. årgang

Nr. 3 - September 2004-38. årgang Nr. 3 - September 2004-38. årgang Reindriftsnytt Boazodoallo-oππasat Ansvarlig utgiver: Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta Reindriftsforvaltningen Markveien 14, 9510 Alta Telefon Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

Bovdejupmi oassálastit seminárii meahcceealáhus vuođđun ealáhusovddideapmái 03.-04.03.10

Bovdejupmi oassálastit seminárii meahcceealáhus vuođđun ealáhusovddideapmái 03.-04.03.10 Utmarksutøvere kommuner og andre interesserte Ávjovárgeaidnu 50 9730 Kárášjohka/Karasjok Telefovdna +47 78 47 40 00 Telefáksa +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no NO 974 760 347 ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

Detaljer

Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen

Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen REINDRIFTSFORVALTNINGEN Kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen Hovedprioriteringer og retningslinjer i perioden 2012-2014 Vedtatt av Reindriftens utviklingsfond 29.05.2012 Hovedprioriteringene i denne

Detaljer

4 4. Å R G A N G 2 : 2011. 4 : ny reindriftssjef 36 : reguleringslageret 48 : landsmøte NRL

4 4. Å R G A N G 2 : 2011. 4 : ny reindriftssjef 36 : reguleringslageret 48 : landsmøte NRL 4 4. Å R G A N G 2 : 2011 4 : ny reindriftssjef 36 : reguleringslageret 48 : landsmøte NRL sisdoallu : innhold oaive álus : leder En trønder og økonom ved roret / Trøndelágalaš ekonoma doallá stivrrana.....

Detaljer

OAHPPOPLÁNA OAHPPONEAVVOPEDAGOGIHKKA 1. 30 oahppočuoggá. Sámi allaskuvlla Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan čoahkkimis 01/2012 25.1.12 áššis 03/12.

OAHPPOPLÁNA OAHPPONEAVVOPEDAGOGIHKKA 1. 30 oahppočuoggá. Sámi allaskuvlla Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan čoahkkimis 01/2012 25.1.12 áššis 03/12. OAHPPOPLÁNA OAHPPONEAVVOPEDAGOGIHKKA 1 30 oahppočuoggá Sámi allaskuvlla Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan čoahkkimis 01/2012 25.1.12 áššis 03/12. 1. Fága namma Oahpponeavvopedagogihkka 1 Læremiddelpedagogikk

Detaljer

Mål og rammer for reindriftsforvaltningen

Mål og rammer for reindriftsforvaltningen Mål og rammer for reindriftsforvaltningen 3 4.mars.2015 Assisterende direktør Tone F. Seppola Tema Innledning Rammer og mål for reindriftspolitikken Prioriterte tiltak i reindriftspolitikken Omorganisering

Detaljer

FISK+FILM. Den kulturelle skolesekken - BESTILLINGSTILBUD. Skoleinfo/skuvladieđut BESTILLING/DIŊGON. på turné 24.-27. mars 2014

FISK+FILM. Den kulturelle skolesekken - BESTILLINGSTILBUD. Skoleinfo/skuvladieđut BESTILLING/DIŊGON. på turné 24.-27. mars 2014 FISK+FILM Fra filmen "Rorbuas metamorfose" av Karin Pennanen. Foto: Virginie Surdej Den kulturelle skolesekken - BESTILLINGSTILBUD på turné 24.-27. mars 2014 side 1 Om produksjonen Kystkulturen er underkommunisert

Detaljer

Plutselig sirkus! - forestilling og workshop. Øystein Hvamen Rasmussen. Bestillingstilbud til 1.-10. klasse. v /Morten Uglebjerg Norli og

Plutselig sirkus! - forestilling og workshop. Øystein Hvamen Rasmussen. Bestillingstilbud til 1.-10. klasse. v /Morten Uglebjerg Norli og Plutselig sirkus! - forestilling og workshop v /Morten Uglebjerg Norli og Øystein Hvamen Rasmussen Foto: Werner Juvik Bestillingstilbud til 1.-10. klasse side 1 Om produksjonen Dette tilbudet har 2 alternativer:

Detaljer

Innst. S. nr. 12. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr.

Innst. S. nr. 12. (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. St.meld. nr. Innst. S. nr. 12 (2002-2003) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen St.meld. nr. 34 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om kvalitetsreformen.

Detaljer

3. Maŋiduvvon áigemearri válbmet prošeavtta/ doaibmabiju/ Utsatt frist for ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket

3. Maŋiduvvon áigemearri válbmet prošeavtta/ doaibmabiju/ Utsatt frist for ferdigstillelse av prosjektet/tiltaket Raporterenskovvi - Rapporteringsskjema 1. Dieđut doarjjaoažžu/ doarjaga birra Opplysninger om tilskuddsmottaker/tilskudd Namma/Navn: Čujuhus/Adresse: Poastanr. Ja báiki/postnr. og- sted: Telefonnr: Vearrasuohkan/Skattekommune:

Detaljer

Nr. 4 - Desember 2005-39. årgang

Nr. 4 - Desember 2005-39. årgang Nr. 4 - Desember 2005-39. årgang Reindriftsnytt Boazodoallo-oππasat Ansvarlig utgiver: Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta Reindriftsforvaltningen Markveien 14, 9510 Alta Telefon Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

Beaivváš Sámi Nášunálateáhter Skissat ođđa vissui: Sápmelaš evttuhus Skisser til nytt hus: Et samisk alternativ Februar 2010

Beaivváš Sámi Nášunálateáhter Skissat ođđa vissui: Sápmelaš evttuhus Skisser til nytt hus: Et samisk alternativ Februar 2010 Skissat ođđa vissui: Sápmelaš evttuhus Skisser til nytt hus: Et samisk alternativ Februar 2010 Dette er et forslag til utforming av det samiske nasjonalteateret Beaivváš sitt eget hus i Kautokeino. Forslaget

Detaljer

4 5. Å R G A N G 4 : 2012. 6 : seminar om dyrevelferd 24 : reindrift i Alaska 42 : klimaendringene kommer

4 5. Å R G A N G 4 : 2012. 6 : seminar om dyrevelferd 24 : reindrift i Alaska 42 : klimaendringene kommer 4 5. Å R G A N G 4 : 2012 6 : seminar om dyrevelferd 24 : reindrift i Alaska 42 : klimaendringene kommer sisdoallu : innhold oaive álus : leder Reindriftssjef / Boazodoallohoavda Jan-Yngvar Kiel..................................

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Honningsvåg 11.06.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Honningsvåg 11.06.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I HONNINGSVÅG 11. JUNI 2009 KL. 13.00 15.30 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Viil Søyland medlem Mats Kappfjell varamedlem Berit Marie E. Eira varamedlem Fra

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 16 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 19.01.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteprotokoll. Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.01.2005 Tidspunkt: 0900 -

Unjárgga gielda Nesseby kommune. Møteprotokoll. Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.01.2005 Tidspunkt: 0900 - Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Nesseby rådhus, kommunestyresalen Dato: 18.01.2005 Tidspunkt: 0900 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK Reindriftsforvaltningen 2005-2008 1. INNLEDNING Prosjektet Kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen ble i gangsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i 1999. Prosjektet

Detaljer

Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no.

Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no. Njuolggadusat movt geavahit ESAS-r Dát njuolggadus lea vuođđuduvvon ESASa Našunála fágabargovugiid fierpmádaga njuolggadusaid vuođul Dearvvašvuođagirjerádjusis www.helsebiblioteket.no. Áigumuš ja viidodat

Detaljer

4 6. Å R G A N G 1 : 2013. 6 : tule pois 42 : lobbyisten fra Pasvikdalen 54 : reindriftas hverdag

4 6. Å R G A N G 1 : 2013. 6 : tule pois 42 : lobbyisten fra Pasvikdalen 54 : reindriftas hverdag 4 6. Å R G A N G 1 : 2013 6 : tule pois 42 : lobbyisten fra Pasvikdalen 54 : reindriftas hverdag sisdoallu : innhold oaive álus : leder Reindriftssjef / Boazodoallohoavda Jan-Yngvar Kiel......................................

Detaljer

Girjjálašvuođabeaivvit Sámedikki girjerádjosis Maŋebárgga 23.b. ja gaskavahkku 24.b. čakčamánus

Girjjálašvuođabeaivvit Sámedikki girjerádjosis Maŋebárgga 23.b. ja gaskavahkku 24.b. čakčamánus Girjjálašvuođabeaivvit Sámedikki girjerádjosis Maŋebárgga 23.b. ja gaskavahkku 24.b. čakčamánus Dán jagi lágideapmái Sámedikki girjerádjosis bohtet máŋga min sámi girječálliin geat leat leamaš dahje leat

Detaljer

Sammendrag. Sammendrag av reindriftens totalregnskap i perioden 2003-05, og endring fra 2004 til 2005, samt budsjett 2006 (1.

Sammendrag. Sammendrag av reindriftens totalregnskap i perioden 2003-05, og endring fra 2004 til 2005, samt budsjett 2006 (1. Forord Forord Mandatet til Økonomisk utvalg for reindriften er gitt ved instruks fastsatt av Landbruksdepartementet 16. juli 1993. Utvalgets oppgave er å fremstille et økonomisk grunnlagsmateriale som

Detaljer

Valgprogram / Válgaprográmma

Valgprogram / Válgaprográmma Valgprogram / Válgaprográmma Sámedikkeválggat / Sametingsvalget 2005 Válgabiire Válgabiire 5 Porsáŋgu 4 Guovdageaidnu /Valgkrets 5 Porsanger / Valgkrets 4 Kautokeino 1. Aili Keskitalo Presideantaevttohas/

Detaljer

Nr. 3 - September 2007-40. årgang

Nr. 3 - September 2007-40. årgang Nr. 3 - September 2007-40. årgang Reindriftsnytt Boazodoallo-oππasat Ansvarlig utgiver: Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta Reindriftsforvaltningen Markveien 14, 9510 Alta Telefon Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

Girjjálašvuođabeaivvit Sámedikki girjerádjosis Maŋebárgga 23.b. ja gaskavahkku 24.b. čakčamánus

Girjjálašvuođabeaivvit Sámedikki girjerádjosis Maŋebárgga 23.b. ja gaskavahkku 24.b. čakčamánus Girjjálašvuođabeaivvit Sámedikki girjerádjosis Maŋebárgga 23.b. ja gaskavahkku 24.b. čakčamánus Dán jagi lágideapmái Sámedikki girjerádjosis bohtet máŋga min sámi girječálliin geat leat leamaš dahje leat

Detaljer

Jahkedieđáhus. Govven: Per Chr. Biti

Jahkedieđáhus. Govven: Per Chr. Biti Jahkedieđáhus 2006 1 Govven: Per Chr. Biti Sisdoallu Ovdasátni...4 1.1 Logo...5 1.2 Riektevuođđu ja organisašuvdnahápmi...5 1.3 Guokte fišuvnna...5 1.4 Ovttasbargoguimmiid válljen...5 2. FeFo orgánaid

Detaljer

Dutnje gii orut biebmoruovttus jagigaskka

Dutnje gii orut biebmoruovttus jagigaskka Dutnje gii orut biebmoruovttus 0-12 jagigaskka DEHÁLAŠ TELEFONNUMMIAT: Bearráigeahčči: Áššemeannudeaddji mánáidsuodjalusbálvalusas: Ovdasátni ollesolbmuide Dát gihpa lea ráhkaduvvon 0-12 jahkásaš mánáide

Detaljer

Karen Anne Buljo. Sámegiella nubbingiellan. Boađe. Bargogirji 1

Karen Anne Buljo. Sámegiella nubbingiellan. Boađe. Bargogirji 1 Karen Anne Buljo Sámegiella nubbingiellan Boađe Bargogirji 1 Davvi Girji 2011 Dán girjjis lea kopiijaváldin gildojuvvon earret go dan maid lea lohpi njuolggadusaid mielde «Lov om opphavsrett til åndsverk»,

Detaljer

Hyttebygging i reindriftsområder

Hyttebygging i reindriftsområder Rapport 2006:5 Hyttebygging i reindriftsområder Omfang av hyttebygging, konsekvenser for reindrift, og plan- og saksbehandling i områder med samisk reindrift Ivar Lie Ingunn Vistnes Christian Nellemann

Detaljer

Hovedavtale for duodjinæringen

Hovedavtale for duodjinæringen Hovedavtale for duodjinæringen Inngått mellom Sametinget og duodjiorganisasjonene Landsorganisasjonen Sámiid Duodji og Duojáriid ealáhussearvi 29. mars 2005, med endringer av 19. mars 2007 Hovedavtale

Detaljer

Etihkalaš njuolggadusat Sámedikki politihkkáriidda

Etihkalaš njuolggadusat Sámedikki politihkkáriidda Etihkalaš njuolggadusat Sámedikki politihkkáriidda Sámedikkis mearriduvvon skábmamánu 27. b. 2008. Etiske retningslinjer for Sametingets politikere Vedtatt i Sametinget 27. november 2008. ETIHKALAŠ NJUOLGGADUSAT

Detaljer

8 : suksess med matkurs 40 : elektronisk øremerking 46 : Jergul der drømmer går i oppfyllelse

8 : suksess med matkurs 40 : elektronisk øremerking 46 : Jergul der drømmer går i oppfyllelse 4 5. Å R G A N G 1 : 2012 8 : suksess med matkurs 40 : elektronisk øremerking 46 : Jergul der drømmer går i oppfyllelse sisdoallu : innhold oaive álus : leder Reindriftssjef / Boazodoallohoavda Jan-Yngvar

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.03.2008 Tid: 18:00 20:30 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer