STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK"

Transkript

1 STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK Reindriftsforvaltningen

2 1. INNLEDNING Prosjektet Kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen ble i gangsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i Prosjektet ble videreført som en ordning over reindriftsavtalen mellom staten og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) i Denne ordningen ble evaluert i På bakgrunn av resultatet fra evalueringen har Reindriftsforvaltningen etablert presise mål, strategier og aktiviteter for de kvinnerettede tiltakene. Formålet med ordningen med kvinnerettede tiltak ble i St.prp. nr 70 ( ) ikke konkretisert, men i forbindelse med behandlingen av reindriftsavtalen året etter, ble formålet formulert slik: Formålet med ordningen er å fokusere spesielt på kvinners og familiens stilling i reindriftsnæringen og kvinners betydning for samisk kultur. Midlene forutsettes brukt til tiltak som ikke kan finansieres via eksisterende støtteordninger, men som vil ha en utfyllende effekt i forhold til verdiskapningsprogrammet for reindriften og verdiskapningssatsingen innenfor RUF og SUF. For årene 2003/2004 og 2004/2005 er målsettingen med satsingen formulert slik: Målsettingen med satsningen er å sikre og øke kvinners deltakelse i reindriften og reindriftsrelaterte aktiviteter, sikre yrkesmessig likeverd mellom menn og kvinner i reindriftsnæringen, sikre at kvinner bidrar til å styrke og videreutvikle det samiske kulturinnholdet i næringen, samt bidra til å synliggjøre kvinners verdiskapning i Avtalepartene Staten ved Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) har også for avtaleåret 2007/2008 opprettholdt 1,0 million kroner til kvinnerettede tiltak i reindriften. I St.prp. nr 63 poengteres det at det er viktig å fortsette arbeidet med å fremme likestilling i Der sies dat at dette arbeidet må settes i et mer langsiktig perspektiv, og det må arbeides kontinuerlig med målrettede tiltak. De øremerkede kvinnerettede midler gir muligheter for et slikt arbeid. Det presiseres at midlene skal brukes i henhold til strategiplanen og retningslinjene som ble vedtatt av RUF-styret i Midlene utbetales over Reindriftens Utviklingsfond. Midlene fortutsettes brukt til tiltak som ikke kan finansieres via eksisterende støtteordninger slik formålet er konkretisert i St.prp. nr 70 ( ) ovenfor. Midlene skal bare brukes til tiltak innenfor reindriften til reindriftskvinner. 2. OVERORDNET MÅL FOR BRUKEN AV KVINNEMIDLENE Hovedmålet for kvinnemiddelsatsingen over reindriftsavtalen er å oppnå en forbedret stilling for kvinner i

3 3. DELMÅL FOR Å NÅ DET OVERORDNEDE MÅL 1) Styrke kvinners mulighet for deltakelse i reindriften og reindriftsrelaterte oppgaver Strategier a) Styrking av kvinners mulighet for deltakelse i reindriftsnæringen ved å øke kunnskapsnivået. Aktiviteter og tiltak Tilskudd til kurs og seminarer med temaer som báikedoallu og siidadoallu. Relevante kurs i forbindelse nyetablering i 2) Sikre at kvinner bidrar til å styrke og videreutvikle det samiske kulturinnholdet og vedlikeholde kunnskapsoverføringen i næringen Strategier Aktiviteter og tiltak a) Etablering, opprettholdelse, remobilisering Støtte tiltak som styrker etablering og og drift av nettverksgrupper. opprettholdelse av inntil 6 kvinnenettverk. Kvinnekonsulenten bidrar med informasjon utad. b) Styrking og videreutvikling av Kurs i nettverksarbeid, kurs i møteledelse, nettverkene. prosjektledelse og andre relevante kurs. c) Gjøre nettverkene bedre kjent utad. Støtte til informasjonsbrev, informasjonsblad og til hjemmeside på Internett. f) Støtte til opplæring i tradisjonell Kurs i tradisjonell kunnskap og kunnskap. voksenopplæringskurs. Det kan også søkes samarbeid med eksisterende studieforbund som Samisk Studieutvalg (SOL-NSR) og Boazodoalu Oahppolihttu (BOL-NRL). 3) Bidra til å synliggjøre og øke kvinners verdiskapning i reindriftsnæringen Strategier Aktiviteter og tiltak a) Støtte til innovasjon som gir verdiskaping. - Tiltak som kan generere ny og kunnskapsbasert verdiskaping (ny og anvendbar kunnskap). - Entreprenørvirksomhet som legger til rette for nyetableringer som bidrar til omstilling, fleksibilitet og innovasjon i Til denne strategiplanen og for bruken av midlene, er det laget retningslinjer.

4 Målsetninger for satsningen RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TILSKUDD TIL KVINNERETTEDE TILTAK 1) Formål Formålet med ordningen er å sikre kvinners deltagelse i reindriften og reindriftsrelaterte aktiviteter, styrke og videreutvikle det samiske kulturinnholdet i næringen, og vedlikeholde kunnskapsoverføringen i næringen. Samt å bidra til å synliggjøre kvinners verdiskapning i 2) Definisjon - Reindriftskvinne: kvinne som har rein i eget merke. 3) Generelle vilkår for tilskudd Det kan innvilges tilskudd til reindriftskvinner for tiltak innenfor reindriften. Det gis ikke flere tilskudd til samme type kurs/seminar innenfor søkers driftsenhet. Det skal kun gis støtte til tiltak som ikke kan finansieres via eksisterende støtteordninger, men som vil ha utfyllende effekt i forhold til verdiskapningsprogrammet og verdiskapningssatsingen innenfor Reindriftens Utviklingsfond (RUF) og Samisk utviklingsfond (SUF). For kvinnenettverk kan det innvilges inntil kr ,- pr nettverk. Nedre grense som tilskuddsgrunnlag er kr ,-. Reindriftskvinner kan søke om tilskudd til: a. Seminarer og kurs Det kan dekkes utgifter til reise og opphold i forbindelse med arrangement av relevante kurs/seminar. Det kan gis støtte til kurs/seminarer knyttet til: - Tradisjonell opplæring og kunnskapsoverføring, som er tilknyttet reindriften som næring, og kan angå både báikedoallu og siidadoallu. Kurset/seminaret må være tilknyttet et eventuelt opplæringssenter eller ha minimum 6-8 deltakere fra minst tre ulike driftsenheter (som kommer andre til gode enn egen driftsenhet). Arrangør/foreleser må ha kompetanse innenfor fagområdet, og innholdet i opplæringen må dokumenteres på forhånd. - Intensive praksiskurs med reindriftsfaglig innhold, - Komprimerte voksenopplæringskurs i reindriftsfag og med reindriftsfaglig tema, - Etablererkurs, relevante data, regnskaps- og juridiske kurs for styrking og kompetansehevning for reindriftskvinner i nettverk, - Kurs i prosjektledelse, møteledelse, lobbykurs, nettverksarbeid og lignende til bruk i nettverkssammenheng.

5 b. Etablering og drift av nettverksgrupper - For støtte til eksisterende nettverksgrupper, remobilisering og til etablering av nye nettverksgrupper stilles det krav om konkrete planer, målsettinger og rapportering hvert år til Reindriftsforvaltningen. I rapporteringen skal det fremgå antall medlemmer, planlagte aktiviteter, budsjett/ regnskap samt årsberetning. - Nettverket kan også søke støtte for utgifter til reise og opphold for deltakelse på relevante kurs i egen regi, leie av lokaler for slike kurs, honorar til foredragsholder/arrangør, kontor- og telefonutgifter samt administrasjonsutgifter. - Til informasjonsblad eller nyhetsbrev og lignende, som for eksempel støtte til egen hjemmeside på Internett. c. Verdiskapning/nytenkning - Tiltak av innovativ (fornyende) karakter vektlegges. - Det skal i helhetsvurderingen legges vekt på type virksomhet sett i forhold til kvinnemidlenes formål, virksomhetens særegenhet, økonomisk begrunnet, framtidsmuligheter og andre forhold av betydning. - Den idéen søkeren jobber med skal beskrives. Det skal forklares hvorfor man har tro på at idéen kan ha en framtid for seg og er verd å arbeide videre med. Er idéen hemmelig må det sies klart i søknaden. Idéen skal da underlegges taushetsplikt som forretningshemmelig i det videre arbeidet. Det skal legges fram en plan for etablererperioden som skal inneholde følgende data: Beregnet etableringsperiode (mnd), realistisk kostnads- og finansieringsplan, beskrivelse av virksomheten/produkt(er), markedsforhold, investeringsbehov og om virksomheten vil være hovednæring/binæring. Det skal også opplyses om søkers utdannelse og yrkespraksis. 4) Krav til søknad Søknad om støtte fra Reindriftens Utviklingsfond skal sendes Reindriftssjefen. Søknadsfristen er 1. april og 1. oktober. Egne søknadsskjema skal brukes. Søknaden skal begrunnes og nødvendig dokumentasjon skal vedlegges. 5) Saksbehandling Søknaden behandles av Reindriftssjefen, som avgir innstilling til styret for Reindriftens Utviklingsfond. Søknaden avgjøres av fondsstyret. Reindriftssjefen kan foreta kontroll om vilkårene for å motta tilskudd er overholdt og at midlene brukes til det oppgitte formål. 6) Rapportering Søker skal innen tre måneder etter kurset/seminarets avslutning skriftlig rapportere faglig og økonomisk til Reindriftens Utviklingsfond i henhold til søknaden. Det skal vedlegges spesifisert regnskapsoversikt. 7) Utbetaling av tilskudd Tilskudd utbetales med 25 % av innvilget beløp ved oppstart. Resten utbetales etter at seminaret/kurset er fullført og når faglig og økonomisk sluttrapport er levert. 8) Tilbakebetaling

6 Fondsstyret kan kreve hele eller deler av støtten tilbakebetalt, dersom vesentlige forutsetninger for støtten viser seg ikke å være oppfylt. Når krav om tilbakebetaling er fremsatt, kan det motregnes i andre tilskudd etter reindriftsavtalen som vedkommende har krav på, eller inndrives etter vanlige regler. Krav om tilbakebetaling kan ikke settes fram senere enn 5 år etter utbetaling. 9) Klageadgang Vedtak etter forskrift for Reindriftens Utviklingsfond kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter forvaltningslovens regler. Klagen sendes gjennom Reindriftsforvaltningen Alta.

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Mål og kriterier for måloppnåelse Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold. Kriterier for måloppnåelse: Gjennomførte

Detaljer

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere

Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere 8.mars 2012 Informasjon til landbruksansvarlige og andre rådgivere Ambisjoner for 2012 Vi ønsker å gjøre en ekstra innsats i 2012 for å bidra til at gårdbrukerne som vil investere i nye driftsbygninger

Detaljer

Informasjon & retningslinjer

Informasjon & retningslinjer Informasjon & retningslinjer Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Dok id: 1-109 Page 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Informasjon... 3 3. Formål... 4 4. Beslutningskriterier...

Detaljer

Regelverk for salgsfremmende tiltak

Regelverk for salgsfremmende tiltak Regelverk for salgsfremmende tiltak Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett. Formålet med regelverket Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger

Detaljer

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING

NÆRINGSFOND DEANU GIELDA TANA KOMMUNE STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? 9845 TANA RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING DEANU GIELDA TANA KOMMUNE 9845 TANA STARTE FOR DEG SELV? UTVIKLE VIRKSOMHETEN? RETNINGSLINJER SØKERVEILEDNING NÆRINGSFOND Rev. 20.10.2005 2000/001430 2005/000475 RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND. Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941

LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND. Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941 LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941 1 Formål Næringsfondet skal brukes for å styrke og stimulere næringslivet og

Detaljer

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT. Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 MOTTATT 0 JUNI 2011 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres ref Vår ref Dato 2011/01339 KA SKO:lod 01.06.2011 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 28.01.2015 FSK-sak 19/2015 Revidert i formannskapsmøte 17.07.2013 FSK-sak 80/2013 Revidert i formannskapsmøte 05.06.2013

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag, (kap. 1820, post 60) 1 Innledning Regelverket for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 Møtested: Oslo Fra kl. 10:45 Til kl. 13:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina Jonsson Eira

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71

Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Dato: 4.april 2011 Godkjent av: VKUL Regelverk for frivillige organisasjoners opplysningsarbeid kap.post 160.71 Regelverket er utarbeidet i henhold til 6 i Reglement for økonomistyring i staten og kap.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer