MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta 04. 05.09.2008"

Transkript

1 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE PÅ HURTIGRUTA 4. SEPTEMBER KL OG 5. SEPTEMBER KL Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Fra Reindriftsforvaltningen: Ellen Inga O. Hætta reindriftssjef / sekretær Torsdag 4. september ble det avholdt felles møte med VSP-Rein. SAKSLISTE Sak 39/2008 John Olesen Hætta Søknad om ekstraordinært tilskudd/erstatning for kassert rein. Sak 40/2008 Per Josef Blind Søknad om transportstøtte klage. Sak 41/2008 Distrikt 14A-Spiertagaissa Søknad om støtte til grunnboring etter vann ved slaktegjerdet i Corvusrohti samt nedgraving av slamtanker. Sak 42/2008 Distrikt 23 Jalgon Søknad om tilskudd til juridisk bistand i forbindelse med hyttebygging klage. Sak 43/2008 Mathis Anders M. Sara Søknad om prosjektmidler: Reindrift og ressursutnytting helikopter. Sak 44/2008 Per M. Buljo Søknad om tilskudd til kjøp av transportskap for rein. Sak 45/2008 Saltfjellet rbd. Søknad om støtte til juridisk bistand til overskjønn ved bygging av kraftlinjer. Sak 46/2008 Samuel Petter Anti Søknad om støtte til oppføring av lagerbygg. Sak 47/2008 Tana Musikk og Maskin A/S Søknad om tilskudd til fjerning av piggtråd i Øst-Finnmark. Sak 48/2008 Johan Mikkel J. Logje Klage vedr. tilskuddsberegning av gjeterhytte.

2 2 Sak 49/2008 Mikkel J. Utsi Klage på avslag om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr. Sak 50/2008 Lars Jonas Åhrèn Søknad om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr ny behandling. Sak 51/2008 Saemien Sijte, Snåsa Søknad om tilskudd til fotoutstilling. Sak 52/2008 NRL Søknad om tilskudd til kurs om Samerettsutvalgets innstilling. Sak 53/2008 Per M. Buljo, Anders Buljo og Aslak Henrik Buljo, 25-Stjernøy Søknad om støtte til juridisk bistand. Sak 54/2008- Nettverket for reindriftskvinner i Kautokeino Søknad om støtte til drift av Kvinnenettverket saken ble trukket. Sak 55/2008 Distrikt 19-Sørøy Søknad om tilskudd til utbedring av slakteri saken ble trukket. Sak 56/2008 Eva Nordfjell Søknad om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr saken ble trukket. Sak 57/2008 Distrikt 24A-Seiland Vest Søknad om tilskudd til bruk av helikopter til flytting av rein.

3 3 Sak 39/2008/DSO JOHN OLESEN HÆTTA EKSTRAORDINÆRT TILSKUDD/ERSTATNING FOR KASSERT REIN KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR. 0,- Søknad om ekstraordinært driftstilskudd avvises. Søknaden faller utenfor utviklingsfonds virkeområde. Ved behandlingen var Aslak J. Eira inhabil og fratrådte.

4 4 Sak 40/2008/DSO PER JOSEF BLIND KLAGE PÅ VEDTAK OM TRANSPORTSTØTTE KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR Klagen fra Per Josef Blind over Reindriftssjefens vedtak av tas ikke tilfølge og vedtaket opprettholdes. 2. Klagen oversendes LMD for endelig behandling. Det foreligger ikke nye opplysninger i saken.

5 5 Sak 41/2008/DSO RBD 14A-SPIERTAGAISSA V/KJELL MAGNE EIRA SØKNAD OM STØTTE TIL GRUNNBORING ETTER VANN VED SLAKTEGJERDE I CORVUSROHTI, SAMT NEDGRAVING AV SLAMTANKER KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for utviklingsfond 1-5 første ledd litra f innvilges støtte på kr ,- til grunnboring etter vann ved Corvusrohti slaktegjerde samt nedgraving av slamtanker. Det omsøkte forholdet fremmer reindriften i distriktet og området, jf. 1-6.

6 6 Sak 42 /2008/DSO RBD 23 - JALGON JURIDISK BISTAND I FORBINDELSE MED HYTTEBYGGING - KLAGE KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR. 0,- 1. Klagen fra rbd-23-jalgon over RUFs vedtak i sak 17/08 tas ikke til følge og vedtaket opprettholdes. 2. Saken oversendes Landbruks- og Matdepartementet for endelig avgjørelse. Det foreligger ikke nye opplysninger som tilsier at RUFs vedtak i sak 17/08 bør endres.

7 7 Sak 43 /2008/TFS MATHIS ANDERS M. SARA, KAUTOKEINO SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER REINDRIFT OG RESSURSUTNYTTING, HELIKOPTER SØKNAD: Kr ,50 BEVILGNING: Kr 0,- Med hjemmel i 1-5, 2 ledd bokstav c, jf 1-1 avslås søknad om prosjektmidler til reindrift og ressursutnytting - helikopter. Ut fra en samlet vurdering av prosjektet, fremstår prosjektet ikke godt nok dokumentert med hensyn til formålet om økologisk og økonomisk bærekraft for distriktene i fremtiden, samt effekten av prosjektet for å fremme reindriften.

8 8 Sak 44/2008/TFS PER M. BULJO, KAUTOKEINO SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV 2 stk TRANSPORTSKAP FOR REIN SØKNAD: Kr ,- BEVILGNING: Kr 0,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond Kapittel 7, 7-2 bevilger Utviklingsfond inntil kr ,- til Per M. Buljo, rbd. 25 Stjernøy til anskaffelse av to stk reintransportkasser med nødvendig utstyr. Vilkår Det forutsettes at reintransportkassene og tilhenger tilfredsstiller norske krav til dyretransport. Før tilskudd utbetales skal Mattilsynet ha godkjent tilhenger med transportkasse for transport av rein. Dersom prosjektet ikke er igangsatt innen tre år fra vedtakstidspunktet, vil bevilgningen bli inndratt og tilbakeført fondet. Søknaden avslås. RUF-styret ønsker å begrense antallet tilskudd til samme siidaandelsinnehaver og samme formål. Søker har fått innvilget tilsvarende søknad i Vedtaket var enstemmig.

9 9 Sak 45/2008/DSO SALTFJELLET REINBEITEDISTRIKT JURIDISK BISTAND TIL BEGJÆRING AV OVERSKJØNN I FORBINDELSE MED BYGGING AV KRAFTLINJER KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR. 0,- Med hjemmel i Ruf-forskriftens 1-5 annet ledd litra b avvises søknad om juridisk bistand. Utmåling av skjønnets størrelse faller utenfor forskriftens virkeområde samt retningslinjene for fondets avsetninger til juridisk bistand.

10 10 Sak 46/2008/ DSO SAMUEL PETTER ANTI STØTTE TIL OPPFØRING AV LAGERBYGG KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR. 0,- Med hjemmel i RUF-forskriftens 1-5 første ledd litra b, jf. 7-1 avslås søknad om tilskudd til bygging av lagerbygg. Lagerbygg til oppbevaring av fòr og redskaper kan ikke karakteriseres som et nødvendig reindriftsanlegg etter gjeldende praksis.

11 11 Sak 47/2008/ DSO TANA MUSIKK OG MASKIN A/S FJERNING AV PIGGTRÅD I ØST-FINNMARK KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: USPESIFISERT BEVILGNING: KR. 0,- Søknad om støtte til fjerning av piggtråd i Øst-Finnmark avvises da søknaden faller utenfor virkeområdet for Ruf-forskriften. Tiltaket kan ikke regnes som et praktisk tiltak innenfor reindriften.

12 12 Sak 48/2008/BAB KLAGE PÅ TILSKUDDSBEREGNING TIL GJETERHYTTE - JOHAN MIKKEL J. LOGJE I medhold av forskrift om tilskudd til gjeterhytter og andre reindriftsanlegg, jf. 3-2 tilrår Utviklingsfond at vedtak den opprettholdes. Johan Mikkel Logje innvilges tilskudd med kr ,-. Saken oversendes Landbruks- og Matdepartementet for avgjørelse. Det er tidligere innvilget tilskudd til gjeterhytte ved Sáitejávri. Gjeterhytta anses som gjeterhytte for driftsgruppen.

13 13 Sak 49/2008/HHA MIKKEL J UTSI KLAGE - RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR. 0,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 2-1 annet ledd, tas ikke klagen fra Mikkel J. Utsi om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr til følge. Oppbygging av siidaandelen fremgår ikke i stadfestet distriktsplan. Saken oversendes Landbruks- og Matdepartementet for endelig avgjørelse.

14 14 Sak 50/2008/BAB NY BEHANDLING - SØKNAD OM RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR - LARS JONAS ÅHRÉN, ØSTRE NAMDAL RBD. Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kap. 2 bevilger Utviklingsfond inntil kr ,- i rente- og avdragsfritt lån til Lars Jonas Åhrèn til kjøp av livdyr. Det planlagte livdyrkjøpet var et ledd i en naturlig overdragelse/overtakelse av driften. Livdyrkjøpet har ikke medført at distriktets rammebetingelser er overskredet med hensyn til distriktets fastsatte høyeste reintall (4200). Vilkår: Lånet nedskrives årlig med 10 % av opprinnelig lånebeløp og slettes etter 10 år. Det forutsettes at: 1. Før lånet anvises til utbetaling skal Reindriftsagronomen bekrefte at de kjøpte livdyr er merket slik det fremgår i overdragelseskontrakten av , og kjøpekontrakt av Videre skal reindriftsagronomen kontrollere at overdragelse har skjedd og at merking skjer i henhold til gjeldende bestemmelser for merking av tamrein. 2. Hvis siidaandelen forlater reindriften, skal resten av lånet tilbakebetales med umiddelbart forfall. Lånet utbetales med 60 % av de tilskuddsberettigede kostnadene. Vedtak

15 15 Sak 51 /2008/CGL SAEMIEN SIJTE, SNÅSA TILSKUDD TIL FOTOUTSTILLING KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR ,- Styret for Utviklingsfond avslår søknad fra Saemien Sijte av om støtte til fotoutstilling med tema dagens sørsamiske reindrift. Styret for Utviklingsfond bevilger kr ,00 i tilskudd til Saemien Sijte til fotoutstilling om reindrift. Vilkår: Det forutsettes at prosjektet fullfinansieres og at andre finansieringskilder gir bevilgning. Dette må dokumenteres før utbetaling kan skje. Det er viktig at den sørsamiske reindriften synliggjøres. Vedtaket var enstemmig.

16 16 Sak 52/2008/CGL KOSTNAD: NORSKE REINDRIFTSAMERS LANDSFORBUND STØTTE TIL KURS OM SAMERETTSUTVALGETS INNSTILLING KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR ,- Norske Reindriftsamers Landsforbund innvilges et tilskudd på kr ,- til å avholde kurs som Samerettsutvalgets innstilling, NOU 2007 nr. 13. Kurset er kompetansegivende, se 1-5 annet ledd bokstav i, og vil være viktig for arbeidet med utvikling av reindriftsretten. Mariann Wollmann Magga var inhabil og fratrådte ved behandlingen av saken.

17 17 Sak 53/2008/CGL PER M. BULJO, ANDERS BULJO og ASLAK HENRIK BULJO, RBD. 25-STJERNØY V/ADV. GEIR HAUGEN SØKNAD OM STØTTE TIL JURIDISK BISTAND KOSTNAD: Kr ,- SØKNAD: Kr ,- BEVILGNING: Kr. 0 Med hjemmel i Ruf-forskriftens 1-5 annet ledd litra b avslår Utviklingsfond søknad fra adv. Geir Haugen på vegne av Per M. Buljo m. fl. Begrunnelse I samsvar med retningslinjer og praksis skal ikke RUF yte støtte til juridisk bistand i saker der tvistemålet står mellom parter fra reindriften.

18 18 Sak 54/2008/MS NETTVERK FOR REINDRIFTSKVINNER I GUOVDAGEAIDNU SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFT AV KVINNENETTVERKET Saken ble trukket og behandles ved sirkulærprotokoll. Sak 55 /2008/DSO REINBEITEDISTRIKT 19-SØRØY SØKNAD OM STØTTE TIL UTBEDRING AV SLAKTERI KOSTNAD: KR ,- Grunnet inhabilitet fremmes saken uten merknader og forslag til vedtak. Styrets vedtak: Saken utsettes. RUF-styret ber om at Reindriftsforvaltningen klargjør tidligere tilskudd til samme slakteri. Styret ber videre om å få tilsendt alle saksdokumenter i saken. Vedtaket var enstemmig.

19 19 Sak: 56/2008/DSO EVA NORDFJELL, RIAST/HYLLING REINBEITEDISTRIKT KLAGE VEDR. AVSLAG PÅ SØKNAD OM RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR Saken ble trukket Sak 57/2008/BAB SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL BRUK AV HELIKOPTER FOR FLYTTING AV REIN REINBEITEDISTRIKT 24A-SEILAND VEST Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond I kap. 1 generelle bestemmelser under 1-5 Virkeområde andre ledd bokstav j., bevilger Utviklingsfond inntil kr ,- i tilskudd til reinbeitedistrikt 24A til bruk av helikopter til flytting av rein. Søknaden vurderes å falle innenfor 1-5, andre ledd bokstav j. Utviklingsfonds virkeområde. Klimatiske endringer fører til at distriktet ikke kan samle og flytte med rein på tradisjonell måte. Søknaden avslås. Tiltaket er i strid med hovedformålet for bruk av midler gitt over reindriftsavtalen, jf. 1-1 i Forskrift for Utviklingsfond. Styret for RUF viser til behandling av samme sak i RUF-sak 70/2007. Tiltaket vil ikke gi varig effekt. Vedtaket var enstemmig.

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I MOLDE DEN 30. AUGUST 2007 KL. 09.00 16.00 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino 17.02.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino 17.02.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I KAUTOKEINO 17. OG 18. FEBRUAR 2009: - 17. FEBRUAR KL. 17.00 20.30-18. FEBRUAR KL. 09.00 16.00 Til stede: Fra styret: Fra forvaltningen: - Ottar Befring leder - Mariann

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 Møtested: Kirkenes Fra kl. 12:00 08:30 Til kl. 17.00 11.00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 Møtested: Oslo Fra kl. 10:45 Til kl. 13:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina Jonsson Eira

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK Reindriftsforvaltningen 2005-2008 1. INNLEDNING Prosjektet Kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen ble i gangsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i 1999. Prosjektet

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Protokoll fra styremøte nr. 5-2014 i Telemark Utviklingsfond Dato: 22. september 2014. Sted: Fylkeshuset Deltagere: Terje Riis Johansen Styrets leder, Thorleif Fluer Vikre, Lise Wiik, Arne Vinje, Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 14.02.2012 Tid: Kl. 09:00-15:35

MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 14.02.2012 Tid: Kl. 09:00-15:35 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 14.02.2012 Tid: Kl. 09:00-15:35 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Salve

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015

Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Regelverk for søkerbasert tilskudd til kulturtiltak 2015 Mål og kriterier for måloppnåelse Et godt og variert kunst- og kulturuttrykk som bidrar til et samisk mangfold. Kriterier for måloppnåelse: Gjennomførte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Sammendrag. Sammendrag av reindriftens totalregnskap i perioden 2004-06, og endring fra 2005 til 2006, samt budsjett 2007 (1.

Sammendrag. Sammendrag av reindriftens totalregnskap i perioden 2004-06, og endring fra 2005 til 2006, samt budsjett 2007 (1. Forord Forord Mandatet til Økonomisk utvalg for reindriften er gitt ved instruks fastsatt av Landbruksdepartementet 16. juli 1993. Utvalgets oppgave er å fremstille et økonomisk grunnlagsmateriale som

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter

Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverk for tilskudd til samiske språkprosjekter Regelverket gjelder Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning til samiske språkprosjekter. Formålet med regelverket Formålet med regelverket er å gi utfyllende

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o

Motebok ST 38/08. Blad 1 cur 4o Styre,råd,utvalg mv. Områdestyret for Troms Møtested Telefonmøte Møtedato 31. oktober 28 Motebok Fra kl. 11 Til kl. 11 45 Blad 1 cur 4o Medlemmer Arild Pettersen Inga Leder (angi evt. Kristina J. Eira

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

NRL s informasjon. Repparfjord 15. november 2005, hilsen Aslak J. Eira. 15. November 2005

NRL s informasjon. Repparfjord 15. november 2005, hilsen Aslak J. Eira. 15. November 2005 Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi Norske Reindriftsamers Landsforbund NRL s informasjon 15. November 2005 NRL s informasjon er medlemsbrev til NRL s medlemmer, som utgis fra NRL s kontor i Tromsø Styret:

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer