MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino 17.02.2009"

Transkript

1 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I KAUTOKEINO 17. OG 18. FEBRUAR 2009: FEBRUAR KL FEBRUAR KL Til stede: Fra styret: Fra forvaltningen: - Ottar Befring leder - Mariann Wollmann Magga medlem - Aslak J. Eira medlem - Viil Søyland medlem - Ellen Inga O. Hætta reindriftssjef - Stig Gøran Hagen ass. reindriftssjef - Bodil Mannsverk førstekonsulent / sekretær Isak Mathis Henriksen orienterte om slakterirapporten vedr sørområdene. SAKSLISTE Sak 1/2009 Referatsaker Sak 2/2009 Utviklingsfond budsjett 2009 Sak 3/2009 Nils Henrik Juuso Berg søknad om utdanningsstipend klage. Sak 4/2009 Leif Aksel Renfjell søknad om utdanningsstipend klage. Sak 5/2009 Siivet AS v/ansten Mikkelsen søknad om støtte til dokumentarfilm. Sak 6/2009 Distrikt 23-Hættagruppen søknad om støtte til rettsak om skilling. Sak 7/ siidaer i Vest-Finnmak Prøvesak om avklaring av beiterettigheter - rettshjelp. Sak 8/2009 Distrikt 7-Raggonjarga søknad om tilskudd til vei til merke- og slakteanlegg. Sak 9/2009 Johan S. Buljo søknad om støtte til transporthenger klage. Sak 10/2009 Ann Karin Porsanger søknad om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr - klage. Sak 11/2009 Jon Petter P. Anti søknad om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr klage.

2 2 Sak 12/2009 Trollheimen rbd. søknad om tilskudd til nytt gjerdeanlegg i Meåsvollen. Sak 13/2009 Nettverk for reindriftskvinner i Majavatn støtte til etablering. Sak 14/2009 Nettverk for reindriftskvinner i Majavatn støtte til studietur til Jokkmokk. Sak 15/2009 John O. Hætta søknad om ekstraordinær støtte for slakteoppgjør klage. Sak 16/2009 Gàisa Næringshage søknad om midler til opprettelse av ressurssenter i Tana. Sak 17/2009 Nesseby kommune søknad om midler til beitekartlegging. Sak 18/2009 Anders Isak Oskal søknad om tilskudd til gjeterhytte klage. Sak 19/2009 Fylkesmannen i Troms søknad om finansiering av prosjekt: Rovvilt region 8. Sak 20/2009 Distrikt 23-Valgenjarga søknad om tilskudd til juridisk bistand. Sak 21/2009 Møteplan 2009 Sak 1/2009 REFERATSAKER 1. Innkalling til møte i mail av 9. februar d.å. 2. Reindriftssjefens orienteringer. a) Orientering om slakterirapport v/isak Mathis Henriksen 3. Ad svar på to søknader om innløsning av siidaandel. 4. Administrative vedtak avløsning ved svangerskap/fødsel: a) Anders S. Buljo, distrikt 27 VF kr ,00 b) Josef Per A. Sara, distrikt 23 VF kr ,00 c) Ellen Sara Eira Buljo, distrikt 25 VF kr ,00 d) Nancy Porsanger Anti, distrikt 9 ØF kr ,00 e) Mathis Thomas Sara, distriktr 34 VF kr ,00 Sakene ble gjennomgått og tatt til orientering.

3 3 Sak 2/2009/BOM REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND BUDSJETT 2009 FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 RUF-sak 2/2009 Regnskap Budsjett Post Benevnelse Administrasjon 02 Økonomisk Utvalg Utviklingsfondet: Styret Adm/porto/gebyrer Sum Tiltak ved tap 201 Støtte ved tap av rein i ulykker Tapsforeb.tiltak/beredskapsutvalg Lån og garantier 41 Livdyrlån Andre lån 0 0 Sum Driftsformål 51 Pramming Transport Slakteanlegg Sperre-/arbeidsgjerder Konflikt reindrift/jordbruk Tiltak konvensjonsbeiter Gjeterhytter

4 4 Sum Utviklingsformål 61 Forskning/Utredning/utdanning 612 Forskning/forskn.formidling Utredninger m.v Kvinnetiltak Fagbrev i reindrift Kurs/etterutd. reindr.utøvere Utdanningsstipend Seminar tillitsvalgte/o-styrer/annet Sum Kulturformål 641 Kulturtiltak Barnehager 0 0 Sum Bierverv overføres SUF Verdiskapningsprogr. for reindrift Markedsfremmende tiltak Sosiale formål 73 Avviklingslønn Tidligpensjon Innløsing/strukturtiltak/tilpasning Avløserordning ved svangerskap Sum

5 Diverse formål Prosjekter arealvern Diverse 0 0 Overført kap.1151, post SUM Saksdokumenter: 1. Reindriftsavtalen 2008/2009 tildelingsramme 2. Regnskap 2008 Utviklingsfond 3. Budsjett Økonomisk Utvalg Kapitaloversikt: 1. Reindriftsavtalen 2008/ tildelingsramme kr ,00 2. Overførte midler fra 2008 kr ,23 Sum kr ,23 Bundet av avtalepartene: - Forventet overforbruk post 75 kr ,00 - Øremerket av avtalepartene kr ,00 Til disposisjon for RUF-styret kr ,23 Budsjettforslaget tas til etterretning med de endringer som fremkom på møtet. Sak 3/2009/BOM NILS HENRIK JUUSO BERG - SØKNAD OM UTDANNINGSSTIPEND - KLAGE OVER AVSLAG Klagen fra Nils Henrik Juuso Berg anbefales ikke tatt til følge. Reindriftssjefens vedtak om avslag opprettholdes og saken oversendes Landbruks- og Matdepartementet for avgjørelse. Nils Henrik Juuso Berg har ikke slik tilknytning til siidaandel at han har rett til utdanningsstipend over denne ordningen, jfr. forskriftens 6-1.

6 6 Sak 4/2009/BOM LEIF AKSEL RENFJELL - SØKNAD OM UTDANNINGSSTIPEND - KLAGE OVER AVSLAG Klagen fra Leif Aksel Renfjell anbefales ikke tatt til følge. Reindriftssjefens vedtak om avslag opprettholdes og saken sendes Landbruks- og Matdepartementet for avgjørelse. Siidaandelen har ikke oppfylt kravet om dokumentasjon for salg av kjøtt fra rein i siidaandelinnehavers merke slik forskriftens 6-1 forutsetter. Sak 5/2009/CGL SIIVET AS V/ANSTEIN MIKKELSEN - SØKNAD OM STØTTE TIL DOKUMENTARFILM Med hjemmel i forskrift for Utviklingsfond 1-5 bokstav g avslås søknad om støtte til dokumentarfilm av fra Siivet AS. Prosjektet har et mer teoretisk og antropologisk innhold. Sett ut fra Utviklingsfond som et næringsfond, har omsøkte prosjekt et innhold som ikke er naturlig for fondet å prioritere. Sak 6/2009/TFS

7 7 RBD 23B HÆTTA-GRUPPEN - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE I FORBINDELSE MED RETTSAK OM SKILLING Med hjemmel i forskrift for Utviklingsfond 1-5, 2 ledd bokstav b, jf 1-1 avslås søknad om støtte til juridisk bistand i forbindelse med rettssakene om skilling, høsten 2008, til reinbeitedistrikt 23B i Vest-Finnmark reinbeiteområde. I samsvar med retningslinjer og langvarig praksis innvilges det ikke økonomisk støtte til juridisk bistand i saker hvor det er oppstått tvister internt i reindriften mellom reindriftsutøvere. Søknaden vil derfor falle utenfor virkeområdet for støtte til juridisk bistand i fondet. Sak 7/2009/TFS SØKNAD OM STØTTE TIL "PRØVE-SAK" OM AVKLARING AV BEITERETTIGHETER - RETTSHJELP Med hjemmel i forskrift for Utviklingsfond 1-5, 2 ledd bokstav b, jf 1-1 avslås søknad om støtte til juridisk bistand til Aksomuotki siida, Jonsen Aillu siida og Fimppaid sida i Vest-Finnmark reinbeiteområde (vestre sone distrikt 30 Oarjjabealli). I samsvar med retningslinjer og praksis innvilges ikke økonomisk støtte til juridisk bistand for saker hvor det er oppstått tvister internt i reindriften mellom reindriftsutøvere. Søknaden vil derfor falle utenfor virkeområdet for støtte til juridisk bistand i RUF. Sak 8/2009/BAB DISTRIKT 7-RÁGGONJÁRGA - SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGGING AV VEG TIL SEIDAFJELLET MERKE- OG SLAKTEANLEGG

8 8 Med hjemmel i RUF-forskriftens 7-2 jf. 7-1 avslås søknad fra rbd. 7- Rággonjárga om tilskudd til bygging av veg til Seidafjells merke- og slakteanlegg. Det er tidligere innvilget tilskudd til opparbeiding av vei til Seidafjell merke- og slakteanlegg. Kostnadene i søknad av er vanlige vedlikeholdskostnader av en vei som har vært i bruk i 20 år. Sak 9/2009/BAB JOHAN S. BULJO RBD. 27-JOAHKONJÁRGA - KLAGE PÅ AVSLAG OM STØTTE TIL KJØP AV TRANSPORTHENGER Utviklingsfond tar ikke klagen fra Johan S. Buljo om støtte til kjøp av transporthenger. Dette med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-5 annet ledd bokstav c. Klagen oversendes Landbruks- og matdepartementet for endelig behandling. Det er ikke innkommet nye momenter som tilsier at klagen skal tas til følge. Aslak J. Eira fremmet forslag om at klagen tas til følge fordi dette kan være et tiltak til å fremme reindriften i distriktet og området, særlig med bakgrunn i innføring av nye regler for transport av rein. Reindriftssjefens innstilling ble vedtatt med 3 mot 1 stemme. Sak 10/2009/BAB ANN KARIN PORSANGER RBD. 9-OLGGUT ČORGAŠ/OARJE-DEATNU - KLAGE PÅ VEDTAK OM RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR

9 9 Utviklingsfond tar ikke klagen fra Ann Karin Porsanger om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr til følge. Dette med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 2-1 jf Klagen oversendes Landbruks- og matdepartementet for endelig behandling. Rammebetingelsene vedrørende distriktets fastsatte høyeste reintall (5000 dyr) er overskredet med 823 dyr. Søknad om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr er således ikke i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Sak 11/2009/BAB JON PETTER P. ANTI RBD. 14A-SPIERTTAGÁISÁ - KLAGE PÅ VEDTAK OM RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR Utviklingsfond tar ikke klagen fra Jon Petter P. Anti om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr til følge. Dette med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 2-1, jf Klagen oversendes Landbruks- og matdepartementet for endelig behandling. Rammebetingelsene vedrørende distriktets fastsatte høyeste reintall (6300 dyr) er overskredet med 2759 dyr. Søknad om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr er således ikke i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Sak 12/2009/BAB TROLLHEIMEN RBD. - SØKNAD OM TILSKUDD TIL NYTT GJERDEANLEGG PÅ TIPP I MEÅSVOLLEN I RENNEBU KOMMUNE

10 10 Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond kapittel 3 Tilskudd til reindriftsanlegg, bevilger Utviklingsfond inntil kr ,- i tilskudd til Trollheimen rbd. til oppføring av gjerdeanlegg på Tipp i Meåsvollan i Rennebu kommune. Det forutsettes at: 1. Anlegget skal holdes ved like, og skader mv. må utbedres straks. 2. Området holdes ryddig i perioden oppsamlingsplassen er i drift. 3. Dersom anlegget ikke lenger er i bruk, skal det fjernes fra området og materiell håndteres i henhold til gjeldende bestemmelser for dette. 4. Reindriftsmyndighetene kan kreve at gjerdet fjernes og området ryddes dersom vilkårene ovenfor ikke er oppfylt. Tilskuddet utbetales med 70 % av dokumenterte tilskuddberettigede kostnader når Reindriftsagronomen har kontrollert at arbeidet er utført som forutsatt. Midler som ikke er nyttet innen 3 år vil bli inndratt og tilbakeført fondet. Sak 13/2009/MS SØKER: FORMÅL: NETTVERK FOR REINDRIFTSKVINNER I MAJAVATN SØKNAD OM STØTTE ETABLERING AV KVINNENETTVERK SØKNAD: KR ,- for 2008 og 2009 BEVILGNING: KR ,- for 2008 RUF bevilger fra kvinnerettede midler overført Utviklingsfond til drift av kvinnenettverk etter følgende fordeling: Etablering av kvinnenettverket Maajejaevrien Vætnoe i Majavatn: kr ,-. Dersom prosjektet ikke er igangsatt innen tre år fra vedtaksdato, vil bevilgningen inndras. Det forutsettes årlig rapport og regnskap.

11 11 Sak 14/2009/MS SØKER: FORMÅL: NETTVERK FOR REINDRIFTSKVINNER I MAJAVATN SØKNAD OM STØTTE STUDIETUR TIL JOHKAMOHKKI SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR ,- RUF bevilger fra kvinnerettede midler overført Utviklingsfond til styrking og videreutvikling av kvinnenettverk etter følgende fordeling: Maajejaevrien Vætnoe i Majavatn - støtte til studietur: kr ,-. Dersom prosjektet ikke er igangsatt innen tre år fra vedtaksdato, vil bevilgningen inndras. Det forutsettes årlig rapport og regnskap. Sak 15/2009/CGL KLAGE OVER AVVISNING AV SØKNAD OM EKSTRAORDINÆR STØTTE SLAKTEOPPGJØR JOHN OLESEN HÆTTA Styret for RUF fastholder sitt vedtak i sak 39/08. Søknaden ligger utenfor fondets virkeområde, se 1-5 i forskriften. Klagen oversendes Landbruks- og matdepartementet til behandling. Aslak J. Eira fratrådte som inhabil ved behandlingen. Sak 16/2009/AS

12 12 SØKNAD OM MIDLER TIL OPPRETTELSE AV RESSURSSENTER FOR REINDRIFT I TANA Med hjemmel i forskriften for Utviklingsfonds 1-5, jf bokstav b og g samt 1-1, innvilges ikke søknad om midler til Ressurssenter for Reindrift i Tana. Vedtaket begrunnes med at prosjektets målsetninger er for generelle til at prosjektet kan innvilges støtte. En stor del av arbeidsoppgavene som prosjektet er tiltenkt overlapper også med Reindriftsforvaltningens ansvarsområder om veiledning og tilrettelegging, eller med distriktenes oppgaver som det for øvrig ytes årlige tilskudd til. Sak 17/2009/AS SØKNAD OM MIDLER TIL BEITEKARTLEGGING - NESSEBY KOMMUNE Med hjemmel i RUF-forskrift 1-1 og 1-5, punkt e, avslås søknad om støtte til beitekartlegging fra Nesseby kommune. Prosjektet anses ikke å oppfylle RUF-forskriftens formål, jf Ut i fra et beiteøkologisk ståsted vil ikke prosjektet bidra til å utvikle økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft for reindriften i tilstrekkelig grad. Sak 18/2009/CGL KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJETERHYTTE - ANDERS ISAK OSKAL Styret for Utviklingsfond fastholder Reindriftssjefens vedtak av Klagen av fra Anders Isak Oskal oversendes Landbruks- og matdepartementet til behandling.

13 13 Sak 19/2009/BHH FYLKESMANNEN I TROMS - SØKNAD OM FINANSIERING AV PROSJEKTET "ROVVILT REGION 8" Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-3, første ledd, avslås søknaden fra Fylkesmannen i Troms. Det er ikke avsatt midler til omsøkte formål. Sak 20/2009/CGL DISTRIKT 23A-VALGENJARGA - SØKNAD OM TILSKUDD TIL JURIDISK BISTAND Med hjemmel i forskrift for Utviklingsfond 1-5, 2 ledd bokstav b, jf 1-1 og tilhørende retningslinjer avslås søknad fra Valgenjarga - rbd 23 A om støtte til juridisk bistand i forbindelse begjæring om midlertidig forføyning. Inngrepet anses ikke å true og innsnevre reindriften i Valgenjarga - rbd 23 A. Sak 21/2009/BOM REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPLAN møte: februar i Kautokeino

14 14 2. møte: 11. juni i Honningsvåg (ettermiddag)

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 Møtested: Oslo Fra kl. 10:45 Til kl. 13:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina Jonsson Eira

Detaljer

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK Reindriftsforvaltningen 2005-2008 1. INNLEDNING Prosjektet Kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen ble i gangsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i 1999. Prosjektet

Detaljer

Sammendrag. Sammendrag av reindriftens totalregnskap i perioden 2004-06, og endring fra 2005 til 2006, samt budsjett 2007 (1.

Sammendrag. Sammendrag av reindriftens totalregnskap i perioden 2004-06, og endring fra 2005 til 2006, samt budsjett 2007 (1. Forord Forord Mandatet til Økonomisk utvalg for reindriften er gitt ved instruks fastsatt av Landbruksdepartementet 16. juli 1993. Utvalgets oppgave er å fremstille et økonomisk grunnlagsmateriale som

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA

Rapport. Reindriftsforvaltningen. Velferdsordninger i reindriften AGENDA Rapport ScØ ^0Ø6/3R^ Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA / Reindriftsforvaltningen Velferdsordninger i reindriften AGENDA Utredning & Utvikling AS Malmskrivervn 35 Postboks 542

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

RAPPORT. Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften

RAPPORT. Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften RAPPORT Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften Rapport 3.2009 International Centre for Reindeer Husbandry Boazoealáhusa Nissonfierpmádat The Reindeer Herding Womens network Nettverk for Reindriftskvinner

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtedato: 25.03.2004 Sak: 0036/04. Arkivsak: 04/01686 Tittel: ETABLERING AV KULTURFOND.

Saksprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtedato: 25.03.2004 Sak: 0036/04. Arkivsak: 04/01686 Tittel: ETABLERING AV KULTURFOND. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 25.03.2004 Sak: 0036/04 Resultat: Behandlet Arkivsak: 04/01686 Tittel: ETABLERING AV KULTURFOND Behandling: Brynjulf Moe (V) foreslo pva KrF og V: Innstillingen

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste:

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste: Sametingets plenum - Møtebok 04/03 - side 1 av 250 Tid: 25. 28. november 2003 Sted: Karasjok Saksliste: Sak 38/03 Konstituering - navneopprop, permisjoner, innkalte vararepresentanter - godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai november 2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai november 2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon TILLEGGSBEVILGNINGER Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Trond Nitschke Aglaia

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 13. juni 2008 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer