Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/ TIH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH"

Transkript

1 Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/ TIH Statsbudsjettet Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge Referansenr.: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) stiller 46,8 millioner kroner til rådighet til Innovasjon Norge til iverksetting av langsiktige tiltak i 11 kommuner i Finnmark. Jeg viser til Fløtten-utvalgets innspill til KRD Forslag til næringsutviklingstiltak i Finnmark, ekstrabevilgning Handlingsplanen ble presentert for KRD, Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge Finnmark og 11 kommuner på møte i Vardø 12. april Bevilgningen er å betrakte som ekstraordinære midler som skal komme som tillegg til de ordinære virkemidlene fra Innovasjon Norge, SIVA, Finnmark fylkeskommune og kommunene. Midlene må kunne sees i sammenheng med de virkemidler/fordeler som ligger i tiltakssonen. Denne ekstraordinære bevilgningen skal ikke erstatte eksisterende arbeid med næringsutvikling i fylket, men utgjøre en ekstrainnsats for å styrke næringsgrunnlaget i de utvalgte kommunene, noe som bør fremgå ved rapportering. Nysalderingen av statsbudsjettet for 2004 I forbindelse med nysaldering av statsbudsjettet for 2004, bevilget Stortinget 75 millioner kroner til tiltak som kan gi bedring av situasjonen med hensyn til å skape nye arbeidsplasser i Vardø og andre lokalsamfunn i Finnmark som er i en tilsvarende Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Kontoradresse: Akersg. 59, Telefon: , Telefaks: Org.nr.:

2 situasjon. Midlene er bevilget over kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett for Fordeling av de 75 millioner kronene Når det gjelder fordelingen av de 75 millioner kronene, så er 4,8 millioner kroner øremerket individrettede tiltak i regi av Aetat, 5 millioner kroner er overført til alle 11 kommunene til styrking av kommunale næringsfond, mens 46,8 millioner kroner er avsatt til langsiktige tiltak. Ca. 20 millioner kroner er foreløpig udisponert. Innen den udisponerte potten vil jeg vurdere innovasjonsrettede tiltak. Mål og målgruppe Midlene som overføres til Innovasjon Norge skal benyttes til tiltak og prosjekter som skal skape nye arbeidsplasser. Dette skal skje ved å stimulere til omstilling, innovasjon og nyetablering. Det er et mål at tiltak som settes i gang skal fremme næringsutvikling og verdiskaping, for å utvikle en mer robust og bredere næringsstruktur. Følgende 11 kommuner er målgruppe for midlene: Vardø, Hasvik, Kautokeino, Porsanger, Loppa, Måsøy, Lebesby, Gamvik, Båtsfjord, Berlevåg og Nordkapp. Dette er kommuner som har omstillingsstatus og/eller har en høy registrert arbeidsledighet. Midlene skal spesielt skape nye arbeidsplasser i de 11 nevnte kommunene, men tiltak og prosjekter kan gjerne ha virkning utover disse kommunene. Eksempler på dette kan være reiselivsprosjektet Kystturisme Finnmark som Fløtten-utvalget foreslår, samt prosjekter som fremmer samarbeid mellom bedrifter i hele fylket. Administrasjon Innovasjon Norge skal ivareta det operasjonelle ansvaret for de ekstraordinære virkemidler til Finnmark. Fløtten-utvalgets handlingsplan Fløtten-utvalget har foreslått en handlingsplan for totalt 46,5 millioner kroner fordelt på tre innsatsområder, og til påfylling av kommunale næringsfond: marin sektor (23,1 millioner kroner) reiseliv, kultur og opplevelser (10,0 millioner kroner) kompetansemessig infrastruktur (5,0 millioner kroner) påfylling av kommunale næringsfond (8,4 millioner kroner) Innsatsområder Jeg mener de tre foreslåtte innsatsområdene samsvarer godt med både de regionale og lokale aktørenes situasjonsbeskrivelser og de mulighetene som finnes i fylket. På møtet i Vardø signaliserte så godt som samtlige kommuner at de var fornøyde med Fløttenutvalgets innspill. Side 2

3 KRD godkjenner på dette grunnlag de tre innsatsområdene. Det avsettes 24,6 millioner kroner til marin sektor, 10,0 millioner kroner til reiseliv og 3,8 millioner kroner til kompetansemessig infrastruktur (endringer i rammer er presisert under). Totalrammen for de tre innsatsområdene blir, etter dette på 38,4 millioner kroner. Kommunale næringsfond I mandatet har jeg gitt en åpning for at utvalget kunne foreslå påfylling til kommunale næringsfond. Utvalget foreslår å bruke 8,4 millioner kroner til påfylling av kommunale næringsfond i Vardø, Gamvik, Hasvik og Loppa. På møtet signaliserte kommunene at de ønsker å bruke en del av dette til oppkjøp av fiskekvoter til ungdom. Som presisert i mandatet skal ikke midlene som avsettes til kommunale næringsfond anvendes til oppkjøp av kvoter. I etterkant av møtet i Vardø har ordførerne i de fire kommunene bekreftet at de ikke vil benytte disse midlene til oppkjøp av kvoter. Totalrammen for de kommunale næringsfondene i de fire kommunene blir på 8,4 millioner kroner. Forslag til prosjekter Fløtten-utvalget har i handlingsplanen vært konkret og foreslått en rekke enkeltprosjekter innenfor de tre innsatsområdene. I de fleste tilfellene foreslår utvalget at det gis direkte bedriftsrettet støtte (betingede lån eller tilskudd). På møtet i Vardø gjorde Erling Fløtten oppmerksom på at utvalget, i etterkant av at handlingsplanen ble oversendt til KRD, har mottatt flere forslag til prosjekter som er interessante. Disse innspillene har ikke utvalget hatt mulighet til å vurdere. Innovasjon Norge må derfor gjøre en samlet vurdering av alle forslag. Det registreres en viss forskjell i bruken av tilskudd og lån. Det kommer ikke klart nok frem i handlingsplanen hvorfor Fløtten-utvalget foreslår å innvilge tilsynelatende like prosjekter i noen tilfeller tilskudd og i andre tilfeller lån. KRD forutsetter at Innovasjon Norge behandler tiltak innenfor samme innsatsområde under ellers like forutsetninger på samme måte fra kommune til kommune. Innenfor kompetansemessig infrastruktur er det foreslått etablering av mini - næringshager på Nordkapp, i Porsanger og i Båtsfjord. På møtet i Vardø signaliserte ordføreren i Porsanger at kommunen ønsker å bruke midlene tiltenkt mini - næringshage til Porsanger kommunes fjordprosjekt. Porsanger kommunes ønske tas til følge, og midlene (1,5 millioner kroner) som er tiltenkt mini -næringshage overføres til innsatsområdet marin sektor. I handlingsplanen er det ikke tatt høyde for SIVAs administrasjonskostnader knyttet til etablering av næringshager. Disse kostnadene er beregnet til kroner per næringshage. KRD har derfor gjort en påplussing på kroner innen innsatsområdet kompetansemessig infrastruktur for å dekke SIVAs administrasjonskostnader ifm. etablering av mini -næringshage på Nordkapp og i Båtsfjord. Side 3

4 EØS-regelverket og notifiseringsplikten Som Innovasjon Norge er kjent med, så må bruken av midlene skje innenfor de rammene som er satt i regelverket om offentlig støtte etter EØS-avtalen. Dersom tiltak ikke faller inn under formål og støtteordninger som tidligere er notifisert og godkjent av ESA, så utløser dette en notifiseringsplikt til ESA. Normalt er det nye støtteordninger, endringer i eksisterende ordninger samt enkeltstående støttetildelinger utenfor eksisterende ordninger som utløser notifiseringsbehov. Notifisering er en tidkrevende prosess, og det må derfor på et så tidlig tidspunkt som mulig avklares om det er behov for dette. Dersom tiltak krever notifisering, så skal ikke midlene utbetales før det er kommet til en avklaring med ESA. Utbetalinger som er foretatt i strid med statsstøtteregelverket, kan kreves tilbakebetalt fra mottakeren av støtten. For tilskuddet gjelder følgende vilkår: 1. Sentrale prinsipper Innovasjon Norge, som har ansvaret for de tre innsatsområdene, skal informere om tiltaket på en slik måte at hele den relevante målgruppen nås. Innovasjon Norge skal behandle og vurdere aktuelle søknader, samt ta en endelig beslutning vedrørende hvilke prosjekter som skal støttes. Det er nødvendig at prosjektene vurderes ut fra levedyktighet og fremtidige utviklingsmuligheter. Videre vil Innovasjon Norge ha ansvaret for å kvalitetssikre og følge opp prosjekter, foreta utbetalinger til prosjekter, samt rapportere til KRD. Det er ikke adgang til å anvende midlene til å sikre fiskerettigheter til lokalsamfunn. Midlene kan ikke brukes til ordinær drift av fylkeskommunale eller kommunale tjenester eller kommunal tjenesteproduksjon, med unntak av eventuelle forsøksprosjekt. Dersom innsatsområder ikke blir utført til oppgitt kostnad, må departementet orienteres om dette. 2. Tilskudd uten avregning/tilbakebetaling og gjennomføringsperiode Midlene gis som tilskudd uten avregning/tilbakebetaling. Dette innebærer at ubenyttede midler kan omdisponeres til andre tiltak innenfor samme formål. Innovasjon Norge gis fullmakt til å fastsette hvilket år tilsagn skal gis, hvor lenge tilsagnet skal gjelde, behandle søknader om forlengelse av tilsagn og bevilge ubenyttede midler til nye tiltak i tråd med de mål Stortinget har satt for bevilgningen. Prosjekter skal gjennomføres innen 5 år. 3. Regnskap, oppfølging og kontroll Den som forvalter midlene, må føre eget regnskap. Regnskapet skal føres slik at det til enhver tid går fram hvilke prosjekter som er tildelt midler og hvor mye. Kommunal- og Side 4

5 regionaldepartementet, eller den departementet gir fullmakt, har til enhver tid adgang til å kontrollere at vilkårene for tilskuddet overholdes. I henhold til 17 i Statens bevilgningsreglement tas det forbehold om adgang for Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at midlene brukes etter forutsetningene. Regnskapsbilag skal oppbevares i ti år. 4. Rapportering innen 15. april Innovasjon Norge skal årlig og innen 15. april for årene oversende rapport til departementet over bruken av midlene. De årlige rapportene skal inneholde: - Næringslivets utfordringer som ligger til grunn for tiltakene som er satt i gang. - En oversikt over tildelte midler, hvor stor andel av midlene som er brukt og angi til hvilke prosjekter de er benyttet, og i hvilke kommuner. - Det skal redegjøres for mål og forventet resultat av igangsatte tiltak. Herunder antall arbeidsplasser som er etablert. - Rapporten skal inneholde en redegjørelse for hvordan tiltakene er i tråd med de fastsatte målene i Fløtten-utvalgets handlingsplan, og i hvilken grad målene er nådd/evt. ikke nådd, det vil si om de faktiske resultater er i tråd med forventede resultater. Avvik skal rapporteres særskilt. - Der det er vanskelig å angi måloppnåelse på kort sikt, skal det redegjøres for forventet resultat på lengre sikt. - Omtale av større kommuneoverskridende prosjekter som er igangsatt. - Vise til hvordan de ekstraordinære midlene kommer som tillegg til og sees i sammenheng med de ordinære virkemidlene fra Innovasjon Norge, SIVA, Finnmark fylkeskommune og kommunene. 5. Eventuell evaluering Departementet vil fortløpende vurdere hvorvidt det skal igangsettes en evaluering. Jeg ønsker dere lykke til i gjennomføringen av arbeidet. Med hilsen Erna Solberg Kopi til: Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Side 5

6 Erling Fløtten Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører H.Pedersen Gamvik kommune Guovdageainnu Suohkan/Kautokeino kommune Hasvik kommune Innovasjon Norge Finnmark v/dir. S. Mathisen Lebesby kommune Loppa kommune Måsøy kommune Nordkapp kommune Porsánjggu gielda/porsanger kommune SIVA v/dir. T. Handeland Vardø kommune Side 6

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet viser til søknad på tilskudd 30.10.2014 under tilskuddsordningen Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene v2.2-18.03.2013 ALTA KOMMUNE (3) Postboks 1403 9506 ALTA Deres ref.: AR80184965 Vår ref.: 14/10016-2 Saksbehandler: Jannicke Berg Leknes Dato: 04.11.2014 Innvilger tilskudd for 1. driftsår til psykologstilling

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE Regelverket er utarbeidet i medhold av 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i Bestemmelser om økonomistyring

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter

1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009. Bevilgning 2009 (nysaldert budsjett) Statens egne driftsutgifter Arbeidsdepartementet 1 Arbeidsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2009 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført fra

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015:

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015: Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 14/2073 06.01.15 Statsbudsjettet 2015 - tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2014-2015)

Detaljer

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak

Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kommentarer til forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål Produksjonsdyr i landbruket som beiter fritt på utmarksbeite

Detaljer

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011. Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2011 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Statlige lån til Eksportfinans ASA

Statlige lån til Eksportfinans ASA Nærings- og handelsdepartementet St.prp. nr. 32 (2008 2009) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 12. desember 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling

Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling NIVI-rapport 2011:3 Fylkesmennenes arbeid med kommunal fornying og omstilling Utarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet Magne Langset og Geir Vinsand Forord NIVI Analyse har gjennomført

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616

(2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412. Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 (2008 2009) Utgiftskapitler: 500 587, 2412 Inntektskapitler: 3500 3587, 5312, 5316, 5615 5616 Særskilt vedlegg: H-2226 Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2008 2009) Inntektssystemet for

Detaljer

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler Arkivsak : 289/2009

Detaljer