MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Alta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Alta 6. 7.11.2008"

Transkript

1 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I ALTA NOVEMBER NOVEMBER KL NOVEMBER KL Til stede: Fra styret: Fra forvaltningen: - Ottar Befring leder - Mariann Wollmann Magga medlem - Aslak J. Eira medlem - Viil Søyland medlem - Ellen Inga O. Hætta reindriftssjef - Stig Gøran Hagen ass. reindriftssjef - Màret Sara rådgiver deltok 6. november - Bodil Mannsverk førstekonsulent / sekretær Fredag 7. november kl : Telefonmøte med Kjetil Onstad vedr. orientering om Boalvvir. SAKSLISTE Sak 64/2008 Referatsaker Sak 65/2008 Disponering av RUF-midler ut 2008 og i budsjettåret Sak 66/2008 Strategiplan og retningslinjer for midler til kvinnerettede tiltak over reindriftsavtalen 2008/2009. Sak 67/2008 Ann Kristine Smuk, Karlebotn Søknad om støtte til catering i småskala av rein. Sak 68/2008 Anne Merete A. Gaup, Kautokeino Søknad om støtte til opplæringstelt. Sak 69/2008 SEG-Samisk nærings- og utredningssenter Søknad om delfinansiering av nytt kurs i coaching. Sak 70/2008 Skæhkere Sijte Søknad om støtte til kartlegging av distriktets ressurser med tanke på kvinners deltakelse i næringen. Sak 71/2008 Hasvik kommune v/ordføreren Søknad om støtte til drift av prosjekt med fokus på samisk næring, kultur og tradisjon. Sak 72/2008 Johan S. Buljo, distrikt 27-Joahkonjárga Klage over avslag på søknad om kursrefusjon.

2 2 Sak 73/2008 Anne Kristine og Aslak J. Utsi, distrikt 14A-Spierttagáisá Søknad om støtte til utstyr for transport av rein. Sak 74/2008 Jørgen Jørgensen Buljo, distrikt 23-gruppe D Ealenjàrga Søknad om renteog avdragsfritt lån til kjøp av livdyr klage. Sak 75/2008 Johan S. Buljo, distrikt 27-Joahkonjárga Søknad om støtte til kjøp av transporthenger. Sak 76/2008 Samuel Petter Anti og Anne-Karin Bustadmo Anti Søknad om tilskudd til bygging av slakteri. Sak 77/2008 Distrikt Østre Sør-Varanger Søknad om tilskudd til bygging av kvern ved Pandurgjerdet. Sak 78/2008 Jahkkenjárga/Márrenjárga-siida i distrikt 16-Karasjok Søknad om tilskudd til oppføring av sperregjerde mellom siidaene. Sak 64/2008 REFERATSAKER 1. Innkalling til møte i mail av Brev av fra R.forv. Alta til Per Persen Gaup og Anne Sara Gaup om dokumentasjon på utført avvikling. 3. Rapport fra prosjekt: Bru og sti i Stavassdalen, RUF-sak 41/ Brev av fra R.forv. Alta til Berit Bæhr Hætta og Mikkel Aslak M. Hætta vedr. søknad om tilskudd til gjeterhytte avslag. 5. Referat fra fellesmøte mellom RUF-styret / R.forv. og styringsgruppa for VSP-Rein / Innovasjon Norge på Hurtigruta 4. sept Administrative vedtak tilskudd til gjeterhytte: a) Nils Mikkel M. Somby, district 16-Karasjok - ØF kr ,00 b) Rasmus M. Somby, district 16-Karasjok ØF kr ,00 c) Siv Mona K. og Inga Randa, distrikt 5A/5C ØF kr ,00 d) Marit og Mikkel A. Eira, distrikt 41-Beaskadas VF kr ,00 e) Atle Magga, distrikt 4/5B ØF kr ,00 f) Kjell Magne Eira, distrikt 16-Karasjok ØF kr ,00 g) Johan Mikkel M. I. Sara, distrikt 19 VF kr ,00

3 3 h) Isak Mathis Utsi, distrikt 37 VF kr ,00 i) Goahtteluoppal dàlvesiida, distrikt 36 VF kr ,00 j) Nils Peder N. Siri, distrikt 36 VF kr ,00 k) Alf William Berg, distrikt 16-Karasjok ØF (sommer) kr ,00 l) Alf William Berg, distrikt 16-Karasjok ØF (vinter) kr ,00 m) John Andreas Utsi, distrikt 37 VF kr ,00 n) Mikkel Isaksen Eira, distrikt 24A VF kr ,00 o) Johan Mikkel J. Logje, distrikt 36 VF (påbygg) kr ,00 p) Mikkel Mikkelsen Gaup, distrikt 19 VF kr ,00 q) Karen Inga Buljo Skum, distrikt 22 VF kr ,00 r) Karen Marit J. Gaup, distrikt 19 VF kr ,00 s) Johan J. Logje, distrikt 39 VF kr ,00 t) Nils Per Magnus Siri, distrikt 35 VF kr ,00 u) Per Ole O. Hætta, distrikt 40 VF kr ,00 v) Mikkel Mathis M. Eira, distrikt 34 VF kr ,00 w) John Anders D. Sara, distrikt 16-Karasjok ØF kr ,00 x) Ailo A. Sara, distrikt 16-Karasjok ØF kr ,00 y) Anna Kristine og Per Anders Bongo, distrikt 40 VF kr ,00 z) Samuel S. Buljo, distrikt 27 VF kr ,00 æ) Nancy C. Porsanger Anti, distrikt 9 ØF kr ,00 ø) Leif Anders Somby, distrikt 16-Karasjok ØF kr ,00 å) Distrikt 20-Fàla VF kr ,00 aa) Thor Henrik Sara, distrikt 14 ØF (vinter) kr ,00 ab) Gerd Eli Anti Gaup, distrikt 13 ØF kr ,00 ac) Berit Marie og Ole Mathis Eira, distrikt 35 VF kr ,00 ad) Thor Henrik Sara, distrikt 14 ØF (sommer) kr ,00 ae) Per Alf Sara, distrikt 14 ØF kr ,00 af) John Mathis Utsi / Marit R. Eira Utsi, distrikt 16 ØF kr ,00 ag) Piera Àilu J. Sara, distrikt 21 VF kr ,00 ah) Johan Aslak A. Siri, distrikt 23 VF kr ,00 ai) Per Ivar Sara, distrikt 16-Karasjok ØF kr ,00 7. Administrative vedtak refusjon av kursavgift: a) Ole Thomas Gaup, distrikt 34 VF kr ,00 b) Nils Ante Somby, distrikt 16 ØF kr ,00 8. Administrative vedtak avløsning ved svangerskap/fødsel: a) John Samuel Utsi, distrikt 16 ØF kr ,00 b) Mikkel Sokki, distrikt 40 VF kr ,00 c) Per Josef Blind, Saltfjellet NL kr ,00 d) Johan Mikkel M. I. Sara, distrikt 19 VF kr ,00 e) Mikkel Per M. Bongo, distrikt 40 VF kr ,00 f) John Anders Sara, distrikt 16 ØF kr ,00 g) Nils Mathis Anti, distrikt 14A ØF kr ,00

4 4 h) Nils Lars N. Eira, distrikt 16 ØF kr ,00 i) Sven Are Kappfjell, Jillen-Njaarke NL kr ,00 j) Anders A. Sara, distrikt 34 VF kr ,00 9. Administrative vedtak innløsning av driftsenhet: a) Else Berit Karen Hætta Eira, distrikt 35 VF kr ,00 b) Per N. M. Eira, distrikt 27 VF kr ,00 c) Innløsning i distrikt 16 ØF kr ,00 d) Berit Ellen Aina og Anders Bals, distrikt 33 VF kr , Oversikt over RUFs budsjett innstillinger til dette møtet samt rest budsjett. Sakene ble gjennomgått og tatt til orientering. Sak 65/2008/KO/RT DISPONERING AV RUF-MIDLER UT 2008 OG I BUDSJETTÅRET 2009 RUF-styret disponerer 10,0 mill. kroner i tillegg til bevilgningene over Reindriftsavtalen fra nå og ut budsjettåret Saken ble trukket og forberedes til partene ved reindriftsforhandlingene. Sak 66/2008/MS STRATEGIPLAN OG RETNINGSLINJER FOR MIDLER TIL KVINNERETTEDE TILTAK OVER REINDRIFTSAVTALEN Strategi 1: Remobilisering av kvinnenettverkene Kvinnenettverkene motiveres til å holde en fellessamling i Kautokeino hvor det fremmes en søknad for RUF til gjennomføringen. Strategi 2: Gjennomgang av gitte retningslinjer og strategiplan for kvinnerettede midler Reindriftsforvaltningen foretar en gjennomgang av gjeldende strategi og retningslinjer. Det utarbeides ny strategiplan med tilhørende retningslinjer. Den nye strategiplanen og retningslinjene sendes ut på høring.

5 5 Gjeldende strategi med tilhørende retningslinjer vedtatt i sak 113/05, videreføres inntil Reindriftsforvaltningen har foretatt gjennomgang. Vedtak. Sak 67/2008/MS ANN KRISTINE SMUK, STUORRAVUOTNA/KARLEBOTN, SØKNAD OM STØTTE TIL CATERING I SMÅSKALA AV REIN SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR ,- Med hjemmel Forskrift for Utviklingsfond 1-5, andre ledd, bokstav h med tilhørende strategiplan og retningslinjer pkt. 3.1 og 3.3, innvilges søknad fra Ann Kristine Smuk med kr til Finansiering av planarbeid av et grovkjøkken og utstyr for catering der produktet er laget av råvarer fra rein. Ann Kristine Smuk: kr ,-. Begrunnelse: Tiltaket vil styrke kvinners mulighet for deltakelse i reindriftsnæringen ved å øke kunnskapsnivået og bidra til å synliggjøre kvinners verdiskaping i reindriftsnæringen, samt at det vil være prosjekt av innovativ karakter som gir verdiskaping. Midler som ikke er nyttet innen tre år, vil bli inndratt og tilbakeført RUF. Bevilgningen forutsetter rapport og regnskap. Sak 68/2008/MS ANNE MERETE A. GAUP, GUOVDAGEAIDNU SØKNAD OM STØTTE TIL OAHPAHANGOAHTI (OPPLÆRINGSFAMILIETELT)

6 6 SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR 0,- Med hjemmel Forskrift for Utviklingsfond 1-5, andre ledd, bokstav h, retningslinjer pkt. 3), a. avslås søknaden om støtte til prosjektet Oahpahangoahti (Opplæringsfamilietelt) fra Anne Merete A. Gaup. Anne Merete A. Gaup: kr 0,-. Begrunnelse Det ytes ikke lenger støtte til foreldre-barn opplæring, men til tradisjonell opplæring og kunnskapsoverføring som er tilknyttet reindriften som næring (báikedoallu/siidadoallu). Foreliggende tiltak oppfyller ikke kravet om at opplæringen må være lagt opp som et kurs/seminar hvor det må være tilknyttet et eventuelt opplæringssenter eller ha minimum 6-8 deltakere fra minst tre ulike siidaandeler. Sak 69/2008/MS SEG SÁMI EALÁHUS- JA GUORAHALLANGUOVDDÁŠ, SAMISK NÆRINGS- OG UTREDNINGSSENTER DELFINANSIERING: STØTTE TIL ET NYTT KURS I COACHING FASE 1 (GRUNNKURS) FOR SAMISKE KVINNER/KVINNER I REINDRIFTA OG OPPFØLGING/NETTVERK SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR ,- Med hjemmel Forskrift for Utviklingsfond 1-5, andre ledd bokstav h med tilhørende strategiplan og retningslinjer pkt. 2. 1) a. innvilges søknad om støtte til Opplæring i coaching for samiske kvinner/kvinner i reindriften og oppfølging/nettverk fra SEG AS med kroner ,-

7 7 SEG AS: Opplæring i coaching for samiske kvinner/kvinner i reindriften og oppfølging/nettverk: kr ,-. Begrunnelse Coaching tar utgangspunkt i den enkeltes unike potensiale for utvikling og vekst ved å stille effektfulle spørsmål, lytte og hjelpe til ved oppsummering. De som blir coachet vil se at de er ekspert på seg selv. Alle som i sin stilling har ansvar for medarbeidere, vil ha nytte av å tilegne seg de viktigste coaching-ferdighetene og således fungererer som en coachende leder. Men ved å benytte coaching som utenforstående samtalepartner, vil kursdeltakerne samtidig trene vedkommende man coacher i å ta i bruk coaching-metoder/-verktøy overfor andre. I tillegg kan en benytte coaching ved utvikling av grupper og team. Vilkår Det forutsettes at kurset er åpent for alle interesserte deltakere. Kurset må lyses ut offentlig. Det forutsettes at 50 % av deltakerne er fra reindriften. Det forutsettes at prosjektets samfinansiering med Sametinget dokumenteres. Midler som ikke er nyttet innen 3 år, vil bli inndratt og tilbakeført RUF. Det forutsettes årlig rapport og regnskap. Innstillingen ble vedtatt med tre stemmer. Mariann Wollmann Magga stemte for å innvilge søknaden med omsøkt beløp. Sak 70/2008/MS SKÆHKEREN SIJTE V/ EVA ANETTE WILKS SØKNAD OM STØTTE TIL KARTLEGGING AV DISTRIKTETS RESSURSER MED TANKE PÅ KVINNERS DELTAKELSE I NÆRINGEN SØKNAD: Kr ,- BEVILGNING: KR ,- Med hjemmel Forskrift for Utviklingsfond 1-5, andre ledd, bokstav h med tilhørende strategiplan og retningslinjer pkt. 3. 1) a. og pkt. 3, 3) a. innvilges søknad om støtte til Kartlegging av distriktets ressurser med tanke på kvinners deltakelse i næringen.fra Skæhkeren Sijte med kroner ,-. Skæhkeren Sijte: kr ,-.

8 8 Begrunnelse Tiltaket vil styrke kvinners mulighet for deltakelse i reindriftsnæringen ved å øke kunnskapsnivået og å bidra til å synliggjøre kvinners verdiskaping i reindriftsnæringen. Midler som ikke er nyttet innen tre år, vil bli inndratt og tilbakeført RUF. Bevilgningen forutsetter rapport og regnskap. Sak 71/2008/MS HASVIK KOMMUNE V/ORDFØRER EVA D. HUSBY SØKNAD OM STØTTE TIL SAMISK PROSJEKT I BARNEHAGER OG KLASSE I GRUNNSKOLENE SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond, 1-5 innvilges søknad fra Hasvik kommune om til skudd til samisk prosjekt i barnehager og klasse i grunnskolene for årene 2008/2009 og 2009/2010 med kroner ,-. Hasvik kommune: kr ,-. Bevilgningen forutsetter at andre omsøkte finansieringskilder innvilger sin andel av den totale finansieringsrammen. Midler som ikke er nyttet innen 3 år, vil bli inndratt og tilbakeført RUF. Bevilgningen forutsetter årlig rapport og regnskap. Sak 72/2008/CGL JOHAN S. BULJO, RBD. 27-JOAHKONJÁRGA

9 9 KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM KURSREFUSJON KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR. 0 Med henvisning til 8-1 siste avsnitt i fondsforskriften fastholder Styret for Utviklingsfond Reindriftssjefens vedtak av Klage over avslag på søknad om refusjon av kurskostnader av sendes Landbruks- og Matdepartementet til behandling. Sak 73/2008/BAB SØKNAD OM STØTTE TIL UTSTYR FOR TRANSPORT AV REIN - ANNE KRISTINE OG ASLAK J. UTSI RBD. 14A-SPIERTTAGÁISÁ 1. Med hjemmel i RUF-forskriftens 1-6 og 1-1 jfr. Kap. 7 avslås søknad fra Anne Kristine og Aslak J. Utsi om støtte til fraktflåte for transport av rein. Begrunnelse: Søknad om støtte til fraktflåte bør rettes fra rbd. 14A Spierttagáisá. Bruksreglene for distriktet er ikke fastsatt, og dermed er ikke bruken av Reinøya avklart. 2. Med hjemmel i RUF-forskriftens 1-5 og 7-1 avslås søknad fra Anne Kristine og Aslak J. Utsi om støtte til båt og motor. Begrunnelse: Båt og motor ansees ikke som reindriftsanlegg og kan ikke karakteriseres som et nødvendig reindriftsanlegg etter gjeldende praksis.

10 10 Sak 74/2008/BAB KLAGE PÅ AVSLAG OM RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN TIL KJØP AV LIVDYR - JØRGEN JØRGENSEN BULJO - RBD. 23-SEAINNUS/NÁVGGASTAT - GRUPPE D- EALENJÁRGA Utviklingsfond tar ikke klagen fra Jørgen Jørgensen Buljo om rente- og avdragsfritt lån til kjøp av livdyr til følge. Dette med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-6, annet ledd og 2-1, annet ledd. Begrunnelse: Reinbeitedistrikt 23-Seainnus/Návggastat har ingen stadfestet distriktsplan. Saken sendes Landbruks- og Matdepartementet for behandling. Sak 75/2008/DSO JOHAN S. BULJO, DISTRIKT 27-JOAHKONJARGA STØTTE TIL KJØP AV TRANSPORTHENGER KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR. 0,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 1-5 annet ledd litra c, innvilges ikke søknad om støtte til kjøp av transporthenger. Begrunnelse: Det omsøkte formål er ikke et hensiktsmessig tiltak som fremmer reindriften i distriktet og området.

11 11 Innstillingen ble vedtatt med tre stemmer. Aslak J. Eira stemte for å innvilge søknaden som omsøkt. Sak 76/2008/DSO SAMUEL PETTER ANTI OG ANNE-KARIN BUSTADMO ANTI SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGGING AV SLAKTERI Saken ble trukket i påvente av ferdigstilling av slakterirapporten. Sak 77/2008/DSO REINBEITEDISTRIKT ØSTRE SØR-VARANGER UTBEDRING AV GJERDEANLEGG VED PANDUR KOSTNAD: KR ,- SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 7-2 tredje ledd, jf. 1-5 første ledd litra f innvilges søknad fra reinbeitedistrikt Østre Sør-Varanger med kr ,- til ombygging og utbedring av distriktets anlegg ved Pandur. Det forutsettes at evt. gammelt gjerdemateriell fjernes og anbringes på godkjent søppelplass. Begrunnelse: Det omsøkte tiltaket fremmer reindriften i området. Midler som ikke er benyttet innen tre år blir inndratt og tilbakeført til fondet.

12 12 Sak 78/2008/DSO KOSTNAD: JAHKENJÁRGA-/MÁRRENJÁRGA-SIIDA I DISTRIKT 16-KARASJOK OPPFØRING AV SPERREGJERDE MELLOM SIIDAGRENSENE KR ,- (inklusive verdien av eget arbeid) SØKNAD: KR ,- BEVILGNING: KR ,- Med hjemmel i Forskrift for Utviklingsfond 7-1 innvilges Jahkenjárga/Márrenjárga-siida støtte til oppføring av nytt sperregjerde på grensen mellom de to siidaer, i traseen til det gamle, med kr ,- Det forutsettes at evt. gammelt gjerdemateriell fjernes og kjøres til godkjent søppelplass. Begrunnelse: Det omsøkte formålet er et hensiktsmessig tiltak som gagner reindriften i området. Midler som ikke er nyttet innen 3 år vil bli inndratt og tilbakeført fondet.

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I MOLDE DEN 30. AUGUST 2007 KL. 09.00 16.00 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino 17.02.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino 17.02.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I KAUTOKEINO 17. OG 18. FEBRUAR 2009: - 17. FEBRUAR KL. 17.00 20.30-18. FEBRUAR KL. 09.00 16.00 Til stede: Fra styret: Fra forvaltningen: - Ottar Befring leder - Mariann

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta 04. 05.09.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta 04. 05.09.2008 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE PÅ HURTIGRUTA 4. SEPTEMBER KL 15.00 18.00 OG 5. SEPTEMBER KL. 08.30 13.15 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte 22.09.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte 22.09.2008 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND TELEFONMØTE 22. SEPTEMBER 2008 KL. 09.00 10.30 Tilstede: Fra styret: Fra forvaltningen: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 Møtested: Kirkenes Fra kl. 12:00 08:30 Til kl. 17.00 11.00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Tromsø 22.- 23.04.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Tromsø 22.- 23.04.2008 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I TROMSØ 22. 23. APRIL 2008-22. APRIL: KL- 12.00 17.45-23. APRIL: KL. 08.00 10.45 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Mariann

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014 Møtested: Oslo Fra kl. 08:30 Til kl. 11:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina Jonsson Eira

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 Møtested: Oslo Fra kl. 10:45 Til kl. 13:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina Jonsson Eira

Detaljer

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK

STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK STRATEGIPLAN KVINNERETTEDE TILTAK Reindriftsforvaltningen 2005-2008 1. INNLEDNING Prosjektet Kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen ble i gangsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i 1999. Prosjektet

Detaljer

RAPPORT. Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften

RAPPORT. Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften RAPPORT Tradisjonell kunnskap og opplæring i reindriften Rapport 3.2009 International Centre for Reindeer Husbandry Boazoealáhusa Nissonfierpmádat The Reindeer Herding Womens network Nettverk for Reindriftskvinner

Detaljer

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Alta Thon Hotell Vika Dáhton/Dato: 05.12.2013 og 06.12.2013 Áigi/Tid: Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Johan Martin Eira

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. F.skapet-Næringsssaker. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK F.skapet-Næringsssaker Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen

Detaljer

Sametingets plenum. Møtebok 1/2000. Tid: 29. februar - 3. mars 2000 Sted: Kulturhuset, Kåråijohka-Karasjok SAEMIEDIGKIE SAMETINGET SAMEDIGGI SAMEDIGGE

Sametingets plenum. Møtebok 1/2000. Tid: 29. februar - 3. mars 2000 Sted: Kulturhuset, Kåråijohka-Karasjok SAEMIEDIGKIE SAMETINGET SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAEMIEDIGKIE SAMETINGET Sametingets plenum Møtebok 1/2000 Tid: 29. februar - 3. mars 2000 Sted: Kulturhuset, Kåråijohka-Karasjok Sak 1100 Sak 2/00 Sak 3/00 Sak 4/00 Sak 5/00 Sak 6/00

Detaljer

NRL s informasjon. Repparfjord 15. november 2005, hilsen Aslak J. Eira. 15. November 2005

NRL s informasjon. Repparfjord 15. november 2005, hilsen Aslak J. Eira. 15. November 2005 Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi Norske Reindriftsamers Landsforbund NRL s informasjon 15. November 2005 NRL s informasjon er medlemsbrev til NRL s medlemmer, som utgis fra NRL s kontor i Tromsø Styret:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Primærnæringsfondet Møtedato: 23.09.2014 Møtested:

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Sametingets plenum. Møtebok 003/11

Sametingets plenum. Møtebok 003/11 Sametingets plenum Møtebok 003/11 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 21.09.11-23.09.11 Sted: Karasjok Saksliste

Detaljer

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste:

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste: Sametingets plenum - Møtebok 04/03 - side 1 av 250 Tid: 25. 28. november 2003 Sted: Karasjok Saksliste: Sak 38/03 Konstituering - navneopprop, permisjoner, innkalte vararepresentanter - godkjenning av

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 14.03.2006 kl. 11.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan

Detaljer

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE Foto: Terje Rakke/Nordic Life RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE SAMMENDRAG Sammen er de samiske reiselivsbedriftene, virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med

Detaljer

REFERAT FRA FOLKEMØTE I KAUTOKEINO KOMMUNE. : REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR GRUVEDRIFTSETABLERING I BIEDJOVÁGGI.

REFERAT FRA FOLKEMØTE I KAUTOKEINO KOMMUNE. : REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR GRUVEDRIFTSETABLERING I BIEDJOVÁGGI. REFERAT FRA FOLKEMØTE I KAUTOKEINO KOMMUNE. Sted : Les-bygget, Kautokeino. Dato/tid : Onsdag 9. 2011, kl. 18.00. Tema/sak : REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR GRUVEDRIFTSETABLERING I BIEDJOVÁGGI.

Detaljer

Sametingets plenum Møtebok 04/10

Sametingets plenum Møtebok 04/10 Sametingets plenum Møtebok 04/10 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 30. november - 3. desember 2010 Sted:

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana rådhus Dato: 23.10.2008 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 92 53 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2010 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 15.06.2010 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Scandic hotell, Tromsø Dáhton/Dato: 14.04.2011 Áigi/Tid: 9:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild

Detaljer