REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 25. og 26. august 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 25. og 26. august 2010"

Transkript

1 REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 25. og 26. august 2010 Møtested: Snåsa Fra kl. 09:00 08:30 Til kl. 17:30 12:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Jan-Yngvar Kiel Liv-Julie Wågan Berit Marie P. E. Eira Jon Anders Mortensson Gaute E. Helland Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem - forfall Medlem Medlem Andre Ellen Inga Hætta Askild Solberg Christian G. Lindman Johan Ingvald Hætta Reindriftssjef Førstekonsulent Seniorrådgiver Rådgiver Behandlede saker Sak nr./år Sak 32/ /2010 Underskrifter Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Jan-Yngvar Kiel Jon Anders Mortensson Gaute E. Helland Berit Marie P.E. Eira Kopi sendes til: Intern post: alle lokalkontorer E-post: Landbruks- og matdepartementet, NRL, Sametinget Finnes også på:

2 Reindriftsstyret Møtebok august Side 2 av 12 Sak 32/2010: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Reindriftsstyrets medlemmer ble skriftlig innkalt til møte i brev av med kopi til varamedlemmene. Medlem Liv-Julie Wågan meldte forfall den og varamedlem Gaute E. Helland ble innkalt pr. samme dag. Følgende drøftingssak ble tatt på sakslista: - Deltakelse i møter v/berit Marie Eira Innkallingen og følgende saksliste ble godkjent: Saksliste: Sak 32/2010 Innkalling og saksliste godkjenning Sak 33/2010 Referatsaker Sak 34/2010 Delegerte saker Sak 35/2010 Orienteringssaker Sak 36/2010 Reinbeitedistrikt 16-Karasjok vest Bruksregler godkjenning av reintall Sak 37/2010 Reinbeitedistrikt Østre Sør-Varanger Bruksregler godkjenning av reintall. Sak 38/2010 Reinbeitedistrikt 4/5B Bruksregler godkjenning av reintall. Sak 39/2010 Reinbeitedistrikt 5A-Pasvik Bruksregler godkjenning av reintall. Sak 40/2010 Reinbeitedistrikt 7-Raggonjarga Bruksregler godkjenning av reintall. Sak 41/2010 Nord-Senja reinbeitedistrikt Bruksregler godkjenning av reintall. Sak 42/2010 Kongsvikdalen reinbeitedistrikt Bruksregler godkjenning av reintall. Sak 43/2010 Duokta reinbeitedistrikt Bruksregler godkjenning av reintall. Sak 44/2010 Overføring av siidaandel Anne Berit Påve Kristiansen uttalelse. Sak 45/2010 Deltakelse i møter Sak 33/2010: Referatsaker 1. Kopi av brev av fra LMD til Toril Bakken Kåven vedr. klage på vedtak om overdragelse og endret bruk av gjeterhytte. 2. Brev av fra reinbeitedistrikt 30C til LMD vedr. omprioritering av reindriftshytte til Toril Bakken Kåven påklage. 3. Brev av fra Norges Bondelag til Reindriftsstyret v/leder Inge Ryan vedr. konflikt reindrift/jordbruk. 4. Gjenpart av brev av fra LMD til Byrkije/Børgefjell reinbeitedistrikt vedr. godkjenning av permanent slakte- og skillegjerde i Simskaret i Grane RS sak 13/ Gjenpart av brev av fra LMD til Aslak Johnsen Utsi vedr. klage over avslag på søknad om oppføring av gjeterhytte.

3 Reindriftsstyret Møtebok august Side 3 av Brev av fra R.forv. Nordland til R.forv. Alta vedr. rapport om tiltak mot påkjørsel av rein på Saltfjellet. 7. Kopi av brev av fra LMD til R.forv. Nord-Trøndelag vedr. siidaandel i Låarte reinbeitedistrikt vedlagt brev fra Sivilombudsmannen av Brev av fra LMD til R.forv. Alta m/fl. Vedr. klager over R-styrets vedtak om oppretting og tildeling av en femte siidaandel i Jillen-Njaarke. 9. Brev av fra Lars Toven til R.forv. Alta vedr. klage over R-styrets vedtak i sak 31/09 ad. beitefordeling i Åarjel Njarke. 10. Brev av fra LMD vedr. oppnevning av styre for Reindriftens Utviklingsfond Referatsakene ble gjennomgått og tatt til orientering. Sak 34/2010 Delegerte saker: Administrative vedtak behandlet ihht. Reindriftsstyre sak 69/89: Delegasjon av myndighet til å godkjenne oppføring av gjeterhytter i reindriften 1. Aslak Loso, rbd. 19- Sallan/Sørøy: Søknad om godkjenning av gjeterhytte ved Lassetind i Hammerfest kommune - Søknaden godkjent 2. Àsllat Niillas Smuk, rbd. 6- Vàrjjatnjàrga: Godkjenning for overføring av eksisterende hytte i Storskog i Vadsø kommune - Ingen merknader 3. John Tor Gaup og Karen Inga Utsi Gaup, rbd. 16- Karasjok: Godkjenning av gjeterhytte ved Nuorrojohka i Karasjok kommune - Søknaden godkjent 4. Anders Andersen Gaup og Anders P. Gaup, rbd. 13-Làgesduottar: Godkjenning for overføring av gjeterhytte ved Sohpparvadda i Karasjok kommune - Søknad godkjent Reindriftsstyret hadde ingen merknader til de behandlede saker. Sak 35/2010 Orienteringssaker: 1. Innledning med oppsummering av tidligere oppfølgingssaker. 2. Bruksregler

4 Reindriftsstyret Møtebok august Side 4 av Rein i Gargia/Storelvdalen i Alta og rein på innmark og tettsteder. 4. Situasjonen i Vestre Namdal 5. Distriktsinndeling i rbd. 16 i Karasjok. 6. Boalvvir konkursbegjæring 7. Slakterisituasjonen før sesongstart. Orienteringssak 3 Rein i Gargia/Storelvdalen og rein på innmark og i tettsteder. Reindriftsstyret tar Reindriftssjefens orientering til etterretning, og deler Reindriftssjefens oppfatning om at Områdestyret i Vest-Finnmark var forpliktet av fredningsforskriften av 30. juni og hadde ikke adgang til å se vekk fra denne. Uttalelsen sendes Områdestyret i Vest-Finnmark. Reindriftsstyrets leder til å synliggjøre reindriften i medier bl.a. med generell informasjon om reindriften. Orienteringssak 5 Distriktsinndeling d 16 i Karasjok Reindriftsstyrets konklusjon: Reindriftssjefen legger frem en egen sak vedr. d 16 i møtet i desember. I saken skal det gjøres rede for : Positive og negative sider ved stordistriktet Juridiske forhold Orienteringssak 7 Slakterisituasjonen før sesongstart Reindriftsstyret drøftet saken og konkluderte med følgende: Styrets leder har møte med LMD og overbringer vedlagte reviderte notat, samt brev fra leder i områdestyret Sak 36/2010/AS arkivref.2009/2854 REINBEITEDISTRIKT 16 KARASJOK VEST - BRUKSREGLER - GODKJENNING AV REINTALL Forslag til vedtak om øvre reintall i reinbeitedistrikt 16 - Kárašjoga oarjabealli Med hjemmel i 58 siste ledd i reindriftsloven godkjenner ikke Reindriftsstyret reinbeitedistrikt 16 Karasjok-Vest sitt forslag om fastsettelse av et øvre reintall på Reindriftsstyret konkluderer ut i fra måloppnåelsen for hvert av kriteriene for reintallsfastsettelse at reintallet har vært for høyt for distriktet for den siste perioden, og at reintallet må reduseres. Det er således ikke grunnlag for å opprettholde eller øke reintallet for distriktet for den neste Gjeldende fastsatte høyeste reintall på , RS sak: 3/05, er gjeldende inntil nytt vedtak om øvre reintall for reinbeitedistrikt 16 Karasjok-Vest er godkjent av Reindriftsstyret. Reindriftsstyret gjør følgende vedtak knyttet til stadfesting av reinbeitedistrikt 16 Karasjok- Vest sitt vedtak om øvre reintall for hver enkelt sommersiida:

5 Reindriftsstyret Møtebok august Side 5 av 12 Máhkarávjju ja Stiikonjárgga siida: Reindriftsstyret godkjenner ikke distriktets vedtak om et øvre reintall på Skuohtanjárgga siida: Reindriftsstyret godkjenner ikke distriktets vedtak om et øvre reintall på Reindriftsstyret konkluderer ut i fra måloppnåelsen for hvert av kriteriene for reintallsfastsettelse at reintallet har vært for høyt for siidaen for den siste perioden, og at reintallet må reduseres slik som det også legges til grunn i bruksreglene. Reindriftsstyret anser imidlertid at distriktets vedtak om et øvre reintall på 6800 ikke vil være tilstrekkelig for å oppnå måloppnåelse innen tre år i forhold til normene som er definert. Øvre reintall for Skuohtanjárgga siida må derfor tas opp til ny behandling. Skáiddeduottar siida: Reindriftsstyret godkjenner distriktets vedtak om et øvre reintall på Reindriftsstyret konkluderer ut i fra måloppnåelsen for hvert av kriteriene for reintallsfastsettelse at det ikke er grunnlag for å øke reintallet i siidaen for den neste Det er imidlertid knyttet usikkerhet til siste femårsgjennomsnitt med hensyn på om reintallet bør opprettholdes eller reduseres. Reindriftsstyret mener med utgangspunkt i en samlet vurdering at reinbeitedistrikt 16 Karasjok-vest sitt vedtak om et øvre reintall for siidaen på 4100, i tråd med siste femårsgjennomsnitt, er fornuftig i forhold til å bedre produksjonsforholdene. Reindriftssjefen vil i 3-årsperioden følge utviklingen nøye. Dersom det innenfor 3-årsperioden avdekkes at vektene og produktiviteten går ned, vil Reindriftssjefen be distriktet foreta en ny vurdering av det stadfestede reintallet. Under alle omstendigheter vil reintallet for Skáiddeduottar bli tatt opp til ny gjennomgang i Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida: Reindriftsstyret godkjenner ikke distriktets vedtak om et øvre reintall på 4000.

6 Reindriftsstyret Møtebok august Side 6 av 12 Jáhkenjárgga siida: Reindriftsstyret godkjenner ikke distriktets vedtak om et øvre reintall på Rávdol siida: Reindriftsstyret godkjenner distriktets vedtak om et øvre reintall på reintallsfastsettelse at reintallet for siidaen har vært i balanse med beitegrunnlaget for den siste Siidaen har måloppnåelse som ligger over øvre normnivå for vurdering av reintall. Det er således, med utgangspunkt i kriteriene, grunnlag for å øke reintallet for siidaen for den neste Reindriftsstyret anser imidlertid at det er knyttet usikkerhet til at forespeilet økning i reintall på 47 % vil medføre måloppnåelse på sikt i forhold til normene som er definert. Reindriftssjefen vil i 3-årsperioden følge utviklingen nøye. Dersom det innenfor 3-årsperioden avdekkes at vektene og produktiviteten går ned, vil Reindriftssjefen be distriktet foreta en ny vurdering av det stadfestede reintallet. Under alle omstendigheter vil reintallet for Rávdol bli tatt opp til ny gjennomgang i Láhtin siida: Reindriftsstyret godkjenner ikke distriktets vedtak om et øvre reintall på 2700.

7 Reindriftsstyret Møtebok august Side 7 av 12 Njeaiddán siida: Reindriftsstyret godkjenner ikke distriktets vedtak om et øvre reintall på Vuorji siida: Reindriftsstyret godkjenner ikke distriktets vedtak om et øvre reintall på Reindriftsstyrets vedtak: Reinbeitedistrikt 16 - Kárašjoga oarjabealli: Med hjemmel i 58 siste ledd i reindriftsloven godkjenner ikke Reindriftsstyret reinbeitedistrikt 16 Karasjok-Vest sitt forslag om fastsettelse av et øvre reintall på Reindriftsstyret konkluderer ut i fra måloppnåelsen for hvert av kriteriene for reintallsfastsettelse at reintallet har vært for høyt for distriktet for den siste perioden, og at reintallet må reduseres. Det er således ikke grunnlag for å opprettholde eller øke reintallet for distriktet for den neste Gjeldende fastsatte høyeste reintall på , RS sak: 3/05, er gjeldende inntil nytt vedtak om øvre reintall for reinbeitedistrikt 16 Karasjok-Vest er godkjent av Reindriftsstyret. Reindriftsstyret gjør følgende vedtak knyttet til stadfesting av reinbeitedistrikt 16 Karasjok- Vest sitt vedtak om øvre reintall for hver enkelt sommersiida: Máhkarávjju ja Stiikonjárgga siida: Reindriftsstyret godkjenner ikke distriktets vedtak om et øvre reintall på 5000.

8 Reindriftsstyret Møtebok august Side 8 av 12 Skuohtanjárgga siida: Reindriftsstyret godkjenner ikke distriktets vedtak om et øvre reintall på Reindriftsstyret konkluderer ut i fra måloppnåelsen for hvert av kriteriene for reintallsfastsettelse at reintallet har vært for høyt for siidaen for den siste perioden, og at reintallet må reduseres slik som det også legges til grunn i bruksreglene. Reindriftsstyret anser imidlertid at distriktets vedtak om et øvre reintall på 6800 ikke vil være tilstrekkelig for å oppnå måloppnåelse innen tre år i forhold til normene som er definert. Øvre reintall for Skuohtanjárgga siida må derfor tas opp til ny behandling. Skáiddeduottar siida: Reindriftsstyret godkjenner distriktets vedtak om et øvre reintall på Reindriftsstyret konkluderer ut i fra måloppnåelsen for hvert av kriteriene for reintallsfastsettelse at det ikke er grunnlag for å øke reintallet i siidaen for den neste Det er imidlertid knyttet usikkerhet til siste femårsgjennomsnitt med hensyn på om reintallet bør opprettholdes eller reduseres. Reindriftsstyret mener med utgangspunkt i en samlet vurdering at reinbeitedistrikt 16 Karasjok-vest sitt vedtak om et øvre reintall for siidaen på 4100, i tråd med siste femårsgjennomsnitt, er fornuftig i forhold til å bedre produksjonsforholdene. Reindriftssjefen vil i 3-årsperioden følge utviklingen nøye. Dersom det innenfor 3-årsperioden avdekkes at vektene og produktiviteten går ned, vil Reindriftssjefen be distriktet foreta en ny vurdering av det stadfestede reintallet. Under alle omstendigheter vil reintallet for Skáiddeduottar bli tatt opp til ny gjennomgang i Márrenjárgga ja Boalotnjárgga siida: Reindriftsstyret godkjenner ikke distriktets vedtak om et øvre reintall på 4000.

9 Reindriftsstyret Møtebok august Side 9 av 12 Jáhkenjárgga siida: Reindriftsstyret godkjenner ikke distriktets vedtak om et øvre reintall på 2200.Reindriftsstyret konkluderer ut i fra en samlet vurdering av måloppnåelsen for hvert av kriteriene for Rávdol siida: Reindriftsstyret godkjenner ikke distriktets vedtak om et øvre reintall på Reindriftsstyret anser at det er knyttet usikkerhet til at forespeilet økning i reintall på 47 % vil medføre måloppnåelse på sikt i forhold til normene som er definert. Øvre reintall for Rávdol siida må derfor tas opp til ny vurdering. reintallsfastsettelse at reintallet for siidaen har vært i balanse med beitegrunnlaget for den siste Siidaen har måloppnåelse som ligger over øvre normnivå for vurdering av reintall. Det er således, med utgangspunkt i kriteriene, grunnlag for å øke reintallet for siidaen for den neste Reindriftsstyret anser imidlertid en 47 % økning å være for stor, men mener det er rom for en hvis økning i reintall for Rávdol siida. Láhtin siida: Reindriftsstyret godkjenner ikke distriktets vedtak om et øvre reintall på Njeaiddán siida: Reindriftsstyret godkjenner ikke distriktets vedtak om et øvre reintall på 2800.

10 Reindriftsstyret Møtebok august Side 10 av 12 Vuorji siida: Reindriftsstyret godkjenner ikke distriktets vedtak om et øvre reintall på Enstemmig vedtatt. Berit Marie Eira og Alf Johansen fratrådte som inhabil Sak 37/2010/AS Arkivref. 2009/2502 REINBEITEDISTRIKT 1/2/3 - BRUKSREGLER - GODKJENNING AV ØVRE REINTALL Med hjemmel i 58 siste ledd i reindriftsloven godkjenner Reindriftsstyret Østre Sør-Varanger reinbeitedistrikt sitt vedtak om et øvre reintall på 900. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Sak 38/2010/AS Arkivref. 2009/2872 REINBEITEDISTRIKT 4/5 B - BRUKSREGLER - GODKJENNING AV ØVRE REINTALL Med hjemmel i 58 siste ledd i reindriftsloven godkjenner Reindriftsstyret Vestre Sør-Varanger reinbeitedistrikt 4/5B sitt vedtak om et øvre reintall på Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Sak 39/2010/AS Arkivref. 2009/2631 REINBEITEDISTRIKT 5A PASVIK - BRUKSREGLER - GODKJENNING AV ØVRE REINTALL Med hjemmel i 58 siste ledd i reindriftsloven godkjenner Reindriftsstyret reinbeitedistrikt 5A- Pasvik sitt vedtak om et øvre reintall på Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

11 Reindriftsstyret Møtebok august Side 11 av 12 Sak 40/2010/AS Arkivref. 2009/2873 REINBEITEDISTRIKT 7 RAGGONJARGA - BRUKSREGLER - GODKJENNING AV ØVRE REINTALL Med hjemmel i 58 siste ledd i reindriftsloven godkjenner Reindriftsstyret reinbeitedistrikt 7- Rággonjárga sitt vedtak om et øvre reintall på Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Sak 41/2010/AS Arkivref. 2009/2560 NORD-SENJA REINBEITEDISTRIKT - BRUKSREGLER - GODKJENNING AV REINTALL Saken ble trukket. Sak 42/2010/AS Arkivref. 2009/2720 KONGSVIKDALEN REINBEITEDISTRIKT - BRUKSREGLER - GODKJENNING AV ØVRE REINTALL Med hjemmel i 58 siste ledd i reindriftsloven godkjenner Reindriftsstyret Kongsvikdalen reinbeitedistrikt sitt vedtak om et øvre reintall på 600. Innstillingen enstemmig vedtatt. Sak 43/2010/CGL Arkivref. 2009/2987 DUOKTA REINBEITEDISTRIKT, NORDLAND GODKJENNING AV BRUKSREGLER FOR REINTALL Med hjemmel i 58 siste ledd i reindriftsloven godkjenner Reindriftstyret Duotka reinbeitedistrikts vedtak om et reintall på 900. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Sak 44/2010/CGL ANNE BERIT PÅVE KRISTIANSEN - OVERFØRING AV DRIFTSENHET Reindriftsstyret presiserer grunnlaget for sitt vedtak i sak 03/09 slik: Arkivref.2008/2304 Reindriften i Sør-Senja har vært drevet i tett fellesskap av de to siidaandelene og med Karin Påve som siidaleder. Anne Berit Påve Kristiansen har gjennom sin deltakelse i reindriften i siidaen deltatt i reindriften på en slik måte at kravene i 15 i reindriftsloven er å anse som oppfylt. VEDTAK: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

12 Reindriftsstyret Møtebok august Side 12 av 12 SAK 45/2010 DRØFTINGSSAK DELTAKELSE I MØTER Saken ble drøftet og det ble trukket følgende konklusjon: Det er positivt at medlemmer deltar i ulike sammenhenger. Det må utøves forsiktighet i forhold til å trekke konklusjoner i saker som ikke er drøftet i styret. De økonomiske/utlegg klareres med Reindriftsstyret i forkant.

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. desember 2010

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. desember 2010 Møtested: Oslo REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. desember 2010 Fra kl. 08:30 08:30 Til kl. 18:00 13:00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Inge Ryan Berit

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 27. oktober 2010

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 27. oktober 2010 REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 27. oktober 2010 Møtested: Alta Fra kl. 08:00 Til kl. 14:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 20.november 2012 Fra kl

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 20.november 2012 Fra kl Møtested: Tromsø REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 20.november 2012 Fra kl. 10.00 Til kl. 15.30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 28. og 29.september 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 28. og 29.september 2011 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 28. og 29.september 2011 Møtested: Tromsø Tilstede på møtet Fra kl. 13:00 08:30 Til kl. 18:15 13:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 13.september 2012 Fra kl. 09:00

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 13.september 2012 Fra kl. 09:00 Møtested: Murmansk REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 13.september 2012 Fra kl. 09:00 Til kl. 12:00 mer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. desember 2012 Fra kl

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. desember 2012 Fra kl Møtested: Oslo REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. desember 2012 Fra kl. 13.30 Til kl. 18.00 mer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie Wågan

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. oktober 2012 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. oktober 2012 Fra kl. 08:30 Møtested: Alta REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. oktober 2012 Fra kl. 08:30 Til kl. 14:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013 Møtested: Alta Fra kl. 08:30 Til kl. 13:15 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. juni 2010

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. juni 2010 Møtested: Sommarøy REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. juni 2010 Fra kl. 08:30 Til kl. 16:00 Tilstede på møtet mer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- mer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 10. mars 2010

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 10. mars 2010 REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 10. mars 2010 Møtested: Alta Fra kl. 08:00 Til kl. 14:00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 3. og 4. november 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 3. og 4. november 2011 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 3. og 4. november 2011 Møtested: Stjørdal Fra kl. 14:00 08:30 Til kl. 18:30 11:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 8. og 9. juni 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 8. og 9. juni 2011 Møtested: Røros Tilstede på møtet REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 8. og 9. juni 2011 Fra kl. 20:00 13:30 Til kl. 22:00 17:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 Møtested: Kirkenes Fra kl. 12:00 08:30 Til kl. 17.00 11.00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 11. august 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 11. august 2011 Møtested: Alta Tilstede på møtet REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 11. august 2011 Fra kl. 08:30 Til kl. 16:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie Wågan

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 8. og 9. desember 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 8. og 9. desember 2011 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 8. og 9. desember 2011 Møtested: Oslo Fra kl. 17:00 08:30 Til kl. 19:00 13:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEBOK 10. august 2010

KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEBOK 10. august 2010 KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEBOK 10. august 2010 Møtested: Tromsø Fra kl. 09:00 Til kl. 15:00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Ole Mathis J. Eira Knut Kappfjell Leif Anders

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mars 2015 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mars 2015 Fra kl. 08:30 Møtested: Alta REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mars 2015 Fra kl. 08:30 Til kl. 12:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen Hege Nordheim-Viken Berit

Detaljer

MØTEBOK MØTE I REINDRIFTSSTYRET I OSLO 1. DESEMBER 2005

MØTEBOK MØTE I REINDRIFTSSTYRET I OSLO 1. DESEMBER 2005 1 MØTE I REINDRIFTSSTYRET I OSLO 1. DESEMBER 2005 Tilstede: Fra styret: - Mona Røkke leder - Jarle Jonassen nestleder - Johan Mathis Turi medlem - Thorbjørn Bratt medlem - Nils Mikkel Somby medlem - Margreta

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. Juni 2012 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. Juni 2012 Fra kl. 08:30 Møtested: Levanger REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. Juni 2012 Fra kl. 08:30 Til kl. 15:00 Medlemmer Inge Ryan Leder (angi evt. Berit Oskal Eira Nestleder ( meldt forfall) hvem som er Alf Johansen Medlem

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. og 24. juni 2014 Fra kl. 15:00 09:00

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. og 24. juni 2014 Fra kl. 15:00 09:00 Møtested: Alta 23.6.2014 24.6.2014 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. og 24. juni 2014 Fra kl. 15:00 09:00 Til kl. 17:00 12:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Behandlede

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 24. mars 2015 Fra kl. 15:00

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 24. mars 2015 Fra kl. 15:00 Møtested: Telefonstyremøte REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 24. mars 2015 Fra kl. 15:00 Til kl. 15:30 mer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Behandlede saker Sak nr./år Sak 14/2015-17/2015

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23.november 2015 Fra kl. 10:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23.november 2015 Fra kl. 10:30 Møtested: Oslo REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23.november 2015 Fra kl. 10:30 Til kl. 15:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen Hege Nordheim-Viken

Detaljer

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Faste medlemmer som møtte: Egil Kalliainen Marit Kirsten Anti Gaup Ivar Per Smuk Funksjon Leder

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 14. APRIL 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 14. APRIL 2011 REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 14. APRIL 2011 Møtested: Tromsø Fra kl. 08:30 Til kl. 16:00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie Wågan

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 15. september 2010

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 15. september 2010 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 15. september 2010 Møtested: Oslo Fra kl. 08:30 Til kl. 10:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Inge Ryan Viil Søyland

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 2. FEBRUAR 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 2. FEBRUAR 2011 REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 2. FEBRUAR 2011 Møtested: Alta Fra kl. 08:30 Til kl. 17:00 Tilstede på møtet mer (angi evt. hvem som er fraværende) Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Jan-Yngvar Kiel

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 10. oktober 2013 Fra kl. 08:00

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 10. oktober 2013 Fra kl. 08:00 Møtested: Telefonstyremøte REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 10. oktober 2013 Fra kl. 08:00 Til kl. 08:20 mer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Behandlede saker Sak nr./år Sak 420/13

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Čoahkkinbáiki/Møtested: Deanušaldi/Tanabru Dáhton/Dato: Áigi/Tid: 10.00-18.30, 09.00-14.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 6. JUNI 2007 KL. 19.00 23.00

REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 6. JUNI 2007 KL. 19.00 23.00 REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 6. JUNI 2007 KL. 19.00 23.00 Tilstede: Fra Reindriftsstyret: Ottar Befring leder Margreta Påve Kristiansen nestleder Jarle Jonassen medlem Mats Kappfjell medlem Berit Marie

Detaljer

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Torsdag 20. april 2017 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr.

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Torsdag 20. april 2017 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. P R O T O K O L L Čoahkkingirji fra møte i Reindriftsstyret Torsdag 20. april 2017 kl. 09:00 i Landbruksdirektoratet Møte nr. 02/2017 Møtet ble hevet kl 16:00. Til stede: Alf Johansen, Berit Marie Eira,

Detaljer

Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet

Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet Instruks vedrørende Reindriftsstyrets oppnevning og virksomhet Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 5. januar 2009, jf. 71 i lov om reindrift (reindriftsloven) av 15. juni 2007 nr. 40 og kongelig

Detaljer

Funksjon. Marit Oskal Sara Medlem Meldt forfall

Funksjon. Marit Oskal Sara Medlem Meldt forfall BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, LES bygget i Kautokeino Dáhton/Dato: 11.04.2012 Áigi/Tid: 09:00 15:00 Faste medlemmer som

Detaljer

MØTEBOK. Reindriftsstyret Tromsø 29.03.2004 REINDRIFTSSTYRET MØTE I TROMSØ 29. MARS 2004. Tilstede:

MØTEBOK. Reindriftsstyret Tromsø 29.03.2004 REINDRIFTSSTYRET MØTE I TROMSØ 29. MARS 2004. Tilstede: 1 REINDRIFTSSTYRET MØTE I TROMSØ 29. MARS 2004 Tilstede: Fra styret: Fra forvaltningen: Mona Røkke leder Jarle Jonassen nestleder Johan Mathis Turi medlem (fratrådte p.g.a. sykdom) Thorbjørn Bratt medlem

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta 04. 05.09.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta 04. 05.09.2008 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE PÅ HURTIGRUTA 4. SEPTEMBER KL 15.00 18.00 OG 5. SEPTEMBER KL. 08.30 13.15 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem

Detaljer

Journaldato: 17.5.2010-21.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.05.2010. Klassering: ALTA/AEK

Journaldato: 17.5.2010-21.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.05.2010. Klassering: ALTA/AEK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.5.2010-21.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 25.05.2010 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Journaldato: 12.12.2011-16.12.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 12.12.2011-16.12.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.12.2011 Per John A. Anti - RBD 14 A Spierttagáisa - Vedtak om tilskudd til gjeterhytte

Detaljer

MØTEBOK. Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem

MØTEBOK. Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem 1 REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 19. OKTOBER 2004 Til stede: Fra styret: Mona Røkke leder Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem Jarle

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 27. mars 2014 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 27. mars 2014 Fra kl. 08:30 Møtested: Alta REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 27. mars 2014 Fra kl. 08:30 Til kl. 13:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie Wågan Berit Marie

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mai 2015 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mai 2015 Fra kl. 08:30 Møtested: Tromsø REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mai 2015 Fra kl. 08:30 Til kl. 12:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Lierne 25.08.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Lierne 25.08.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I LIERNE 25. AUGUST 2009 KL. 0830-1130 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Marianne Wollmann Magga medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I MOLDE DEN 30. AUGUST 2007 KL. 09.00 16.00 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 10. september 2013 Fra kl. 12:15

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 10. september 2013 Fra kl. 12:15 Møtested: Lom REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 10. september 2013 Fra kl. 12:15 Til kl. 19:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Behandlede saker Inge Ryan Berit Oskal Eira

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknader Berit Kristine Hætta Leder Inhabil i sak 3/13 og 9/13 Johan Martin Eira

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknader Berit Kristine Hætta Leder Inhabil i sak 3/13 og 9/13 Johan Martin Eira BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark - LES bygget i Kautokeino Dáhton/Dato: 07.03.2013 Áigi/Tid: 12:00-17:30 Faste medlemmer

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 28. august 2014

KLAGENEMNDA FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 28. august 2014 KLAGENEMNDA FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 28. august 2014 Møtested: Tromsø Fra kl. 09:40 Til kl. 14:40 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Leif Anders Somby Idar Bransfjell Karen

Detaljer

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Tirsdag 20. juni 2017 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr.

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Tirsdag 20. juni 2017 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. P R O T O K O L L Čoahkkingirji fra møte i Reindriftsstyret Tirsdag 20. juni 2017 kl. 09:00 i Landbruksdirektoratet Møte nr. 3/2017 Møtet ble hevet kl 11:00. Til stede: Alf Johansen, Gaute Elvesæter Helland,

Detaljer

Noerhte-Trøndelagen båatsoe-burriej reereme. Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL

Noerhte-Trøndelagen båatsoe-burriej reereme. Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL Noerhte-Trøndelagen båatsoe-burriej reereme Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL Møtested: Saemien Sijte, Snåsa Dato: 28.4.2010 Tidspunkt: 10.00 14.30 Medlemmer: Hans Martin Storø, leder

Detaljer

Journaldato: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.05.2010 John Erik N. Eira og vvár Ánde Eira - rbd. 14A-Spierttagáisa

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Reindriftsforvaltningens kontor, Snåsa Dato: 14.06.2011 Tid: 10:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Peder Ludvik Jåma Leder Bengt Åke Jåma

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Honningsvåg 11.06.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Honningsvåg 11.06.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I HONNINGSVÅG 11. JUNI 2009 KL. 13.00 15.30 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Viil Søyland medlem Mats Kappfjell varamedlem Berit Marie E. Eira varamedlem Fra

Detaljer

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Mandag 4. september 2017 kl. 09:00. Geiranger. Møte nr. 4/2017

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Mandag 4. september 2017 kl. 09:00. Geiranger. Møte nr. 4/2017 P R O T O K O L L Čoahkkingirji fra møte i Reindriftsstyret Mandag 4. september 2017 kl. 09:00 i Geiranger Møte nr. 4/2017 Møtet ble hevet kl 14:00. Til stede: Alf Johansen, Berit Marie Eira, Gaute Elvesæter

Detaljer

MØTEBOK. Reindriftsstyret Alta 15.06.2006. Sak 17/2006 Frode Utsi, distrikt 7-Raggonjarga Klage over avvisningsvedtak vedr. overføring av driftsenhet.

MØTEBOK. Reindriftsstyret Alta 15.06.2006. Sak 17/2006 Frode Utsi, distrikt 7-Raggonjarga Klage over avvisningsvedtak vedr. overføring av driftsenhet. 1 MØTE I REINDRIFTSSTYRET I ALTA 15. JUNI 2006 Tilstede: Fra styret: Fra forvaltningen: Ottar Befring leder Margreta Påve Kristiansen nestleder Jarle Jonassen medlem Alf Johansen medlem Inger Skjerve Bjartnes

Detaljer

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Telefonmøte Dáhton/Dato: 24.04.2012 Áigi/Tid: 09.00 10.00. Faste medlemmer som deltok:

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Telefonmøte Dáhton/Dato: 24.04.2012 Áigi/Tid: 09.00 10.00. Faste medlemmer som deltok: BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Telefonmøte Dáhton/Dato: 24.04.2012 Áigi/Tid: 09.00 10.00 Faste medlemmer som deltok: Navn Berit Kristine Hætta Roger Hansen Johan

Detaljer

Journaldato: 19.12.2011-25.12.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 18.10.2011.

Journaldato: 19.12.2011-25.12.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 18.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 25.12.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 28.12.2011 Referat fra møte 171011 Markedsføring av reinkjøtt 2010/100-68

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 19. april 2013

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 19. april 2013 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 19. april 2013 Møtested: Oslo Fra kl. 09:00 Til kl. 12:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Inge Ryan Viil Søyland Inga Kristina

Detaljer

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Tirsdag 7. februar 2017 kl. 08:30. Trondheim. Møte nr. 01/2017

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Tirsdag 7. februar 2017 kl. 08:30. Trondheim. Møte nr. 01/2017 P R O T O K O L L Čoahkkingirji fra møte i Reindriftsstyret Tirsdag 7. februar 2017 kl. 08:30 i Trondheim Møte nr. 01/2017 Møtet ble hevet kl 10:30. Til stede: Alf Johansen, Berit Marie Eira, Gaute Elvesæter

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 21. oktober 2014 Fra kl. 08:00

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 21. oktober 2014 Fra kl. 08:00 Møtested: Alta REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 21. oktober 2014 Fra kl. 08:00 Til kl. 13:30 mer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen Hege

Detaljer

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Sirkulærprotokoll Dáhton/Dato: 18/11 28/11.2011 Faste medlemmer som deltok i behandlingen: Navn Funksjon

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 12.desember 2013 Møtested: Oslo Fra kl. 10:45 Til kl. 13:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina Jonsson Eira

Detaljer

Nordlándda boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne Reindriftsforvaltningen Nordland

Nordlándda boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne Reindriftsforvaltningen Nordland Nordlándda boazodoallohálddahus Båatsoe-burriej reereme Nordlaantesne Reindriftsforvaltningen Nordland Landbruks- og Matdepartementet Boks 8007 Dep. 0030 Oslo Att. Landbrukspolitisk avdeling Din çuj./deres

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Alta 6. 7.11.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Alta 6. 7.11.2008 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I ALTA 6. 7. NOVEMBER 2008-6. NOVEMBER KL. 15.00 19.00-7. NOVEMBER KL. 08.30 11.00 Til stede: Fra styret: Fra forvaltningen: - Ottar Befring leder - Mariann Wollmann

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte 22.09.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte 22.09.2008 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND TELEFONMØTE 22. SEPTEMBER 2008 KL. 09.00 10.30 Tilstede: Fra styret: Fra forvaltningen: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino 17.02.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino 17.02.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I KAUTOKEINO 17. OG 18. FEBRUAR 2009: - 17. FEBRUAR KL. 17.00 20.30-18. FEBRUAR KL. 09.00 16.00 Til stede: Fra styret: Fra forvaltningen: - Ottar Befring leder - Mariann

Detaljer

OARJE-FINNMÁRKKU GUOVLLUSTIVRA/ OMRÅDESTYRET FOR VEST-FINNMARK BEAVDEGIRJI/MØTEBOK 03.02.2009

OARJE-FINNMÁRKKU GUOVLLUSTIVRA/ OMRÅDESTYRET FOR VEST-FINNMARK BEAVDEGIRJI/MØTEBOK 03.02.2009 Stivra/Styre: Čoahkkinbáiki/Møtested: Oarje-Finnmárkku Guovllustivra/ Områdestyret for Vest Finnmark Čoahkkinlatnjá/Møterom, Oarje-Finnmárkku Boazodoallohálddahus/Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark,

Detaljer

INFORMASJON OM NY REINDRIFTSLOV

INFORMASJON OM NY REINDRIFTSLOV 27.6.2007 INFORMASJON OM NY REINDRIFTSLOV Ny reindriftslov trer i kraft 1. juli 2007 Ny reindriftslov ble vedtatt av Stortinget 7. juni 2007. Loven ble sanksjonert av Kongen i statsråd 15. juni 2007. Det

Detaljer

Tilpasning av reintallet konsekvenser og tiltak

Tilpasning av reintallet konsekvenser og tiltak Tilpasning av reintallet konsekvenser og tiltak Rapport fra arbeidsgruppe opprettet i h.t. Reindriftsavtalen for 2012-2013 November 2012 Innhold Oversikt tabeller og figurer... 2 1 Innledning... 3 2 Mandat...

Detaljer

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok.

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 09.08.2010 nnhold: Vedr. slakt umerket rein Johannes Utsi, Rbd 7

Detaljer

Journaldato: 18.11.2013-24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 18.11.2013-24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 25.11.2013 Rapport 04.11.2013 Reinbeitedistrikt 4/5B - Anmodning om utdrivning

Detaljer

Journaldato: 6.2.2012-12.2.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 18.01.2012. Klassering: 732.

Journaldato: 6.2.2012-12.2.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 18.01.2012. Klassering: 732. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.2.2012-12.2.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.02.2012 Høring - Bioforskrapport nr5(157)2010 om håndtering

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Scandic hotell, Tromsø Dáhton/Dato: 14.04.2011 Áigi/Tid: 9:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) onsdag 8. torsdag 9. september 2010 på Lakselv hotell.

Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) onsdag 8. torsdag 9. september 2010 på Lakselv hotell. Protokoll fra styremøte i Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) onsdag 8. torsdag 9. september 2010 på Lakselv hotell. Møtested : Lakselv hotell Møtetid: 8. september 2010 kl.12.00 9.september 2010

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte 11.09.07

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte 11.09.07 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND TELEFONMØTE 11. SEPTEMBER 2007 KL. 08.00 09.30 OG 11.00 11.30 Tilstede: Fra styret: - Ottar Befring leder - Viil Søyland medlem - Mariann Wollmann Magga medlem - Aslak J.

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 4. november 2015 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 4. november 2015 Fra kl. 08:30 Møtested: Stjørdal REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 4. november 2015 Fra kl. 08:30 Til kl. 15:15 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. september 2016

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. september 2016 BEAVDEGIRJI/MØTEBOK REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. september 2016 Møtested: Oslo, Stortingsgt. 28 Fra kl. 09.00 Til kl. 10.45 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND TELEFONMØTE 25. MARS 2008 KL. 09.00 10.45 Tilstede: Fra styret: - Ottar Befring leder - Viil Søyland medlem - Mariann Wollmann Magga medlem Fra Reindriftsforvaltningen: -

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt Åke Jåma Nils Danielsen Anders Joma LEDER NESTL MEDL

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt Åke Jåma Nils Danielsen Anders Joma LEDER NESTL MEDL Møteprotokoll Merkenemnda i Nord-Trøndelag Utvalg: Møtested: Reindriftskontoret, Saemien sijte Dato: 25.05.2016 Tidspunkt: 10:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt

Detaljer

Helge Hansen Reindriftsagronom 2,11CL Sondre Sundmoen Konsulent

Helge Hansen Reindriftsagronom 2,11CL Sondre Sundmoen Konsulent Åarjel-Trøndelagen/Hedemarken båatsoe-burriej reereme Reindriftsforvaltningen Sør-Trøndelag/Hedmark Landbruks- og Matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Att. Tor Kjøllesdal Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

Journaldato: 10.1.2011-14.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 05.01.2011. Klassering: 515.

Journaldato: 10.1.2011-14.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 05.01.2011. Klassering: 515. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.1.2011-14.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 17.01.2011 SØKNAD OM STØTTE TL CATERNG SMÅSKALA AV REN Ann Kristine

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 12. september 2016 Fra kl. 0900

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 12. september 2016 Fra kl. 0900 BEAVDEGIRJI/MØTEBOK Møtested: Alta REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 12. september 2016 Fra kl. 0900 Til kl. 1330 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 14. april 2016

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 14. april 2016 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 14. april 2016 Møtested: Oslo Fra kl. 12:00 Til kl. 13:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Lodve Solholm Marthe Birgitte Bay Haugen

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 26. februar 2014

KLAGENEMNDA FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 26. februar 2014 KLAGENEMNDA FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 26. februar 2014 Møtested: Alta Fra kl. 08:30 Til kl. 13:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Leif Anders Somby Idar Bransfjell Karen

Detaljer

Journaldato: 16.8.2010-20.8.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 16.8.2010-20.8.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.8.2010-20.8.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 23.08.2010 Felles søknad om godkjenning av gjeterhytte i Suorbmu -

Detaljer

Sak 17/10 Bruksregler for Reinbeitedistrikt 13 - Lágesduottar - Unntatt iht.: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt

Sak 17/10 Bruksregler for Reinbeitedistrikt 13 - Lágesduottar - Unntatt iht.: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt Sak 17/10 Bruksregler for Reinbeitedistrikt 13 - Lágesduottar - Unntatt iht.: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt Sak 18/10 Karen Marit Utsi - Søknad om bruksendring for gjeterhytte til

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Kalliainen Elen Anne Grete Sara Utsi Marit Kirsten Anti Gaup Iver Per Smuk

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Kalliainen Elen Anne Grete Sara Utsi Marit Kirsten Anti Gaup Iver Per Smuk BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark, Karasjok Dáhton/Dato: 16.06.11 Áigi/Tid: 10.00-11.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 7. november 2014

KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 7. november 2014 KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEPROTOKOLL 7. november 2014 Møtested: Stjørdal Fra kl. 09:00 Til kl. 15:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlmemmer Leif Anders Somby Idar

Detaljer

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: 221 12.10.2009 nnhold: Melding om overføring av ansvaret som leder av siidaandelen

Detaljer

Journaldato: 29.10.2012-04.11.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 24.10.2012. Klassering: TR/JGB

Journaldato: 29.10.2012-04.11.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 24.10.2012. Klassering: TR/JGB Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 04.11.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.11.2012 Registreringsbrev - reinmerke - Mia Pavall, Duokta rbd. Mia

Detaljer

Journaldato: , Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato:

Journaldato: , Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011-12.8.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 15.08.2011 nnkalling til møte i Markedsutvalget for reinkjøtt 29.04.2011

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

Journaldato: 04.10.2010-09.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.02.2010. Klassering: VF/MTS

Journaldato: 04.10.2010-09.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.02.2010. Klassering: VF/MTS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 09.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.10.2010 Ruota beale mearkaohcamat ja Suoma beale mearkaohcamat gulaskuddamii

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014 Møtested: Oslo Fra kl. 08:30 Til kl. 11:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina Jonsson Eira

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 11. juni 2015 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 11. juni 2015 Fra kl. 08:30 Møtested: Stjørdal REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 11. juni 2015 Fra kl. 08:30 Til kl. 14:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen Hege Nordheim-Viken

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 15. november 2012

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 15. november 2012 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 15. november 2012 Møtested: Oslo Fra kl. 11.30 Til kl. 15.30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Viil Søyland Inga Kristina Jonsson Eira Iver

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 31. mai 2016 Fra kl. 1300

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 31. mai 2016 Fra kl. 1300 Møtested: Karasjok REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 31. mai 2016 Fra kl. 1300 Til kl. 1700 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen Hege Nordheim-Viken

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok Arkivref: 2011/14-3 / 324 Saksbehandler: Anne Merete Sara Utv saksnr: Styre: Møtedato: 01/11 Områdestyret for Øst Finnmark 19.01.2011 Det Kongelige Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Journaldato: 21.5.2012-27.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 14.05.2012.

Journaldato: 21.5.2012-27.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 14.05.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012-27.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.05.2012 Protokoll fra anbudsåpning - Anbudskonkurranse - Revidering

Detaljer

Vedtak om øvre reintall

Vedtak om øvre reintall 2/1/213 Utfordringer i reindrifta Flere utfordringer, men et reintall tilpasset beitegrunnlaget er den viktigste forutsetningen for god dyrevelferd i reindrifta God drift og handtering av dyr Reindriftsloven

Detaljer

Reintallet etter at reintallstilpasningen er gjennomført

Reintallet etter at reintallstilpasningen er gjennomført Dato 07.07.2015 et etter at reintallstilpasningen er gjennomført Noen sentrale spørsmål som besvares i notatet: Hva kan distriktet og siidaen gjøre selv? Hva skjer om reintallet i en siida igjen øker utover

Detaljer

Journaldato: 3.1.2011-7.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 3.1.2011-7.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.1.2011-7.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 10.01.2011 Vedrørende utbetaling av tilskudd til gjeterhytte i Kvænangsbotn

Detaljer