MØTEBOK. Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem"

Transkript

1 1 REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 19. OKTOBER 2004 Til stede: Fra styret: Mona Røkke leder Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem Jarle Jonassen, Laura Jåma Renfjell og Thorbjørn Bratt hadde meldt forfall. Varamedlem Randi Karlstrøm var innkalt. men kunne ikke møte. Fra forvaltningen: Johan Ingvald Heatta Ass. reindriftssjef Stig Gøran Hagen underdirektør Bodil Mannsverk førstekonsulent/sekretær SAKSLISTE Sak 41/04 Referatsaker 42/04 Brita Vars Buljo, distrikt 23-Seainnus/Navggastat Klage over registrering av overføring av driftsenhet. 43/04 Nils Henrik Sara og Nils Per N. H. Sara klage over avslag på søknad om permanent tillatelse til etablering i distrikt 24A. 44/04 Anders Aslak Skum, Kautokeino Klage over vedtak om utsettelse av behandling av søknad om flytting av rein til Nord-Senja. 45/04 Fastsetting av nye midlertidige distriktsgrenser i Polmak og Karasjok. 46/04 Sigurd Hansen v/adv. Børge Jørgensen-Dahl Klage over vedtak i Områdestyret om avvisning av klage over stansingsvedtak etter rl /04 Distrikt 19/32-Lakselvdal/Lyngsdal Søknad om tillatelse til oppføring av sperregjerde. 48/04 Inga J. Guttorm. distrikt 16A Søknad om godkjenning av gjeterhytte klage. 49/04 - Ole Nils Mathis Gaup, distrikt 35B Søknad om godkjenning for oppføring av gjeterhytte klage.

2 2 50/04 Opphevelse av vedtak om øvre reintall pr. driftsenhet i Nordland. 51/04 Fredning av Stonglandshalvøya høring. 52/04 Fastsetting av høyeste reintall i Fosen reinbeitedistrikt, Nord-Trøndelag. 53/04 Ny forvaltningsmodell for distrikt 23-Seainnus/Navggastat. 54/04 Veronica Labba Søknad om registrering av reinmerke. 55/04 Reindriftsstyrets møteplan for Sak 41/2004 REFERATSAKER 1. Innkalling til møte i Reindriftsstyret og RUF, dat Reindriftssjefen orienterer a) Vestre-Namdal: Klage over vedtak om soneinndeling i Områdestyrets sak 124/03. b) Rovviltproblemer i Làhtin-siidas sommerbeiteområder. c) Nordre Nordland struktureringstiltak diskusjonsnotat Unntatt off. d) Riksrevisjonens rapport. e) By-rein problematikken. f) Tvangstiltak. g) Reintallstilpasning. 3. NRL: Oversendelse av landsmøtevedtak om reindriftsloven (særutskrift). 4. NRL: Oversendelse av landsmøtevedtak i rovdyrsaken. 5. NRL: Oversendelse av landsmøtevedtak om reintallstilpasningsarbeidet i Vest-Finnmark. 6. Norges Høyesterett: Sak Sør-Senja reinbeitedistrikt Staten v/ld (Stonglandshalvøya). 7. Brev av fra Vardø kommune ang. reinproblematikken i Vardø kommune. 8. Distrikt 22-Fiettar: Ad R-styrets sak 17/2004 om distriktsinndelingen i VF vedtak. 9. Brev av fra LD til R-sjefen vedr. plan for å nå fastsatt høyeste reintall for VF. 10. Brev av fra R.forv. Alta til LD vedr. ovennevnte plan.

3 3 11. Administrative vedtak godkjenning av gjeterhytter: a) Per Anders Marainen, Lainivuoma sameby b) Mathis Thomas A Sara, 34-Aborassa VF c) Klemet John P. Gaup, distrikt 16C ØF d) Olavi Lantto, 19-Sørøy VF e) Lars Mathis Anti, distrikt 16C ØF f) Silja M. Eira Fallås, Jillen-Njaarke NL g) Ole Nils Mathis Gaup, distrikt 35B VF h) Per Mathis Skum, Nord-Senja Ttroms i) John Henrik Guttorm, distrikt 16C ØF j) John Idar Anti, distrikt 13 ØF k) Mikkel M. Kemi, distrikt 15 ØF l) Ole Mathis J. Eira, distrikt 35A VF m) Per Ole M. Eira, distrikt 35A VF n) Distrikt 11-Reinøy Troms o) Jørgen M. Eira, distrikt 41 VF p) Anders Nils N. Utsi, distrikt 16A ØF q) Distrikt 15-Magerøya ØF r) Inga J. Guttorm, distrikt 16A avslag s) Mathis Anders M. Sara, distrikt 24B avslag t) Ole K. Hætta, distrikt 40 VF u) Mikkel P. Bongo, distrikt 40 VF v) John P. Bongo, distrikt 40 VF w) Karen Bæhr Sokki, distrikt 40 VF x) Nils Johan Bongo, distrikt 40 VF y) Anders P. Bongo, distrikt 40 VF Sakene ble gjennomgått og tatt til etterretning. Sak 42/2004/CGL Jnr.: 8402/ BRITA VARS BULJO, RBD KLAGE OVER REINDRIFTSAGRONOMENS REGISTRERING AV OVERFØRING AV DRIFTSENHET Reindriftsstyret fastholder Reindriftsagronomens registrering av overføring av driftsenhet fra Nils Per Henrik Buljo til Jørgen J. Buljo. Det er i saken ikke lagt fram dokumentasjon som viser at den privatrettslige avtalen er ugyldig. Avtalen kan ikke ensidig oppheves.

4 4 Sak 43/2004/CGL Jnr.: 7663/ NILS HENRIK SARA OG NILS PER N. H. SARA KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM PERMANENT TILLATELSE TIL ETABLERING I RBD. 24A- SEILAND VEST Reindriftsstyret tar ikke til følge klage av fra Nils Henrik og Nils Per Sara. Rammebetingelsene for distriktet har ikke vært slik at permanent innflytting har kunnet tillates. Sak 44/2004/CGL Jnr.: 10521/ ANDERS ASLAK SKUM, KAUTOKEINO - KLAGE OVER VEDTAK OM UTSETTELSE AV BEHANDLING AV SØKNAD OM FLYTTING AV REIN TIL NORD-SENJA I TROMS Reindriftsforvaltningens forslag til vedtak: Reindriftstyret tar klagen av fra Anders Aslak Skum til følge. Vedtak i Områdestyret for Troms sak 14/04 om å utsette behandling av søknaden fra Anders Aslak Skum oppheves. Søknad av fra Anders Aslak Skum om tillatelse til å flytte rein til onkelens driftsenhet Per Mathis Skum, Nord-Senja reinbeitedistrikt innvilges, jfr ledd i reindriftsloven. Reindriftsstyrets leder fremmet følgende forslag til vedtak: Områdestyrets vedtak om å utsette saken inntil godkjent distriktsplan foreligger oppheves. Klagen fra Aslak Anders Skum må realitetsbehandles selv om det ikke foreligger godkjent distriktsplan. Områdestyret bes vurdere merkelikhet ved en evt. flytting. Reindriftsstyrets vedtak: Områdestyrets vedtak om å utsette saken inntil godkjent distriktsplan foreligger oppheves.

5 5 Klagen fra Aslak Anders Skum må realitetsbehandles selv om det ikke foreligger godkjent distriktsplan. Områdestyret bes vurdere merkelikhet ved en evt. flytting. Vedtaket ble gjort mot 1 stemme som ble avgitt for Reindriftsforvaltningens forslag. Sak 45/04/IMS/AJK/IB Ark.: FASTSETTING AV NYE MIDLERTIDIGE DISTRIKTSGRENSER I POLMAK OG KARASJOK Saken utsettes og behandles på neste møte i desember Vedtaket var enstemmig. Sak 46/2004/CGL Jnr.: 12404/ SIGURD HANSEN, ANDØYA, V/ADV. BØRGE JØRGENSEN-DAHL KLAGE OVER VEDTAK I OMRÅDESTYRET FOR TROMS OM AVVISNING AV KLAGE OVER STANSINGSVEDTAK ETTER REINL. 15 Reindriftsstyret kan ikke se at det er hensiktsmessig for saken å gi oppreisning for oversittet klagefrist, jfr. forv.l. 31. Klagen fra adv. Børge Jørgensen-Dahl over Områdestyrets avvisningsvedtak, sak 30/04 tas ikke til følge Sak 47/2004/HM Jnr.: 7699/ REINBEITEDISTRIKT 19/32 LAKSELVDAL/LYNGSDAL - SØKNAD OM OPPFØRINGSTILLATELSE TIL SPERREGJERDE

6 6 Reindriftsstyret tilrår at Landbruks- og Matdepartementet avslår søknaden fra reinbeitedistrikt 19/32 Lakselvdal/Lyngsdal om oppføring av sperregjerde rundt vinterbeiteområdet på Javrehasdoattar. Begrunnelse: Situasjonen på vinterbeitene er pr. i dag uklar da siidagrensene ikke er endelig avklart. Det er pr. i dag ikke aktuelt å tillate oppføring av gjerder i vinterbeiteområdene. Ved behandlingen av saken erklærte Johan Mathis Turi seg inhabil og fratrådte. Sak 48/2004/HM Jnr.: 11288/ INGA J. GUTTORM, DISTRIKT 16A SØKNAD OM GODKJENNING AV GJETERHYTTE - KLAGE Reindriftsstyret tar ikke klagen fra Inga J. Guttorm til følge hva gjelder oppføringstillatelse av gjeterhytte i Nordkapp kommune. Saken oversendes Landbruks- og Matdepartementet for behandling. Begrunnelse: Søker innehar ikke egen driftsenhet. Driftsenheten hun påberoper seg eksisterer ikke og kan derfor ikke overføres. Sak 49/2004/HM Jnr.: 9939/ OLE NILS MATHIS GAUP, DISTRIKT 35B-BEAHCEGEALLI SØKNAD OM GODKJENNING AV GJETERHYTTE - KLAGE Reindriftsstyret tar ikke klagen fra Ole Nils Mathis Gaup til følge hva gjelder godkjenning for oppføring av gjeterhytte ved Raisavann i Nordreisa kommune. Saken oversendes Landbruks- og Matdepartementet for behandling. Begrunnelse. Søker har allerede tilgang til gjeterhytte ved Raisjavri. Behovet for ny gjeterhytte er derfor ikke tilstede.

7 7 Sak 50/2004/TFS Jnr.: 1975/ OPPHEVELSE AV VEDTAK OM ØVRE REINTALL PR. DRIFTSENHET I NORDLAND REINBEITEOMRÅDE Øvre reintall pr driftsenhet i Nordland oppheves under følgende forutsetning: - Annen intern fordeling blant driftsenhetene skal fremgå av stadfestet distriktsplan. Begrunnelse: Øvre reintall skal fremgå av stadfestet distriktsplan, jfr reindriftsloven 8a. Sak 51/2004/PEB Jnr.: 11258/ FREDNINGEN AV STONGLANDSHALVØYA - HØRING Reindriftsstyret tilrår at fredningsvedtaket oppheves og at det for reindriftas bruk av halvøya fastsettes rammer for reintall og beitetid i h.h.t. Reindriftslovens 2. Begrunnelse: Reindriftsstyret kan ikke se at det er juridiske eller faglige grunner for å opprettholde fredningen av Stonglandshalvøya. Styret understreker at ved en oppheving av fredningen må samarbeidet partene imellom videreføres. Muligheten for konfliktforebyggende tiltak f.eks ved gjerding av innmark må også holdes åpen.

8 8 Sak 52/2004/PEB Jnr.: 8911/ FASTSETTING AV HØYESTE REINTALL - FOSEN REINBEITEDISTRIKT, NORD-TRØNDELAG Reindriftsstyret fastsetter øvre reintall for Fosen reinbeitedistrikt til 2100 rein med hjemmel i Reindriftslovens 2 annet ledd. Begrunnelse: Faglig utredning samt høringsrunden har vist at rein vil være et gunstig reintall for Fosen reinbeitedistrikt. Sak 53/2004/TFS Jnr.:7667/ ORGANISERING AV NY FORVALTNINGSMODELL FOR REINBEITEDISTRIKT 23 SEAINNUS / NAVGGASTAT Reindriftsstyrets sak 31/94 om fastsetting av grenser for gruppe A, B og C, samt Områdestyrets vedtak 48/99 med fastsetting av grenser for gruppe D delegert til Reindriftsagronomen og fastsatt i brev av stadfestes. Reindriftsstyret sender forslag til ny forvaltningsmodell for reinbeitedistrikt 23 ut på høring. Følgende forskrift foreslås: Forslag til forskrift om ny forvaltningsmodell for Reinbeitedistrikt 23 Vest Finnmark 1. Forvaltningsgrunnlag Forvaltningsordningen fastsettes på grunnlag av Forskrift om valg av tillitsmannsutvalg (distriktsstyret) og dets arbeidsoppgaver og arbeidsform, fastsatt av Landbruksdepartementet 4. mars I det videre omtales denne forskriften som forskrift for distriktsstyret eller forskriften. Forvaltningsordningen har samme formål og definisjon som forskriftens 1 og 2.

9 9 Forvaltningsordningen bygger på at distriktet er inndelt i 4 siidaer (A,B,C og D) med særskilt økonomi. Den forvaltningsmessige delen av driften av felles anliggender i distrikt 23 ivaretas av distriktsstyret etter vedtak av siidastyrene samlet. Driften av hver enkelt siida foretas av styret i siidaen. 2. Valg Hver siida velger et styre på tre medlemmer. Valg, valgbarhet og manntall skal være som i forskrift om valg av tillitsmannsutvalg 3-8, og gjelder siidaen. Distriktsstyret jfr 6 skal bestå av lederne for de fire siidastyrene, med nestleder av siida som vararepresentant. Distriktet avholder ikke ordinært årsmøte jfr forskriftens 8. Reindriftsagronomen i Vest-Finnmark innkaller distriktsstyret til årsmøte snarest mulig etter at siidaene har hatt sine årsmøter og leder/nestleder er valgt. Innkallingen skal være i samsvar med forskriftens 8, 3 ledd. 3. Oppgaver for siidastyret Med unntak av oppgaver for distriktsstyret (beskrevet nedenfor, jfr pkt 4)), skal siidastyret ha de samme oppgaver som er gitt for distriktsstyret i forskriftens 9 samt for formål gitt i forskrift for distriktstilskudd av Dette betyr at hvert siidastyre gir uttalelser i arealsaker, bestyrer egne gjerder og anlegg (jfr reinloven 12 og rundskriv nr 3/83 av Reindriftssjefen), ansvar for siidaens reintall, uttalelser i forbindelse med gjeterhytter i samsvar med forskrift om godkjenning av gjeterhytter, samt styrer siidaens økonomi. 4. Oppgaver for distriktsstyret Distriktsstyret skal samordne virksomheten i de fire siidaene og representere distriktet i saker av felles interesse for siidaene når samtlige siidaer har gjort vedtak om dette. Følgende oppgaver skal særskilt ivaretas av distriktsstyret: 1. Utarbeide grunnlagsmateriale og gjøre vedtak i de saker som er listet i forskriftens 8, med unntak av pkt. 1. Planer og budsjett skal bygge på tilsvarende planer og budsjett vedtatt av siidaens årsmøter. 2. Gi uttalelser i felles arealsaker og bestyre felles anlegg, jfr forskriftens 9. Dette innebærer blant annet å være ansvarlig for søknader om oppføringstillatelse eller finansiering av gjerder og anlegg som skal eies av distriktet, eller gi uttalelser til søknader fra siidaer om felles gjerder, anlegg eller gjeterhytter i samsvar med Forskrift om godkjenning av gjeter hytter i reindriften av , gjerder og anlegg- jfr reindriftsloven 12 (og rundskriv 3/83 fra Reindriftssjefen av ). 5. Myndighet 3. Godkjenne melding om reindrift for distriktet, jfr reinloven 19 og meldingsforskriften av nr 1119.

10 10 Forskriftens 10 og 11 gjelder både siidastyret og distriktsstyret med unntak av vedtak i distriktsstyret med økonomiske disposisjoner (jfr pkt 6 nedenfor). 6. Økonomi Driftstilskuddet fordeles av årsmøtet i reinbeitedistriktet mellom distriktsstyret og de fire siidastyrene i henhold til fordelingsnøkkel vedtatt av et enstemmig distriktsstyre. Det enkelte siidastyre disponerer distriktstilskuddets andel til planlegging og ressursforvaltning (forskrift om distriktstilskudd 3) for de driftsenheter som tilhører siidaen. Distriktsstyret disponerer distriktstilskuddets andel til administrasjon (forskrift om distriktstilskudd 3). Foruten å dekke kostnader til egen møtevirksomhet kan distriktsstyret gjøre vedtak om å disponere midlene innenfor distriktet blant annet ved bevilgninger til det enkelte siidastyre for å styrke siidastyrets økonomi. Alle vedtak om disponering av administrasjonstilskuddet skal være enstemmig i et fulltallig styre (4 stemmer). 7. Administrasjon Det enkelte siidastyret og distriktsstyret er ansvarlig for forvaltning og regnskapsføring i samsvar med forskrift om regnskapsføring av reindriftfond og reinbeitedistriktenes regnskap av og instruks om regnskapsføring av reindriftsfond og reinbeitedistriktenes regnskap av , jfr forskrift av Reindriftsagronomen er sekretær og fører regnskap for distriktsstyret. Både distriktsstyret og i det enkelte siidastyre skal det føres møtebok og alle vedtak skal protokollføres. 7. Ikrafttreden Denne forskriften trer i kraft fra 31/90., samtidig oppheves Reindriftstyrets vedtak i sak Sak 54/2004/CGL Jnr.: 10182/ VERONICA LABBA, KIRUNA - KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM REINMERKE I STAJGGO-HABMER (HAMARØY) RBD. Reindriftstyret tar ikke til følge klage mottatt fra Veronica Labba.

11 11 Bostedskravet i reinl. 3 er absolutt. Selv om det nok kan ordnes i ettertid, er det uklart om søker har noen driftsenhet å plassere eventuell rein i. Det forhold at det foreligger to søknader om samme merke hindrer behandling av bare den ene søknaden. Sak 55/2004/BoM MØTEPLAN FOR REINDRIFTSSTYRET OG RUF 2005 Følgende møteplan ble vedtatt: 1. møte: 7. og 8. februar 2005 i Alta (evt. i Oslo). 2. møte: 4. og 5. april (+ møte med Jordsalgskontoret) 3. møte: juni i Bodø (samtidig som NRL s landsmøte som er juni) 4. møte: september (sted ikke bestemt) 5. møte: oktober (reservedato) 6. møte: Ikke fastsatt

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I MOLDE DEN 30. AUGUST 2007 KL. 09.00 16.00 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino 17.02.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino 17.02.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I KAUTOKEINO 17. OG 18. FEBRUAR 2009: - 17. FEBRUAR KL. 17.00 20.30-18. FEBRUAR KL. 09.00 16.00 Til stede: Fra styret: Fra forvaltningen: - Ottar Befring leder - Mariann

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Alta 6. 7.11.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Alta 6. 7.11.2008 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I ALTA 6. 7. NOVEMBER 2008-6. NOVEMBER KL. 15.00 19.00-7. NOVEMBER KL. 08.30 11.00 Til stede: Fra styret: Fra forvaltningen: - Ottar Befring leder - Mariann Wollmann

Detaljer

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Alta Thon Hotell Vika Dáhton/Dato: 05.12.2013 og 06.12.2013 Áigi/Tid: Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Johan Martin Eira

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta 04. 05.09.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta 04. 05.09.2008 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE PÅ HURTIGRUTA 4. SEPTEMBER KL 15.00 18.00 OG 5. SEPTEMBER KL. 08.30 13.15 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 Møtested: Kirkenes Fra kl. 12:00 08:30 Til kl. 17.00 11.00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Tromsø 22.- 23.04.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Tromsø 22.- 23.04.2008 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I TROMSØ 22. 23. APRIL 2008-22. APRIL: KL- 12.00 17.45-23. APRIL: KL. 08.00 10.45 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Mariann

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte 22.09.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Telefonmøte 22.09.2008 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND TELEFONMØTE 22. SEPTEMBER 2008 KL. 09.00 10.30 Tilstede: Fra styret: Fra forvaltningen: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014 Møtested: Oslo Fra kl. 08:30 Til kl. 11:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina Jonsson Eira

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Året som gikk 2008... 3 3. Økonomi... 17

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Året som gikk 2008... 3 3. Økonomi... 17 www.reindrift.no Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 1.1 Om Reindriftsforvaltningen... 1 1.2 Organisasjon... 1 1.3 Overordnede mål... 2 2. Året som gikk... 3 2.1 Ressursforvaltning...

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Scandic hotell, Tromsø Dáhton/Dato: 14.04.2011 Áigi/Tid: 9:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

Sametingets plenum. Møtebok 1/2000. Tid: 29. februar - 3. mars 2000 Sted: Kulturhuset, Kåråijohka-Karasjok SAEMIEDIGKIE SAMETINGET SAMEDIGGI SAMEDIGGE

Sametingets plenum. Møtebok 1/2000. Tid: 29. februar - 3. mars 2000 Sted: Kulturhuset, Kåråijohka-Karasjok SAEMIEDIGKIE SAMETINGET SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAEMIEDIGKIE SAMETINGET Sametingets plenum Møtebok 1/2000 Tid: 29. februar - 3. mars 2000 Sted: Kulturhuset, Kåråijohka-Karasjok Sak 1100 Sak 2/00 Sak 3/00 Sak 4/00 Sak 5/00 Sak 6/00

Detaljer

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund

Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Vedtekter for Forsvarets seniorforbund Forsvarets seniorforbund ble stiftet 15. februar 1983. Vedtektene ble vedtatt på Landsmøtet den 8. juni 2011 og sist endret på Landsmøtet den 14. mai 2013. KAPITTEL

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Dronningåsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

NOTAT 2012 23. Gjennomgang av de direkte og kostnadssenkende tilskuddene over reindriftsavtalen

NOTAT 2012 23. Gjennomgang av de direkte og kostnadssenkende tilskuddene over reindriftsavtalen NOTAT 2012 23 Gjennomgang av de direkte og kostnadssenkende tilskuddene over reindriftsavtalen VALBORG KVAKKESTAD ELLEN HENRIKKE AALERUD NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Reisa nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Store Ste 2. etg, Halti Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder SAMETINGET

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

2 Deltakere Deltakere er: Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta og Mosvik

2 Deltakere Deltakere er: Kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Frosta og Mosvik SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter

Representantskapsmøte. i Nedre Romerike Vannverk IKS. Innkalling og saksdokumenter Representantskapsmøte i Nedre Romerike Vannverk IKS mandag 20 desember 2010 kl.17.00 Innkalling og saksdokumenter Representantskapets medlemmer Innkalling til representantskapsmøte Med dette oversendes

Detaljer