Čoahkkingirji/Møtebok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Čoahkkingirji/Møtebok"

Transkript

1 Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: Áigi/Tid: Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil Kalliainen LEDER Elen Anne Grete Sara Utsi NESTL Marit Kirsten Anti Gaup MEDL Ellinor Guttorm Utsi MEDL Iver Per Smuk MEDL Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fra Reindriftsforvaltningen møtte: Navn Ingolf Balto Gunn Anita Sara Stilling Reindriftsagronom Utvalgssekretær Underskrifter: Egil Kalliainen Elen Anne Grete Sara Iver Per Smuk Ellinor G Utsi Utsi Marit Kirsten A Gaup

2 2 av 11

3 ST 26/11 Unjárgga gielda/nesseby kommunes kommuneplanens arealdel Områdestyret erklærte at Egil Kalliainen er ikke inhabil i saken. Iver Per Smuk erklærete seg inhabil og fratrådte møtet. Områdestyret for Øst-Finnmark tar forhandlingsresultater til etterretning og har ingen merknader til forhandlingsresultatet. ST 27/11 Aslak H. Guttorm - Overføring av siidaandel til Janice Guttorm Lágesduottar RBD 13 Områdestyret har kontrollert om vilkårene for å overføre siidaandelen foreligger. Vilkårene for overførsel er oppfylt, og siidaandelen kan overføres fra Aslak H. Guttorm til Janice Guttorm. Overførselen gjelder fra Overførselen av siidaandelen er i henhold til reindriftsloven 15 og 10, den nye lederen oppfyller vilkårene i reindriftsloven for å være leder av siidaandelen. ST 28/11 Oppnevning av revisjonsutvalg for MarBolon siida Elen Anne Grete Sara Utsi erklærte seg inhabil og fratråte møtet. Områdestyret for reindrift i Øst-Finnmark godkjenner MarBolon siidas forslag til revisjonsutvalg bestående av: John Mathis Utsi og Per Iver Gaup. Oppnevning av revisjonsutvalg er i henhold til reindriftslovens 48 annet ledd. 3 av 11

4 ST 29/11 Johannes Persen Anti, RBD 16, Vuorji-siida - Overføring av siidaandel til Per Atle Mienna Marit Kirsten Anti Gaup erklærte seg inhabil og fratrådte møtet. Områdestyret har kontrollert om vilkårene for å overføre siidaandelen foreligger. Vilkårene for overførsel er oppfylt, og siidaandelen kan overføres fra Johannes Persen Anti til Per Atle Mienna. Overførselen gjelder fra Overførselen av siidaandelen er i henhold til reindriftsloven 15 og 10, den nye lederen oppfyller vilkårene i reindriftsloven for å være leder av siidaandelen. ST 30/11 Mahkarávju siida - Søknad om lån fra Fatimafondet - midlertidig lån Northcape rein BA Områdestyret for Øst-Finnmark overfører kr fra Øst-Finnmark reindriftsfondskonto som gjelder Fatima erstatning, beløpet er et lån til slaktebussen Northcape Rein BA. Det overføres fra konto til Northcape Rein BA, konto , jfr brev av fra Mahkarávjus-siida. Midlene skal brukes til fellestiltak til å starte opp anlegget til Northcaep Rein DA. Dette er i trå med brukesregler for Reinbeitedistrikt 16, jfr Lov om reindrift 57. ST 31/11 Bente Sissel Magga - Overføring av siidaandel til Iver Magga, Spurvneset- Skogerøya - RBD 4/5B Områdestyret har kontrollert om vilkårene for å overføre siidaandelen foreligger. 4 av 11

5 Vilkårene for overførsel er oppfylt, og siidaandelen kan overføres fra Bente Sissel Magga til Iver Magga. Overførselen gjelder fra Overførselen av siidaandelen er i henhold til reindriftsloven 15 og 10, den nye lederen oppfyller vilkårene i reindriftsloven for å være leder av siidaandelen. ST 32/11 Klemet Amund Eira, Rbd 16 - Skuohtanjarga-siida - Søknad om gjeterhytte ved Surgiidgavdnadeapmi Områdestyrets uttalelse: Områdestyret for reindrift i Øst-Finnmark anbefaler søknaden fra Klemet Amund Eira om tillatelse til oppføring av gjeterhytte ved Surgiidgavnadeapmi i Karasjok kommune innvilget på bakgrunn av at søker oppfyller vilkårene i reindriftslovens 21 og 57. Hyttas plassering gir ingen særskilte rettigheter i forhold til beiterettighets spørsmålet. ST 33/11 Tor-Alfred Utsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning for oppføring av gjeterhytte ved Seidafjellet i Tana kommune Områdestyrets uttalelse: Områdestyret for reindrift i Øst-Finnmark anbefaler avslag på søknaden til Tor-Alfred Utsi om tillatelse til oppføring av gjeterhytte ved Seidafjellet i reinbeitedistrikt 7 i Tana kommune Omsøkte gjeterhytte er ikke innarbeidet i distriktets stadfestede bruksregler. ST 34/11 Kjell Asle Anti og Jon Magne Anti, Rbd 13 - Søknad om godkjenning av gjeterhytte i reindriften ved Goššjohkluphhu i Karasjok kommune Områdestyrets uttalelse: Områdestyret for reindrift i Øst-Finnmark anbefaler avslag til søknad fra Kjell Asle Anti og John Magne Anti om gjeterhytte ved Goršjohkluhppu i Karasjok kommune. 5 av 11

6 Omsøkte hytte ligger midt i eksisterende flyttevei og at gjeterhytta ikke er innarbeidet brukregler jf. 57. Bruksregler for reinbeitedistrikt 17 er ikke stadfestet av Reindriftsstyret. ST 35/11 Per Nils Ottar Anti, Rbd 13 - Søknad om gjeterhytte i Goššjohkluhppu ved Goššjohka i Karasjok kommune Områdestyrets uttalelse: Områdestyret for reindrift i Øst-Finnmark anbefaler avslag til søknad fra Per Nils Ottar Anti om gjeterhytte ved Goššjohkluhppu i Karasjok kommune. Omsøkte hytte ligger midt i eksisterende flyttevei og at gjeterhytta ikke er innarbeidet brukregler jf. 57. Bruksregler for reinbeitedistrikt 17 er ikke stadfestet av Reindriftsstyret. ST 36/11 Ellen Anti Eira - Overføring av siidaandel til John Anders N. Eira rbd. 14A- Spiertagáisá Områdestyret har kontrollert om vilkårene for å overføre siidaandelen foreligger. Vilkårene for overførsel er oppfylt, og siidaandelen kan overføres fra Ellen Anti Eira til John Anders N. Eira. Overførselen gjelder fra Områdestyret bemerker at John Anders N. Eira må forholde seg til reintallet distriktet har vedtatt for siidaandelen. Overførselen av siidaandelen er i henhold til reindriftsloven 15 og 10, den nye lederen oppfyller vilkårene i reindriftsloven for å være leder av siidaandelen. 6 av 11

7 ST 37/11 Reinbeitedistrikt 17- Karasjok Øst Bruksregler - behandling etter 2 måneders høring Forslag fra Iver Per Smuk: Saken utsettes pga at Områdestyret ikke er beslutningsdyktig for å behandle saken. Votering: Vedtaket tiltres med 3 stemmer for utsettelse av saken og 2 stemmer i mot. Saken utsettes pga at Områdestyret ikke er beslutningsdyktig for å behandle saken. ST 38/11 RBD 16 - Endring av bruksregler for reinbeitedistrikt 16, vedtatt av distriktstyret Elen Anne Grete Sara Utsi og Marit Kirsten Anti Gaup erklærte seg inhabile og fratrådte møtet. Områdestyret for reindrift i Øst-Finnmark godkjenner forslag av 26.august 2011 om endring av bruksregler vedtatt av Områdestyret for Øst-Finnmark i møte den i sak 39/10. Områdestyret pålegger reinbeitedistrikt 16 å utarbeide følgende: Mahkarávju siida og Skuohtanjárga-siida skal utarbeide felles gjennom flyttingsregler gjennom Skuohtanjárga-siida i henhold til reindriftslovens 59 innen Under punkt 1.9 flytting, der Distriktsstyret anmoder at sperregjerdet flyttes slik at flyttingen kan skje på begge sider av Stabburselva. Distriktsstyret må gjøre en vurdering om dette stenger en tradisjonell flytteleie eller om dette er et ønske om flytting i det aktuelle området. Stenger gjerdet en tradisjonell flytteleie skal den flyttes, slik at flyttingen kan gjennomføres i henhold til Reindriftslovens 22 innen Områdestyret pålegger Njeaiddan siida å etablere reindriftsfond og kriseberdeskapfond med regler for disponering av fondene innen Områdestyret pålegger Jáhkenjárga, Láhtin, Vuorji og Ravdol siida å etablere kriseberedskapsfond med regler for disponering av fondene innen av 11

8 ST 39/11 Varanger Kraft Nett AS - Høring av melding om 132 kv kraftledning mellom Varangerbotn og Rákkocearru Iver Per Smuk erklærte seg inhabil og fratrådte møtet. Områdestyret kommer med følgende innspill til plassering av kraftledningen og til pkt. 8.5 som omhandler reindrift: - Valg av følgende trasè utredes: - ledningen parallellføres med eksisterende vei, og at ledningen krysser veien ved Fáhccabealjohka, og at ledningen videre mot Leirpollen ligger på sørsiden av veien. - Vurdering av støypåvirkning fra 132 kv kraftledning målt under fuktig vær og nedbør. Vurdering av ekstra støydemping og tiltak, som hindrer refleksjon av sollyset fra linjene der hvor den krysser trekk- og flytteleier. 8 av 11

9 RS 38/11 Vedrørende søknad om godkjenning av siidaandel i reinbeitedistrikt 14- Spierttanjárga 2008/ RS 39/11 Vedørende distriktsstyrets vedtak i sak 51/11 om reintallstilpasning 2011/ RS 40/11 Vedrørende avvikling av siidaandel 2011/ RS 41/11 Årlig erstatning for Gartefjell vindmøllepark overført til Reinbeitedistrikt 9 Corgaš 2003/ RS 42/11 Utvinningsrett i Sør-Varanger kommune - Sydvaranger Gruve AS 2010/ RS 43/11 Sør-Varanger kommune - Fastsetting av planprogram for reguleringspaln E /544-7 RS 44/11 Rbd. 16- Vedørende forespørsel om oppført gjerde som sperrer hoved flyttteveien 2011/ RS 45/11 Orientering av forlenget virkning av naturmandfoldlovens 44 for verneforlslag for myrer og våtmarker 2010/ av 11

10 Delegerte saker DS 80/11 Lebesby kommune - Vedrørende offentlig ettersyn Reguleringsplan Kordelvann Skianlegg 2010/36 DS 81/11 Finnmarkseiendommen - Utvidet adgang for tilreisende jegere til jakt på store rovdyr 2011/1585 DS 82/11 Porsanger kommune - Søknad om tidligere start av elgjakt i kommunen 2011/1474 DS 83/11 Tana kommune - Lišmmajohka massetak- Oversending av revidert planprogram 2010/3873 DS 84/11 Porsanger kommne - Søknad om etablering av veitrase til eiendommen gnr 34 bnr /2192 DS 85/11 Sør-Varanger kommune - Søknad om tillatelse til fradeling for å anlegge vei - Eve M. Buvarp 2011/2294 DS 86/11 Sør-Varanger kommune - Søknad om tillatelse til fradeling av boligtomt for fritidsbolig i Jarfjord - Gunnvor B. Sannes 2011/2293 DS 87/11 Sør-Varanger kommune - Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning 32/29 - Høring 2011/2295 DS 88/11 Sør-Varanger kommune - Utlagt til offentlig ettersyn - Endringer av reguleringsplan for Hesseng bokollektiv og omsorgsboliger 2010/3603 DS 89/11 Porsanger kommune - Bebyggelsesplan for Roddenes hyttefelt 2008/1983 DS 90/11 Berlevåg kommune - offentlig høring 2011/2120 DS 91/11 Porsanger kommune - Søknad om deling av grunneiendom gnr 18 bnr /2193 DS 92/11 Karasjok kommune - Søknad om dispensasjon fra arealplanen gnr 6 bnr /751 DS 93/11 Porsanger kommune - Søknad om deling av grunneiendom gnr 34 bnr /1472 DS 94/11 Porsanger kommune - Opprusting av vei i Kjæs 2011/1665 DS 95/11 Porsanger kommune - Søknad om deling av grunneiendom gnr 19 bnr /1941 DS 96/11 Porsanger kommune - Søknad om tilleggsareal 2011/1942 DS 97/11 Måsøy kommune - Søknad om uttak av vann fra og regulering av Hestevatnet 2011/2017 DS 98/11 Porsanger kommune - Søknad om oppføring av hengebru mellom gnr 15 bnr 80 og gnr 15 bnr 75 - Stuenes Laksevald og gårdsdrift 2011/2279 DS 99/11 Båtsfjord kommune - Høringsbrev - 9/22 Søknad om deling av grunneiendom i Syltefjord 2011/2124 DS 100/11 Tana kommune - søknad om fradeling av parsell til boligformål gnr 12 bnr / av 11

11 DS 101/11 Tana kommune - Søknad om tilleggsareal til handelsvirksomhet - Anders Olsen Erke 2011/2182 DS 102/11 Båtsfjord kommune - Høringsbrev - 6/1/36 Søknad om dispensasjon fra LNF sonen og 100 metersbeltet for oppføring av hytte 2011/2303 DS 103/11 Vadsø kommune - Høring kommuneplan Vadsø kommune 2010/605 DS 104/11 Tana kommune - Søknad om bruksendring av eldre bolig til fritidsbolig 2011/2484 DS 105/11 Porsanger kommune - Søknad om deling av grunneiendom gnr 3 bnr 13 og 50, Smørfjord 2011/2485 DS 106/11 Deanu gielda/ Tana Kommune - Søknad om deling av grunneiendom 2011/2606 DS 107/11 Sør-Varanger kommune - Vedrørende nytt varsel om oppstart av detaljplanarbeide/endring av eksisterende reguleringsplan 2011/2448 DS 108/11 Søknad om feste av 15/1/23 i Porsanger kommune - Per Anders N. Guttorm - Njeaiddan siida Rbd / av 11

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino 17.02.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino 17.02.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I KAUTOKEINO 17. OG 18. FEBRUAR 2009: - 17. FEBRUAR KL. 17.00 20.30-18. FEBRUAR KL. 09.00 16.00 Til stede: Fra styret: Fra forvaltningen: - Ottar Befring leder - Mariann

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I MOLDE DEN 30. AUGUST 2007 KL. 09.00 16.00 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Hanne Iversen. Leder Medlem Medlem Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Hanne Iversen. Leder Medlem Medlem Medlem Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 07.12.2011 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 113/11 Til saknr.: 122/11 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland

Detaljer

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 16:00

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 16:00 Side 1 av 6 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet - Ekstraordinært møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.02.2011 Tid: 16:00 Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Lauritzen MEDL SKAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Lauritzen MEDL SKAP Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009

OFFENTLIG JOURNAL FINNMARKSEIENDOMMEN JDATO: 09.02.2009-15.02.2009 08/01925-006 Datert: 09.02.2009 Arkiv: 442.1 Til: Aune Svein O Sak: Søknad om hyttetomt - Kuvann/Tårnvikvann - Lebesby kommune - søker Svein O Aune Dok: Festekontrakt sendt for tinglysning Lnr: 000042/09

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen. Leder Medlem. A A Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Store Hanne Iversen. Leder Medlem. A A Jarle Andreassen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 18 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 01.06.2012 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 09:00 14.30 Til stede på møtet: Magne Vik, Kjersti Gylseth, Odd Rikard Bredal,

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 30.01.2014 klokka 18:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 46, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyret 3.1.213

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 21.11.2013 Møtetid: Kl. 17:00 21.00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 044/13-051/13 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Orientering: Evaluering av politisk organisering v/ Jon Helge Lesjø, HIL SAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer