Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)"

Transkript

1 MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Ingegerd B. Jåma Medlem Varamedlemmer som møtte: Navn Arvid Jåma Møtte for Ingegerd B. Jåma Fra Reindriftsforvaltningen møtte: Navn Stilling Kjell Kippe Elsemari Iversen Hans Martin Storø Inger Marit Eira-Åhrén Leder Nestleder (ST 31/11) Inge Staldvik Albert Jåma Arvid Jåma Medlem Medlem Varamedlem

2 Saksnr ST 31/11 ST 32/11 ST 33/11 Innhold Styresaker Bruksregler for Åarjel Njaarke Sijte - Klage på Områdestyrets vedtak i ST 20/11. Bruksregler for Tjåehkere Sijte - Klage på Områdestyrets vedtak i sak ST 29/11 Nord-Trøndelag reindriftsfond - regnskap ST 34/11 Stjørdal kommune - kommuneplanens arealdel ST 35/11 RS 19/11 RS 20/11 RS 21/11 RS 22/11 DS 239/11 DS 240/11 DS 241/11 DS 242/11 DS 243/11 DS 244/11 Eventuelt Referatsaker Krav om behandling av søknad om driftsenhet innvilget av Låarten sijte. Særutskrift - Tjåehkere sijte - bruksregler - godkjenning av reintall Særutskrift - Åarjel Njaarke sijte - bruksregler - godkjenning av reintall Særutskrift - Gasken Laante sijte - bruksregler - godkjenning av reintall Delegerte saker Snåsa kommune, gbnr. 31/4 - Søknad om nydyrking på Skartnes Verran kommune, gbnr. 59/4 - Reguleringsplanforslag Valtjønna hyttefelt. Offentlig ettersyn. Overhalla kommune - Høring.Søknad om godkjenning av nydyrking. Gnr.2,bnr.1,9,10og 13 ioverhalla. Søker Nils Furre, Sandmoen 7863 Overhalla Overhalla kommune - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på eiendommenbelgvold gnr.14,bnr.1 i Overhalla. Høringsuttalelse Verran kommune - Planstrategi med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - høring Vikna kommune - Varsel om oppstart av planarbeidreguleringsplan for fv Deres re. 2011/ DS 245/11 Rissa kommune - GBNR. 157/3 - ENDRE OG TRINE STORMO - DELING AV GRUNNEIENDOM.TIL UTTALELSE DS 246/11 DS 247/11 DS 248/11 DS 249/11 DS 250/11 DS 251/11 Innherred samkommmune, gbnr. 120/5 - Søknad om fradeling av boligtomt/ eksisterende bebyggelse på Fosheim Overhalla kommune, Gardmyra - Høring skogsveg Overhalla kommune, Banfjellvegen - Høring skogveg Levanger kommune, gbnr. 94/2, Auringan - Søknad om fradeling av boligtomt. Verdal kommune, gbnr. 144/1 - Reguleringsplan Boligfelt Vuku. Vikna kommune - Telenor Norge As, søknad om oppføring av tre 2 av 9

3 DS 252/11 DS 253/11 sendere for mobildekning - Høringsuttalelse Stjørdal kommune - Vigden og Elgvadfoss Statsalmenning - ny gangbru over Forra vedelgvadet - høringsuttalelse Innherred samkommune - Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/229/1 Leangenøstre - John Anders Bugdø Husby DS 254/11 Nærøy kommune - søknad om deling / rekvisisjon av oppmåling 57/8 - dispensasjon DS 255/11 DS 256/11 Meråker kommune - Forslag til mindre endring reguleringsplan for Vestre del av Sulåmoen - høringsuttalelse Statens Vegvesen - Varsel om oppstart planarbeld - Reguleringsplan for fv. 761 Straumen-LIprestegård I Inderøy kommune DS 257/11 Innherred samkommune - Søknad om fradeling /183/1 - Sonstad Nedre - BodvarSonstad - Tomt for fritidsbebyggelse DS 258/11 DS 259/11 Steinkjer kommune - Ønske om avklaring av reguleringsplan Vikstad Snåsa kommune - Bru over Langvasselva DS 260/11 Grong kommune -Til offentlig ettersyn - reguleringsplan Harran nord - deponiområder DS 261/11 DS 262/11 DS 263/11 DS 264/11 DS 265/11 DS 266/11 DS 267/11 Grong kommune - DETALJPLAN RØNNINGENTUNET 2 (deres ref. 11/ LAAR) - OFFENTLIG ETTERSYN Namsos kommune - Søknad om plan for nydyrking på eiendommen Toddum gnr.15,bnr.1i Namsos. Høringsuttalelse Namsos kommune, gbnr. 6/29 Olavika - Søknad om dispensasjon Levanger kommune, gnr. 316/1 - Henvendelse vedrørende endring av reguleringsgrense, hyttefelt Jamtkneppet i Frol Bygdealmenning. GRONG KOMMUNE - REGULERINGSPLAN BERGSMOHAUGEN - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - HØRINGSUTTALELSE LIERNE KOMMUNE - SØKNAD OM ISFISKELØYPER FOR VINTERSESONGEN HØRINGSUTTALELSE Stjørdal kommune. Høring Skåråen boligfelt 2.etappe. DS 268/11 Steinkjer kommune - Sigmund Hynne og Anders Hynne - Lustadelva - Søknad om tilbakeføringav deler av elveleie - Sak til uttalelse DS 269/11 DS 270/11 DS 271/11 DS 272/11 DS 273/11 OVERHALLA KOMMUNE - REGULERINGSPLANENDRING "TØMMERSJØEN" KUNNGJØRING OPPSTART AV PLANARBEID - HØRINGSUTTALELSE Osen kommune - Varsel om oppstart av planarbeid: Storklubben Boligområde Verdal kommune, gbnr. 281/3 "Rostad søndre - Søknad om fradeling av boligtomt Vikna kommune - Søknad om disp. fra Pb for deling avgrunneiendom 52/2 til brygge og kai i Tjønnsøya - Høringsuttalelse Snåsa kommune - Ny nettstasjon på gnr 17 bnr 2 med tilhørende 3 av 9

4 DS 274/11 DS 275/11 DS 276/11 kabelanlegg, melding om tiltak - Korsvollan Vedrørende ditt krav om behandling av søknad om driftsenhet innvilget av Låarten sijte. Overhalla kommune - Enkel landbruksveg - Østlund Høylandet kommune - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - HØRINGSØKER: KARL SIGURD KJØLSTAD, HØYLANDET DS 277/11 Høylandet kommune - Søknad om bygging av landbruksveg kl. 7, 2100 mtr. - Vinterdalveien DS 278/11 DS 279/11 Namsos kommune, gbnr. 45/6. Søkand om dispensasjon for oppbygging av brygge. Oppstart av forvaltningsplanarbeid for Øvre Forra naturreservat i Levanger, Verdal, Meråker og Stjørdal kommuner Ingegerd B Jåma meldte forfall til møtet samme dag. Arvid Jåma var innkalt som vara for Ingegerd B Jåma i sak ST 32/11 og ble ved møtestart forespurt om også å delta i behandlingen av sak ST 33/11 og ST 34/11. Inger Marit Eira-Åhrén meldte forfall til møtet, men kunne på forespørsel under møtet delta i behandlingen av sak ST 31/11. Varamedlem for Inger Marit Eira-Åhrén i de andre sakene var ikke tilgjengelig. Reindriftsagronomen orienterte om dialogmøte i Meråker angående arrangement i Meråker. Blant annet deltok ordfører, Inge Ryan fra Reindriftsstyret, Feren reinbeitedistrikt, representant fra NRL, arrangører og reindriftsagronomen. Vi har ikke mottatt referat fra meklingsmøte angående reguleringsplan Løvfall. Saken er derfor ikke satt opp på sakslisten. Innkalling og saksliste godkjent. Sakene behandles i rekkefølge, foruten sak ST 31/11 som behandles helt til slutt. Enstemmig vedtatt. 4 av 9

5 Styresaker ST 31/11 Bruksregler for Åarjel Njaarke Sijte - Klage på Områdestyrets vedtak i ST 20/11. Unntatt iht.: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt ST 32/11 Bruksregler for Tjåehkere Sijte - Klage på Områdestyrets vedtak i sak ST 29/11 Unntatt iht.: Offl. 13, 1.ledd Opplysninger underlagt taushetsplikt ST 33/11 Nord-Trøndelag reindriftsfond - regnskap Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Områdestyret godkjenner regnskap 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 under forutsetning av godkjenning ved revisjonsrapport av revisjonsfirma Holm B Bratt. Disponible midler skal utbetales til de enkelte reinbeitedistrikt/siidaer i sin helhet pr Regnskap 2011 er siste regnskap i hh til forskrift om reindriftsfond av Den enkelte bankkonto og det enkelte delregnskap for siida/reinbeitedistrikt, skal avsluttes så snart siste utbetaling er foretatt. ST 34/11 Stjørdal kommune - kommuneplanens arealdel Reindriftsagronomen delte ut brev fra Feren reinbeitedistrikt, datert , i møtet. Alternativt forslag fra Hans Martin Storø, som erstatning for 2. og 3. avsnitt: Områdestyret fremmer innsigelse til område SF11 ved Bulandsvatnet, grunnet at størrelsen på utbyggingen er så vesentlig at det er naturlig å se den i sammenheng med det pågående arbeid med helhetlig konsekvensutredning for Gaasken-Laante sijte. Det er behov for å se resultatet av den helhetlige konsekvensutredningen, før det kan vurderes om tiltaket kan aksepteres. Forslag til vedtak med alternativt forslag fra Hans Martin Storø enstemmig vedtatt. Områdestyret for Nord-Trøndelag reinbeiteområde fremmer innsigelse til utvidelsen av byggeområde F12 Stor Tyldvatnet med 30 hytter i forslaget til kommuneplanens arealdel for Stjørdal kommune. Begrunnelsen er at utvidelsen vil hindre bruken av de vestlige 5 av 9

6 vinterbeiteområdene i Gaasken-Laante (Feren) reinbeitedistrikt. Beiteområdene rundt Tyldvatnet er i dag lite berørt av fritidsbebyggelse, og en utvidelse av F12 vil ha store, indirekte virkninger på reinens beitebruk av de nærliggende beiteområdene. Områdestyret viser også til reindriftsagronomens vurderinger av Tyldvatnet ved behandlingen av kommuneplanens arealdel , samt behandlingen av den eksisterende reguleringsplanen fra Områdestyret fremmer innsigelse til område SF11 ved Bulandsvatnet, grunnet at størrelsen på utbyggingen er så vesentlig at det er naturlig å se den i sammenheng med det pågående arbeid med helhetlig konsekvensutredning for Gaasken-Laante sijte. Det er behov for å se resultatet av den helhetlige konsekvensutredningen, før det kan vurderes om tiltaket kan aksepteres. ST 35/11 Eventuelt Ingen saker ble innmeldt 6 av 9

7 Referatsaker RS 19/11 Krav om behandling av søknad om driftsenhet innvilget av Låarten sijte. RS 20/11 Særutskrift - Tjåehkere sijte - bruksregler - godkjenning av reintall RS 21/11 Særutskrift - Åarjel Njaarke sijte - bruksregler - godkjenning av reintall RS 22/11 Særutskrift - Gasken Laante sijte - bruksregler - godkjenning av reintall Reindriftsagronomen orienterte om sak RS 19/11, 20/11, 21/11 og 22/11. Det ble i tillegg orientert om hvorfor tre tidligere forespeilet saker angående gjeterhytter i Børgefjell ble trukket. Sakene tas til orientering. 7 av 9

8 Delegerte saker DS 239/11 Snåsa kommune, gbnr. 31/4 - Søknad om nydyrking på Skartnes DS 240/11 Verran kommune, gbnr. 59/4 - Reguleringsplanforslag Valtjønna hyttefelt. Offentlig ettersyn. DS 241/11 Overhalla kommune - Høring.Søknad om godkjenning av nydyrking. Gnr.2,bnr.1,9,10og 13 ioverhalla. Søker Nils Furre, Sandmoen 7863 Overhalla DS 242/11 Overhalla kommune - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking på eiendommenbelgvold gnr.14,bnr.1 i Overhalla. Høringsuttalelse DS 243/11 Verran kommune - Planstrategi med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - høring DS 244/11 Vikna kommune - Varsel om oppstart av planarbeidreguleringsplan for fv Deres re. 2011/ DS 245/11 Rissa kommune - GBNR. 157/3 - ENDRE OG TRINE STORMO - DELING AV GRUNNEIENDOM.TIL UTTALELSE DS 246/11 Innherred samkommmune, gbnr. 120/5 - Søknad om fradeling av boligtomt/ eksisterende bebyggelse på Fosheim DS 247/11 Overhalla kommune, Gardmyra - Høring skogsveg DS 248/11 Overhalla kommune, Banfjellvegen - Høring skogveg DS 249/11 Levanger kommune, gbnr. 94/2, Auringan - Søknad om fradeling av boligtomt. DS 250/11 Verdal kommune, gbnr. 144/1 - Reguleringsplan Boligfelt Vuku. DS 251/11 Vikna kommune - Telenor Norge As, søknad om oppføring av tre sendere for mobildekning - Høringsuttalelse DS 252/11 Stjørdal kommune - Vigden og Elgvadfoss Statsalmenning - ny gangbru over Forra vedelgvadet - høringsuttalelse DS 253/11 Innherred samkommune - Søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen 1719/229/1 Leangenøstre - John Anders Bugdø Husby DS 254/11 Nærøy kommune - søknad om deling / rekvisisjon av oppmåling 57/8 - dispensasjon DS 255/11 Meråker kommune - Forslag til mindre endring reguleringsplan for Vestre del av Sulåmoen - høringsuttalelse DS 256/11 Statens Vegvesen - Varsel om oppstart planarbeld - Reguleringsplan for fv. 761 Straumen-LIprestegård I Inderøy kommune DS 257/11 Innherred samkommune - Søknad om fradeling /183/1 - Sonstad Nedre - BodvarSonstad - Tomt for fritidsbebyggelse DS 258/11 Steinkjer kommune - Ønske om avklaring av reguleringsplan Vikstad DS 259/11 Snåsa kommune - Bru over Langvasselva DS 260/11 Grong kommune -Til offentlig ettersyn - reguleringsplan Harran nord - deponiområder DS 261/11 Grong kommune - DETALJPLAN RØNNINGENTUNET 2 (deres ref. 11/ LAAR) - OFFENTLIG ETTERSYN 8 av 9

9 DS 262/11 Namsos kommune - Søknad om plan for nydyrking på eiendommen Toddum gnr.15,bnr.1i Namsos. Høringsuttalelse DS 263/11 Namsos kommune, gbnr. 6/29 Olavika - Søknad om dispensasjon DS 264/11 Levanger kommune, gnr. 316/1 - Henvendelse vedrørende endring av reguleringsgrense, hyttefelt Jamtkneppet i Frol Bygdealmenning. DS 265/11 GRONG KOMMUNE - REGULERINGSPLAN BERGSMOHAUGEN - VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - HØRINGSUTTALELSE DS 266/11 LIERNE KOMMUNE - SØKNAD OM ISFISKELØYPER FOR VINTERSESONGEN HØRINGSUTTALELSE DS 267/11 Stjørdal kommune. Høring Skåråen boligfelt 2.etappe. DS 268/11 Steinkjer kommune - Sigmund Hynne og Anders Hynne - Lustadelva - Søknad om tilbakeføringav deler av elveleie - Sak til uttalelse DS 269/11 OVERHALLA KOMMUNE - REGULERINGSPLANENDRING "TØMMERSJØEN" KUNNGJØRING OPPSTART AV PLANARBEID - HØRINGSUTTALELSE DS 270/11 Osen kommune - Varsel om oppstart av planarbeid: Storklubben Boligområde DS 271/11 Verdal kommune, gbnr. 281/3 "Rostad søndre - Søknad om fradeling av boligtomt DS 272/11 Vikna kommune - Søknad om disp. fra Pb for deling avgrunneiendom 52/2 til brygge og kai i Tjønnsøya - Høringsuttalelse DS 273/11 Snåsa kommune - Ny nettstasjon på gnr 17 bnr 2 med tilhørende kabelanlegg, melding om tiltak - Korsvollan DS 274/11 Vedrørende ditt krav om behandling av søknad om driftsenhet innvilget av Låarten sijte. DS 275/11 Overhalla kommune - Enkel landbruksveg - Østlund DS 276/11 Høylandet kommune - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING - HØRINGSØKER: KARL SIGURD KJØLSTAD, HØYLANDET DS 277/11 Høylandet kommune - Søknad om bygging av landbruksveg kl. 7, 2100 mtr. - Vinterdalveien DS 278/11 Namsos kommune, gbnr. 45/6. Søkand om dispensasjon for oppbygging av brygge. DS 279/11 Oppstart av forvaltningsplanarbeid for Øvre Forra naturreservat i Levanger, Verdal, Meråker og Stjørdal kommuner Følgende saker ble referert: DS 254, 262 og 276. Delegerte saker tas til etterretning. 9 av 9

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD

1 INNLEDNING - KLARLEGGING AV FAKTISKE FORHOLD Nore Sunde Utviklingsselskap AS Welhavens vei 4 4319 SANDNES Stavanger kommune v/ Kommunalstyret for byutvikling Postboks 8001 4068 STAVANGER Sendt på e-post til: britt.beege@stavanger.kommune.no Deres

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes

Reguleringsplan aktuelle temaer. Tone Hau Steinnes Reguleringsplan aktuelle temaer Tone Hau Steinnes Tema Kommunens rolle ved private planforslag Utredning av alternativ plassering Fylkesmannens kompetanse i klagesaker Endring og oppheving av reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/10 09/607 ANKE - DISPENSASJON MOTORFERDSEL I UTMARK Utvalg: NATURRESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.03.2010 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 18. 19. juni 2003 Møtested: Lagskontoret i Parkveien 71, Oslo. Landsrådets faste medlemmer møtte på onsdag etter kl 16:00 i Parkveien 71 for diskusjoner. Deltakere:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE VEDLEGG Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/11 06/1694 REGULERINGSPLAN - RANDABERG

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Arkivsaksnr.: 07/1772-32 Arkivnr.: GNR 28/30 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 28/30 KLAGE PÅ VEDTAK DS FSKAP 259/12 DATERT 17.12.2012 PÅLEGG OM Å FJERNE FLYTEBRYGGE OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon:

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon: GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssal en Mandag 21.01.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat Saksbehandler: Hilde Ely-Aastrup Deres ref.: Vår dato: 17.01.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 74 E-post: fmnthel@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6970 Arkivnr: 432.4 Nord-Trøndelag Turistforening Postboks 232

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket.

HOLDER PÅ HJERNENE. I løpet av ti år har Intro Trainee klart å holde 27 godt utdannede hoder og deres 33 barn i fylket. PLUSS BOLYST HOLDER PÅ HJERNENE Kloke hoder ble i fylket: Både Preben Godø og Dina von Heimburg valgte å bosette seg i Nord-Trøndelag etter to år som trainee hos Intro Trainee. Nå har de og barna Edle

Detaljer

Endring av reguleringsplaner - vesentlig endring - mindre endring Dispensasjon vs. mindre endring Konsekvenser av å avvike plan Revisjon av planer

Endring av reguleringsplaner - vesentlig endring - mindre endring Dispensasjon vs. mindre endring Konsekvenser av å avvike plan Revisjon av planer Endring av reguleringsplaner - vesentlig endring - mindre endring Dispensasjon vs. mindre endring Konsekvenser av å avvike plan Revisjon av planer Vesentlig endring Pbl 12-14 første ledd: For utfylling,

Detaljer