SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGKIE SAMETINGET. MØTEBOK 3/93 SIDE: 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGKIE SAMETINGET. MØTEBOK 3/93 SIDE: 1"

Transkript

1 . MØTEBOK 3/93 SIDE: 1 Tid 6. oktober 1993 kl. 17:45-18:00 7. oktober 1993 kl. 10:00-13 :00 Sted : Kulturhuset, Karasjok Representanter: 1. Olav M. Dikkanen 21. Geir Tommy Pedersen 2. Magnhild Mathisen 22. Sven Roald Nystø 3. Berit Ranveig I. Nilssen 23. Aage Pedersen 4. Steinar Pedersen 24. Margreta Påve Kristiansen 5. Marianne Balto Henriksen 25. Olav Andersen 6. Hartvik Hansen Ragnhild Nystad 27. Inger-Ann Fossli 8. EgilOIii 28. Magne A. S. Huuva 9. John Henrik Eira 29. Per Solli 10. Ole Henrik Magga 30. Roger Pedersen 11. Heaika Skum 31. Ing-LiIl.Pavall 12. Inger Anne S. Gaup 32. Amund Eriksen 13. Peder Mathisen 33. Nils O. Nilsen 14. Alf Edvard Nystad 34. Jarle Jonassen 15. Jens Petter Olsen 35. Asta Vangberg 16. Tore Bongo 36. Odd Kappfjell 17. Terje K. Haugen 37. Maret Guhttor 18. Ingar Eira 38. Johan Mikkel Sara 19. Mary Mikalsen Trollvik 39. Berit Johnskareng 20. Eilif O. Larsen Saksliste: SAK 25/93 KONSTITUERING AV SAMLINGEN - Navneopprop av representantene - 1. mandat i hver krets overleverer valgkretsens fullmakter SAK 26/93 VALG AV FULLMAKTSKOMITE SAK 27/93 INNSTILLING OM FULLMAKTENE FRA FULLMAKTSKOMITEEN SAK 28/93 VALG AV M0TELEOERSKAP SAK 29/93 VALG AV SAMETINGSRAD Møtebok: Rune S. Fjellheim og Randi R. Balto Protokollen består av 8 paginerte sider. Sign:..../...

2 MØTEBOK 3193 SIDE: 2 SAK 30/93 VALG AV VALGKOMITE SAK 31/93 MØTEPLAN FOR SAMETINGET 1993/94 SAK 32/93 KUNNGJØRING AV NYE SAKER ***** SAK KONSTITUERING AV SAMLINGEN Navneopprop ble foretatt og fullmaktene ble overlevert møteledelsen av 1. kandidaten i hver krets. SAK VALG AV FULLMAKTSKOMITE Mary Mikalsen Trollvik som leder Berit R. I. Nilsen som medlem Steinar Pedersen fremmet følgende forslag: Egil om som nestleder Odd Kappfjell som medlem Peder Mathisen fremmet følgende forslag: Ingar Eira som medlem : Forslagene på de fem medlemmene til fullmaktskomiteen ble enstemmig vedtatt. Mary Mikalsen Trollvik, enstemmig valgt som leder Egil om, enstemmig valgt som nestleder SAK INNSTILLING OM FULLMAKTENE FRA FULLMAKTSKOMITEEN INNSTILLING: Fullmaktene for representantene og vararepresentantene for valgkrets 1 Varanger, valgkrets 2 Tana, valgkrets 3 Karasjok, valgkrets 4 Kautokeino, valgkrets 5 Porsanger, valgkrets 6 Alta/Kvalsund, valgkrets 7 Nord-Troms, valgkrets 8 Midt Troms, valgkrets 9 Sør-Troms, valgkrets 10 Nordre -Nordland. valgkrets 11 Midtre Nordland, valgkrets 12 sørsameområdet godkjennes. For valgkrets 8 Midt-Troms foretas det kåring av fjerde vararepresentant for Det norske Arbeiderpartis liste. Møtebok: Rune S. Fjellheim og Randi R. Balto Protokollen består av 8 paginerte sider. Sign:

3 MØTEBOK 3/93 SIDE: 3 Flertallet i fullmaktskomiteen ved Mikalsen Trollvik, om og Nilssen slutter seg til tilrådningen fra den forberedende fullmaktskomiteen om at valget for valgkrets 13 Sør-Norge godkjennes. Mindretallet i fullmaktskomiteen ved I. Eira og Kappfjell fremmer følgende innstilling: "Fullmaktskomiteen har behandlet anken fra Samelista i Sør-Norge. Momentene synes å være aven slik art at godkjenning av valget i valgkrets 13 Sør-Norge ikke synes å være riktig. Fullmaktskomiteen finner derfor ikke å kunne innstille overfor Sametinget å godkjenne valget i valgkrets 13 Sør-Norge. Derfor innstiller fullmaktskomiteen at det gjennomføres nyvalg i denne kretsen." Fullmaktskomiteens innstillings første del ble enstemmig vedtatt. Deretter ble forslaget fra flertallet i fullmaktskomiteen tatt opp til avstemming mot mindretallets forslag.. Flertallets forslag til innstilling ble vedtatt med 30 mot 9 stemmer. Deretter ble fullmaktene til den enkelte representant tatt opp til avstemming. Den representant avstemmingen gjaldt deltok ikke i avstemmingen. Olav Dikkanens fullmakt ble enstemmig godkjent. Berit Ranveig Nilssens fullmakt ble enstemmig godkjent. Magnhild Matisens fullmakt ble enstemmig godkjent~ Steinar Pedersens fullmakt ble enstemmig godkjent.. Marianne Balto Henriksens fullmakt ble enstemmig godkjent. Hartvik Hansens fullmakt ble enstemmig godkjent. Ragnhild Nystads fullmakt ble enstemmig godkjent. John Henrik Eiras fullmakt ble enstemmig godkjent. Egil Ollis fullmakt ble enstemmig godkjent. Ole Henrik Maggas fullmakt ble enstemmig godkjent. Inger Anne S. Gaups fullmakt ble enstemmig godkjent. Heaika Skums fullmakt ble enstemmig godkjent. Peder Mathisens fullmakt ble enstemmig godkjent. Alf. E. Nystads fullmakt ble enstemmig godkjent. Jens Petter Olsens fullmakt ble enstemmig godkjent. Tore Bongos fullmakt ble enstemmig godkjent. Terje K. Haugens fullmakt ble enstemmig godkjent. Ingar Eiras fullmakt ble enstemmig godkjent. Mary Mikalsen Trollviks fullmakt ble enstemmig godkjent. Geir Tommy Pedersens fullmakt ble enstemmig godkjent. Eilif O. Larsens fullmakt ble enstemmig godkjent. Sven-Roald Nystøs fullmakt ble enstemmig godkjent. Aage Pedersens fullmakt ble enstemmig godkjent. Margretha Påve Kristiansens fullmakt ble enstemmig godkjent. Møtebok: Rune S. Fjellheim og Randi R. Balto Protokollen består av 8 paginerte sider. Sign:..../...

4 MØTEBOK 3/93 SIDE: 4 Olav Andersens fullmakt ble enstemmig godkjent. Inger Ann Fosslis fullmakt ble enstemmig godkjent. s fullmakt ble enstemmig godkjent. Magne A. S. Huuvas fullmakt ble enstemmig godkjent. Per Sollis fullmakt ble enstemmig godkjent. Roger Pedersens fullmakt ble enstemmig godkjent. lng-lill Pavalls fullmakt ble enstemmig godkjent. Nils O. Nilsens fullmakt ble enstemmig godkjent. Amund Eriksens fullmakt ble enstemmig godkjent. Jarle Jonassens fullmakt ble enstemmig godkjent. Asta Vangbergs fullmakt ble enstemmig godkjent. Odd Kappfjells fullmakt ble enstemmig godkjent. Maret Guhttors fullmakt ble enstemmig godkjent. Berit Johnskarengs fullmakt ble enstemmig godkjent. Sametingsvalget 1993 anses derfor som godkjent. Representanten Aage Pedersen fikk enstemmig innvilget permisjon fra kl SAK 28/93 VALG AV MØTELEDERSKAP Mary Mikalsen Trollvik nestleder Aage Pedersen Per Solli fremmet følgende forslag: EgilOIli Magnhild Mathisen leder Heaika Skum medlem : Alle forslag ble tatt opp under ett og ble enstemmig vedtatt. Aage Pedersen forlot møtet etter innvilget permisjon. Møtebok: Rune S. Fjellheim og Randi R Balto Protokollen består av 8 paginerte sider. Sign:... L...

5 MØTEBOK 3193 SIDE: 5 SAK VALG AV SAMETINGsRAD Valg på Sametingets president Ole Henrik Magga Eilif O. Larsen fremmet følgende forslag: Steinar Pedersen Ole Henrik Magga fikk 24 stemmer Steinar Pedersen fikk 9 stemmer Det var 5 blanke stemmer Ole Henrik Magga ble valgt til Sametingets president. Valg på visepresident: lng-lill Pavall Eilif O. Larsen fremmet følgende forslag: Magnhild Mathisen lng-lill Pavall fikk 24 stemmer Magnhild Mathisen fikk 9 stemmer Det var 5 blanke stemmer lng-lill Pavall ble valgt til visepresident. Valg på rådsmedlem Jarle Jonassen Eilif O. Larsen fremmet følgende forslag: Johan Mikkel Sara Aage Pedersen tiltrådte møtet igjen etler plenums godkjenning. Møtebok: Rune S. Fjellheim og Randi R. Salto Protokollen består av 8 paginerte sider. Sign:...../....

6 MØTEBOK 3/93 SIDE: 6 Jarle Jonassen fikk 23 stemmer Johan Mikkel Sara fikk 10 stemmer fikk 5 stemmer Det var 1 blank stemme Jarle Jonassen ble valgt som rådsmedlem. Valg på rådsmedlem Maret Guhttor Eilif o. Larsen fremmet følgende forslag: Margaretha Påve Kristiansen Maret Guhttor fikk 21 stemmer Margaretha Påve Kristiansen fikk 9 stemmer fikk 5 stemmer Det var 4 blanke stemmer Maret Guhttor ble valgt som rådsmedlem. Valg på rådsmedlem Alf Nystad Eilif O. Larsen fremmet følgende forslag: Per Solli Alf Nystad fikk 22 stemmer Per Solli fikk 9 stemmer fikk 5 stemmer Det var 3 blanke stemmer Alf Nystad ble valgt som rådsmedlem. Møtebok: Rune S. Fjellheim og Randi R Balto Protokollen består av 8 paginerte sider. Sign:..../.....

7 MØTEBOK 3/93 SIDE: 7 SAK 30/93 VALG AV VALGKOMITE Marianne Balto Henriksen fremmet følgende forslag Ragnhild Nystad leder Inger-Ann Fossli medlem Olav Andersen for Ragnhild Nystad Geir Tommy Pedersen for Inger-Ann Fossli Johan Mikkel Sara fremmet følgende forslag Eilif O. Larsen nestleder Per Solli Peder Mathisen fremmet følgende forslag Ingar Eira medlem Peder Mathisen Hartvik Hansen fremmet følgende forslag Roger Pedersen medlem Hele valgkomiteen ble tatt opp til avstemming under ett. Valgkomiteen ble enstemmig valgt. SAK 31/93 MØTEPLAN FOR SAMETINGET 1993/1994 Sametingsrådets forslag overfor Sametingets møtelederskap: Sametinget fastsetter følgende møteplan for tingets samlinger i 1993 og 1994: 1993: Uke : Uke 6 Uke 21 Uke 38 Uke november februar mai september november Steinar Pedersen fremmet følgende tilleggsforslag: Det bør vurderes å legge inntil 3 plenumsmøter utenfor Karasjok. Sametingsrådets innstilling ble enstemmig vedtatt Steinar Pedersens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt oversendt Sametingsrådet. Møtebok: Rune S. FJellheim og Randi R. Salto Protokollen består av 8 paginerte sider. Sign:.....!....

8 MØTEBOK 3/93 SIDE: 8 SAK 32/93 KUNNGJØRING AV NYE SAKER Ingen nye saker ble fremmet. Ved møteboken: Møtebok: Rune S. Fjellheim og Randi R. Balto Protokollen består av 8 paginerte sider. Sign:...../....

Sametingets plenum. Møtebok 1/2000. Tid: 29. februar - 3. mars 2000 Sted: Kulturhuset, Kåråijohka-Karasjok SAEMIEDIGKIE SAMETINGET SAMEDIGGI SAMEDIGGE

Sametingets plenum. Møtebok 1/2000. Tid: 29. februar - 3. mars 2000 Sted: Kulturhuset, Kåråijohka-Karasjok SAEMIEDIGKIE SAMETINGET SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAMEDIGGI SAMEDIGGE SAEMIEDIGKIE SAMETINGET Sametingets plenum Møtebok 1/2000 Tid: 29. februar - 3. mars 2000 Sted: Kulturhuset, Kåråijohka-Karasjok Sak 1100 Sak 2/00 Sak 3/00 Sak 4/00 Sak 5/00 Sak 6/00

Detaljer

Nordland, Troms, Midt-Finnmark, Øst-Finnmark og Ungdomsgruppa.

Nordland, Troms, Midt-Finnmark, Øst-Finnmark og Ungdomsgruppa. PROTOKOLL LANDSMØTE PÅ HELL 9-11 MAI 2014: SAK 1 ÅPNING Åpning v/styreleder Elin Larsen. Regionene presenterer seg. Sørsamisk område er vert for landsmøtet. Nordland, Troms, Midt-Finnmark, Øst-Finnmark

Detaljer

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste:

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste: Sametingets plenum - Møtebok 04/03 - side 1 av 250 Tid: 25. 28. november 2003 Sted: Karasjok Saksliste: Sak 38/03 Konstituering - navneopprop, permisjoner, innkalte vararepresentanter - godkjenning av

Detaljer

MØTEBOK. Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem

MØTEBOK. Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem 1 REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 19. OKTOBER 2004 Til stede: Fra styret: Mona Røkke leder Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem Jarle

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted Møteleder 01.06.2011 - Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad Fra kl. 09.30 til kl. 11.45. Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag Ofoten skyttersamlag Sted: Bjerkvik Hotell. Tid: Lørdag 6. desember 2014 kl 11:00 Følgende lag var representert på møtet: Ballangen: 1, Bestebostad: 1, Bjerkvik: 5, Evenes: 3, Gratangen: 0, Idus: 0, Kjøpsnes:

Detaljer

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll

B. Valg av dirigent, referent, tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokoll Protokoll fra årsmøtet 26. oktober 2014 Møtet startet kl. 13.00. Ved møtets start var det fremmøtt 92 stemmeberettigede. I tillegg ble det fremlagt 11 fullmakter, til sammen 103 stemmer. Antall tilstedeværende

Detaljer

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING 4. mai 2013, Lakselv Finnmark Skikrets 17. ordinære kretsting avholdt på Lakselv Hotell lørdag 4. mai 2013 med møtestart kl. 12.00. Åpning

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Vara Navn Eva D. Husby Roy Mienna Siv O. Gamst

Detaljer

1. INNLEDNING Denne årsmeldingen tar for seg perioden 26.10.2012 02.10.2014, og legges fram for NSRs 43. landsmøte i Oslo 3. 5. oktober 2014.

1. INNLEDNING Denne årsmeldingen tar for seg perioden 26.10.2012 02.10.2014, og legges fram for NSRs 43. landsmøte i Oslo 3. 5. oktober 2014. NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.03.2014 Fra: 1800 Til: 2000 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavsson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Frode Grønberg, Alf Magne

Detaljer

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer.

Åge Ofstad foreslo at styremøtet utsettes til styremedlem Tom Gunnar Ask ankommer. Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: 26. september 2014 kl. 11.00 19.15 Sted: Hotell Scandic Ørnen Til stede: Leder Inger-Johanne Molven, nestleder Per Arthur Christensen, styremedlem Grete

Detaljer

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte

Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Protokoll fra landsmøtet Norges Musikkorps Forbunds 29. ordinære landsmøte Sarpsborg, 26. - 28. april 2002 Innhold: Sak 1.00 - Konstituering...2 Sak 2.00 - Årsmelding og regnskap 2000...3 Sak 3.00 - Årsmelding

Detaljer

Sametingets plenum Møtebok 04/10

Sametingets plenum Møtebok 04/10 Sametingets plenum Møtebok 04/10 Ávjuvárgeaidnu 50, N-9730 Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 samediggi@samediggi.no www.samediggi.no Tid: 30. november - 3. desember 2010 Sted:

Detaljer

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall)

Per Rune Andersen ble valgt til setteordfører. (Endre Storhaug hadde forfall) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer: Andre: Kjell Ålien (Nes Arbeiderparti), Arvid Tandberg (Nes Høyre),

Detaljer

PROTOKOLL FRA LMKs LAIIDSMØTE 2012

PROTOKOLL FRA LMKs LAIIDSMØTE 2012 PROTOKOLL FRA LMKs LAIIDSMØTE 2012 Landsmøte lørdag 17. mars 2012,k1.10.00 - Til stede var Fra medlemsklubbene: Agder Motorhistoriske klubb Albion Alta Veterankj øretøyforening American Cruisers Club Eidsvoll

Detaljer

Referat fra Ombudsmøtet

Referat fra Ombudsmøtet Referat fra Ombudsmøtet Troms skyttersamlag Brenna skytterhus, Storfjord søndag 4. desember 011 Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter Følgende ombud har møtt: SKYTTERLAG OMBUD ANT. Balsfjord Stein-Are

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS

ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG. SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS ÅRSMØTEPROTOKOLL TUSTNA IDRETTSLAG SØNDAG 24.02.2013 kl. 1530 PÅ GULLSTEIN GRENDAHUS 10 medlemmer var til stede. Sittende leder Bjørg Width ønsket alle hjertelig velkommen. Bjørg orienterte om innkallingen

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva Taft og Kenneth Bredesen. Oddrun Godegjord kom under sak 3

PROTOKOLL. Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva Taft og Kenneth Bredesen. Oddrun Godegjord kom under sak 3 PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i Bjørnefaret borettslag avholdt onsdag 20. mai 2015. Sted Bjørnestua, Elgtråkket 11 Tilstede fra styret: Leder James Bell Ocampo, Jyoti Prabhu, Inge Finsrud, Eva

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Kommunestyret SAKSLISTE. Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Kantina, Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Tilstede på møtet: Medlemmer: Siv Helen Sigerstad, Helge Johansen, Guri Bosness, Magne Steinholt,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

PROTOKOLL FRA MØTE I KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET PROTOKOLL FRA MØTE I KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted Møteleder 17.02.2011 Kommunestyresalen, Rakkestad kulturhus. Fra kl. 17.00 til kl. 18.00 Vidar Storeheier Møteinnkalling Innkalling

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG

PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG 1 PROTOKOLL FOR FORSVARETS PENSJONISTFORBUNDS 15. LANDSMØTE AVHOLDT 07 09 JUNI 2011 PÅ QUALITY HOTEL & RESORT SARPSBORG ÅPNING Leder for Forsvarets pensjonistforbund (FPF), Arild Kristensen, åpnet Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer