Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær"

Transkript

1 BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Alta Thon Hotell Vika Dáhton/Dato: og Áigi/Tid: Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Johan Martin Eira MEDL Nils Mathis O. Hætta MEDL Berit Kristine Hætta LEDER Roger Hansen NESTL Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Fra Reindriftsforvaltningen møtte: Navn Stilling Adam K. Hætta Reindriftsagronom Ellen Margrethe Eira Jurist/Rådgiver Johan Ingvalg Heatta Seniorrådgiver Marit Turi Sara Sekretær Saker behandlet: Sak 22/13 28/13. Sak 29/13 trukket. Sak 30/12 32/12. Sak 33/13 trukket. Johan Martin Eira var ikke tilstede under behandling av Sak 25/13. Han erklærte seg inhabil i denne sak. Underskrifter: Berit Kristine Hætta Roger Hansen (sign) Nils Mathis O Hætta 8sign) Johan Martin Eira (sign)

2 Áššenr/Saksnr RS 49/13 RS 50/13 RS 51/13 RS 52/13 RS 53/13 RS 54/13 RS 55/13 RS 56/13 Sisdoallu/Innhold Referatsaker Siidaoasi jodiheaddji Siidaoasi jodiheaddji Mølleelva kraftverk i Alta kommune i finnmark fylke - klage på NVEs vedtak Søknad om endring i beitetider-ohcan sieralobi luoitit árabut cakcaorohahkki 2013 Forskrifter til reindriftsloven Hammerfest - Ny vannforsyning Vedr. reg. plan "Kobbepollen" Kommuneplanens samfunnsdel offentlig ettersyn RS 57/13 Henvendelse vedrørende rein på innmark og brudd på reindriftsloven 19 RS 58/13 RS 59/13 RS 60/13 RS 61/13 RS 62/13 Oversendelse av innsigelse på NVEs vedtak om tillatelse til bygging av Badjanjohka kraftverk i Kåfjord kommune - Birtavarre Energi AS Klage over direktorater for mineralforvaltningens vedtak om å tildele utvinningsrett til Nussir ASA i området ulveryggen i Kvalsund kommune Avkjøring og innhenging på eiendommen 55/1 i Skjervøy kommune Referat - dialogmøte reinbeitedistrikter rundt altafjorden, landbruket og alta kommune Oversendelse klage på administrativt vedtak RS 63/13 klage på dispensasjon - Kvalsund kommune /14/16 RS 64/13 RS 65/13 RS 66/13 RS 67/13 RS 68/13 RS 69/13 RS 70/13 RS 71/13 Søknader om bygging av 11 småkraftverk i Kåfjord og Nordreisa kommuner - Områdestyrets tilbakemelding Søknad om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i Kviby, Alta kommune - Alf Frøystad NVE har fattet vedtak i 11 småkraftsaker i Nordreisa og Kåfjord - ang. innsigelser Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel Aurora Vindkraft AS - Falerassa vindkraftverk med tilhørende netttilknytning - oversendelse av klager og innsigelser på NVEs vedtak Kommuneplanens samfunnsdel offentlig ettersyn Søknad om dispensasjon for å flytte til vinterbeite før Ohcán johttit dálveorohahkii ovdal skábmamánu 1. beaivvi Ulovlig avkjøresel og innhengning på eiendommen 55/1 Skjervøy kommune 2 av 11

3 RS 72/13 DS 1/13 DS 2/13 DS 3/13 DS 4/13 DS 5/13 DS 6/13 DS 7/13 DS 8/13 DS 9/13 DS 10/13 DS 11/13 DS 12/13 DS 13/13 DS 14/13 DS 15/13 DS 16/13 (Korrigert:) Reintall i Øst- og Vest-Finnmark og Reindriftsstyrets vedtak om forholdsmessig reduksjon Delegerte saker Høring - flytting av eksisterende hytte - 42/1F67 i Sarves Høring - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking, eiendommen gnr. 32 bnr. 38 Høring - søknad om deling gnr 1942/29/21 ved Svartfoss til fritidsformål Høring - søknad om godkjenning av plan for nydyrkning gnr 1942/37/3 ved krakenes vegen Forslag til privat reguleringsplan for adkomstvei til eiendommene Gnr 23 Bnr i Kvalsund kommune Anmodning om høringsuttalelse ang. søknad utskilling av tomt fra arv - Storbukt gnr 14/22-23 Regulerinsplan for hyttebebyggelse på "klubben" Samuelsnes i Nusvåg - Loppa kommune Høring - søknad om deling gnr 1942/42/1/0-0 til formål for utvikle saga skianlegg Høring - søknad om deling gnr 1942/81/16 i Vest-Uløy til fritidsformål Høring - Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune. Planprogram - høringsutkast vedtatt av Skjervøy kommune formannskapet Høring - endret søknad om fradeling til nydyrkning på transfarelvmoen gnr 39 bnr 1 - Søker: Tor Arne Thomassen Høring - Alta lufthavn - Utleggelse av revidert restriksjonsplan til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan for NVEs steinbrudd ved Pæskanasen Gbnr 22/1 Alta Kommune Offentlig ettersyn Offentlig ettersyn av detaljregulering for Seiland Brygge Angående søknad om godkjenning av plan for nydyrking, eiendommen gnr. 31 bnr. 6. Høring - Arealplanen for Kvænangen kommune - varsel om oppstart av revisjon, samt høring av forslag til planprogram DS 17/13 Høring - Kystsoneplanen for Kvænangen kommune DS 18/13 DS 19/13 DS 20/13 DS 21/13 Høring Værstasjon på Dealljá- fjellet Gnr.25 Bnr.1 i Loppa kommune vår ref.: 2013/592-//DR Høring - Kommuneplanens samfunnsdel offentlig ettersyn Kvalsund kommune - Oppføring av gapahuk ved Storvannet - Klage på vedtak Høring - Søknad om deling av teig fra eiendom gnr 59 bnr 1 til oppstillingsplass for en campingvogn 3 av 11

4 DS 22/13 DS 23/13 Høring - søknad om dispensasjon vedrørende ny bru Forsøl, Kvalsund kommune Høring - kommuneplanens arealdel for Kåfjord kommune - varsel om oppstart av arbeid og høring av planprogram til kommuneplanens arealdel DS 24/13 Høring av konsesasjonssøknad og invitasjon til møte - Ymber AS - 66 Kv kraftledning Storslett Skjervøy DS 25/13 DS 26/13 DS 27/13 DS 28/13 DS 29/13 DS 30/13 Høring- Søknad om tilbygg til hytte gnr 12 bnr 1 fnr 115 i Silisjavri hyttefelt Høring - Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for Silisjavri hyttefelt Høring - flytting av eksisterende hytte - 42/1F67 Sarves Høring - Melding om detaljregulering, endring av reguleringsplan Årviksand Havn Høring - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fradeling av tilleggsareal til eiendommen gnr 13/28 (Kråkenesveien 691) DS 31/13 Høring - søknad om godkjenning av plan for nydyrkning 1942/18/11 DS 32/13 Kvænangen kommune - Deling av grunneiendom 1943/31/5 Kjækan - Klage på vedtak DS 33/13 HØRING - OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BOLLOSETRA HYTTEOMRÅDE, ALTA KOMMUNE DS 34/13 Høring - Søknad om utvidelse av hytte i Silisjavri gnr/bnr 12/1 DS 35/13 DS 36/13 DS 37/13 DS 38/13 DS 39/13 Høring - Søknad om tilleggsbygg til eksisterende hytte gnr 12 bnr 1 fnr 73 Høring - Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for Silisjavri hyttefelt bygging av uthus/vedsjå gnr 12 bnr 1 fnr 92 Høring - Forslag til privat reguleringsplan for atkomstvei til eiendommen gnr 23 bnr i Kvalsund kommune Høring - søknad om deling gnr 1942/42/2 ved sage til boligformål Høring - Kautokeino kommune - Varsel om oppheving av reguleringsplan "nordøst for Baktevarri" samt reguleringsendring av samme plan og revidering av kommunens arealdel DS 40/13 Søknad om godkjenning av plan for nydyrkning, eiendommene gnr 1 bnr 17 og gnr 1 br 88 DS 41/13 Søknad om utlegging av flytebrygge under eiendommmen gnr/b 09/08 i Langfjordveien DS 42/13 Høring - tomt for basestasjon Kaiskuru DS 43/13 Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 4 av 11

5 DS 44/13 Høring - Endring av kommunal planstrategi 2012/2015 DS 45/13 DS 46/13 DS 47/13 DS 48/13 DS 49/13 DS 50/13 DS 51/13 ST 22/13 ST 23/13 Høring - Storsletta hyttefelt 1942/81/1 - Offentlig ettersyn Høring: Søknad fra Sibelco Nordic om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel oppføring av gjerde rundt dagbruddet på Nabbaren, Stjernøy Styresaker til behandling Rbd 30C Østre sone - Bruksregler godkjenning Ny behandling - Søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte på Seiland etter reindriftslovens 21 - Søkere: Nils Per Sara og Nils Henrik Sara, rbd. 24A Seiland Vest ST 24/13 Klage - tilbakeføring av ansvaret som leder av siidaandel - Nils M. Utsi ST 25/13 Anmodning om pålegg om etablering av siidaandel i rbd. 40 Orda - Advokat Anja Jonassen ST 26/13 ST 27/13 ST 28/13 Overføring av ansvar som leder av siidaandel fra Johan Isak I. Buljo til Mikkel Isaksen Buljo Mickel Iver N. Sara, Fiettar - Søknad om etablering av ny siidaandel i Fiettar Ante Johan A. Skum, Spalca - Ohcá ásahit sierra siidaoasi Spalcai ST 29/13 Etablering av ny siidaandel i distrikt 24B-Nuorta-Sievju - Aslak A. A. Sara ST 30/13 ST 31/13 Søknad om tillatelse til oppføring av felles gjeterhytte ved Njukcarohttu etter reindriftslovens 21 - Per Mathis Sara og Nils Samuel Sara, rbd. 33 Spalca Søknad om godkjennelse etter reindriftslovens 21 for eksisterende hytte i Kvalsund kommune - Søker: Nils J.M. Eira, rbd. 21 Gearretnjarga ST 32/13 Søknad om godkjenning av gjeterhytte etter reindriftslovens 21 - Søkere: Ann Kristine og Mikkel Per M. Bongo, rbd. 40 Orda ST 33/13 Søknad om opprettelse av revisjonsutvalg - Rbd. 11T Reinøy 5 av 11

6 Styresaker til behandling ST 22/13 Rbd 30C Østre sone - Bruksregler godkjenning Reindriftsagronomens forslag til vedtak: Med hjemmel i Reindriftslovens 58, første ledd godkjennes beitebruksregler for distrikt 30C. Områdestyret anser bruksreglene å oppfylle kravene i Reindriftslovens 59 og vil være et viktig skritt i riktig retning av en bærekraftig utnyttelse av distriktets beitegrenser. I et område fra Nahpoljohka til utløpet av Basejohka forutsettes det at Reindriftsstyret endrer distriktsgrensen før beitebruksreglene i dette området kan gjøres gjeldende. Områdestyret ber om at de resterende bruksreglene, jf. Reindriftslovens 57, punktene 3-8 fremmes så fort som mulig. Bruksreglene trer i kraft fra det tidspunkt disse er kunngjort. Områdestyret anser 1 uke fra ikrafttredelsesdatoen som rimelig tidsrom til å tilpasse seg bruksreglene. Områdestyret anmoder Statens Reindriftsforvaltning og Landbruks- og matdepartementet å igangsette en prosess med sikte på en rettslig fastsetting av de innbyrdes beiterettighetene i reindriften. Områdestyrets behandling: Det ble fremmet 2 forslag. 1. Forslag fra Nils Mathis O. Hætta: Reindriftsagronomens forslag til vedtak tiltres. 2. Forslag fra Johan Martin Eira: Områdestyret godkjenner ikke beitebruksregler for Rbd 30 C Østre sone. Tilføyes av Berit Kristine Hætta. Områdestyret har tatt utgangspunkt i sedvane rettslige- og festnet bruk. Dette er etter vårt syn noe Områdestyret ikke har kunnskap til. Det må opprettes egen kommisjon som kartlegger disse forholdene. Fylkesmannen anmodes om å sette i gang prosesser fortest mulig, da det er store beitemessige utfordringer i disse områdene. Det ble avstemming over forslagene. Forslag fra Johan Martin Eira med tilføying av Berit Kristine Hætta ble vedtatt med lederens dobbeltstemme. Områdestyret godkjenner ikke beitebruksregler for Rbd 30 C Østre sone. Områdestyret har tatt utgangspunkt i sedvane rettslige- og festnet bruk. Dette er etter vårt syn noe Områdestyret ikke har kunnskap til. Det må opprettes egen kommisjon som kartlegger disse forholdene. Fylkesmannen anmodes om å sette i gang prosesser fortest mulig, da det er store beitemessige utfordringer i disse områdene. 6 av 11

7 ST 23/13 Ny behandling - Søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte på Seiland etter reindriftslovens 21 - Søkere: Nils Per Sara og Nils Henrik Sara, rbd. 24A Seiland Vest Reindriftsagronomens forslag til uttalelse: Områdestyret i Vest-Finnmark vil i henhold til Reindriftsloven av 15, juni 2007, 21, anbefale at Nils Per Sara og Nils Henrik Sara gis tillatelse til oppføring av felles gjeterhytte som omsøkt. Søkere har et reindriftsmessig behov for husvære i sommerbeiteområdet. Omsøkt lokalisering ligger i tilknytning til bilvei og annen bebyggelse, og vil ikke ha særlig innvirkning for utnyttelsen av beiteområdene. Områdestyret i Vest-Finnmark vil i henhold til Reindriftsloven av 15. juni 2007, 21, anbefale at Nils Per Sara og Nils Henrik Sara gis tillatelse til oppføring av felles gjeterhytte som omsøkt. Søkere har et reindriftsmessig behov for husvære i sommerbeiteområdet. Omsøkt lokalisering ligger i tilknytning til bilvei og annen bebyggelse, og vil ikke ha særlig innvirkning for utnyttelsen av beiteområdene. Enstemmig. ST 24/13 Klage - tilbakeføring av ansvaret som leder av siidaandel - Nils M. Utsi Reindriftsagronomens forslag til vedtak: Klage fra Nils M. Utsi tas ikke til følge. I avtalen som er inngått mellom Nils M. Utsi og Mickel Iver Sara fremgår ikke hva som skal skje med reinen til Mickel Iver Sara når avtaleperioden er over. Forholdet reguleres derfor av reindr.l. 15 tredje ledd. Saken sendes til Reindriftsstyret for videre behandling. Klage fra Nils M. Utsi tas ikke til følge. I avtalen som er inngått mellom Nils M. Utsi og Mickel Iver Sara fremgår ikke hva som skal skje med reinen til Mickel Iver Sara når avtaleperioden er over. Forholdet reguleres derfor av reindr.l. 15 tredje ledd. Saken sendes til Reindriftsstyret for videre behandling. Enstemmig. 7 av 11

8 ST 25/13 Anmodning om pålegg om etablering av siidaandel i rbd. 40 Orda - Advokat Anja Jonassen Reindriftsagronomens forslag til vedtak: Områdestyret for Vest-Finnmark kan ikke etterkomme anmodningen fra advokat Anja Jonassen om pålegg til å etablere ny siidaandel i rbd. 40 Orda til fordel for søkerne. Vilkåret i reinl. 11 tredje ledd om at reintallet skal holdes innenfor det øvre reintall som er bestemt for distriktet er ikke oppfylt. Områdestyrets behandling: Johan Martin Eira erklærte seg inhabil i denne sak på grunn av slektsforhold til en person som er involvert i denne sak. Dette ihht. forvaltningsloven 6 andre ledd. Områdestyret diskuterte habilitetsspørsmålet og mente at Eira ikke var inhabil. Eira var ikke enig og forlot møtet under behandlingen av saken. Det ble fremmet 2 forslag til vedtak: Forslag fra Roger Hansen: Reindriftsagronomens forslag til vedtak tiltres: Områdestyret for Vest-Finnmark kan ikke etterkomme anmodningen fra advokat Anja Jonassen om pålegg til å etablere ny siidaandel i rbd. 40 Orda til fordel for søkerne. Vilkåret i reinl. 11 tredje ledd om at reintallet skal holdes innenfor det øvre reintall som er bestemt for distriktet er ikke oppfylt. Forslag fra Nils Mathis O. Hætta: Områdestyret ser at det har foregått krenkelser med tanke på Anders M. Sokki sin siidaandel og at han av den grunn har mistet sin reindriftsrett. Områdestyret ber om at Anders M. Sokki sin siidandel gjenopprettes. Ved gjenopprettelsen av denne siidandelen, er reindrifta i distriktet fortsatt bærekraftig innenfor lovlige fastsatte reintall. Ved avstemming ble forslag fra Nils Mathis O. Hætta vedtatt med 2 mot 1 stemme. Områdestyret vedtak: Områdestyret ser at det har foregått krenkelser med tanke på Anders M. Sokki sin siidaandel og at han av den grunn har mistet sin reindriftsrett. Områdestyret ber om at Anders M. Sokki sin siidandel gjenopprettes. Ved gjenopprettelsen av denne siidandelen, er reindrifta i distriktet fortsatt bærekraftig innenfor lovlige fastsatte reintall. Johan Martin Eira forlot møtet under behandlingen av denne sak. Reindriftsagronomen varsler om at saken vil bli fremmet for Reindriftsstyret til legalitetskontroll. 8 av 11

9 ST 26/13 Overføring av ansvar som leder av siidaandel fra Johan Isak I. Buljo til Mikkel Isaksen Buljo Reindriftsagronomens forslag til vedtak: Områdestyret har kontrollert at de formelle vilkår er tilstede for overføring av ansvar som leder for siidaandel fra Johan Isak Isaksen Buljo til broren Mikkel Isaksen Buljo. Overføringen er i henhold til Reindriftslovens 15. Overføringen av ansvaret som leder for siidaandelen gjelder fra , jf. avtalen. Det vil si fra og med driftsåret 2013/14. Tidligere leder og de som er registrert under siidaandelen har fortsatt rett til å eie rein i siidaandelen, jf. reinl. 15 tredjel ledd og avtalen. Områdestyret vedtak: Områdestyret har kontrollert at de formelle vilkår er tilstede for overføring av ansvar som leder for siidaandel fra Johan Isak Isaksen Buljo til broren Mikkel Isaksen Buljo. Overføringen er i henhold til Reindriftslovens 15. Overføringen av ansvaret som leder for siidaandelen gjelder fra , jf. avtalen. Det vil si fra og med driftsåret 2013/14. Tidligere leder og de som er registrert under siidaandelen har fortsatt rett til å eie rein i siidaandelen, jf. reinl. 15 tredjel ledd og avtalen. Enstemmig. ST 27/13 Mickel Iver N. Sara, Fiettar - Søknad om etablering av ny siidaandel i Fiettar Reindriftsagronomens forslag til vedtak Saken utsettes til søknaden fra Mickel Iver Sara er behandlet i distiktet. Saken utsettes til søknaden fra Mickel Iver Sara er behandlet i distiktet. ST 28/13 Ante Johan A. Skum, Spalca - Ohcá ásahit sierra siidaoasi Spalcai Reindriftsagronomens forslag til vedtak: Områdestyret for Vest-Finnmark godkjenner ikke etablering av ny siidaandel i reibeitedistrikt 33-Spalca for Ante Johan Skum. Vilkåret om enstemmighet i reindriftslovens 11 annet ledd er ikke oppfylt. Områdestyrets enstemmig vedtak: 9 av 11

10 Områdestyret avviser søknad fra Ante Johan A. Skum. Områdestyret anser dette som ikke en sak for Områdestyret. Begrunnelser: Det foreligger ikke enstemmighet i distriktet for opprettelse av nye siidaandeler. ST 29/13 Etablering av ny siidaandel i distrikt 24B-Nuorta-Sievju - Aslak A. A. Sara Saken er trukket fra sakslista og er ikke behandlet i Områdestyret. ST 30/13 Søknad om tillatelse til oppføring av felles gjeterhytte ved Njukcarohttu etter reindriftslovens 21 - Per Mathis Sara og Nils Samuel Sara, rbd. 33 Spalca Reindriftsagronomens forslag til uttalelse: Områdestyret i Vest-Finnmark vil i henhold til Reindriftsloven av 15. juni 2007, 21, anbefale at Per Mathis M. Sara og Nils Samuel M. Sara gis tillatelse til oppføring av felles gjeterhytte ved Njukčarohttu i Kautokeino kommune. Dette med betingelse om at: - Ny gjeterhytte oppføres i umiddlerbar nærhet til gammel hytte - Eventuell tillatelse til gammel hytte trekkes tilbake og innlemmes i ny oppføringstillatelse, der begge søkere står som eiere. Søkere har et reindriftsmessig behov for husvære i vinterbeiteområdet. Dersom gjeterhytta oppføres i umiddlerbar nærhet til gammel hytte vil inngrepet ikke ha særlig innvirkning for utnyttelsen av beiteområdene. Områdestyret i Vest-Finnmark vil i henhold til Reindriftsloven av 15. juni 2007, 21, anbefale at Per Mathis M. Sara og Nils Samuel M. Sara gis tillatelse til oppføring av felles gjeterhytte ved Njukčarohttu i Kautokeino kommune. Dette med betingelse om at: - Ny gjeterhytte oppføres i umiddlerbar nærhet til gammel hytte - Eventuell tillatelse til gammel hytte trekkes tilbake og innlemmes i ny oppføringstillatelse, der begge søkere står som eiere. Søkere har et reindriftsmessig behov for husvære i vinterbeiteområdet. Dersom gjeterhytta oppføres i umiddlerbar nærhet til gammel hytte vil inngrepet ikke ha særlig innvirkning for utnyttelsen av beiteområdene. Enstemmig. ST 31/13 Søknad om godkjennelse etter reindriftslovens 21 for eksisterende hytte i Kvalsund kommune - Søker: Nils J.M. Eira, rbd. 21 Gearretnjarga Reindriftsagronomens forslag til uttalelse: 10 av 11

11 Områdestyret i Vest-Finnmark vil i henhold til Reindriftsloven av 15. juni 2007, 21, anbefale at Nils J. M. Eira gis godkjenning til eksisterende gjeterhytte oppført innenfor sommerbeiteområdet i Kvalsund kommune. GPS-punkt: 35W Søker har et reindriftsmessig behov for husvære i området. Områdestyret i Vest-Finnmark vil i henhold til Reindriftsloven av 15. juni 2007, 21, anbefale at Nils J. M. Eira gis godkjenning til eksisterende gjeterhytte oppført innenfor sommerbeiteområdet i Kvalsund kommune. GPS-punkt: 35W Søker har et reindriftsmessig behov for husvære i området. Enstemmig. ST 32/13 Søknad om godkjenning av gjeterhytte etter reindriftslovens 21 - Søkere: Ann Kristine og Mikkel Per M. Bongo, rbd. 40 Orda Reindriftsagronomens forslag til uttalelse: Områdestyret i Vest-Finnmark vil i henhold til Reindriftsloven av 15. juni 2007, 21, anbefale at Ann-Kristine og Mikkel Per M. Bongo ikke gis godkjenning for oppføring av gjeterhytte på gnr. 17 bnr. 20 i Kvænangen kommune. Planlagte lokalisering ligger innenfor reinbeitedistrikt 33 Spalca, mens søkerne tilhører distrikt 40 Orda. Berørte distrikt 33 Spalca har i sin uttalelse gått imot planene om gjeterhytte i omsøkte område. Områdestyrets enstemmig vedtak. Områdestyret vil i henhold til Reindriftsloven av 15. juni 2007, 21 anbefale at Ann Kristine og Mikkel Per M. Bongo gis godkjenning for oppføring av gjeterhytte på gnr. 17 bnr 20 i Kvænangen kommune. Gjeterhytte er ikke til hinder for distrikt 33-Spalca sin reindrift. Omsøkte hytta ligger nært opptil veien. Det er allerede bebyggelse i området. ST 33/13 Søknad om opprettelse av revisjonsutvalg - Rbd. 11T Reinøy Saken er trukket fra sakslista. 11 av 11

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Scandic hotell, Tromsø Dáhton/Dato: 14.04.2011 Áigi/Tid: 9:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta 04. 05.09.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta 04. 05.09.2008 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE PÅ HURTIGRUTA 4. SEPTEMBER KL 15.00 18.00 OG 5. SEPTEMBER KL. 08.30 13.15 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I MOLDE DEN 30. AUGUST 2007 KL. 09.00 16.00 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 Møtested: Kirkenes Fra kl. 12:00 08:30 Til kl. 17.00 11.00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 25.09.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino 17.02.2009

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Kautokeino 17.02.2009 1 MØTE I REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND I KAUTOKEINO 17. OG 18. FEBRUAR 2009: - 17. FEBRUAR KL. 17.00 20.30-18. FEBRUAR KL. 09.00 16.00 Til stede: Fra styret: Fra forvaltningen: - Ottar Befring leder - Mariann

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for næring og teknikk SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet herredshus Møtedato: 29.01.2013 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for næring og teknikk Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Barne- og Ungdomsrepr:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

11/2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen Stenvoll. Herøy kommune

11/2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen Stenvoll. Herøy kommune Områdestyret i Nordland Møte 4. juni 2008 kl. 09.00 på Fauske hotell, Fauske SAKSLISTE: 9/ 2008: Godkjenning av innkalling og saksliste 10/2008: Referater 11/2008: Forslag til reguleringsplan for eiendommen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 14.03.2006 kl. 11.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke kan

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for miljø og utvikling. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 02.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer