Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær"

Transkript

1 BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Alta Thon Hotell Vika Dáhton/Dato: og Áigi/Tid: Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Johan Martin Eira MEDL Nils Mathis O. Hætta MEDL Berit Kristine Hætta LEDER Roger Hansen NESTL Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Fra Reindriftsforvaltningen møtte: Navn Stilling Adam K. Hætta Reindriftsagronom Ellen Margrethe Eira Jurist/Rådgiver Johan Ingvalg Heatta Seniorrådgiver Marit Turi Sara Sekretær Saker behandlet: Sak 22/13 28/13. Sak 29/13 trukket. Sak 30/12 32/12. Sak 33/13 trukket. Johan Martin Eira var ikke tilstede under behandling av Sak 25/13. Han erklærte seg inhabil i denne sak. Underskrifter: Berit Kristine Hætta Roger Hansen (sign) Nils Mathis O Hætta 8sign) Johan Martin Eira (sign)

2 Áššenr/Saksnr RS 49/13 RS 50/13 RS 51/13 RS 52/13 RS 53/13 RS 54/13 RS 55/13 RS 56/13 Sisdoallu/Innhold Referatsaker Siidaoasi jodiheaddji Siidaoasi jodiheaddji Mølleelva kraftverk i Alta kommune i finnmark fylke - klage på NVEs vedtak Søknad om endring i beitetider-ohcan sieralobi luoitit árabut cakcaorohahkki 2013 Forskrifter til reindriftsloven Hammerfest - Ny vannforsyning Vedr. reg. plan "Kobbepollen" Kommuneplanens samfunnsdel offentlig ettersyn RS 57/13 Henvendelse vedrørende rein på innmark og brudd på reindriftsloven 19 RS 58/13 RS 59/13 RS 60/13 RS 61/13 RS 62/13 Oversendelse av innsigelse på NVEs vedtak om tillatelse til bygging av Badjanjohka kraftverk i Kåfjord kommune - Birtavarre Energi AS Klage over direktorater for mineralforvaltningens vedtak om å tildele utvinningsrett til Nussir ASA i området ulveryggen i Kvalsund kommune Avkjøring og innhenging på eiendommen 55/1 i Skjervøy kommune Referat - dialogmøte reinbeitedistrikter rundt altafjorden, landbruket og alta kommune Oversendelse klage på administrativt vedtak RS 63/13 klage på dispensasjon - Kvalsund kommune /14/16 RS 64/13 RS 65/13 RS 66/13 RS 67/13 RS 68/13 RS 69/13 RS 70/13 RS 71/13 Søknader om bygging av 11 småkraftverk i Kåfjord og Nordreisa kommuner - Områdestyrets tilbakemelding Søknad om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i Kviby, Alta kommune - Alf Frøystad NVE har fattet vedtak i 11 småkraftsaker i Nordreisa og Kåfjord - ang. innsigelser Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel Aurora Vindkraft AS - Falerassa vindkraftverk med tilhørende netttilknytning - oversendelse av klager og innsigelser på NVEs vedtak Kommuneplanens samfunnsdel offentlig ettersyn Søknad om dispensasjon for å flytte til vinterbeite før Ohcán johttit dálveorohahkii ovdal skábmamánu 1. beaivvi Ulovlig avkjøresel og innhengning på eiendommen 55/1 Skjervøy kommune 2 av 11

3 RS 72/13 DS 1/13 DS 2/13 DS 3/13 DS 4/13 DS 5/13 DS 6/13 DS 7/13 DS 8/13 DS 9/13 DS 10/13 DS 11/13 DS 12/13 DS 13/13 DS 14/13 DS 15/13 DS 16/13 (Korrigert:) Reintall i Øst- og Vest-Finnmark og Reindriftsstyrets vedtak om forholdsmessig reduksjon Delegerte saker Høring - flytting av eksisterende hytte - 42/1F67 i Sarves Høring - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking, eiendommen gnr. 32 bnr. 38 Høring - søknad om deling gnr 1942/29/21 ved Svartfoss til fritidsformål Høring - søknad om godkjenning av plan for nydyrkning gnr 1942/37/3 ved krakenes vegen Forslag til privat reguleringsplan for adkomstvei til eiendommene Gnr 23 Bnr i Kvalsund kommune Anmodning om høringsuttalelse ang. søknad utskilling av tomt fra arv - Storbukt gnr 14/22-23 Regulerinsplan for hyttebebyggelse på "klubben" Samuelsnes i Nusvåg - Loppa kommune Høring - søknad om deling gnr 1942/42/1/0-0 til formål for utvikle saga skianlegg Høring - søknad om deling gnr 1942/81/16 i Vest-Uløy til fritidsformål Høring - Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune. Planprogram - høringsutkast vedtatt av Skjervøy kommune formannskapet Høring - endret søknad om fradeling til nydyrkning på transfarelvmoen gnr 39 bnr 1 - Søker: Tor Arne Thomassen Høring - Alta lufthavn - Utleggelse av revidert restriksjonsplan til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan for NVEs steinbrudd ved Pæskanasen Gbnr 22/1 Alta Kommune Offentlig ettersyn Offentlig ettersyn av detaljregulering for Seiland Brygge Angående søknad om godkjenning av plan for nydyrking, eiendommen gnr. 31 bnr. 6. Høring - Arealplanen for Kvænangen kommune - varsel om oppstart av revisjon, samt høring av forslag til planprogram DS 17/13 Høring - Kystsoneplanen for Kvænangen kommune DS 18/13 DS 19/13 DS 20/13 DS 21/13 Høring Værstasjon på Dealljá- fjellet Gnr.25 Bnr.1 i Loppa kommune vår ref.: 2013/592-//DR Høring - Kommuneplanens samfunnsdel offentlig ettersyn Kvalsund kommune - Oppføring av gapahuk ved Storvannet - Klage på vedtak Høring - Søknad om deling av teig fra eiendom gnr 59 bnr 1 til oppstillingsplass for en campingvogn 3 av 11

4 DS 22/13 DS 23/13 Høring - søknad om dispensasjon vedrørende ny bru Forsøl, Kvalsund kommune Høring - kommuneplanens arealdel for Kåfjord kommune - varsel om oppstart av arbeid og høring av planprogram til kommuneplanens arealdel DS 24/13 Høring av konsesasjonssøknad og invitasjon til møte - Ymber AS - 66 Kv kraftledning Storslett Skjervøy DS 25/13 DS 26/13 DS 27/13 DS 28/13 DS 29/13 DS 30/13 Høring- Søknad om tilbygg til hytte gnr 12 bnr 1 fnr 115 i Silisjavri hyttefelt Høring - Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for Silisjavri hyttefelt Høring - flytting av eksisterende hytte - 42/1F67 Sarves Høring - Melding om detaljregulering, endring av reguleringsplan Årviksand Havn Høring - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel fradeling av tilleggsareal til eiendommen gnr 13/28 (Kråkenesveien 691) DS 31/13 Høring - søknad om godkjenning av plan for nydyrkning 1942/18/11 DS 32/13 Kvænangen kommune - Deling av grunneiendom 1943/31/5 Kjækan - Klage på vedtak DS 33/13 HØRING - OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR BOLLOSETRA HYTTEOMRÅDE, ALTA KOMMUNE DS 34/13 Høring - Søknad om utvidelse av hytte i Silisjavri gnr/bnr 12/1 DS 35/13 DS 36/13 DS 37/13 DS 38/13 DS 39/13 Høring - Søknad om tilleggsbygg til eksisterende hytte gnr 12 bnr 1 fnr 73 Høring - Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for Silisjavri hyttefelt bygging av uthus/vedsjå gnr 12 bnr 1 fnr 92 Høring - Forslag til privat reguleringsplan for atkomstvei til eiendommen gnr 23 bnr i Kvalsund kommune Høring - søknad om deling gnr 1942/42/2 ved sage til boligformål Høring - Kautokeino kommune - Varsel om oppheving av reguleringsplan "nordøst for Baktevarri" samt reguleringsendring av samme plan og revidering av kommunens arealdel DS 40/13 Søknad om godkjenning av plan for nydyrkning, eiendommene gnr 1 bnr 17 og gnr 1 br 88 DS 41/13 Søknad om utlegging av flytebrygge under eiendommmen gnr/b 09/08 i Langfjordveien DS 42/13 Høring - tomt for basestasjon Kaiskuru DS 43/13 Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 4 av 11

5 DS 44/13 Høring - Endring av kommunal planstrategi 2012/2015 DS 45/13 DS 46/13 DS 47/13 DS 48/13 DS 49/13 DS 50/13 DS 51/13 ST 22/13 ST 23/13 Høring - Storsletta hyttefelt 1942/81/1 - Offentlig ettersyn Høring: Søknad fra Sibelco Nordic om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel oppføring av gjerde rundt dagbruddet på Nabbaren, Stjernøy Styresaker til behandling Rbd 30C Østre sone - Bruksregler godkjenning Ny behandling - Søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte på Seiland etter reindriftslovens 21 - Søkere: Nils Per Sara og Nils Henrik Sara, rbd. 24A Seiland Vest ST 24/13 Klage - tilbakeføring av ansvaret som leder av siidaandel - Nils M. Utsi ST 25/13 Anmodning om pålegg om etablering av siidaandel i rbd. 40 Orda - Advokat Anja Jonassen ST 26/13 ST 27/13 ST 28/13 Overføring av ansvar som leder av siidaandel fra Johan Isak I. Buljo til Mikkel Isaksen Buljo Mickel Iver N. Sara, Fiettar - Søknad om etablering av ny siidaandel i Fiettar Ante Johan A. Skum, Spalca - Ohcá ásahit sierra siidaoasi Spalcai ST 29/13 Etablering av ny siidaandel i distrikt 24B-Nuorta-Sievju - Aslak A. A. Sara ST 30/13 ST 31/13 Søknad om tillatelse til oppføring av felles gjeterhytte ved Njukcarohttu etter reindriftslovens 21 - Per Mathis Sara og Nils Samuel Sara, rbd. 33 Spalca Søknad om godkjennelse etter reindriftslovens 21 for eksisterende hytte i Kvalsund kommune - Søker: Nils J.M. Eira, rbd. 21 Gearretnjarga ST 32/13 Søknad om godkjenning av gjeterhytte etter reindriftslovens 21 - Søkere: Ann Kristine og Mikkel Per M. Bongo, rbd. 40 Orda ST 33/13 Søknad om opprettelse av revisjonsutvalg - Rbd. 11T Reinøy 5 av 11

6 Styresaker til behandling ST 22/13 Rbd 30C Østre sone - Bruksregler godkjenning Reindriftsagronomens forslag til vedtak: Med hjemmel i Reindriftslovens 58, første ledd godkjennes beitebruksregler for distrikt 30C. Områdestyret anser bruksreglene å oppfylle kravene i Reindriftslovens 59 og vil være et viktig skritt i riktig retning av en bærekraftig utnyttelse av distriktets beitegrenser. I et område fra Nahpoljohka til utløpet av Basejohka forutsettes det at Reindriftsstyret endrer distriktsgrensen før beitebruksreglene i dette området kan gjøres gjeldende. Områdestyret ber om at de resterende bruksreglene, jf. Reindriftslovens 57, punktene 3-8 fremmes så fort som mulig. Bruksreglene trer i kraft fra det tidspunkt disse er kunngjort. Områdestyret anser 1 uke fra ikrafttredelsesdatoen som rimelig tidsrom til å tilpasse seg bruksreglene. Områdestyret anmoder Statens Reindriftsforvaltning og Landbruks- og matdepartementet å igangsette en prosess med sikte på en rettslig fastsetting av de innbyrdes beiterettighetene i reindriften. Områdestyrets behandling: Det ble fremmet 2 forslag. 1. Forslag fra Nils Mathis O. Hætta: Reindriftsagronomens forslag til vedtak tiltres. 2. Forslag fra Johan Martin Eira: Områdestyret godkjenner ikke beitebruksregler for Rbd 30 C Østre sone. Tilføyes av Berit Kristine Hætta. Områdestyret har tatt utgangspunkt i sedvane rettslige- og festnet bruk. Dette er etter vårt syn noe Områdestyret ikke har kunnskap til. Det må opprettes egen kommisjon som kartlegger disse forholdene. Fylkesmannen anmodes om å sette i gang prosesser fortest mulig, da det er store beitemessige utfordringer i disse områdene. Det ble avstemming over forslagene. Forslag fra Johan Martin Eira med tilføying av Berit Kristine Hætta ble vedtatt med lederens dobbeltstemme. Områdestyret godkjenner ikke beitebruksregler for Rbd 30 C Østre sone. Områdestyret har tatt utgangspunkt i sedvane rettslige- og festnet bruk. Dette er etter vårt syn noe Områdestyret ikke har kunnskap til. Det må opprettes egen kommisjon som kartlegger disse forholdene. Fylkesmannen anmodes om å sette i gang prosesser fortest mulig, da det er store beitemessige utfordringer i disse områdene. 6 av 11

7 ST 23/13 Ny behandling - Søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte på Seiland etter reindriftslovens 21 - Søkere: Nils Per Sara og Nils Henrik Sara, rbd. 24A Seiland Vest Reindriftsagronomens forslag til uttalelse: Områdestyret i Vest-Finnmark vil i henhold til Reindriftsloven av 15, juni 2007, 21, anbefale at Nils Per Sara og Nils Henrik Sara gis tillatelse til oppføring av felles gjeterhytte som omsøkt. Søkere har et reindriftsmessig behov for husvære i sommerbeiteområdet. Omsøkt lokalisering ligger i tilknytning til bilvei og annen bebyggelse, og vil ikke ha særlig innvirkning for utnyttelsen av beiteområdene. Områdestyret i Vest-Finnmark vil i henhold til Reindriftsloven av 15. juni 2007, 21, anbefale at Nils Per Sara og Nils Henrik Sara gis tillatelse til oppføring av felles gjeterhytte som omsøkt. Søkere har et reindriftsmessig behov for husvære i sommerbeiteområdet. Omsøkt lokalisering ligger i tilknytning til bilvei og annen bebyggelse, og vil ikke ha særlig innvirkning for utnyttelsen av beiteområdene. Enstemmig. ST 24/13 Klage - tilbakeføring av ansvaret som leder av siidaandel - Nils M. Utsi Reindriftsagronomens forslag til vedtak: Klage fra Nils M. Utsi tas ikke til følge. I avtalen som er inngått mellom Nils M. Utsi og Mickel Iver Sara fremgår ikke hva som skal skje med reinen til Mickel Iver Sara når avtaleperioden er over. Forholdet reguleres derfor av reindr.l. 15 tredje ledd. Saken sendes til Reindriftsstyret for videre behandling. Klage fra Nils M. Utsi tas ikke til følge. I avtalen som er inngått mellom Nils M. Utsi og Mickel Iver Sara fremgår ikke hva som skal skje med reinen til Mickel Iver Sara når avtaleperioden er over. Forholdet reguleres derfor av reindr.l. 15 tredje ledd. Saken sendes til Reindriftsstyret for videre behandling. Enstemmig. 7 av 11

8 ST 25/13 Anmodning om pålegg om etablering av siidaandel i rbd. 40 Orda - Advokat Anja Jonassen Reindriftsagronomens forslag til vedtak: Områdestyret for Vest-Finnmark kan ikke etterkomme anmodningen fra advokat Anja Jonassen om pålegg til å etablere ny siidaandel i rbd. 40 Orda til fordel for søkerne. Vilkåret i reinl. 11 tredje ledd om at reintallet skal holdes innenfor det øvre reintall som er bestemt for distriktet er ikke oppfylt. Områdestyrets behandling: Johan Martin Eira erklærte seg inhabil i denne sak på grunn av slektsforhold til en person som er involvert i denne sak. Dette ihht. forvaltningsloven 6 andre ledd. Områdestyret diskuterte habilitetsspørsmålet og mente at Eira ikke var inhabil. Eira var ikke enig og forlot møtet under behandlingen av saken. Det ble fremmet 2 forslag til vedtak: Forslag fra Roger Hansen: Reindriftsagronomens forslag til vedtak tiltres: Områdestyret for Vest-Finnmark kan ikke etterkomme anmodningen fra advokat Anja Jonassen om pålegg til å etablere ny siidaandel i rbd. 40 Orda til fordel for søkerne. Vilkåret i reinl. 11 tredje ledd om at reintallet skal holdes innenfor det øvre reintall som er bestemt for distriktet er ikke oppfylt. Forslag fra Nils Mathis O. Hætta: Områdestyret ser at det har foregått krenkelser med tanke på Anders M. Sokki sin siidaandel og at han av den grunn har mistet sin reindriftsrett. Områdestyret ber om at Anders M. Sokki sin siidandel gjenopprettes. Ved gjenopprettelsen av denne siidandelen, er reindrifta i distriktet fortsatt bærekraftig innenfor lovlige fastsatte reintall. Ved avstemming ble forslag fra Nils Mathis O. Hætta vedtatt med 2 mot 1 stemme. Områdestyret vedtak: Områdestyret ser at det har foregått krenkelser med tanke på Anders M. Sokki sin siidaandel og at han av den grunn har mistet sin reindriftsrett. Områdestyret ber om at Anders M. Sokki sin siidandel gjenopprettes. Ved gjenopprettelsen av denne siidandelen, er reindrifta i distriktet fortsatt bærekraftig innenfor lovlige fastsatte reintall. Johan Martin Eira forlot møtet under behandlingen av denne sak. Reindriftsagronomen varsler om at saken vil bli fremmet for Reindriftsstyret til legalitetskontroll. 8 av 11

9 ST 26/13 Overføring av ansvar som leder av siidaandel fra Johan Isak I. Buljo til Mikkel Isaksen Buljo Reindriftsagronomens forslag til vedtak: Områdestyret har kontrollert at de formelle vilkår er tilstede for overføring av ansvar som leder for siidaandel fra Johan Isak Isaksen Buljo til broren Mikkel Isaksen Buljo. Overføringen er i henhold til Reindriftslovens 15. Overføringen av ansvaret som leder for siidaandelen gjelder fra , jf. avtalen. Det vil si fra og med driftsåret 2013/14. Tidligere leder og de som er registrert under siidaandelen har fortsatt rett til å eie rein i siidaandelen, jf. reinl. 15 tredjel ledd og avtalen. Områdestyret vedtak: Områdestyret har kontrollert at de formelle vilkår er tilstede for overføring av ansvar som leder for siidaandel fra Johan Isak Isaksen Buljo til broren Mikkel Isaksen Buljo. Overføringen er i henhold til Reindriftslovens 15. Overføringen av ansvaret som leder for siidaandelen gjelder fra , jf. avtalen. Det vil si fra og med driftsåret 2013/14. Tidligere leder og de som er registrert under siidaandelen har fortsatt rett til å eie rein i siidaandelen, jf. reinl. 15 tredjel ledd og avtalen. Enstemmig. ST 27/13 Mickel Iver N. Sara, Fiettar - Søknad om etablering av ny siidaandel i Fiettar Reindriftsagronomens forslag til vedtak Saken utsettes til søknaden fra Mickel Iver Sara er behandlet i distiktet. Saken utsettes til søknaden fra Mickel Iver Sara er behandlet i distiktet. ST 28/13 Ante Johan A. Skum, Spalca - Ohcá ásahit sierra siidaoasi Spalcai Reindriftsagronomens forslag til vedtak: Områdestyret for Vest-Finnmark godkjenner ikke etablering av ny siidaandel i reibeitedistrikt 33-Spalca for Ante Johan Skum. Vilkåret om enstemmighet i reindriftslovens 11 annet ledd er ikke oppfylt. Områdestyrets enstemmig vedtak: 9 av 11

10 Områdestyret avviser søknad fra Ante Johan A. Skum. Områdestyret anser dette som ikke en sak for Områdestyret. Begrunnelser: Det foreligger ikke enstemmighet i distriktet for opprettelse av nye siidaandeler. ST 29/13 Etablering av ny siidaandel i distrikt 24B-Nuorta-Sievju - Aslak A. A. Sara Saken er trukket fra sakslista og er ikke behandlet i Områdestyret. ST 30/13 Søknad om tillatelse til oppføring av felles gjeterhytte ved Njukcarohttu etter reindriftslovens 21 - Per Mathis Sara og Nils Samuel Sara, rbd. 33 Spalca Reindriftsagronomens forslag til uttalelse: Områdestyret i Vest-Finnmark vil i henhold til Reindriftsloven av 15. juni 2007, 21, anbefale at Per Mathis M. Sara og Nils Samuel M. Sara gis tillatelse til oppføring av felles gjeterhytte ved Njukčarohttu i Kautokeino kommune. Dette med betingelse om at: - Ny gjeterhytte oppføres i umiddlerbar nærhet til gammel hytte - Eventuell tillatelse til gammel hytte trekkes tilbake og innlemmes i ny oppføringstillatelse, der begge søkere står som eiere. Søkere har et reindriftsmessig behov for husvære i vinterbeiteområdet. Dersom gjeterhytta oppføres i umiddlerbar nærhet til gammel hytte vil inngrepet ikke ha særlig innvirkning for utnyttelsen av beiteområdene. Områdestyret i Vest-Finnmark vil i henhold til Reindriftsloven av 15. juni 2007, 21, anbefale at Per Mathis M. Sara og Nils Samuel M. Sara gis tillatelse til oppføring av felles gjeterhytte ved Njukčarohttu i Kautokeino kommune. Dette med betingelse om at: - Ny gjeterhytte oppføres i umiddlerbar nærhet til gammel hytte - Eventuell tillatelse til gammel hytte trekkes tilbake og innlemmes i ny oppføringstillatelse, der begge søkere står som eiere. Søkere har et reindriftsmessig behov for husvære i vinterbeiteområdet. Dersom gjeterhytta oppføres i umiddlerbar nærhet til gammel hytte vil inngrepet ikke ha særlig innvirkning for utnyttelsen av beiteområdene. Enstemmig. ST 31/13 Søknad om godkjennelse etter reindriftslovens 21 for eksisterende hytte i Kvalsund kommune - Søker: Nils J.M. Eira, rbd. 21 Gearretnjarga Reindriftsagronomens forslag til uttalelse: 10 av 11

11 Områdestyret i Vest-Finnmark vil i henhold til Reindriftsloven av 15. juni 2007, 21, anbefale at Nils J. M. Eira gis godkjenning til eksisterende gjeterhytte oppført innenfor sommerbeiteområdet i Kvalsund kommune. GPS-punkt: 35W Søker har et reindriftsmessig behov for husvære i området. Områdestyret i Vest-Finnmark vil i henhold til Reindriftsloven av 15. juni 2007, 21, anbefale at Nils J. M. Eira gis godkjenning til eksisterende gjeterhytte oppført innenfor sommerbeiteområdet i Kvalsund kommune. GPS-punkt: 35W Søker har et reindriftsmessig behov for husvære i området. Enstemmig. ST 32/13 Søknad om godkjenning av gjeterhytte etter reindriftslovens 21 - Søkere: Ann Kristine og Mikkel Per M. Bongo, rbd. 40 Orda Reindriftsagronomens forslag til uttalelse: Områdestyret i Vest-Finnmark vil i henhold til Reindriftsloven av 15. juni 2007, 21, anbefale at Ann-Kristine og Mikkel Per M. Bongo ikke gis godkjenning for oppføring av gjeterhytte på gnr. 17 bnr. 20 i Kvænangen kommune. Planlagte lokalisering ligger innenfor reinbeitedistrikt 33 Spalca, mens søkerne tilhører distrikt 40 Orda. Berørte distrikt 33 Spalca har i sin uttalelse gått imot planene om gjeterhytte i omsøkte område. Områdestyrets enstemmig vedtak. Områdestyret vil i henhold til Reindriftsloven av 15. juni 2007, 21 anbefale at Ann Kristine og Mikkel Per M. Bongo gis godkjenning for oppføring av gjeterhytte på gnr. 17 bnr 20 i Kvænangen kommune. Gjeterhytte er ikke til hinder for distrikt 33-Spalca sin reindrift. Omsøkte hytta ligger nært opptil veien. Det er allerede bebyggelse i området. ST 33/13 Søknad om opprettelse av revisjonsutvalg - Rbd. 11T Reinøy Saken er trukket fra sakslista. 11 av 11

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknader Berit Kristine Hætta Leder Inhabil i sak 3/13 og 9/13 Johan Martin Eira

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknader Berit Kristine Hætta Leder Inhabil i sak 3/13 og 9/13 Johan Martin Eira BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark - LES bygget i Kautokeino Dáhton/Dato: 07.03.2013 Áigi/Tid: 12:00-17:30 Faste medlemmer

Detaljer

Funksjon. Marit Oskal Sara Medlem Meldt forfall

Funksjon. Marit Oskal Sara Medlem Meldt forfall BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, LES bygget i Kautokeino Dáhton/Dato: 11.04.2012 Áigi/Tid: 09:00 15:00 Faste medlemmer som

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.08.2013. Klassering: 414.

Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.08.2013. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.11.2013 nnhold: Oppstartsvarsel, planarbeid, fv.866 Langbakken

Detaljer

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Telefonmøte Dáhton/Dato: 24.04.2012 Áigi/Tid: 09.00 10.00. Faste medlemmer som deltok:

ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON. Čoahkkinbáiki/Møtested: Telefonmøte Dáhton/Dato: 24.04.2012 Áigi/Tid: 09.00 10.00. Faste medlemmer som deltok: BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Telefonmøte Dáhton/Dato: 24.04.2012 Áigi/Tid: 09.00 10.00 Faste medlemmer som deltok: Navn Berit Kristine Hætta Roger Hansen Johan

Detaljer

Journaldato: 04.10.2010-09.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.02.2010. Klassering: VF/MTS

Journaldato: 04.10.2010-09.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.02.2010. Klassering: VF/MTS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 09.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.10.2010 Ruota beale mearkaohcamat ja Suoma beale mearkaohcamat gulaskuddamii

Detaljer

Journaldato: 05.12.2011-09.12.2011, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 13.07.2011. Klassering: VF/MMS

Journaldato: 05.12.2011-09.12.2011, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 13.07.2011. Klassering: VF/MMS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.2011 -, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.12.2011 Oversendelse av terminoppgave for forskuddstrekk, termin 3-2011

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. september 2013 Møtested: Alta Fra kl. 08:30 Til kl. 13:15 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Faste medlemmer som møtte: Egil Kalliainen Marit Kirsten Anti Gaup Ivar Per Smuk Funksjon Leder

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Čoahkkinbáiki/Møtested: Deanušaldi/Tanabru Dáhton/Dato: Áigi/Tid: 10.00-18.30, 09.00-14.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Journaldato: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.03.2010-28.03.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.04.2010 nnhold: Overføring av snsvaret for leder av siidaandel

Detaljer

Journaldato: 11.11.2013-17.11.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 08.11.2013.

Journaldato: 11.11.2013-17.11.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 08.11.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.11.2013-17.11.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.11.2013 nnhold: Søknad om utsettelse av slakting av gjenværende

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Scandic hotell, Tromsø Dáhton/Dato: 14.04.2011 Áigi/Tid: 9:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild

Detaljer

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.10.2009-11.10.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A, Adm.enhet: VF, Ordningsverdi: 221 12.10.2009 nnhold: Melding om overføring av ansvaret som leder av siidaandelen

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23.november 2015 Fra kl. 10:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23.november 2015 Fra kl. 10:30 Møtested: Oslo REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23.november 2015 Fra kl. 10:30 Til kl. 15:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen Hege Nordheim-Viken

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Inhabil i sak: Berit Kristine Hætta Leder Nils Mathis O. Hætta Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Inhabil i sak: Berit Kristine Hætta Leder Nils Mathis O. Hætta Nestleder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, LES bygget i Kautokeino Dáhton/Dato: 02. og 03.03.2011 Áigi/Tid: 09.00 16:00 Faste medlemmer

Detaljer

Journaldato: 18.10.2010-22.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 18.10.2010-22.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 22.10.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 02.11.2010 SV: Vedtak 15.10.2010. utvidet virketid til 21.10.for Fellingstillatelse

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. oktober 2012 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. oktober 2012 Fra kl. 08:30 Møtested: Alta REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. oktober 2012 Fra kl. 08:30 Til kl. 14:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

MØTEBOK MØTE I REINDRIFTSSTYRET I OSLO 1. DESEMBER 2005

MØTEBOK MØTE I REINDRIFTSSTYRET I OSLO 1. DESEMBER 2005 1 MØTE I REINDRIFTSSTYRET I OSLO 1. DESEMBER 2005 Tilstede: Fra styret: - Mona Røkke leder - Jarle Jonassen nestleder - Johan Mathis Turi medlem - Thorbjørn Bratt medlem - Nils Mikkel Somby medlem - Margreta

Detaljer

Journaldato: 02.08.2010-06.08.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 02.08.2010. Klassering: 511.

Journaldato: 02.08.2010-06.08.2010, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 02.08.2010. Klassering: 511. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.08.2010 -, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 06.09.2010 nnhold: RE: Distriktsregnskap 2009 - rbd. 21 Gearretnjárga Rbd

Detaljer

Journaldato: 07.03.2011-11.03.2011, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 03.03.2011. Klassering: VF/KIK

Journaldato: 07.03.2011-11.03.2011, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 03.03.2011. Klassering: VF/KIK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 14.03.2011 Vedr. Høring til klima og energiplan - Kvalsund kommune - Høring Kvalsund kommune

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. og 24. juni 2014 Fra kl. 15:00 09:00

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. og 24. juni 2014 Fra kl. 15:00 09:00 Møtested: Alta 23.6.2014 24.6.2014 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 23. og 24. juni 2014 Fra kl. 15:00 09:00 Til kl. 17:00 12:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Behandlede

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mars 2015 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mars 2015 Fra kl. 08:30 Møtested: Alta REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. mars 2015 Fra kl. 08:30 Til kl. 12:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen Hege Nordheim-Viken Berit

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 13.september 2012 Fra kl. 09:00

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 13.september 2012 Fra kl. 09:00 Møtested: Murmansk REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 13.september 2012 Fra kl. 09:00 Til kl. 12:00 mer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

MØTEBOK. Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem

MØTEBOK. Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem 1 REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 19. OKTOBER 2004 Til stede: Fra styret: Mona Røkke leder Johan Mathis Turi medlem Margreta Påve Kristiansen medlem Nils Mikkel Somby medlem Per John Anti varamedlem Jarle

Detaljer

Journaldato: 15.4.2013-21.4.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.12.2012. Klassering: VF/MTS

Journaldato: 15.4.2013-21.4.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.12.2012. Klassering: VF/MTS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.4.2013-21.4.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 28.05.2013 Foreløpig melding i forvaltningssak, jf. forvaltningslovens

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

OARJE-FINNMÁRKKU GUOVLLUSTIVRA/ OMRÅDESTYRET FOR VEST-FINNMARK BEAVDEGIRJI/MØTEBOK 03.02.2009

OARJE-FINNMÁRKKU GUOVLLUSTIVRA/ OMRÅDESTYRET FOR VEST-FINNMARK BEAVDEGIRJI/MØTEBOK 03.02.2009 Stivra/Styre: Čoahkkinbáiki/Møtested: Oarje-Finnmárkku Guovllustivra/ Områdestyret for Vest Finnmark Čoahkkinlatnjá/Møterom, Oarje-Finnmárkku Boazodoallohálddahus/Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark,

Detaljer

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Tirsdag 20. juni 2017 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr.

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Tirsdag 20. juni 2017 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. P R O T O K O L L Čoahkkingirji fra møte i Reindriftsstyret Tirsdag 20. juni 2017 kl. 09:00 i Landbruksdirektoratet Møte nr. 3/2017 Møtet ble hevet kl 11:00. Til stede: Alf Johansen, Gaute Elvesæter Helland,

Detaljer

Offentlig journal VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TIL HØRING - ENDRING. Kommunens rutiner ved utsendelse av høringssaker som berører reindrift

Offentlig journal VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TIL HØRING - ENDRING. Kommunens rutiner ved utsendelse av høringssaker som berører reindrift Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.09.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 24.09.2012 VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TL HØRNG - ENDRNG 2012/2355-1

Detaljer

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.01.2011 Tor-Alfred tsi, Reinbeitedistrikt 7 - Søknad om godkjenning

Detaljer

Områdestyret for Vest Finnmark BEAVDEGIRJI/MØTEBOK

Områdestyret for Vest Finnmark BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, LES-bygget i Kautokeino Dáhton/Dato: 22.12.2010 Áigi/Tid: 09:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 10. september 2013 Fra kl. 12:15

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 10. september 2013 Fra kl. 12:15 Møtested: Lom REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 10. september 2013 Fra kl. 12:15 Til kl. 19:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Behandlede saker Inge Ryan Berit Oskal Eira

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 20.november 2012 Fra kl

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 20.november 2012 Fra kl Møtested: Tromsø REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 20.november 2012 Fra kl. 10.00 Til kl. 15.30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie

Detaljer

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Sirkulærprotokoll Dáhton/Dato: 18/11 28/11.2011 Faste medlemmer som deltok i behandlingen: Navn Funksjon

Detaljer

Journaldato: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.04.2012. Klassering: 510.

Journaldato: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.04.2012. Klassering: 510. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 07.05.2012 Notat - Forslag om endringer i forskrift om tilskudd

Detaljer

Journaldato: 03.05.2010-07.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 03.05.2010-07.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 E8 Riksgrensen - Skibotn Storfjord kommune - reguleringsplan for vegutbedring i Halsebakkan

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta 04. 05.09.2008

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Hurtigruta 04. 05.09.2008 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE PÅ HURTIGRUTA 4. SEPTEMBER KL 15.00 18.00 OG 5. SEPTEMBER KL. 08.30 13.15 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem

Detaljer

Journaldato: 10.05.2010-14.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.05.2010. Klassering: 012.

Journaldato: 10.05.2010-14.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.05.2010. Klassering: 012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 14.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 18.05.2010 Områdestyremøte 20. - 21. mai d.å. Områdestyret for Troms - møte

Detaljer

Journaldato: 19.12.2011-23.12.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 604.

Journaldato: 19.12.2011-23.12.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 05.12.2011. Klassering: 604. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.12.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 02.01.2012 Forespørsel om bekreftelse på ***** ***** ***** Overføring av

Detaljer

MØTEBOK. Reindriftsstyret Tromsø 29.03.2004 REINDRIFTSSTYRET MØTE I TROMSØ 29. MARS 2004. Tilstede:

MØTEBOK. Reindriftsstyret Tromsø 29.03.2004 REINDRIFTSSTYRET MØTE I TROMSØ 29. MARS 2004. Tilstede: 1 REINDRIFTSSTYRET MØTE I TROMSØ 29. MARS 2004 Tilstede: Fra styret: Fra forvaltningen: Mona Røkke leder Jarle Jonassen nestleder Johan Mathis Turi medlem (fratrådte p.g.a. sykdom) Thorbjørn Bratt medlem

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnfinn Nergård Hans SU. Wendelbo Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnfinn Nergård Hans SU. Wendelbo Nestleder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Røros Dato: 09.09.2011 Tid: Kl : 09.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnfinn Nergård Leder Hans SU. Wendelbo Nestleder Tora Husan

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEBOK 28. og 29. Juni 2010 Møtested: Kirkenes Fra kl. 12:00 08:30 Til kl. 17.00 11.00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre

Detaljer

Journaldato: 12.12.2011-18.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 12.12.2011-18.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 18.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.12.2011 Sør-Varanger kommune, gnr 16 bnr 3 - Søknad om tillatelse til

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. desember 2010

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. desember 2010 Møtested: Oslo REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 9. og 10. desember 2010 Fra kl. 08:30 08:30 Til kl. 18:00 13:00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Inge Ryan Berit

Detaljer

Journaldato: 25.4.2011-29.4.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 25.4.2011-29.4.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.4.2011-29.4.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.05.2011 KRAV OM TLBAKEBETALNG AV KVNNERETTEDE PROSJEKTMDLER

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. Juni 2012 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. Juni 2012 Fra kl. 08:30 Møtested: Levanger REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 26. Juni 2012 Fra kl. 08:30 Til kl. 15:00 Medlemmer Inge Ryan Leder (angi evt. Berit Oskal Eira Nestleder ( meldt forfall) hvem som er Alf Johansen Medlem

Detaljer

Journaldato: 18.11.2013-24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 18.11.2013-24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 24.11.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 25.11.2013 Rapport 04.11.2013 Reinbeitedistrikt 4/5B - Anmodning om utdrivning

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Hotell Dato: 12.12.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder Ola Morten Teigen Nestleder Albert Jåma Medlem

Detaljer

Journaldato: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.5.2010-14.5.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.05.2010 John Erik N. Eira og vvár Ánde Eira - rbd. 14A-Spierttagáisa

Detaljer

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Bardufoss Dáhton/Dato: 29.02.2012 Áigi/Tid: 09:30 16.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild P. Inga Kristina J. Eira Ole

Detaljer

KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEBOK 10. august 2010

KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEBOK 10. august 2010 KLAGENEMND FOR MERKESAKER MØTEBOK 10. august 2010 Møtested: Tromsø Fra kl. 09:00 Til kl. 15:00 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Ole Mathis J. Eira Knut Kappfjell Leif Anders

Detaljer

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 24.10.2011-30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 30.10.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 03.11.2011 Sør-Varanger kommune - Søknad om dispensasjon for tilknytning

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 11. august 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 11. august 2011 Møtested: Alta Tilstede på møtet REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 11. august 2011 Fra kl. 08:30 Til kl. 16:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie Wågan

Detaljer

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Torsdag 20. april 2017 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr.

P R O T O K O L L Čoahkkingirji. fra. møte i Reindriftsstyret. Torsdag 20. april 2017 kl. 09:00. Landbruksdirektoratet. Møte nr. P R O T O K O L L Čoahkkingirji fra møte i Reindriftsstyret Torsdag 20. april 2017 kl. 09:00 i Landbruksdirektoratet Møte nr. 02/2017 Møtet ble hevet kl 16:00. Til stede: Alf Johansen, Berit Marie Eira,

Detaljer

Journaldato: 07.03.2011-11.03.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: Dok.

Journaldato: 07.03.2011-11.03.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.2011 -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 18.03.2011 Oversendelse av manuskart/arealbrukskart for redigering og oppdatering

Detaljer

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.10.2013-20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.10.2013, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.10.2013 nnhold: Søknad om fradeling av en parsell Porsanger kommune

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 6. JUNI 2007 KL. 19.00 23.00

REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 6. JUNI 2007 KL. 19.00 23.00 REINDRIFTSSTYRET MØTE I ALTA 6. JUNI 2007 KL. 19.00 23.00 Tilstede: Fra Reindriftsstyret: Ottar Befring leder Margreta Påve Kristiansen nestleder Jarle Jonassen medlem Mats Kappfjell medlem Berit Marie

Detaljer

Journaldato: 11.04.2011-15.04.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 04.04.2011. Klassering: 414.

Journaldato: 11.04.2011-15.04.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 04.04.2011. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 18.04.2011 Salangen kommune gnr 30/bnr 4 - reguleringsplan for Storhågberget hyttefelt

Detaljer

BEAVDEGIRJI/MØTEBOK. Marit Risten M. J. Sara Medlem Meldt forfall

BEAVDEGIRJI/MØTEBOK. Marit Risten M. J. Sara Medlem Meldt forfall BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark - LES bygget - Kautokeino Dáhton/Dato: 06.07.2011 Áigi/Tid: 09.00-14.00 Faste medlemmer

Detaljer

Journaldato: 19.04.2010-23.04.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.04.2010.

Journaldato: 19.04.2010-23.04.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 22.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.04.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 23.04.2010 nnhold: ttalelse - søknad om godkjenning av gjeterhytte ved Altevatn

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder. behandlingen av en sak).

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder. behandlingen av en sak). BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Telefonmøte Dáhton/Dato: 22.09.2011 Áigi/Tid: 11:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen

Detaljer

Journaldato: 3.11.2009-10.11.2009, Dokumenttype: I,U, Adm.enhet: NT, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 29.10.2009.

Journaldato: 3.11.2009-10.11.2009, Dokumenttype: I,U, Adm.enhet: NT, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 29.10.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.11.2009 -, Dokumenttype:,, Adm.enhet: NT, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Flatanger

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

Journaldato: 5.12.2011-9.12.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.11.2011. Klassering: 212.

Journaldato: 5.12.2011-9.12.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.11.2011. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.12.2011-9.12.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 15.12.2011 nnhold: Plan for intervjurunde 13. og 14. desember 2011

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. desember 2012 Fra kl

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. desember 2012 Fra kl Møtested: Oslo REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 6. desember 2012 Fra kl. 13.30 Til kl. 18.00 mer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie Wågan

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518.

Journaldato: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.04.2010. Klassering: 518. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2010-2.5.2010, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.05.2010 NNHENTNG AV OPPLYSNNGER Amund P. Anti og Karen Magga Anti

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 10. oktober 2013 Fra kl. 08:00

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 10. oktober 2013 Fra kl. 08:00 Møtested: Telefonstyremøte REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 10. oktober 2013 Fra kl. 08:00 Til kl. 08:20 mer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Behandlede saker Sak nr./år Sak 420/13

Detaljer

Journaldato: 14.03.2011-18.03.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 14.03.2011-18.03.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 24.03.2011 Narvik kommune gnr 23/bnr 5/fnr 3 på Seines - søknad om dispensasjon for riving

Detaljer

Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalg for næring, plan og miljø Møteprotokoll Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg: Møtested: Møterom Næring, plan og forvaltning, Rådhuset, Støren Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dokumentdato: 26.10.2009-30.10.2009, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.10.2009.

Dokumentdato: 26.10.2009-30.10.2009, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.10.2009. Journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: - 30.10.2009, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 02.11.2009 Bygginga av Landbruksvei - Leiraveien Narvik kommune. Leiraveien

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stig Klomsten Dag Rønning Lars Ivar Danielsen LEDER NESTLEDER MEDLEM

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stig Klomsten Dag Rønning Lars Ivar Danielsen LEDER NESTLEDER MEDLEM MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Skifer Hotell Oppdal Dato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stig Klomsten Dag Rønning Lars Ivar Danielsen LEDER NESTLEDER Eva

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP Møteprotokoll Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00 13: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00 Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rikke Gausdal

Detaljer

INFORMASJON OM NY REINDRIFTSLOV

INFORMASJON OM NY REINDRIFTSLOV 27.6.2007 INFORMASJON OM NY REINDRIFTSLOV Ny reindriftslov trer i kraft 1. juli 2007 Ny reindriftslov ble vedtatt av Stortinget 7. juni 2007. Loven ble sanksjonert av Kongen i statsråd 15. juni 2007. Det

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 27. mars 2014 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 27. mars 2014 Fra kl. 08:30 Møtested: Alta REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 27. mars 2014 Fra kl. 08:30 Til kl. 13:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen Liv-Julie Wågan Berit Marie

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 4. november 2015 Fra kl. 08:30

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 4. november 2015 Fra kl. 08:30 Møtested: Stjørdal REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 4. november 2015 Fra kl. 08:30 Til kl. 15:15 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Lodve Solholm Ida Marie Bransfjell Alf Johansen

Detaljer

Områdestyret for Vest Finnmark BEAVDEGIRJI/MØTEBOK

Områdestyret for Vest Finnmark BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Oarje-Finnmárkku boazodoallohálddahus LES viessu - Guovdageaidnu Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 09.00 15.30 Guovllustivraláhtut čoahkkimis/faste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 5/2013 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Møtedato: 02.09.2013 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl. 13.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Randi Solli

Detaljer

Journaldato: 10.1.2011-14.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 05.01.2011. Klassering: 515.

Journaldato: 10.1.2011-14.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 05.01.2011. Klassering: 515. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.1.2011-14.1.2011, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 17.01.2011 SØKNAD OM STØTTE TL CATERNG SMÅSKALA AV REN Ann Kristine

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 25. og 26. august 2010

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 25. og 26. august 2010 REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 25. og 26. august 2010 Møtested: Snåsa Fra kl. 09:00 08:30 Til kl. 17:30 12:30 Tilstede på møtet Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Inge Ryan Berit Oskal

Detaljer

Journaldato: , Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: Klassering: 514.

Journaldato: , Adm.enhet: VF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: Klassering: 514. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: VF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.11.2013 Rapport fra befaring av gjerdeanlegget i Guorbavuopmi

Detaljer

Utvalg: Formannskapet

Utvalg: Formannskapet OS KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.10.2009 Tid: kl. 9.00 Sted: Os kommunehus, Oppistuggu Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Elin Krog Andre: Forfall: rådmann Anne Lise

Detaljer

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07

MØTEBOK Reindriftens Utviklingsfond Molde 30.08.07 1 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTE I MOLDE DEN 30. AUGUST 2007 KL. 09.00 16.00 Tilstede: Fra styret: Ottar Befring leder Mariann Wollmann Magga medlem Viil Søyland medlem Aslak J. Eira medlem Fra Reindriftsforvaltningen:

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 19. april 2013

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 19. april 2013 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 19. april 2013 Møtested: Oslo Fra kl. 09:00 Til kl. 12:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Vara- Medlemmer Andre Inge Ryan Viil Søyland Inga Kristina

Detaljer

Journaldato: 4.7.2011-8.7.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 11.05.2011. Klassering: NL/YGS

Journaldato: 4.7.2011-8.7.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 11.05.2011. Klassering: NL/YGS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.7.2011-8.7.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.07.2011 Anskaffelsesprotokoll - Riving av grensegjerde Skjomfjellet

Detaljer

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014

REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014 REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND MØTEPROTOKOLL 9. april 2014 Møtested: Oslo Fra kl. 08:30 Til kl. 11:30 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Nils Øyvind Bergset Inga Kristina Jonsson Eira

Detaljer

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok.

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 09.08.2010 nnhold: Vedr. slakt umerket rein Johannes Utsi, Rbd 7

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 24. mars 2015 Fra kl. 15:00

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 24. mars 2015 Fra kl. 15:00 Møtested: Telefonstyremøte REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 24. mars 2015 Fra kl. 15:00 Til kl. 15:30 mer (angi evt. hvem som er fraværende) Varamedlemmer Andre Behandlede saker Sak nr./år Sak 14/2015-17/2015

Detaljer

Journaldato: 6.2.2012-12.2.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 18.01.2012. Klassering: 732.

Journaldato: 6.2.2012-12.2.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 18.01.2012. Klassering: 732. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.2.2012-12.2.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 13.02.2012 Høring - Bioforskrapport nr5(157)2010 om håndtering

Detaljer

Journaldato: 13.02.2012-17.02.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 13.02.2012-17.02.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Harstad kommune gnr 43/bnr 23 i Melvik - søknad om dispensasjon for fradeling av to

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 28. og 29.september 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 28. og 29.september 2011 REINDRIFTSSTYRET MØTEPROTOKOLL 28. og 29.september 2011 Møtested: Tromsø Tilstede på møtet Fra kl. 13:00 08:30 Til kl. 18:15 13:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira

Detaljer

Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalg for næring, plan og miljø Møteprotokoll Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg: Møtested:, COOP Bjørgen på Forsetmoen Dato: 11.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Tore Tangstad

Detaljer

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 8. og 9. juni 2011

REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 8. og 9. juni 2011 Møtested: Røros Tilstede på møtet REINDRIFTSSTYRET MØTEBOK 8. og 9. juni 2011 Fra kl. 20:00 13:30 Til kl. 22:00 17:00 Medlemmer (angi evt. hvem som er fraværende) Inge Ryan Berit Oskal Eira Alf Johansen

Detaljer