Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder"

Transkript

1 MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Hotell Dato: Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder Ola Morten Teigen Nestleder Albert Jåma Medlem Ingegerd B. Jåma Medlem Johan Christian Mørkved Medlem Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Geir Jostein Ørsjødal Behandling av ST 17/12 Hanne-Lena Wilks Behandling av ST 17/12 Fra Reindriftsforvaltningen møtte: Navn Stilling Kjell Kippe Reindriftsagronom Elsemari Iversen Rådgiver

2 Saksnr ST 16/12 ST 17/12 ST 18/12 ST 19/12 RS 6/12 RS 7/12 Innhold Styresaker Søknad om godkjenning av gjeterhytte i reindriften - Samuel Petter Anti Søknad om godkjenning av 3 gjeterhytter i Børgefjell - Tjåehkere Sijte Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag Eventuelt Referatsaker Status bruksregler Åarjel-Njaarke Sijte Status bruksregler Tjåehkere sijte RS 8/12 Dialogmøte RS 9/12 DS 195/12 DS 196/12 Dåapma nasjonalpark Delegerte saker Bjugn kommune, Gjølgaseterveien - ombygging Gjølgaseterveien. Flatanger kommune. Kommunal planstrategi , uttalelse. DS 197/12 Fosnes kommune - Kommuneplanens samfunnsdel DS 198/12 DS 199/12 GRONG KOMMUNE - REGULERINGSENDRING BJØRGÅA HYTTEFELT - OFFENTLIG ETTERSYN Grong kommune - Søknad om nydyrking på gnr 5 bnr 1 - Valskrå DS 200/12 GRONG KOMMUNE - SØKNAD OM NYDYRKING PÅ GNR. 15 BNR. 1 - SØKER: SVEIN OLUF JENSEN DS 201/12 Grong kommune - Søknad om å bygge Skletelva minikraftverk - høring DS 202/12 DS 203/12 DS 204/12 DS 205/12 DS 206/12 DS 207/12 DS 208/12 Høring av mal for driftsplaner i Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne nasjonalparker. Høringsbrev - Søknad om fradeling av bebygd tomt fra eiendommen 1721/196/2 Væren nordre - Henrik Hoel Woll Inderøy kommune, gbnr. 138/1 mfl. - varsel om igangsetting av planarbeid Inderøy kommune, gbnr. 326/1 - bygging av landbruksveg Inderøy kommune, Hellemslia - Uttalelse til planarbeid Leksvik kommune, gbnr. 54/1-2 - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG Levanger kommune, Grevstad og Flatåsen. Forhåndsvurdering ang. tilrettelgegging av boligtomter DS 209/12 Lierne kommune - Forslag til planstrategi DS 210/12 DS 211/12 Lierne kommune - Melding om oppstart av verneprosess for Lauvsjøen Lierne kommune - Oppstartsmelding - Revidering av reguleringsplan 2 av 13

3 DS 212/12 DS 213/12 DS 214/12 DS 215/12 for Støvika industriområde LIERNE KOMMUNE - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG - GNR. 32 BNR. 1 Lierne kommune - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Oppføring av vedbod LIERNE KOMMUNE - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKINGGNR. 23 BNR. 5,1 Meråker kommune -Kopperå vindkraftverk - Forslag til utredningsprogram - E.ON Vind DS 216/12 Namsskogan kommune - høring, Planstrategi DS 217/12 Namsskogan kommune - Søknad om isfiskeløype fra Trones til Tunnsjøflyan DS 218/12 Namsskogan kommune - Varsel om oppstart planarbeid - Reguleringsplan for gang-/sykkelveg E6 Trones-Litjåsen DS 219/12 Namsskogan kommune - VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR SKOROVATN SKOLETOMT DS 220/12 Namsskogan kommune. Brekkvasselva minikraftverk - forhåndskontakt med reindrifta og reindriftsforvaltningen DS 221/12 DS 222/12 DS 223/12 DS 224/12 DS 225/12 DS 226/12 DS 227/12 DS 228/12 DS 229/12 DS 230/12 NÆRØY KOMMUNE - MELDING OM OPPSTARTET ARBEID MED OMREGULERING AV REGULERINGSPLAN BOLIGGRUPPE VED BJORKÅSVEIEN. DEL AV GNR 62 BNR 356 Nærøy kommune - Oppstartsvarsel og forslag til planprogram for Valmyra motorpark - Høringsuttalelse Reindriftsforvaltningen Nord- Trøndelag Nærøy kommune - Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Nærøy kommune - Statskog - rekvisisjon av deling og oppmålingsforretning - salg av tomter 90/2 fnr. 13 og 14 Oppstart av arbeid med forvaltningsplaner for 17 naturreservater Osen kommune, gbnr. 27/10. Søknad om bygging av landbruksveg, jf. ulovlig igangsatt byggearbeid. Overhalla kommune - Innhenting av synspunkt - Kommunal planstrategi Overhalla kommune - Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Skage sentrum - Melamoen Overhalla kommune - Søknad om byggetillatelse for tilrettelegging med gapahuker, fiskeplass og toalettbygg langs godkjent sti fra Solum til Himovatnet Høring. Overhalla kommune - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Gnr.44,bnr.1. Søker Jørgen Riibe 3 av 13

4 DS 231/12 DS 232/12 DS 233/12 DS 234/12 DS 235/12 DS 236/12 DS 237/12 DS 238/12 DS 239/12 DS 240/12 DS 241/12 DS 242/12 Overhalla kommune - Søknad om godkjenning av plan for nydyrkning. Gnr.10,bnr.1 i Overhalla. John Ove Aagård, 7860 Skage i Namdal Overhalla kommune - Søknad om nydyrking gnr 9, bnr 1 - Reinbjør RØYRVIK KOMMUNE - HØRING OM LOKAL FORSKRIFT OM HUNDEHOLD Røyrvik kommune - Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til fritidsbolig - Gnr 66, bnr 4, Stallvika - flytting av tomt Røyrvik kommune - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fritidsbolig ved Olatjønna ved Stallvika - Gnr 66 bnr 15 Røyrvik og Lierne kommuner - Melding om oppstart av verneprosess for Gudfjelløya Snåsa kommune - Forslag til reguleringsplan for Korsvollan grunnvannsforekomst SNÅSA KOMMUNE - HØRING VEDRØRENDE SØKNAD OM OPPFØRING AV BÅTNAUST VEDTROLLSVATNETPÅ EIENDOMMEN GNR. 9, BNR. 3.DISPENSASJON KOMMUNEPLANENS AREALDEL SNÅSA KOMMUNE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR ANDORSJØEN FOR ETABLERING AV PUNKTFESTE FOR NY UTLEIEHYTTE SNÅSA KOMMUNE - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING -SANDNES GNR. 51, BNR.3 - HØRING Snåsa kommune, KLEV GNR. 65, BNR.7 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Steinkjer kommune - Halshaug, 400/2 - Dispensasjonssøknad om oppføring av fritidsbygg DS 243/12 Steinkjer kommune - Kommunedelplan Fv 17 og Fv 720 Kvarving - Sprova - Malm, del 1 DS 244/12 DS 245/12 Steinkjer kommune, Hjeldneset, gbnr 385/5 - Søknad om dispensasjon for tilbygg til bolig og etablering av separat avløpsanlegg Steinkjer kommune, gbnr. 154/1/6, Lustadvatnet - tilbygg til fritidsbolig. DS 246/12 Steinkjer og Namsos kommuner - Haugrossåsen vindkraftverk - Forslag til utredningsprogram - E.ON Vind DS 247/12 DS 248/12 DS 249/12 DS 250/12 Stjørdal kommune - Søknad om dispensasjon for oppføring av gapahuk - Elgvadsfoss statsallmenning Stjørdal kommune, gbnr. 274/4, Gressetsveen - deling av grunneiendom for oppføring av 3 boliger Stjørdal kommune, gbnr. 341/18 - dispensasjon for oppføring av nybygg, hytte Søknad om å bygge Luna kraftverk i Leksvik kommune, Nord- Trøndelag fylke - høring 4 av 13

5 DS 251/12 DS 252/12 DS 253/12 DS 254/12 DS 255/12 DS 256/12 DS 257/12 Vedrørende søknad om oppføring av reingjerde ved Pålfjellet i Lierne kommune Verdal kommune - Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk - Forslag til utredningsprogram - E.ON Vind Verdal kommune - Høring av landbruksveg (skogbruk) Verdal kommune, gbnr. 16/1 - varsel om igangsatt regulering. Verdal kommune, gbnr. 224/6 - Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte Verdal kommune, gbnr. 268/3. Søknad om skiskytterbane og vannledning - uttalelse. Verdal kommune, Storholmen - Varsel om igangsetting av planarbeid DS 258/12 Verdal kommune,storetjærn/bringsåsen hyttefelt, gbfnr. 200/1/162 - Søknad om flytting av tomt DS 259/12 Verran kommune - Kommunedelplan Fv 17/720- Offentlig ettersyn/høring DS 260/12 Verran kommune, Verrastranda. Nye nettstasjoner og 22kV kabel - Melding om foreleggingspliktig tiltak DS 261/12 DS 262/12 DS 263/12 DS 264/12 DS 265/12 DS 266/12 DS 267/12 Vikna kommune - 12/4 Høringsuttalelse vedr. søknad om deling av to tomter til fritidshus på Ryem i Vikna Vikna kommune - Områderegulering for Kråkøya-Stakkskardet Vikna kommune - Søknad om disp. fra Pb1 1-8 for deling av grunneiendom til fritidsformål i Valøya Vikna kommune - Søknad om fradeling av 4 hyttetomter på Nygården (ved Garstad) Vikna kommune -Søknad om dispensasjon fra Pbl 1-8 og reg.planformål for deling av tilleggstomt til 17/29 på Evenstad Åfjord kommune, gbnr. 2/4 - Nydyrking Åfjord kommune, gbnr. 24/1, Ommunddalen - Nydyrking Kjell Kippe informerte om at det er oppført 4 referatsaker på sakslisten etter utsending av møteinnkalling. Innkalling og saksliste ble godkjent. Albert Jåma var noe forsinket og deltok fra behandlingen av DS-saker. Inger Marit Eira-Åhrén foreslår følgende rekkefølge på behandling av saker: alle delegerte saker (DS), ST 16/12, ST 18/12, alle referatsaker (RS) og ST 17/12 til slutt. Vedtak: Forslag til endring i saksliste vedtas. 5 av 13

6 Styresaker ST 16/12 Søknad om godkjenning av gjeterhytte i reindriften - Samuel Petter Anti Saksprotokoll i Områdestyret for Nord Trøndelag Forslag til vedtak fra Ola Morten Teigen: Områdestyret i Nord-Trøndelag har behandlet søknad fra Samuel Petter Anti om oppføring av gjeterhytte og båtnaust i Fjærangen. Områdestyret anbefaler at det gis godkjenning etter reindriftslovens 21. Før bygging igangsettes må tiltaket omsøkes etter plan- og bygningslovens Forslag til vedtak fra Ola Morten Teigen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Områdestyret i Nord-Trøndelag har behandlet søknad fra Samuel Petter Anti om oppføring av gjeterhytte og båtnaust i Fjærangen. Områdestyret anbefaler at det gis godkjenning etter reindriftslovens 21. Før bygging igangsettes må tiltaket omsøkes etter plan- og bygningslovens ST 17/12 Søknad om godkjenning av 3 gjeterhytter i Børgefjell - Tjåehkere Sijte Saksprotokoll i Områdestyret for Nord Trøndelag Behandling: Inger Marit Eira-Åhrén og Ingegerd Blind Jåma ba om å få vurdert sin habilitet. Inger Marit Eira-Åhrén og Ingegerd Blind Jåma fratrådte møtet. Områdestyret fant Inger Marit Eira-Åhrén og Ingegerd Blind Jåma inhabil, jfr. forvaltningslovens 6, 2.ledd. De deltok ikke på behandlingen av saken. Varamedlemmene Geir Jostein Ørsjødal og Hanne-Lena Wilks tiltrådte møtet for behandling av denne saken. Ola Morten Teigen tok over møteledelsen i Inger Marit Eira-Åhrén sitt fravær. Omforent forslag til vedtak: Områdestyret i Nord-Trøndelag har behandlet søknad om to nye gjeterhytter i Børgefjell nasjonalpark, samt oppføring av ei ny som erstatning for eksisterende ved Gaukaren. Områdestyret mener distriktet har behov for gjeterhyttene og anbefaler at det gis godkjenning etter reindriftsloven. Konkret plassering og utforming må avklares med vernemyndigheten og Hattfjelldal kommune. Områdestyret kan ikke se at det av gjeldende reindriftslov kan utledes noe krav om at distriktsplanen skal inneholde noe vesentlig mer omfattende opplysninger om distriktets gjeterhytter og motorferdsel enn det som fremgår av arealbrukskart, bruksregler og distriktsplan fra Områdestyret i Nord-Trøndelag ber Fylkesmannen i Nordland/ Direktoratet for Naturforvaltning gjenoppta saken og om nødvendig innhente de opplysninger som måtte kreves slik at kunnskapsgrunnlaget blir tilstrekkelig og at det med nødvendige justeringer kan fattes et positivt vedtak. Omforente forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 6 av 13

7 Vedtak: Områdestyret i Nord-Trøndelag har behandlet søknad om to nye gjeterhytter i Børgefjell nasjonalpark, samt oppføring av ei ny som erstatning for eksisterende ved Gaukaren. Områdestyret mener distriktet har behov for gjeterhyttene og anbefaler at det gis godkjenning etter reindriftsloven. Konkret plassering og utforming må avklares med vernemyndigheten og Hattfjelldal kommune. Områdestyret kan ikke se at det av gjeldende reindriftslov kan utledes noe krav om at distriktsplanen skal inneholde noe vesentlig mer omfattende opplysninger om distriktets gjeterhytter og motorferdsel enn det som fremgår av arealbrukskart, bruksregler og distriktsplan fra Områdestyret i Nord-Trøndelag ber Fylkesmannen i Nordland/ Direktoratet for Naturforvaltning gjenoppta saken og om nødvendig innhente de opplysninger som måtte kreves slik at kunnskapsgrunnlaget blir tilstrekkelig og at det med nødvendige justeringer kan fattes et positivt vedtak. ST 18/12 Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag Saksprotokoll i Områdestyret for Nord Trøndelag Behandling: Omforent tilleggsforslag til vedtak: Områdestyret viser til vedtatte Regional planstrategi for Nord-Trøndelag , pkt Områdestyret mener det er viktig at dette innarbeides i Regional plan for arealbruk. Særlig vil dette gjelde i forbindelse med eventuell videre utbygging av landbasert vindkraft og gruvedrift i Nord-Trøndelag. Reindriftsagronomens forslag til vedtak med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Områdestyret i Nord-Trøndelag har behandlet Regional plan arealbruk i Nord-Trøndelag. Områdestyret er positiv til at fylkeskommunen ønsker å bidra mer forutsigbare rammer for reindriften. Dette kommer imidlertid ikke godt frem i regional plan for arealbruk som nå er på høring. Områdestyret har ingen innvendinger mot planen, men ønsker at fylkeskommunen går lengre i å styrke reindriftens prioritet i forhold til tiltak som kommer i konflikt med reindriften. Områdestyret viser til vedtatte Regional planstrategi for Nord-Trøndelag , pkt Områdestyret mener det er viktig at dette innarbeides i Regional plan for arealbruk. Særlig vil dette gjelde i forbindelse med eventuell videre utbygging av landbasert vindkraft og gruvedrift i Nord-Trøndelag. 7 av 13

8 ST 19/12 Eventuelt Saksprotokoll i Områdestyret for Nord Trøndelag Behandling: Ingen saker ble meldt inn. Vedtak: 8 av 13

9 Referatsaker RS 6/12 Status bruksregler Åarjel-Njaarke Sijte RS 7/12 Status bruksregler Tjåehkere sijte RS 8/12 Dialogmøte RS 9/12 Dåapma nasjonalpark Behandling: Kjell Kippe orienterte om sak RS 6-8/12. Inger Marit Eira-Åhrén orienterte om sak RS 9/12. Vedtak: Sakene tas til orientering. 9 av 13

10 Delegerte saker DS 195/12 Bjugn kommune, Gjølgaseterveien - ombygging Gjølgaseterveien. DS 196/12 Flatanger kommune. Kommunal planstrategi , uttalelse. DS 197/12 Fosnes kommune - Kommuneplanens samfunnsdel DS 198/12 GRONG KOMMUNE - REGULERINGSENDRING BJØRGÅA HYTTEFELT - OFFENTLIG ETTERSYN DS 199/12 Grong kommune - Søknad om nydyrking på gnr 5 bnr 1 - Valskrå DS 200/12 GRONG KOMMUNE - SØKNAD OM NYDYRKING PÅ GNR. 15 BNR. 1 - SØKER: SVEIN OLUF JENSEN DS 201/12 Grong kommune - Søknad om å bygge Skletelva minikraftverk - høring DS 202/12 Høring av mal for driftsplaner i Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne nasjonalparker. DS 203/12 Høringsbrev - Søknad om fradeling av bebygd tomt fra eiendommen 1721/196/2 Væren nordre - Henrik Hoel Woll DS 204/12 Inderøy kommune, gbnr. 138/1 mfl. - varsel om igangsetting av planarbeid DS 205/12 Inderøy kommune, gbnr. 326/1 - bygging av landbruksveg DS 206/12 Inderøy kommune, Hellemslia - Uttalelse til planarbeid DS 207/12 Leksvik kommune, gbnr. 54/1-2 - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG DS 208/12 Levanger kommune, Grevstad og Flatåsen. Forhåndsvurdering ang. tilrettelgegging av boligtomter DS 209/12 Lierne kommune - Forslag til planstrategi DS 210/12 Lierne kommune - Melding om oppstart av verneprosess for Lauvsjøen DS 211/12 Lierne kommune - Oppstartsmelding - Revidering av reguleringsplan for Støvika industriområde DS 212/12 LIERNE KOMMUNE - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG - GNR. 32 BNR. 1 DS 213/12 Lierne kommune - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Oppføring av vedbod DS 214/12 LIERNE KOMMUNE - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKINGGNR. 23 BNR. 5,1 DS 215/12 Meråker kommune -Kopperå vindkraftverk - Forslag til utredningsprogram - E.ON Vind DS 216/12 Namsskogan kommune - høring, Planstrategi DS 217/12 Namsskogan kommune - Søknad om isfiskeløype fra Trones til Tunnsjøflyan DS 218/12 Namsskogan kommune - Varsel om oppstart planarbeid - Reguleringsplan for gang-/sykkelveg E6 Trones-Litjåsen DS 219/12 Namsskogan kommune - VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR SKOROVATN SKOLETOMT 10 av 13

11 DS 220/12 Namsskogan kommune. Brekkvasselva minikraftverk - forhåndskontakt med reindrifta og reindriftsforvaltningen DS 221/12 NÆRØY KOMMUNE - MELDING OM OPPSTARTET ARBEID MED OMREGULERING AV REGULERINGSPLAN BOLIGGRUPPE VED BJORKÅSVEIEN. DEL AV GNR 62 BNR 356 DS 222/12 Nærøy kommune - Oppstartsvarsel og forslag til planprogram for Valmyra motorpark - Høringsuttalelse Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag DS 223/12 Nærøy kommune - Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel DS 224/12 Nærøy kommune - Statskog - rekvisisjon av deling og oppmålingsforretning - salg av tomter 90/2 fnr. 13 og 14 DS 225/12 Oppstart av arbeid med forvaltningsplaner for 17 naturreservater DS 226/12 Osen kommune, gbnr. 27/10. Søknad om bygging av landbruksveg, jf. ulovlig igangsatt byggearbeid. DS 227/12 Overhalla kommune - Innhenting av synspunkt - Kommunal planstrategi DS 228/12 Overhalla kommune - Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Skage sentrum - Melamoen DS 229/12 Overhalla kommune - Søknad om byggetillatelse for tilrettelegging med gapahuker, fiskeplass og toalettbygg langs godkjent sti fra Solum til Himovatnet Høring. DS 230/12 Overhalla kommune - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Gnr.44,bnr.1. Søker Jørgen Riibe DS 231/12 Overhalla kommune - Søknad om godkjenning av plan for nydyrkning. Gnr.10,bnr.1 i Overhalla. John Ove Aagård, 7860 Skage i Namdal DS 232/12 Overhalla kommune - Søknad om nydyrking gnr 9, bnr 1 - Reinbjør DS 233/12 RØYRVIK KOMMUNE - HØRING OM LOKAL FORSKRIFT OM HUNDEHOLD DS 234/12 Røyrvik kommune - Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til fritidsbolig - Gnr 66, bnr 4, Stallvika - flytting av tomt DS 235/12 Røyrvik kommune - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fritidsbolig ved Olatjønna ved Stallvika - Gnr 66 bnr 15 DS 236/12 Røyrvik og Lierne kommuner - Melding om oppstart av verneprosess for Gudfjelløya DS 237/12 Snåsa kommune - Forslag til reguleringsplan for Korsvollan grunnvannsforekomst DS 238/12 SNÅSA KOMMUNE - HØRING VEDRØRENDE SØKNAD OM OPPFØRING AV BÅTNAUST VEDTROLLSVATNETPÅ EIENDOMMEN GNR. 9, BNR. 3.DISPENSASJON KOMMUNEPLANENS AREALDEL DS 239/12 SNÅSA KOMMUNE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR ANDORSJØEN FOR ETABLERING AV PUNKTFESTE FOR NY UTLEIEHYTTE 11 av 13

12 DS 240/12 SNÅSA KOMMUNE - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING -SANDNES GNR. 51, BNR.3 - HØRING DS 241/12 Snåsa kommune, KLEV GNR. 65, BNR.7 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING DS 242/12 Steinkjer kommune - Halshaug, 400/2 - Dispensasjonssøknad om oppføring av fritidsbygg DS 243/12 Steinkjer kommune - Kommunedelplan Fv 17 og Fv 720 Kvarving - Sprova - Malm, del 1 DS 244/12 Steinkjer kommune, Hjeldneset, gbnr 385/5 - Søknad om dispensasjon for tilbygg til bolig og etablering av separat avløpsanlegg DS 245/12 Steinkjer kommune, gbnr. 154/1/6, Lustadvatnet - tilbygg til fritidsbolig. DS 246/12 Steinkjer og Namsos kommuner - Haugrossåsen vindkraftverk - Forslag til utredningsprogram - E.ON Vind DS 247/12 Stjørdal kommune - Søknad om dispensasjon for oppføring av gapahuk - Elgvadsfoss statsallmenning DS 248/12 Stjørdal kommune, gbnr. 274/4, Gressetsveen - deling av grunneiendom for oppføring av 3 boliger DS 249/12 Stjørdal kommune, gbnr. 341/18 - dispensasjon for oppføring av nybygg, hytte DS 250/12 Søknad om å bygge Luna kraftverk i Leksvik kommune, Nord-Trøndelag fylke - høring DS 251/12 Vedrørende søknad om oppføring av reingjerde ved Pålfjellet i Lierne kommune DS 252/12 Verdal kommune - Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk - Forslag til utredningsprogram - E.ON Vind DS 253/12 Verdal kommune - Høring av landbruksveg (skogbruk) DS 254/12 Verdal kommune, gbnr. 16/1 - varsel om igangsatt regulering. DS 255/12 Verdal kommune, gbnr. 224/6 - Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte DS 256/12 Verdal kommune, gbnr. 268/3. Søknad om skiskytterbane og vannledning - uttalelse. DS 257/12 Verdal kommune, Storholmen - Varsel om igangsetting av planarbeid DS 258/12 Verdal kommune,storetjærn/bringsåsen hyttefelt, gbfnr. 200/1/162 - Søknad om flytting av tomt DS 259/12 Verran kommune - Kommunedelplan Fv 17/720- Offentlig ettersyn/høring DS 260/12 Verran kommune, Verrastranda. Nye nettstasjoner og 22kV kabel - Melding om foreleggingspliktig tiltak DS 261/12 Vikna kommune - 12/4 Høringsuttalelse vedr. søknad om deling av to tomter til fritidshus på Ryem i Vikna DS 262/12 Vikna kommune - Områderegulering for Kråkøya-Stakkskardet DS 263/12 Vikna kommune - Søknad om disp. fra Pb1 1-8 for deling av grunneiendom til fritidsformål i Valøya 12 av 13

13 DS 264/12 Vikna kommune - Søknad om fradeling av 4 hyttetomter på Nygården (ved Garstad) DS 265/12 Vikna kommune -Søknad om dispensasjon fra Pbl 1-8 og reg.planformål for deling av tilleggstomt til 17/29 på Evenstad DS 266/12 Åfjord kommune, gbnr. 2/4 - Nydyrking DS 267/12 Åfjord kommune, gbnr. 24/1, Ommunddalen - Nydyrking Behandling: Inger Marit Eira-Åhrén ba om en orientering om behandling av kommunenes planstrategi. Kjell Kippe orienterte om hvordan reindriftsforvaltningen behandler og uttaler seg til kommunal planstrategi. Følgende saker ble referert: DS 222, 234, 235 og 346/12. Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning. 13 av 13

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

Journaldato: 21.11.2011-27.11.2011, Adm.enhet: NT, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 08.11.2011. Klassering: 414.

Journaldato: 21.11.2011-27.11.2011, Adm.enhet: NT, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 08.11.2011. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.11.2011-27.11.2011, Adm.enhet: NT, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 29.11.2011 Notat til Reindriftsstyret vedrørende oppfølging av

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Hotell Dato: 13.03.2012 Tid: 14:15-17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder Albert Jåma Medlem Ingegerd B. Jåma

Detaljer

Journaldato: 5.3.2012-11.3.2012, Adm.enhet: NT, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 5.3.2012-11.3.2012, Adm.enhet: NT, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-11.3.2012, Adm.enhet: NT, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.03.2012 Verdal kommune. Gjerding langs grensen til Leksdal statsallmenning

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Martin Storø Ingegerd B. Jåma Inger Marit Eira-Åhren NESTL Albert Jåma

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Martin Storø Ingegerd B. Jåma Inger Marit Eira-Åhren NESTL Albert Jåma MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 24.10.2011 Tid: 10.00 16.40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Martin Storø LEDER Ingegerd B. Jåma MEDL Inger Marit Eira-Åhren NESTL

Detaljer

Journaldato: 1.10.2012-7.10.2012, Adm.enhet: NT, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 24.08.2012. Klassering: 511.

Journaldato: 1.10.2012-7.10.2012, Adm.enhet: NT, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 24.08.2012. Klassering: 511. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.10.2012-7.10.2012, Adm.enhet: NT, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 08.10.2012 Søknad om tilskudd til reinbeitedistrikt og tamreinlag

Detaljer

Journaldato: 11.7.2011-15.7.2011, Adm.enhet: NT, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 11.7.2011-15.7.2011, Adm.enhet: NT, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.7.2011-15.7.2011, Adm.enhet: NT, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.07.2011 nnhold: Oversending av søknader om erstatning for rein

Detaljer

Journaldato: 07.11.11-11.11.11, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 11.10.2011.

Journaldato: 07.11.11-11.11.11, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 11.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.11.11-11.11.11, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221, Adm.enhet: NT 14.11.2011 Bruksregler for Gasken-Laante Sijte - godkjent Områdestyret.

Detaljer

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30

Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark Dáhton/Dato: 19.05.2010 Áigi/Tid: 10.00 14.30 Faste medlemmer som møtte: Egil Kalliainen Marit Kirsten Anti Gaup Ivar Per Smuk Funksjon Leder

Detaljer

Journaldato: 26.10.09-30.10.09, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT

Journaldato: 26.10.09-30.10.09, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.10.09-30.10.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221, Adm.enhet: NT 03.11.2009 Søknad om tillatelse til bruk av eksisterende sti som bilveg

Detaljer

Journaldato: 27.08.2012-31.08.2012, Adm.enhet: NT, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 17.08.2012.

Journaldato: 27.08.2012-31.08.2012, Adm.enhet: NT, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 17.08.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: NT, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.09.2012 Melding om oppstart av verneprosess for Lauvsjøen i Lierne kommune Lierne

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 17.04.2013 Tid: 10.00 13.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder Ola Morten Teigen Nestleder Albert Jåma Medlem

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnfinn Nergård Hans SU. Wendelbo Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnfinn Nergård Hans SU. Wendelbo Nestleder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Røros Dato: 09.09.2011 Tid: Kl : 09.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arnfinn Nergård Leder Hans SU. Wendelbo Nestleder Tora Husan

Detaljer

Journaldato: 7.10.2013-13.10.2013, Adm.enhet: NT, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.09.2013. Klassering: 733.

Journaldato: 7.10.2013-13.10.2013, Adm.enhet: NT, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.09.2013. Klassering: 733. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2013-13.10.2013, Adm.enhet: NT, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 14.10.2013 Radioaktivitet 2012-13. Lavplukking. Radioaktivitet

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010-17.12.2010, Dokumenttype: I,U, Adm.enhet: NT, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 06.12.2010.

Journaldato: 13.12.2010-17.12.2010, Dokumenttype: I,U, Adm.enhet: NT, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 06.12.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 17.12.2010, Dokumenttype:,, Adm.enhet: NT, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 21.12.2010 Søknad om etablering av skiløype Skjelstad i Ogndal. Høring Steinkjer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stig Klomsten Dag Rønning Lars Ivar Danielsen LEDER NESTLEDER MEDLEM

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stig Klomsten Dag Rønning Lars Ivar Danielsen LEDER NESTLEDER MEDLEM MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Skifer Hotell Oppdal Dato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Stig Klomsten Dag Rønning Lars Ivar Danielsen LEDER NESTLEDER Eva

Detaljer

Journaldato: 3.11.2009-10.11.2009, Dokumenttype: I,U, Adm.enhet: NT, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 29.10.2009.

Journaldato: 3.11.2009-10.11.2009, Dokumenttype: I,U, Adm.enhet: NT, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 29.10.2009. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.11.2009 -, Dokumenttype:,, Adm.enhet: NT, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Flatanger

Detaljer

Journaldato: 20.5.2013-26.5.2013, Adm.enhet: NT, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 25.01.2012.

Journaldato: 20.5.2013-26.5.2013, Adm.enhet: NT, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 25.01.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2013-26.5.2013, Adm.enhet: NT, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 28.05.2013 Bruksregler for Tjåehkere Sijte Godkjente bruksregler

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark

Čoahkkingirji/Møtebok 13.-14.01.2010. Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Guovllustivra Nuorta-Finnmárkku Områdestyret for Øst-Finnmark Čoahkkinbáiki/Møtested: Deanušaldi/Tanabru Dáhton/Dato: Áigi/Tid: 10.00-18.30, 09.00-14.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Journaldato: 28.03.11-01.04.11, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT

Journaldato: 28.03.11-01.04.11, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.03.11-01.04.11, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221, Adm.enhet: NT 04.04.2011 nnhold: Søknad om disp. - tiltak ved medalåa Grong kommune

Detaljer

Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 17.12.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 17.12.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221, Adm.enhet: NT 02.01.2013 nnhold: Høring - Reguleringsplan Hervik boligområde

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Scandic hotell, Tromsø Dáhton/Dato: 14.04.2011 Áigi/Tid: 9:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknader Berit Kristine Hætta Leder Inhabil i sak 3/13 og 9/13 Johan Martin Eira

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknader Berit Kristine Hætta Leder Inhabil i sak 3/13 og 9/13 Johan Martin Eira BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark - LES bygget i Kautokeino Dáhton/Dato: 07.03.2013 Áigi/Tid: 12:00-17:30 Faste medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Journaldato: 17.05.10-21.05.10, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 11.05.2010.

Journaldato: 17.05.10-21.05.10, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 11.05.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.05.10-21.05.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221, Adm.enhet: NT 27.05.2010 Planprogram for Melby masseuttak i Verdal kommune. ttalelse.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Karin Olset MEDL KVAP Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 10.05.2011 Tidspunkt: 09:00 10:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Reindriftsforvaltningens kontor, Snåsa Dato: 14.06.2011 Tid: 10:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Peder Ludvik Jåma Leder Bengt Åke Jåma

Detaljer

Journaldato: 30.01.12-03.02.12, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 16.01.2012.

Journaldato: 30.01.12-03.02.12, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 16.01.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.01.12-03.02.12, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221, Adm.enhet: NT 06.02.2012 nnhold: Opprettelse av isfiskeløype for snøscooter mellom

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

Journaldato: 5.12.2011-9.12.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.11.2011. Klassering: 212.

Journaldato: 5.12.2011-9.12.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.11.2011. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.12.2011-9.12.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 15.12.2011 nnhold: Plan for intervjurunde 13. og 14. desember 2011

Detaljer

Journaldato: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 13.04.2010. Klassering: 604.

Journaldato: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 13.04.2010. Klassering: 604. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221, Adm.enhet: NT 27.05.2010 Overføring av siidaandel fra Per Jonas Aksel Toven til Per

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Journaldato: 08.08.11-12.08.11, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 27.07.2011.

Journaldato: 08.08.11-12.08.11, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 27.07.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.08.11-12.08.11, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221, Adm.enhet: NT 15.08.2011 Søknad om oppføring av reingjerde. Søknad om tillatelse

Detaljer

Etter at møtet var satt var det befaring hos InnTre AS hvor det ble sett på fjernvarmeanlegget. Repr. Karl B. Hoel møtte etter befaringa.

Etter at møtet var satt var det befaring hos InnTre AS hvor det ble sett på fjernvarmeanlegget. Repr. Karl B. Hoel møtte etter befaringa. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet, 3. etasje, Herredshuset Dato: 15.09.2009 Tid: 09:00-12:00 Til stede: 9 representanter. Etter at møtet var

Detaljer

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra).

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Prognoser for elgbestandens størrelse og utvikling Tilrådning om elgkvoten i 2011. Paul Harald Pedersen Overhalla,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nord-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 24.09.2008 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 67/08 Til saknr.: 76/08 Av utvalgets

Detaljer

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016

Jordbruksareal og foretak i Trøndelag 2016 Jordbruksareal og i Trøndelag 2016 Jordbruksareal i daa Antall Gjsnitt størr. daa Alt jordbruksareal logisk areal areal % Antall øko øko % Gjsnitt alle Gjsnitt økobruk daa Steinkjer 160 423 10 176 6 %

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Jan Birger Almåsbro, (jan.birger.almasbro@jbv.no) Inger Ydse, (inger.ydse@vegvesen.no) Asle Hasselvold, (asle.hasselvold@reindrift.no) Svein Nøstvold, (svein.olav.nostvold@mattilsynet.no)

Detaljer

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk

Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Spydeberg kommune Møteprotokoll for Komite for miljø, plan og teknikk Møtedato: 03.04.2014 Møtetid: Kl. 17:00 19:00 Møtested: Kommunestyresalen Saksnr.: 019/14-023/14 Faste representanter: Nina Haaland,

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: 3. etasje, Herredshuset Dato: 18.08.2009 Tid: 12:30-14:20 Til stede: 9 representanter Sak 57/09 ble behandlet før sak

Detaljer

Journaldato: 14.3.2011-20.3.2011, Dokumenttype: I,U,N,X, Adm.enhet: NT, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 07.03.2011. Klassering: NT/TSKS

Journaldato: 14.3.2011-20.3.2011, Dokumenttype: I,U,N,X, Adm.enhet: NT, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 07.03.2011. Klassering: NT/TSKS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.3.2011-20.3.2011, Dokumenttype:,,N,X, Adm.enhet: NT, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 22.03.2011 Bekreftelse nformasjon, opplysninger, attester, bekreftelse

Detaljer

Noerhte-Trøndelagen båatsoe-burriej reereme. Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL

Noerhte-Trøndelagen båatsoe-burriej reereme. Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL Noerhte-Trøndelagen båatsoe-burriej reereme Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL Møtested: Saemien Sijte, Snåsa Dato: 28.4.2010 Tidspunkt: 10.00 14.30 Medlemmer: Hans Martin Storø, leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Møterom 1. etg., Kommunehuset Dato: 30.06.2009 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Thea Sandsbråten Solum. Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05. SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 26.05.2016 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Svein Jakob Hollerud Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP Møteprotokoll Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00 13: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK

Områdestyret for Troms BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Bardufoss Dáhton/Dato: 29.02.2012 Áigi/Tid: 09:30 16.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild P. Inga Kristina J. Eira Ole

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag. Mars 2017 Om tabellene Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nord-Trøndelag m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 30.11.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00 15:25 Saksliste Saksnr Tittel 048/16 Godkjenning av møteprotokoll 26.10.2016

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Sjøgren Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tid: 09:00-11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Mikal Tyskø Leder OK-V Birger

Detaljer

Oppdatering av tall for Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen

Oppdatering av tall for Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen Felles styringsindikatorer for helsetjenestene i kommuner og sykehus Oppdatering av tall for 2012 07.02.2013 Sveinung Aune Analysesjef Data- og analyseavdelingen Agenda Total forbruket HNT + St. Olav Somatikk

Detaljer

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015

Møtetid: 09.00 10.45. Faste representanter i Hovedutvalg for forvaltning i perioden 2011-2015 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for forvaltning: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 15.05.2014 Fra og med sak: 39/14 Til og med sak: 48/14 Møtetid: 09.00 10.45 Av utvalgets

Detaljer

Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalg for næring, plan og miljø Møteprotokoll Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg: Møtested: Rom 346, Støren rådhus Dato: 22.08.2016 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Fløttum

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 28.06.2010 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jim Magne Harr Hansen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202. Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/202 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 30.01.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK 05.12.2013 Forslag

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Fast utvalg for plansaker. Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00. Tilstede på møtet: Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Møtested: Botnkrona. Møtedato: 12.06.2014 Tid: 11:00-00:00 Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: aramedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalg for næring, plan og miljø Møteprotokoll Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg: Møtested: Møterom Næring, plan og forvaltning, Rådhuset, Støren Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

«En reise i Sør-Trøndelag»

«En reise i Sør-Trøndelag» Foto: Grethe Lindseth «En reise i Sør-Trøndelag» Statsbudsjettskonferansen, Steinkjer, 17. oktober Ole-Gunnar Kjøsnes, daglig leder KS Sør-Trøndelag Alf-Petter Tenfjord, Direktør, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/782-50 30.09.2016 Nye fylkes- og kommunenummer - Trøndelag fylke Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Journaldato: 4.7.2011-8.7.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 11.05.2011. Klassering: NL/YGS

Journaldato: 4.7.2011-8.7.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 11.05.2011. Klassering: NL/YGS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.7.2011-8.7.2011, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.07.2011 Anskaffelsesprotokoll - Riving av grensegjerde Skjomfjellet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2016 Tid: 0845 - Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Johnny Hagen Medlem Olov Grøtting Nestleder Mona

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kjell Kr. Johansen LEDER KVAP Gunnar

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Hovedinntrykk statusrapportering Søknad Indre Fosen Ingen kommuner har avsluttet kommunereformprosessen. Alle kommunene har med alternativet fortsatt egen

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 19.06.2013 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roanstua Dato: Tid: 19:00-21:00

Møteprotokoll. Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roanstua Dato: Tid: 19:00-21:00 Møteprotokoll Utvalg: Roan - Hovedutvalg for teknisk, landbruk og miljø Møtested: Roanstua, Roanstua Dato: 30.11.2016 Tid: 19:00-21:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Erik Jakobsen

Detaljer

Om tabellene. Mars 2014

Om tabellene. Mars 2014 arbeidsmarkedet NT 201401 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2010 Tid: kl. 13.00 14.47 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ass. rådmann Innkalling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 13:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård FO Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg MEDL FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg MEDL FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.04.2007 Tidspunkt: 09:30 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og utviklingskomité Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.02.2005 Møtetid: Kl. 14:00 17:30 Fra saksnr. - 029/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Ole Kristian Holand Medlem SP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Ole Kristian Holand Medlem SP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 12.05.2017 Tidspunkt: 10:30 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Sett inn virksomhetens navn Møteprotokoll

Sett inn virksomhetens navn Møteprotokoll Sett inn virksomhetens navn Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.03.2010 Tid: 14:00-16:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017

Ett Trøndelag. Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke. Nettverkssamling for regional planlegging Bodø 2017 Ett Trøndelag Om sammenslåing, fylkesplanlegging og om å favne over et stort og mangfoldig fylke Anne Caroline Haugan Avdeling for kultur og regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Nettverkssamling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 08.06.2011 Fra kl: 0900 Til kl: 1215 Møteleder: Varaordfører Ellen Svarstad Møteinnkalling: Skriftlig

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 09:15- møtet avsluttet 14:05. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ørjan

Detaljer

MØTEINFORMASJON. Møtested: Snåsa Dato: 06.06.2012 Tid: 10:00. Faste medlemmer som møtte:

MØTEINFORMASJON. Møtested: Snåsa Dato: 06.06.2012 Tid: 10:00. Faste medlemmer som møtte: MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 06.06.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Inger Marit Eira-Åhren Ingegerd B. Jåma Johan Christian Mørkved Funksjon Leder Medlem Medlem Faste medlemmer

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 18.04.2012 Tid: 13:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Per Jensen MEDL H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Ellers møtte: Assisterende rådmann Alf B. Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld

Ellers møtte: Assisterende rådmann Alf B. Haugnes, enhetsleder plan-, byggesak, oppmåling og miljø (ISK) Johannes Bremer, Åsmund Brygfjeld LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og utviklingskomité Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 11.02.2004 Møtetid: Kl. 14:00 16:30 Fra saksnr. - 027/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet 3. etasje, Herredshuset Dato: 08.12.2009 Tid: 09:00-12:10 Utdelt i møtet: Mineralloven. Til stede: 7 representanter.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Møtested: Tegnesalen, Åmot Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Møtested: Tegnesalen, Åmot Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging Møtested: Tegnesalen, Åmot Rådhus Dato: 17.11.2015 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Torbjørn

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Roy Mienna for Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

Offentlig journal VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TIL HØRING - ENDRING. Kommunens rutiner ved utsendelse av høringssaker som berører reindrift

Offentlig journal VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TIL HØRING - ENDRING. Kommunens rutiner ved utsendelse av høringssaker som berører reindrift Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.09.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 24.09.2012 VEDRØRENDE OVERSENDELSE AV SAKER TL HØRNG - ENDRNG 2012/2355-1

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland MEDL OS-KRF/V Stener Andre Hepsø MEDL OS-FRP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland MEDL OS-KRF/V Stener Andre Hepsø MEDL OS-FRP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 09.12.2015 Tid: 09:00 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Nestleder

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Marit Røsten, Barnas repr. i plansaker Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Magne Lindi, virksomhetsleder Marit Røsten, Barnas repr. i plansaker Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Planutvalget Møtested Johan Grønvigsgt. Møtedato: 23.05.2008 Fra kl. 08.30 Til kl. 10.00 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Ann Rita Hammer AP Leder

Detaljer