Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder"

Transkript

1 MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Hotell Dato: Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Inger Marit Eira-Åhren Leder Ola Morten Teigen Nestleder Albert Jåma Medlem Ingegerd B. Jåma Medlem Johan Christian Mørkved Medlem Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Geir Jostein Ørsjødal Behandling av ST 17/12 Hanne-Lena Wilks Behandling av ST 17/12 Fra Reindriftsforvaltningen møtte: Navn Stilling Kjell Kippe Reindriftsagronom Elsemari Iversen Rådgiver

2 Saksnr ST 16/12 ST 17/12 ST 18/12 ST 19/12 RS 6/12 RS 7/12 Innhold Styresaker Søknad om godkjenning av gjeterhytte i reindriften - Samuel Petter Anti Søknad om godkjenning av 3 gjeterhytter i Børgefjell - Tjåehkere Sijte Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag Eventuelt Referatsaker Status bruksregler Åarjel-Njaarke Sijte Status bruksregler Tjåehkere sijte RS 8/12 Dialogmøte RS 9/12 DS 195/12 DS 196/12 Dåapma nasjonalpark Delegerte saker Bjugn kommune, Gjølgaseterveien - ombygging Gjølgaseterveien. Flatanger kommune. Kommunal planstrategi , uttalelse. DS 197/12 Fosnes kommune - Kommuneplanens samfunnsdel DS 198/12 DS 199/12 GRONG KOMMUNE - REGULERINGSENDRING BJØRGÅA HYTTEFELT - OFFENTLIG ETTERSYN Grong kommune - Søknad om nydyrking på gnr 5 bnr 1 - Valskrå DS 200/12 GRONG KOMMUNE - SØKNAD OM NYDYRKING PÅ GNR. 15 BNR. 1 - SØKER: SVEIN OLUF JENSEN DS 201/12 Grong kommune - Søknad om å bygge Skletelva minikraftverk - høring DS 202/12 DS 203/12 DS 204/12 DS 205/12 DS 206/12 DS 207/12 DS 208/12 Høring av mal for driftsplaner i Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne nasjonalparker. Høringsbrev - Søknad om fradeling av bebygd tomt fra eiendommen 1721/196/2 Væren nordre - Henrik Hoel Woll Inderøy kommune, gbnr. 138/1 mfl. - varsel om igangsetting av planarbeid Inderøy kommune, gbnr. 326/1 - bygging av landbruksveg Inderøy kommune, Hellemslia - Uttalelse til planarbeid Leksvik kommune, gbnr. 54/1-2 - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG Levanger kommune, Grevstad og Flatåsen. Forhåndsvurdering ang. tilrettelgegging av boligtomter DS 209/12 Lierne kommune - Forslag til planstrategi DS 210/12 DS 211/12 Lierne kommune - Melding om oppstart av verneprosess for Lauvsjøen Lierne kommune - Oppstartsmelding - Revidering av reguleringsplan 2 av 13

3 DS 212/12 DS 213/12 DS 214/12 DS 215/12 for Støvika industriområde LIERNE KOMMUNE - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG - GNR. 32 BNR. 1 Lierne kommune - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Oppføring av vedbod LIERNE KOMMUNE - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKINGGNR. 23 BNR. 5,1 Meråker kommune -Kopperå vindkraftverk - Forslag til utredningsprogram - E.ON Vind DS 216/12 Namsskogan kommune - høring, Planstrategi DS 217/12 Namsskogan kommune - Søknad om isfiskeløype fra Trones til Tunnsjøflyan DS 218/12 Namsskogan kommune - Varsel om oppstart planarbeid - Reguleringsplan for gang-/sykkelveg E6 Trones-Litjåsen DS 219/12 Namsskogan kommune - VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR SKOROVATN SKOLETOMT DS 220/12 Namsskogan kommune. Brekkvasselva minikraftverk - forhåndskontakt med reindrifta og reindriftsforvaltningen DS 221/12 DS 222/12 DS 223/12 DS 224/12 DS 225/12 DS 226/12 DS 227/12 DS 228/12 DS 229/12 DS 230/12 NÆRØY KOMMUNE - MELDING OM OPPSTARTET ARBEID MED OMREGULERING AV REGULERINGSPLAN BOLIGGRUPPE VED BJORKÅSVEIEN. DEL AV GNR 62 BNR 356 Nærøy kommune - Oppstartsvarsel og forslag til planprogram for Valmyra motorpark - Høringsuttalelse Reindriftsforvaltningen Nord- Trøndelag Nærøy kommune - Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Nærøy kommune - Statskog - rekvisisjon av deling og oppmålingsforretning - salg av tomter 90/2 fnr. 13 og 14 Oppstart av arbeid med forvaltningsplaner for 17 naturreservater Osen kommune, gbnr. 27/10. Søknad om bygging av landbruksveg, jf. ulovlig igangsatt byggearbeid. Overhalla kommune - Innhenting av synspunkt - Kommunal planstrategi Overhalla kommune - Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Skage sentrum - Melamoen Overhalla kommune - Søknad om byggetillatelse for tilrettelegging med gapahuker, fiskeplass og toalettbygg langs godkjent sti fra Solum til Himovatnet Høring. Overhalla kommune - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Gnr.44,bnr.1. Søker Jørgen Riibe 3 av 13

4 DS 231/12 DS 232/12 DS 233/12 DS 234/12 DS 235/12 DS 236/12 DS 237/12 DS 238/12 DS 239/12 DS 240/12 DS 241/12 DS 242/12 Overhalla kommune - Søknad om godkjenning av plan for nydyrkning. Gnr.10,bnr.1 i Overhalla. John Ove Aagård, 7860 Skage i Namdal Overhalla kommune - Søknad om nydyrking gnr 9, bnr 1 - Reinbjør RØYRVIK KOMMUNE - HØRING OM LOKAL FORSKRIFT OM HUNDEHOLD Røyrvik kommune - Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til fritidsbolig - Gnr 66, bnr 4, Stallvika - flytting av tomt Røyrvik kommune - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fritidsbolig ved Olatjønna ved Stallvika - Gnr 66 bnr 15 Røyrvik og Lierne kommuner - Melding om oppstart av verneprosess for Gudfjelløya Snåsa kommune - Forslag til reguleringsplan for Korsvollan grunnvannsforekomst SNÅSA KOMMUNE - HØRING VEDRØRENDE SØKNAD OM OPPFØRING AV BÅTNAUST VEDTROLLSVATNETPÅ EIENDOMMEN GNR. 9, BNR. 3.DISPENSASJON KOMMUNEPLANENS AREALDEL SNÅSA KOMMUNE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR ANDORSJØEN FOR ETABLERING AV PUNKTFESTE FOR NY UTLEIEHYTTE SNÅSA KOMMUNE - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING -SANDNES GNR. 51, BNR.3 - HØRING Snåsa kommune, KLEV GNR. 65, BNR.7 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING Steinkjer kommune - Halshaug, 400/2 - Dispensasjonssøknad om oppføring av fritidsbygg DS 243/12 Steinkjer kommune - Kommunedelplan Fv 17 og Fv 720 Kvarving - Sprova - Malm, del 1 DS 244/12 DS 245/12 Steinkjer kommune, Hjeldneset, gbnr 385/5 - Søknad om dispensasjon for tilbygg til bolig og etablering av separat avløpsanlegg Steinkjer kommune, gbnr. 154/1/6, Lustadvatnet - tilbygg til fritidsbolig. DS 246/12 Steinkjer og Namsos kommuner - Haugrossåsen vindkraftverk - Forslag til utredningsprogram - E.ON Vind DS 247/12 DS 248/12 DS 249/12 DS 250/12 Stjørdal kommune - Søknad om dispensasjon for oppføring av gapahuk - Elgvadsfoss statsallmenning Stjørdal kommune, gbnr. 274/4, Gressetsveen - deling av grunneiendom for oppføring av 3 boliger Stjørdal kommune, gbnr. 341/18 - dispensasjon for oppføring av nybygg, hytte Søknad om å bygge Luna kraftverk i Leksvik kommune, Nord- Trøndelag fylke - høring 4 av 13

5 DS 251/12 DS 252/12 DS 253/12 DS 254/12 DS 255/12 DS 256/12 DS 257/12 Vedrørende søknad om oppføring av reingjerde ved Pålfjellet i Lierne kommune Verdal kommune - Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk - Forslag til utredningsprogram - E.ON Vind Verdal kommune - Høring av landbruksveg (skogbruk) Verdal kommune, gbnr. 16/1 - varsel om igangsatt regulering. Verdal kommune, gbnr. 224/6 - Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte Verdal kommune, gbnr. 268/3. Søknad om skiskytterbane og vannledning - uttalelse. Verdal kommune, Storholmen - Varsel om igangsetting av planarbeid DS 258/12 Verdal kommune,storetjærn/bringsåsen hyttefelt, gbfnr. 200/1/162 - Søknad om flytting av tomt DS 259/12 Verran kommune - Kommunedelplan Fv 17/720- Offentlig ettersyn/høring DS 260/12 Verran kommune, Verrastranda. Nye nettstasjoner og 22kV kabel - Melding om foreleggingspliktig tiltak DS 261/12 DS 262/12 DS 263/12 DS 264/12 DS 265/12 DS 266/12 DS 267/12 Vikna kommune - 12/4 Høringsuttalelse vedr. søknad om deling av to tomter til fritidshus på Ryem i Vikna Vikna kommune - Områderegulering for Kråkøya-Stakkskardet Vikna kommune - Søknad om disp. fra Pb1 1-8 for deling av grunneiendom til fritidsformål i Valøya Vikna kommune - Søknad om fradeling av 4 hyttetomter på Nygården (ved Garstad) Vikna kommune -Søknad om dispensasjon fra Pbl 1-8 og reg.planformål for deling av tilleggstomt til 17/29 på Evenstad Åfjord kommune, gbnr. 2/4 - Nydyrking Åfjord kommune, gbnr. 24/1, Ommunddalen - Nydyrking Kjell Kippe informerte om at det er oppført 4 referatsaker på sakslisten etter utsending av møteinnkalling. Innkalling og saksliste ble godkjent. Albert Jåma var noe forsinket og deltok fra behandlingen av DS-saker. Inger Marit Eira-Åhrén foreslår følgende rekkefølge på behandling av saker: alle delegerte saker (DS), ST 16/12, ST 18/12, alle referatsaker (RS) og ST 17/12 til slutt. Vedtak: Forslag til endring i saksliste vedtas. 5 av 13

6 Styresaker ST 16/12 Søknad om godkjenning av gjeterhytte i reindriften - Samuel Petter Anti Saksprotokoll i Områdestyret for Nord Trøndelag Forslag til vedtak fra Ola Morten Teigen: Områdestyret i Nord-Trøndelag har behandlet søknad fra Samuel Petter Anti om oppføring av gjeterhytte og båtnaust i Fjærangen. Områdestyret anbefaler at det gis godkjenning etter reindriftslovens 21. Før bygging igangsettes må tiltaket omsøkes etter plan- og bygningslovens Forslag til vedtak fra Ola Morten Teigen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Områdestyret i Nord-Trøndelag har behandlet søknad fra Samuel Petter Anti om oppføring av gjeterhytte og båtnaust i Fjærangen. Områdestyret anbefaler at det gis godkjenning etter reindriftslovens 21. Før bygging igangsettes må tiltaket omsøkes etter plan- og bygningslovens ST 17/12 Søknad om godkjenning av 3 gjeterhytter i Børgefjell - Tjåehkere Sijte Saksprotokoll i Områdestyret for Nord Trøndelag Behandling: Inger Marit Eira-Åhrén og Ingegerd Blind Jåma ba om å få vurdert sin habilitet. Inger Marit Eira-Åhrén og Ingegerd Blind Jåma fratrådte møtet. Områdestyret fant Inger Marit Eira-Åhrén og Ingegerd Blind Jåma inhabil, jfr. forvaltningslovens 6, 2.ledd. De deltok ikke på behandlingen av saken. Varamedlemmene Geir Jostein Ørsjødal og Hanne-Lena Wilks tiltrådte møtet for behandling av denne saken. Ola Morten Teigen tok over møteledelsen i Inger Marit Eira-Åhrén sitt fravær. Omforent forslag til vedtak: Områdestyret i Nord-Trøndelag har behandlet søknad om to nye gjeterhytter i Børgefjell nasjonalpark, samt oppføring av ei ny som erstatning for eksisterende ved Gaukaren. Områdestyret mener distriktet har behov for gjeterhyttene og anbefaler at det gis godkjenning etter reindriftsloven. Konkret plassering og utforming må avklares med vernemyndigheten og Hattfjelldal kommune. Områdestyret kan ikke se at det av gjeldende reindriftslov kan utledes noe krav om at distriktsplanen skal inneholde noe vesentlig mer omfattende opplysninger om distriktets gjeterhytter og motorferdsel enn det som fremgår av arealbrukskart, bruksregler og distriktsplan fra Områdestyret i Nord-Trøndelag ber Fylkesmannen i Nordland/ Direktoratet for Naturforvaltning gjenoppta saken og om nødvendig innhente de opplysninger som måtte kreves slik at kunnskapsgrunnlaget blir tilstrekkelig og at det med nødvendige justeringer kan fattes et positivt vedtak. Omforente forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 6 av 13

7 Vedtak: Områdestyret i Nord-Trøndelag har behandlet søknad om to nye gjeterhytter i Børgefjell nasjonalpark, samt oppføring av ei ny som erstatning for eksisterende ved Gaukaren. Områdestyret mener distriktet har behov for gjeterhyttene og anbefaler at det gis godkjenning etter reindriftsloven. Konkret plassering og utforming må avklares med vernemyndigheten og Hattfjelldal kommune. Områdestyret kan ikke se at det av gjeldende reindriftslov kan utledes noe krav om at distriktsplanen skal inneholde noe vesentlig mer omfattende opplysninger om distriktets gjeterhytter og motorferdsel enn det som fremgår av arealbrukskart, bruksregler og distriktsplan fra Områdestyret i Nord-Trøndelag ber Fylkesmannen i Nordland/ Direktoratet for Naturforvaltning gjenoppta saken og om nødvendig innhente de opplysninger som måtte kreves slik at kunnskapsgrunnlaget blir tilstrekkelig og at det med nødvendige justeringer kan fattes et positivt vedtak. ST 18/12 Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag Saksprotokoll i Områdestyret for Nord Trøndelag Behandling: Omforent tilleggsforslag til vedtak: Områdestyret viser til vedtatte Regional planstrategi for Nord-Trøndelag , pkt Områdestyret mener det er viktig at dette innarbeides i Regional plan for arealbruk. Særlig vil dette gjelde i forbindelse med eventuell videre utbygging av landbasert vindkraft og gruvedrift i Nord-Trøndelag. Reindriftsagronomens forslag til vedtak med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Områdestyret i Nord-Trøndelag har behandlet Regional plan arealbruk i Nord-Trøndelag. Områdestyret er positiv til at fylkeskommunen ønsker å bidra mer forutsigbare rammer for reindriften. Dette kommer imidlertid ikke godt frem i regional plan for arealbruk som nå er på høring. Områdestyret har ingen innvendinger mot planen, men ønsker at fylkeskommunen går lengre i å styrke reindriftens prioritet i forhold til tiltak som kommer i konflikt med reindriften. Områdestyret viser til vedtatte Regional planstrategi for Nord-Trøndelag , pkt Områdestyret mener det er viktig at dette innarbeides i Regional plan for arealbruk. Særlig vil dette gjelde i forbindelse med eventuell videre utbygging av landbasert vindkraft og gruvedrift i Nord-Trøndelag. 7 av 13

8 ST 19/12 Eventuelt Saksprotokoll i Områdestyret for Nord Trøndelag Behandling: Ingen saker ble meldt inn. Vedtak: 8 av 13

9 Referatsaker RS 6/12 Status bruksregler Åarjel-Njaarke Sijte RS 7/12 Status bruksregler Tjåehkere sijte RS 8/12 Dialogmøte RS 9/12 Dåapma nasjonalpark Behandling: Kjell Kippe orienterte om sak RS 6-8/12. Inger Marit Eira-Åhrén orienterte om sak RS 9/12. Vedtak: Sakene tas til orientering. 9 av 13

10 Delegerte saker DS 195/12 Bjugn kommune, Gjølgaseterveien - ombygging Gjølgaseterveien. DS 196/12 Flatanger kommune. Kommunal planstrategi , uttalelse. DS 197/12 Fosnes kommune - Kommuneplanens samfunnsdel DS 198/12 GRONG KOMMUNE - REGULERINGSENDRING BJØRGÅA HYTTEFELT - OFFENTLIG ETTERSYN DS 199/12 Grong kommune - Søknad om nydyrking på gnr 5 bnr 1 - Valskrå DS 200/12 GRONG KOMMUNE - SØKNAD OM NYDYRKING PÅ GNR. 15 BNR. 1 - SØKER: SVEIN OLUF JENSEN DS 201/12 Grong kommune - Søknad om å bygge Skletelva minikraftverk - høring DS 202/12 Høring av mal for driftsplaner i Blåfjella/Skjækerfjella - Lierne nasjonalparker. DS 203/12 Høringsbrev - Søknad om fradeling av bebygd tomt fra eiendommen 1721/196/2 Væren nordre - Henrik Hoel Woll DS 204/12 Inderøy kommune, gbnr. 138/1 mfl. - varsel om igangsetting av planarbeid DS 205/12 Inderøy kommune, gbnr. 326/1 - bygging av landbruksveg DS 206/12 Inderøy kommune, Hellemslia - Uttalelse til planarbeid DS 207/12 Leksvik kommune, gbnr. 54/1-2 - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG DS 208/12 Levanger kommune, Grevstad og Flatåsen. Forhåndsvurdering ang. tilrettelgegging av boligtomter DS 209/12 Lierne kommune - Forslag til planstrategi DS 210/12 Lierne kommune - Melding om oppstart av verneprosess for Lauvsjøen DS 211/12 Lierne kommune - Oppstartsmelding - Revidering av reguleringsplan for Støvika industriområde DS 212/12 LIERNE KOMMUNE - SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG - GNR. 32 BNR. 1 DS 213/12 Lierne kommune - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Oppføring av vedbod DS 214/12 LIERNE KOMMUNE - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKINGGNR. 23 BNR. 5,1 DS 215/12 Meråker kommune -Kopperå vindkraftverk - Forslag til utredningsprogram - E.ON Vind DS 216/12 Namsskogan kommune - høring, Planstrategi DS 217/12 Namsskogan kommune - Søknad om isfiskeløype fra Trones til Tunnsjøflyan DS 218/12 Namsskogan kommune - Varsel om oppstart planarbeid - Reguleringsplan for gang-/sykkelveg E6 Trones-Litjåsen DS 219/12 Namsskogan kommune - VEDTATT REGULERINGSPLAN FOR SKOROVATN SKOLETOMT 10 av 13

11 DS 220/12 Namsskogan kommune. Brekkvasselva minikraftverk - forhåndskontakt med reindrifta og reindriftsforvaltningen DS 221/12 NÆRØY KOMMUNE - MELDING OM OPPSTARTET ARBEID MED OMREGULERING AV REGULERINGSPLAN BOLIGGRUPPE VED BJORKÅSVEIEN. DEL AV GNR 62 BNR 356 DS 222/12 Nærøy kommune - Oppstartsvarsel og forslag til planprogram for Valmyra motorpark - Høringsuttalelse Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag DS 223/12 Nærøy kommune - Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel DS 224/12 Nærøy kommune - Statskog - rekvisisjon av deling og oppmålingsforretning - salg av tomter 90/2 fnr. 13 og 14 DS 225/12 Oppstart av arbeid med forvaltningsplaner for 17 naturreservater DS 226/12 Osen kommune, gbnr. 27/10. Søknad om bygging av landbruksveg, jf. ulovlig igangsatt byggearbeid. DS 227/12 Overhalla kommune - Innhenting av synspunkt - Kommunal planstrategi DS 228/12 Overhalla kommune - Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Skage sentrum - Melamoen DS 229/12 Overhalla kommune - Søknad om byggetillatelse for tilrettelegging med gapahuker, fiskeplass og toalettbygg langs godkjent sti fra Solum til Himovatnet Høring. DS 230/12 Overhalla kommune - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking. Gnr.44,bnr.1. Søker Jørgen Riibe DS 231/12 Overhalla kommune - Søknad om godkjenning av plan for nydyrkning. Gnr.10,bnr.1 i Overhalla. John Ove Aagård, 7860 Skage i Namdal DS 232/12 Overhalla kommune - Søknad om nydyrking gnr 9, bnr 1 - Reinbjør DS 233/12 RØYRVIK KOMMUNE - HØRING OM LOKAL FORSKRIFT OM HUNDEHOLD DS 234/12 Røyrvik kommune - Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til fritidsbolig - Gnr 66, bnr 4, Stallvika - flytting av tomt DS 235/12 Røyrvik kommune - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fritidsbolig ved Olatjønna ved Stallvika - Gnr 66 bnr 15 DS 236/12 Røyrvik og Lierne kommuner - Melding om oppstart av verneprosess for Gudfjelløya DS 237/12 Snåsa kommune - Forslag til reguleringsplan for Korsvollan grunnvannsforekomst DS 238/12 SNÅSA KOMMUNE - HØRING VEDRØRENDE SØKNAD OM OPPFØRING AV BÅTNAUST VEDTROLLSVATNETPÅ EIENDOMMEN GNR. 9, BNR. 3.DISPENSASJON KOMMUNEPLANENS AREALDEL DS 239/12 SNÅSA KOMMUNE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR ANDORSJØEN FOR ETABLERING AV PUNKTFESTE FOR NY UTLEIEHYTTE 11 av 13

12 DS 240/12 SNÅSA KOMMUNE - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING -SANDNES GNR. 51, BNR.3 - HØRING DS 241/12 Snåsa kommune, KLEV GNR. 65, BNR.7 - SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKING DS 242/12 Steinkjer kommune - Halshaug, 400/2 - Dispensasjonssøknad om oppføring av fritidsbygg DS 243/12 Steinkjer kommune - Kommunedelplan Fv 17 og Fv 720 Kvarving - Sprova - Malm, del 1 DS 244/12 Steinkjer kommune, Hjeldneset, gbnr 385/5 - Søknad om dispensasjon for tilbygg til bolig og etablering av separat avløpsanlegg DS 245/12 Steinkjer kommune, gbnr. 154/1/6, Lustadvatnet - tilbygg til fritidsbolig. DS 246/12 Steinkjer og Namsos kommuner - Haugrossåsen vindkraftverk - Forslag til utredningsprogram - E.ON Vind DS 247/12 Stjørdal kommune - Søknad om dispensasjon for oppføring av gapahuk - Elgvadsfoss statsallmenning DS 248/12 Stjørdal kommune, gbnr. 274/4, Gressetsveen - deling av grunneiendom for oppføring av 3 boliger DS 249/12 Stjørdal kommune, gbnr. 341/18 - dispensasjon for oppføring av nybygg, hytte DS 250/12 Søknad om å bygge Luna kraftverk i Leksvik kommune, Nord-Trøndelag fylke - høring DS 251/12 Vedrørende søknad om oppføring av reingjerde ved Pålfjellet i Lierne kommune DS 252/12 Verdal kommune - Hyllfjellet, Sognavola og Markavola vindkraftverk - Forslag til utredningsprogram - E.ON Vind DS 253/12 Verdal kommune - Høring av landbruksveg (skogbruk) DS 254/12 Verdal kommune, gbnr. 16/1 - varsel om igangsatt regulering. DS 255/12 Verdal kommune, gbnr. 224/6 - Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte DS 256/12 Verdal kommune, gbnr. 268/3. Søknad om skiskytterbane og vannledning - uttalelse. DS 257/12 Verdal kommune, Storholmen - Varsel om igangsetting av planarbeid DS 258/12 Verdal kommune,storetjærn/bringsåsen hyttefelt, gbfnr. 200/1/162 - Søknad om flytting av tomt DS 259/12 Verran kommune - Kommunedelplan Fv 17/720- Offentlig ettersyn/høring DS 260/12 Verran kommune, Verrastranda. Nye nettstasjoner og 22kV kabel - Melding om foreleggingspliktig tiltak DS 261/12 Vikna kommune - 12/4 Høringsuttalelse vedr. søknad om deling av to tomter til fritidshus på Ryem i Vikna DS 262/12 Vikna kommune - Områderegulering for Kråkøya-Stakkskardet DS 263/12 Vikna kommune - Søknad om disp. fra Pb1 1-8 for deling av grunneiendom til fritidsformål i Valøya 12 av 13

13 DS 264/12 Vikna kommune - Søknad om fradeling av 4 hyttetomter på Nygården (ved Garstad) DS 265/12 Vikna kommune -Søknad om dispensasjon fra Pbl 1-8 og reg.planformål for deling av tilleggstomt til 17/29 på Evenstad DS 266/12 Åfjord kommune, gbnr. 2/4 - Nydyrking DS 267/12 Åfjord kommune, gbnr. 24/1, Ommunddalen - Nydyrking Behandling: Inger Marit Eira-Åhrén ba om en orientering om behandling av kommunenes planstrategi. Kjell Kippe orienterte om hvordan reindriftsforvaltningen behandler og uttaler seg til kommunal planstrategi. Følgende saker ble referert: DS 222, 234, 235 og 346/12. Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning. 13 av 13

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Alta Thon Hotell Vika Dáhton/Dato: 05.12.2013 og 06.12.2013 Áigi/Tid: Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Johan Martin Eira

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Scandic hotell, Tromsø Dáhton/Dato: 14.04.2011 Áigi/Tid: 9:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 27.04.2011 Tid: kl. 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt)

MØTEPROTOKOLL. Miljø- og Teknisk utvalg. Geir Karlstad og Anniken Mikalsen (ikke meldt) Gamvik kommune Møtested: Restauranten Møtedato: 22.06.2009 Tid: 1000 MØTEPROTOKOLL Miljø- og Teknisk utvalg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Kai Brox, Frank Myklebust, Ebba Svendsen, Kari-Anne Herland

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 12.03.2015. Rådmannens

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 26.03.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20. Gerd M. Wang, Ine Lindalen. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 16.04.2013 Tid: 09:00 13:20 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Terje Odden, Rune

Detaljer

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Paul Henriksen varamedlem A/SV/SP Hans Herman Utgård

utvalget Anne Lise Sørlien medlem FRP Ottar Johansen utvalgsleder H Ingerid Bjercke medlem H Paul Henriksen varamedlem A/SV/SP Hans Herman Utgård Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26 34/2009 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunehuset, Rødberg Dato: 12.03.2009 Tidspunkt: 14:00 20:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Roy Mienna for Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Møterom på kjøkkenet, Garnisonen i Porsanger Dato: 18.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 09:00-10:10

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 09:00-10:10 Møteprotokoll Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 09:00-10:10 Saksnr: 1/14 4/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 04.02.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer